Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen"

Transkript

1 Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/ Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1 av 8

2 Studieplan Navn Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år Tenk på tusen Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Antall semester Startsemester Kostnader Opptak Faglig kontaktperson Science and Mathematics for early childhood education. 30 studiepoeng Deltid Halvårsenhet på lavere nivå 2 semester Høst Lokalt opptak Anne H. Nakken Gjelder for studentkull 2012/13 Godkjenning av fagplanen Ekstern konsulent: Laila Løset Godkjent av DMMHs styre februar Kort om studiet Tenk på tusen Det kan være vanskelig å tenke på tusen ting, men å tenke på tallet tusen er lett. Naturfag og matematikk blir ofte oppfattet som krevende emner, men de kan sees på som et språk for å beskrive det som skjer rundt oss. Alle har glede av å kunne beherske dette språket, og de fleste bruker det ubevisst i hverdagen. Barn er på stadig søken etter å forstå verden rundt seg og oppdager stadig nye mønstre og systemer. I denne søken har de voksne en viktig rolle som inspirator og støtte i barnas lek og læring. DMMH tilbyr derfor en praksisrettet videreutdanning i emnene naturfag og matematikk. Undervisningen blir gitt på ettermiddag og kveldstid og er dermed tilpasset de som må jobbe ved siden av. Opptakskrav Generell studiekompetanse. Målgruppe Studiet er rettet mot alle som jobber med barn, for eksempel førskolelærere, lærere i grunnskolens første trinn, ansatte i SFO, assistenter i barnehager. Innledning Tenk på tusen Naturfag og matematikk er en del av vår kultur og vårt dagligliv. Fagene har dype historiske røtter og ligger til grunn for utvikling av dagens teknologi, naturvitenskap og medisin. Fagene er uløselig knyttet til vår virkelighetsforståelse og vårt verdensbilde. Dette studiet legger vekt på praktisk utøvelse, utforskning og eksperimentering i hverdagen. Faget handler om å bruke språket for å forstå verden. Å lære naturfag og matematikk er også å utvikle evne til kreativitet, fantasi og problemløsning. Det er viktig at de voksne ser mulighetene i hverdagen og tilrettelegger for barns undring Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 2 av 8

3 Alt i førskolealder har barn realfagkompetanse: Barn eksperimenterer med omgivelsene og sorterer, teller og prøver å finne lovmessigheter i tilværelsen. Barn erfarer at verden er styrt av visse lover og regelmessigheter. Geometriske former og figurer inngår som en naturlig del av små barns hverdag. Romfølelsen og forståelsen for vekt, volum, tid og rom utvikles gradvis i takt med barnets erfaringer. Det er viktig at barn tidlig får muligheter for å eksperimentere, øve logisk tenkning, løse problemer og bruke matematiske begreper. Allerede i de første årene er barn eksperimenterende og tilegner seg stadig ny kunnskap, også innenfor realfag. I de senere årene er det blitt satt fokus på at norske barn er svakere i naturfag og matematikk enn barn i andre land. Samfunnet vil i fremtiden trenge personer med naturfag- og matematikkompetanse for å kunne henge med i den teknologiske utviklingen. For barn er likevel det viktigste at de har engasjerte voksne rundt seg som ser mulighetene i deres lek og eksperimentering. Barn i dag vokser opp med tekniske hjelpemidler og informasjonsteknologi som en naturlig del av hverdagen. Barn tilegner seg kunnskap og kompetanse om tekniske hjelpemidler av eget initiativ, men ser ikke alltid konsekvensene av bruken. De voksne må ha kunnskap om denne teknologien og hvordan den kan brukes på en positiv måte i pedagogisk sammenheng. I framtida kommer vi til å stå overfor store utfordringer innenfor miljøvern, helse og utvikling av fornybare energiformer. Økt satsing innenfor matematikk og realfag er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Tenk på tusen - I studiet vil studentene bli kjent med et mangfold av ulike innfallsvinkler til naturfag, matematikk og barns utforskertrang. Dette vil gi relevant kompetanse i hverdagen for å kunne oppfylle Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Læringsutbytte Etter fullført utdanning skal studenten: kunne bruke naturfag og matematikk i arbeid med barn i barnehage og grunnskolens første år. kunne legge til rette aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas egen interesse og deres spørsmål omkring den fysiske verden. ha ferdighet og kompetanse til observasjon, systematisering og problemløsning innen fagene ha kompetanse om naturfag og matematikk i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og i Kunnskapsløftet for skolen. ha kunnskap om naturfag og matematikk i overgangen mellom barnehage/skole. kunne formidle sin kunnskap på en måte som passer til barnets alder og interesser. være bevisst på hvordan kjønn og roller definerer enkelte grupper sitt syn på fagene ha blitt kjent med de ulike etiske og estetiske sidene innenfor fagene forstå viktigheten av nysgjerrighet, kreativitet og fantasi i fagene Studiet er delt i fire tema, som på hver sin måte tar opp ulike aspekter av naturfag og matematikk. Temaene tar opp spørsmål som barn er opptatt av og belyser disse med et faglig forankret fokus. Hvert tema har et innhold som tilsvarer 7.5 studiepoeng. Studiemodell (Grafisk modell som hentes automatisk fra det studieadministrative systemet, pt M-STAS) Innhold Tema 1: Verdensbilder Utviklingen av vitenskapene kan sees på som en rekke vitenskapelige revolusjoner som etterfulgte hverandre ved at tidligere paradigmer ble forkastet og nye ble introdusert. Historien kan gi oss verdifull kunnskap og inspirasjon som kan brukes i pedagogiske sammenhenger. Tall Hvem oppfant tallene? Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 3 av 8

4 Bilde av verdensrommet Når ble jorden rund? Fenomener med molekyl og atomer Er bestefar en stein? Tid Er tid noe som kommer eller går? Tema 2: Mønstre I naturfag og matematikk ser vi alltid etter mønster. I det som virker kaotisk finnes det lovmessige sammenhenger som barn og voksne finner glede i å oppdage. Naturlige mønster gir verden forutsigbarhet og orden, og bidrar med struktur i hverdagen. Det finnes derimot mønstre som oppfattes som naturlige, men som kanskje er kulturelt konstruerte. Hvordan kan vi skille disse? Kart og målestokk Hva kommer først, kartet eller terrenget? Mangfold i naturen, symmetri og former Er to blåveiser like? Geometrisk former Hvor mange former er det i en trekant? Tema 3: Forskerspiren I dagliglivet er vi omgitt med teknologi som stammer fra eksperimenter og konstruksjoner. For å erfare hvordan ting virker gjennomfører vi praktiske øvelser som er egnet i arbeidet med barn. Gjennom slike eksperimenter får barn brukt sin nysgjerrighet og utfordret sin utforskertrang. Stoffer Flyter smør? Konstruksjoner og teknikk Hvorfor letter ikke vindmøllene? Fysikk Hvorfor synker ikke hurtigruta? Mål og vekt hva er egentlig størst? Observasjon og presentasjon spiller Gud med terning? Tema 4: Barn og IKT I dagens samfunn er IKT en naturlig del av dagliglivet til barn. Barn har behov for, og rett til, medvirkning i bruk av ny teknologi. Faget fokuserer på å få frem mulighetene som ligger i IKT. Datamaskinen Hvor er harddisken og hva er på den? IKT og barn Hvor er de pedagogiske programmene? Tekniske leker Hva kan man lære? For barn eller far? Organisering og arbeidsmåter Studiet går over to semester. Undervisningsform blir tilpasset hvert enkelt tema. Arbeidsformer som foredrag, praktiske øvelser, gruppeoppgaver og eksperimentering er viktige innslag. Undervisningen vil foregå i tverrfaglige team, der ulike fagtradisjoner belyser temaene fra ulike vinkler. Det er ikke obligatorisk praksis i etterutdanningen. De som er i arbeid kan utføre praktiske oppgaver på arbeidsplassen når det er naturlig. Studenten må påregne omtrent 4 undervisningstimer i uka, vanligvis fra kl 15 til kl 19. Hvert tema går over en periode på 8 uker, to tema i høstsemesteret og to tema i vårsemesteret. Oppmøte ved undervisningen følger til enhver tid rådende regler for oppmøte ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning. Regler for avsluttende vurdering og skikkethetsvurdering (link til egen side på DMMHs hjemmeområde) Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 4 av 8

5 Emner / Tema Emnekode Navn hovedemne Engelsk navn Realfag - Tenk på tusen ting Imagine a thousand Studiepoeng 30 Emneansvarlig Høst Vår Anne H. Nakken Arbeidskrav Studenten skal dokumentere sin læring i form av en samling av ulike produkter, det vil si tekster, praksisfortellinger, oppgaver, bilder og konstruksjoner m.m. De fleste av disse produktene lages på samlingene, men det er ventet at studenten skal jobbe med disse mellom samlingene. Alt samles i en produktperm som må godkjennes av faglærere til fastsatte frister før studenten kan gå opp til eksamen. Eksamen Eksamen består av skriftlig eksamen og vurderes med bokstavkarakterene A F, med F som ikke bestått. Eksamen blir gitt over to dager, med 3 timer til rådighet for hvert tema. Emnekode Navn delemne Tenk på tusen ting - Verdensbilder Studiepoeng 7,5 Prosentandel av karakter 100 % Eksamensform Varighet eksamen Sensur Karakteruttrykk Høst Individuell skriftlig eksamen 3 timer Intern sensur Bokstavkarakter (A-F) Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 5 av 8

6 Emnekode Navn delemne Tenk på tusen ting - Mønstre Studiepoeng 7,5 Prosentandel av karakter 100 % Eksamensform Varighet eksamen Sensur Karakteruttrykk Høst Individuell skriftlig eksamen 3 timer Intern sensur Bokstavkarakter (A-F) Emnekode Navn delemne Tenk på tusen ting - Forskerspiren Studiepoeng 7,5 Prosentandel av karakter 100 % Eksamensform Varighet eksamen Sensur Karakteruttrykk Vår Individuell skriftlig eksamen 3 timer Intern sensur Bokstavkarakter (A-F) Emnekode Navn delemne Tenk på tusen ting Barn og IKT Studiepoeng 7,5 Prosentandel av karakter 100 % Eksamensform Varighet eksamen Sensur Karakteruttrykk Vår Hjemmeeksamen To dager Intern sensur Bokstavkarakter (A-F) Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 6 av 8

7 Pensum (Med forbehold om endringer) TEMA 1 Einevoll, G.T og Newth, E. (2005). Naturens kode. Gyldendal norsk forlag, Oslo. ISBN: Kap 1, 2, 5 og sider. Jahr E., Ødaard O. (2006) Matematikk i barnehagen. Oslo: SEBU Forlag. S. 5-22, 39-67, sider. Solem I.H., Alseth B., Nordberg G. (2010) Tall og tanke. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: S.8-98, , sider. Tjora H. (2010) Mattemagi. Kagge Forlag. ISBN13: Side 9-11, 15-23, 26-31, 46-56, 63-68, 81, , sider. Kompendium Tema 1. Ca. 50 sider. TEMA 2 Einevoll, G.T og Newth, E: Naturens kode. Gyldendal norsk forlag, Oslo. ISBN: Kap 6 og sider. Jahr E., Ødaard O. (2006) Matematikk i barnehagen. Oslo: SEBU Forlag. S , sider. Solem I.H., Alseth B., Nordberg G. (2010) Tall og tanke. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: S , sider. Tjora H. (2010) Mattemagi. Kagge Forlag. ISBN13: Side 12-14, 24-25, 32-45, 57-61, 69-77, 82-88, sider. Kompendium Tema 2. Ca. 200 sider. TEMA 3 Wedøe L. (2008). Hvorfor faller ikke skyene ned? Cappelen. ISBN: sider. Solem I.H., Alseth B., Nordberg G. (2010) Tall og tanke. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: S sider. Jahr E., Ødaard O. (2006) Matematikk i barnehagen. Oslo: SEBU Forlag. S , sider. Lossius M. H. Red. (2009) Matematikk for små inspirasjon for store. Tangenten, tidsskrift for matematikkundervisning. Kan lastes ned fra følgende link: 60 sider. Kompendium Tema 3. Ca. 150 sider. TEMA 4 Bølgan N. TEMAHEFTE om IKT i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. Finnes på følgende link: temahefte_om_ikt_i_barnehagen.pdf. 40 sider Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 7 av 8

8 Erstad O. (2010). Digital kompetanse i skolen en innføring. Universitetsforlaget. ISBN: sider Høiland T., Winje G. (2010). Nå er det min tur om IKT i barnehagen. Høyskoleforlaget. ISBN: sider. Kompendium Tema 4. Ca. 100 sider. Utvalgte nettsteder som det opplyses om gjennom studiet. Det er ikke tillatt å gå opp til eksamen i et emne som har pensumlitteratur som studenten har hatt på pensumlisten ved tidligere eksamener i løpet av sin utdanning. Studentene bes vurdere pensumlisten i forhold til tidligere avlagte eksamener og kontakte faglærerne for å få forslag til annen pensumlitteratur dersom de finner pensumlitteratur som er brukt ved tidligere avlagte eksamener Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 8 av 8

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieenhet 30 studiepoeng på høyere nivå. Opptaket skjer gjennom Utdanningsdirektoratet

Studieenhet 30 studiepoeng på høyere nivå. Opptaket skjer gjennom Utdanningsdirektoratet (Med forbehold om mindre justeringer) Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Antall semester Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen i Midt-Norge National

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPA FOR REALFAGENE REALFAG Relevante Engasjerende Attraktive Lærerike Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene Forside: Design av Shane

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Arbeidsformer i matematikkfaget

Arbeidsformer i matematikkfaget Arbeidsformer i matematikkfaget - en diskursanalyse av fire matematikklæreres ytringer om bruk av arbeidsformer Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk Cecilie Eline Haugen 2011

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer