STATENS LØNNSUTVALG. År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS LØNNSUTVALG. År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler."

Transkript

1 STATENS LØNNSUTVALG 10/2015 År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler. Lønnsutvalgets sammensetning ved behandling av saken: Sorenskriver Stein Husby Dommer Tove Merete Voldbæk Dommer Reidun Wallevik Konstituert Statens personaldirektør Per Kristian Knutsen Konstituert avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs Avdelingsdirektør Ann Margareth Løseth Fagdirektør Ingrid Haugen Kartellsekretær Dag Westhrin Spesialrådgiver Atle Gullestad Seniorrådgiver Tore Leirfall Nestleder Roger Matberg Parter: Befalets Fellesorganisasjon, Norges Offisersforbund, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Norsk tjenestemannslag, Personellforbundet, Den norske kirkes presteforening, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske Veterinærforening, NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Norges Farmaceutiske Forening, Norges Juristforbund, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne og TEKNA - Teknisk naturvitenskapelig forening mot Forsvaret ved Forsvarsstaben. Fra arbeidstakersiden møtte: Svein Håkon Forvik Fra arbeidsgiversiden møtte: Jan Helge Pettersen Avdelingsdirektør i Forsvarsstaben Personell/ Incentiver Siri Schjølberg Stabsoffiser i Forsvarsstaben/ Incentiver Tor Grindal Stabsoffiser i Forsvarets Personell- og vernepliktsenter Saken gjelder: TVIST MELLOM BEFALETS FELLESORGANISASJON, NORGES OFFISERFORBUND, KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING, NORSK TJENESTEMANNSLAG, PERSONELLFORBUNDET, DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING, DEN NORSKE LEGEFORENING, DEN NORSKE TANNLEGEFORENING, DEN NORSKE VETERINÆRFORENING, NITO NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON, NORGES FARMACEUTISKE FORENING, NORGES JURISTFORBUND, NORSK PSYKOLOGFORENING, SAMFUNN SVITERNE OG TEKNA TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING PÅ DEN ENE SIDEN OG FORSVARET PÅ DEN ANDRE, I FORBINDELSE MED REFORHANDLING AV SÆRAVTALE OM MERUTGIFTSDEKNING, ULEMPE OG RISIKOKOMPENSASJON FOR FORSVARET (KOMPENSASJONSAVTALEN).

2 Partene hadde ingen innvendinger mot utvalgets sammensetning. Etter drøftinger i Statens lønnsutvalg den 18. august 2015, avsa utvalget slik Kjennelse: Den 21. januar 2015 startet reforhandlingene av særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (Kompensasjonsavtalen). På arbeidsgiversiden satt Forsvaret ved Forsvarsstaben, mens på arbeidstakersiden satt Befalets Fellesorganisasjon, Norges Offisersforbund, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Norsk Tjenestemannslag, Personellforbundet, Den Norske Kirkes Presteforening, Den Norske legeforening, Den Norske tannlegeforening, Den Norske veterinærforening, NITO- Norges Ingeniør- og Teknologorganisajon, Norges Farmaceutiske Forening, Norges Juristforbund, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne og Tekna Teknisk naturvitenskaplig forening. Det er avholdt 10. forhandlingsmøter mellom partene, uten at det er oppnådd enighet om avtalens innhold. Arbeidstakersiden tok saken inn for Statens lønnsutvalg ved prosesskriv datert 9. juni Tilsvar ble inngitt av arbeidsgiversiden den 3. juli Saksøkerne Befalets Fellesorganisasjon m. fl. har lagt ned følgende påstand: Arbeidstakerorganisasjonene krever at avtalen, som Forsvarssjefen både anser som viktig og hensiktsmessig, gis en regulering, slik det er kutyme for i statens avtaler forøvrig, på en slik måte at avtalen ikke forringes i verdi. Prinsipalt: Etatens særskilte tillegg knyttet til risiko og ulempe reguleres med en økonomisk ramme som samsvarer med gjennomsnittlig lønns- og prisutvikling i perioden ( ). Klesgodtgjøringen reguleres i samsvar med prisutviklingen på Forsvarets uniformsutsalg. Organisasjonene kan ikke akseptere teksten arbeidsgiver har fremlagt i siste tilbud (pkt. 1.6), med henvisning til de årlige lønnsoppgjør. Subsidiært: Det forhandles om regulering av satsene for ulempe, risikogodtgjøring og merutgiftsdekning som ikke er basert på statlige særavtaler ved reforhandling av avtalen, første reforhandling xx.xx.xx. Forhandlingene føres normalt på grunnlag av den generelle konsumprisindeksen i perioden samt andre vesentlige forhold som partene finner relevante. Uniformgodtgjøringen reguleres på grunnlag av Forsvarets uniformsutsalgs

3 priser. Grunnlaget for regulering basert på lønnsregnskapet og KPI, skal utarbeides av et partssammensatt utvalg i forkant av reforhandlingen. Utvalget kan påpeke andre vesentlige forhold for regulering av satsene i avtalen. Organisasjonene kan ikke akseptere teksten arbeidsgiver har fremlagt i siste tilbud (pkt. 1.6), med henvisning til de årlige lønnsoppgjør. Til støtte for sine påstander har arbeidstakerorganisasjonene anført: " I. Bakgrunn Nåværende Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe-- og risikokompensasjon for Forsvaret ("Kompensasjonsavtalen'9 vedlegg 6, er inngått mellom Forsvarsstaben som arbeidsgiverpart og Befalets Fellesorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Norges Offisersforhund, Norsk tjenestemannslag, Personellforbundet, Den norske kirkes presteforening, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske Veterinærforening, NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisajon, Norges Farmaceutiske Forening, Norges Juristforbund og Norsk psykologforening, Samfunnsviterne og Tekna - Teknisk naturvitenskaplig forening som arbeidstakerparter. Avtalen hadde virkningstid fra 1. januar 2012 til 31. desember 2014 og ble sagt opp til reforhandling av KOL og NOF, hvor beveggrunnen for dette blant annet var et behov for en regulering etter 3 år med lønnsøkning. Ved forrige reforhandling av avtalen ble avtalen tilført 7 millioner, dette medførte blant annet en samlet økning på ca. 8 % på risiko og 3 % på uniforms godtgjøring. For økningen i risiko, var det tatt et utgangspunkt tilnærmet lønnsøkningen i perioden 1. januar 2010 til 31. desember2011. I sine innledende krav hadde organisasjonene ønsker om materielle endringer spesielt myntet på fleksibilitet i forhold til pendling/flytting. Da organisasjonene under forhandlingenes start fikk et overaskende signal om at arbeidsgiver ikke var villige til å "vedlikeholde" verdien av avtalen, ble dette det videre hovedfokuset. Bakgrunnen for at forhandlingene fortsatte, var at arbeidsgiver gjentatte ganger forsikret organisasjonene om at man skulle komme tilbake til dette med regulering. 2. Avtalens omfang og status Kompensasjonsavtalen er en særavtale om godtgjøringer som ikke reguleres av Hovedtariffavtalen i staten eller andre sentrale tariffavtaler, gjeldende for tilsatte i Forsvaret. Avtalen regulerer godtgjøringer og kompensasjon for utgifter, merutgifter, risiko og ulempe, der hvor etatens egenart medfører et særskilt behov. Kompensasjon ytes dermed der tjenestens egenart medfører behov for særlig kompensasjon i forhold til øvrige statsansatte og samtidig der sentrale avtaler angir at virksomhetene kan inngå lokale avtaler. Avtalen kan også betraktes som en samling av personellets ulike avtaler i fm

4 lønns- og arbeidsvilkår ved hovedsakelig tjeneste innenlands, med unntak av arbeidstid (ATF), hvor avtalene har oppstått over tid. Direkte utbetalinger relatert til Kompensasjonsavtalen (tidligere Fredsregulativet del II) var rundt årtusenskiftet på ca. 650 millioner kroner kom alle tilsatte som sorterer under Hovedtariffavtalen i staten (HTA) inn på avtalen. Utbetalinger på kompensasjonsavtalen i 2013 var på om lag 290 millioner hvorav ca. 130 millioner på risiko og ulempe som ikke reguleres automatisk. Denne nedgangen skyldes blant annet at store kostnadsposter i fm reiser/flytting er flyttet ut av avtalen, i tillegg har omstillingen med nedtrekk på ca. 5 tusen stillinger medført en direkte kostnadsreduksjon på avtalen. Dette gjør at det er vanskelig å få et totalt bilde av kostnadsutviklingen. Ser man imidlertid bort fra de nevnte utenforliggende faktorene, har avtalen ved de ulike reforhandlingene blitt tilført midler for grovt sett å samsvare med den relative lønnsutviklingen ellers i staten. Kompensasjoner i fm pendlerreiser og flytting har i stort fått en indirekte regulering ved endring av de sentrale avtalene og forsvarets "etatsspesifikke" kompensasjoner for risiko og ulempe har blitt regulert, slik at man i sum har fått en avtale som tilnærmet har beholdt sin egenverdi. Her kan det anføres at tilleggene har blitt regulert noe i utakt, slik at enkelte grupper har falt uheldig ut, men ved tidligere reforhandlinger har alltid en tilnærming til den generelle lønnsutviklingen vært en mal i tilbud og krav. Dette i forhold til en helhetlig tilnærming til Forsvarets særegne kompensasjoner. Med bakgrunn i dette har partene ikke tidligere sett behov for reguleringsbestemmelser i avtalen. 3. Forhandlingene i 2014/2015 Arbeidet i forbindelse med reforhandlingene startet 4. des Det ble gjennomført arbeidsmøter hvor viktige momenter ble avklart i forhold til hvor man skulle ha fokus under forhandlingene. Blant annet ble behovet for å regulere satsene påpekt i første møte fra organisasjonene. 5. des 2014 la arbeidsgiver frem en økonomisk ramme med tilføring av 3,5 mill, kr og at de ønsket en varighet på et år. Organisasjonene gjorde oppmerksom på at rammen var for liten til å kunne opprettholde verdien av avtalen. En regulering basert på de forsvarsspesifikke tilleggene over 3 år vil være 13,5 mill, kr ( ). Det ble nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som så på avtalens pkt reiser i fm. pålagt avspasering fra annet sted enn normal hjemmebase/hjemmeavdeling og pkt. 10.6, fartøytjeneste i utlandet. Den 14. januar 2015 redegjorde arbeidsgiver for at de ønsket å benyttede friske midlene på 3,5 mill, i fm. kompetanseheving for vervede (avtalens vedlegg 4). Organisasjonene krevde på ny at satsene justeres på samme måte som flere statlige særavtaler reguleres på, og at de ikke ønsket å fortsette med arbeidsmøter uten at arbeidsgiver viser vilje til å tilføre mer midler. På neste møte redegjorde arbeidsgiver for at det pågikk arbeid med vurdering av tilføring av friske midler til reforhandling av avtalen og at avklaring ville foreligge til forhandlingsstart. Formelle forhandlinger startet 21. januar 2015 med at arbeidsgiver igjen la frem en økonomisk ramme på 3,5 mill. Videre ble arbeidsgivers første tilbud fremlagt. Organisasjonene opplevde at dette tilbudet var dårligere enn eksisterende avtale og at tilbudet ikke gjenspeilet de viktige avtalte områdene man skulle ha fokus på. Organisasjonene ba om pause i forhandlingene. Det ble

5 gjennomført møte mellom forsvarssjef og arbeidstakerorganisasjonene i et forsøk på å få økt de økonomiske rammen. Forhandlingene ble gjenåpnet 20. februar Organisasjonene la frem sine krav, hvor det på nytt ble fremlagt blant annet krav om regulering av de militærspesifikke godtgjørelsene. På det tredje forhandlingsmøte gjorde arbeidsgiver oppmerksom på at det var vanskelig å imøtekomme kravene fra organisasjonene grunnet omfang, og innenfor rammen på 3,5 mill. Arbeidsgiver skisserte andre løsninger enn videre forhandlinger, herunder prolongering, pause til ATF og ny befalsordning var mer avklart, eller uenighetsprotokoll. Organisasjonene var da samstemte i at det for alle parter var best med en forhandlingsløsning. Siden arbeidsgiver ikke var villig til å endre på rammen på 3, 5 mill., foreslo organisasjonene at man inngikk et kompromiss for å komme videre i forhandlingene, ved at man så på en forpliktende tekst for fremtidig regulering i avtalen. Ved et slikt kompromiss var organisasjonene villig til å se bort fra den manglende reguleringen i perioden samt enkelte tilleggs manglende justering gjennom de siste årene. Organisasjonene foreslo en tekst som blant annet politiet har i sin arbeidstidsavtale (ATB): Det forhandles om regulering av satsene i denne avtale per xx.xx.xxxx og 1 januar Forhandlingene føres på grunnlag av summen av datotilleggene som gis på A-tabellen, og i tillegg, de prosentvise avsetningene som de sentrale parter blir enige om å øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger. Organisasjonene påpekte at det var grunnlag for å gå videre med forhandlingene dersom en reguleringsordning kom inn i avtalen eller protokollen. Arbeidsgiver ga da et inntrykk av at det kunne være mulig med en tekst og imøteså videre forhandlinger. Organisasjonene fikk på ny håp om at man kunne komme videre. På neste møte ga imidlertid arbeidsgiver uttrykk for at det ikke var vilje til å ta inn teksten som var foreslått for reguleringen, fordi Forsvarssjefen ikke kunne gjøre forpliktelser med binding i forhold til økonomi. Det var ønskelig fra arbeidsgivers side å ta med en klausul som sa at satsene kunne reguleres dersom partene avsetter midler i de lokale lønnsforhandlingene etter HTA pkt Dette ble avvist. Organisasjonene presiserte på nytt at statens sentrale avtaler har reguleringsbestermmelser som ivaretar avtalenes verdi. Reguleringsbestemmelsene er ulike «Særavtaler for reiser for statens regning» 10 nr. 2, baserer seg på resultatene for lønnsoppgjørene tilsvarende politiets ATB, og den samme reguleringen ser vi på «Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt». I «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» heter det at; Satsene gjennomgås årlig med henblikk på eventuelle endringer i påfølgende år. For Forsvarets særegne godtgjøringer har vi ikke tilsvarende ordninger. Forslaget som ble fremmet med referanse til lønnsutvikling, var ment som en justeringsreferanse uten at man nødvendigvis anser at alle godtgjørelsene fullt ut er lønn. Organisasjonene mener at belastning og risiko som lå til grunn for opprettelse av tilleggene fortsatt er tilstede og aktuelt for flere kategorier. Det er derfor viktig å opprettholde verdien av avtalen, samt regulere satsene regelmessig. Videre synes organisasjonene det er vanskelig å forstå at arbeidsgiver ikke vil bidra til å utvikle og justere avtalen, da personellet stadig fremheves som Forsvarets viktigste ressurs.

6 På forhandlingsmøte 8. april var brudd nesten et faktum, men organisasjonene oppfordret arbeidsgiver til å fortsette prosessen med å få på plass en reguleringsklausul. Partene valgte å bruke mer tid på dette, og utarbeidet et felles tekstforslag; Det forhandles om regulering av satsene for ulempe, risikogodtgjøring og merutgifisdekning som ikke er basert på statlige særavtaler ved reforhandling av avtalen, første reforhandling xx.xx.xxxx. Forhandlingene føres normalt på grunnlag av den generelle konsumprisindeksen i perioden samt andre vesentlige forhold som partene finner relevante. Uniformgodtgjøringen reguleres på grunnlag av Forsvarets uniformsutsalgs priser. Grunnlaget for regulering, basert på lønnsregnskapet og KPI, skal utarbeides av et partssammensatt utvalg i forkant av reforhandlingen. Utvalget kan påpeke andre vesentlige forhold for regulering av satsene i avtalen. Organisasjonene presiserte at i dette forslaget til reguleringsklausul er det sett bort fra regulering de siste fem år, og man bruker KPI som referanse for reguleringen som det laveste akseptable indekseringspararmeter. Arbeidsgiver ønsket å ta med forslaget tilbake, for så å gi en tilbakemelding om denne var mulig å imøtekomme. På neste møte, sjuende forhandlingsmøte, 23. april kom arbeidsgiver med tilbakemelding på at de ikke kunne imøtekomme tekstforslaget som var utarbeidet i fellesskap. Dette fremhever organisasjonenes inntrykk av at arbeidsgivers representant i forhandlingene ikke har nødvendige fullmakter, da tekstforslaget som nå ikke kunne aksepteres var laget i felleskap av partene. Arbeidsgiver har i tilbudet, som forelå på dette tidspunktet, heller ikke justert uniformsgodtgjørelsen selv om dette er regulert i avtalen. Begrunnelsen til arbeidsgiver var at de ikke hadde klart å fremskaffe konkret tallmateriale i forkant av forhandlingsrunden. Dette oppfattes som uforståelig da arbeidet med reforhandling av avtalen har pågått siden desember. I løpet av denne perioden burde det være mulig å få prislister fra Forsvarets uniformsutsalg. Det oppsto en følelse av låst situasjon, men organisasjonene ønsket å fortsette forhandlingene forutsatt at det foreligger en endring av pkt. I.6, med en ordning om regulering av avtalen, eller alternativt at det tilføres mer midler. Med bakgrunn i dette ønsket arbeidsgiver å legge frem et helhetlig tilbud som de anså ville imøtekomme organisasjonenes krav bedre. 12. mai ble det fremlagt et nytt tilbud fifia arbeidsgiver med en økonomisk oversikt over tilbudet. Dette imøtekom fortsatt ikke organisasjonenes krav om en ordning om regulering. Organisasjonene viste til tross for dette, ny forhandlingsvilje ved å komme med nytt forslag på hvordan forhandlingene kunne fortsette. Vi var villige til å fortsette dersom pkt. I.6 om regulering ble stående som i gjeldene avtale, og at avtalevarigheten ble satt til 31. des Arbeidsgiver anså dette alternativet som mulig felles løsning, men måtte igjen tilbake for Li avklare dette. Partene ble da enige om videre forhandlinger med sluttføring av avtalen på neste møte.

7 På neste møte den 18. mai, kunne arbeidsgiver likevel ikke gå med på en kortere varighet på avtalen. De ønsket nå en varighet tom 31. des Organisasjonene ønsker å presisere at arbeidsgiver innledningsvis ønsket en kort varighet på avtalen med bakgrunn i blant annet usikkerheten knyttet til ny befalsordning som skal gjelde fra 1. jan Imidlertid var dette ikke lenger aktuelt når organisasjonene nå krevde det samme. Den økonomiske oversikten over tilbudet inneholdt feil som medførte at arbeidsgiver hadde brukt ca mindre enn avsatte midler på 3,5 mill. Dette ble påpekt av organisasjonene, og deretter korrigert av arbeidsgiver. Etter å ha oppsummert organisasjonenes forhandlingsvilje, krevde vi forhandlingene avsluttet innen en uke iht. HA mai var det ikke lenger akseptabelt å fortsette forhandlingene da arbeidsgiver ikke viste noen vilje til å sikre en form for regulering av etatens særskilte godtgjøringer i kompensasjonsavtalen. Dette er de tillegg i avtalen som ikke sikres en utvikling som følge av endringer i statens sentrale særavtaler og som representerer risiko- og ulempekompensasjon for det personellet i Forsvaret som tar den høyeste belastningen. Bruddprotokoll ble skrevet...." Forsvaret ved Forsvarsstaben bestrider påstandene arbeidstakersiden har nedlagt, og har nedlagt følgende påstand: Forsvarstaben krever at avtalen følger lov om offentlige tjenestetvister av 8. juli 1958 nr.2 (tjenestetvistloven) kapittel 3, 12 normalbestemmelser om varighet av tariffavtaler, samt at regulering av satser i avtalen gjøres på bakgrunn av tilgjengelige midler. Prinsipalt: Pkt 1.3 Avtalens løpetid: Avtalens varighet er fra 1.januar desember Den forlenges automatisk med ett år av gangen, dersom ikke en av partene sier den opp. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel, jfr. Tjenestetvistloven. Pkt 1.6 Endring av satser: Der hvor partene i denne avtalen henviser til B-trinn tilsvarende, er det kronesum på respektive B-trinns nivå pr 1. januar 2015 som er lagt til grunn for nivået. Satsene følger det sentrale lønnsoppgjørets justeringer av B-trinns tabellen automatisk med samme virkningsdato. Satsene for merutgiftkompensasjon følger av statlige særavtaler og endringer reguleres i særavtalene. Angitte satser for ulempe- og risikogodtgjøringer kan reforhandles, dersom det settes av driftsmidler eller midler ved de lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret. Pkt Flytting til ønsket bosted Forsvarets disponeringsordning kan medføre stor grad av flytting og pendling mellom Forsvarets tjenestesteder, og partene ser behov for å nytte incentiv for å åpne for å imøtekomme den enkeltes behov for å returnere/etablere seg i ønsket geografisk område.

8 Befal underlagt disponeringsordningen med minst 4 års tjeneste i Forsvaret tilstås dekning av flyttegodtgjøring &I gang i løpet av gjenværende tjenestetid etter "Særavtale om flyttegodtgjørelse", for flytting til ønsket bosted innen landet og utenfor tjenestestedets tjenestedistrikt. Befal som flytter til tjenestestedets tjenestedistrikt får dekket.flytteutgifter etter dette punkt dersom tidligere bolig ligger utenfor tjenestedistriktet. Befalet gis i tillegg rett til godtgjøring etter pkt 5.6 i inntil 5 år dersom befalets status endres til ukependler ifm flyttingen til ønsket bosted. Endres ikke status opprettholdes rettigheter etter pkt 5.6 ut innvilget periode. Ved disponering til annet tjenestedistrikt etter flytting til ønsket bosted, følger rettigheter som for øvrig befal på disponeringsordningen hvor man kan velge mellom 'Pendling" eller "ordinær flytting". Subsidiært: Pkt 1.3 Avtalens løpetid: Avtalens varighet er fra 1 januar desember Den forlenges automatisk med ett år av gangen, dersom ikke en av partene sier den opp. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel, jfr. Tjenestetvistloven. Pkt 1.6 Endring av satser: Der hvor partene i denne avtalen henviser til B-trinn tilsvarende, er det kronesum på respektive B-trinns nivå pr 1. januar 2015 som er lagt til grunn for nivået. Satsene følger det sentrale lønnsoppgjørets justeringer av B-trinns tabellen automatisk med samme virkningsdato. Satsene for merutgiftkompensasjon følger av statlige særavtaler og endringer reguleres i særavtalene. Angitte satser for ulempe- og risikogodtgjøringer kan reforhandles, dersom det settes av driftsmidler eller midler ved de lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret. Pkt Flytting til ønsket bosted Forsvarets disponeringsordning kan medføre stor grad av flytting og pendling mellom Forsvarets tjenestesteder, og partene ser behov for å nytte incentiv for å åpne for å imøtekomme den enkeltes behov for å returnere/etablere seg i ønsket geografisk område. Befal underlagt disponeringsordningen med minst 4 års tjeneste i Forsvaret tilstås dekning av flyttegodtgjøring &i gang i løpet av gjenværende tjenestetid etter "Særavtale om flyttegodtgjørelse", for flytting til ønsket bosted innen landet og utenfor tjenestestedets tjenestedistrikt. Befal som flytter til tjenestestedets tjenestedistrikt får dekket flytteutgifter etter dette punkt dersom tidligere bolig ligger utenfor tjenestedistriktet. Befalet gis i tillegg rett til godtgjøring etter pkt 5.6 i inntil 5 år dersom befalets status endres til ukependler ifm flyttingen til ønsket bosted. Endres ikke status opprettholdes rettigheter etter pkt 5.6 ut innvilget periode. Ved disponering til annet tjenestedistrikt etter flytting til ønsket bosted, følger rettigheter som for øvrig befal på disponeringsordningen hvor man kan velge mellom "pendling" eller "ordinær flytting". Til støtte for sine påstander har Forsvarsstaben anført: "Flytting til ønsket bosted pkt 5.8.4

9 FST viser til ATOs prosesskrift, pkt 4 organisasjonenes påstand, og anmerker at ATO ikke har fremmet tvisteløsning på dette punktet. FST oppfatter dette som at ATO har valgt å tilslutte seg arbeidsgivers siste tilbud jfr protokoll av 20. mai Kommentarer til stevningen fra ATO «Bakgrunnen for at forhandlingene fortsatte, var at arbeidsgiver gjentatte ganger forsikret ATO om at man skulle komme tilbake til det med regulering» Under, forhandlingsmøte 8 april 2015, 6 forhandlingsmøte-møtedagbok 6, var situasjonen mellom partene fastlåst. ATO foreslo å bruke noe mer tid på å diskutere hvilke elementer som en reguleringsordning kunne bestå av. Dette sa AG seg villig til da det ikke var entydig hvordan kravet fra ATO kunne forstås, da ingen av de skriftlige kravene fra ATO inneholder konkrete krav til utforming av en reguleringsklausul ut over en generell indeksregulering. Det ble fritt i forhandlingsmøte sett på mulige løsninger, uten at AG av den grunn kunne forplikte oss utover å foreta en ny vurdering av ATOs tilnærming. Dette fremkommer av møtedagbok av 8.april AG vil ta forslaget med tilbake, og gi snarlig tilbakemelding, men gir uttrykk for at det vil være vanskelig å imøtekomme. AG har tilkjennegitt sitt standpunkt ift reguleringsbestemmelser gjennom skriftlig tilbud jfi- ATOs vedlegg 5. «Ved reforhandling har alltid en tilnærming til den generelle lønnsutviklingen vært en mal i tilbud og krav. Dette i forhold til en helhetlig tilnærming til Forsvarets særegne kompensasjoner. Med bakgrunn i dette har partene ikke tidligere sett behov for å reguleringsbestemmelser i avtalen». AG har ikke tidligere lagt den generelle lønnsutvikling til grunn som mal for tilbud. Friske midler er hentet fra driftsmidlene ift ivaretagelse av forpliktelse til justering av uniformgodtgjøringen og behov for å utvikle incentiv i avtalen. Organisasjonene ønsker å presisere at arbeidsgiver innledningsvis ønsket en kort varighet på avtalen med bakgrunn i blant annet usikkerheten knyttet til ny befalsordning som skal gjelde fra ljanuar Imidlertid var det ikke lenger aktuelt når organisasjonene nå krevde det samme. AG siste tilbud gir partene anledning til å kreve refbrhandling etter et års varighet, noe som vil ivareta AG og/eller ATOs behov, for eventuelle tilpasninger ift ny militærordning. Samtidig ble det i siste tilbud gitt virkningstidspunkt med tilbakevirkende kraft rom 1.januar Forsvarets påstander/argumenter Innledning Avtalen (og alle tilhørende vedlegg) ble sagt opp av arbeidstakerorganisasjonene høsten Arbeidsgiver har fra dag en i forhandlingene vært tydelig på hvor mye «friske midler» fra driftsbudsjettet som har vært forsvarlig å avsette til avtalen. Dette har blitt ytterligere stadfestet av Forsvarssjefen i et eget møte med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende økonomi, prioriteringer og bruk av driftsmidler til særavtaler. Forsvarssjefen ønsker avtalen, men driftsbudsjettet er ikke så robust at det lar seg gjøre å tilføre ytterligere midler eller stadfeste en fast framtidig indeksregulering. Krav Avtalens løpetid - pkt 1.3 Kompensasjonsavtalen har ved tidligere reforhandlinger blitt gjort gjeldende for normalt en 3 årsperiode. Så lenge partene ikke har kommet, frem til enighet vil det etter FST's syn være naturlig at tjenestetvistloven bestemmelser legges til grunn. FST's forståelse av

10 tjenestetvistloven kapittel 3 55' 12 er at hvis partene ikke kommer til enighet om varighet, så vil avtalen gjelde for 3 år fra ikrafttredelse. Endring av satser pkt 1.6 Forsvaret andre større avtaler, som blant annet Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet og Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, har ingen beskrevet indeksregulering. Forsvaret kan ikke forplikte seg til fremtidige reguleringsmekanismer, gitt Forsvarets økonomiske rammer. Arbeidsgivers første tilbud omhandlet blant annet tilføring av midler til økning av stipendordning for grenaderer og matroser, og var med bakgrunn i tilrettelegging/ fokus på en viktig personellgruppe ifm forventet ny militærordning. Det viste seg underveis i forhandlingene at stipendordningen kunne omformuleres/ forbedres og midler kunne frigjøres til avtalen generelt og andre krav kunne i større grad imøtekommes. Innenfor tilgjengelige midler har arbeidsgiver imøtekommet justering av satsene for risikokompensasjon. I siste tilbud har AG foretatt en økning av risikokompensasjon gjennom økte B-trinn på risiko nivå 1 og 2, samt tillegg for nye risikoområder/grupper (feks. militære livvakter). Siste tilbud inneholder en justering av satsene på uniformgodtgjørelsen med 3,2 % ift nåværende satser, justeringene tas av forhandlingspotten (3,5 mill. kroner). Ved tidligere forhandlinger har uniformgodtgjørelsen blitt økt med en varierende andel av friske midler. Etter sedvane og praksis har de friske midlene under forhandlingene blitt prioritert til justering av enkelte andre satser, samt utvikling av avtalen i sin helhet. Med unntak av uniformgodtgjørelse er merutgiftsdekning hengt opp i sentrale avtaler og reguleres deretter." Statens lønnsutvalg skal bemerke: Under prosedyren er påstanden fra arbeidstakersiden endret, slik at kun den prinsipale del av påstanden opprettholdes. Utvalget diskuterte innledningsvis forståelsen av tjenestetvistloven 29 første ledd nr.3, og utvalgets saklige kompetanse. Utvalget kom til at foreliggende tilfelle kunne tas opp til behandling. Etter grundig vurdering kom utvalgets flertall bestående av statens representanter og de nøytrale medlemmer - til at Forsvarets siste tilbud, av 20. mai 2015, legges til grunn som endelig særavtale for perioden 1. januar 2015 til 31. desember Med følgende justering av avtalens punkt 1.6 siste setning, som skal ha følgende ordlyd: "Angitte satser for ulempe og risikogodtgjøringer kan reforhandles med virkning fra 1. januar 2016." Mindretallet bestående av hovedsammenslutningenes representanter mener at arbeidstakerorganisasjonenes primære standpunkt knyttet til regulering av risiko- og ulempetilleggene for avtaleperioden skal legges til grunn, og at klesgodtgjøringen reguleres i samsvar med prisutviklingen på Forsvarets uniformsutsalg.

11 Slutning: Forsvarets siste tilbud, av 20. mai 2015, legges til grunn som særavtale for perioden 1. januar 2015 til 31. desember Med følgende justering av avtalens punkt 1.6 siste setning, som skal ha følgende ordlyd: "Angitte satser for ulempe og risikogodtgjøringer kan relbrhandles med virkning fra 1. januar 2016."

12 Oslo, den 18. august 2015 Stein FIusby Tove erete Voldbæk bevik Per Kristian Knutsen ete Antonie J Ingrid Haugen IC/Idrg aret Løseth DØg Westhrin Tore Leirfall 41() Atle Gullestad Roger Matberg--

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 5 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Major Siri Schjølberg, sschjolberg@mil.no 2015-09-16 2014/035137-012/FORSVARET/ 204 +47 23092096, 05102096 FST/P/Incentiver Tidligere

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 5 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse OK Jon Erling Johansen, jonjohansen@mil.no 2013-03-13 2013/008521-001/FORSVARET/ 231 +47 23 09 20 96, 0510 2096 FST/P/Incentiver

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

Generelle vilkår fremgår av Forsvarets personellhåndbok Del B. Hovedarbeidsgiver er Forsvaret.

Generelle vilkår fremgår av Forsvarets personellhåndbok Del B. Hovedarbeidsgiver er Forsvaret. Særavtale mellom Forsvarstaben som arbeidsgiverpart og Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk psykologforening, Befalets fellesorganisasjon og Krigsskoleutdannede

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

FORSVARET Forsvarets personell- og vernepliktssenter

FORSVARET Forsvarets personell- og vernepliktssenter FORSVARET Forsvarets personell- og vernepliktssenter 1 av 6 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Oblt Leif Hansen, leifhansen@mil.no 2016-02-15 2016/006941-001/FORSVARET/ 251 +47 23 09 71 86, 0510

Detaljer

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold Innhold Innhold...- 1-1 Referanser...- 2-2 Rammer for dokumentet...- 2-2.1 Parter...- 2-2.2 Gyldighet og evaluering...- 2-2.3 Omfang og avgrensning...- 2-2.4 Hensikt...- 2-3 Sjøforsvarets lønnsprinsipper...

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen.

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen. Følge 5- PROTOKOLL Saks.nr. 14/02055-2 Dato: Sted: Parter: Sak: 18.11., 24.11. og 16.12.2014 Oslo KS og Unio SGS 1010 - av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1. Avtaleparter og avtalens omfang Denne avtale er inngått mellom Direktoratet for

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler.

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler. KSE 0 PROTOKOLL Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler Til stede: KS: UNIO Hege Mygland Torfinn Thomassen Unni Green Silje Tangen iohs

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev liiuol2-2' r7åt.. 4iz p PROTOKOLL Saks.nr. 1 0/0 1 8 5 6-45 Arkivkode: Dato: 02.11 og 08.11.2010 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev Til stede: KS: UNIO:

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010)

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Sentral generell særavtale vedrørende 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden 1.1.2009-31.12.2010 mellom KS og LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 Innhold 1. PARTER, OMFANG OG VARIGHET... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Varighet...

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v.

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Dato: 05.07.2010 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-11 I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet II. Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Dato: 15.06.2009

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

PROTOKOLL. Christine Ugelstad Svendsen (e.f.) Liv Håkonsen

PROTOKOLL. Christine Ugelstad Svendsen (e.f.) Liv Håkonsen PROTOKOLL År 2012, den 28. juni og 2. juli ble det holdt forhandlinger vedrørende tariffrevisjonen per 1. mai 2012- sentrale forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene og Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området År 2014, den 3. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Særavtale om godtgjørelse m.v. til hundeførere i Kriminalomsorgen

Særavtale om godtgjørelse m.v. til hundeførere i Kriminalomsorgen Særavtale om godtgjørelse m.v. til hundeførere i Kriminalomsorgen Fullmakt til å forhandle denne særavtalen ble gitt av FAD og Hovedsammenslutningene i protokoll av 24. juni 2013. Formålet med avtalen

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om lokale forhandlinger for 2014 til orientering Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

ARBEIDSTIDSAVTALE FOR. Forsvaret

ARBEIDSTIDSAVTALE FOR. Forsvaret ATF 1 ARBEIDSTIDSAVTALE FOR Forsvaret For perioden 1. april 2013 31. desember 2014 JLBLha/C:\Users\Jimmy.Bjerkansmo\Documents\ATF Pr 13 Desember 2012.Doc\\RG2FS0001\Brukere$\Leifhansen\Skrivebord\ATF Pr

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Forsvarsstaben Tidl.ref. Vårref.Dato 2013/02507-5/FDI 1/CTH 2 0 JUN2014 IVERKSETTINGAV REVIDERTSÆRAVTALEOM ØKONOMISKEVILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØRVED STASJONER,NATO-STABER

Detaljer

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Saksnummer: 11/604 Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Hele uttalelsen, datert 23.09.2011 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A er ansatt i et offentlig etat X. A er

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Innhold 1 Intensjon... 2 1.1 Tidligere bestemmelser... 2 2 Brukerkategorier... 2 2.1.1 Kategori 1 - Rett til kvarter eller økonomisk kompensasjon... 2 2.1.2

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnr.: 7431 Telefon: 23 08 14 20 Dato: 04.10.2010 Erstatter rundskriv:

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnr.: 7431 Telefon: 23 08 14 20 Dato: 04.10.2010 Erstatter rundskriv: Lokale lønnsforhandlinger pr 01.08.2010 Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2010 ble de sentrale partene etter mekling enige om å avsette noe av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter kapittel

Detaljer

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE URAVSTEMNING OM NY HOVEDAVTALE PR. 01.01.2014 Vedlegg til rundskriv nr. 7/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august 2014 klokken 16:00 (fristen må overholdes)

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk E1 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJON S DEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref. Vår ref. Dato 200603447-/BWE 21.06.2007 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 B-rundskriv nr.: B/7-2014 Dokument nr.: 14/00652-1 Arkivkode: 0 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 Det vises til

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene.

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene. Ny jobb ny lønn Å bytte jobb er en av de viktigste beslutningene du tar. Ikke bare skal du leve med jobben, og kollegaene, du skal også leve av lønnen den gir. Forhandling av lønn (og andre vilkår) når

Detaljer

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering.

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering. Statlige universiteter og høyskoler SIU NOKUT Deres ref Vår ref Dato 14/5056-03.02.2015 Orientering om resultat av forhandlinger om særavtale om fleksitid i staten Det vises til e-post av 16. oktober 2014

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedtariffavtalen i staten (HTA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedtariffavtalen i staten (HTA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtemaer 1. Lønnsdannelse i staten 2. Andre rettigheter etter hovedtariffavtalen 3. Stillingskoder og lønnsplaner CASE Tema 1 Lønnsdannelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014

Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014 Side 1 av 8 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014 Ved tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 ble de sentrale partene enige om å avsette noe av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter kapittel 4,

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

Marianne T. Brekke Norsk sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope

Marianne T. Brekke Norsk sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale om reiseregulativet

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

PROTOKOLL. Fra arbeidstakerorganisasjonene:

PROTOKOLL. Fra arbeidstakerorganisasjonene: PROTOKOLL Den 10. desember 2013 ble det ført forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og nedenstående arbeidstakerorganisasjoner om revisjon av Hovedavtalen (Parallellavtalen). Til stede fra partene:

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT B-rundskriv nr: 9/2010 Saksnr: 10/00377-7 Arkivkode: 510 Dato: 5.7.2010 Saksbehandler: KS Forhandling og tariff Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE

Detaljer