Tillitsvalgt du som leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgt du som leder"

Transkript

1 Tillitsvalgt du som leder

2 Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon

3 Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur handler om et fellesskap, er det viktig at du som tillitsvalgt fremstår som en «høvding» og et forbilde, og skaper vilje blant medlemmene til å følge deg!

4 Du som tillitsvalgt er en leder! Gode ledere er modige nok til å møte opp til utfordrende situasjoner og håndtere dem riktig Hold regelmessig kontakt med alle medlemmer, informere dem om både gode å dårlige nyheter Ved å vise hvordan du som tillitsvalgt takler utfordringer, vil få medlemmene dine til å føle seg trygge Som leder og tillitsvalgt skal du være et forbilde!

5 Ledelse Hva gjør deg til en god leder? Godt lederskap skaper tillit og samarbeid!

6 Andre vil følge i dine fotspor Du som øverste tillitsvalgte skal være både rollemodell, forbilde, motivator og støttespiller Forutsettingene for å lykkes, er at du er klar over dette og tar ansvar.

7 Tillitsvalgt du som leder Hvorfor det er viktig å bygge Delta på arbeidsplassen, og hvordan kan det gjøres?

8 Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på utviklingen av gode lokale «team» og fokus på arbeidsplass Metode: Teori refleksjon og diskusjon

9 Tilstede på arbeidsplassen Erfaring og undersøkelser bekrefter at det er kritisk viktig å være synlig og tydelig tilstede på arbeidsplass for å beholde og rekruttere medlemmer. Samtidig vet vi at det kan ingen mennesker makte alene over tid.

10 Hva ligger til grunn for at vi kan utøve tillitsvalgtordningen? Hvordan skal tillitsvalgtordningen bygges opp i tråd med virksomhetens organisering?

11 3.3 (KS) 45 (Spekter) Tillitsvalgtes rettigheter og plikter Paragrafene beskriver hvordan tillitsvalgtordningen skal bygges opp i tråd med virksomhetens organisering. I paragrafen forplikter vi oss klart til å ha en tydelig organisering som gir forutsigbarhet for alle parter. Formålet er nedfelt i formålsparagrafen: At det er gjennom medbestemmelse partene skal bidra til å utvikle gode tjenester og trygge arbeidsplasser i kommunal sektor.

12 3.3 (KS) 45 (Spekter) Tillitsvalgtes rettigheter og plikter Disse paragrafene er bakgrunnen for at Delta MÅ og SKAL bygge organisasjonen lokalt. Intensjonen er å utvikle, sikre og trygge arbeidsplasser og derved levere gode tjenester. Ved å ha dette fokuset kan Delta blant annet kreve frikjøp av tillitsvalgte til å utøve sine verv. Partene er enige om at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til denne avtale.

13 Bygge team Spesielt fokus er å bygge team av tillitsvalgte på arbeidsplass, forstå hvorfor det er avgjørende, jfr. synlig og tydelig tilstede. Medlemmer og potensielle medlemmer må oppleve å se Delta på arbeidsplass, da kan vi oppnå både å beholde og rekruttere medlemmer.

14 Hva er et team? «Team er en gruppe som er enig om og involvert i felles måloppnåelse, jobber bra sammen og produserer gode resultater» Francis og Young 1979

15 Bygge team og tenke på fremtiden Avgjørende for Delta er utvikle forståelse for betydningen sterke gode lokale «team»(lag). Fødselstilbudet er teamutviklingsdager i den enkelte virksomhet (del 1 og 2), samt veiledning, rådgivning og støtte underveis. Et godt «team» kjennetegnes ved at alle tillitsvalgte er med på å utarbeide mål, tar ansvar for måloppnåelse og deler på oppgaver. Da utvikler vi bl.a. nye talenter som kan stille til valg den dagen erfarne tillitsvalgte gir seg.

16 Alle tillitsvalgte må skape sitt eget nettverk. Hvorvidt det lykkes avhenger av evnen til å oppsøke, tørre, våge og ville - finne flere som blir med på laget. Aldri gjør jobben alene!

17 Valg av avtaletillitsvalgte 2015

18 «Tillitsvalgte i Delta har en unik anledning til å bli bedre kjent med egen arbeidsplass og øke kunnskapen om hva som rører seg i kulissene. Like spennende er det å få en rekke utfordrende og varierte arbeidsoppgaver»

19 Meg som tillitsvalgt, gir det nye muligheter? Det kan være krevende å vekke interessen for fagforeningsarbeid i en hektisk hverdag der mange sliter med å få kabalen med jobb, familie og fritid til å gå opp. Nettopp derfor er det viktig å fokuser på det positive et slikt verv kan føre med seg: Valgt på tillit av sine kolleger. Sikre sine kolleger gode lønns- og arbeidsvilkår Alternativ karrierestige. Ta en aktiv del og påvirke utviklingen av din arbeidsplass. Skaffe seg nyttig erfaring. Gjør seg bra på en CV.

20 Er det noen du kjenner som går rundt med en liten tillitsvalgt i magen? Eller kanskje de bare lurer på hva «disse tillitsvalgte» driver med og hvem de er? Hvordan går man frem hvis noen har lyst til å bli tillitsvalgt? Om man ønsker å bli tillitsvalgt, så la det bli kjent at Delta stadig er på jakt etter nye tillitsvalgte. Da vil de kunne bli forespurt neste gang det er behov for nye tillitsvalgte. Ellers kan de ta det opp med de som allerede er tillitsvalgte, inkludert FTV/HTV, og si at du ønsker å bidra.

21 Rekruttering av tillitsvalgte? Tilbakemeldingen fra regionene er entydige. Det er et påbegynnende generasjonsskifte blant «øverste-tillitsvalgte», og vi må sikre kontinuitet. Satsingsområdet og faktisk situasjon tilsier at vi må bli bedre til å «selge» vervet som tillitsvalgt. Vi må se på mulige løsninger på innsalg, rekruttering, og markedsføring.

22 Trist men sant Det er trist å se eksempler på steder vi har hatt en dyktig HTV/FTV i lang tid, men hvor det ikke er noen til å overta. Tenk den innsatsen som er lagt ned fra mange dyktige tillitsvalgte og så blir det «bråstopp» når det ikke er bygget opp kandidater til å overta. Brutalt og direkte kan vi si at verdien av egen innsats dermed faller svært raskt.

23 Skal Delta ha medlemsvekst? Skal Delta være tilstede? Skal Delta ha positiv utvikling? Ønsker Delta lokal lønnsdannelse? Skal Delta styrke omdømmet? Svaret er flere lokale tillitsvalgte!

24 Motivere til et verv som gir de utfordringer mange søker? Hva motiverer? Offentlig sektor Lønn Arbeidsforhold

25 Hvordan skal vi bedre nå ut til potensielle tillitsvalgte?

26 Valg av avtaletillitsvalgte

27 Lokale valg 2015 Vedlegg 2 i håndbok for tillitsvalgte Etablere valgkomite med minst tre personer Valgperiode

28 Generelt Valg av øverste avtaletillitsvalgt skal gjennomføres blant alle medlemmer innenfor den virksomheten den øverste avtaletillitsvalgte blir ansvarlig for. For å sikre at alle valg er gjennomført innen utløpet av mars i det enkelte år, skal valg av den øverste tillitsvalgte innenfor virksomheten være gjennomført innen utløpet av januar. Deretter skal den øverste avtaletillitsvalgte ta ansvar for gjennomføringen av de øvrige valg av avtaletillitsvalgte av og blant medlemmene innenfor den delen av virksomheten/området som valget omfatter. Aktive medlemmer i virksomheten/arbeidsstedet er valgbare.

29 Valgperiode Valgperioden er 2 år Valg innenfor et avtaleområde skal være gjennomført innen utløpet av mars i år med oddetall (2013, 2015, 2017 etc.). Eventuelt skifte av tillitsvalgt skjer som hovedregel innen en måned etter at valget er gjennomført. Dersom den avtaletillitsvalgte slutter i valgperioden, velges ny avtaletillitsvalgt for resten av perioden. Regionkontorene har ansvar for å påse at valget er gjennomført.

30 Innkalling til valg Den øverste avtaletillitsvalgte, eventuelt utvalg av tillitsvalgte, har ansvar for å kunngjøre at det skal finne sted valg på avtaletillitsvalgt Den øverste avtaletillitsvalgte, eventuelt utvalg av avtaletillitsvalgte, eventuelt valgkomite har ansvar for å tilrettelegge for den praktiske gjennomføringen av valgprosessen

31 Innkalling til valg Kunngjøring om valg kan gjøres gjennom oppslag på arbeidsplassen og/eller ved e-post/brev til alle medlemmer i virksomheten som omfattes av den avtaletillitsvalgtes ansvarsområde. Kunngjøringen skal inneholde hvilket valg som skal gjennomføres, og en oppfordring om å fremme forslag til kandidater og med angivelse av hvem som er mottaker av forslag på kandidater. I tillegg må kunngjøringen inneholde frist for å fremme forslag på kandidater, samt informasjon om når og hvordan valg skal gjennomføres.

32 Kunngjøring Dersom det før kunngjøringen av valget foreligger kandidater som allerede har sagt seg villig til å stille, kan kunngjøringen også inneholde informasjon om den eller de kandidater som allerede har sagt seg villig til å påta seg vervet. Medlemmene kan også i kunngjøringen informeres om at i de tilfeller hvor det kun foreligger en kandidat som har sagt seg villig til å påta seg et verv anses denne som valgt. I de virksomheter det ikke er avtaletillitsvalgt eller utvalg av tillitsvalgte skal ansvaret for kunngjøring og gjennomføring av valg ivaretas av servicesenteret.

33 Gjennomføring av valg Måten å gjennomføre valg på skal sikre det enkelte medlem en lik rett og mulighet til å avgi stemme ved valget. Valg bør derfor fortrinnsvis gjennomføres som postale eller elektroniske valg, og kun unntaksvis på medlemsmøter i de tilfeller det oppfattes at alle medlemmer har den samme likeverdige muligheten til å delta på medlemsmøtet. I de tilfeller det ikke er kandidater til vervet eller virksomheten mangler en avtaletillitsvalgt gis administrasjonen ved den som til enhver tid er delegert slik fullmakt mulighet til å utpeke avtaletillitsvalgt for den resterende del av valgperioden.

34 Valgkomiteens oppgaver Skal på egnet måte oppfordre medlemmene til å fremme forslag på kandidater. Skal forespørre kandidatene om de ønsker å stille til valg, evt. gjenvalg. Innstilling vedlegges stemmematerialet. Skal forestå gjennomføringen av valget som skal skje skriftlig. I de tilfeller der det ikke foreligger forslag på kandidat, får valgkomiteen fullmakt til a utpeke en kandidat i samråd med det aktuelle regionkontor. Valgkomiteen skal underrette arbeidsgiver om valget iht. hovedavtalenes bestemmelser. Skal skriftlig underrette regionkontoret om hvem som er valgt.

35 Arbeidsplassbesøk 2015

36 Delta er og blir en medlemsorganisasjon, og er dermed alltid avhengig av vekst i medlemsmassen, og fornøyde medlemmer! 36

37 Årets tillitsvalgt i 2012, Heidi Olsen, HTV i Nesseby: «Du kan ikke verve til noe som er hemmelig»

38 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan?

39 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Bli kjent med ansatte i hele virksomheten, og gjøre Delta mer kjent. Spørre om hva de er opptatt av på arbeidsplassen, slik at Delta har fokus på de riktige tingene. Invitere til å delta på og/eller skape aktivitet. Invitere til medlemskap

40 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Det er viktig at du som hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt er kjent blant dine medlemmer, slik at alle vet hvem de skal kontakte ved behov? Men det er også viktig at potensielle medlemmer og kolleger vet hvem du er. Arbeidskolleger Lærlinger Representanter for arbeidsgiver

41 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Delta skal til enhver tid være synlige og tilstede lokalt. Medlemmer og potensielle medlemmer skal vite hvor de kan treffe tillitsvalgte. Møte ansatte og kolleger der det er naturlig: I kantina? På pauserommet? I korridoren? Personalmøter?

42 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? NÅ gjennom vinteren, og frem mot våren 2015 skal Delta og Deltas tillitsvalgte mer ut på arbeidsplassen! PS: Husk at Delta har mange medlemmer som kun jobber helger eller netter. Hvordan skal de føle seg sett og ivaretatt? Blir du kun opptatt i møter med arbeidsgiver, hvordan skal medlemmene se og oppleve deg i hverdagen?

43 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Du kan fortelle: Uavhengig siden 1898 Jeg er din tillitsvalgt Jeg valgte Delta fordi Hvem er jeg som TV? Her får du tak i meg (del ut ark med navn, bilde telefon, mail og hvor du eventuelt har kontor) Delta mener at ansatte skal være med å utvikle arbeidsplassen

44 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Du kan fortelle: Delta er opptatt av kompetansen du har (Rett person på rett plass) Delta ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø Eksempelvis er Arbeidsmiljøloven under press nå, noen vil at det som er frivillig skal bli noe arbeidsgiver skal bestemme Få folk til å komme med ønske om hva Delta skal bidra med/delta på

45 På arbeidsplassbesøk i regi av Delta Hvorfor? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Du kan fortelle: Delta Direkte Når du trenger svar med en gang Delta ønsker deg velkommen til å være med å påvirke fremtidens arbeidsliv! Inviter til en eller annen form for aktivitet: og du er velkommen Hva med å besøke oss og prøve et medlemskap?

46 Hvem lykkes? Gjennom organisasjonens lange historie er det alltid noen som har lykkes bedre enn andre. Hvorfor er det slik, og hva kjennetegner de som lykkes? De som lykkes har ofte en egen evne til å bygge opp et tillitsvalgtapparat lokalt. De fremstår som et team med plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgt som jobber sammen mot et felles mål og lykkes sammen! De som lykkes er uten unntak de som er synlige ute på arbeidsplassen. De som makter å selv dra ut på jevnlige arbeidsplassbesøk eller har maktet å få dyktige plasstillitsvalgte på de fleste arbeidsplassene.

47 Forberedelser Det finnes sikkert noen som synes at det er både uvant og kanskje litt ubehagelig å dra på arbeidsplassbesøk. Alt krever trening. Da skal du tenke på at dette ikke bare er viktig for Delta, det er også viktig for foretaket og fremfor alt for hvert enkelt medlem. Folk vil bli tatt vare på og det er jobben din! Så selv om det kanskje er uvant, gjør det likevel!

48 Forberedelser Uavhengig siden I 1898 ble Bestillingsmennenes Landsforbund stiftet som en landsomfattende organisasjon med foreninger i Christiania, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Vi har en lang historie. Vi er ikke en ny organisasjon men fornyet!

49 Forberedelser Uavhengig siden 1898 vi må ta vare på historien vår! Deltas ledelse, Lizzie Ruud Thorkildsen, Erik Kollerud og Trond Ellefsen med stiftelsesprotokollen fra 1898.

50 Forberedelser Sette fokus på medlemmenes interesser, utvikling, innflytelse og trygghet i arbeidslivet. Møte medlemmenes behov og være en god samarbeidspartner. Være lett tilgjengelig for medlemmene når du trenger det. Ha nødvendig kompetanse, og bidra til resultater som tjener medlemmene og medlemskapet.

51 Forberedelser Før du drar ut på arbeidsplassbesøk, kan det muligens være en ide å tenke gjennom hvorfor akkurat du valgte Delta? Bruker du deg selv som eksempel blir ofte samtalen mer levende og troverdig: «Jeg husker godt når jeg meldte meg inn i Delta. For meg var det enkelt. Som ambulansearbeider var jeg opptatt å være sammen med andre i samme yrke. Derfor var AMPY et selvsagt valg» «Da jeg for en tid tilbake valgte å melde meg inn var det rett og slett fordi Delta var partipolitisk uavhengig. Jeg er aktiv i Høyre og da er det en fremmed tanke for meg å være medlem et sted som støtter Arbeiderpartiet med millioner ved hver valgkamp» Hva grunnen din til at du valgte Delta?

52 Delta var først ute med et fantastisk tilbud for medlemmer og tillitsvalgte. Er fremdeles det eneste forbundet i Norge med en slik tjeneste!

53 Ønske velkommen til å være med å påvirke fremtidens arbeidsliv Ikke vær så redd for å invitere folk inn i fellesskapet vårt. Våg å spørre om de vil melde seg inn i Delta! Det verste du kan få er et nei. Påpek at dette ikke er et ekteskap. Ingen bindingstid. Angrer du neste uke kan du melde seg ut. Meld deg inn og prøv!

54 Har du benyttet deg av «Nedlastingssenter», eller «Ny som tillitsvalgt»? Der finner du alt av det du trenger for å være synlig på arbeidsplassen, slik som plakater til oppslagstavler, rekrutterings- og profileringsmateriell.

55 Henger det tillitsvalgtplakat oppe alle steder på din virksomhet?

56 Aktiviteter hjemme hos deg skal handler om å pleie og rekruttere medlemmer! Planlegge en aktivitet hjemme hos deg. Velg om du vil invitere bare egne medlemmer eller også potensielle medlemmer. Medlemspleie eller vekstaktivitet? Viktig at du planlegger nøye, slik at dette blir en god opplevelse for de som kommer! Hvem vil jeg nå ut til? Egne eller potensielle? Spesielle yrkesgrupper eller alle? Unge medlemmer?

57 Hvorfor skal vi fokusere på arbeidsplassbesøk? Fordi Delta skal opp og frem, og synlige og innflytelsesrike! Fordi medlemmene våre skal føle seg ivaretatt og samtidig sørge for at Delta får medlemsvekst! Når vi gjennomfører arbeidsplassbesøk bidrar vi samtidig til blant annet Oppfylle Hovedavtalen vi bidrar til å organisere arbeidslivet Medlemsgarantien Innflytelse for Delta på arbeidsplassen

58 Idéer til første aktivitet:

59 Akkurat nå er det hundrevis av Delta-tillitsvalgte som treffes på nettverkssamlinger. Sammen er vi sterke! All mulig lykke til med arbeidsplassbesøk i tiden fremover. Sammen skal vi lykkes!

60 Plan 2015 Hva skjer? Når skjer det? Hvem gjør hva? Hvorfor gjør vi hva? Hvordan gjør vi hva?

61 Plan 2015 Sannsynlig? Gevinst? Hvor vil vi? Økonomi? Her og nå?

62 Oppdrag 2015 Føringer fra Delta sentralt? (dvs Rep. skap og Hovedstyret) Føringer fra Delta regionalt (Aktivitetskalender 2015) Hva vil vi med Delta på vår arbeidsplass? 2015: «suksess = HTV og PTV som team gir positivitet og best opplevd medlemstilbud som fører til vekst og utvikling» 2015: Arbeidsplass besøk direkte kontakt med mennesker «Hei jeg kommer fra Delta, hva kan jeg gjøre for deg?» 2015: Hvordan jobbe bedre for å hindre utmeldinger? 2015 Arbeidsmål på vekst er + 2,3 % dvs

63 «Best opplevd medlemstilbud» Individuelle behov? Er samhandlingen vår god nok? Hvordan kan vi bli bedre på kommunikasjon? Er det noe vi som team kan gjøre annerledes? Hvilke spesielle forhold/hensyn må vi ta i 2015?

64 Takk for oppmerksomheten!

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Bevisstgjøring skaper bevegelse Mandag 3. mars gikk startskuddet for Deltas oppkjøring til tariffoppgjøret 2014. I fire månedene skal Delta skape bevisstgjøring

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Valgkomitéarbeid på grunnplanet

Valgkomitéarbeid på grunnplanet 1 Valgkomitéarbeid på grunnplanet Ansvarsfullt og strategisk viktig Et minihefte om valgkomitéarbeid - Med særskilt vekt på å oppnå kravet om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i landbrukssamvirkenes styrer

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Informasjonsark - Intervjuer

Informasjonsark - Intervjuer Informasjonsark - Intervjuer Innledning Et jobbintervju starter ofte med at arbeidsgiver forteller litt om bedriften, avdelingen og den aktuelle jobben. Lytt nøye og ta gjerne notater som du kan bruke

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Forprosjekt til Overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord Nasjonalt topplederprogram Knut Langeland Bodø april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Trinn 15 Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Skolerelaterte emner er foreldremøter, skolekontakt, formelle møtepunkter mellom hjem

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

Persondata. Kartlegging. Kosthold. Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr. Navn foresatte. Hvem følger barnet i prosjektet?

Persondata. Kartlegging. Kosthold. Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr. Navn foresatte. Hvem følger barnet i prosjektet? Persondata Navn Adresse Navn foresatte Far: Mb: Hvem bor barnet hos til daglig? Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr Postnr/Sted Mor: Mb: Viktige hendelser /belastninger nå Hvem følger barnet

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016 Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo Heidi Hetland 2016 Utvelgelse av kandidater Utvelgelsen skulle være tilfeldig ut fra bestemte kriterier basert på beboernes

Detaljer

August 2014. Opplæringskontorets hjørne :

August 2014. Opplæringskontorets hjørne : August 2014 Da er det klart for 2. utgave av nyhetsbrevet VEILEDER N. Vi har fått noen tilbakemeldinger på første utgave, men ikke så veldig mange. Vi setter pris på tilbakemeldinger og innspill. I denne

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012 Vedtekter for Akademisk bridgeklubb 12. mars 2012 1 NBFs basisvedtekter Ÿ 11 Denisjon, oppgaver, formål og forpliktelser Akademisk bridgeklubb ble stiftet 11. august 1945, og opptatt som medlem av Norsk

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN

Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN Dagens tema Ingen enkle svar men mange spørsmål Målet mitt - Inspirere - Provosere - Diskutere Åpne opp for nye tankesett!

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen.

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen. CV, eller Curriculum Vitae, betyr en kort beskrivelse av eget livsløp og skal gi arbeidsgiver en oversiktlig, stikkordsmessig og kronologisk gjennomgang av deg og din bakgrunn. CVen skal fortelle hvem

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 Idretten i Rogaland mener ingenting om partipolitikk eller størrelsen oljefondet. Vi er opptatt av at kommuner i fylket fortsatt tilbyr frivilligheten gratis adgang til idrettsanlegg. Sørg for nok idrettsanlegg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer