Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:"

Transkript

1 Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmeldingen for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et underskudd på kr anbefales godkjent. Sak 3: Budsjett 2010 Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremleggets på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Bevilgninger Forslagstiller: Styret Borettslaget har tradisjonelt støttet en del organisasjoner i nærmiljøet med direkte utbetaling fra borettslaget. Nå har imidlertid styret et ønske om å gi generalforsamlingen anledning til å ta en prinsipiell stilling til om dette er riktig Forslag til vedtak: Siden mangfoldet av organisasjoner i nærmiljøet er stort er det vanskelig å få med alle som gjenspeiler interessen til medlemmene i borettslaget. Hvert enkelt medlem i borettslaget bør selv få bestemme hvem de skal støtte, og ikke bli diktert av en flertallsavgjørelse på generalforsamlingen. Borettslaget ved styret oppfordres heller til å støtte organisasjoner ved å benytte de i anledninger hvor de utfører en innsats for borettslaget. Eksempelvis leies Tonsenhagen skolekorps inn for å spille til tenning av julegrana. 5.2 Vedtektsendring overdragelse av vedlikeholdsplikt Forslagsstiller: Styret Vi viser til vedtak i sak 5.4 på generalforsamlingen i 2009 angående husleieregulering for utbygd kjellerareal. For at dette skal være opplyst for både allerede inngåtte kontrakter og nye eiere foreslår styret at det gjøres en presisering av avsnitt Endringen er vist i kursiv. Siden dette utgjør en vedtektsendring, kreves 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer på generalforsamlingen for godkjent vedtak:

2 5-3-1 Husleieregulering Ved salg av andelsleilighet med utbygd kjeller eller innsatte loftsvinduer overdras den ytre vedlikeholdsplikten av borettslaget og det påløper et tillegg i husleien. Borettslaget overdrar kun vedlikeholdsansvaret for endringer/tiltak som er godkjent av Oslo kommune plan- og bygningsetaten hvor dette kreves. Borettslaget overdrar kun vedlikeholdsansvaret for endringer/tiltak dokumentert utført av godkjent firma hvor dette kreves. 5.3 Vedtektsendring Avtaler Forslagsstiller: Styret Borettslaget har etter hvert en del avtaler som av tilgjengelighet og at en til enhver tid er sikker på hvilken versjon som gjelder er naturlig tas inn i vedtektene. Det foreslås at det opprettes et nytt kapittel 14 Avtaler, hvor alle avtaler legges inn. Siden dette utgjør en vedtektsendring, kreves 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer på generalforsamlingen for godkjent vedtak Avtale for takvinduer Legges ved vedtektene som 14-1 Avtale om takvinduer. Avtale om takvinduer mellom Stig borettslag og navn Opplysninger om andelseier: Andelseier: Adresse: Andelsnummer: Leilighetsnummer: Telefonnummer: E-post: 1 Bakgrunn for avtalen Denne avtale skal regulere forholdet mellom borettslaget og andelseier som vil sette inn takvinduer i egen andelsleilighet. Avtalen regulerer forhold knyttet til utbyggingen og senere drift og vedlikehold for borettslaget knyttet til andelsleiligheten. 2 Forutsetninger Avtalen baseres på praksis i borettslaget om utbygging av takvinduer og er forøvrig nedfelt i vedtektenes 5-3. Avtalen forutsetter videre at andelseier har sendt inn tegninger med beskrivelse av fasadeendring og utbyggingsplan til styret som er godkjent av naboer som blir berørt av utbyggingen. Dersom styret godkjenner slik søknad vil dette gi grunnlag for å gå videre med saken for formell behandling av kommunal plan- og bygningsetat.

3 Andelseier vil stå som byggherre og sørger for gjennomføring av prosjektet i henhold til beskrivelse og utbyggingsplan. Ved utbygging forplikter andelseier seg til å inngå kontrakt med entreprenør i henhold til Lov om håndverkertjenester og alle arbeider knyttet til el-anlegg og bygningsmessige konstruksjoner skal utføres av autoriserte fagpersoner. Foreliggende planer med beskrivelse av utbyggingen skal følge som vedlegg til denne avtale. Planen skal inneholde tegninger som viser fasadeendringer og inngrep i bygningens konstruksjoner. 3 Avtalens omfang og begrensninger Borettslaget gir herved andelseier av leilighet nr.... eksklusiv rett til å bygge ut takvinduer. 4 Ansvar for skade - forsikring I forbindelse med utbyggingen har andelseier ansvar for all skade som måtte oppstå på borettslagets bygninger. Dette er et objektivt ansvar og andelseier er forpliktet til å tegne byggherreforsikring eller sørge for at entreprenør har forsikringsdekning som dekker skade som måtte oppstå i forbindelse med utbyggingen. 5 Evt. endring av felleskostnader Andelseier er gjennom denne avtale innforstått med at eventuelle omkostninger eller økte vedlikeholdsutgifter utbyggingen påfører borettslaget, vil kunne belastes andelseier enten som en engangssum eller i form av økte felleskostnader. 6 Overlevering Borettslaget er uten ansvar for uforutsette kostnader for andelseier i forbindelse med utbyggingen. 7 Andelseiers forpliktelser Andelseier er ansvarlig for framtidig vedlikehold og ettersyn av takvinduer i sin egen bolig. Skader som oppstår på og omkring takvinduene skal likevel meldes uten opphold til styret. Utbyggingen skal i sin helhet være gjennomført senes tre måneder etter at planene er godkjent av gjeldende myndigheter. 8 Borettslagets forpliktelser Når borettslaget har godkjent planer og undertegnet nærværende avtale, er styret i borettslaget forpliktet til å undertegne alle dokumenter som andelseier trenger i forbindelse med godkjenning av planene hos kommunale etater. Dette skal gjøres uten ugrunnet opphold av de som tegner borettslaget. 9 Avtalens bindende virkning - mislighold Begge parter er forpliktet til å gjennomføre nærværende avtaler innenfor de rammer som er forutsatt. Avtalen kan ikke ensidig sies opp av noen av partene. De rettigheter og plikter som følger av avtalen følger også leiligheten, og borettslaget har rett til å notere avtalen som påskrift på andelsnummeret i Borettslagsregisteret tilknyttet leiligheten. Ved sin underskrift på denne avtale samtykker andelseier i en slik notering. Ved salg av leiligheten opphører andelseieren utvidede vedlikeholdsplikt og det overføres til borettslaget. Samtidig påløper et fast tillegg til felleskostnadene slik det framkommer av vedlegget til denne kontrakten. Andelseier er ansvarlig for at utbygging og innredningsarbeider knyttet til utbyggingen gjennomføres i samsvar gjeldende forskrifter og vedlagte planer. Mislighold av forpliktelsene som følge av dette punkt er å anse som brudd på kontrakten mellom borettslaget og andelseier, og kan berettige misligholdsbeføyelser fra borettslagets side ovenfor andelseier. Dersom borettslaget forårsaker unødige forsinkelser for andelseier ved manglende påtegning på søknader til offentlig myndighet, kan dette også medføre erstatningsansvar for borettslaget for dokumenterte merkostnader.

4 10 Øvrige bestemmelser I tillegg til det som er nevnt i denne avtalen, gjelder også borettslagets vedtekter og bestemmelser i andelseiers husleiekontrakt. Denne avtale foreligger i tre eksemplarer, ett til hver av partene, og ett til borettslagets forretningsfører. Som vedlegg til avtalen følger et undertegnet skjema (nabovarsel) fra berørte naboer samt beskrivelse av byggearbeidene med nødvendige tegninger og en plan for framdrift. Oslo, den for Stig borettslag Andelseier Avtale for kjellerovertakelse Legges ved vedtektene som 14-2 Avtale om kjellerutbygging. Forslaget fra styret inneholder endringer som framkommer av tidligere praksis av styret vedrørende fordeling av kjøpesum og styrevedtak som spesifiserer innsetting av vinduer. Avtale om kjellerutbygging mellom Stig borettslag og navn Opplysninger om andelseier: Andelseier: Adresse: Andelsnummer: Leilighetsnummer: Telefonnummer: E-post: 1 Bakgrunn for avtalen Denne avtale skal regulere forholdet mellom borettslaget og andelseier som vil bygge ut egen bolig gjennom erverv av arealer i kjeller i Stig borettslag. Avtalen regulerer forhold knyttet til salg av arealet, utbyggingen og til senere drift vedrørende økte kostnader for borettslaget. 2 Forutsetninger Generalforsamlingen har gitt en prinsipiell tilslutning til denne type utbygging i samsvar med borettslovens 46, jfr vedtak på ekstraordinær generalforsamling den 11. mars Eventuelle endringer av denne avtalen skal ha 2/3- flertall av de avgitte stemmer på en generalforsamling. Avtalen forutsetter at andelseier har sendt inn tegninger med beskrivelse av fasadeendring og utbyggingsplan til styret som er godkjent av naboer som blir berørt av utbyggingen. Dersom styret godkjenner slik søknad vil dette gi grunnlag for å gå videre med saken for formell behandling av kommunal plan- og bygningsetat.

5 Andelseier vil stå som byggherre og sørger for gjennomføring av prosjektet i hht til beskrivelse og utbyggingsplan. Ved utbygging forplikter andelseier seg til å inngå kontrakt med entreprenør i hht Norsk Standard og alle arbeider knyttet til el-anlegg og våtromsinstallasjoner skal utføres av autoriserte fagpersoner. Dersom utbygging skulle medføre innredning av våtrom (toalett/vask), skal gjeldende våtromsnorm legges til grunn for utførelsen. Foreliggende planer med beskrivelse av utbyggingen skal følge som vedlegg til denne avtale. Planen skal tydelig angi arealet som skal utbygges og hvordan dette vil bli innredet. 3 Avtalens omfang og begrensninger Borettslaget gir herved andelseier av leilighet nr.... eksklusiv bruksrett av underliggende fellesrom. Kjellerlokalet skal fysisk (med trapp) slås sammen med andelseierens leilighet innen 2 år etter signering av denne avtale, og benyttes som bolig. Størrelsen på kjellerrommet skal i lengderetningen ikke overstige 7,5 meter innvendig målt. Bredden på rommet begrenses av eksisterende støpte senter bærevegger. Andelseiers kjellerboder kan slås sammen med fellesrommet. Andelseier kan inngå egne avtaler om overtakelse av fellesareal ut over denne avtale. Dette skal godkjennes av styret, og skriftlige avtaler om dette skal vedlegges gjeldende avtale. Det kreves dog at minst en kjellerbod beholdes til tre-roms leilighet i andre etasje, og til loftsleilighet i minimum samme størrelse, dersom loftsleilighet er en egen andel. Opprinnelige vinduer i kjeller er ikke godkjent etter plan- og bygningsloven ved bruk til varig oppholdsrom. Andelseier forplikter seg derfor til å sette inn ett nytt vindu for hvert varig oppholdsrom hvor minimumsstørrelsen skal være tilpassa de til en hver tid gjeldene brannforskrifter. Plasseringen av nye vinduer kan ikke endres ut over det som en naturlig utvidelse av opprinnelige vinduer gir. Vinduenes overkant skal ikke overstige den utvendige synlige delen av grunnmuren. Vinduenes maksimale bredde skal ikke overstige 100cm, og maksimale høyde skal ikke overstige 70 cm. Styret må få tegninger som viser både de gamle og de nye vinduene. 4 Ansvar for skade - forsikring I forbindelse med utbyggingen har andelseier ansvar for all skade som måtte oppstå på borettslagets bygninger. Dette er et objektivt ansvar og andelseier er forpliktet til å tegne byggherreforsikring eller sørge for at entreprenør har forsikringsdekning som dekker skade som måtte oppstå i forbindelse med utbyggingen. 5 Kostnader - Finansiering Andelseier er selv ansvarlig for alle kostnader, herunder betaling og finansiering av utbyggingsarbeidene. 6 Salgssum Kvadratmeterprisen, kr...., er fastsatt på bakgrunn av takst av... som gir totalt salgssum på kr....taksten fastsettes og reguleres etter følgende metode: 1. Arealer som andelseier skal overta i kjeller, måles opp og det fastsettes en bestemt kvadratmeterpris for overtakelse. 2. Takst pr. april 2002 danner grunnlag for en generell kvadratmeterpris for kjellerlokaler som overtas. Taksten er delt inn i tre trinn avhengig av opprinnelig takhøyde for kjellerlokalet. trinn 1: takhøyde opptil 215 cm kr 1.000,- trinn 2: takhøyde 216cm cm kr 1.500,- trinn 3: takhøyde over 230 cm kr 2.000,- Andelseiere i huset vil alltid, uavhengig av takhøyde, kun få fordelt totalbeløpet basert på laveste takst (trinn 1). Ved takhøyder over 215cm tilfaller overskytende beløp i sin helhet til borettslaget. Denne taksten indeksreguleres hvert år med konsumprisindeks. Regulering skjer pr. 1. januar, med indeks fra november året før. Taksten vedlegges denne kontrakten.

6 3. Hver av partene, andelseier og borettslag, kan kreve fastsatt ny takst dersom det har skjedd endringer i markedet som gjør tidligere takst mindre anvendelig. Den som krever takst må betale for takseringen. Ved slik ny takst må begge parter være enige om takstmann for at taksten skal være bindende for begge parter. Ved undertegning av denne kontrakten skal andelseier innbetale den fastsatte salgssummen til borettslagets konto i Usbl. Styret skal deretter sørge for at beløpet for laveste takhøyde blir utbetalt til husets andelseiere med 20% til hver 3-roms leilighet (i alt 4) og 10% til hver 1-roms leilighet (i alt 2). Der hvor 1-roms leilighet er overtatt av av underliggende 3-roms leilighet, tilfaller denne andelen (10%) den som har overtatt 1-roms leiligheten. 7 Endring av husleie Andelseier er gjennom denne avtale innforstått med at eventuelle omkostninger eller økte driftsutgifter utbyggingen påfører borettslaget, vil medføre en økning av husleien. Dette gjelder i første rekke økte faste utgifter som forsikringer, kommunale avgifter og skatter samt økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 8 Overlevering Andelseier overtar kjellerlokalet i den stand det befinner seg ved overtakelsestidspunktet. Borettslaget er uten ansvar for uforutsette kostnader for andelseier i forbindelse med ombygging av kjellerlokalet. 9 Andelseiers forpliktelser Stakekummer, feieluker etc. må være tilgjengelig for de øvrige andelseiere i huset. Andelseier overtar, innen to måneder etter kontraktsdato, ansvaret for abonnement på strøm for det gjeldende kjellerarealet. Det innebærer at elanlegget fysisk må koples av borettslagets anlegg. 10 Borettslagets forpliktelser Når borettslaget har godkjent planer og undertegnet nærværende avtale, er styret i borettslaget forpliktet til å undertegne alle dokumenter som andelseier trenger i forbindelse med godkjenning av planene hos kommunale etater. Dette skal gjøres uten ugrunnet opphold av de som tegner borettslaget. 11 Avtalens bindende virkning - mislighold Begge parter er forpliktet til å gjennomføre nærværende avtaler innenfor de rammer som er forutsatt. Avtalen kan ikke ensidig sies opp av noen av partene. De rettigheter og plikter som følger av avtalen følger også leiligheten, og borettslaget har rett til å notere avtalen som en heftelse i adkomstdokumentene tilknyttet leiligheten. Ved sin underskrift på denne avtale samtykker andelseier i en slik notering. Ved salg av leiligheten har andelseieren plikt til å gjøre kjøper oppmerksom på de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Andelseier er ansvarlig for at utbygging og innredningsarbeider knyttet til utbyggingen gjennomføres i samsvar med gjeldende planer. Mislighold av forpliktelsene som følge av dette punkt er å anse som brudd på leiekontrakten mellom borettslaget og andelseier, og kan berettige misligholdsbeføyelser fra borettslagets side ovenfor andelseier. Dersom borettslaget forårsaker unødige forsinkelser for andelseier ved manglende påtegning på søknader til offentlig myndighet, kan dette også medføre erstatningsansvar for borettslaget for dokumenterte merkostnader. 12 Øvrige bestemmelser I tillegg til det som er nevnt i denne avtalen, gjelder også borettslagets vedtekter og bestemmelser i andelseiers husleiekontrakt. Denne avtale foreligger i tre eksemplarer, ett til hver av partene, og ett til borettslagets forretningsfører. Som vedlegg til avtalen følger et undertegnet skjema fra de øvrige andelseierne i det gjeldende hus, de opprinnelige takstpapirene, styrets notat om

7 kjellerovertakelse og takst samt beskrivelse av byggearbeidene med tegninger for de nybygde arealene og en plan for framdrift. Nødvendig aksept fra naboer følger også vedlagt. Oslo, den Stig borettslag Andelseier(e) Ektefelle/Samboer må undertegne hvis hun/han ikke er medeier.. Underskrift ektefelle/samboer Avtale for garasjeplass Forslagstiller: Jon Egil Sæterbø/Styret Det har framkommet ønske om en del endringer av ordlyden i de nye avtalene for garasje i forhold. Endringer i forhold til gjeldende avtale er markert i kursiv. Legges ved vedtektene som 14-3 Avtale om leie av garasjeplass. Avtale vedrørende andel av garasje mellom Stig borettslag Og andelseier navn Opplysninger om andelseier: Navn: Medlemsnummer: Adresse: Telefonnummer: E-post: I dag er det mellom ovennevnte parter inngått avtale vedrørende andel av garasje i Stig borettslag på nedenstående vilkår. 1 Avtaleobjektet Denne avtalen gir eksklusiv bruksrett til garasjeplass nr. ved adresse i Stig borettslag. Avtaleobjektet overtas i den stand det er ved overtagelsen. 2 Avtaleperiode Avtalen gjelder fra dato

8 Avtalen er tidsubestemt og løper til den sies opp av partene. Partene har gjensidig oppsigelsesrett med 1 måneds frist regnet fra den 1. i hver måned. Oppsigelse fra begge parter skal skje skriftlig. Stig borettslag har kun anledning til oppsigelse i følgende tilfeller: 1) Dersom andelseier ikke har rettet seg etter tre skriftlige klager med rimelig frist til bedring vedrørende misslighold i forhold til pkt 5 eller 7 i denne avtalen. 2) Dersom andelseier har mer enn en garasje eller har en biloppstillingsplass, og en annen andelseier i borettslaget uten plass søker om dette i henhold til vedtektenes 13-2 (4). 3 Fremleie Plassen kan fremleies for en periode til andelseiere i borettslaget i henhold til vedtektenes prinsipper for tildeling av plass. Leiesum skal ikke overstige borettslagets til enhver tid gjeldende leie. Fremleie til andre enn andelseiere i Stig borettslag er ikke tillatt. 4 Leiebetaling Eiendomsleien for garasjeplass utgjør kr 150 per måned. Borettslagets styre har myndighet til å justere beløpet årlig med boligprisindeksen. I tillegg betales kr 70 per måned for å dekke borettslagets driftsutgifter. Beløpet innbetales forskuddsvis den 10. hver måned. Endring av beløpet kan skje med en måneds varsel. Ved betalingsmislighold løper lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer. 5 Vedlikehold Andelseier plikter å behandle garasjeplassen med tilbørlig aktsomhet, og rette seg etter de ordensregler som Stig borettslag fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. Andelseier står ansvarlig for all skade som skyldes andelseier selv, eller personer i andelseier husstand, eller andre andelseier gir tilgang til arealene. 6 Ansvar Stig borettslag har intet ansvar for skade som måtte påføres kjøretøy eller person og ting ved eller på garasjeplassen. 7 Mislighold 7.1. Dersom andelseier ikke innfrir leierestanse etter mottak av purring og utløp av frist iht. mottatt varsel om fravikelse, jf. tvangsl. 4-18, kan avtalen sies opp (heves) med umiddelbar virkning, og krav om salg av garasjeandel fremsendes. Saken vil samtidig bli oversendt til inkasso og/eller rettslig inndrivelse. Retten til å benytte garasjeplassen faller da bort, og dersom parkering fortsatt finner sted vil styret sørge for borttauing/rydding for leiers egen regning og risiko. Fraviker ikke leier garasjeplassen etter leieforholdets slutt, kan tvangsfravikelse begjæres gjennomført av namsmyndighetene. 7.2 Motkrav kan ikke fremsettes av andelseier overfor Stig borettslags krav på leie med mindre motkravet er erkjent av styret i Stig borettslag eller rettskraftig avgjort. 7.3 Andelseier aksepterer med dette at ev. leierestanse og utestående innbetaling av driftsutgifter kan dekkes gjennom utleieres panterett i leiers bolig. Husleieloven gjelder for denne leieavtalen så langt den passer. Se for øvrig borettslagets vedtekter pkt. 13. Denne kontrakt er utstedt i tre eksemplarer, hvorav andelseier og Stig borettslag mottar ett eksemplar hver, mens ett eksemplar sendes til Usbl for registrering. Andelseier aksepterer å betale ev. gebyr for denne registreringen. Sted/dato For Stig borettslag Sted/dato Andelseier av garasje

9 5.3.4 Avtale for biloppstillingsplass Forslagstiller: Styret Endringer i forhold til gjeldende avtale er markert i kursiv. Legges ved vedtektene som 14-4 Avtale vedrørende biloppstillingsplass. Avtale vedrørend andel for biloppstillingsplass mellom Stig borettslag Og andelseier navn Opplysninger om andelseier: Navn: Medlemsnummer: Adresse: Telefonnummer: E-post: I dag er det mellom ovennevnte parter inngått avtale vedrørende andel for biloppstillingsplass i Stig borettslag på nedenstående vilkår. 1 Avtaleobjektet Denne avtalen gir eksklusiv bruksrett til biloppstillingsplass nr. ved adresse i Stig borettslag. Avtaleobjektet overtas i den stand det er ved overtagelsen. Biloppstillingsplassen må utelukkende benyttes til oppstilling av kjøretøy. Hensetting av campingvogner, tilhengere, båter etc. er ikke tillatt. 2 Avtaleperiode Avtalen gjelder fra dato. Avtalen er tidsubestemt og løper til den sies opp av partene. Partene har gjensidig oppsigelsesrett med 1 måneds frist regnet fra den 1. i hver måned. Oppsigelse fra begge parter skal skje skriftlig. Stig borettslag har kun anledning til oppsigelse i følgende tilfeller: 1) Dersom andelseier ikke har rettet seg etter tre skriftlige klager med rimelig frist til bedring vedrørende misslighold i forhold til pkt 5 eller 7 i denne avtalen. 2) Dersom andelseier har mer enn en biloppstillingsplass eller har en garasjeplass, og en annen andelseier i borettslaget uten plass søker om dette i henhold til vedtektenes 13-2 (4). 3 Fremleie Plassen kan fremleies for en periode til andelseier i borettslaget i henhold til vedtektenes prinsipper for tildeling av plass. Leiesum skal ikke overstige borettslagets til enhver tid gjeldende leie. Fremleie til andre personer enn andelseiere i Stig borettslag er ikke tillatt.

10 4 Leiebetaling Eiendomsleien for biloppstillingsplass utgjør kr 100 per måned. Borettslagets styre har myndighet til å justere beløpet årlig med boligprisindeksen. I tillegg betales kr 20 per måned for å dekke borettslagets driftsutgifter. Beløpet innbetales forskuddsvis den 10. hver måned. Endring av beløpet kan skje med en måneds varsel. Ved betalingsmislighold løper lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer. 5 Vedlikehold Andelseier plikter å behandle biloppstillingsplassen med tilbørlig aktsomhet, og rette seg etter de ordensregler som Stig borettslag fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. Andelseier står ansvarlig for all skade som skyldes andelseier selv, eller personer i andelseier husstand, eller andre andelseier gir tilgang til arealene. 6 Ansvar Stig borettslag har intet ansvar for skade som måtte påføres kjøretøy eller person og ting ved eller på biloppstillingsplassen. 7 Mislighold 7.1. Dersom leier ikke innfrir leierestanse etter mottak av purring og utløp av frist iht. mottatt varsel om fravikelse, jf. tvangsl. 4-18, kan avtalen sies opp (heves) med umiddelbar virkning, og krav om salg av garasjeandel fremsendes. Saken vil samtidig bli oversendt til inkasso og/eller rettslig inndrivelse. Retten til å benytte biloppstillingsplassen faller da bort, og dersom parkering fortsatt finner sted vil styret sørge for borttauing/rydding for leiers egen regning og risiko. Fraviker ikke leier biloppstillingsplassen etter leieforholdets slutt, kan tvangsfravikelse begjæres gjennomført av namsmyndighetene. 7.2 Motkrav kan ikke fremsettes av andelseier overfor Stig borettslags krav på leie med mindre motkravet er erkjent av styret i Stig borettslag eller rettskraftig avgjort. 7.3 Andelseier aksepterer med dette at ev. leierestanse og utestående innbetaling av driftsutgifter kan dekkes gjennom utleieres panterett i leiers bolig. Husleieloven gjelder for denne leieavtalen så langt den passer. Se for øvrig borettslagets vedtekter pkt. 13. Denne kontrakt er utstedt i tre eksemplarer, hvorav andelseier og Stig borettslag mottar ett eksemplar hver, mens ett eksemplar sendes til Usbl for registrering. Andelseier aksepterer å betale ev. gebyr for denne registreringen. Sted/dato For Stig borettslag Sted/dato Andelseier av biloppstillingsplass 5.4 Selvbyggerveien 8 Forslagsstiller: Styret Selvbyggerveien 8 brant ned i 1998 og det ble bygget et nytt bygg som en forsikringssak gjennom If Bygget begynte tidlig å vise tegn til problemer, og i 2006 ble dette dokumentert i en befaring og rapport fra Usbl teknisk. Rapporten konkluderte med en anbefaling om at borettslaget engasjerte ekspertise på bærende byggkonstruksjoner (statiker). Det sittende styret har engasjert teknisk bistand fra Usbl siden årskiftet 2008/2009 i denne saken og resultatet av undersøkelsene forelå høsten If videresendte dette til Urbania (prosjektansvarlig) og Beto Bygg (entreprenør), som fortsatt ikke vil vedstå ansvaret for

11 skadene slik som undersøkelsene har vist. I et møte med Usbl Juridisk i februar 2010 framkommer det at ansvaret til If ble foreldet i januar Saken står seg derfor svakt juridisk sett fra borettslaget. USBL har utført et kostnadsoverslag på kr pr. bad, da er ikke kostnader til utbedring av bærende konstruksjoner medtatt. Det antas at entreprenør vil bidra med forsterkninger på en del av dette som tidligere lovet. Videre antas det kun nødvendig med en fullstendig fornying av badene på høyre side, det vil si totalt 3 bad. På venstre side kreves kun en forsterkning av baderomsveggen gjennomgående. Foreslåtte tiltak må dekkes opp igjennom låneopptak. Dette gir en forventet økning i husleie per måned for hver andelstype: 3-roms 3-roms med kjeller/loft loftsleilighet kr 115 kr 169 kr 54 Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å iverksette nødvendige utbedringer med bistand fra Usbl i Selvbyggerveien 8 med en total kostnadsramme på kr Da praksisen ved rehabilitering av bad er slik i borettslaget at andelseier selv står for omtrent alle kostnadene ref vedtektene pkt. 5-5 bør en se på om andelseier hvor badet fornyes skal gå inn med et rimelig beløp. Dette for å tilnærme seg et likebehandlingsprinsipp da badene allerede er 10 år gamle. 5.5 Utenomhusplan Groruddalsmidler Forslagstiller: Grøntkomiteen/Styret Som nevnt i årsmeldingen har borettslaget fått innvilget støtte til boligmiljøtiltak fra Husbanken på totalt kr Av dette beløpet er allerede kr realisert igjennom drenering og fornying av lekeplassen. Innvilgelsen krever at resterende arbeider er ferdigstilt innen Borettslagets andel i foreslåtte tiltak må dekkes opp igjennom låneopptak. Dette gir en forventet økning i husleie per måned for hver andelstype: 3-roms 3-roms med kjeller/loft loftsleilighet kr 37 kr 54 kr Hekk langs Årvollveien Grøntkomiteen har foreslått at hekken langs Årvollveien blir av bøk. Hovedsaken for dette er at bøka regnes som robust og beholder bladene igjennom vinteren, og slipper disse ved ny knoppskyting om våren se bildene under. Bøk har hardhetsgrad H4 og det er tenkt at bøkhekken skal være ca 1 ½ meter høy når den plantes. Det må ryddes i skråningen for busker og kratt, men det er tenkt å beholde noen av de store trærne. Hvilke trær som beholdes blir avgjort i samarbeid med med anleggsgartneren og i størst mulig grad med berørte andelseiere. Andelseiere bør komme med forslag før arbeidet igangsettes. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å anlegge hekk langs Årvollveien som vist på plantegning innen Hekken vil være av typen bøk. Tiltaket gis en total ramme på kr inkl. mva, hvorav kr dekkes av innvilgede midler fra Husbanken.

12 5.5.2 Porter i Selvbyggerveien Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å sette opp porter i alle innkjørslene, utenom vaskerikjelleren, langs Selvbyggerveien innen , i alt 7 porter. Portene blir i trykkimpregnert tre med samme utforming som den allerede eksisterende porten inn til Årvollveien 55. Tiltaket gis en total ramme på kr inkl. mva, hvorav halvparten av beløpet dekkes av innvilgede midler fra Husbanken. 5.6 Lekeplass ved Årvollveien 55/Selvbyggerveien 20 Forslagstiller: Styret

13 I forbindelse med fornyelsen av lekeplassen i fjor har Natura AS lovet oss en tilsvarende sandkasse som kompensasjon for forsinket arbeid. Denne sandkassen leveres uten lokket og det er tenkt at vi selv lager et lokk og setter kassa opp på dugnad. Sandkassen er planlagt satt opp på området mellom Årvollveien 55 og Selvbyggerveien 20 som vist på kartet under. Her har det tidligere vært ei lekestue og sandkasse som er tatt bort pga råteskader. Vedtaket er en omdisponering av borettslagets areal og krever 2/3 flertall. Forslag til vedtak: Lekeplassen ved Årvollveien 55 og Selvbyggerveien 20 reetableres som vist på plantegningen. Ny sandkasse settes opp på dugnad våren På sikt skal også et nytt lekehus settes opp. 5.7 Oppkjøpte kjellere og loftsleiligheter Forslagstiller: Styret I henhold til avtale for kjellerutbygging pkt. 3 skal Kjellerlokalet [skal] fysisk (med trapp) slås sammen med andelseierens leilighet, og benyttes som bolig. Likeledes er det beskrevet i vedtektene pkt. 3-3 (4) Andelseier har forkjøpsrett til hybel på loft beliggende rett over egen bolig, jf pkt 2-2 (3) i vedtektene. Andelseier som benytter denne forkjøpsretten må, innen tre måneder, sørge for å slå sammen andelene og dekke samtlige kostnader i forbindelse med dette. Selv om borettslagets regelverk er klar i forhold til kravet om integrering, er det likevel av årevis praksis av enkelte andelseiere i borettslaget vanskelig for ett enkelt styre å foreta riktig reaksjon overfor disse. Det foreslås derfor at generalforsamlingen tar stilling til gjeldende krav om integrering og reaksjoner dersom dette ikke overholdes. Forslag til vedtak: For kjellerlokaler oppkjøpt før gis en frist til til å ferdigstille utbygging og integrering. Dersom fristen ikke overholdes bortfaller avtalen og lokalet tilfaller borettslaget. For loftsleiligheter oppkjøpt og juridisk sammenslått før

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag, 22.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Tåsenløkken Boligselskap, Helhetsplan side 1 Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2006. Endret på ordinær

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Vekten Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vekten Borettslag avholdes mandag 27. april 2015 kl. 1730 på Storhamar Iskro. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Org.nr: 951 194 824, tilknyttet Bate Boligbyggelag. Vedtekter er sist revidert av styret Mai 2015 jfr. generalforsamlingsvedtak pr 2015. www.solsletta.no INNHOLD

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Tåsenløkken boligselskap 1

Tåsenløkken boligselskap 1 Innhold Slik er det å bo i et borettslag 5 Borettslagets vedtekter 7 Innledende bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Forretningskontor 7 2. Andeler og andelseiere 7 2.1 Andeler og andelseiere 7 3. Forkjøpsrett

Detaljer