Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011"

Transkript

1 KLV-notat nr 3, 212 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Foto: Svein Williksen Namsos, mars 212 Karina Moe

2 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Forord Etter initiativ fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har Kunnskapssenter for laks og vannmiljø stått for å sammenfatte videoregistreringer av oppgang i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss for 21 og 212. Norsk institutt for naturforskning har tidligere konkludert med at oppgangen de siste årene trolig er tiltrekkelig til å fullrekruttere elvestrekningen mellom Nedre Fiskumfoss og Aunfoss. Andelen mellomlaks og storlaks har imidlertid vært langt lavere enn det som finnes nedenfor Nedre Fiskumfoss. Favoriseres oppgang av smålaks blir det hevdet at dette på uheldig vis kan påvirke den naturlige seleksjonen i vassdraget. Vi har derfor lagt spesiell vekt på å vise utviklingen i størrelsesfordeling. Vi takker NTE og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for oppdraget og for å finansiere arbeidet med rapporten. Videre takkes Ragnar Holm for opplysninger om utsortering av rømt oppdrettslaks i trappa og Svein Williksen som på vegne av NTE har stilt videoopptak til disposisjon. Namsos, mars 212 Frode Staldvik daglig leder 2

3 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Innhold Forord.2 Sammendrag.4 Innledning..5 Metode 6 Resultater Resultat 21 7 Resultat Resultat Diskusjon 13 Referanser 15 3

4 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Sammendrag Fra 1.juni til 22.oktober 21 ble oppvandringen av fisk kartlagt i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss ved hjelp av en mekanisk teller koblet opp til et videosystem. Telleren utløste videokameraet som filmet hver fisk i cirka 5 sekunder. I etterkant er videosekvensene blitt gjennomgått for artsbestemmelse og lengdemåling. Det gikk opp 1218 fisker i løpet av sesongen 21. oppgangen er størst i ukene av individene ble kategorisert som villaks, 26 som sjøørret, samt 5 fisker hadde tydelige oppdrettstrekk. Cirka 88 % av individene er beregnet til å være smålaks (under 3 kg), de resterende er mellomlaks og storlaks. Den største fisken ble målt til 93 cm, den minste til 31 cm. I perioden 1.juni til 4.oktober 211 var telleren og videosystemet operativt, med unntak av dagene 16.juli til 8.august. Det er også perioder over andre dager der telleren ikke registrerer oppgang. Dermed vil det totale antallet oppvandrende fisk være noe høyere enn det som kommer frem i denne rapporten. Det ble registrert til sammen 51 fisker som gikk opp i trappa i Nedre Fiskumfoss i av dem ble karakterisert som villaks, og 11 som sjøørret. I tillegg var det 4 fisker som hadde tydelige oppdrettstrekk. 88 % av fiskene er målt til å være smålaks (under 3 kg). Den største fisken var ca 84 cm, den minste ca 27 cm. Antallet oppvandrende fisk i fisketrappa var liten i årene etter at den ble åpnet i Oppvandringen begynte å øke i 1994 da det for første gang var mer enn 5 fisk. Økningen fortsatte utover 2-tallet hvor antall oppvandrende individer årlig har ligget mellom 6-2 fisk. Andelen mellomlaks og storlaks har steget noe i perioden , sammenlignet med oppvandringene tidligere på 9-tallet, da andelen smålaks var over 9 %. Dette kan skyldes både at det ble gjort omfattende forbedringer i fisketrappa i 25, og at det i innsiget av laks er ulik størrelsesfordeling mellom år. 4

5 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Innledning Namsen-vassdraget er en av Norges mest fiskerike lakseelver, og er av Stortinget utnevnt til en av våre nasjonale laksevassdrag. Namsen er også et av landets vassdrag med flest vannkraftreguleringer, blant annet ved Nedre Fiskumfoss (figur 1). Hensikten med å kartlegge oppvandring av fisk i Nedre Fiskumfoss er å få en oversikt over antall fisk som vandrer opp hvert år, for så å bruke tallene til å vurdere tilstand og utvikling av gytebestanden i øvre Namsen. Det er også av interesse og finne ut om forbedringer av fisketrappa gir den ønskede økte oppvandringen av mellomlaks og storlaks som finnes i kulpen nedenfor fisketrappa. Det er tidligere konkludert med at trappa fungerer som et filter som favoriserer smålaks. Er dette realiteten kan trappa på uønsket vis påvirke den naturlige seleksjonen i vassdraget. Fisketrappa i Nedre Fiskumfoss ble åpnet i Den gang var den største fisketrappa i Europa med en lengde på 3 meter, og en fallhøyde på 3 meter (Thorstad et. al. 26). Fiskeoppgangen i trappa kom for alvor i gang først i 1994, og har fortsatt å øke i de senere åra. En stor andel av fisken som vandrer opp er smålaks, hele 99 % i 1997, og 91 % i (Sandnes & Staldvik 27). Etter flere utbedringer av trappa, synes andelen mellomlaks og storlaks å ha økt i noen grad de siste årene. Figur 1: Nedre Fiskumfoss (Foto: Svein Williksen). Det finnes data fra registreringer fra oppvandring av fisk fra 1976 fram til i dag, med unntak av 1991 og 27. Videomaterialet er ikke gjennomgått for kategorisering og lengdemåling for alle årene, hvor kun det totale antall oppgått fisk er registrert. 5

6 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Metode Oppvandringen av fisk i Nedre Fiskumfoss er i 21 og 211 kartlagt ved bruk av en mekanisk fisketeller som er koblet opp mot et videosystem. Telleren og videokamera er lokalisert i en av kulpene i fisketrappa. Telleren var i 21 operativ i perioden 1.juni til 22.oktober, og i 211 fra 1.juni til 4.oktober, med unntak av perioden 16.juli til 8.august på grunn av feil med harddisk. I ettertid er videomaterialet blitt gjennomgått for å se om videosekvensene skyltes reelle passeringer av fisk. I tillegg ble fisken bestemmt til gruppe (villaks, sjøørret eller rømt oppdrettslaks), og lengdemåling. Kategorisering og lengdemåling av individene lot seg ikke gjennomføre ved flere passeringer på grunn av dårlige lysforhold, mye bobler i vannet, eller fordi fisken gikk under kalven. Dato og tidspunkt på døgnet da fisken vandret opp ble også registrert. Når telleren blir aktivisert, trigger den et videoopptak som varer i cirka 5 sekunder. Telleren er innstilt slik at den teller kun individer som er over ca 3 cm. Bak telleren er det et bur eller en kalv som fisken må svømme igjennom. Dette gjør at fisken kommer i rett vinkel ut av telleren, noe som gjør det mulig å lengdemåle fiskene. På kalven er det montert en målestav som er inndelt i felt på 1 cm som ble brukt til å beregne lengdene på fiskene i ettertid. Artsbestemmelse, samt kategorisering av villaks og rømt oppdrettslaks, er gjort på tydelige ytre kjennetegn. Dette krever gode bilder av fiskene om nøyaktigheten skal bli tilfredsstillende. I mange tilfeller er kvaliteten på bildene dårlig på grunn av bobler i vannet og dårlige lysforhold. I rapporten blir begrepene smålaks, mellomlaks og storlaks brukt i forhold til størrelse på fisken. Det er tatt utgangspunkt i følgende mål: - Smålaks: Under 3 kilo (til og med 66 cm) - Mellomlaks: 3-5 kilo (67-79 cm) - Storlaks: Over 5 kilo (Over 79 cm) Lengdene på individene er omregnet til vekt med utgangspunkt i en tabell utgitt av Norske Lakseelver og Norges jeger og Fiskefobund. Namsenlaksen er kjent for å være av den korte typen, noe som gjør at fiskene kan være noe tyngre enn hva som kommer fram av resultatet i rapporten. 6

7 Antall (N) Vannføring m 3 /sek Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Resultater Resultater 21 I perioden 1. juni til 22. oktober 21 ble oppvandringen av fisk i Nedre Fiskumfoss kartlagt ved hjelp av en mekanisk teller og et videokamera plassert i fisketrappa. I dette tidsrommet ble telleren utløst 1678 ganger, hvorav 1218 av dem var reelle passeringer av fisk. 137 av individene ble kategorisert som villaks, 26 som sjøørret, og 5 individer hadde tydelige oppdrettstrekk. De resterende individene var ikke mulig å bestemme til gruppe på grunn av dårlige videobilder grunnet dårlige lysforhold eller mye bobler i vannet. Oppgangen av fisk var liten i starten av perioden, selv om vannføringen var forholdsvis høy. I uke 27 starter oppvandringen for fullt, hvor det går opp mellom 1 og 14 fisker per uke fram til uke 33 (figur 2). Under denne perioden er det også relativt høy vannføring før den synker igjen fra uke 31. Antall oppvandrende fisk stiger igjen i uke 36-37, hvor det også her er økende vannføring i elva. Vi ser av figur 2 at høy eller stigende vannføring ikke kan være den eneste avgjørende faktoren for oppvandring av fisk. Antall Vannføring m3/sek Uke Figur 2: Oppvandrende fisk i Nedre Fiskumfoss fra 1. juni til 22. oktober 21. Den grønne linja viser vannføring i elva i den samme periode. N =

8 > Antall (N) Andel (%) Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 En stor andel av fisken som går opp i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss, er smålaks (under 3 kg), det vil si fisk som er under 66 cm (figur 3). Videosekvensene viser at de aller fleste mellomog storlaksene vandrer opp i august, september og oktober. Den minste fisken ble målt til 31 cm, og den største var ca 93 cm (ca 8 kg). På grunn av at lengdemålingene er gjort ved hjelp av videoutstyr, vil det være noen usikkerheter i disse beregningene. a ) b ) Lengde (cm) <3 kg 3-5 kg >5 kg Vekt (kg) Figur 3: a) Oppvandrende fisk i Nedre Fiskumfoss 1.juni til 22.oktober vist i lengdegrupper på 5 cm. b) Prosentvis fordeling av smålaks (under 3 kg), mellomlaks (3-5 kg), og storlaks (over 5 kg). N=892. Det var oppgang av fisk hele døgnet, men flest fisk vandret opp fra ettermiddagen og utover kvelden, før oppgangen avtok igjen mot midnatt (figur 4). 8

9 Antall (N) Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og Time Figur 4: Oppvandring av fisk fordelt per time gjennom døgnet i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1. juni til 22. oktober. N=1218. Resultater 211 Oppvandrende fisk i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss ble kartlagt ved bruk av en mekanisk teller viderekoblet til et videosystem fra 1. juni til 4. oktober 211. Telleren og videokameraet var ikke operativt i perioden 16. juli til 8. august. I Tillegg er det flere perioder på opptil 1 dager der videokamera ikke filmet. Trolig har det vandret opp fisk i disse periodene som ikke ble filmet. NTE s sporadiske notater av registreringer gjort av den mekaniske telleren gjennom sesongen styrker denne antagelsen. I løpet av 211 er det registrert 51 oppvandrende fisk i videomaterialet, men det reelle antallet vil være noe høyere da teller og videokamera ikke var i bruk hele sesongen. Av de 51 ble 434 av individene kategorisert som villaks, 11 som sjøørret, og 4 fisker hadde tydelige oppdrettskarakterer. De resterende kunne ikke bestemmes til gruppe grunnet bobler i vannet eller dårlige lysforhold. Det var også en andel fisker som gikk under kalven, noe som vanskeliggjorde artsbestemmelse og lengdemåling. Oppvandringen av fisk var størst i uke 28, 34 og 35 (figur 5), men vannføringen var høyest på starten og på slutten av sesongen. Figur 5 viser at det er flere faktorer enn vannføring som er avgjørende for oppvandringen av fisk. 9

10 > Antall (N) Andel (%) Antall (N) Vannføring m 3 /sek Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Antall Vannføring Uke Figur 5: Oppgang av fisk i Fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1.juni til 4.oktober 211, med unntak av perioden 16. juli til 8. august. Den grønne linja viser vannføringen i elva i den samme perioden (NTE). N = 51. Sammenfallende med tidligere år er den største andelen av fisken som går opp i Fiskumfossen smålaks (figur 6). Men det er blitt noe mer mellom- og storlaks de siste årene. De fleste oppvandrende mellom- og storlaksene gikk opp forholdsvis sent på sesongen a ) b ) < 3 kg 3-5 kg > 5 kg Vekt (kg) Lengde (cm) Figur 6: a) Oppvandrende fisk i Nedre Fiskumfoss 1.juni til 4.oktober, med unntak av 16.juni til 8.august, vist i lengdegrupper på 5 cm. b) Prosentvis inndeling av andel smålaks (under 3 kg), mellomlaks (mellom 3 og 5 kg), og storlaks (over 5 kg). N = 46. 1

11 Antall (N) Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Oppvandring av fisk var størst på ettermiddagene og utover kveldene (figur 7). Resultatet er sammenfallende med tallene fra Time Figur 7: Oppvandring av fisk fordelt per time gjennom døgnet i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1.juni til 4.oktober 211. N = 51. Resultater Oppvandringen av fisk i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss er blitt registrert hvert år siden 1976, med unntak av 1991 og 27 (figur 8). Det gikk opp forholdsvis lite fisk i årene etter at trappa ble åpnet, men steg utover 9- og 2-tallet. Figur 8 viser at 25 og 26 var toppår for fiskeoppgang i nedre Fiskumfoss Figur 8: Oppvandring av fisk i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss fra 1976 til 211, med unntak av 1991 og 27. I 211 mangler perioden 16.juli til 8.august. 11

12 Andel (%) Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 I årene ser man at andelen mellomlaks og storlaks har gått opp sammenlignet med oppvandringen på 9-tallet (figur 9). I 21 og 211 var andelen imidlertid lavere igjen, og på nivå med flere av årene på 8- og 9-tallet. I fem år var antall registrerte oppvandringer mindre enn 5 fisk, disse var 1981, 1952, 1956, 1989 og Det er ikke foretatt størrelsesmålinger av fiskeoppvandringene i 1984, 1991, samt Man har kun det totale antallet oppvandret fisk fra disse årene (figur 8). Smålaks Mellomlaks Storlaks 1 % 9 % Dis 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Figur 9: Andel smålaks (< 3 kg), mellomlaks (3-5 kg), og storlaks (> 5 kg) i Nedre Fiskumfoss i årene , med unntak av årene 1984,1991, og (Sandnes og Staldvik 27, Kværnland 21). År 12

13 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Diskusjon Kartlegging av oppvandrende fisk i Nedre Fiskumfoss ble utført i periodene 1.juni 22.oktober 21, og 1.juni 4.oktober 211 (med unntak av dagene 16.juli 8.august 211). I 21 var det omkring 1218 fisker som vandret opp fisketrappa, mot 51 fisker i 211. Selv om oppvandringen av fisk er forsøkt dokumentert med både fisketeller og videokamera er det heftet noe usikkerhet med det totale antallet oppvandrende fisk. Dette skyldes både driftsavbrudd og i noen grad periodisk dårlig bildekvalitet. Det mangler tall- og videomateriale fra 3 uker i 21 (uke 29-31). I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til om telleren og videokamera har vært ute av funksjon i perioder der det ikke har blitt registrert oppvandrende fisk. Likevel er det tydelig at det har gått opp et høyere antall fisk i 21 (1218 stk.) enn i 211 (dokumentert 51 stk.). Felles for begge sesongene er at bildekvaliteten på videosekvensene er forholdsvis dårlige i perioder. Dette skyldes først og fremst mye bobler i vannet på mange av videosekvensene, noe som fører til at man omtrent ikke ser fisken når den passerer. Det må vurderes om teller og videokamera (figur 1) flyttes til et sted der det er mindre bobler i vannet for at kvaliteten på videobildene skal bli bedre. Det må også vurderes om det gamle og ustabile videoutstyret bør skiftes ut. Det ser ut til at andelen mellomlaks og storlaks var høyest i 28 og 29 sammenlignet med oppvandringen på 9-tallet, da andelen smålaks var langt over 9 %. Andelen stor- og mellomlaks gikk noe tilbake igjen i 21 og 211. Toppårene kan også skyldes generelt mye mellom- og storlaks i elva disse årene sammenlignet med andre år. Ut fra figur 9 ser man at andel mellom- og storlaks i 21 og 211 er på samme nivå som noen av årene på 8-tallet og tidlig på 9-tallet. I disse årene gikk det opp et langt mindre antall fisk enn 21 og 211, slik at en liten og kanskje tilfeldig variasjon i antall oppvandrende mellomlaks og storlaks på 8- og tidlig 9-tallet vil gi et stort utslag på prosentandel mellom- og storlaks. Trappa er blitt forbedret flere ganger etter at den ble åpnet i Tidligere så det ut som at fisketrappa i Nedre Fiskumfoss fungerte som et slags filter for smålaks (Thorstad et. al. 26). Derfor ble det i 25 montert en automatisk ventil som skulle sikre god vannføring i trappa uavhengig av vannføring i vassdraget. Dette tiltaket skulle bidra til at trappa ble tilpasset alle størrelsesgrupper av fisk i større grad enn tidligere (Sandnes & Staldvik 27). Det er for tidlig å konkludere om dette tiltaket har vært vellykket i og med at det finnes størrelsesregistreringer på den oppvandrende fisken kun fra 4 år (28-211) etter tiltaket ble utført. Gjennomsnittsvekta på fisken som ble fanget på valdet nedenfor fisketrappa lå på 3 kg i 211, dermed kan det se ut som at mellomlaks og storlaks ikke har gått opp i trappa i like stor grad som smålaksen dette året. Gjennomsnittsvekta lå mellom 2,3 og 2,6 kg i

14 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Lengdemålingene er gjort ved å legge en linjal på videoskjermen, for så å omregne målene til reelle mål ved hjelp av målestaven under kalven. Det vil være usikkerheter ved dette på grunn av at det er vanskelig å se på videoskjermen hvor langt fra kamera fisken passerer. Dette kan i ytterste konsekvens ha ført til at fiskene er blitt satt i feil lengdegruppe i forhold til om de er smålaks, mellomlaks eller storlaks. Videokameraet er plassert riktig i forhold til kalven, men det er flere fisker som kommer under kalven når den har gått igjennom telleren. Disse fiskene kan ikke lengdemåles, og i noen tilfeller blir også bestemmelse av art og gruppe også vanskelig. Figur 1: Fisketrappa i Nedre Fiskumfoss med fisketeller og videokamera til venstre i bildet. Foto: Svein Williksen. Under analysen av videosekvensene er artsbestemmelse av individene blitt gjort ut fra tydelige karaktertrekk, og kun individer med tydelige ytre oppdrettstrekk ble kategorisert som rømt oppdrettslaks. I mange tilfeller er det vanskelig å få gode og klare nok bilder av fisken for å se finner og andre detaljer tydelig. Dermed vil antallet rømt oppdrettslaks antagelig være høyere. Sommeren 211 ble det i fisketrappa manuelt sortert ut 28 rømte oppdrettslaks, ved hjelp av ytre kjennetegn, overfor fisketelleren. Også dette er et minimumstall for antall rømlinger som må ha passert telleren. Det konkluderes derfor med at bildekvaliteten ikke er tilstrekkelig god for å kunne gjenkjenne rømt oppdrettslaks. I tillegg til nytt videoutstyr vil det være hensiktsmessig å montere en hvit plate i bakkant av kalven for å få tydeligere bilder av formen på fisken. Dette vil gjøre kategoriseringen av individene lettere. Metoden for å kartlegge oppvandringen av fisk i Nedre Fiskumfoss bør forbedres. Fram til nå hefter det relativt stor usikkerhet ved resultatene, og mye kan gjøres for gjøre dem mer 14

15 Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 nøyaktige i kommende år. Uansett er dataserien fra Nedre Fiskumfoss en verdifull langtidsserie hvor man kan sammenligne oppvandring av fisk med endringer gjort i fisketrappa, samt endringer i temperatur og vannføring. Det er registrert mye data på temperatur, vannføring og oppvandring av fisk siden åpninga av fisketrappa i 1976 av NTE (Nord-Trøndelag E-verk). Referanser Kværnland, J. 21. Oppgang av anadrom laksefisk i nedre Fiskumfoss 28 og sider. Sandnes, T., Staldvik F. 27. Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden Oppdragsrapport for laks og vannmiljø sider. Svein Williksen, Nord-Trøndelag E-verk (NTE). Thorstad, E. B, Rikstad, A. & Sandlund, O. T. 26. Kunnskapsstatus for laks og vannmiljø i Namsenvassdraget. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø, Namsos. Side

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012 KLV-notat nr. 1 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Innhold Sammendrag... 3 Metode... 4 Diskusjon... 9 Referanser... 10 2 Sammendrag Et

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2011

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2011 KLV-notat nr 1 2012 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2011 Namsos, januar 2012 Karina Moe Innhold Sammendrag. 2 Metode..3 Resultat.4 Diskusjon..8 Referanser 9 1 Sammendrag

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 KLV-notat nr. 4 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 Namsos, januar 2010 Magdalene Langset og Anders Lamberg Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Metode... 3

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2011

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2011 KLV-notat nr 2 2012 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2011 Namsos, januar 2012 Karina Moe Innhold Sammendrag.2 Metode...3 Resultat.4 Diskusjon.8 Referanser.10 1 Sammendrag

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 Metode... 2 Resultat... 3 Diskusjon... 6 Referanser... 8 Sammendrag Fra 2. Juni til 16. Oktober 2010

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2008

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2008 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2008 Smålaks passerer fisketelleren i Futelva 30. juni 2008 Trondheim 18.05.2009 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS 1 Innledning Det har

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 1 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Namsos, januar 2007 Tomas Sandnes og Anders Lamberg Foto: Anton Rikstad. Registrering av laks

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 9 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS Innledning Det har blitt gjennomført videoregistrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Futelva de

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2007

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2007 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 5 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2007 Namsos, november 2007 Tomas Sandnes og Anders Lamberg Sandnes, T. & Lamberg, A. 2007. Registrering

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2008

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2008 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 7 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2008 Namsos, januar 2009 Solveig Løken og Anders Lamberg Løken, S. & Lamberg, A. 2009. Registrering

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2006

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2006 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 26 LBMS-Rapport 2-27 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 26 Trondheim 1.3.27 Anders Lamberg Lamberg Bio Marin Service 1 Videoovervåking av laks

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 VFI-rapport 07/2011 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 Anders Lamberg Rita Strand Oppdrettslaks i fisketrapp syd i Sandsfossen i 2010 Vilt- og fiskeinfo

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2007

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2007 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2007 Laks og sjøaure passerer samtidig gjennom fisketelleren i Futelva i 2007 Trondheim 02.12.2007 Anders Lamberg Lamberg Bio Marin Service 1 Innledning

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2009

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2009 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 10 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2009 Namsos, januar 2010 Tone Løvold og Anders Lamberg Løvold, T. & Lamberg, A. 2010. Registrering

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2009

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2009 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 9 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2009 Namsos, januar 2010 Tone Løvold og Anders Lamberg Løvold, T.& Lamberg, A. 2009. Registrering

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1976-2006

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1976-2006 Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 3 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1976-2006 Namsos, mai 2007 Foto: Svein Williksen Tomas Sandnes og Frode Staldvik Sandnes,

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011

Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011 KLV-notat nr 4, 2012 Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011 Namsos, oktober 2012 Frode staldvik Foto: Frode Staldvik Forord Frykten for at rømt oppdrettslaks på villaksens

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2006

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2006 Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 2 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2006 Namsos, januar 2007 Tomas Sandnes og Anders Lamberg Sandnes, T og Lamberg, A 2007. Registrering

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -27 Laks med deformasjoner i ryggen på vei opp Åelva i 27 Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sagvatnanvassdraget i 29 LBMS Rapport 1-21 Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 29 Mellomlaks hunn på vei opp fisketrappa i Sagfossen

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Kunnskapssenteret har som formål åbidra til:

Kunnskapssenteret har som formål åbidra til: Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2015 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Forhold

Detaljer

Namslaksen 2012. Rapport nr 6 2012. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad

Namslaksen 2012. Rapport nr 6 2012. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad Namslaksen 2012 Rapport nr 6 2012 Havørn spiser utgytt laks ved Tømmeråsfossen i Sandøla 1. desember 2012. Foto: Oddvar Moa Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad 1 Forord Dette er tolvte utgaven av Namslaksen.

Detaljer

Namslaksen 2011. Øverhøla i Sandøla 23. juli 2011 23,6 kg, fisker Karsten Kleven. Foto: Kristin Åkerøy

Namslaksen 2011. Øverhøla i Sandøla 23. juli 2011 23,6 kg, fisker Karsten Kleven. Foto: Kristin Åkerøy Namslaksen 2011 Øverhøla i Sandøla 23. juli 2011 23,6 kg, fisker Karsten Kleven. Foto: Kristin Åkerøy Rapport Miljøvernavd. nr 4/2011 Forord Dette er ellevte utgaven av Namslaksen. Rapporten er tenkt som

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Skandinavisk naturovervåking AS

Skandinavisk naturovervåking AS SNA-rapport 1/216 Registrering av laks og sjøørret i tre fisketrapper i Namsenvassdraget i 214 og 215 Vemund Gjertsen Anders Lamberg Skandinavisk naturovervåking AS Registrering av laks og sjøørret i tre

Detaljer

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016 Rapport fisketrappovervåking uke 34/216 Oppdrettslaks fra Målselv. Lengde ca. 54 cm Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 34/216 Ukesrapport for

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2004

Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2004 Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2004 Stavanger, 31. januar 2005 1 Godesetdalen 10 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Registrering av

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2006

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2006 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -26 Laksesmolt på vei ut Åelva. Foto: Finn Moen Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim 1

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016 . Rapport 217-6 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 216 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Anders Lamberg Foto: Martin-A. Svenning Ferskvannsbiologen Rapport 217-6

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva.

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. antall Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. Styret har hatt følgende sammensetning: Vestre Jakobselv JFF: Nicolai Christensen, Svein Reiersen og Ari Antilla Vadsø JFF: Kai Larsen(Leder), Håvard

Detaljer

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler:

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler: NOTAT Til Fra Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Dato 23. april 2009 Vedrørende UTKAST TIL BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET VEDR. DN S FORSLAG OM KONSESJONSORDNING

Detaljer

Rapport fisketrappovervåking uke 25/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær

Rapport fisketrappovervåking uke 25/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Rapport fisketrappovervåking uke 25/216 Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 25/216 Ukesrapport for videoregistrering i fisketrapper Uke 25 Rapportene

Detaljer

Namslaksen 2009. Rapport nr 7 2009. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Rekordlaksen tatt på Jørem i 1924

Namslaksen 2009. Rapport nr 7 2009. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Rekordlaksen tatt på Jørem i 1924 Namslaksen 2009 Rapport nr 7 2009 Rekordlaksen tatt på Jørem i 1924 Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad 1 Forord Dette er niende utgave av Namslaksen, første rapport kom i 2001. Rapporten er tenkt som

Detaljer

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 VFI-rapport 9/2009 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad Hanssen***

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Skjoma i 2005

Videoovervåking av laks og sjøørret i Skjoma i 2005 Videoovervåking av laks og sjøørret i Skjoma i 2005 Trondheim 02.02.2007 Anders Lamberg og Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS 1 Bakgrunn Siden 2001 har det blitt benyttet videoovervåking for å

Detaljer

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2011

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2011 Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 211 VFI-Rapport 13/212 Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 211 Anders Lamberg* Rita Strand* Sondre Bjørnbet*

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Gytebestand av laks og sjøørret i Stordalselva i 2012

Gytebestand av laks og sjøørret i Stordalselva i 2012 SNA-Rapport 2/2013 Gytebestand av laks og sjøørret i Stordalselva i 2012 Laks og sjøørret som passerer fisketelleren i Støvelfossen i juni 2012. Vemund Gjertsen Anders Lamberg og Rita Strand Skandinavisk

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2014

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2014 . Rapport 215-6 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 214 Øyvind Kanstad-Hanssen Foto: Martin-A. Svenning Ferskvannsbiologen Rapport 215-6 Rapport nr. 215-6 Antall sider

Detaljer

Namslaksen 2010. Rapport nr 5 2010. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Trongfossen, Namsens siste større foss som ikke er utbygd

Namslaksen 2010. Rapport nr 5 2010. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Trongfossen, Namsens siste større foss som ikke er utbygd Namslaksen 2010 Rapport nr 5 2010 Trongfossen, Namsens siste større foss som ikke er utbygd Foto: Anton Rikstad Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad 1 Forord Faktisk et 10-årsjublieum for Namslaksen,

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2013

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2013 . Rapport 214-9 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 213 Øyvind Kanstad-Hanssen Foto: Martin-A. Svenning Rapport nr. 214-9 Antall sider - 14 Tittel - Oppvandring av sjøvandrende

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Anders Lamberg Rita Strand Fredrik Strand og. Vilt- og. fiskeinfo. Vilt og

Anders Lamberg Rita Strand Fredrik Strand og. Vilt- og. fiskeinfo. Vilt og Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 29 Storlaks hann med kroppslengde på 1,34 m som mangler fettfinne (utsatt fisk) Anders Lamberg Rita Strand Fredrik Strand og

Detaljer

Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8

Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2007 og 2008 Trondheim, oktober 2009 Eva B. Thorstad, Peder Fiske, Frode Staldvik & Tomas Sandnes Thorstad,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014 Forskningsleder Tor F. Næsje Meny Sportsfisket i Repparfjordelva Sportsfisket i Altaelva Høstfisket i Repparfjorelva Høstfisket i Altaelva Sportsfiske

Detaljer

Overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009

Overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 11 Overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009 Foto: Steinar Johansen Namsos, mai 2011 Peder Fiske og Vidar Wennevik Fiske,

Detaljer

Hva skal jeg snakke om :

Hva skal jeg snakke om : Overvåking av oppvandring av rømt oppdrettslaks i vassdrag med anadrom laksefisk Prosjektene : Hva skal jeg snakke om : Sperrevassdrag i Nordland (FHL-Miljøfond) Timing of upstream migration, catchability

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 1 av 7 Til Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7004 TRONDHEIM Vår saksbehandler 03.12.07 001/07 Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 Reguleringer av fiske

Detaljer

Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2007

Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2007 Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 27 Stavanger, januar 28 Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Registrering av laks og sjøaure

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

Skandinavisk naturovervåkning. Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2015

Skandinavisk naturovervåkning. Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2015 . Rapport 216-3 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 215 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Anders Lamberg Foto: Martin-A. Svenning Skandinavisk naturovervåkning Ferskvannsbiologen

Detaljer

Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i 2008.

Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i 2008. Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i 2008. Resultater fra videoregistrering i Brattfossen og drivtelling av gytefisk Hunnlaks på vei opp fisketrappa i Brattfossen 24.

Detaljer

Rapport trappeovervåking uke 24/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær

Rapport trappeovervåking uke 24/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Rapport trappeovervåking uke 24/216 Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 24/216 Ukesrapport for vandring i fisketrapper Uke 24 Rapportene gir

Detaljer

Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2008

Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2008 Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 28 Stavanger, februar 29 Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Registrering av laks og sjøaure

Detaljer

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Vedlegg A Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Forbruk CFT-Legumin (1 l) Vefsnaregionen 19967 1,1 Vefsnaregionen 21,4 Vefsnaregionen 211 23,2 Vefsnaregionen elver august 212 12,8 Vefsna innsjøer

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 SNA-rapport 19/2012 Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3.- og 4. oktober i 2012 Storlaks hann på «patrulje» i gyteområde. (Foto: S.

Detaljer

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24.

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. V&F-rapport 8/2009 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 32 TITTEL: Årsrapport Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2003

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 32 TITTEL: Årsrapport Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2003 SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 32 TITTEL: Årsrapport Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2003 FORFATTER: Harald Lura UTFØRENDE INSTITUSJON: SAMMENDRAG: Oppgangen av laks og aure

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006.

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Gytefiskregistrering i Skjoma i 2006 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Storlaks hann i Jagerlofsvingen i Skjoma i 2006 1 . dato: 10.11.06 Lamberg Bio-Marin Service

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2007 Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg Bioconsult Anders Lamberg Sverre Øksenberg Ranheimsveien

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Fisketrappene i Sanddølavassdraget

Fisketrappene i Sanddølavassdraget Fisketrappene i Sanddølavassdraget Karina Moe og Anton Rikstad Øvre Tømmeråsfoss. Foto: Alfred Skogmo Namsenvassdraget Elveierlag Notat nr. 1-2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Finansiering og eierskap...

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Referanser...

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2011 Innledning I NGOFAs driftsplan for Glomma og Aagardselva ble det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 Foto: Steve Halsetrønning Trondheim, 10. september 2009 LAKSESESONGEN 2009 - SITUASJONSRAPPORT I SLUTTEN AV AUGUST Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet

Detaljer

Midtsesongsevalueringen 2015 i Numedalslågen. Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.07.2015

Midtsesongsevalueringen 2015 i Numedalslågen. Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.07.2015 Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.7.215 Numedalslågen forvaltningslag v/asle Granerud Fosserød 3282 Kvelde Kopi Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

Nr. 22 2013. rømning av laksesmolt fra merd. og smoltstørrelse. Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. www.imr.no.

Nr. 22 2013. rømning av laksesmolt fra merd. og smoltstørrelse. Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. www.imr.no. RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 22 2013 Undersøkelse Effekt av maskeåpning av maskeåpning på skader og rømning av laksesmolt fra merd og smoltstørrelse Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad www.imr.no

Detaljer

ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening

ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening ÅRSMELDING 25 Namsenvassdragets Grunneierforening Styret har i år 25 bestått av : Leder : Tom Riise-Hanssen pers.vara Mathias Melhus Nestleder : Sigbjørn Amundsen pers.vara Ola Fuglår Kasserer : Odd Erling

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012 . Rapport 2013-01 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2013-01 Antall sider - 12 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms

Detaljer

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Saltdalselva i 2008

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Saltdalselva i 2008 Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Saltdalselva i 2008 Lakselus på mellomlaks på vei opp Saltdalselva i 2008 Anders Lamberg (NNO AS) Martin Osmundsvåg (NNO AS) Sverre Øksenberg (Øksenberg Bioconsult)

Detaljer

Gjenutsetting av fisk

Gjenutsetting av fisk Gjenutsetting av fisk fang og slipp! Hva? Hvorfor? Hvordan? Gjenutsetting av fisk Utgitt av: Norges Jeger- og Fiskerforbund Norske Lakseelver Med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens

Detaljer