Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari Tønset Guttvik / Miljøvernavdeling Deres dato Deres ref /16297 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2011 Fylkesmannen oversender herved svar på Direktoratets brev av om regulering av lakse- og sjøaurefisket Bakgrunn for fiskereguleringene for 2011 På landsbasis her det vært en generell nedgang i laks- og sjøaurebestandene de siste 10-årene. Faktorer som fysiske inngrep i vassdragene, forurensning, overbeskatning, parasitter og sykdommer, påvirkning fra fremmede fiskeslag og oppdrettsstammer, dårlige nærings- og oppvekstforhold i havet og klimatiske forhold er alle medvirkende faktorer. Vekten av den enkelte faktor er til dels uklar og varierer mellom vassdragene. Den forverrete tilstanden til disse bestandene de siste årene tilskrives i hovedsak påvirkninger knyttet til sjøfasen. Situasjonen er i de siste årene vurdert som så alvorlig at det må gjennomføres ytterligere fangstbegrensninger både i elv og sjø, for å styrke gytebestandene. Sentrale retningslinjer for laks- og sjøaurereguleringene 2011 Sentral retningslinjer sier at forvaltningen av anadrome laksefisk skal være kunnskapsbasert (jf. Naturmangfoldloven, ST. prp 32, NASCO, ICES), og ta utgangspunkt i tilstanden til bestandene og det totale beskatningstrykket innen en region. Nødvendige reduksjoner må foretas både i elvefisket og i sjøfisket. Reguleringene og forskriftene skal også harmoniseres i større grad, og ansvaret for begge forskriftene er lagt til Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmennene er bedt om å gi uttalelse til reguleringene i eget fylke før forskriftene sendes på høring. Nedenfor listes de viktigste retningslinjene; Hovedregelen er at det kan åpnes for fiske når det er et høstbart overskudd. Det settes med dette et betydelig krav til kunnskap om bestandsstørrelse, og da særlig til gytebestandsmålet. Ny regulering skal foreslås for 2011 dersom beskatningsrådet fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) ikke er fulgt opp tilstrekkelig i forskriften for 2010, eller dersom det er skjedd vesentlige bestandsendringer. Fisketid skal brukes som hovedvirkemiddel for å nå gytebestandsmålet. Alternative virkemidler skal forankres lokalt og forutsetter god organisering og/eller et tilfredstillende opplegg for oppfølging. Type regulering skal spesifiseres, og hvor stor uttelling det gir for det enkelte vassdrag. Alle vassdrag som skal åpnes for fiske skal navngis i forskriften. Behovet for regulering av sjøaurefisket skal vurderes. Embetsledelse og Kommunal- og Oppvekst- og Sosial- og Landbruk og Miljøvernadministrasjonsstab beredskapsavdeling utdanningsavdeling helseavdeling bygdeutvikling avdeling Telefon Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 Anbefalinger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) VRL sine beskatningsråd for vassdragene er satt på bakgrunn av vurderinger fra årene Beskatningsråd gitt i 2009 skulle være grunnlag for nye femårige forskrifter for elv ( ). Neste råd fra VRL skulle først komme i 2013, på bakgrunn av vurderinger fra perioden Nytt forvaltningsregime med mål om en harmonisering av forskrifter for elv og sjø har imidlertid ført til at VRL i 2010 ble bedt om å supplere beskatningsrådene for vassdrag som er utenfor bærekraftige rammer. Det blir lagt betydelig vekt på at rådene fra VRL skal følges opp, men det gis likevel rom for endringer som er godt begrunnet (dokumentert). For Sør-Trøndelag ble det i 2009 gitt råd for 13 vassdrag. I 2010 ble det i tillegg gitt førstegangs råd for elvene Søa og Fjelna i Hemne. Av de tretten vassdragene som fikk utarbeidet forvaltningsråd i 2009, er det kommet nye rådet for sju av vassdragene. Grunnen for nye råd er at det er vurdert fra Direktoratet for naturforvaltning, at rådet fra 2009 ikke ble tatt hensyn til i tilstrekkelig grad ved forrige års regulering. For vassdrag som er vurdert å være utenfor bærekraftige rammer, er det gitt forvaltningsråd for 2010, basert på vurderinger fra perioden og dokumentasjon fra 2009 sesongen. Sesongen 2010 er ikke inkludert i VRL sine nye vurderinger, men Fylkesmannen har tatt 2010 sesongen i betraktning i sine vurderinger. Forslag til fisketid basert på VRL På bakgrunn av kapittel 2.5 klassifisering av beskatningsnivå (VRL 2010), foreslås det å innføre fem ulike tidsrammer for fisketid knyttet til hver vurdering: V1 - vassdrag med bærekraftig forvaltning. Fylkesmannens forslag til fisketid; 1. juni 31. august. V2 - vassdrag hvor det er fare for at beskatningen er utenfor bærekraftige rammer. Rådet er moderat reduksjon i fisketid. Fylkesmannens forslag til fisketid; 1. juni 15. august. V3 - vassdrag hvor beskatningen sannsynligvis er utenfor bærekraftige rammer. Rådet er betydelig reduksjon i fisketid. Fylkesmannens forslag til fisketid; 1. juni 31. juli. V4 - vassdrag hvor beskatningen er langt utenfor bærekraftige rammer, eller hvor det ikke finnes dokumentasjon på tilstanden (f.eks dårlig eller manglende fangststatistikk). Rådet er svært stor reduksjon i fisketid. Reguleringen gis som stenging av fiske, eller kort fisketid. Fylkesmannens forslag til fisketid; 15. juni 31. juli. De vassdragene som til nå har hatt avvikende fisketid fra de fire kategoriene, foreslås harmonisert med dette systemet. I Drivavassdraget finnes lakseparasitten Gyrodactylus salaris på laksen, og elva har av den grunn ingen anbefalinger fra VRL.

3 3 Generelt om fiskereguleringene i elv og sjø Fylkesmannen mener at prinsippene 8-12 i naturmangfoldloven må gjelde for laks- og sjøaureforvaltningen, slik at forvaltningen blir så kunnskapsbasert som mulig. Dette vil gjøre oss i stand til å skille nødvendig gyterest fra et overskudd, som det kan åpnes for fiske etter. Det må ikke utøves fiske på bestander det ikke finnes kunnskap om. Fylkesmannens vurdering av fisketid for utvalgte vassdrag Skauga VRL råd 2009 (for 2010): V4 VRL råd 2010 (for 2011): V4 I Skauga ble det for 2010 innført 15 dager kortere fiskesesong i forhold til (som var 1. juni til 31. august). I perioden var fisketida 15. juni til 15. september. I vurderingen før sesongen 2010 ble Skauga plassert med fisketid 1. juni til 31. juli. Elva ble flyttet opp en kategori i forhold til rådet fra VRL. Det ble vurdert å flytte elva ytterligere opp i kategori (fisketid 1. juni til 15. august), men da kombinert med vesentlig redusert døgnkvote (som ble innført regionalt). Etter høring ble Skauga flyttet opp en kategori på bakgrunn av at døgnkvote ble innført, og at lokal forvaltning innførte strengere lokale regler enn rammen i Fylkesmannens forskrift; Sesongkvote per fisker på 15 laks. Fisket ble avsluttet når total fangst overskred 600kg. Gytefarget laks ble satt ut Det ble oppfordret til utsetting av hunnlaks. Sjøørreten er totalfredet. Det ble for øvrig innført daglig rapporteringsplikt av både avlivet og gjenutsatt fisk. Det ble til sammen registrert satt ut 56 stk (67 kg) i Rapporteringen vurderes å være tilfredstillende, men kan med fordel forbedres. Den lokale forvaltningen påpeker (vedlegg 3 og 4) at prøvefiske indikerer at Skauga er ei elv med sein oppgang, noe som skulle tilsi at tyngden av fisk kommer på elva etter fiskesesongen. Det er likevel vanskelig å vite om gytebestandsmål er oppfylt ( kg hunner), da det ikke er telling eller gytegropregistreringer i vassdraget. I fiskesesongen 2010 ble det avlivet 213 stk og gjenutsatt 67 stk laks, totalt 280 (533 kg med gjennomsnittsvekt 1,9 kg). Hvis man legger 40 % beskatningsrate til grunn, så skulle det kommet ca 700 laks til elva i sesongen. Gjenværende fisk etter fratrekk for avlivet fisk gir 677 stk. Dette gir en beregnet totalvekt på ca 1286 kg og 643 kg hunner (forutsatt 50 % er hunner i bestanden). Gytebestandsmålet er på bakgrunn av dette ikke oppfylt for Skauga i sesongen. I forbindelse med prøvefiske etter rømt oppdrettsfisk er det påvist at det var oppgang av det som trolig er vill laks (ikke analyserte prøver pt) lang tid etter fiskesesongens slutt i månedsskiftet oktobernovember. Det er derfor sannsynlig at det går fisk på elva etter sesongslutt. Hvis det kommer ca 200 kg hunner per måned i innsigsmånedene, og innsiget pågår til oktober-november, skal det være sjanse for å oppfylle gytebestandsmålet.

4 4 Kraftverket i Svartelva slipper ekstra vann i elva fra fredag kl 14 til søndag kl 22 av hensyn til fiskeinteressene. I følge leder for elveeierlaget er fisket tilnærmet fraværende utenom helg. Hvordan dette virker på fangstraten er ikke kjent. I vurderingen for Skauga er det nødvendig å ta med at vassdraget er kategorisert som 4a vassdrag med redusert ungfiskproduksjon, hovedsakelig på grunn av vassdragsregulering. Dette betyr at selv om gytebestandsmålet oppfylles, så vil det være relativt høyere dødelighet av ungfisk i Skauga, enn i et uregulert vassdrag før utvandring til sjø. Det er også nødvendig å ta i betraktning det lave innsiget av smålaks de siste årene, da laksebestanden i Skauga domineres av smålaks. Neste år er det planer om å gjennomføre telling av gytebestanden. Fylkesmannen mener at forholdene i Skauga sannsynligvis er noe bedre enn det vurderingene fra (2009) tilsier, da allerede innførte reguleringer (i 2010) vurderes å ha hatt effekt (kvoter og gjenutsetting). På bakgrunn av dette anbefaler vi fisketid tilsvarende V3 - vassdrag hvor beskatningen sannsynligvis er utenfor bærekraftige rammer, 1. juni 31. juli. Dette blir en utvidelse i forhold til foreslått nivå for vassdrag med V4 råd, men en innstramming i forhold til fisketiden for 2010, med redusert fisketid på 15 døgn. Stordalselva VRL råd 2009 (for 2010): V3 VRL råd 2010 (for 2011): V4 Stordalselva har vært avvikende fra øvrige vassdrag med tradisjonell fiskestart 15. mai og 15 døgn lengre fisketid. I 2010 var fisketiden i Stordalselva 15. mai til 15. august. I Stordalselva ble det for 2010 innført 15 dager kortere fiskesesong i forhold til perioden (som var 15. mai til 31. august). Vassdraget har fire trapper og to tellere, én i Støvelfossen og én i Åseggfossen. Vassdraget ble til tross for v3-vurdering fra VRL, gitt samme antall fangstdøgn som bærekraftige vassdrag (V1), men med redusert fisketid fra forrige periode på 15 døgn. Dette ble gjort med bakgrunn i at Fylkesmannen hadde en annen vurdering enn VRL med hensyn til bestandens tilstand. Blant annet var dette begrunnet med at det er betydelig oppgang etter sesongslutt, og at vassdraget i stor grad fredes i tørre perioder (sesonger), med redusert fangsteffektivitet. Det er også fredning alle dager mellom kl 12 og 15 (lokal bestemmelse), og det ble det innført døgnkvoter på 1 laks og 2 sjøaurer (regional forskrift). Rapporteringen vurderes å være tilfredsstillende, men kan med fordel forbedres. Det er usikkerhet rundt telleren i Støvelfossen (1 km fra sjøen), ved at den kun teller fisk som går laksetrappa, og ikke fisk som går opp fossen. Telleren i Åseggfossen teller ikke nøyaktig på grunn av at fisk blir stående og samles under eller i trappa for så å gå samlet opp ved gunstige forhold. Dette utløser telleren færre ganger enn det reelt skulle. I følge fagrådet er det gjennom flere år lagt til grunn at 50 % av laksen går trappa i Støvelfossen (vedlegg 1). Fylkesmannen har ikke sett dokumentasjon på dette, men legger dette til grunn i videre beregning. Fra 2005 til 2006 er det en markant nedgang i antall fisk som

5 5 går forbi tellerne i Støvelfossen. Årsaken til dette er i følge fagrådet at inngangen til trappa ble ødelagt av flommen i januar/februar Skaden ble reparert sommeren Antall fisk som passerer telleren i Årbogfossen (15 km fra sjøen) har vært stabil i perioden , noe som indikerer relativt like oppgang disse 6 årene (gitt lik overvåkningsperiode). Fagrådet mener dermed at mer enn 50 % av fisken har gått fossen i den tida trappa her vært skadet. Gytebestandsmål for elva er 3090 ( kg hunner) I 2010 sier fagrådet at de kan dokumentere at det er passert 4097 fisk i Støvelfossen. Hvis man beregner at 50 % går fossen, så har det gått opp 8194 stk fisk til sammen. Fangststatistikken for de siste 6 år viser at andelen av sjøaure er 29 % av antallet og 15 % av vekta stk av fisken er dermed laks, og 2376 stk er sjøaure. Fratrekk for fangst ovenfor Støvelfossen på 288 stk laks, gir en rest på 5530 stk laks igjen ovenfor Støvelfossen. En snittvekt på 1,8 kg gir 9954 kg laks. Hvis vi regner med 50 % hunner, er det 4977 kilo hunner i denne resten. Hvis disse tallene er riktige er gytebestandsmålet for Stordalselva oppfylt. Det blir vurdert som sannsynlig at det går betydelige mengder fisk på elva etter sesongslutt, da dette er et middels vannføringsavhengig vassdrag. Fagrådet sier at tyngden av fisk kommer opp i elva etter fiskesesongen. Stordalselva er kategorisert som 5b vassdrag og er ikke vurderte som spesielt hensynskrevende i kategorisystemet (DN). Likevel er VRL rådet for vassdraget v3 fra 2009, og v4 fra 2010, med råd om at beskatningen må reduseres svært mye pga at situasjonen er forverret fra Det er vurdert fra VRL at hvis gytebestandsmål oppfylles, så vil det likevel være relativt forhøyet dødelighet i sjøfasen fra smolt til ensjøvinter i forhold til et normalnivå, fordi andelen smålaks på tilbakevandring har vært lav de siste 6 årene. Neste år er det planer om å forbedre dokumentasjonen på antall oppvandrende fisk og størrelsen på gytebestanden. Rapporteringen er tilfredstillende, men har mangler som må forbedres. Fylkesmannen mener at forholdene i Stordalselva sannsynligvis er bedre enn det vurderingene fra (2009) tilsier. Det er sannsynlig at skaden på trappa i Støvelfossen har ført til at færre fisk har gått opp trappa i perioden Selv om telleren i Åseggfossen teller feil, så teller den relativt likt hvert år. Trolig er dette et tilnærmet bærekraftig vassdrag, men dokumentasjonen på dette har vært mangelfull, delvis på grunn av dårlig rapportering. På bakgrunn av dette anbefaler vi i utgangspunktet fisketid som forrige sesong, men på grunn av usikkerhet i beregningen av antallet som passerer telleren og fossen, ønsker vi å være føre-var inntil dokumentasjonen er sikrere. Fylkesmannen anbefaler derfor fisketid tilsvarende V2, fra 1. juni til 15. august. Fisketiden blir dermed redusert med 15 døgn, og den tradisjonelle tidlig-starten foreslås tatt vekk for kommende periode.

6 6 Nordalselva VRL råd 2009 (for 2010): V4 VRL råd 2010 (for 2011): V4 I Nordalselva ble det for 2010 innført 31 dager kortere fiskesesong (1. juni til 31. juli) i forhold til (1. juni til 31. august). I Fylkesmannens vurdering før sesongen 2010 ble Nordelva plassert med fisketid 1. juni til 31. juli. Elva ble flyttet ned to nivå (tilsvarende fra V1 til V3). Fisketiden ble redusert med 33 % i Kombinert med vesentlig redusert døgnkvote (som ble innført regionalt), ble dette vurdert å imøtekomme rådet fra VRL (V4). Rapporteringen i Nordalselva vurderes å være tilfredstillende, men har klare mangler som bør forbedres. Gytebestandsmål for elva er 834 ( kg hunner). Hvorvidt gytebestandsmålet er oppfylt er uvisst, men om innsig og beskatning samvarierer med Stordalselva, bør dette tilsi at det har vært forholdsvis bra oppgang i Nordalselva har ingen fisketeller, men det er iverksatt tiltak for å få dette montert i løpet av I følge fagrådet (vedlegg 1) er denne elva avhengig av jevn vannstand i større grad enn Stordalselva fordi det er færre vatn i nedbørsfeltet som jevner ut vannmengden i elva. I 2010 hadde elva lite vann i hele juli, og fisket foregikk nesten kun i juni. Høsten gav vann i elva, og laksen som gikk opp var derfor tilnærmet ikke utsatt for beskatning i juli og august. Fangststatistikken viser til tross for færre fiskedøgn, like god fangst som i Noe som viser at 2009 trolig hadde en svært dårlig smålaks oppgang, mens 2010 hadde bedret oppgang. Fagrådet mener at elva har tyngden av oppgangen seint i sommersesongen, og trolig underrapportering av fangst, noe som gjør at bestandssituasjonen er bedre enn antatt av VRL. Fylkesmannen anbefaler på bakgrunn av dette at Nordalselva får fisketid tilsvarende V3, og samme sesong som i 2010, fisketid 1. juni til 31. august. Steinsdalselva VRL råd 2009 (for 2010): V3 VRL råd 2010 (for 2011): V4 I Steinsdalselva ble det for 2010 innført 15 døgn kortere fiskesesong (1. juni til 15. august) i forhold til (1. juni til 31. august). Elva ble flyttet ned ett nivå (tilsvarende fra V1 til V2). Kombinert med vesentlig redusert døgnkvote (som ble innført regionalt), ble dette vurdert å imøtekomme rådet fra VRL (V3). Det ble vurdert at rutinene for statistikkinnsamling og tellingen i de tre laksetrappene må bedres før det kan skje en ytterligere utvidelse av fisketida.

7 7 Gytebestandsmål for elva er 1207 ( kg hunner). Hvorvidt dette er oppfylt for 2010 er uklart, da tellerne var ute av drift i 2010 på grunn av naturskade. I 2009 ble tellingen avsluttet 31. august (etter råd fra Fylkesmannen), men i 2008 fungerte tellerne hele sesongen. Sommeren var tørr, noe som førte til betydelig oppgang etter sesongen. Dette bekreftes av telleren, men disse tallene er i følge styret ikke lagt til grunn for VRL rådet i 2009 (vedlegg 2). Tall fra telleren viser at det i 2008 gikk opp 4416 fisk i Normelandsfossen i sesongen (alle som går opp passerer trappa her). Fangststatistikken for de siste 6 år viser at andelen av sjøaure er 10,5 % av antallet og 5,5 % av vekta stk av fisken er dermed laks, og 464 stk er sjøaure. Fratrekk for fangst ovenfor Normelandfossen på 172 stk laks, gir en rest på 3780 stk laks igjen ovenfor Normelandfossen etter fangst. En snittvekt på 1,4 kg gir 5292 kg laks. Hvis vi regner med 50 % hunner, er det 2646 kg hunner i denne resten. Hvis disse tallene er riktige er gytebestandsmålet for Steinsdalselva oppfylt i 2008 med god margin. Fangststatistikken for årene 2009 og 2010 viser relativt lik fangst som i 2008 til tross for redusert fisketid i I 2009 ble det gjennomført prøvefiske etter rømt oppdrettslaks i vassdraget, noe som viste 10 % innslag av rømt fisk. Styret har påpekt overfor Fylkesmannen at når tall fra etter sesong benyttes i denne sammenheng, så bør det faktum at det går opp betydelige mengder fiske etter 31. august også tas hensyn til ved utforming av beskatningsråd og forskrifter. Fylkesmannen mener at forholdene i Steinsdalselva sannsynligvis er bedre enn det vurderingene fra (2009) tilsier. Trolig er dette et tilnærmet bærekraftig vassdrag, med normalt store svingninger fra år til år. Fiskereglene bør virke i år med svak oppgang. Da dokumentasjonen er mangelfull for de siste årene, med unntak av for 2008, anbefaler Fylkesmannen fisketid tilsvarende V3, 1. juni til 31. juli, inntil telling og bedre fangstrapportering gir grunnlag for ytterligere åpning. Fisketiden blir dermed redusert med 15 døgn fra 2010 (31 døgn fra 2008 og 2009). Nordelva VRL råd 2009 (for 2010): V4 VRL råd 2010 (for 2011): V4 I Nordelva ble det for 2010 innført 31 dager kortere fiskesesong (1. juni til 31. juli) i forhold til (1. juni til 31. august). I Fylkesmannens vurdering før sesongen 2010 ble Nordelva plassert med fisketid 1. juni til 31. juli. Elva ble flyttet ned to nivå (tilsvarende fra V1 til V3). Fisketiden ble redusert med 33 % i Kombinert med vesentlig redusert døgnkvote (som ble innført regionalt), ble dette vurdert å imøtekomme rådet fra VRL (V4). Det finnes fangststatistikk for vassdraget de siste 6 år. Rapporteringen av fangst i Nordelva vurderes ikke å være tilfredstillende. Statistikken har klare mangler som bør forbedres.

8 8 Gytebestandsmål for elva er 575 ( kg hunner). Hvorvidt gytebestandsmålet er oppfylt er uvisst. Fylkesmannen anbefaler at rådet til VRL følges, da kunnskapen om vassdraget er begrenset. Vassdraget kan være mer bærekraftig enn antatt. Det bør gjøres en innsats for å få fram dokumentasjon på oppvandring og gytebestand. Fisketid som for V4 vassdrag; 15. juni til 31. juli. Oldenelva VRL råd 2009 (for 2010): V4 med råd om stengning av fisket VRL råd 2010 (for 2011): V4 med råd om stengning av fisket I Oldenelva ble det for 2010 innført 15 dager kortere fiskesesong (1. juni til 15. august) i forhold til (1. juni til 31. august). Elva ble flyttet ned ett nivå (tilsvarende fra V1 til V2). Fylkesmannen vurderte den gang at stenging som anbefalt fra VRL var lite hensiktsmessig. Fangststatistikk finnes kun for 2007 i perioden Pålitelig statistikk for fangst finnes dermed ikke for vassdraget. Rapporteringen av fangst i Oldenelva vurderes å være for dårlig. Statistikken må forbedres vesentlig hvis vassdraget skal åpnes. Gytebestandsmål for elva er 177 ( kg hunner). Hvorvidt gytebestandsmålet er oppfylt er uvisst. Fylkesmannen anbefaler at rådet til VRL følges, da kunnskapen om vassdraget er begrenset. Det foreslås å stenge fisket i vassdraget i 2011 og påfølgende år, inntil organisering og rapportering forbedres. Vassdraget kan være mer bærekraftig enn antatt, men dette må eventuelt dokumenteres. Børselva VRL råd 2009 (for 2010): V3 VRL råd 2010 (for 2011): V3 I Børselva ble det for 2010 innført 15 dager kortere fiskesesong (1. juni til 31. juli) i forhold til (1. juni til 31. august). Elva ble flyttet ned ett nivå (tilsvarende fra V1 til V2). Fisketiden ble redusert med ca 15 % i Kombinert med vesentlig redusert døgnkvote (som ble innført regionalt), ble dette vurdert å imøtekomme rådet fra VRL (V3). Rapporteringen i Børselva vurderes å være tilfredstillende, men har klare mangler som bør forbedres. Gytebestandsmål for elva er 137 ( kg hunner). Hvorvidt gytebestandsmålet er oppfylt er uvisst. Om innsig og beskatning samvarierer

9 9 med Gaula, bør dette tilsi at det har vært forholdsvis bra oppgang i Dette bekreftes også av fangstrapporteringen, som viser doblet antall laks og tredoblet vekt siden Kunnskapen om vassdraget, blant annet dokumentasjonen på innsig og beskatning er mangelfull. Fylkesmannen anbefaler på bakgrunn av dette at rådet (v3) fra VRL følges for Børselva, inntil elvas tilstand er bedre dokumentert. Fisketid 1. juni til 31. juli. Straumsvassdraget i Roan Straumsvassdraget i Roan er et vassdrag hvor det finnes fangststatistikk, men som ikke har råd fra VRL. For Straumsvassdraget foreslås det å åpne vassdraget etter fisketiden for 2010, 1. juni til 31. juli (ingen endring). Vassdrag med uendret råd fra VRL Fylkesmannen tilrår fisketid som i Øvrige vassdrag som ikke har råd fra VRL Det foreslås ikke å åpne for fiske i øvrige vassdrag, på grunn av manglende opplysninger om fangst og manglende dokumentasjon av høstbart overskudd (bærekraftig bestand). Kommentarer til kortere fisketid og stenging av vassdrag Når det innføres stengning og kortere fisketid i vassdragene, vil det bli svekket inntektsgrunnlag, noe som også svekker grunnlaget for investering i forbedring av dokumentasjon og innhenting av ny kunnskap. Denne utfordringen må forvaltningen møte. Det er en forutsetning for å lykkes med å legge om forvaltningen på dette området. Det vil bli viktig å finne finansieringsløsninger for forbedringsprosjekt i vassdragene. Dette gjelder ikke minst for små og mellomstore vassdrag som ikke er bærekraftig i dag, og som på grunn av få oppsittere og interessenter, og begrenset inntektsgrunnlag, trenger hjelp til oppfølging og finansiering. Dette er viktig for å forhindre mismot og fravær av engasjement, og at en dårlig fangststatistikk faktisk blir det beste vi har hatt og kommer til å få! Allmennhetens tilgang til fiske, og barns fiske vil bli skadelidende med forslag og innkorting av fisketid eller stengning. Imidlertid kan man ikke forsvare fiske på sårbare eller truete bestander, med det argumentet at det er et fiske for allmennheten eller for barn. Stengning må følges opp av handlingsregel (handlingsplan) for ett eller flere vassdrag i en region, der staten har et hovedansvar inntil lokal organisasjon er på plass. Dette for å sikre bærekraftige vassdrag og høstbart overskudd i framtida. Økt oppsyn og innføring av tilsyn Omfattende endring i forvaltningspraksis trenger oppfølging og evaluering. Oppsyn må styrkes og tilsyn bør vurderes innført.

10 10 Krav til offentliggjøring av fiskeregler Det bør innføres felles og entydige krav til offentliggjøring av fiskeregler for alle aktører i bransjen dette vil lette informasjon og kunnskapsoverføring, oppsynets arbeid og den forvaltningsmessige oppfølgingen av vassdragene. Kvoter Fylkesmannen støtter Direktoratets konklusjon om at strenge døgnkvoter (1-2 fisk per døgn) kun skal brukes på bakgrunn av lokalt ønske innen rammen av sentral forskrift. Det er også viktig at en døgnkvote sees i sammenheng med antall fiskekort per døgn, for å forhindre at virkningen av en eventuell døgnkvote uteblir på grunn av at flere fiskere slipper til. Fylkesmannen mener likevel det er nødvendig å definere en begrensning for antall/kg laks som kan fangstes per fisker per sesong, eller antall/kg laks som kan fangstes per område per døgn eller en sesongkvote for vassdraget. Dette kan være i form av lokale regler i vassdrag med god organisering. Et framtidig system med prognoser for innsig, kunnskap om gytebestandsmål og høstbart overskudd kan gi grunnlag for fastsettelse av totalkvoter for vassdrag, fjordområder eller regioner som kan fordeles mellom vassdrag og sjøfisket. Forvaltningen bør fastsette kvoten, mens fordelingen bør skje gjennom andre ordninger. Fylkesmannen ber om at direktoratet vurderer fredning av fisket umiddelbart nedstrøms oppgangshindrende høler i en tidsperiode på våren når fossene er oppgangshindrende. Fylkesmannens forslag til fisketid for laks 2011 oppsummert a. V1 vassdrag, fisketid 1. juni 31. august Teksdalselva, Orkla, Gaula, Nidelva og Driva (i Oppdal kommune)*. b. V2 vassdrag, fisketid 1. juni 15. august Stordalselva, Åelva (Røsta), Vigda og Homla. c. V3 vassdrag, fisketid 1. juni 31. juli Steinsdalselva i Osen, Straumsvassdraget i Roan, Norddalselva i Åfjord, Fjelna, Skauga og Børselva. d. V4 vassdrag, fisketid 15. juni 31. juli Søa, Nordelva V4 stenges for inneværende periode Oldenelva og alle øvrige vassdrag som ikke nevnes *Drivas innplassering forutsetter fredning av sjøaure og utsettingspålegg for denne.

11 11 Bestemmelser om innlandsfiske i anadrom sone Bestemmelser om innlandsfiske i anadrome vassdrag må tas inn i forskriften. Fiske etter innlandsfisk bør skjer etter de samme regler for tidsbegrensning og redskapsbegrensning som gjelder for fiske etter anadrome laksefisk. Fiske etter innlandsfisk kan ikke fortsette når kvoten for anadrome laksefisk er nådd, hvis dette ikke kombineres med utsettingspålegg av anadrom fisk etter at kvoten er fylt. Det bør generelt være tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre i disse vassdragene hele året. Det bør ikke være tillatt å benytte faststående redskap til fangst av innlandsfisk. Fylkesmannen kan åpne for fiske med faststående redskap i særlige tilfeller, f.eks i innsjøer med bestander av røye. For øvrig gjøres det oppmerksom på at det i forskriften(e) finnes flere særbestemmelser som bør vurderes overført til lokalt regelverk. Sjøaurereguleringen En naturlig konsekvens av at Fylkesmannen mener at prinsippene 8-12 i naturmangfoldloven må gjelde for laks- og sjøaureforvaltningen, er at sjøauren bør totalfredes i elv og sjø inntil kunnskapsgrunnlaget er bedret, og til kunnskapen tilsier at fisket kan åpnes. Imidlertid må en slik regel følges opp med en handlingsregel/handlingsprogram, for å sikre ny kunnskap og at kunnskapen så raskt som mulig kommer bærekraftige områder til gode, slik at det kan åpnes for fiske på et eventuelt overskudd. Hvis en total fredning ikke kan følges opp med et handlingsprogram, vil vi anbefale at fisket åpnes etter fiskeregelen for laks i de ulike vassdrag og fjorder/sjøområder. Sjølaksreguleringen På bakgrunn av at det ble gjennomført betydelige innstramminger i 2010, foreslås det ikke ytterligere innstramming for 2011, med unntak av utsettingspålegg for sjøaure. Sjølaksfiskerne mener fisketiden bør utvides på bakgrunn av skeivfordeling mellom elv og sjø (2010; 63 tonn i elvefisket og 33 tonn i sjøfisket). Fylkesmannen mener fordelingen må vurderes på bakgrunn av lengre tidsperioder (4-6 år). Det bør være et mål å opprettholde samme forskrift / forvaltning over lengre tidsperioder (4-6 år). Nye reguleringer bør derfor ikke gjøres uten etter ekstraordinære hendelser som betinger ny regulering. Dette for å skape forutsigbarhet for grunneiere og interessenter, og en kunnskapsbasert forvaltning.

12 12 Reguleringsperioden Fylkesmannen anbefaler at alle reguleringsbestemmelsene fastholdes i 4-6 års perioder. Med hilsen Marit Lorvik (e.f.) underdirektør Kari Tønset Guttvik rådgiver Vedlegg 1. Brev fra fagrådet for Stordalselva og Nordalselva (udatert, mottatt i e-post) 2. Brev fra styret i Steinsdalselva (udatert, mottatt i e-post) 3. E-post av fra Skauga elveeierlag 4. E-post av fra Skuga elveeierlag

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fisketider for vassdrag Fisketid for alle vassdrag framgår av forskriftsdatabasen. Fisketid for vassdrag i

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I VEST-AGDER NOTAT Saksnr: 2009/7766 Dato: 25.11.20 Til: Fra: Edgar Vegge Hvor mye er laksefangstene redusert på grunn av strammere fiskeregler fra 2007 til 20 i Vest-Agder? Vitenskapelig

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ingvar Korsen 73 19

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Notat Fra: Direktoratet for naturforvaltning Til: Miljøverndepartementet Dato: 17. mars 2010 Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Direktoratet har foreslått og hatt

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014 Notat Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I følge lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 15 skal høsting og annet

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 KLV-notat nr. 4 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 Namsos, januar 2010 Magdalene Langset og Anders Lamberg Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Metode... 3

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 1 av 7 Til Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7004 TRONDHEIM Vår saksbehandler 03.12.07 001/07 Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 Reguleringer av fiske

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari Tønset Guttvik

Detaljer

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Vedlegg A Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Forbruk CFT-Legumin (1 l) Vefsnaregionen 19967 1,1 Vefsnaregionen 21,4 Vefsnaregionen 211 23,2 Vefsnaregionen elver august 212 12,8 Vefsna innsjøer

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Prosedyre for føre-var tilnærming ved regulering av fiske etter atlantisk laks

Prosedyre for føre-var tilnærming ved regulering av fiske etter atlantisk laks Prosedyre for føre-var tilnærming ved regulering av fiske etter atlantisk laks I 1998 forpliktet Norge seg gjennom vedtak i Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) til å anvende føre-var tilnærming

Detaljer

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder Notat Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Dato: 11.november 2010 Oversikt over innskrenkinger i laksefisket 2007-2010 i elvene i Aust- Agder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har gitt beskatningsråd

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN INNEN LAKSEFORVALTNING En liten intro Vitenskapsrådet og vårt arbeid Sann fordi den er offentlig? Gytebestandsmål hvorfor & hvordan Gytebestandsmål fra elv til fjord og kyst

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 Foto: Steve Halsetrønning Trondheim, 10. september 2009 LAKSESESONGEN 2009 - SITUASJONSRAPPORT I SLUTTEN AV AUGUST Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 29.11.2013 2009/3134/LESA/443.2 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Leif Magnus Sættem, 71258857 25.10.2013 Vår ref. Miljødirektoratet

Detaljer

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen 1894 1899 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen Det ble registrert fanget

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016 Elveeierlaget - roller og handlingsrom Drammen 24.mai 2016 Meny Lakse- og innlandsfiskloven St.prp 32 (2006-2007) Forskrift om pliktig organisering Historikk Regulering av fisket Lakse- og innlandsfiskloven

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Laksen er spesiell! Peder Claussøn Friis, 1599: Om våren med første snevand

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Aust- og Vest-Agder Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015 Fiskereguleringer på kort og lang sikt Fagseminar NGSL 13. mars 2015 På lang sikt Prognosebaserte kvoter? Konsesjonsordning? Ekspropriering av rettigheter? Fortsette som nå? Forvaltningsansvaret for laks

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Framtidige regulering i fisket Mosjøen Helge Dyrendal

Framtidige regulering i fisket Mosjøen Helge Dyrendal Framtidige regulering i fisket Mosjøen 3.11.2017 Helge Dyrendal «Men uansett hvor en laks fanges, en død laks kan ikke gyte» (Magnus Berg 1986 ) Regulering av fisket etter anadrome laksefisk Lovgrunnlaget

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING miljødata_underlag_revisjon. Flom_Synne

Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING miljødata_underlag_revisjon. Flom_Synne Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING 2016-17 miljødata_underlag_revisjon Flom_Synne Årsrapport Styret har hatt 2 ordinære styremøter i løpet av perioden. Laget har også vært representert ved Norske

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag.

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag. Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag. Bildet her er fra Numedalslågen. Et av målene med villaksforvaltningen er at denne statuen ikke får stå alene og fiske i elva i framtida.

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 026/15 Vilt- og fiskeutvalet 26.08.2015 Saksbehandlar: Halvorsen, Gitte P Sak - journalpost: 15/464-2015011028 HØYRING: FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014

Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014 Etter adresseliste Trondheim, 01.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3597 Saksbehandler: Kjell-Magne Johnsen Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010

Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010 Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010 Roy M. Langåker, Direktoratet for naturforvaltning (DN) Utfordringer for biologisk mangfold i regulerte

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4. Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4. Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4 Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4 Klassifisering

Detaljer

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12 Laksefiske for alle! Vefsna, 28.03.12 Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i anadrome laksevassdrag Stiftet 1992 70 lakseelver 7000 fiskerettshavere ca. 70 % av all elvefanget

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill Fra Numedalslågen forvaltningslag v/ Ingar Aasestad Lågendalsveien 2307 3282 Kvelde E-post: ingaaas@online.no Mobil: 950 68 116 Til Fylkesmannen i Vestfold Fiskeforvalteren Postboks 2065 PT 3103 TØNSBERG

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ingvar Korsen 73

Detaljer

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. 10/1069-17/SF-470, SF-584, SF-711, SF-822, SF-902//IG Dato: 12.02.2011 Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne En sportsfisker tok kontakt med ombudet

Detaljer

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler:

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler: NOTAT Til Fra Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Dato 23. april 2009 Vedrørende UTKAST TIL BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET VEDR. DN S FORSLAG OM KONSESJONSORDNING

Detaljer

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS)

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Gardak 9845 Tana 13.1.2014 Miljødirektoratet Klima- og Miljøverndepartementet v/ Statsråd Tine Sundtoft Miljødirektoratets ref. 2013/11119 Regulering av fiske

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ingvar Korsen 73

Detaljer

Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim

Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim 25.03.2014 Bakgrunn Flere faglige anbefalinger som peker på muligheter for å forbedre

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011 KLV-notat nr 3, 212 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Foto: Svein Williksen Namsos, mars 212 Karina Moe Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 -^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OTTATT Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 - J JAN 6151,.? ify Saksbehandler Kjell Vidar

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 VFI-rapport 07/2011 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 Anders Lamberg Rita Strand Oppdrettslaks i fisketrapp syd i Sandsfossen i 2010 Vilt- og fiskeinfo

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth STATUS FOR VILLAKS PR 2016 Kvalitetsnorm og vannforskrift Torbjørn Forseth Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Opprettet i 2009 Gir uavhengige råd til forvaltningen NINA 13 forskere fra 7 institutt/universitet

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen?

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Nettsidene til Fylkesmannen, nyheter og forvaltning, www.fmno.no se miljøvern Herfra lenke til Miljøstatus, som gir oppdatert kunnskap om hvordan

Detaljer

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva Berlevåg Jeger og fiskerforening Årsrapport 2014 Elvevakta i Elvevakt Håvard Vistnes Januar 2015 Generelt om oppsynet 2014 Vaktholdet i 2014 startet 20. Juni og varte til 30. september. Vakta administrerte

Detaljer

Nye regler for lokal organisering

Nye regler for lokal organisering Nye regler for lokal organisering Ingar Aasestad Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 70 lakseelver fra hele Norge 7000 fiskerettshavere

Detaljer

Kommentar til Miljødirektoratets forslag til regulering av fiske etter anadrom

Kommentar til Miljødirektoratets forslag til regulering av fiske etter anadrom Tana Og Omegn Sjølaksefiskeforening(TOS) Foretaks nr. 992 876 875 Gardak Epost. bjarne.johansen@dinpost.no 9845 Tana telefon. 90683976 Tana 03.09.15 Kommentar til Miljødirektoratets forslag til regulering

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/3326 / DAM 05.10.2011 REGULERING

Detaljer

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Lars Wikdahl Sosial- og helseavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer