ARBEIDSTIDSAVTALE FOR. Forsvaret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSTIDSAVTALE FOR. Forsvaret"

Transkript

1 ATF 1 ARBEIDSTIDSAVTALE FOR Forsvaret For perioden 1. april desember 2014 JLBLha/C:\Users\Jimmy.Bjerkansmo\Documents\ATF Pr 13 Desember 2012.Doc\\RG2FS0001\Brukere$\Leifhansen\Skrivebord\ATF Pr 13 Desember 2012.DocC:\Documents And Settings\Leifhansen\Lokale Innstillinger\Temporary Internet Files\ATF Tilbud 7 Pr 13 Desember 2012.Doc

2 2 ATF 1 Innledning PARTER VARIGHET TVISTER OM FORSTÅELSEN BEREDSKAP OG VÆPNET ANGREP LOKALE AVTALER OMFANG Definisjoner Forhold til Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen (HTA) og vernebegrepet GENERELT Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Fleksibel arbeidstid Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid Arbeidsplaner GENERELT ENDRING AV ARBEIDSPLAN Økonomisk godtgjørelse ved endring av arbeidsplan UNNTAKSAKTIVITET VED ANNEN AVDELING TVIST Unntaksaktivitet som skal kompenseres etter HTA TJENESTE VED FORSVARETS NARKOTIKAETTERFORSKNINGSGRUPPER OG ETTERFORSKNINGSENHETER VED MILITÆRPOLITIET KOMMISJONSARBEID PÅLAGT ARBEID FOR SAMFUNNSGAGNLIG BISTAND VED NATURKATASTROFER OG ULYKKER ANNEN KRISEHÅNDTERING ADJUTANTER OG MILITÆRASSISTENTER HOS STATSRÅD OG FORSVARETS SJEFER PÅ NIVÅ 1 OG KOMPENSASJON Pårørendekontakter Tjeneste som følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge GENERELT Følgebefalstjeneste inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid Følgebefalstjeneste på døgnbasis Rustningskontroll Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen GENERELT KOMPENSASJON Tjeneste ved allierte staber og fartøy/avdeling avgitt til eller underlagt allierte styrker i Norge GENERELT Kompensasjon Flyoperativ virksomhet GENERELT KOMPENSASJON Fartøytjeneste TJENESTE PÅ FARTØY (FA1) Kompensasjon for FA1 tjeneste Avvikling av fritid Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag FARTØYTJENESTE FOR BESETNING PÅ KV-FARTØYER (FA2)... 10

3 ATF Kompensasjon for FA2 tjeneste Avvikling av fritid Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag Militær vakt PROGRAMMERING AV VAKT KOMPENSASJON FOR VAKT VAKT PÅ HELGE- OG HØYTIDSDAG BEORDRING FRA VAKT TIL ANNEN TJENESTE Øving PROGRAMMERING AV ØVELSER GODSKRIVING AV ARBEIDSTID / ØKONOMISK KOMPENSASJON ALARMØVELSER OVERGANG FRA ØVINGSAKTIVITET TIL NORMAL AKTIVITET ØVING PÅ HELGE- OG HØYTIDSDAG Tidbank Bibehold av tillegg under fravær GENERELT Sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjoner og yrkesskade Annet fravær Midlertidig beordring... 12

4 4 ATF Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) 1 Innledning Denne arbeidstidsavtalen er fastlagt på grunnlag av protokoll A av 30. mars 2011 om unntak fra Arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater, jf. forskrift 16. desember 2005 nr femte ledd. 1.1 Parter Denne arbeidstidsavtale er inngått mellom Forsvarsstaben på den ene side og Befalets fellesorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Norges offisersforbund, Norsk tjenestemannslag Forsvaret, Personellforbundet, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Norsk forskerforbund, Norsk skolelederforbund, Forbundet for ledelse og teknikk, Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Skolenes landsforbund, Den norske tannlegeforening, Den norske legeforening, Norges farmaceutiske forening, Norsk psykologforening, Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening på den annen side. 1.2 Varighet Avtalen gjøres gjeldende fra 1. april 2013 og gis varighet til 31. desember Denne avtalen erstatter Arbeidstidsbestemmelser for militære arbeidstakere (ATM), Arbeidstidsavtale for sivile tjenestemenn i Forsvaret (ATS) og ATMs tilleggsavtale. 1.3 Tvister om forståelsen Oppstår det i avtaleperioden tvister om forståelsen av denne avtale skal disse behandles i samsvar med Lov om offentlige tjenestetvister (Tjenestetvistloven) 1.4 Beredskap og væpnet angrep Arbeidstidsavtalen settes ut av kraft ved mobilisering / væpnet angrep, jfr. kgl res av 10. juni 1949 og beredskapsloven av 15. desember Lokale avtaler Lokale arbeidstidsavtaler som ikke er i samsvar med denne arbeidstidsavtale skal sies opp og reforhandles innen 3 mnd etter denne avtales ikrafttreden. 1.6 Omfang Arbeidstidsavtalen omfatter enhver arbeidstaker i Forsvaret som går inn under tjenestetvistloven. Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter denne arbeidstidsavtalen som heltidstilsatte, dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelsen. Deltidstilsatte med flere stillingsforhold i staten, har likevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter denne arbeidstidsavtalen enn tilsatte i heltidsstilling. 2 Definisjoner Døgn: Tidsrom av 24 timers varighet.

5 ATF 5 Fartøytjeneste: Gjelder all seiling med Forsvarets eide og innleide fartøy mv. for forsvarsansatt personell som har tjeneste om bord. Fartøytjeneste omfatter også oppankring og opphold i havn når sjøvakter er satt. Forflytning av personell på fartøy omfattes ikke av fartøytjeneste. Flyoperativ virksomhet: Med flyoperativ virksomhet regnes i denne sammenhengen militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. I tillegg omfattes personell som i det enkelte tilfelle er direkte beordret til å støtte den militære luftfart som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Kommisjonsarbeid: Tjeneste i militært oppnevnte ulykkeskommisjoner og nemnder som må nedsettes for å klarlegge årsaksforhold og for å iverksette tiltak av forebyggende karakter. Militær vakt: Tjeneste som grensevakt og leirvakt, vakttjeneste ved H M Kongens Garde, redningsberedskap, høy luftmilitær beredskap, fartøysvakt, døgnkontinuerlig oppfølging av førstegangstjenestegjørende mannskaper og tilsvarende forsvarsspesifikke vaktfunksjoner. Nivådannende utdannelse: Utdanning som kvalifiserer for et høyere utdanningsnivå jfr. FPH del B. Pårørendekontakttjeneste: Pårørendekontakttjeneste (PK-tj) er tjeneste hvor personell avgis til direkte oppfølging av berørte familier/pårørende til personell som er alvorlig skadet eller omkommet i tjeneste. PK-tj inndeles i to faser, initialfase og oppfølgingsfase. Initialfasen er tiden fra PK aktiveres frem til døgnkontinuerlig oppfølging avsluttes. Oppfølgingsfasen er perioden fra initialfasen er ferdig til pålagt kontakt med berørte avsluttes. Øving: Feltmessig øvingsvirksomhet som har til hensikt på en realistisk måte å dyktiggjøre og forberede den enkelte eller enhet/avdeling av enhver størrelse under forhold hvor målet er realistisk tilvenning til det miljø man vil møte i en krise eller krigssituasjon. Feltmessig utprøving av stridsmateriell omfattes også av øvingsbegrepet når det gjennomføres i forbindelse med feltmessige øvelser. Det skal foreligge en øvingsordre for aktiviteten som beskriver hensikt, mål, omfang og deltakelse. 3 Forhold til Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen (HTA) og vernebegrepet 3.1 Generelt Alle aktiviteter som ikke er beskrevet i denne avtale skal gjennomføres innenfor AML bestemmelser og kompenseres etter HTA, evt etter egen særavtale Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden For ordinært arbeid gjelder AMLs bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i Forsvarets organisasjon slik at den i løpet av en periode på høyst 1 år i gjennomsnitt ikke blir høyere enn 40 timer pr uke. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 10 timer pr døgn og 48

6 6 ATF timer pr uke. Grensen på 48 timer pr uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstid ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Slik gjennomsnittsberegning skal fremkomme av arbeidsplan Fleksibel arbeidstid Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten er gjeldende i Forsvaret. 4 Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid Følgende personellgrupper/tjeneste er unntatt fra bestemmelsene i ATF og HTA, og gis eventuelt godtgjøring etter egne særavtaler. Tjeneste ved allierte staber i utlandet Tjeneste ved internasjonale organisasjoner / internasjonale operasjoner i utlandet Arbeidstakere som gjennomfører nivådannende utdanning. Arbeidstaker som er elever på kurs innenlands som varer sammenhengende over 4 måneder, samt kursdeltakeres individuelle arbeid på fritiden. 5 Arbeidsplaner Arbeidstakere som er elever ved militære eller sivile skoler/kurs i utlandet Arbeidstakere som er elever ved internasjonale skoler/kurs i Norge hvor Forsvaret ikke har ansvar for undervisningsplanen Personell som er omfattet av Statens eller Forsvarets lederlønnsavtale Befal og vervede som innkalles eller beordres til repetisjonstjeneste, kadre- og HVøvinger. Stadig tjenestegjørende personell som kalles inn til repetisjonstjeneste i henhold til bestemmelser/tidsfrister i BUV er unntatt fra ATF. For tjeneste i perioden før og etter det som er definert som repetisjonstjeneste er befalet ikke unntatt fra ATF. Stadig tjenestegjørende personell som kalles inn til repetisjonstjeneste, kadre- og HVøvinger i sin faste stilling kompenseres etter ATF. 5.1 Generelt AMLs bestemmelser om arbeidsplaner gjelder også for aktiviteter der Forsvaret er unntatt fra AMLs regler for arbeidstid. 5.2 Endring av arbeidsplan Dersom det er behov for å endre en allerede drøftet arbeidsplan skal ny arbeidsplan drøftes med de tillitsvalgte i henhold til hovedregelen om oppsetting av arbeidsplan med følgende tilpasning: Ved behov for endring av arbeidsplan skal de tillitsvalgte informeres om endringen senest 14 dager før endringen iverksettes. Drøfting av endringen skal gjennomføres senest 1 uke før endringen iverksettes. Frem til iverksetting av ny arbeidsplan gjelder den opprinnelige arbeidsplan.

7 ATF Økonomisk godtgjørelse ved endring av arbeidsplan Økonomisk godtgjørelse og arbeidstid godskrives i henhold til faktisk utført arbeid dersom dette gir det gunstigste resultat for arbeidstakeren. Pålagt tjeneste som ikke fremgår av arbeidsplanen er å betrakte som overtid etter HTA. Dette gjelder ikke døgnbasert tjeneste (øving, vakt, fartøystjeneste, følgepersonell ved utenlandsbesøk og PK-tjeneste) som kompenseres for den beregnede tid etter satstabell. For døgnbasert øving, vakt og fartøystjeneste forhøyes den økonomiske kompensasjonen med 50 % for det første døgnet av aktiviteten. 5.3 Unntaksaktivitet ved annen avdeling Arbeidsplan for personell som møter frem for deltagelse i unntaksaktivitet ved annen avdeling enn den vedkommende tjenestegjør fast ved, skal settes opp og drøftes ved gjennomførende avdeling. 5.4 Tvist Ved tvist om oppsetting av arbeidsplaner skal saken behandles i henhold til Hovedavtalen med Tilpasningsavtale (HA/TA) for Forsvaret. 6 Unntaksaktivitet som skal kompenseres etter HTA 6.1 Tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter ved militærpolitiet Tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter ved militærpolitiet hvor det i etterforskningsarbeid er behov for sammenhengende arbeidsøkter og hvor det ikke er gjennomførbart å legge opp turnustjeneste. 6.2 Kommisjonsarbeid Tjeneste i militært oppnevnte ulykkeskommisjoner og nemnder som må nedsettes for å klarlegge årsaksforhold og for å iverksette tiltak av forebyggende karakter 6.3 Pålagt arbeid for samfunnsgagnlig bistand ved naturkatastrofer og ulykker Arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom jfr. AML 6.4 Annen krisehåndtering Tjeneste som må iverksettes for håndtering av uforutsette kritiske situasjoner, herunder hurtig oppsetting av styrkebidrag for umiddelbar innsats i operasjoner innenlands og/eller i utlandet. 6.5 Adjutanter og militærassistenter hos Statsråd og Forsvarets sjefer på nivå 1 og 2 Tjeneste hvor personell som har som hovedoppgave å følge og tilrettelegge daglige gjøremål for statsråden og Forsvarets sjefer på nivå 1 og nivå 2.

8 8 ATF 6.6 Kompensasjon Tjenesten kompenseres etter HTA, men uten at AMLs eller HTAs begrensninger for lengden av arbeidstiden kommer til anvendelse. Dette gjelder ikke dersom det gis kompensasjon etter andre punkter i ATF. 7 Pårørendekontakter I initialfasen godskrives arbeidstid med 4 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av PK-tjeneste på over ett døgns varighet kan det kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet. Oppspart arbeidstid for PK-tjeneste skal normalt avspaseres før personellet gjenopptar vanlig tjeneste. I oppfølgingsfasen vil PK kompenseres etter HTA for oppfølgingsoppgaver utenfor ordinær arbeidstid. 8 Tjeneste som følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge 8.1 Generelt Tjeneste som beordret følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge hvor det er nødvendig å sikre en forsvarlig gjennomføring av forpliktelser knyttet til utenlandsbesøk Følgebefalstjeneste inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid Følgebefalstjeneste av inntil 6 timer varighet kompenseres etter HTA Følgebefalstjeneste på døgnbasis For følgebefalstjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 4 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av følgebefalstjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet Rustningskontroll Rustningskontrollgruppen på offisielle kontrolloppdrag i Norge eller i utlandet kompenseres på lik linje med følgebefal. 9 Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen 9.1 Generelt Adjutanter ved det kongelige hoff er unntatt fra AMLs bestemmelser om arbeidstid. 9.2 Kompensasjon Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen tilstås godtgjøring pr tjenestegjørende måned etter satstabell, beregningsgrunnlaget skal dog ikke være lavere enn ltr 63. For pålagt tjeneste utenom arbeidstid utenfor vaktperioden gjelder ordinære arbeidstidsbestemmelser.

9 ATF 9 10 Tjeneste ved allierte staber og fartøy/avdeling avgitt til eller underlagt allierte styrker i Norge 10.1 Generelt Tjeneste i Norge hvor det er nødvendig for å sikre en forsvarlig gjennomføring av Norges forpliktelser til NATO og allierte nasjoner Kompensasjon Slik tjeneste kompenseres som annen tjeneste i Norge (HTA/ATF) men AMLs begrensninger for arbeids- og overtid gjelder ikke. 11 Flyoperativ virksomhet 11.1 Generelt Med flyoperativ virksomhet regnes i denne sammenhengen militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. I tillegg omfattes personell som i det enkelte tilfelle er direkte beordret til å støtte den militære luftfart som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten Kompensasjon Hvis berørt personell ikke er oppsatt på vakt, øvelse, turnus el, skal dette kompenseres iht HTA jfr. pkt 6.6 i denne avtale. 12 Fartøytjeneste Under fartøytjeneste gjennomføres kollektiv arbeidstidsberegning. Innenfor den kollektive arbeidstidsberegning skal -pålagte aktiviteter, herunder sjøvakter og mønstringer inngå Tjeneste på fartøy (FA1) FA1 tjeneste kan programmeres som timebasert eller døgnbasert tjeneste. Timebasert FA1 tjeneste skal programmeres for tjeneste som varer inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid. Tjeneste som varer mer enn 6 timer utover ordinær arbeidstid skal programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres som FA1 time for time frem til fartøytjenesten avsluttes Kompensasjon for FA1 tjeneste For tjeneste av inntil 6 timers varighet utover ordinær arbeidstid godskrives arbeidstid med 15 minutter pr time. Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell. For tjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 2 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kompenseres det som FA1 time for time basert på en brøk av døgnsatsen.

10 10 ATF Avvikling av fritid Fritid som er innarbeidet/forventet innarbeidet ved FA1-tj skal avvikles fra fartøyets hjemmebase, men kan når tjenesten tillater det og etter arbeidstakers ønske, avvikles fra annet sted Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag FA1 tjeneste på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. FA1 tjeneste på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for FA1 tjeneste på slike dager Fartøytjeneste for besetning på KV-fartøyer (FA2) FA2 tjeneste kan programmeres som timebasert eller døgnbasert tjeneste for personell som inngår i KV-fartøyets besetning. Timebasert FA2 tjeneste skal programmeres for tjeneste som varer inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid. Tjeneste som varer mer enn 6 timer utover ordinær arbeidstid skal programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres som FA2 time for time frem til fartøytjenesten avsluttes Kompensasjon for FA2 tjeneste For tjeneste av inntil 6 timers varighet utover ordinær arbeidstid godskrives arbeidstid time for time. Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell. For tjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 7 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kompenseres det som FA2 time for time basert på en brøk av døgnsatsen Avvikling av fritid Fritid som er innarbeidet/forventet innarbeidet ved FA2-tj skal avvikles fra fartøyets hjemmebase, men kan når tjenesten tillater det og etter arbeidstakers ønske, avvikles fra annet sted Fartøystjeneste på helge- og høytidsdag FA2 tjeneste på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. FA2 tjeneste på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for FA2 tjeneste på slike dager. 13 Militær vakt 13.1 Programmering av vakt Vakt programmeres normalt på døgnbasis men kan unntaksvis programmeres på timebasis Kompensasjon for vakt For vakter godskrives arbeidstid med 2 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter tabell. Dersom arbeidstaker ønsker det kan det avtales med arbeidsgiver at hele vakten kompenseres med fritid.

11 ATF 11 Vakter gjennomført på timesbasis kompenseres som vakt time for time basert på en brøk av døgnsatsen Vakt på helge- og høytidsdag Vakt på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. Vakt på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for selve vakten på slike dager Beordring fra vakt til annen tjeneste Når arbeidstakere som er beordret til vakt på tjenestestedet beordres til annen tjeneste skal tiden beregnes som arbeidstid time for time og godskrives/ kompenseres som overtid. Godtgjøring for den programmerte vakt utbetales og programmert arbeidstid for vakt i oppsatt arbeidstid godskrives i arbeidstidsregnskapet. 14 Øving 14.1 Programmering av øvelser Øvelser kan programmeres som timebaserte eller døgnbaserte øvelser. Timebaserte øvelser kan programmeres for øvelser som varer inntil 7 timer utenfor ordinær arbeidstid. Slike øvelser kan gjennomføres 3 dager per uke, maksimalt i to sammenhengende uker. Øvelser som varer mer enn 7 timer utenfor ordinær arbeidstid skal for den enkelte programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av øvelser på over ett døgns varighet kan det programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet Godskriving av arbeidstid / Økonomisk kompensasjon For øvelser av inntil 7 timers varighet godskrives arbeidstid med 15 minutter pr time. Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell. For øvelse på døgnbasis godskrives arbeidstid med 2 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell Alarmøvelser Slike øvelser kompenseres med overtid etter HTA dersom de er av under 4 timers varighet. For fremmøte til alarmøvelse følges bestemmelsen i HTA om en minstetid på 2 timer dersom øvelsen iverksettes på personellets fritid. Dette gjelder ikke for øvelser som starter innenfor ordinær arbeidstid og avsluttes innen 2 timer etter arbeidstids slutt eller starter senere enn 2 timer før oppsatt arbeidstid starter Overgang fra øvingsaktivitet til normal aktivitet Når øvelse avsluttes utenfor ordinær arbeidstid skal den enkelte ha minimum 9 timers hvile fra øvelsens slutt til ordinært arbeid starter. Dette skal være planlagt som omfordeling av arbeidstid på den enkeltes arbeidsplan Øving på helge- og høytidsdag Øving på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. Øving på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for selve øvingen på slike dager.

12 12 ATF 15 Tidbank Fritid opparbeidet i forbindelse med unntaksaktivitet godskrives den enkeltes tidbank/fraværskvote for unntaksaktivitet. Denne tiden skal avspaseres gjennom arbeidstidsplanlegging drøftet mellom partene. Minimum en gang i året og ved skifte av tjenestegjørende avdeling skal tidbank/fraværskvote gjøres opp i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette oppgjør kan ikke bestå av økonomisk kompensasjon. Den enkelte DIF definerer avregningsperiode. I de tilfeller manglende avspasering gjør at personellet har innestående timer ved overgang til ny avregningsperiode, skal det inngås avtale om hvordan disse timer skal avspaseres i løpet av de neste 6 måneder. FA2-tjeneste kan unntaksvis kompenseres etter satstabell. 16 Bibehold av tillegg under fravær 16.1 Generelt Økonomiske godtgjørelser etter denne avtale med unntak av timebetalt overtid skal utbetales etter følgende regler: Sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjoner og yrkesskade Ved denne type fravær bibeholdes alle ATF-tillegg i samsvar med Fellesbestemmelsene til HTA 11. Arbeidstid utover normal arbeidstid godskrives kun ut den arbeidsplanperiode som var gjeldende da vedkommende ble fraværende. Deretter godskrives normal arbeidstid Annet fravær Dersom arbeidstaker etter søknad blir innrømmet tjenestefravær i en påbegynt arbeidsplanperiode, og fraværet ikke er begrunnet i et rettskrav, settes angjeldende arbeidsplan ut av kraft med øyeblikkelig virkning. Det godskrives 7,5 timer pr fraværsdag (mandag - fredag) Midlertidig beordring Ved midlertidige beordringer bibeholdes ikke ATF tillegg fra det faste tjenestestedet utover gjeldende arbeidsplansperiode (14 dager). A Vedlegg: Unntaksprotokoll

Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM)

Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM) Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM) ARBEIDSTIDSAVTALE FOR MILITÆRE ARBEIDSTAKERE For perioden 1 mai 1998-30 april 2001 Avtalen er prolongert til 1. jan 2005 jfr. iverksettingsdirektiv FORORD,

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2008 til 31. desember 2009 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Omfang... 6 1.3 Iverksettelse/varighet... 6

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013 Innhold 1. Innledende bestemmelser... 3 2. Vilkår under oppsettingsperioden... 4 3. Vilkår

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010. Med lønnsplanhefte nr. 47

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010. Med lønnsplanhefte nr. 47 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 47 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 47 Forord Stortinget samtykket den 18. juni

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011 Innhold 1. Innledning...4 2. Lønn...5 3. Vilkår under oppsettingsperiode...5 4. VILKÅR I DEPLOYERINGSPERIODEN...7

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011 Innhold 1. Innledning... 4 2. Lønn... 5 3. Vilkår under oppsettingsperiode... 5 4. VILKÅR I

Detaljer

Sentrale særavtaler. (generelle og forbundsvise) 2005 2006. mellom Fagforbundet/ Landsorganisasjonen i Norge og KS

Sentrale særavtaler. (generelle og forbundsvise) 2005 2006. mellom Fagforbundet/ Landsorganisasjonen i Norge og KS I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE AUGUST N R. 6 05 ÅRGANG 3 Sentrale særavtaler (generelle og forbundsvise) 2005 2006 mellom Fagforbundet/ Landsorganisasjonen i Norge og KS Innledning Både de generelle

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 FORORD Årets tariffoppgjør i staten for perioden 1. mai 2012 til og med 30. april 2014, mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 46 Forord Stortinget samtykket den 18. juni 2008 i at det med virkning fra 1. mai 2008 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 FORORD Hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016 Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2014 30. april 2016 Design: LO Media 2015 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for høyskoler 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 45 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 45 FORORD Stortinget samtykket den 13. juni

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner 1. mai 2012 30. april 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer