Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus:"

Transkript

1 Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmeldingen for 2010 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2010 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2010, som viser et overskudd på kr anbefales godkjent. Sak 3: Budsjett 2010 Budsjett for 2011 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremleggets på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Vedtektsendring Styrets sammensetning Forslagsstiller: Styret I forbindelse med at det ikke var noen som stilte til styreleder på fjorårets generalforsamling, ble det på ekstraordinær generalforsamling valgt et ekstra styremedlem og styreleder. I ettertid viste det seg at Usbl ikke godtok vårt ekstra styremedlem, da vedtektene våre er veldig presis på dette punkt (i praksis har dette medført at styremedlemmet ikke har hatt tilgang på Styreportalen) Da praksisen de siste årene har vært at varaene har stilt opp på alle møter og hatt sine oppgaver innebærer forslaget også at ordningen med varamedlemmer fjernes og styret vil derfor bare ha faste medlemmer. Bakgrunnen for dette er det er vanskelig nok å få rekruttert det antallet personer som kreves for et aktivt styre og passive varaer ser vi derfor ikke grunn til å bruke tid på å finne. Styret foreslår derfor vedlagte endring til vedtektenes pkt 8-1. Blå skrift med understrekning angir nytt tillegg, gjennomstrekning markerer gjeldende tekst som skal slettes. Siden dette utgjør en vedtektsendring, kreves 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer på generalforsamlingen for godkjent vedtak.

2 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minimum fire andre medlemmer med to varamedlemmer. (2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder og styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 5.2 Husordensregler Endring av vasketider Forslagsstiller: Styret Styret har sett det nødvendig å gjennomgå tidspunktene for bruk av vaskeriet. De foreslåtte endringene er gjort i samråd med andelseier rett over vaskeriet. Da endringer av Husordensreglene fra tidligere år ikke har blitt oppdatert i borettslagets arkiv, ber styret generalforsamlinga ta stilling til Husordensreglene i sin helhet. Foreslåtte endringer er markert med blå understreket tekst. STIG BORETTSLAG HUSORDENSREGLER ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER Husordensreglene skal sikre oss ro, orden og hygge i hjemmene - og et godt bomiljø. Leilighet eller fellesareal må ikke brukes slik at andre unødig sjeneres. Hver enkelt andelseier og beboer er ansvarlig for at borettslagets husordensregler blir fulgt. Husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten. Gjentatte eller grove brudd på husordensreglene gir styret rett til å treffe nødvendige forføyninger (oppsigelse). Alle plikter som vanligvis påhviler en vaktmester er hvert hus sitt ansvar å finne en minnelig ordning for som er rettferdig og det er enighet om. Hvert hus har da ansvaret for renhold av kjeller- og loftslokaler, vinduer, trapper, slukning av kjeller-, lofts- og oppgangslys, og at de øvrige bestemmelser i husordenen følges. UTVENDIGE INSTALLASJONER Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner. Alle andre mindre utvendige antenner skal søkes til og godkjennes av styret. Montering av utvendig aggregat for luft-til-luft varmepumpe skal søkes til og godkjennes av styret. RO I LEILIGHETEN Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl til kl Bråk og støy fra leilighetene må unngås. Musikkundervisning tillates bare etter godkjennelse fra styret, og med samtykke av naboer over, under og ved siden. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl DYREHOLD Tillatelse til dyrehold søkes styret og gis dersom ingen beboere i huset kan gi dokumenterte medisinske årsaker for avslag. Dyr som ferdes på fellesområdene skal holdes under oppsyn, og det skal tas spesielt hensyn til andre beboeres forhold til dyr. Ekskrementer fra dyr skal fjernes umiddelbart. SIKKERHET (HMS)

3 Hold trappeoppganger og korridorer fri slik at det ikke er uventede gjenstander i veien for brannvesenet om det skulle oppstå brann. Oppbevar ikke unødvendige ting i boder, spesielt kjeller. Oppbevar ALDRI propan i kjeller heller ikke små beholdere ment for turbruk/skibrennere. Det er ikke tillatt å bruke kullgriller inne på terrassene. AVFALL Avfall sorteres i poser etter reglene til Renovasjonsetaten. Avfallsdunkene skal alltid være lukket. Avfall som det ikke er plass til i kassen, leveres til renovasjonskjørerne eller bortskaffes på annen forsvarlig måte. Fyll ALDRI kassene mer enn at lokket kan lukkes ordentlig. Det oppfordres til å benytte borettslagets ordning for kompostering til det sorterte matavfallet. Husk å benytte spesielle poser som finnes i vaskerikjelleren til dette, og ikke posene fra Renovasjonsetaten. VASKERIER OG TØRKEPLASSER Vaskeriet har følgende tider for vasking på hverdager: , , og For lørdager gjelder følgende vasketider: , og For bruken av vaskeriet vises til de regler som er satt opp i vaskeriet. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn borettslagets medlemmer. Det er ikke tillatt å tørke tøy andre steder enn på tørkeplassene. Unntatt små stativer som ikke synes utenfor balkongene. Matter, tepper og tøy kan bare luftes og bankes fra til på den bankeplass som er gjort i stand til dette bruk. Tørke- og bankeplass skal ikke brukes søn- og helligdager, 1. og 17. mai. LUFTING Kjellervinduer åpnes i sommertida og lukkes senest ved første frostnatt. Trapperomsvinduene skal som regel være lukket og settes bare opp når det er nødvendig å lufte. Hold lufteventilene over vinduene som regel alltid åpen. PARKERING Det er ikke tillatt å parkere på gårdsplass eller veier utenfor opparbeidede biloppstillingsplasser. Parkering av vare- og lastebiler samt campingvogner på lagets eiendom er forbudt, også på biloppstillingsplassene. DUGNAD Det avholdes dugnad når styret finner behov for det. Dugnader varsles ved oppslag. Alle andelseiere er pliktige til å delta på dugnad. 5.3 Husordensregler Ansvarsområder utearealer Forslagsstiller: Grøntkomité For å klargjøre hvilke hus som har ansvaret for å holde orden og vedlikeholde utearealet har grøntkomiteen kommet med følgende forslag til tillegg i husordensreglene. ANSVARSOMRÅDER UTEAREALER På samme vis som for innvendige plikter som vanligvis påhviler en vaktmester er det hvert hus sitt ansvar å finne en ordning for vedlikehold av det ansvarsområdet for utearealet som

4 huset er tildelt på plankartet nedenfor. Oppgavene består i raking, beskjæring, vanning, gjødsling og ellers oppgaver som styret pålegger det enkelte hus.

5 5.4 Vedtektsendring Presisering vedrørende utskifting av hovedavløp og vannrør Forslagsstiller: Styret I forbindelse med vannlekkasje i bad som har fått støtte fra borettslaget tidligere har styret på befaring sett at avløpsrør til toalett ikke er skiftet ut. Selv om dette badet fikk utbetalt støttebeløp før vedtektenes pkt 5-5 var på plass, har styret likevel funnet det nødvendig å komme med presisering slik at det ikke skal være noe som helst tvil. Styret foreslår derfor et tillegg i vedtektenes pkt markert med blå understreket tekst. Siden dette utgjør en vedtektsendring, kreves 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer på generalforsamlingen for godkjent vedtak. Hovedavløp: (11) Som nye avløpsledninger skal godkjente støpejernsrør, -deler og -sluk benyttes (12) Avløpsrør fram til toalett skal også skiftes ut i sin helhet. (13) Sluket må ha en godkjent klemring tilpasset membranen som skal benyttes. 5.5 Forbruk av fellesstrøm Forslagsstiller: Styret

6 Trenden de siste årene i forbruk av fellesstrøm viser en betydelig forskjell mellom de ulike husene. Vi kjenner til at noen hus har varmeovner i trapperom, mens andre hus ikke har det. Likevel er det noen hus som forbruker ennå mer strøm enn bare en panelovn i trapperommet skulle tilsi. Det er derfor på sin plass å be alle sjekke om de har noe tilkoblet til fellesstrømmen. (Det burde ikke være nødvendig å nevne at det sparer både oss og miljøet.) Enhet Selvbyggerveien 4 kr kr Selvbyggerveien 6 kr kr Selvbyggerveien 8 kr 947 kr 809 Selvbyggerveien 10 kr 937 kr Selvbyggerveien 12 kr kr Selvbyggerveien 14 kr kr Selvbyggerveien 16 kr kr Selvbyggerveien 18 kr 954 kr Selvbyggerveien 20 kr kr Selvbyggerveien 22 kr kr Årvollveien 55 kr kr Det er ikke noe byggteknisk grunn til å ha varme i trapperom. Det skal heller ikke være nødvendig å ha på varme i kjelleren for å hindre at vannet fryser om vinteren. Vi har flere hus uten varme i kjelleren, og hittil har ikke vannet fryst i noen. Om det skulle komme en snefattig vinter med langvarig ekstremkulde tar vi vare på de varmeovnene som demonteres slik at de kan settes inn i kriseberedskap. Forslag til vedtak: Alle typer varmeovner tilkoblet til fellesstrøm fjernes permanent i alle hus. Dette gjelder varme både i trapperom og kjeller. 5.6 Vedtektsendring Avtale om utbygging Forslagsstiller: Mona Iren Hauge/Styret Borettslaget ingen egen avtale som regulerer utbygginger på loftet, som vi nå ser er en mangel. I tillegg har det i løpet av året kommet saker til styret hvor vi ser det kreves mer presisering angående bodkjøp og bytter. Styret har lagt inn i avtalen det vi oppfatter som etablert praksis i borettslaget. Også størrelsen på gjenværende fellesareal i kjeller krever ytterlig presisering, da det etter et tilfelle av en utbygging i kjeller har åpnet tvil om hvorvidt midtrommet i kjeller kan erverves til eksklusiv bruksrett for en andelseier. Styret vil presisere hva vi mener er intensjonen med ervervelse av fellesareal og utbygging. For det første er utvidelse av leiligheter ønskelig, da større leiligheter med flere rom gir mer stabilitet av beboere. Dette betyr at ervervet areal skal i all hovedsak ombygges til bolig og ikke benyttes som boder. For det andre er det viktig at det i størst mulig grad utvises likhet i gjennomføringen mellom ulike hus. Styret foreslår derfor en endring av kjelleravtalen i vedtektene 14-2 til en felles avtale for utbygging. Endringer i avtalen er markert med blå understreket tekst. Siden dette utgjør en vedtektsendring, kreves 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer på generalforsamlingen for godkjent vedtak Avtale om utbygging.

7 Avtale om utbygging mellom Stig borettslag og navn Opplysninger om andelseier: Andelseier: Adresse: Andelsnummer: Leilighetsnummer: Telefonnummer: E-post: 1 Bakgrunn for avtalen Denne avtale skal regulere forholdet mellom borettslaget og andelseier som vil bygge ut egen bolig gjennom erverv av arealer i Stig borettslag. Avtalen regulerer forhold knyttet til kjøp og salg av arealer, utbyggingen og til senere drift vedrørende økte kostnader for borettslaget. 2 Forutsetninger Generalforsamlingen har gitt en prinsipiell tilslutning til denne type utbygging i samsvar med borettslovens 46, jfr vedtak på ekstraordinær generalforsamling den 11. mars Eventuelle endringer av denne avtalen skal ha 2/3- flertall av de avgitte stemmer på en generalforsamling. Avtalen forutsetter at andelseier har sendt inn tegninger med beskrivelse av fasadeendring og utbyggingsplan til styret som er godkjent av naboer som blir berørt av utbyggingen. Dersom styret godkjenner slik søknad vil dette gi grunnlag for å gå videre med saken for formell behandling av kommunal plan- og bygningsetat. Andelseier vil stå som byggherre og sørger for gjennomføring av prosjektet i hht til beskrivelse og utbyggingsplan. Ved utbygging forplikter andelseier seg til å inngå kontrakt med entreprenør i hht Norsk Standard og alle arbeider knyttet til el-anlegg og våtromsinstallasjoner skal utføres av autoriserte fagpersoner. Dersom utbygging skulle medføre innredning av våtrom (toalett/vask), skal gjeldende våtromsnorm legges til grunn for utførelsen. Foreliggende planer med beskrivelse av utbyggingen skal følge som vedlegg til denne avtale. Planen skal tydelig angi arealet som skal utbygges og hvordan dette vil bli innredet. 3 Erverv av boder I forbindelse med utbygging har det i borettslaget blitt en praksis med både bytting og oppkjøp av boder som en enkelt andelseier har hatt bruksretten til. Andelseier kan inngå egne avtaler om erverv av boder. Dette skal godkjennes av styret, og skriftlige avtaler om dette skal vedlegges gjeldende avtale. Ervervede boder skal integreres i opprinnelig leilighet. For leiligheter i første etasje er det kun anledning til å erverve boder i kjeller som ligger direkte under opprinnelig leilighet. For leiligheter i andre etasje er det kun anledning til å erverve boder som ligger direkte over opprinnelig leilighet. For leiligheter i tredje etasje er det kun anledning til å erverve boder som ligger på samme vertikale side av huset i tredje etasje. For å oppnå likhetsprinsippet i størst mulig grad i borettslaget er det ikke anledning for andre andelseiere å motsette seg likeverdige bytter av boder. Likeverdige bytte av boder er definert som bytte av boder på samme størrelse i samme etasje. Det betyr at det ikke er definert som

8 likeverdig bytte å skifte en kjellerbod mot en loftsbod. Slikt bytte kan likevel foregå dersom begge parter er enige om dette. Salg av bod bestemmes helt og holdent av innehaver av boden. Prisen for arealet avtales mellom kjøper og selger. Ved erverv av boder tilfaller også gangarealet foran de ervervede bodene. Arealet er den del av borettslagets fellesareal og erverves kostnadsfritt. 4 Erverv av fellesrom i kjeller Andelseier i 1. etasje har enerett på oppkjøp av underliggende fellesrom med forutsetning om at dette integreres i eksisterende leilighet innen 2 år etter signering av denne avtale og benyttes som bolig. Oppkjøpet krever samtykke av alle andelseiere i huset. Borettslaget gir herved andelseier av leilighet nr.... eksklusiv bruksrett av underliggende fellesrom.størrelsen på kjellerrommet skal i lengderetningen ikke overstige 7,5 meter innvendig målt. Bredden på rommet begrenses av eksisterende støpte senter bærevegger. Kvadratmeterprisen, kr...., er fastsatt på bakgrunn av takst av... som gir totalt salgssum på kr....taksten fastsettes og reguleres etter følgende metode: 1. Arealer som andelseier skal overta i kjeller, måles opp og det fastsettes en bestemt kvadratmeterpris for overtakelse. 2. Takst pr. april 2002 danner grunnlag for en generell kvadratmeterpris for kjellerlokaler som overtas. Taksten er delt inn i tre trinn avhengig av opprinnelig takhøyde for kjellerlokalet. trinn 1: takhøyde opptil 215 cm kr 1.000,- trinn 2: takhøyde 216cm cm kr 1.500,- trinn 3: takhøyde over 230 cm kr 2.000,- Andelseiere i huset vil alltid, uavhengig av takhøyde, kun få fordelt totalbeløpet basert på laveste takst (trinn 1). Ved takhøyder over 215cm tilfaller overskytende beløp i sin helhet til borettslaget. Denne taksten indeksreguleres hvert år med konsumprisindeks. Regulering skjer pr. 1. januar, med indeks fra november året før. Taksten vedlegges denne kontrakten. 3. Hver av partene, andelseier og borettslag, kan kreve fastsatt ny takst dersom det har skjedd endringer i markedet som gjør tidligere takst mindre anvendelig. Den som krever takst må betale for takseringen. Ved slik ny takst må begge parter være enige om takstmann for at taksten skal være bindende for begge parter. Ved undertegning av denne kontrakten skal andelseier innbetale den fastsatte salgssummen til borettslagets konto i Usbl. Styret skal deretter sørge for at beløpet for laveste takhøyde blir utbetalt til husets andelseiere med 20 % til hver 3-roms leilighet (i alt 4) og 10 % til hver 1- roms leilighet (i alt 2). Der hvor 1-roms leilighet er overtatt av av underliggende 3-roms leilighet, tilfaller denne andelen (10 %) den som har overtatt 1-roms leiligheten. 5 Begrensninger Ved utbygging av kjeller kreves at minst en kjellerbod beholdes til tre-roms leilighet i andre etasje, og til loftsleilighet i minimum samme størrelse som tidligere, dersom loftsleilighet er en egen andel. Arealet av midtre fellesrom i kjeller (sykkelbod) skal være minimum 8 kvadratmeter. 6 Utbygging av kjeller - vinduer Opprinnelige vinduer i kjeller er ikke godkjent etter plan- og bygningsloven ved bruk til varig oppholdsrom. Andelseier forplikter seg derfor til å sette inn ett nytt vindu for hvert varig oppholdsrom hvor minimumsstørrelsen skal være tilpassa de til en hver tid gjeldene brannforskrifter. Plasseringen av nye vinduer kan ikke endres ut over det som en naturlig utvidelse av opprinnelige vinduer gir. Vinduenes overkant skal ikke overstige den utvendige

9 synlige delen av grunnmuren. Vinduenes maksimale bredde skal ikke overstige 100 cm, og maksimale høyde skal ikke overstige 70 cm. Styret må få tegninger som viser både de gamle og de nye vinduene. 7 Utbygging av loft - takvinduer Innsetting av takvinduer ved utbygging av loft reguleres av Vedtektene 14-1 Avtale om takvinduer. 8 Ansvar for skade - forsikring I forbindelse med utbyggingen har andelseier ansvar for all skade som måtte oppstå på borettslagets bygninger. Dette er et objektivt ansvar og andelseier er forpliktet til å tegne byggherreforsikring eller sørge for at entreprenør har forsikringsdekning som dekker skade som måtte oppstå i forbindelse med utbyggingen. 9 Kostnader - Finansiering Andelseier er selv ansvarlig for alle kostnader, herunder betaling og finansiering av utbyggingsarbeidene. 10 Endring av felleskostnader Andelseier er gjennom denne avtale innforstått med at eventuelle omkostninger eller økte driftsutgifter utbyggingen påfører borettslaget, vil medføre en økning av husleien. Dette gjelder i første rekke økte faste utgifter som forsikringer, kommunale avgifter og skatter samt økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 11 Overlevering Andelseier overtar arealet i den stand det befinner seg ved overtakelsestidspunktet. Borettslaget er uten ansvar for uforutsette kostnader for andelseier i forbindelse med ombygging av arealet. 12 Andelseiers forpliktelser Stakekummer, feieluker etc. må være tilgjengelig for de øvrige andelseiere i huset. Andelseier overtar, innen to måneder etter kontraktsdato, ansvaret for abonnement på strøm for det gjeldende arealet. Det innebærer at elanlegget fysisk må koples av borettslagets anlegg. 13 Borettslagets forpliktelser Når borettslaget har godkjent planer og undertegnet nærværende avtale, er styret i borettslaget forpliktet til å undertegne alle dokumenter som andelseier trenger i forbindelse med godkjenning av planene hos kommunale etater. Dette skal gjøres uten ugrunnet opphold av de som tegner borettslaget. 14 Avtalens bindende virkning - mislighold Begge parter er forpliktet til å gjennomføre nærværende avtaler innenfor de rammer som er forutsatt. Avtalen kan ikke ensidig sies opp av noen av partene. De rettigheter og plikter som følger av avtalen følger også leiligheten, og borettslaget har rett til å notere avtalen som en heftelse i adkomstdokumentene tilknyttet leiligheten. Ved sin underskrift på denne avtale samtykker andelseier i en slik notering. Ved salg av leiligheten har andelseieren plikt til å gjøre kjøper oppmerksom på de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Andelseier er ansvarlig for at utbygging og innredningsarbeider knyttet til utbyggingen gjennomføres i samsvar med gjeldende planer. Mislighold av forpliktelsene som følge av dette punkt er å anse som brudd på leiekontrakten mellom borettslaget og andelseier, og kan berettige misligholdsbeføyelser fra borettslagets side ovenfor andelseier.

10 Dersom borettslaget forårsaker unødige forsinkelser for andelseier ved manglende påtegning på søknader til offentlig myndighet, kan dette også medføre erstatningsansvar for borettslaget for dokumenterte merkostnader. 15 Øvrige bestemmelser I tillegg til det som er nevnt i denne avtalen, gjelder også borettslagets vedtekter og bestemmelser i husordensregler. Denne avtale foreligger i tre eksemplarer, ett til hver av partene, og ett til borettslagets forretningsfører. Som vedlegg til avtalen følger de opprinnelige takstpapirene, eventuelle avtaler om erverv av boder, samt beskrivelse av byggearbeidene med tegninger for de nybygde arealene og en plan for framdrift. Oslo, den for Stig borettslag Andelseier(e) Ektefelle/Samboer må undertegne hvis hun/han ikke er medeier. Underskrift ektefelle/samboer 5.7 Vedtektsendring Levegg for balkonger i 2. etg Forslagsstiller: Styret På bakgrunn av at den høye vegetasjonen langs Årvollveien ble helt borte, fikk styret i fjor høst flere henvendelser om oppsetting av levegg for balkong i andre etasje. Styret ba ettertrykkelig om å avvente oppsetting av levegger inntil generalforsamlinga har bestemt retningslinjer for disse. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å beholde borettslagets visuelle utrykk skal være mest mulig helhetlig. Styret har internt ikke funnet en åpenbar løsning, og legger derfor fram to forslag for generalforsamlinga. Begge forslag vil føye til et nytt punkt under vedtektenes punkt 5-4 Levegg og terasseplatting. Siden dette utgjør en vedtektsendring, kreves 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer på generalforsamlingen for godkjent vedtak Forslag 1 Levegg i stil med balkongens rekkverk Levegg for balkong i 2. etasje: Eksisterende levegg som er montert før 3. mai 2011 og ikke tilfredsstiller gjeldende retningslinjer skal fjernes ved salg av andelsleilighet. (1) Skal kun bygges som del av balkongens rekkverk mot husets ytterside (røstvegg) (2) Skal bygges i tre og bordene skal være av samme type og monteres likt som rekkverk til balkongen forøvrig. Topplist/håndløper skal være identisk med håndløperen på balkongen for øvrig. (3) Skal ha identisk farge på bordene og reisverk som fargen på husets vegger. Topplist/håndløper skal ha identisk farge med husets vindu/hjørnelister. (4) Dybden (normalt på husets langvegg) skal være lik balkongens dybde. (5) Høyden skal være 165 cm inkludert topplist/håndløper målt fra terrassebordene (gulvet) på balkongens innside. (6) Styret kan kreve leveggen revet dersom gjeldende retningslinjer ikke følges.

11 (7) Ansvarlig for vedlikehold er andelshaver Forslag 2 Fornying av eksisterende praksis Levegg for balkong i 2. etasje: Eksisterende levegg som er montert før 3. mai 2011 og ikke tilfredsstiller gjeldende retningslinjer skal fjernes ved salg av andelsleilighet. (1) Skal kun monteres oppå balkongens rekkverk mot husets ytterside (røstvegg) (2) Skal være av frostet glass med aluminiumsprofiler. (3) Dybden (normalt på husets langvegg) skal være lik balkongens dybde. (4) Høyden skal være 50 cm målt fra toppen av håndløperen på balkongens rekkverk. (5) Styret kan kreve leveggen fjernet dersom gjeldende retningslinjer ikke følges. (6) Ansvarlig for vedlikehold er andelshaver. 5.8 Fornying av garasjeanlegg Forslagsstiller: Garasjerehabiliteringskomité/Styret Generalforsamlinga vedtok i 2009 at garasjenandelseierne måtte sette i gang en prosess for å få en rehabilitering av begge garasjeanlegg. Når husene våre ellers har fått en så flott fasade, og vi også har fått forskjønnet grøntområdet, er det ikke akseptabelt å ha bygninger som forfaller på borettslagets eiendom. Befaring av fagkyndige konkluderer med at det er svært ulønnsomt å rehabilitere eksisterende bygninger, og anbefaler derfor fullstendig nybygg. Totalt vil nybygg ha en kostnadsramme på maksimalt kr Grunnen ved anlegget i Selvbyggerveien er et stort problem, og grunnarbeider er derfor omtrent 1/3 av kostnadene. Ved full lånefinansiering av nybygg og med dagens rente gir dette et månedsbeløp per garasjeandelshaver på kr 900 totalt for å disponere en garasje. Avholdt møte med garasjeandelshaverne gav en tilbakemelding hvor omtrent halvparten synes dette er for dyrt. Spørsmålet blir da hvor stor risiko borettslaget er villig til å inngå som lånegarantist, dersom flere garasjer blir stående uten andelseier, eventuelt må leies ut med tap. De nye garasjene er planlagt å være både dypere og bredere, og skal samme antall settes opp betyr det at en større del av borettslagets eiendom tilfaller garasjeanlegg. Dersom færre garasjer skal settes opp, er det et spørsmål om hvilken godtgjørelse som skal betales til de sm trekker seg fra garasjeordningen. Siden vedtaket innbefatter et låneopptak og en omdisponering av borettslagets areal kreves 2/3 flertall for godkjent vedtak. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til refinansiere borettslagets fellesgjeld med maksimalt kr Det økte låneopptaket skal i sin helhet fordeles kun på de som disponerer garasjer (fordeling av gjeld utenom fordelingsnøkkel). Det kreves at minimum 90% av garasjene som settes opp har en garantert garasjeandelseier. Garantien skal gjelde for minimum 5 år. Dersom planlagte garasjeanlegg går ut over mer enn 10% av dagens disponerte areal skal generalforsamlingen på nytt ta stilling til disponeringen av borettslagets areal. For øvrig skal garasjene følge borettslagets farger på kledning, og for øvrig tilnærme seg stilen til husene i størst mulig grad.

12 Sak 6: Valg Valgkomiteens liste med kandidater til valg blir lagt fram på generalforsamlinga. 6.1 Valg av 2 styremedlemmer for to år 6.2 Avhengig av utfallet av sak 5.1: Vedtatt: Valg av eventuelle ekstra styremedlemmer for to år. Ikke vedtatt: Valg av to varamedlemmer for ett år.

13 6.3 Valg av valgkomité

14 Årsmelding 2010 for Stig borettslag Virksomhetens art er organisert etter de bestemmelser som følger av borettslagsloven, og selskapet har til formål å drive eiendommen i samråd med og til det beste for andelseierne. Borettslaget ligger i og har forretningskontor i Oslo. Organisasjonsnummer Boligselskapets styre har etter ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling bestått av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann: Kjetil Mosesen Leder Årvollveien 55, 0590 Oslo Pål Jensen Nestleder Selvbyggerveien 6, 0591 Oslo May-Britt Obrenovic Sekretær Selvbyggerveien 8, 0591 Oslo Karl Thomas Tvedt Styremedlem Selvbyggerveien 10, 0591 Oslo Siv Camilla Strøm* Styremedlem Selvbyggerveien 22, 0591 Oslo Bente Prøybo Vara Selvbyggerveien 4, 0591 Oslo Niels Jacob Matthiessen Vara Selvbyggerveien 8, 0591 Oslo *Er valgt av generalforsamlingen, men ikke akseptert som styremedlem av Usbl i hht boligselskapets vedtekter. Valgkomite: Mona Iren Hauge og Stein Talleraas Boligselskapet har ingen ansatte. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet. Styret har i perioden hatt 9 styremøter og behandlet 36 saker. Styret kommuniserer i tillegg mye på e-post i periodene mellom styremøtene. Forretningsfører for borettslaget er Boligbyggelaget Usbl, Storgt. 49, Oslo. Borettslagets revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Fullverdiforsikring har borettslaget hos If Skadeforsikring. Forsikringssum kr. 55 mill. Forsikringsavtale nr Det har vært en forsikringssak i forbindelse med vannlekkasje. Ved skadetilfeller må den enkelte beboer ta kontakt med styret. Innbo /løse må den enkelte forsikre selv. Regnskapet er avgitt under forutsetning av forsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd på kr Disponible midler utgjorde pr kr Styret foreslår at overskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter boligselskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. For øvrig vises til noter og kommentarer under regnskapets behandling på generalforsamlingen. Det ytre miljø er ikke styret kjent med at selskapets virksomhet påvirker utover det som anses som vanlig for et boligselskap. Salg har medført eierskifte for to leiligheter i Vi ønsker de nye innflytterne velkommen! På bruksoverlating har vi en leilighet pr

15 Juridiske andelseiere har borettslaget ingen av. VVS fornying har medført utbetaling av støtte til en andelseier. Grøntområdene har fått nok et kraftig løft med beplanting av hekk langs Årvollveien og nye porter i Selvbyggerveien. En stor takk til Kristine Hverven Hansen som har hatt hovedansvaret for gjennomføring av prosjektene. Det ble også rom for å få postkassestativ til de gjenværende oppkjørslene. En stor takk til Rolf Røraas og Kenneth Pettersson som meldte seg til å bygge stativene på dugnad. Nye postkasser er også kjøpt inn og det gjenstår bare å få satt opp disse på vårens dugnad. Totalt har vi gjennomført fornyingstiltak de siste to årene på grøntområdene til kr hvorav Husbanken har dekket kr Hekk Årvollveien -kr Porter Selvbyggerveien -kr Nye postkasser og stativ -kr Bark Selvbyggerveien -kr Groruddalsmidler kr Totalt -kr Rehabiliteringa har ennå utestående arbeider, men som det er informert om tidligere har entreprenør Furuseth AS slått seg konkurs. Styret engasjerte i den forbindelse både Advokatkontoret og USBL Teknisk for å legge fram et krav både i konkursboet og om utbetaling av bankgaranti. Situasjonen er pr fullstendig avvisning av vårt krav av bobestyrer. Garasjer står foran en rehabilitering og kostnadsoverslag for dette ble innhentet sensommeren Infomøte ble avholdt og der kom det forslag om å rive eksisterende garasjer for så å bygge nytt mer om dette i egen sak. Det er blitt solgt 1 garasje og det er nå ingen ledige garasjer. Biloppstillingsplasser som andelseier ikke lenger ønsket å inneha vedtok styret at borettslaget kjøpte opp for å få ordnet opp i forholdene rundt disse plassene etter den nye ordninga. Dessverre har det vist seg vanskelig å få solgt plassene videre, og det er fortsatt 3 ledige plasser som styret har forsøkt både å selge og leie ut på månedsbasis uten respons. Selvbyggerveien 8 har If fraskrevet seg alt ansvar for på grunn av foreldelsesfrist som framlagt på generalforsamlinga i Det ble forsøkt å få ansvarlig entreprenør Beto Bygg til å påta seg forsterkning av bærevegg i kjeller, slik de tidligere hadde lovet, men de fraskrev seg alt ansvar. Bygget er nå forsterket med bærevegg i kjeller slik som anbefalt av statiker. Styret har likevel vært avventende med å sette i gang rehabiliteringa av badene før vi er sikker på at bygget nå er stabilt. Defekt varmekabel i en leilighet ble derfor feilsøkt, men reparasjon var ikke å anbefale. Honorar juridisk kr Varmekabel feilsøk kr Honorar teknisk kr Totalt kr Vaskeriet er som tidligere nevnt gammelt og krever sitt. Styret har valgt å fjerne tørkeskapet som ikke fungerer, samt den minste vaskemaskina. Der er satt inn et tørkestativ for klær som ikke kan tørkes i trommelen. I tillegg gikk varmekablene i gulvet rett før jul, og vannet frøs.

16 Det gikk heldigvis bra, og panelovner er nå satt inn. Selv om prisene ble satt opp til kr 20 per vask etter sommeren er det fortsatt stort avvik mellom inntekter og utgifter. I tillegg må det påregnes investering i ny vaskemaskin om ikke lenge. Inntekter kr Elektroarbeider -kr Vedlikehold maskiner -kr (Montering varmeovner -kr regnskapsføres 2011) Strøm -kr Resultat kr Sikkerhet (HMS) i borettslaget arbeides videre med å få på plass en god ordning på dokumentasjon og oppfølging. Det ble rett før jul sendt ut et kontrollskjema for den enkelte boenhet, med svarfrist i januar Styret vil legge fram resultatet av undersøkelsen på borettslagets nettsider. Sklisikringer av feierstiger er montert etter påpakning fra Brann- og redningsetaten. To dugnader er blitt avholdt i løpet av året. Det er økende oppslutning om dugnadene og vi har fått utført mange gode prosjekter. Stig borettslag er et attraktivt borettslag å bo i. Dette ønsker styret at vi skal fortsette å være ved at vi holder bygningsmassen i god teknisk stand, og tar vare på det særpregede grøntområdet vårt. For å få dette til har vi behov for at alle beboere både tar egne initiativ for å holde eiendommen ved like, og engasjerer seg i de arbeidsoppgavene som styret ber om. Årvoll, 1. april 2011 Stig borettslag Kjetil Mosesen /s/ Styreleder Pål Jensen /s/ Nestleder May-Britt Obrenovic /s/ Sekretær Karl Thomas Tvedt/s/ Styremedlem

17 Rapport for kjøring av regnskapsrapporter Hittil virkelig Hittil avvik Total budsjett Driftsinntekter 3800 Innkrevde felleskostnader Leie parkering Leietillegg Kabel-TV Utleieenheter har tillegg 0 \ 3838 Leietillegg vedlikeholdsfond Leie andre kjellere 0 \ 3849 Diverse leie Tillegg takvinduer og overtatt kjeller \ Innkrevde felleskostnader Inntekter fellesvaskeri Fellesvaskeri Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 5360 Honorarer Arbeidsgiveravgift Styret \ Personalkostnader Styrehonorar Styrehonorar Revisjonshonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonorar Kontorholdskostnader Usbl Honorarkostnader øvrige Feil ført, maling trapperom S12, skal være på konto \ 6721 Juridisk honorar Usbl Bistand S8 vurdering sak mot entreprenør Teknisk honorar S8 feilsøking varmekabel Teknisk honorar Usbl er S8, resterende BEVAR? Andre honorarer Kontingent boligbyggelaget Kontingent Usbl Forsikringspremier Forsikringspremier Strøm- /energikostnader Energikostnader Kommunale avgifter Kommunale avgifter Renhold, sanitærartikler Andre driftskostnader Snømåking, strøing Containerleie/tømming Andre leiekostnader Møbler/utstyr etc. til felleslokaler Vaskerianlegg Nøkler, låser o.l Driftsmateriell Avgifter TV/ Bredbånd Andre driftskostnader, eiendom Andre driftskostnader eiendom Internett Webhotell - domene, web og arkiv 0 Driftskostnader administrasjon Vedlikehold VVS Støtte VVS 1 stk Vedlikehold elektro Utskifte lysarmaturer trapperom + avkobling tørkeskap Vedlikehold utvendig bygg Vedlikehold felles antenne/kabel TV Planlagt nedpløying av kabel mellom hus - ikke utført 6612 Vedlikehold lekeplasser Innbetaling Groruddalsmidler Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg Groruddalsmidler , Hekk Årvollveien , Plenklipp Vedlikehold vaskeri Rep vaskemaskiner og tørketrommel Vedlikehold brannvernutstyr Årlig kontroll , rest husbrannslanger Opprinnelig planlagt brannslanger - ble regnskapsført Vedlikehold tekniske anlegg Feilsøk ringeklokker Malerarbeider x maling av trapperom Snekkerarbeid Nye porter

18 6645 Tak/blikkenslagerarbeid HMS - Sklisikring av feierstiger Mur, betong og grunnarbeid Pussing av skader på grunnmurer Opprinnelig planlagt oppretting av grunnmurspapp 6692 Andre reparasjoner og vedlikehold x nytt belegg i trapperom 0 Reparasjoner og vedlikehold Leiekostnader lokaler Kontingenter Gaver, fradragsberettiget Økologi og miljøtiltak Fellesarrangement Møter, div. styret Generalforsamling Betalingskostnader Div gebyrer, bla innskudd vaskerikontanter Andre kostnader x oppkjøp av biloppstillingsplass, 1 kjeller utbetaling Husleietap Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter 8046 Renteinntekter, PPV Renteinntekter bank Renteinntekter mellomregning Andre renteinntekter Renteinntekter Andre gebyrer Renter av andre pantelån Morarenter og purregebyr Rentekostnader Netto finansposter Resultat etter finansposter Overført til annen egenkapital Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Stig Borettslag. Avholdt: 27. april 2010 Sted: Øvre Disen Velhus.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Stig Borettslag. Avholdt: 27. april 2010 Sted: Øvre Disen Velhus. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Stig Borettslag Avholdt: 27. april 2010 Sted: Øvre Disen Velhus --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

K O N T R A K T UTBYGGING OG KJØP AV FELLESAREAL

K O N T R A K T UTBYGGING OG KJØP AV FELLESAREAL K O N T R A K T om UTBYGGING OG KJØP AV FELLESAREAL mellom Navn: Adresse: Org.nr./pers.nr. heretter kalt utbygger og Borettslaget Rosenhoff Kvartall III (org.nr. 968 118 072) 1. Bakgrunn for avtalen Denne

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter. for. Stig borettslag org nr 848 531 952. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Stig borettslag org nr 848 531 952. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Stig borettslag org nr 848 531 952 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.april 1954, med senere endringer og sist endret den 3. mai 2011 1 Innledende

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014.

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014. RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014. I GENERELT A) Bakgrunn Keyserløkka Øst borettslag består av 2, 3 og 4 etasjers blokker med tørkeloft. Deler av loftene

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 9.5.2016 Manglerudvangen borettslag er et andelslag hvor andelseierne i felleskap eier borettslagets bygninger. Tomten som bygningene

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG (gjeldende fra og med 19. mai 2011) 1 GENERELT 1.1 Bakgrunn Søndre Åsen Kvartal II Borettslag består av én bygning med

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl. 18.00. Sted: VELFERDSROMMET 1. Konstituering a. Status frammøtte b. Godkjenning innkalling c. Valg av møteleder d. Valg av

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8

Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8 Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8 Vedtatt i sameiermøte den 22. mars 1990 i medhold av Lov om eierseksjoner av 4. mars 1983 nr. 7 og standardvedtekter utarbeidet av Norsk Boligsameie med forandringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser.

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET UTSIKTSTOPPEN (org.nr 989 986 694) Vedtatt på generalforsamling 12.06.2007 Sist endret på generalforsamling 04.06.2014 1. Navn, forretningskontor, lagsform og formål. Borettslaget

Detaljer

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING FOR BORETTSLAGET CARL BERNER TERRASSER TID: ONSDAG 11 FEBRUAR 2004

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING FOR BORETTSLAGET CARL BERNER TERRASSER TID: ONSDAG 11 FEBRUAR 2004 KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING FOR BORETTSLAGET CARL BERNER TERRASSER TID: ONSDAG 11 FEBRUAR 2004 KL 18.00 STED: OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS, SAL B, YOUNGSGT. 11 I generalforsamlingen kan interessenten

Detaljer

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 10.05.2017 kl. 18.00 Sted: Ulsrud videregående skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Ulsrud Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 29. april 2009:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 29. april 2009: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 29. april 2009: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling 27.5.2014. 1. GENERELT Husordensreglene har til hensikt å sikre ro

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer