Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder"

Transkript

1 Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens Servicekontor den 27. april Reglene sist endret 27. september 2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor. 1 Reglenes formål og virkeområde Formålet med disse regler er å bidra til reell og virksom konkurranse mellom bankene i tilbudet til markedet av kortbasert elektronisk betalingsformidling både til kortholdere og til brukersteder. I reglene fastsettes bestemmelser som skal sikre effektivitet, sikkerhet samt rasjonell og samordnet utførelse i den enkelte banks tilbud av kortbaserte elektroniske betalingstjenester under BankAxeptmerket. Reglene regulerer bankens adgang til å utstede BankAxept-kort. Reglene fastsetter videre bankens rett og plikt til å akseptere BankAxept-kort utstedt av andre banker til kontantuttak i sine kontantautomater. Endelig fastsetter reglene bankens adgang til å inngå avtale med brukersteder om at brukerstedet kan akseptere BankAxept-kort til betaling for kjøp av varer eller tjenester. Den enkelte bank skal selv ivareta de forretningsmessige forhold til sine kunder, henholdsvis kortholder og brukersted. 2 Definisjoner I disse reglene betyr: a. BankAxept-kort: Kort utstedt av bank i samsvar med disse regler. b. BankAxept-terminal: betalingsterminal på brukersted som er utplassert og opereres i samsvar med disse regler. c. Kontantautomat: Automat som tillater selvbetjent kontantuttak og eventuelt andre tjenester som bank tilbyr gjennom automaten, og som er utplassert og opereres i samsvar med disse regler. d. Kontobank: Bank som har utstedt BankAxept-kort. e. NICS: Norwegian Interbank Clearing System. f. Transaksjonsbank: Bank som har inngått avtale med brukersted om bruk av BankAxept-terminal for behandling av BankAxept-kort og oppgjør for BankAxept-transaksjoner, eller som står ansvarlig for drift av kontantautomat. g. Kortholder: Kunde (betaler) som kontobank har utstedt BankAxept-kort til. 1

2 h. Brukersted: Virksomhet som tilbyr kortholdere å benytte BankAxept-kort for betaling av varer eller tjenester som tilbys av virksomheten. i. Operatør av fellesfunksjonen (også benevnt "operatøren"): Aktør som på vegne av banker underlagt disse regler, forestår operasjoner knyttet til utførelse av den finansielle transaksjonen ved bruk av BankAxept-kort i BankAxept-terminaler. 3 Hvem reglene gjelder for Reglene gjelder for banker som er medlem av FNO Servicekontor. Bank som ikke er medlem kan med samtykke fra FNO Servicekontor, slutte seg til disse regler. Bare banker underlagt lovgivning i en EØS-stat kan delta i disse regler. Har banken gitt en medhjelper i oppdrag å medvirke til utstedelse av BankAxept-kort eller til behandling av en transaksjon BankAxept-kort, er banken ansvarlig for at reglene følges. Reglene gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. 4 Utstedelse av kort 4.1 Rett til å utstede BankAxept-kort BankAxept-kort kan bare utstedes av bank som omfattes av reglene. Alle finansielle transaksjoner som kortholder utfører med BankAxept-kortet, skal medføre direkte belastning av kortholders konto i kontobank. 4.2 Avtale med kortholder om bruk av kort Kontobank skal inngå skriftlig avtale med kortholder om bruk av BankAxept-kortet. Kortet skal kunne brukes i alle betalingsterminaler og/eller i alle kontantautomater som tilfredsstiller kravene i disse reglene. Kortholder skal i avtalen pålegges å identifisere seg med sin personlige kode ved bruk av BankAxeptkort i BankAxept-terminaler og kontantautomater, unntatt ved bruk av reserveløsning i henhold til Avtalen mellom kontobank og kortholder skal inneholde alle økonomiske vilkår for de finansielle transaksjoner som nevnt i forrige punktum. 4.3 Krav til standarder mv i kortet Nødvendige data for elektronisk lesing av BankAxept-kort og elektronisk behandling av transaksjoner med kortet, legges i kortet etter standard fastsatt av BSK. BSK skal fastsette krav til data i kortet med sikte på manuell behandling ved bruk av reserveløsning. 2

3 Kontobank skal generere kortholders personlige kode. Systemer for generering og behandling av kortholders personlige kode, herunder oppbevaring og distribusjon av nøkler, skal tilfredsstille krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK, uten hensyn til om nøkler eller systemer eies av BSK eller av kontobank eller dennes medhjelper. Innlegging av data i kortet som nevnt i første ledd, kan bare skje av leverandør som er godkjent av BSK. I produksjonsavtalen med banken skal leverandøren påta seg ansvar for at eventuelle leveranser fra underleverandører tilfredsstiller kravene i disse reglene. 4.4 BankAxept-kort for særskilte brukere Administrasjonen i FNO Servicekontor kan gi særlige regler som tillater at banker utsteder BankAxept-kort til offentlige og private institusjoner som i lov eller i medhold av lov tildeler økonomisk stønad til enkeltpersoner, og slik at kortene overlates videre til stønadsmottakere for online bruk i minibanker og betalingsterminaler. 1 Det beløp stønadsmottaker skal kunne disponere gjennom slike kort skal begrenses til den økonomiske støtte som tildeles som følge av lov eller i medhold av lov. 5 Hva kontantautomater kan brukes til Kontantautomater kan brukes til selvbetjent uttak av kontanter og kjøp av valuta. Etter nærmere bestemmelser fastsatt av BSK kan transaksjonsbank gjennom kontantautomater i tillegg tilby kortholder selvbetjent kjøp av varer og tjenester. BSK kan også bestemme at nærmere angitte varer og tjenester ikke skal kunne tilbys i kontantautomater. 6 Hva BankAxept-terminaler kan brukes til BankAxept-terminaler kan benyttes for betaling av varer og tjenester som tilbys av brukerstedet, og for utbetaling av kontanter jf Transaksjonsbanks avtale med brukersted Transaksjonsbank skal inngå skriftlig avtale med brukersted om bruk av BankAxept-terminaler og behandling av BankAxept-kort. Vilkårene i slik avtale skal samsvare med disse reglene. Transaksjonsbank skal påse at brukerstedets bruk av BankAxept-terminal og behandling av BankAxept-kort er i samsvar med de avtalte vilkår. En bank kan inngå avtale med et selskap i et konsern, en franchisegiver eller lignende om bruk av BankAxept-terminaler og behandling av BankAxept-kort på brukersteder i konsernet, i franchiseforholdet eller lignende. Banken anses da som transaksjonsbank i henhold til disse reglene. Brukerstedet skal i avtalen pålegges blant annet å gjøre kjent ved oppslag i butikklokaler eller på annen egnet måte at BankAxept-kortet aksepteres som betaling. 1 Slike særlige regler er inntatt i tillegg 1 til denne avtale. 3

4 Krav fastsatt av BSK for brukerstedets innsending av transaksjoner skal gjenspeiles i avtalen. Hvis kortet i tillegg til å være et BankAxept-kort også kan behandles etter andre regler eller rutiner enn det som er bestemt i disse reglene ("kombinerte kort"), skal brukerstedet pålegges å behandle kortet som et BankAxept-kort. Dette er likevel ikke til hinder for at kortholder i den konkrete kjøpssituasjonen tar initiativ til å avtale med brukerstedet at kortet behandles etter andre regler eller rutiner. Hvis et BankAxept-kort er et kombinert kort der kortholder også kan foreta kontaktløse betalinger, skal den kontaktløse transaksjonen behandles før BankAxept. Hvis en kontaktløs transaksjon blir avbrutt, skal den påfølgende kontaktbaserte transaksjonen gjennomføres på samme applikasjon som dannet utgangspunkt for den avbrutte transaksjonen. Dette gjelder likevel ikke dersom den kontaktbaserte transaksjonen initieres etter tidsfrister fastsatt av BSK. Transaksjonsbank skal informere operatør av fellesfunksjonen om avtaler som banken inngår med brukersteder, herunder bl.a. brukerstedets navn, adresse og de enkelte terminaler på de enkelte brukersteder. Nærmere regler om opplysninger som transaksjonsbank skal gi til operatøren, fastsettes av BSK. 8 Krav til fysisk og logisk sikkerhet Systemer, terminaler og annen fysisk utrustning som benyttes for behandling av transaksjoner med BankAxept-kort, skal være i samsvar med krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK. BSK har rett til å kontrollere at disse kravene er oppfylt. BSK kan typegodkjenne systemer, terminaler og annen fysisk utrustning. Sikkerhetsnøkler skal brukes og behandles i samsvar med regler fastsatt av BSK. BSK skal utarbeide retningslinjer for kontroll og godkjenning av systemer, terminaler eller annen fysisk utrustning, samt dekning av kostnader ved slik kontroll og godkjenning. 9 Bruk av merke/logo BankAxept-kortet skal på forside eller bakside være påført kontobanks navn eller alminnelig brukte forretningsnavn. Videre skal kortet på forside eller bakside være utstyrt med felles merke/logo. Det felles merke/logo kan ikke benyttes på andre kort enn de som behandles etter disse reglene. Det felles merke/logo skal være synlig på kontantautomater og på BankAxept-terminaler og vise kortholder at kortet kan anvendes. Nærmere bestemmelser om rettigheter til det felles merket, bruk av merket og utforming av merket fastsettes av FNO Servicekontor. 2 2 Regler om bruk av BankAxept-merket er inntatt som tillegg 2 til denne avtale. 4

5 10 Autorisasjonsforespørsler 10.1 Normalsituasjonen Ved uttak i kontantautomat skal transaksjonsbank overføre nødvendige data til kontobank, eller til institusjon som har fullmakt fra kontobank, med forespørsel om transaksjonen kan gjennomføres. Ved bruk av BankAxept-kort i BankAxept-terminal, skal transaksjonsbank overføre nødvendige data til kontobank via operatør av fellesfunksjonen med forespørsel om transaksjonen kan gjennomføres. Transaksjonsbank kan bare gjennomføre transaksjonen dersom kontobank eller dens fullmektig gir bekreftende svar (autoriserer transaksjonen). BSK skal fastsette standard for overføring av autorisasjonsforespørsler og kontobanks svar på slike forespørsler. For øvrig kommer "Avtale om dekningskontroll - BALTUS", fastsatt av FNO Servicekontor, til anvendelse på slike autorisasjonsforespørsler. Hvis transaksjonen ikke kan gjennomføres, skal det fremgå entydig for kortholder om dette skyldes negativ svartransaksjon fra kontobank eller om det skyldes andre forhold, for eksempel teknisk svikt. BSK kan fastsette nærmere regler om opplysningene. Dersom BankAxept-kortet benyttes i en BankAxept-terminal der kjøpsbeløpet ikke kan inngå i autorisasjonsforespørselen, skal transaksjonsbank sende informasjon om kjøpsbeløp til operatør av fellesfunksjonen straks betalingen for kjøpet er gjennomført Kortvarig svikt i kommunikasjonen med kontobank - kontantautomater Ved kortvarig svikt i kommunikasjonen mellom kontantautomat og kontobank, kan uttak av kontanter eller andre tjenester fra kontantautomater, autoriseres etter reglene i denne paragraf. BSK kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal anses som kortvarig svikt. Transaksjonsbank skal kontrollere at kortet gir tilgang til uttak i kontantautomater, kortets gyldighet og kortholders personlige kode. Hvis kortet ikke er gyldig eller personlig kode er feil, skal transaksjonsbank avvise uttaket og foreta nødvendige registreringer. Hvis kortet er gyldig og personlig kode er riktig, skal transaksjonsbank også kontrollere om kortet er innmeldt i sperreregister og om kortet, ut fra data i kortet, fastsetter at transaksjoner alltid skal autoriseres av kontobank. Hvis kortet er meldt sperret eller transaksjoner alltid skal autoriseres av kontobank, skal transaksjonen avvises. Hvis transaksjonen ikke skal avvises etter reglene over, kan transaksjonsbank utbetale det angitte beløp til kortholder etter regler fastsatt av BSK. Krav til kontroller, rutiner for "sluk" av kortet og aktivitetsregistrering fastsettes av BSK. 5

6 10.3 Teknisk svikt hos kontobank BankAxept-terminaler Ved svikt i kontobanks egne systemer eller i kommunikasjonen mellom kontobank og operatør av fellesfunksjonen, kan transaksjonen autoriseres av operatør av fellesfunksjonen etter nærmere regler gitt av den enkelte kontobank Innmelding til sperreregister Et kort anses innmeldt til sperreregister hos transaksjonsbank fra det tidspunkt kontobank kan dokumentere at sperremeldingen ble avsendt fra kontobank. Hvis transaksjonsbank kan sannsynliggjøre at sperremeldingen likevel ikke er mottatt på transaksjonstidspunktet på grunn av forhold som ligger utenfor transaksjonsbanks kontroll, anses sperremeldingen innmeldt når den er mottatt av transaksjonsbank Reserveløsning på brukersteder Hvis BankAxept-kortet ikke kan behandles i BankAxept-terminal ved bruk av personlig kode som følge av teknisk svikt i kommunikasjonen mellom brukerstedet og operatør av fellesfunksjonen eller hvis det er teknisk svikt hos operatør av fellesfunksjonen, kan brukerstedet benytte reserveløsning. Reserveløsningen kan bare benyttes for beløp inntil de grenser som til enhver tid er fastsatt av BSK, med mindre transaksjonsbank sørger for at det foretas manuell godkjenning (autorisasjon) mot kontobank. Dersom kortet blir avvist uten at det er klart at det skyldes teknisk svikt i kommunikasjonen med operatøren, eller hvis det er teknisk feil ved kortet, kan reserveløsning likevel benyttes hvis transaksjonsbank uansett beløp får godkjent (autorisert) transaksjonen hos kontobank. BSK skal, på vegne av kontobank, fastsette nærmere regler om reserveløsning på brukersted Kontantuttak på brukersteder Transaksjonsbank kan inngå skriftlig avtale med brukerstedet om at brukerstedet kan utbetale kontanter og valuta til kortholder. Bruk av kortet for å tilegne seg andre betalingsmidler eller betalingsinstrumenter skal regnes som kontanter og valuta. BSK kan fastsette nærmere regler for hva som skal regnes som kontanter og valuta. Hvis det utbetales kontanter i tilknytning til betaling for kjøp av varer eller tjenester ("cash back"), skal transaksjonsbank registrere særskilt kontantbeløpet i den autorisasjonsforespørsel som formidles til kontobank. Hvis det utbetales kontanter uten tilknytning til betaling for kjøp av varer eller tjenester ("cash out"), skal dette angis i autorisasjonsforespørselen til kontobank i tråd med standard fastsatt av BSK. Kontanter til kortholder skal ikke gis dersom kortholders personlige kode ikke kan benyttes eller operatør av fellesfunksjonen ikke har formidlet aksept fra kontobank om at transaksjonen kan gjennomføres. 3 Nærmere regler om reserveløsning er inntatt som tillegg 3 til denne avtale. 6

7 12 Terminalutskrift til kortholder Kortholder skal gis egen terminalutskrift når kortet er anvendt. Terminalutskriften skal minimum inneholde opplysninger som identifiserer kortet som ble benyttet, hvor og når kortet ble benyttet og beløp som ble belastet kortholders konto. Hvis det er tatt ut kontanter gjennom bruk av BankAxeptterminal, skal kontantbeløpet fremgå av terminalutskriften. Ved bruk av kontantautomater for uttak av kontanter skal kortholder kunne velge om kontantautomaten skal gi terminalutskrift. BSK kan sette ytterligere krav til innholdet i den finansielle transaksjonen og til innholdet i terminalutskriften. 13 Kreditering av brukerstedet Transaksjonsbank skal gi oppgjør til en bankkonto som brukerstedet selv disponerer for alle transaksjoner som kontobank har godkjent (autorisert). Hvis brukerstedet er del av et konsern, franchiseforhold eller lignende kan oppgjør i stedet gis til en bankkonto som disponeres av et selskap i konsernet, franchisegiver eller lignende. Transaksjonsbank skal forvisse seg om at brukerstedene har akseptert at transaksjonsbank har gitt endelig oppgjør til brukerstedene ved kreditering av bankkontoen som disponeres av selskapet i konsernet, franchisegiver eller lignende. 14 Kreditering til kortholder Transaksjonsbank kan inngå skriftlig avtale med brukersted om at brukerstedet kan tilbakeføre hele eller deler av et transaksjonsbeløp som er gjennomført ved bruk av BankAxept-kort, til den konto som beløpet er trukket fra. Tilbakeføringen skal gjennomføres som en overføring fra brukerstedets konto til kortholders konto, likevel slik at oppdraget til banken og transaksjonen skal merkes med opplysninger fra den opprinnelige transaksjonen, i samsvar med regler gitt av BSK. BSK skal fastsette nærmere regler om kreditering av kortholder. 15 Avregning og oppgjør Transaksjonsbank skal uten ugrunnet opphold sende autoriserte transaksjoner fra kontantautomater til NICS. Etter avtale med den enkelte kontobank kan transaksjonsbank sende summen av autoriserte transaksjoner fra kontantautomater til NICS. For avregning og oppgjør av autoriserte transaksjoner fra BankAxept-terminaler skal transaksjonsbank sende melding til operatør av fellesfunksjonen, som på vegne av transaksjonsbank sender autoriserte transaksjoner til NICS. 7

8 Dersom transaksjoner gjennomføres etter 10.5, og disse ikke senere kan sendes elektronisk fra BankAxept-terminal og inn til operatør av fellesfunksjonen, må transaksjonsbank selv besørge registrering av transaksjonene og sende disse til NICS innen frister fastsatt av BSK. 16 Driftsmessige krav BSK kan fastsette driftsmessige krav til transaksjonsbank og kontobank (svartider, time out, oppetider m.v.) 17 Arkivering og gjenfinning av bilag Så vel kontobank som transaksjonsbank skal arkivere og kunne gjenfinne grunnlaget for den enkelte transaksjon i henhold til de krav som banklovene og regnskapsloven med forskrifter stiller. Det vises også til 6 i Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling. 18 Operatør av fellesfunksjonen 18.1 Oppgaver for operatøren av fellesfunksjonen - oversikt Operatør av fellesfunksjonen skal utføre de oppgaver som innenfor en samordnet multilateral infrastruktur er nødvendig for å sikre: a. tilstrekkelig oversikt over BankAxept-terminaler, b. korrekt og sikker utveksling av autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler og svar på slike autorisasjonsforespørsler, jf 10.1 og 10.3 samt c. rasjonell utveksling og avregning av kapitaltransaksjoner (mellom bankene) generert via BankAxept-terminaler, jf Oppdatert oversikt over BankAxept-terminaler Operatøren skal til enhver tid ha tilgjengelig og kunne gi oversikt over alle BankAxept-terminaler, herunder bl.a. brukersteder og transaksjonsbank. Krav til opplysninger som operatøren skal kunne gjøre tilgjengelig, herunder også krav til oppbevaring og svartider fastsettes av BSK. Nærmere regler om opplysninger som operatøren skal kunne gi til respektive transaksjonsbanker, kontobanker, BSK, samt FNO Servicekontor fastsettes i avtale mellom FNO Servicekontor og operatøren, jf Formidling og behandling av autorisasjonsforespørsler mv Operatøren skal, på vegne av transaksjonsbank, besørge formidling av autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler til kontobank og på vegne av kontobank formidle kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen tilbake til transaksjonsbank. 4 4 I praksis sendes kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen til BankAxept-terminalen. Det er transaksjonsbank som innestår for at BankAxept-terminalen utfører korrekte handlinger i tråd med kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen. 8

9 Alle kontobanker skal ha mulighet til å benytte operatøren som medhjelper for autorisasjon dersom kontobank selv ikke er i stand til å behandle autorisasjonsforespørsler på grunn av teknisk svikt i kontobanks egne systemer eller i kommunikasjonen mellom kontobank og operatøren, jf 10.3 Operatøren skal til enhver tid kunne kontrollere autorisasjonsforespørsler mot sperreregister for alle kontobanker, jf BSK fastsetter nærmere regler for kommunikasjon mellom bankene og operatøren Meldingstjeneste for tapte kort Operatøren skal tilby kontobank en tjeneste som gir kortholdere mulighet til å melde inn bortkomne/stjålne kort også utenom kontobanks åpningstid (Bankenes Meldingstjeneste). Slik melding fra kortkunde skal operatøren straks videreformidle til kontobank Kontobank eller transaksjonsbank under offentlig administrasjon eller "full midlertidig sperre" Operatøren skal avvise autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler mot kontobank som er satt under offentlig administrasjon. Det samme gjelder autorisasjonsforespørsler fra BankAxeptterminaler på brukersteder som har avtale med en transaksjonsbank som er satt under offentlig administrasjon. Avvisningen skal skje slik at reserveløsning ikke trer inn til erstatning for avviste autorisasjonsforespørsler. Transaksjoner som ble autorisert før operatøren ble informert om offentlig administrasjon, skal sendes til NICS på normal måte etter reglene i Operatøren skal avvise autorisasjonsforespørsler mot kontobank som er satt på full midlertidig sperre etter Regler for Avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i masseavregningen i Norwegian Interbank Clearing System (NICS). Informasjon om at bank er satt på full midlertidig sperre gis til operatøren av transaksjonsbank, NICS Operatørkontor eller driftssted for NICS. Transaksjoner som ble autorisert før operatøren ble informert om full midlertidig sperre og iverksatte avvisning, skal sendes til NICS på normal måte etter reglene i Fra det tidspunkt NICS Operatørkontor eller driftssted for NICS gir melding til operatøren om at en bank som har vært satt på full midlertidig sperre igjen kan inngå i ordinær avregning etter Regler for Avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i masseavregningen i Norwegian Interbank Clearing System (NICS), skal operatøren gjenoppta videreformidling av autorisasjonsforespørsler til kontobank Innsending av kapitaltransaksjoner til NICS Operatøren skal, på vegne av transaksjonsbank, besørge innsending av kapitaltransaksjoner til NICS. Slik innsending skal skje på grunnlag av melding fra transaksjonsbank om belastning av kontobanker for BankAxept-transaksjoner. Innsendingen forutsetter at operatøren har formidlet kontobanks bekreftende svar på autorisasjonsforespørsel tilbake til transaksjonsbank. Tilsvarende gjelder transaksjoner utført på grunnlag av 10.5 når BankAxept-terminalen, eller systemer på transaksjonsbanks side, lagrer transaksjoner elektronisk i påvente av gjenopprettet kommunikasjon med operatøren. 9

10 18.7 Fellesfunksjonens priser a. Priser for bankers bruk av de oppgaver som operatøren skal ivareta skal faktureres kontobank. Likevel skal priser for de oppgaver som er direkte relatert til brukersteder og som brukerstedssiden kan utøve innflytelse over, faktureres transaksjonsbank. Forøvrig gjelder følgende prinsipper for fastsettelse av pris: b. Priser for bruk av fellesfunksjonen skal ikke være diskriminerende for noen av bankene. Dette er ikke til hinder for at banker med store transaksjonsvolumer innrømmes rabatter. Det skal ikke finne sted kryss-subsidiering mellom funksjoner i fellesfunksjonen og annen virksomhet som utføres av operatøren. Operatøren skal til enhver tid føre oversikt over henførbare inntekter og kostnader fordelt på de avtalte kostnadskomponenter som vedrører operatøren atskilt fra øvrig virksomhet som utøves av operatøren. På anmodning fra FNO Servicekontor skal operatøren stille denne oversikten til disposisjon. c. Tjenester utført av operatøren skal prises separat og ikke inngå i andre periodiske priser eller transaksjonspriser som banker betaler for annen tjenesteproduksjon levert av den som ivaretar fellesfunksjonen. d. Operatøren kan ikke kreve tilknytningsavgifter utover faktiske kostnader knyttet til nødvendig teknisk oppkopling av ny bank. Modell for fakturering av banker til dekning av operatøren av fellesfunksjonens utvikling, administrasjon og drift av de oppgaver som utføres etter disse reglene, avtales mellom operatøren og FNO Servicekontor Valg av operatør av fellesfunksjonen FNO Servicekontor velger operatør av fellesfunksjonen. Før operatør utpekes, skal FNO Servicekontor nedsette en egen komité bestående av representanter fra banker som deltar i disse reglene. Komiteen skal: a. I samråd med BSK, fremlegge forslag til nærmere kriterier som skal legges til grunn for valg av operatør og opplyse om aktører som antas å tilfredsstille disse kriterier. b. Vurdere tilbud fra aktører og fremme en anbefaling om valg av operatør til FNO Servicekontor. En slik anbefaling skal også inneholde en eksplisitt vurdering fra BSK om aktørens muligheter til å overholde standarder og sikkerhetskrav. FNO Servicekontor kan anmode enkeltbanker om å meddele egne erfaringer med aktører som gir tilbud. Den enkelte bank skal gi sin tilslutning til bruk av den valgte operatør av fellesfunksjonen før banken inngår brukerstedsavtale etter Avtalerelasjoner FNO Servicekontor skal inngå avtale med operatør av fellesfunksjonen. Avtalen skal fastsette nærmere krav til den virksomhet operatøren utøver på vegne av henholdsvis kontobank og transaksjonsbank, blant annet bestemmelser om forholdet til FNO Servicekontor, krav til driftsstabilitet, innsyn og kontroll samt produksjon av statistikker. 10

11 Den enkelte kontobank og transaksjonsbank skal inngå brukeravtale med operatøren. Brukeravtalene skal ligge innenfor rammen av disse reglene. De tjenester fellesfunksjonen utfører på vegne av banker skal ikke føre til at det etableres tekniske bindinger i forhold til bestemte typer terminalsystemer eller leverandører av terminalsystemer. 19 Ansvarsregler 19.1 Ansvar for transaksjoner hvor personlig kode er benyttet Kontobank skal gi transaksjonsbank oppgjør for transaksjoner gjennomført i samsvar med disse reglene, når kortholder har identifisert seg ved personlig kode. Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder selv om det er brukt forfalskede BankAxept-kort, det vil si kort fremstilt ved kopiering av ekte kort eller der data i ekte kort er endret eller manipulert. Ansvaret etter første ledd gjelder derimot ikke ved bruk av falske kort slik som beskrevet i 19.5 Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder ikke transaksjoner som er gjennomført eller blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som transaksjonsbank eller dens medhjelper er ansvarlig for Ansvar ved bruk av reserveløsning Kontobank skal gi transaksjonsbank oppgjør for transaksjoner gjennomført i samsvar med reglene i 10.5 om reserveløsning. Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder likevel ikke for a. transaksjoner fra et og samme brukersted der reserveløsningen sammenhengende har vært i bruk i mer enn seks timer, b. transaksjoner over den beløpsgrense som er fastsatt og kontobank ikke har godkjent transaksjonen. Ansvaret gjelder likevel for den del av transaksjonsbeløpet som ikke overstiger beløpsgrensen, c. transaksjoner utført av andre enn kortholder d. transaksjoner utført med falsk eller forfalsket kort e. transaksjoner som er gjennomført eller blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som transaksjonsbank eller dens medhjelper er ansvarlig for Fremsettelse av innvendinger mot ansvaret Hvis kontobank ikke mener seg bundet av oppgjørsplikten i 19.1 eller 19.2, må den reise innvendinger overfor transaksjonsbank snarest mulig etter at kontobank ble kjent med forholdet, og senest innen tre måneder etter at transaksjonen ble gjennomført. 11

12 19.4 Ansvar på annet grunnlag. Nedsettelse av ansvar Disse reglene suppleres av "Alminnelig regelverk for ansvarsregulering ved innenlands betalingsformidling". Ved motstrid går reglene ovenfor i 19.1 til 19.3 foran det alminnelige regelverk Felles ansvar for falske kort Ved bruk av BankAxept-kort som er uberettiget fremstilt uten at ekte kort er kopiert og uten at data i ekte kort er endret eller manipulert, og det for fremstillingen er benyttet nøkler som eies av BSK, skal eventuelt tap dekkes av alle kontobanker i forhold til antall kort de har utstedt ved siste årsskifte før tapstidspunktet. 20 Motregning. Tap ved insolvens De fordringsforhold som oppstår mellom kontobank og transaksjonsbank som følge av betalingstransaksjoner etter dette regelverk, skal motregnes på multilateral basis. Fordringsforholdet regnes som oppstått fra det tidspunkt kontobank eller dens fullmektig har bekreftet at transaksjonen kan gjennomføres (autorisert transaksjonen). Transaksjonen betraktes da som mottatt av det system som dette regelverk omhandler. Driftsted for NICS skal i en særskilt avregningstabell føre alle uoppgjorte transaksjoner til/fra bank satt under offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling (fallentbanken), og som er autorisert frem til tidspunktet for offentlig administrasjon eller innsolvensbehandling. Frist for bankene for å sende slike transaksjoner til NICS er innsendingsfrist for Sluttavregningen andre bankdag etter at offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling ble besluttet. Etter fristens utløp skal Driftsted for NICS informere NICS Operatørkontor om fallentbankens posisjon i den særskilte avregning. NICS Operatørkontor skal innhente bekreftelse fra bostyret om det er avsatt midler i boet for helt eller delvis dekning av fallentbankens posisjon i den særskilte avregning og den konto som skal belastes for dette beløp. Beløpet skal bekreftes av boets bankforbindelse. Om fallentbankens posisjon i den særskilte avregning er positiv, krediteres dette den konto som er oppgitt av boet. Dersom differansen mellom de avsatte midler i boet og fallentbankens posisjon i den særskilte avregning er negativ skal NICS Operatørkontor fordele denne differansen (udekkede posisjon) på de øvrige deltagende banker i forhold til disse bankers antall utstedte BankAxept-kort pr året før tidspunktet for offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling. De fordelte beløp belastes bankene gjennom at Driftssted for NICS, på oppdrag fra NICS Operatørkontor, legger det beløp den enkelte bank skal betale inn i den særskilte avregning som deretter sendes til oppgjør. Etter gjennomført oppgjør vil transaksjonene i den særskilte avregning sendes til bankene. På vegne av bankene presenterer NICS Operatørkontor krav i boet tilsvarende summen av alle belastningstransaksjonene (fallentbankenes udekkede posisjon). Eventuell dividende fordeles til bankene i forhold til det den enkelte bank ble belastet for ved inndekning av fallentbankens udekkede posisjon. 12

13 21 Opplysning om kort, transaksjoner mv FNO Servicekontor skal etablere en rutine for å kunne gi oversikt over antall utstedte kort ved hvert årsskifte som medlemmene er ansvarlige for etter 19.5 og 20. De deltakende banker plikter uoppfordret å gi FNO Servicekontor nødvendig informasjon for å kunne oppfylle plikten etter første ledd. Videre plikter så vel kontobank som transaksjonsbank å gi statistiske opplysninger om kortbruk, kontantautomater, brukersteder, transaksjoner mv som FNO Servicekontor ber om. 22 Innhenting av opplysninger om kortholder Dersom kortholders konto ved en feil ikke er belastet eller belastet med feil beløp etter bruk av betalingskortet, skal kontobank etter anmodning fra transaksjonsbank oppgi kortholders navn og adresse, jf reglene om bistandsplikt i Alminnelig regelverk ved interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling 7. Formålet med slik opplysningsplikt er at brukerstedet (betalingsmottaker) skal kunne ivareta sine interesser overfor kortholder, for eksempel i form av et betalingskrav. Kontobank kan av hensyn til sin taushetsplikt stille som vilkår for utlevering av navn og adresse etter foregående ledd, at transaksjonsbank fremlegger eller videresender en skriftlig bekreftelse fra brukerstedet om at det har skjedd en feil som har medført at kontoen ikke er belastet eller at den er belastet med feil beløp. Transaksjonsbank skal uten ugrunnet opphold påse at kortholder varsles om at slike opplysninger er gitt brukerstedet. 23 Fortolkning av reglene. Tvister Oppstår det tvist mellom banker eller tvil om fortolkningen eller praktiseringen av disse reglene, kan banken, eventuelt FNO Servicekontor, bringe saken inn for Ansvarsregulerende utvalg til uttalelse eller avgjørelse. Nærmere regler om behandling og avgjørelse i utvalget fremgår av "Regelverk for ansvarsregulerende utvalg". 24 Endring av reglene FNO Servicekontor kan vedta endringer i disse reglene. Endringer i som operatør av fellesfunksjonen skal utføre for hhv. kontobank og transaksjonsbank, krever skriftlig tilslutning fra banker som omfattes av disse reglene. 25 Forholdet til andre avtaler eller regler Disse reglene fastsetter særskilte vilkår ved behandling av kort som omfattes av reglene. Reglene suppleres av bestemmelser i "Alminnelig regelverk om ansvarsregulering ved innenlands betalingsformidling" og "Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling". 13

14 26 Ikrafttredelse. Opphør av andre avtaler Reglene trer i kraft Reglenes 20 trer i kraft fra det tidspunkt det er sendt melding til Norges Bank om avregningsavtale etter lov om betalingssystemer kapittel 4, og de praktiske forhold knyttet til Norges Banks medvirkning som oppgjørsbank i avregningsavtalen er klarlagt. 5 Fra det tidspunkt disse reglene trer i kraft opphører: a. Avtale om utstedelse og behandling av BankAxept-kort inngått mellom Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. b. Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder fastsatt i 1997 av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. Avtale om innsamling av elektroniske korttransaksjoner inngått mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor og Bankenes Betalingssentral AS opphører når avtale er inngått med ny operatør av fellesfunksjonen. 6 5 Slik melding til Norges Bank ble sendt Slik avtale med ny operatør ble inngått

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre.

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre. Regler om BankAxess Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 22. juni 2005 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2005. 1. Hva reglene

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av FNO Servicekontor 25.09.2013 etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur (BBI). Sist endret 05.02.2014. Reglene

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System)

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System) Felles varslingskrav for aktørene i NICS (Norwegian Interbank Clearing System) 2014 Vedtatt av styret i NICS Operatørkontor 20. oktober 2011. Sist endret 2. januar 2014 Innhold: 1 Om Felles Varslingskrav

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde)

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor den 11. november 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor den 1. september

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av bank axept-kort A1999-05 11.06.99 Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastruktur innen betalingsformidling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort Sammendrag: Bankforeningenes

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

BankAxess; Regler for brukerdialoger

BankAxess; Regler for brukerdialoger BankAxess; Regler for brukerdialoger BSK kravspesifikasjon Versjon: 1.0 Status: Godkjent Gjeldende fra: 1. januar 2012 Bankenes Standardiseringskontor Tlf : 23 28 45 10 Postboks 2644 Solli N-0203 Oslo

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker)

Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker) Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker) Vedtatt på Den norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1953 og på årsmøte i Sparebankforeningen i Norge 1.oktober 1953. Iverksatt 1. januar 1954.

Detaljer

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 Regler om BankID Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013 Årsrapport om betalingssystem 212 Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 213 Norges Banks oppgaver Fremme et effektivt betalingssystem Betalingsoppgjør mellom bankene

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.06.2012 Vår ref.: 12-367 Deres ref.: 02/2515 CNO Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Det

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

i lys av 20/2011 DATO: RUNDSKRIV: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

i lys av 20/2011 DATO: RUNDSKRIV: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Rundskriv Økte krav til bankene i lys av driftsproblemene i påsken 2011 RUNDSKRIV: 20/2011 DATO: 15.06.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo 1 Innledning Finanstilsynet

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011 www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet 20. september 2011 Innhold 1. Risiko i betalingsformidling 2. Kontinuitetsplaner 3. Bankenes ansvar ved utkontraktering 4. Oppsummering 2 Risiko i betalingsformidling

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Fastsatt i medhold av sentralbanklovens 20. Disse vilkår omhandler bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank og gjelder fra

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

BRANSJEFORSKRIFTER. Hotell

BRANSJEFORSKRIFTER. Hotell BRANSJEFORSKRIFTER Hotell 1(2) Disse bransjevilkår gjelder for hotelldrift og er utarbeidet av SCSN i henhold til punkt 1 i Allmenne Vilkår For Kortinnløsning. Definerte begreper gjenfinnes i bilaget Definisjoner

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Norges Bank Gjelder f.o.m. Januar 2013 Erstatter veiledning datert 27.6.2008 Oppdatert 14.12.2012 BETALINGSFORMIDLING

Norges Bank Gjelder f.o.m. Januar 2013 Erstatter veiledning datert 27.6.2008 Oppdatert 14.12.2012 BETALINGSFORMIDLING Statistisk sentralbyrå Statistisk rapportering med oppgaveplikt Norges Bank Gjelder f.o.m. Januar 2013 Erstatter veiledning datert 27.6.2008 Oppdatert 14.12.2012 BETALINGSFORMIDLING VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 09-2012 Dato: 29. juni 2012 Saksnr.: 201200020-9 Saksbehandler: RLAR Emnekode: SARK-20 Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere

Detaljer

Avtale om interbankgebyrer mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor - konkurranseloven 3-9

Avtale om interbankgebyrer mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor - konkurranseloven 3-9 V2001-41 21.06.2001 Avtale om interbankgebyrer mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor - konkurranseloven 3-9 Sammendrag: Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 2 2 INTEGRERT TERMINAL... 2 3 FRITTSTÅENDE TERMINAL... 2 4 KOMMUNIKASJON... 2 5 OVERSIKT... 3 6 HOVED... 4 6.1...

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering og

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

TellerAvtale Brukerveiledning

TellerAvtale Brukerveiledning Juli 2011 TellerAvtale Brukerveiledning Teller is part of the Nets group Teller AS, foretaksnr. 990 224 994 og Teller A/S, Danmark, filial Norge, foretaksnr. 996 345 580 Innhold 1. Innledning... 3 2. Fysisk

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

BankAxept ny strategi og ny giv. Oktober 2013

BankAxept ny strategi og ny giv. Oktober 2013 BankAxept ny strategi og ny giv Oktober 2013 1. Bakgrunnsanalyse for forretningsorientering av BankAxept 2. Internasjonale trender Agenda 3. Strategisk retning for BankAxept 4. Vurdering av fremtidige

Detaljer

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav E2b Forums frokostseminar Gjensidige, Sollerud 30. september 2010 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 leder Banknettverket efaktura B2B Innhold i presentasjonen

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer