Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder"

Transkript

1 Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens Servicekontor den 27. april Reglene sist endret 27. september 2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor. 1 Reglenes formål og virkeområde Formålet med disse regler er å bidra til reell og virksom konkurranse mellom bankene i tilbudet til markedet av kortbasert elektronisk betalingsformidling både til kortholdere og til brukersteder. I reglene fastsettes bestemmelser som skal sikre effektivitet, sikkerhet samt rasjonell og samordnet utførelse i den enkelte banks tilbud av kortbaserte elektroniske betalingstjenester under BankAxeptmerket. Reglene regulerer bankens adgang til å utstede BankAxept-kort. Reglene fastsetter videre bankens rett og plikt til å akseptere BankAxept-kort utstedt av andre banker til kontantuttak i sine kontantautomater. Endelig fastsetter reglene bankens adgang til å inngå avtale med brukersteder om at brukerstedet kan akseptere BankAxept-kort til betaling for kjøp av varer eller tjenester. Den enkelte bank skal selv ivareta de forretningsmessige forhold til sine kunder, henholdsvis kortholder og brukersted. 2 Definisjoner I disse reglene betyr: a. BankAxept-kort: Kort utstedt av bank i samsvar med disse regler. b. BankAxept-terminal: betalingsterminal på brukersted som er utplassert og opereres i samsvar med disse regler. c. Kontantautomat: Automat som tillater selvbetjent kontantuttak og eventuelt andre tjenester som bank tilbyr gjennom automaten, og som er utplassert og opereres i samsvar med disse regler. d. Kontobank: Bank som har utstedt BankAxept-kort. e. NICS: Norwegian Interbank Clearing System. f. Transaksjonsbank: Bank som har inngått avtale med brukersted om bruk av BankAxept-terminal for behandling av BankAxept-kort og oppgjør for BankAxept-transaksjoner, eller som står ansvarlig for drift av kontantautomat. g. Kortholder: Kunde (betaler) som kontobank har utstedt BankAxept-kort til. 1

2 h. Brukersted: Virksomhet som tilbyr kortholdere å benytte BankAxept-kort for betaling av varer eller tjenester som tilbys av virksomheten. i. Operatør av fellesfunksjonen (også benevnt "operatøren"): Aktør som på vegne av banker underlagt disse regler, forestår operasjoner knyttet til utførelse av den finansielle transaksjonen ved bruk av BankAxept-kort i BankAxept-terminaler. 3 Hvem reglene gjelder for Reglene gjelder for banker som er medlem av FNO Servicekontor. Bank som ikke er medlem kan med samtykke fra FNO Servicekontor, slutte seg til disse regler. Bare banker underlagt lovgivning i en EØS-stat kan delta i disse regler. Har banken gitt en medhjelper i oppdrag å medvirke til utstedelse av BankAxept-kort eller til behandling av en transaksjon BankAxept-kort, er banken ansvarlig for at reglene følges. Reglene gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. 4 Utstedelse av kort 4.1 Rett til å utstede BankAxept-kort BankAxept-kort kan bare utstedes av bank som omfattes av reglene. Alle finansielle transaksjoner som kortholder utfører med BankAxept-kortet, skal medføre direkte belastning av kortholders konto i kontobank. 4.2 Avtale med kortholder om bruk av kort Kontobank skal inngå skriftlig avtale med kortholder om bruk av BankAxept-kortet. Kortet skal kunne brukes i alle betalingsterminaler og/eller i alle kontantautomater som tilfredsstiller kravene i disse reglene. Kortholder skal i avtalen pålegges å identifisere seg med sin personlige kode ved bruk av BankAxeptkort i BankAxept-terminaler og kontantautomater, unntatt ved bruk av reserveløsning i henhold til Avtalen mellom kontobank og kortholder skal inneholde alle økonomiske vilkår for de finansielle transaksjoner som nevnt i forrige punktum. 4.3 Krav til standarder mv i kortet Nødvendige data for elektronisk lesing av BankAxept-kort og elektronisk behandling av transaksjoner med kortet, legges i kortet etter standard fastsatt av BSK. BSK skal fastsette krav til data i kortet med sikte på manuell behandling ved bruk av reserveløsning. 2

3 Kontobank skal generere kortholders personlige kode. Systemer for generering og behandling av kortholders personlige kode, herunder oppbevaring og distribusjon av nøkler, skal tilfredsstille krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK, uten hensyn til om nøkler eller systemer eies av BSK eller av kontobank eller dennes medhjelper. Innlegging av data i kortet som nevnt i første ledd, kan bare skje av leverandør som er godkjent av BSK. I produksjonsavtalen med banken skal leverandøren påta seg ansvar for at eventuelle leveranser fra underleverandører tilfredsstiller kravene i disse reglene. 4.4 BankAxept-kort for særskilte brukere Administrasjonen i FNO Servicekontor kan gi særlige regler som tillater at banker utsteder BankAxept-kort til offentlige og private institusjoner som i lov eller i medhold av lov tildeler økonomisk stønad til enkeltpersoner, og slik at kortene overlates videre til stønadsmottakere for online bruk i minibanker og betalingsterminaler. 1 Det beløp stønadsmottaker skal kunne disponere gjennom slike kort skal begrenses til den økonomiske støtte som tildeles som følge av lov eller i medhold av lov. 5 Hva kontantautomater kan brukes til Kontantautomater kan brukes til selvbetjent uttak av kontanter og kjøp av valuta. Etter nærmere bestemmelser fastsatt av BSK kan transaksjonsbank gjennom kontantautomater i tillegg tilby kortholder selvbetjent kjøp av varer og tjenester. BSK kan også bestemme at nærmere angitte varer og tjenester ikke skal kunne tilbys i kontantautomater. 6 Hva BankAxept-terminaler kan brukes til BankAxept-terminaler kan benyttes for betaling av varer og tjenester som tilbys av brukerstedet, og for utbetaling av kontanter jf Transaksjonsbanks avtale med brukersted Transaksjonsbank skal inngå skriftlig avtale med brukersted om bruk av BankAxept-terminaler og behandling av BankAxept-kort. Vilkårene i slik avtale skal samsvare med disse reglene. Transaksjonsbank skal påse at brukerstedets bruk av BankAxept-terminal og behandling av BankAxept-kort er i samsvar med de avtalte vilkår. En bank kan inngå avtale med et selskap i et konsern, en franchisegiver eller lignende om bruk av BankAxept-terminaler og behandling av BankAxept-kort på brukersteder i konsernet, i franchiseforholdet eller lignende. Banken anses da som transaksjonsbank i henhold til disse reglene. Brukerstedet skal i avtalen pålegges blant annet å gjøre kjent ved oppslag i butikklokaler eller på annen egnet måte at BankAxept-kortet aksepteres som betaling. 1 Slike særlige regler er inntatt i tillegg 1 til denne avtale. 3

4 Krav fastsatt av BSK for brukerstedets innsending av transaksjoner skal gjenspeiles i avtalen. Hvis kortet i tillegg til å være et BankAxept-kort også kan behandles etter andre regler eller rutiner enn det som er bestemt i disse reglene ("kombinerte kort"), skal brukerstedet pålegges å behandle kortet som et BankAxept-kort. Dette er likevel ikke til hinder for at kortholder i den konkrete kjøpssituasjonen tar initiativ til å avtale med brukerstedet at kortet behandles etter andre regler eller rutiner. Hvis et BankAxept-kort er et kombinert kort der kortholder også kan foreta kontaktløse betalinger, skal den kontaktløse transaksjonen behandles før BankAxept. Hvis en kontaktløs transaksjon blir avbrutt, skal den påfølgende kontaktbaserte transaksjonen gjennomføres på samme applikasjon som dannet utgangspunkt for den avbrutte transaksjonen. Dette gjelder likevel ikke dersom den kontaktbaserte transaksjonen initieres etter tidsfrister fastsatt av BSK. Transaksjonsbank skal informere operatør av fellesfunksjonen om avtaler som banken inngår med brukersteder, herunder bl.a. brukerstedets navn, adresse og de enkelte terminaler på de enkelte brukersteder. Nærmere regler om opplysninger som transaksjonsbank skal gi til operatøren, fastsettes av BSK. 8 Krav til fysisk og logisk sikkerhet Systemer, terminaler og annen fysisk utrustning som benyttes for behandling av transaksjoner med BankAxept-kort, skal være i samsvar med krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK. BSK har rett til å kontrollere at disse kravene er oppfylt. BSK kan typegodkjenne systemer, terminaler og annen fysisk utrustning. Sikkerhetsnøkler skal brukes og behandles i samsvar med regler fastsatt av BSK. BSK skal utarbeide retningslinjer for kontroll og godkjenning av systemer, terminaler eller annen fysisk utrustning, samt dekning av kostnader ved slik kontroll og godkjenning. 9 Bruk av merke/logo BankAxept-kortet skal på forside eller bakside være påført kontobanks navn eller alminnelig brukte forretningsnavn. Videre skal kortet på forside eller bakside være utstyrt med felles merke/logo. Det felles merke/logo kan ikke benyttes på andre kort enn de som behandles etter disse reglene. Det felles merke/logo skal være synlig på kontantautomater og på BankAxept-terminaler og vise kortholder at kortet kan anvendes. Nærmere bestemmelser om rettigheter til det felles merket, bruk av merket og utforming av merket fastsettes av FNO Servicekontor. 2 2 Regler om bruk av BankAxept-merket er inntatt som tillegg 2 til denne avtale. 4

5 10 Autorisasjonsforespørsler 10.1 Normalsituasjonen Ved uttak i kontantautomat skal transaksjonsbank overføre nødvendige data til kontobank, eller til institusjon som har fullmakt fra kontobank, med forespørsel om transaksjonen kan gjennomføres. Ved bruk av BankAxept-kort i BankAxept-terminal, skal transaksjonsbank overføre nødvendige data til kontobank via operatør av fellesfunksjonen med forespørsel om transaksjonen kan gjennomføres. Transaksjonsbank kan bare gjennomføre transaksjonen dersom kontobank eller dens fullmektig gir bekreftende svar (autoriserer transaksjonen). BSK skal fastsette standard for overføring av autorisasjonsforespørsler og kontobanks svar på slike forespørsler. For øvrig kommer "Avtale om dekningskontroll - BALTUS", fastsatt av FNO Servicekontor, til anvendelse på slike autorisasjonsforespørsler. Hvis transaksjonen ikke kan gjennomføres, skal det fremgå entydig for kortholder om dette skyldes negativ svartransaksjon fra kontobank eller om det skyldes andre forhold, for eksempel teknisk svikt. BSK kan fastsette nærmere regler om opplysningene. Dersom BankAxept-kortet benyttes i en BankAxept-terminal der kjøpsbeløpet ikke kan inngå i autorisasjonsforespørselen, skal transaksjonsbank sende informasjon om kjøpsbeløp til operatør av fellesfunksjonen straks betalingen for kjøpet er gjennomført Kortvarig svikt i kommunikasjonen med kontobank - kontantautomater Ved kortvarig svikt i kommunikasjonen mellom kontantautomat og kontobank, kan uttak av kontanter eller andre tjenester fra kontantautomater, autoriseres etter reglene i denne paragraf. BSK kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal anses som kortvarig svikt. Transaksjonsbank skal kontrollere at kortet gir tilgang til uttak i kontantautomater, kortets gyldighet og kortholders personlige kode. Hvis kortet ikke er gyldig eller personlig kode er feil, skal transaksjonsbank avvise uttaket og foreta nødvendige registreringer. Hvis kortet er gyldig og personlig kode er riktig, skal transaksjonsbank også kontrollere om kortet er innmeldt i sperreregister og om kortet, ut fra data i kortet, fastsetter at transaksjoner alltid skal autoriseres av kontobank. Hvis kortet er meldt sperret eller transaksjoner alltid skal autoriseres av kontobank, skal transaksjonen avvises. Hvis transaksjonen ikke skal avvises etter reglene over, kan transaksjonsbank utbetale det angitte beløp til kortholder etter regler fastsatt av BSK. Krav til kontroller, rutiner for "sluk" av kortet og aktivitetsregistrering fastsettes av BSK. 5

6 10.3 Teknisk svikt hos kontobank BankAxept-terminaler Ved svikt i kontobanks egne systemer eller i kommunikasjonen mellom kontobank og operatør av fellesfunksjonen, kan transaksjonen autoriseres av operatør av fellesfunksjonen etter nærmere regler gitt av den enkelte kontobank Innmelding til sperreregister Et kort anses innmeldt til sperreregister hos transaksjonsbank fra det tidspunkt kontobank kan dokumentere at sperremeldingen ble avsendt fra kontobank. Hvis transaksjonsbank kan sannsynliggjøre at sperremeldingen likevel ikke er mottatt på transaksjonstidspunktet på grunn av forhold som ligger utenfor transaksjonsbanks kontroll, anses sperremeldingen innmeldt når den er mottatt av transaksjonsbank Reserveløsning på brukersteder Hvis BankAxept-kortet ikke kan behandles i BankAxept-terminal ved bruk av personlig kode som følge av teknisk svikt i kommunikasjonen mellom brukerstedet og operatør av fellesfunksjonen eller hvis det er teknisk svikt hos operatør av fellesfunksjonen, kan brukerstedet benytte reserveløsning. Reserveløsningen kan bare benyttes for beløp inntil de grenser som til enhver tid er fastsatt av BSK, med mindre transaksjonsbank sørger for at det foretas manuell godkjenning (autorisasjon) mot kontobank. Dersom kortet blir avvist uten at det er klart at det skyldes teknisk svikt i kommunikasjonen med operatøren, eller hvis det er teknisk feil ved kortet, kan reserveløsning likevel benyttes hvis transaksjonsbank uansett beløp får godkjent (autorisert) transaksjonen hos kontobank. BSK skal, på vegne av kontobank, fastsette nærmere regler om reserveløsning på brukersted Kontantuttak på brukersteder Transaksjonsbank kan inngå skriftlig avtale med brukerstedet om at brukerstedet kan utbetale kontanter og valuta til kortholder. Bruk av kortet for å tilegne seg andre betalingsmidler eller betalingsinstrumenter skal regnes som kontanter og valuta. BSK kan fastsette nærmere regler for hva som skal regnes som kontanter og valuta. Hvis det utbetales kontanter i tilknytning til betaling for kjøp av varer eller tjenester ("cash back"), skal transaksjonsbank registrere særskilt kontantbeløpet i den autorisasjonsforespørsel som formidles til kontobank. Hvis det utbetales kontanter uten tilknytning til betaling for kjøp av varer eller tjenester ("cash out"), skal dette angis i autorisasjonsforespørselen til kontobank i tråd med standard fastsatt av BSK. Kontanter til kortholder skal ikke gis dersom kortholders personlige kode ikke kan benyttes eller operatør av fellesfunksjonen ikke har formidlet aksept fra kontobank om at transaksjonen kan gjennomføres. 3 Nærmere regler om reserveløsning er inntatt som tillegg 3 til denne avtale. 6

7 12 Terminalutskrift til kortholder Kortholder skal gis egen terminalutskrift når kortet er anvendt. Terminalutskriften skal minimum inneholde opplysninger som identifiserer kortet som ble benyttet, hvor og når kortet ble benyttet og beløp som ble belastet kortholders konto. Hvis det er tatt ut kontanter gjennom bruk av BankAxeptterminal, skal kontantbeløpet fremgå av terminalutskriften. Ved bruk av kontantautomater for uttak av kontanter skal kortholder kunne velge om kontantautomaten skal gi terminalutskrift. BSK kan sette ytterligere krav til innholdet i den finansielle transaksjonen og til innholdet i terminalutskriften. 13 Kreditering av brukerstedet Transaksjonsbank skal gi oppgjør til en bankkonto som brukerstedet selv disponerer for alle transaksjoner som kontobank har godkjent (autorisert). Hvis brukerstedet er del av et konsern, franchiseforhold eller lignende kan oppgjør i stedet gis til en bankkonto som disponeres av et selskap i konsernet, franchisegiver eller lignende. Transaksjonsbank skal forvisse seg om at brukerstedene har akseptert at transaksjonsbank har gitt endelig oppgjør til brukerstedene ved kreditering av bankkontoen som disponeres av selskapet i konsernet, franchisegiver eller lignende. 14 Kreditering til kortholder Transaksjonsbank kan inngå skriftlig avtale med brukersted om at brukerstedet kan tilbakeføre hele eller deler av et transaksjonsbeløp som er gjennomført ved bruk av BankAxept-kort, til den konto som beløpet er trukket fra. Tilbakeføringen skal gjennomføres som en overføring fra brukerstedets konto til kortholders konto, likevel slik at oppdraget til banken og transaksjonen skal merkes med opplysninger fra den opprinnelige transaksjonen, i samsvar med regler gitt av BSK. BSK skal fastsette nærmere regler om kreditering av kortholder. 15 Avregning og oppgjør Transaksjonsbank skal uten ugrunnet opphold sende autoriserte transaksjoner fra kontantautomater til NICS. Etter avtale med den enkelte kontobank kan transaksjonsbank sende summen av autoriserte transaksjoner fra kontantautomater til NICS. For avregning og oppgjør av autoriserte transaksjoner fra BankAxept-terminaler skal transaksjonsbank sende melding til operatør av fellesfunksjonen, som på vegne av transaksjonsbank sender autoriserte transaksjoner til NICS. 7

8 Dersom transaksjoner gjennomføres etter 10.5, og disse ikke senere kan sendes elektronisk fra BankAxept-terminal og inn til operatør av fellesfunksjonen, må transaksjonsbank selv besørge registrering av transaksjonene og sende disse til NICS innen frister fastsatt av BSK. 16 Driftsmessige krav BSK kan fastsette driftsmessige krav til transaksjonsbank og kontobank (svartider, time out, oppetider m.v.) 17 Arkivering og gjenfinning av bilag Så vel kontobank som transaksjonsbank skal arkivere og kunne gjenfinne grunnlaget for den enkelte transaksjon i henhold til de krav som banklovene og regnskapsloven med forskrifter stiller. Det vises også til 6 i Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling. 18 Operatør av fellesfunksjonen 18.1 Oppgaver for operatøren av fellesfunksjonen - oversikt Operatør av fellesfunksjonen skal utføre de oppgaver som innenfor en samordnet multilateral infrastruktur er nødvendig for å sikre: a. tilstrekkelig oversikt over BankAxept-terminaler, b. korrekt og sikker utveksling av autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler og svar på slike autorisasjonsforespørsler, jf 10.1 og 10.3 samt c. rasjonell utveksling og avregning av kapitaltransaksjoner (mellom bankene) generert via BankAxept-terminaler, jf Oppdatert oversikt over BankAxept-terminaler Operatøren skal til enhver tid ha tilgjengelig og kunne gi oversikt over alle BankAxept-terminaler, herunder bl.a. brukersteder og transaksjonsbank. Krav til opplysninger som operatøren skal kunne gjøre tilgjengelig, herunder også krav til oppbevaring og svartider fastsettes av BSK. Nærmere regler om opplysninger som operatøren skal kunne gi til respektive transaksjonsbanker, kontobanker, BSK, samt FNO Servicekontor fastsettes i avtale mellom FNO Servicekontor og operatøren, jf Formidling og behandling av autorisasjonsforespørsler mv Operatøren skal, på vegne av transaksjonsbank, besørge formidling av autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler til kontobank og på vegne av kontobank formidle kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen tilbake til transaksjonsbank. 4 4 I praksis sendes kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen til BankAxept-terminalen. Det er transaksjonsbank som innestår for at BankAxept-terminalen utfører korrekte handlinger i tråd med kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen. 8

9 Alle kontobanker skal ha mulighet til å benytte operatøren som medhjelper for autorisasjon dersom kontobank selv ikke er i stand til å behandle autorisasjonsforespørsler på grunn av teknisk svikt i kontobanks egne systemer eller i kommunikasjonen mellom kontobank og operatøren, jf 10.3 Operatøren skal til enhver tid kunne kontrollere autorisasjonsforespørsler mot sperreregister for alle kontobanker, jf BSK fastsetter nærmere regler for kommunikasjon mellom bankene og operatøren Meldingstjeneste for tapte kort Operatøren skal tilby kontobank en tjeneste som gir kortholdere mulighet til å melde inn bortkomne/stjålne kort også utenom kontobanks åpningstid (Bankenes Meldingstjeneste). Slik melding fra kortkunde skal operatøren straks videreformidle til kontobank Kontobank eller transaksjonsbank under offentlig administrasjon eller "full midlertidig sperre" Operatøren skal avvise autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler mot kontobank som er satt under offentlig administrasjon. Det samme gjelder autorisasjonsforespørsler fra BankAxeptterminaler på brukersteder som har avtale med en transaksjonsbank som er satt under offentlig administrasjon. Avvisningen skal skje slik at reserveløsning ikke trer inn til erstatning for avviste autorisasjonsforespørsler. Transaksjoner som ble autorisert før operatøren ble informert om offentlig administrasjon, skal sendes til NICS på normal måte etter reglene i Operatøren skal avvise autorisasjonsforespørsler mot kontobank som er satt på full midlertidig sperre etter Regler for Avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i masseavregningen i Norwegian Interbank Clearing System (NICS). Informasjon om at bank er satt på full midlertidig sperre gis til operatøren av transaksjonsbank, NICS Operatørkontor eller driftssted for NICS. Transaksjoner som ble autorisert før operatøren ble informert om full midlertidig sperre og iverksatte avvisning, skal sendes til NICS på normal måte etter reglene i Fra det tidspunkt NICS Operatørkontor eller driftssted for NICS gir melding til operatøren om at en bank som har vært satt på full midlertidig sperre igjen kan inngå i ordinær avregning etter Regler for Avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i masseavregningen i Norwegian Interbank Clearing System (NICS), skal operatøren gjenoppta videreformidling av autorisasjonsforespørsler til kontobank Innsending av kapitaltransaksjoner til NICS Operatøren skal, på vegne av transaksjonsbank, besørge innsending av kapitaltransaksjoner til NICS. Slik innsending skal skje på grunnlag av melding fra transaksjonsbank om belastning av kontobanker for BankAxept-transaksjoner. Innsendingen forutsetter at operatøren har formidlet kontobanks bekreftende svar på autorisasjonsforespørsel tilbake til transaksjonsbank. Tilsvarende gjelder transaksjoner utført på grunnlag av 10.5 når BankAxept-terminalen, eller systemer på transaksjonsbanks side, lagrer transaksjoner elektronisk i påvente av gjenopprettet kommunikasjon med operatøren. 9

10 18.7 Fellesfunksjonens priser a. Priser for bankers bruk av de oppgaver som operatøren skal ivareta skal faktureres kontobank. Likevel skal priser for de oppgaver som er direkte relatert til brukersteder og som brukerstedssiden kan utøve innflytelse over, faktureres transaksjonsbank. Forøvrig gjelder følgende prinsipper for fastsettelse av pris: b. Priser for bruk av fellesfunksjonen skal ikke være diskriminerende for noen av bankene. Dette er ikke til hinder for at banker med store transaksjonsvolumer innrømmes rabatter. Det skal ikke finne sted kryss-subsidiering mellom funksjoner i fellesfunksjonen og annen virksomhet som utføres av operatøren. Operatøren skal til enhver tid føre oversikt over henførbare inntekter og kostnader fordelt på de avtalte kostnadskomponenter som vedrører operatøren atskilt fra øvrig virksomhet som utøves av operatøren. På anmodning fra FNO Servicekontor skal operatøren stille denne oversikten til disposisjon. c. Tjenester utført av operatøren skal prises separat og ikke inngå i andre periodiske priser eller transaksjonspriser som banker betaler for annen tjenesteproduksjon levert av den som ivaretar fellesfunksjonen. d. Operatøren kan ikke kreve tilknytningsavgifter utover faktiske kostnader knyttet til nødvendig teknisk oppkopling av ny bank. Modell for fakturering av banker til dekning av operatøren av fellesfunksjonens utvikling, administrasjon og drift av de oppgaver som utføres etter disse reglene, avtales mellom operatøren og FNO Servicekontor Valg av operatør av fellesfunksjonen FNO Servicekontor velger operatør av fellesfunksjonen. Før operatør utpekes, skal FNO Servicekontor nedsette en egen komité bestående av representanter fra banker som deltar i disse reglene. Komiteen skal: a. I samråd med BSK, fremlegge forslag til nærmere kriterier som skal legges til grunn for valg av operatør og opplyse om aktører som antas å tilfredsstille disse kriterier. b. Vurdere tilbud fra aktører og fremme en anbefaling om valg av operatør til FNO Servicekontor. En slik anbefaling skal også inneholde en eksplisitt vurdering fra BSK om aktørens muligheter til å overholde standarder og sikkerhetskrav. FNO Servicekontor kan anmode enkeltbanker om å meddele egne erfaringer med aktører som gir tilbud. Den enkelte bank skal gi sin tilslutning til bruk av den valgte operatør av fellesfunksjonen før banken inngår brukerstedsavtale etter Avtalerelasjoner FNO Servicekontor skal inngå avtale med operatør av fellesfunksjonen. Avtalen skal fastsette nærmere krav til den virksomhet operatøren utøver på vegne av henholdsvis kontobank og transaksjonsbank, blant annet bestemmelser om forholdet til FNO Servicekontor, krav til driftsstabilitet, innsyn og kontroll samt produksjon av statistikker. 10

11 Den enkelte kontobank og transaksjonsbank skal inngå brukeravtale med operatøren. Brukeravtalene skal ligge innenfor rammen av disse reglene. De tjenester fellesfunksjonen utfører på vegne av banker skal ikke føre til at det etableres tekniske bindinger i forhold til bestemte typer terminalsystemer eller leverandører av terminalsystemer. 19 Ansvarsregler 19.1 Ansvar for transaksjoner hvor personlig kode er benyttet Kontobank skal gi transaksjonsbank oppgjør for transaksjoner gjennomført i samsvar med disse reglene, når kortholder har identifisert seg ved personlig kode. Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder selv om det er brukt forfalskede BankAxept-kort, det vil si kort fremstilt ved kopiering av ekte kort eller der data i ekte kort er endret eller manipulert. Ansvaret etter første ledd gjelder derimot ikke ved bruk av falske kort slik som beskrevet i 19.5 Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder ikke transaksjoner som er gjennomført eller blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som transaksjonsbank eller dens medhjelper er ansvarlig for Ansvar ved bruk av reserveløsning Kontobank skal gi transaksjonsbank oppgjør for transaksjoner gjennomført i samsvar med reglene i 10.5 om reserveløsning. Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder likevel ikke for a. transaksjoner fra et og samme brukersted der reserveløsningen sammenhengende har vært i bruk i mer enn seks timer, b. transaksjoner over den beløpsgrense som er fastsatt og kontobank ikke har godkjent transaksjonen. Ansvaret gjelder likevel for den del av transaksjonsbeløpet som ikke overstiger beløpsgrensen, c. transaksjoner utført av andre enn kortholder d. transaksjoner utført med falsk eller forfalsket kort e. transaksjoner som er gjennomført eller blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som transaksjonsbank eller dens medhjelper er ansvarlig for Fremsettelse av innvendinger mot ansvaret Hvis kontobank ikke mener seg bundet av oppgjørsplikten i 19.1 eller 19.2, må den reise innvendinger overfor transaksjonsbank snarest mulig etter at kontobank ble kjent med forholdet, og senest innen tre måneder etter at transaksjonen ble gjennomført. 11

12 19.4 Ansvar på annet grunnlag. Nedsettelse av ansvar Disse reglene suppleres av "Alminnelig regelverk for ansvarsregulering ved innenlands betalingsformidling". Ved motstrid går reglene ovenfor i 19.1 til 19.3 foran det alminnelige regelverk Felles ansvar for falske kort Ved bruk av BankAxept-kort som er uberettiget fremstilt uten at ekte kort er kopiert og uten at data i ekte kort er endret eller manipulert, og det for fremstillingen er benyttet nøkler som eies av BSK, skal eventuelt tap dekkes av alle kontobanker i forhold til antall kort de har utstedt ved siste årsskifte før tapstidspunktet. 20 Motregning. Tap ved insolvens De fordringsforhold som oppstår mellom kontobank og transaksjonsbank som følge av betalingstransaksjoner etter dette regelverk, skal motregnes på multilateral basis. Fordringsforholdet regnes som oppstått fra det tidspunkt kontobank eller dens fullmektig har bekreftet at transaksjonen kan gjennomføres (autorisert transaksjonen). Transaksjonen betraktes da som mottatt av det system som dette regelverk omhandler. Driftsted for NICS skal i en særskilt avregningstabell føre alle uoppgjorte transaksjoner til/fra bank satt under offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling (fallentbanken), og som er autorisert frem til tidspunktet for offentlig administrasjon eller innsolvensbehandling. Frist for bankene for å sende slike transaksjoner til NICS er innsendingsfrist for Sluttavregningen andre bankdag etter at offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling ble besluttet. Etter fristens utløp skal Driftsted for NICS informere NICS Operatørkontor om fallentbankens posisjon i den særskilte avregning. NICS Operatørkontor skal innhente bekreftelse fra bostyret om det er avsatt midler i boet for helt eller delvis dekning av fallentbankens posisjon i den særskilte avregning og den konto som skal belastes for dette beløp. Beløpet skal bekreftes av boets bankforbindelse. Om fallentbankens posisjon i den særskilte avregning er positiv, krediteres dette den konto som er oppgitt av boet. Dersom differansen mellom de avsatte midler i boet og fallentbankens posisjon i den særskilte avregning er negativ skal NICS Operatørkontor fordele denne differansen (udekkede posisjon) på de øvrige deltagende banker i forhold til disse bankers antall utstedte BankAxept-kort pr året før tidspunktet for offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling. De fordelte beløp belastes bankene gjennom at Driftssted for NICS, på oppdrag fra NICS Operatørkontor, legger det beløp den enkelte bank skal betale inn i den særskilte avregning som deretter sendes til oppgjør. Etter gjennomført oppgjør vil transaksjonene i den særskilte avregning sendes til bankene. På vegne av bankene presenterer NICS Operatørkontor krav i boet tilsvarende summen av alle belastningstransaksjonene (fallentbankenes udekkede posisjon). Eventuell dividende fordeles til bankene i forhold til det den enkelte bank ble belastet for ved inndekning av fallentbankens udekkede posisjon. 12

13 21 Opplysning om kort, transaksjoner mv FNO Servicekontor skal etablere en rutine for å kunne gi oversikt over antall utstedte kort ved hvert årsskifte som medlemmene er ansvarlige for etter 19.5 og 20. De deltakende banker plikter uoppfordret å gi FNO Servicekontor nødvendig informasjon for å kunne oppfylle plikten etter første ledd. Videre plikter så vel kontobank som transaksjonsbank å gi statistiske opplysninger om kortbruk, kontantautomater, brukersteder, transaksjoner mv som FNO Servicekontor ber om. 22 Innhenting av opplysninger om kortholder Dersom kortholders konto ved en feil ikke er belastet eller belastet med feil beløp etter bruk av betalingskortet, skal kontobank etter anmodning fra transaksjonsbank oppgi kortholders navn og adresse, jf reglene om bistandsplikt i Alminnelig regelverk ved interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling 7. Formålet med slik opplysningsplikt er at brukerstedet (betalingsmottaker) skal kunne ivareta sine interesser overfor kortholder, for eksempel i form av et betalingskrav. Kontobank kan av hensyn til sin taushetsplikt stille som vilkår for utlevering av navn og adresse etter foregående ledd, at transaksjonsbank fremlegger eller videresender en skriftlig bekreftelse fra brukerstedet om at det har skjedd en feil som har medført at kontoen ikke er belastet eller at den er belastet med feil beløp. Transaksjonsbank skal uten ugrunnet opphold påse at kortholder varsles om at slike opplysninger er gitt brukerstedet. 23 Fortolkning av reglene. Tvister Oppstår det tvist mellom banker eller tvil om fortolkningen eller praktiseringen av disse reglene, kan banken, eventuelt FNO Servicekontor, bringe saken inn for Ansvarsregulerende utvalg til uttalelse eller avgjørelse. Nærmere regler om behandling og avgjørelse i utvalget fremgår av "Regelverk for ansvarsregulerende utvalg". 24 Endring av reglene FNO Servicekontor kan vedta endringer i disse reglene. Endringer i som operatør av fellesfunksjonen skal utføre for hhv. kontobank og transaksjonsbank, krever skriftlig tilslutning fra banker som omfattes av disse reglene. 25 Forholdet til andre avtaler eller regler Disse reglene fastsetter særskilte vilkår ved behandling av kort som omfattes av reglene. Reglene suppleres av bestemmelser i "Alminnelig regelverk om ansvarsregulering ved innenlands betalingsformidling" og "Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling". 13

14 26 Ikrafttredelse. Opphør av andre avtaler Reglene trer i kraft Reglenes 20 trer i kraft fra det tidspunkt det er sendt melding til Norges Bank om avregningsavtale etter lov om betalingssystemer kapittel 4, og de praktiske forhold knyttet til Norges Banks medvirkning som oppgjørsbank i avregningsavtalen er klarlagt. 5 Fra det tidspunkt disse reglene trer i kraft opphører: a. Avtale om utstedelse og behandling av BankAxept-kort inngått mellom Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. b. Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder fastsatt i 1997 av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. Avtale om innsamling av elektroniske korttransaksjoner inngått mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor og Bankenes Betalingssentral AS opphører når avtale er inngått med ny operatør av fellesfunksjonen. 6 5 Slik melding til Norges Bank ble sendt Slik avtale med ny operatør ble inngått

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer