ARBEIDSTIDSAVTALE FOR. Forsvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSTIDSAVTALE FOR. Forsvaret"

Transkript

1 ATF 1 ARBEIDSTIDSAVTALE FOR Forsvaret For perioden 1. april desember 2014 JLBLha/C:\Users\Jimmy.Bjerkansmo\Documents\ATF Pr 13 Desember 2012.Doc\\RG2FS0001\Brukere$\Leifhansen\Skrivebord\ATF Pr 13 Desember 2012.DocC:\Documents And Settings\Leifhansen\Lokale Innstillinger\Temporary Internet Files\ATF Tilbud 7 Pr 13 Desember 2012.Doc

2 2 ATF 1 Innledning PARTER VARIGHET TVISTER OM FORSTÅELSEN BEREDSKAP OG VÆPNET ANGREP LOKALE AVTALER OMFANG Definisjoner Forhold til Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen (HTA) og vernebegrepet GENERELT Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Fleksibel arbeidstid Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid Arbeidsplaner GENERELT ENDRING AV ARBEIDSPLAN Økonomisk godtgjørelse ved endring av arbeidsplan UNNTAKSAKTIVITET VED ANNEN AVDELING TVIST Unntaksaktivitet som skal kompenseres etter HTA TJENESTE VED FORSVARETS NARKOTIKAETTERFORSKNINGSGRUPPER OG ETTERFORSKNINGSENHETER VED MILITÆRPOLITIET KOMMISJONSARBEID PÅLAGT ARBEID FOR SAMFUNNSGAGNLIG BISTAND VED NATURKATASTROFER OG ULYKKER ANNEN KRISEHÅNDTERING ADJUTANTER OG MILITÆRASSISTENTER HOS STATSRÅD OG FORSVARETS SJEFER PÅ NIVÅ 1 OG KOMPENSASJON Pårørendekontakter Tjeneste som følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge GENERELT Følgebefalstjeneste inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid Følgebefalstjeneste på døgnbasis Rustningskontroll Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen GENERELT KOMPENSASJON Tjeneste ved allierte staber og fartøy/avdeling avgitt til eller underlagt allierte styrker i Norge GENERELT Kompensasjon Flyoperativ virksomhet GENERELT KOMPENSASJON Fartøytjeneste TJENESTE PÅ FARTØY (FA1) Kompensasjon for FA1 tjeneste Avvikling av fritid Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag FARTØYTJENESTE FOR BESETNING PÅ KV-FARTØYER (FA2)... 10

3 ATF Kompensasjon for FA2 tjeneste Avvikling av fritid Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag Militær vakt PROGRAMMERING AV VAKT KOMPENSASJON FOR VAKT VAKT PÅ HELGE- OG HØYTIDSDAG BEORDRING FRA VAKT TIL ANNEN TJENESTE Øving PROGRAMMERING AV ØVELSER GODSKRIVING AV ARBEIDSTID / ØKONOMISK KOMPENSASJON ALARMØVELSER OVERGANG FRA ØVINGSAKTIVITET TIL NORMAL AKTIVITET ØVING PÅ HELGE- OG HØYTIDSDAG Tidbank Bibehold av tillegg under fravær GENERELT Sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjoner og yrkesskade Annet fravær Midlertidig beordring... 12

4 4 ATF Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) 1 Innledning Denne arbeidstidsavtalen er fastlagt på grunnlag av protokoll A av 30. mars 2011 om unntak fra Arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater, jf. forskrift 16. desember 2005 nr femte ledd. 1.1 Parter Denne arbeidstidsavtale er inngått mellom Forsvarsstaben på den ene side og Befalets fellesorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Norges offisersforbund, Norsk tjenestemannslag Forsvaret, Personellforbundet, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Norsk forskerforbund, Norsk skolelederforbund, Forbundet for ledelse og teknikk, Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Skolenes landsforbund, Den norske tannlegeforening, Den norske legeforening, Norges farmaceutiske forening, Norsk psykologforening, Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening på den annen side. 1.2 Varighet Avtalen gjøres gjeldende fra 1. april 2013 og gis varighet til 31. desember Denne avtalen erstatter Arbeidstidsbestemmelser for militære arbeidstakere (ATM), Arbeidstidsavtale for sivile tjenestemenn i Forsvaret (ATS) og ATMs tilleggsavtale. 1.3 Tvister om forståelsen Oppstår det i avtaleperioden tvister om forståelsen av denne avtale skal disse behandles i samsvar med Lov om offentlige tjenestetvister (Tjenestetvistloven) 1.4 Beredskap og væpnet angrep Arbeidstidsavtalen settes ut av kraft ved mobilisering / væpnet angrep, jfr. kgl res av 10. juni 1949 og beredskapsloven av 15. desember Lokale avtaler Lokale arbeidstidsavtaler som ikke er i samsvar med denne arbeidstidsavtale skal sies opp og reforhandles innen 3 mnd etter denne avtales ikrafttreden. 1.6 Omfang Arbeidstidsavtalen omfatter enhver arbeidstaker i Forsvaret som går inn under tjenestetvistloven. Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter denne arbeidstidsavtalen som heltidstilsatte, dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelsen. Deltidstilsatte med flere stillingsforhold i staten, har likevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter denne arbeidstidsavtalen enn tilsatte i heltidsstilling. 2 Definisjoner Døgn: Tidsrom av 24 timers varighet.

5 ATF 5 Fartøytjeneste: Gjelder all seiling med Forsvarets eide og innleide fartøy mv. for forsvarsansatt personell som har tjeneste om bord. Fartøytjeneste omfatter også oppankring og opphold i havn når sjøvakter er satt. Forflytning av personell på fartøy omfattes ikke av fartøytjeneste. Flyoperativ virksomhet: Med flyoperativ virksomhet regnes i denne sammenhengen militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. I tillegg omfattes personell som i det enkelte tilfelle er direkte beordret til å støtte den militære luftfart som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Kommisjonsarbeid: Tjeneste i militært oppnevnte ulykkeskommisjoner og nemnder som må nedsettes for å klarlegge årsaksforhold og for å iverksette tiltak av forebyggende karakter. Militær vakt: Tjeneste som grensevakt og leirvakt, vakttjeneste ved H M Kongens Garde, redningsberedskap, høy luftmilitær beredskap, fartøysvakt, døgnkontinuerlig oppfølging av førstegangstjenestegjørende mannskaper og tilsvarende forsvarsspesifikke vaktfunksjoner. Nivådannende utdannelse: Utdanning som kvalifiserer for et høyere utdanningsnivå jfr. FPH del B. Pårørendekontakttjeneste: Pårørendekontakttjeneste (PK-tj) er tjeneste hvor personell avgis til direkte oppfølging av berørte familier/pårørende til personell som er alvorlig skadet eller omkommet i tjeneste. PK-tj inndeles i to faser, initialfase og oppfølgingsfase. Initialfasen er tiden fra PK aktiveres frem til døgnkontinuerlig oppfølging avsluttes. Oppfølgingsfasen er perioden fra initialfasen er ferdig til pålagt kontakt med berørte avsluttes. Øving: Feltmessig øvingsvirksomhet som har til hensikt på en realistisk måte å dyktiggjøre og forberede den enkelte eller enhet/avdeling av enhver størrelse under forhold hvor målet er realistisk tilvenning til det miljø man vil møte i en krise eller krigssituasjon. Feltmessig utprøving av stridsmateriell omfattes også av øvingsbegrepet når det gjennomføres i forbindelse med feltmessige øvelser. Det skal foreligge en øvingsordre for aktiviteten som beskriver hensikt, mål, omfang og deltakelse. 3 Forhold til Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen (HTA) og vernebegrepet 3.1 Generelt Alle aktiviteter som ikke er beskrevet i denne avtale skal gjennomføres innenfor AML bestemmelser og kompenseres etter HTA, evt etter egen særavtale Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden For ordinært arbeid gjelder AMLs bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i Forsvarets organisasjon slik at den i løpet av en periode på høyst 1 år i gjennomsnitt ikke blir høyere enn 40 timer pr uke. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 10 timer pr døgn og 48

6 6 ATF timer pr uke. Grensen på 48 timer pr uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstid ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Slik gjennomsnittsberegning skal fremkomme av arbeidsplan Fleksibel arbeidstid Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten er gjeldende i Forsvaret. 4 Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid Følgende personellgrupper/tjeneste er unntatt fra bestemmelsene i ATF og HTA, og gis eventuelt godtgjøring etter egne særavtaler. Tjeneste ved allierte staber i utlandet Tjeneste ved internasjonale organisasjoner / internasjonale operasjoner i utlandet Arbeidstakere som gjennomfører nivådannende utdanning. Arbeidstaker som er elever på kurs innenlands som varer sammenhengende over 4 måneder, samt kursdeltakeres individuelle arbeid på fritiden. 5 Arbeidsplaner Arbeidstakere som er elever ved militære eller sivile skoler/kurs i utlandet Arbeidstakere som er elever ved internasjonale skoler/kurs i Norge hvor Forsvaret ikke har ansvar for undervisningsplanen Personell som er omfattet av Statens eller Forsvarets lederlønnsavtale Befal og vervede som innkalles eller beordres til repetisjonstjeneste, kadre- og HVøvinger. Stadig tjenestegjørende personell som kalles inn til repetisjonstjeneste i henhold til bestemmelser/tidsfrister i BUV er unntatt fra ATF. For tjeneste i perioden før og etter det som er definert som repetisjonstjeneste er befalet ikke unntatt fra ATF. Stadig tjenestegjørende personell som kalles inn til repetisjonstjeneste, kadre- og HVøvinger i sin faste stilling kompenseres etter ATF. 5.1 Generelt AMLs bestemmelser om arbeidsplaner gjelder også for aktiviteter der Forsvaret er unntatt fra AMLs regler for arbeidstid. 5.2 Endring av arbeidsplan Dersom det er behov for å endre en allerede drøftet arbeidsplan skal ny arbeidsplan drøftes med de tillitsvalgte i henhold til hovedregelen om oppsetting av arbeidsplan med følgende tilpasning: Ved behov for endring av arbeidsplan skal de tillitsvalgte informeres om endringen senest 14 dager før endringen iverksettes. Drøfting av endringen skal gjennomføres senest 1 uke før endringen iverksettes. Frem til iverksetting av ny arbeidsplan gjelder den opprinnelige arbeidsplan.

7 ATF Økonomisk godtgjørelse ved endring av arbeidsplan Økonomisk godtgjørelse og arbeidstid godskrives i henhold til faktisk utført arbeid dersom dette gir det gunstigste resultat for arbeidstakeren. Pålagt tjeneste som ikke fremgår av arbeidsplanen er å betrakte som overtid etter HTA. Dette gjelder ikke døgnbasert tjeneste (øving, vakt, fartøystjeneste, følgepersonell ved utenlandsbesøk og PK-tjeneste) som kompenseres for den beregnede tid etter satstabell. For døgnbasert øving, vakt og fartøystjeneste forhøyes den økonomiske kompensasjonen med 50 % for det første døgnet av aktiviteten. 5.3 Unntaksaktivitet ved annen avdeling Arbeidsplan for personell som møter frem for deltagelse i unntaksaktivitet ved annen avdeling enn den vedkommende tjenestegjør fast ved, skal settes opp og drøftes ved gjennomførende avdeling. 5.4 Tvist Ved tvist om oppsetting av arbeidsplaner skal saken behandles i henhold til Hovedavtalen med Tilpasningsavtale (HA/TA) for Forsvaret. 6 Unntaksaktivitet som skal kompenseres etter HTA 6.1 Tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter ved militærpolitiet Tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter ved militærpolitiet hvor det i etterforskningsarbeid er behov for sammenhengende arbeidsøkter og hvor det ikke er gjennomførbart å legge opp turnustjeneste. 6.2 Kommisjonsarbeid Tjeneste i militært oppnevnte ulykkeskommisjoner og nemnder som må nedsettes for å klarlegge årsaksforhold og for å iverksette tiltak av forebyggende karakter 6.3 Pålagt arbeid for samfunnsgagnlig bistand ved naturkatastrofer og ulykker Arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom jfr. AML 6.4 Annen krisehåndtering Tjeneste som må iverksettes for håndtering av uforutsette kritiske situasjoner, herunder hurtig oppsetting av styrkebidrag for umiddelbar innsats i operasjoner innenlands og/eller i utlandet. 6.5 Adjutanter og militærassistenter hos Statsråd og Forsvarets sjefer på nivå 1 og 2 Tjeneste hvor personell som har som hovedoppgave å følge og tilrettelegge daglige gjøremål for statsråden og Forsvarets sjefer på nivå 1 og nivå 2.

8 8 ATF 6.6 Kompensasjon Tjenesten kompenseres etter HTA, men uten at AMLs eller HTAs begrensninger for lengden av arbeidstiden kommer til anvendelse. Dette gjelder ikke dersom det gis kompensasjon etter andre punkter i ATF. 7 Pårørendekontakter I initialfasen godskrives arbeidstid med 4 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av PK-tjeneste på over ett døgns varighet kan det kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet. Oppspart arbeidstid for PK-tjeneste skal normalt avspaseres før personellet gjenopptar vanlig tjeneste. I oppfølgingsfasen vil PK kompenseres etter HTA for oppfølgingsoppgaver utenfor ordinær arbeidstid. 8 Tjeneste som følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge 8.1 Generelt Tjeneste som beordret følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge hvor det er nødvendig å sikre en forsvarlig gjennomføring av forpliktelser knyttet til utenlandsbesøk Følgebefalstjeneste inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid Følgebefalstjeneste av inntil 6 timer varighet kompenseres etter HTA Følgebefalstjeneste på døgnbasis For følgebefalstjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 4 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av følgebefalstjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet Rustningskontroll Rustningskontrollgruppen på offisielle kontrolloppdrag i Norge eller i utlandet kompenseres på lik linje med følgebefal. 9 Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen 9.1 Generelt Adjutanter ved det kongelige hoff er unntatt fra AMLs bestemmelser om arbeidstid. 9.2 Kompensasjon Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen tilstås godtgjøring pr tjenestegjørende måned etter satstabell, beregningsgrunnlaget skal dog ikke være lavere enn ltr 63. For pålagt tjeneste utenom arbeidstid utenfor vaktperioden gjelder ordinære arbeidstidsbestemmelser.

9 ATF 9 10 Tjeneste ved allierte staber og fartøy/avdeling avgitt til eller underlagt allierte styrker i Norge 10.1 Generelt Tjeneste i Norge hvor det er nødvendig for å sikre en forsvarlig gjennomføring av Norges forpliktelser til NATO og allierte nasjoner Kompensasjon Slik tjeneste kompenseres som annen tjeneste i Norge (HTA/ATF) men AMLs begrensninger for arbeids- og overtid gjelder ikke. 11 Flyoperativ virksomhet 11.1 Generelt Med flyoperativ virksomhet regnes i denne sammenhengen militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. I tillegg omfattes personell som i det enkelte tilfelle er direkte beordret til å støtte den militære luftfart som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten Kompensasjon Hvis berørt personell ikke er oppsatt på vakt, øvelse, turnus el, skal dette kompenseres iht HTA jfr. pkt 6.6 i denne avtale. 12 Fartøytjeneste Under fartøytjeneste gjennomføres kollektiv arbeidstidsberegning. Innenfor den kollektive arbeidstidsberegning skal -pålagte aktiviteter, herunder sjøvakter og mønstringer inngå Tjeneste på fartøy (FA1) FA1 tjeneste kan programmeres som timebasert eller døgnbasert tjeneste. Timebasert FA1 tjeneste skal programmeres for tjeneste som varer inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid. Tjeneste som varer mer enn 6 timer utover ordinær arbeidstid skal programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres som FA1 time for time frem til fartøytjenesten avsluttes Kompensasjon for FA1 tjeneste For tjeneste av inntil 6 timers varighet utover ordinær arbeidstid godskrives arbeidstid med 15 minutter pr time. Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell. For tjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 2 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kompenseres det som FA1 time for time basert på en brøk av døgnsatsen.

10 10 ATF Avvikling av fritid Fritid som er innarbeidet/forventet innarbeidet ved FA1-tj skal avvikles fra fartøyets hjemmebase, men kan når tjenesten tillater det og etter arbeidstakers ønske, avvikles fra annet sted Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag FA1 tjeneste på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. FA1 tjeneste på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for FA1 tjeneste på slike dager Fartøytjeneste for besetning på KV-fartøyer (FA2) FA2 tjeneste kan programmeres som timebasert eller døgnbasert tjeneste for personell som inngår i KV-fartøyets besetning. Timebasert FA2 tjeneste skal programmeres for tjeneste som varer inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid. Tjeneste som varer mer enn 6 timer utover ordinær arbeidstid skal programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres som FA2 time for time frem til fartøytjenesten avsluttes Kompensasjon for FA2 tjeneste For tjeneste av inntil 6 timers varighet utover ordinær arbeidstid godskrives arbeidstid time for time. Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell. For tjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 7 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kompenseres det som FA2 time for time basert på en brøk av døgnsatsen Avvikling av fritid Fritid som er innarbeidet/forventet innarbeidet ved FA2-tj skal avvikles fra fartøyets hjemmebase, men kan når tjenesten tillater det og etter arbeidstakers ønske, avvikles fra annet sted Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag FA2 tjeneste på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. FA2 tjeneste på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for FA2 tjeneste på slike dager. 13 Militær vakt 13.1 Programmering av vakt Vakt programmeres normalt på døgnbasis men kan unntaksvis programmeres på timebasis Kompensasjon for vakt For vakter godskrives arbeidstid med 2 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter tabell. Dersom arbeidstaker ønsker det kan det avtales med arbeidsgiver at hele vakten kompenseres med fritid.

11 ATF 11 Vakter gjennomført på timesbasis kompenseres som vakt time for time basert på en brøk av døgnsatsen Vakt på helge- og høytidsdag Vakt på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. Vakt på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for selve vakten på slike dager Beordring fra vakt til annen tjeneste Når arbeidstakere som er beordret til vakt på tjenestestedet beordres til annen tjeneste skal tiden beregnes som arbeidstid time for time og godskrives/ kompenseres som overtid. Godtgjøring for den programmerte vakt utbetales og programmert arbeidstid for vakt i oppsatt arbeidstid godskrives i arbeidstidsregnskapet. 14 Øving 14.1 Programmering av øvelser Øvelser kan programmeres som timebaserte eller døgnbaserte øvelser. Timebaserte øvelser kan programmeres for øvelser som varer inntil 7 timer utenfor ordinær arbeidstid. Slike øvelser kan gjennomføres 3 dager per uke, maksimalt i to sammenhengende uker. Øvelser som varer mer enn 7 timer utenfor ordinær arbeidstid skal for den enkelte programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av øvelser på over ett døgns varighet kan det programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet Godskriving av arbeidstid / Økonomisk kompensasjon For øvelser av inntil 7 timers varighet godskrives arbeidstid med 15 minutter pr time. Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell. For øvelse på døgnbasis godskrives arbeidstid med 2 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell Alarmøvelser Slike øvelser kompenseres med overtid etter HTA dersom de er av under 4 timers varighet. For fremmøte til alarmøvelse følges bestemmelsen i HTA om en minstetid på 2 timer dersom øvelsen iverksettes på personellets fritid. Dette gjelder ikke for øvelser som starter innenfor ordinær arbeidstid og avsluttes innen 2 timer etter arbeidstids slutt eller starter senere enn 2 timer før oppsatt arbeidstid starter Overgang fra øvingsaktivitet til normal aktivitet Når øvelse avsluttes utenfor ordinær arbeidstid skal den enkelte ha minimum 9 timers hvile fra øvelsens slutt til ordinært arbeid starter. Dette skal være planlagt som omfordeling av arbeidstid på den enkeltes arbeidsplan Øving på helge- og høytidsdag Øving på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. Øving på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for selve øvingen på slike dager.

12 12 ATF 15 Tidbank Fritid opparbeidet i forbindelse med unntaksaktivitet godskrives den enkeltes tidbank/fraværskvote for unntaksaktivitet. Denne tiden skal avspaseres gjennom arbeidstidsplanlegging drøftet mellom partene. Minimum en gang i året og ved skifte av tjenestegjørende avdeling skal tidbank/fraværskvote gjøres opp i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette oppgjør kan ikke bestå av økonomisk kompensasjon. Den enkelte DIF definerer avregningsperiode. I de tilfeller manglende avspasering gjør at personellet har innestående timer ved overgang til ny avregningsperiode, skal det inngås avtale om hvordan disse timer skal avspaseres i løpet av de neste 6 måneder. FA2-tjeneste kan unntaksvis kompenseres etter satstabell. 16 Bibehold av tillegg under fravær 16.1 Generelt Økonomiske godtgjørelser etter denne avtale med unntak av timebetalt overtid skal utbetales etter følgende regler: Sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjoner og yrkesskade Ved denne type fravær bibeholdes alle ATF-tillegg i samsvar med Fellesbestemmelsene til HTA 11. Arbeidstid utover normal arbeidstid godskrives kun ut den arbeidsplanperiode som var gjeldende da vedkommende ble fraværende. Deretter godskrives normal arbeidstid Annet fravær Dersom arbeidstaker etter søknad blir innrømmet tjenestefravær i en påbegynt arbeidsplanperiode, og fraværet ikke er begrunnet i et rettskrav, settes angjeldende arbeidsplan ut av kraft med øyeblikkelig virkning. Det godskrives 7,5 timer pr fraværsdag (mandag - fredag) Midlertidig beordring Ved midlertidige beordringer bibeholdes ikke ATF tillegg fra det faste tjenestestedet utover gjeldende arbeidsplansperiode (14 dager). A Vedlegg: Unntaksprotokoll

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 5 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse OK Jon Erling Johansen, jonjohansen@mil.no 2013-03-13 2013/008521-001/FORSVARET/ 231 +47 23 09 20 96, 0510 2096 FST/P/Incentiver

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

FORSVARET Forsvarets personell- og vernepliktssenter

FORSVARET Forsvarets personell- og vernepliktssenter FORSVARET Forsvarets personell- og vernepliktssenter 1 av 6 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Oblt Leif Hansen, leifhansen@mil.no 2016-02-15 2016/006941-001/FORSVARET/ 251 +47 23 09 71 86, 0510

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak:

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak: KS PROTOKOLL Saks. nr. 17/00295-14 Dato: Sted: Parter: Sak: 09.12.2016,16.01.2017, 06.02.2017 Oslo KS og Unio Reforhandling av SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet 1. Bakgrunn Følgende oversikt og retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet er utarbeidet på grunnlag av forslag fra

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev liiuol2-2' r7åt.. 4iz p PROTOKOLL Saks.nr. 1 0/0 1 8 5 6-45 Arkivkode: Dato: 02.11 og 08.11.2010 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev Til stede: KS: UNIO:

Detaljer

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen.

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen. Følge 5- PROTOKOLL Saks.nr. 14/02055-2 Dato: Sted: Parter: Sak: 18.11., 24.11. og 16.12.2014 Oslo KS og Unio SGS 1010 - av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010)

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Sentral generell særavtale vedrørende 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden 1.1.2009-31.12.2010 mellom KS og LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet

Detaljer

Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM)

Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM) Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM) ARBEIDSTIDSAVTALE FOR MILITÆRE ARBEIDSTAKERE For perioden 1 mai 1998-30 april 2001 Avtalen er prolongert til 1. jan 2005 jfr. iverksettingsdirektiv FORORD,

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SIVILE TJENESTEMENN I FORSVARET ATS. For perioden 1 mai 2003-1 januar 2005

ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SIVILE TJENESTEMENN I FORSVARET ATS. For perioden 1 mai 2003-1 januar 2005 1 ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SIVILE TJENESTEMENN I FORSVARET ATS For perioden 1 mai 2003-1 januar 2005 2 ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SIVILE TJENESTEMENN I FORSVARET Denne arbeidstidsavtalen er med hjemmel i tjenestetvistloven

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010)

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) 1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 3 (Avinor) i Spekter området År 2016, den 20. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt

Detaljer

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Innhold 1 Intensjon... 2 1.1 Tidligere bestemmelser... 2 2 Brukerkategorier... 2 2.1.1 Kategori 1 - Rett til kvarter eller økonomisk kompensasjon... 2 2.1.2

Detaljer

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter:

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter: Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale for kirkelige stillinger

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten. Brann- og redningstjeneste (SFS 2404) Del I - Innledende bestemmelser 1.1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 41 femte ledd og HTAs

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Partene er enige om vedlagte avtale for perioden ,

Partene er enige om vedlagte avtale for perioden , PROTOKOLL Saks.nr. 08/02202 Dato: 10.10.2008 Arkivkode 517 Sted: Kommunenes Hus, Oslo Parter: Sak:, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Psykologforening, Delta, Norsk

Detaljer

Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016

Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Fra hovedsammenslutningen YS Stat Lørdag 30. april 2016 kl. 10.00 1 YS Stat viser til våre krav nr 1. overlevert Staten ved KMD den 12.april kl 13.00, krav 2

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Generelle vilkår fremgår av Forsvarets personellhåndbok Del B. Hovedarbeidsgiver er Forsvaret.

Generelle vilkår fremgår av Forsvarets personellhåndbok Del B. Hovedarbeidsgiver er Forsvaret. Særavtale mellom Forsvarstaben som arbeidsgiverpart og Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk psykologforening, Befalets fellesorganisasjon og Krigsskoleutdannede

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

ATB. Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten (ATB) med virkning fra 1.4.2013. En oppsummering av de viktigste endringene.

ATB. Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten (ATB) med virkning fra 1.4.2013. En oppsummering av de viktigste endringene. ATB Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten (ATB) med virkning fra 1.4.2013. En oppsummering av de viktigste endringene. Virkeområde og varighet Gjelder for alle politistillinger

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1 F-4073 tillegg nr. 3 vedlegg 4 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1. Årsverket Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor et årsverk på 1687,5

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005

Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005 Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005 Forord I del 1 i dette heftet er gjengitt teksten til alle sentrale særavtaler for KA s tariffområde for perioden 01.01.2005

Detaljer