Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder"

Transkript

1 Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens Servicekontor den 27. april Reglene sist endret 15. februar 2011 av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNO Servicekontor. 1 Reglenes formål og virkeområde Formålet med disse regler er å bidra til reell og virksom konkurranse mellom bankene i tilbudet til markedet av kortbasert elektronisk betalingsformidling både til kortholdere og til brukersteder. I reglene fastsettes bestemmelser som skal sikre effektivitet, sikkerhet samt rasjonell og samordnet utførelse i den enkelte banks tilbud av kortbaserte elektroniske betalingstjenester under BankAxeptmerket. Reglene regulerer bankens adgang til å utstede BankAxept-kort. Reglene fastsetter videre bankens rett og plikt til å akseptere BankAxept-kort utstedt av andre banker til kontantuttak i sine kontantautomater. Endelig fastsetter reglene bankens adgang til å inngå avtale med brukersteder om at brukerstedet kan akseptere BankAxept-kort til betaling for kjøp av varer eller tjenester. Den enkelte bank skal selv ivareta de forretningsmessige forhold til sine kunder, henholdsvis kortholder og brukersted. 2 Definisjoner I disse reglene betyr: BankAxept-kort: Kort utstedt av bank i samsvar med disse regler. BankAxept-terminal: betalingsterminal på brukersted som er utplassert og opereres i samsvar med disse regler. Kontantautomat: Automat som tillater selvbetjent kontantuttak og eventuelt andre tjenester som bank tilbyr gjennom automaten, og som er utplassert og opereres i samsvar med disse regler. Kontobank: Bank som har utstedt BankAxept-kort. NICS: Norwegian Interbank Clearing System. Transaksjonsbank: Bank som står ansvarlig for drift av kontantautomat, eller som har inngått avtale med brukersted om BankAxept-terminal. Kortholder: Kunde (betaler) som kontobank har utstedt BankAxept-kort til. Brukersted: Kunde som tilbyr sine kunder å benytte BankAxept-kort for betaling av varer eller tjenester, eller for utbetaling av kontanter. 1

2 Operatør av fellesfunksjonen (også benevnt "operatøren"): Aktør som på vegne av banker underlagt disse regler, forestår operasjoner knyttet til utførelse av den finansielle transaksjonen ved bruk av BankAxept-kort i BankAxept-terminaler. 3 Hvem reglene gjelder for Reglene gjelder for banker som er medlem av Finansnæringens Servicekontor eller Sparebankforeningens Servicekontor. Bank som ikke er medlem kan med samtykke fra ett av de to servicekontorer, slutte seg til disse regler. Bare banker underlagt lovgivning i en EØS-stat kan delta i disse regler. Har banken gitt en medhjelper i oppdrag å medvirke til utstedelse av BankAxept-kort eller til behandling av en transaksjon BankAxept-kort, er banken ansvarlig for at reglene følges. Reglene gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. 4 Utstedelse av kort 4.1 Rett til å utstede BankAxept-kort BankAxept-kort kan bare utstedes av bank som omfattes av reglene. Alle finansielle transaksjoner som kortholder utfører med BankAxept-kortet, skal medføre direkte belastning av kortholders konto i kontobank. 4.2 Avtale med kortholder om bruk av kort Kontobank skal inngå skriftlig avtale med kortholder om bruk av BankAxept-kortet. Kortet skal kunne brukes i alle betalingsterminaler og/eller i alle kontantautomater som tilfredsstiller kravene i disse reglene. Kortholder skal i avtalen pålegges å identifisere seg med sin personlige kode ved bruk av BankAxeptkort i BankAxept-terminaler og kontantautomater, unntatt ved bruk av reserveløsning i henhold til 9.5. Avtalen mellom kontobank og kortholder skal inneholde alle økonomiske vilkår for de finansielle transaksjoner som nevnt i forrige punktum. 4.3 Krav til standarder mv i kortet Nødvendige data for elektronisk lesing av BankAxept-kort og elektronisk behandling av transaksjoner med kortet, legges i kortet etter standard fastsatt av BSK. BSK skal fastsette krav til data i kortet med sikte på manuell behandling ved bruk av reserveløsning. 2

3 Kontobank skal generere kortholders personlige kode. Systemer for generering og behandling av kortholders personlige kode, herunder oppbevaring og distribusjon av nøkler, skal tilfredsstille krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK, uten hensyn til om nøkler eller systemer eies av BSK eller av kontobank eller dennes medhjelper. Innlegging av data i kortet som nevnt i første ledd, kan bare skje av leverandør som er godkjent av BSK. I produksjonsavtalen med banken skal leverandøren påta seg ansvar for at eventuelle leveranser fra underleverandører tilfredsstiller kravene i disse reglene. 4.4 BankAxept-kort for særskilte brukere Administrasjonene i Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor kan i fellesskap gi særlige regler som tillater at banker utsteder BankAxept-kort til offentlige og private institusjoner som i lov eller i medhold av lov tildeler økonomisk stønad til enkeltpersoner, og slik at kortene overlates videre til stønadsmottakere for online bruk i minibanker og betalingsterminaler. 1 Det beløp stønadsmottaker skal kunne disponere gjennom slike kort skal begrenses til den økonomiske støtte som tildeles som følge av lov eller i medhold av lov. 5 Hva kontantautomater kan brukes til Kontantautomater kan brukes til selvbetjent uttak av kontanter og kjøp av valuta. Etter nærmere bestemmelser fastsatt av BSK kan transaksjonsbank gjennom kontantautomater i tillegg tilby kortholder selvbetjent kjøp av varer og tjenester. BSK kan også bestemme at nærmere angitte varer og tjenester ikke skal kunne tilbys i kontantautomater. 6 Transaksjonsbanks avtale med brukersted Transaksjonsbank skal inngå skriftlig avtale med brukersted om bruk av BankAxept-terminaler og behandling av BankAxept-kort. Vilkårene skal samsvare med disse reglene. Transaksjonsbank skal påse at brukerstedets behandling av kortet er i samsvar med de avtalte vilkår. Brukerstedet skal i avtalen pålegges blant annet å gjøre kjent ved oppslag i butikklokaler eller på annen egnet måte at BankAxept-kortet aksepteres som betaling. Krav fastsatt av BSK for brukerstedets innsending av transaksjoner skal gjenspeiles i avtalen. Hvis kortet i tillegg til å være et BankAxept-kort også kan behandles etter andre regler eller rutiner enn det som er bestemt i disse reglene ("kombinerte kort"), skal brukerstedet pålegges å behandle kortet som et BankAxept-kort. Dette er likevel ikke til hinder for at kortholder i den konkrete kjøpssituasjonen tar initiativ til å avtale med brukerstedet at kortet behandles etter andre regler eller rutiner. Hvis et BankAxept-kort er et kombinert kort der kortholder også kan foreta kontaktløse betalinger, skal den kontaktløse transaksjonen behandles før BankAxept. Hvis en kontaktløs transaksjon blir 1 Slike særlige regler er inntatt i tillegg 1 til denne avtale. 3

4 avbrutt, skal den påfølgende kontaktbaserte transaksjonen gjennomføres på samme applikasjon som dannet utgangspunkt for den avbrutte transaksjonen. Dette gjelder likevel ikke dersom den kontaktbaserte transaksjonen initieres etter tidsfrister fastsatt av BSK. Transaksjonsbank skal informere operatør av fellesfunksjonen om avtaler som banken inngår med brukersteder, herunder bl.a. brukerstedets navn, adresse og de enkelte terminaler på de enkelte brukersteder. Nærmere regler om opplysninger som transaksjonsbank skal gi til operatøren, fastsettes av BSK. 7 Krav til fysisk og logisk sikkerhet Systemer, terminaler og annen fysisk utrustning som benyttes for behandling av transaksjoner med BankAxept-kort, skal være i samsvar med krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK. BSK har rett til å kontrollere at disse kravene er oppfylt. BSK kan typegodkjenne systemer, terminaler og annen fysisk utrustning. Sikkerhetsnøkler skal brukes og behandles i samsvar med regler fastsatt av BSK. BSK skal utarbeide retningslinjer for kontroll og godkjenning av systemer, terminaler eller annen fysisk utrustning, samt dekning av kostnader ved slik kontroll og godkjenning. 8 Bruk av merke/logo BankAxept-kortet skal på forside eller bakside være påført kontobanks navn eller alminnelig brukte forretningsnavn. Videre skal kortet på forside eller bakside være utstyrt med felles merke/logo. Det felles merke/logo kan ikke benyttes på andre kort enn de som behandles etter disse reglene. Det felles merke/logo skal være synlig på kontantautomater og på BankAxept-terminaler og vise kortholder at kortet kan anvendes. Nærmere bestemmelser om rettigheter til det felles merket, bruk av merket og utforming av merket fastsettes av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor i fellesskap. 2 9 Autorisasjonsforespørsler 9.1 Normalsituasjonen Ved uttak i kontantautomat skal transaksjonsbank overføre nødvendige data til kontobank, eller til institusjon som har fullmakt fra kontobank, med forespørsel om transaksjonen kan gjennomføres. Ved bruk av BankAxept-kort i BankAxept-terminal, skal transaksjonsbank overføre nødvendige data til kontobank via operatør av fellesfunksjonen med forespørsel om transaksjonen kan gjennomføres. 2 Regler om bruk av BankAxept-merket er inntatt som tillegg 2 til denne avtale. 4

5 Transaksjonsbank kan bare gjennomføre transaksjonen dersom kontobank eller dens fullmektig gir bekreftende svar (autoriserer transaksjonen). BSK skal fastsette standard for overføring av autorisasjonsforespørsler og kontobanks svar på slike forespørsler. For øvrig kommer "Avtale om dekningskontroll - BALTUS", fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor, til anvendelse på slike autorisasjonsforespørsler. Hvis transaksjonen ikke kan gjennomføres, skal det fremgå entydig for kortholder om dette skyldes negativ svartransaksjon fra kontobank eller om det skyldes andre forhold, for eksempel teknisk svikt. BSK kan fastsette nærmere regler om opplysningene. Dersom BankAxept-kortet benyttes i en BankAxept-terminal der kjøpsbeløpet ikke kan inngå i autorisasjonsforespørselen, skal transaksjonsbank sende informasjon om kjøpsbeløp til operatør av fellesfunksjonen straks betalingen for kjøpet er gjennomført. 9.2 Kortvarig svikt i kommunikasjonen med kontobank - kontantautomater Ved kortvarig svikt i kommunikasjonen mellom kontantautomat og kontobank, kan uttak av kontanter eller andre tjenester fra kontantautomater, autoriseres etter reglene i denne paragraf. BSK kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal anses som kortvarig svikt. Transaksjonsbank skal kontrollere at kortet gir tilgang til uttak i kontantautomater, kortets gyldighet og kortholders personlige kode. Hvis kortet ikke er gyldig eller personlig kode er feil, skal transaksjonsbank avvise uttaket og foreta nødvendige registreringer. Hvis kortet er gyldig og personlig kode er riktig, skal transaksjonsbank også kontrollere om kortet er innmeldt i sperreregister og om kortet, ut fra data i kortet, fastsetter at transaksjoner alltid skal autoriseres av kontobank. Hvis kortet er meldt sperret eller transaksjoner alltid skal autoriseres av kontobank, skal transaksjonen avvises. Hvis transaksjonen ikke skal avvises etter reglene over, kan transaksjonsbank utbetale det angitte beløp til kortholder etter regler fastsatt av BSK. Krav til kontroller, rutiner for "sluk" av kortet og aktivitetsregistrering fastsettes av BSK. 9.3 Teknisk svikt hos kontobank BankAxept-terminaler Ved svikt i kontobanks egne systemer eller i kommunikasjonen mellom kontobank og operatør av fellesfunksjonen, kan transaksjonen autoriseres av operatør av fellesfunksjonen etter nærmere regler gitt av den enkelte kontobank. 9.4 Innmelding til sperreregister Et kort anses innmeldt til sperreregister hos transaksjonsbank fra det tidspunkt kontobank kan dokumentere at sperremeldingen ble avsendt fra kontobank. Hvis transaksjonsbank kan sannsynliggjøre at sperremeldingen likevel ikke er mottatt på transaksjonstidspunktet på grunn av 5

6 forhold som ligger utenfor transaksjonsbanks kontroll, anses sperremeldingen innmeldt når den er mottatt av transaksjonsbank. 9.5 Reserveløsning på brukersteder Hvis BankAxept-kortet ikke kan behandles i BankAxept-terminal ved bruk av personlig kode som følge av teknisk svikt i kommunikasjonen mellom brukerstedet og operatør av fellesfunksjonen eller hvis det er teknisk svikt hos operatør av fellesfunksjonen, kan brukerstedet benytte reserveløsning. Reserveløsningen kan bare benyttes for beløp inntil de grenser som til enhver tid er fastsatt av BSK, med mindre transaksjonsbank sørger for at det foretas manuell godkjenning (autorisasjon) mot kontobank. Dersom kortet blir avvist uten at det er klart at det skyldes teknisk svikt i kommunikasjonen med operatøren, eller hvis det er teknisk feil ved kortet, kan reserveløsning likevel benyttes hvis transaksjonsbank uansett beløp får godkjent (autorisert) transaksjonen hos kontobank. BSK skal, på vegne av kontobank, fastsette nærmere regler om reserveløsning på brukersted Kontantuttak på brukersteder Transaksjonsbank kan inngå skriftlig avtale med brukerstedet om at brukerstedet kan utbetale kontanter til kortholder. Hvis det utbetales kontanter i tilknytning til betaling for kjøp av varer eller tjenester ("cash back"), skal transaksjonsbank registrere særskilt kontantbeløpet i den autorisasjonsforespørsel som formidles til kontobank. Hvis det utbetales kontanter uten tilknytning til betaling for kjøp av varer eller tjenester ("cash out"), skal dette angis i autorisasjonsforespørselen til kontobank i tråd med standard fastsatt av BSK. Kontanter til kortholder skal ikke gis dersom kortholders personlige kode ikke kan benyttes eller operatør av fellesfunksjonen ikke har formidlet aksept fra kontobank om at transaksjonen kan gjennomføres. 11 Terminalutskrift til kortholder Kortholder skal gis egen terminalutskrift når kortet er anvendt. Terminalutskriften skal minimum inneholde opplysninger som identifiserer kortet som ble benyttet, hvor og når kortet ble benyttet og beløp som ble belastet kortholders konto. Hvis det er tatt ut kontanter gjennom bruk av BankAxeptterminal, skal kontantbeløpet fremgå av terminalutskriften. Ved bruk av kontantautomater for uttak av kontanter skal kortholder kunne velge om kontantautomaten skal gi terminalutskrift. BSK kan sette ytterligere krav til innholdet i den finansielle transaksjonen og til innholdet i terminalutskriften. 3 Nærmere regler om reserveløsning er inntatt som tillegg 3 til denne avtale. 6

7 12 Kreditering av brukerstedet Transaksjonsbank skal gi oppgjør til brukersted for alle transaksjoner som kontobank har godkjent (autorisert), til den bankkonto som er avtalt. 13 Avregning og oppgjør Transaksjonsbank skal uten ugrunnet opphold sende autoriserte transaksjoner fra kontantautomater til NICS. Etter avtale med den enkelte kontobank kan transaksjonsbank sende summen av autoriserte transaksjoner fra kontantautomater til NICS. For avregning og oppgjør av autoriserte transaksjoner fra BankAxept-terminaler skal transaksjonsbank sende melding til operatør av fellesfunksjonen, som på vegne av transaksjonsbank sender autoriserte transaksjoner til NICS. Dersom transaksjoner gjennomføres etter 9.5, og disse ikke senere kan sendes elektronisk fra BankAxept-terminal og inn til operatør av fellesfunksjonen, må transaksjonsbank selv besørge registrering av transaksjonene og sende disse til NICS innen frister fastsatt av BSK. 14 Driftsmessige krav BSK kan fastsette driftsmessige krav til transaksjonsbank og kontobank (svartider, time out, oppetider m.v.) 15 Arkivering og gjenfinning av bilag Så vel kontobank som transaksjonsbank skal arkivere og kunne gjenfinne grunnlaget for den enkelte transaksjon i henhold til de krav som banklovene og regnskapsloven med forskrifter stiller. Det vises også til 6 i Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling. 16 Operatør av fellesfunksjonen 16.1 Oppgaver for operatøren av fellesfunksjonen - oversikt Operatør av fellesfunksjonen skal utføre de oppgaver som innenfor en samordnet multilateral infrastruktur er nødvendig for å sikre: a. tilstrekkelig oversikt over BankAxept-terminaler, b. korrekt og sikker utveksling av autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler og svar på slike autorisasjonsforespørsler, jf 9.1 og 9.3 samt c. rasjonell utveksling og avregning av kapitaltransaksjoner (mellom bankene) generert via BankAxept-terminaler, jf Oppdatert oversikt over BankAxept-terminaler Operatøren skal til enhver tid ha tilgjengelig og kunne gi oversikt over alle BankAxept-terminaler, herunder bl.a. brukersteder og transaksjonsbank. Krav til opplysninger som operatøren skal kunne gjøre tilgjengelig, herunder også krav til oppbevaring og svartider fastsettes av BSK. 7

8 Nærmere regler om opplysninger som operatøren skal kunne gi til respektive transaksjonsbanker, kontobanker, BSK, samt Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor fastsettes i avtale mellom de to servicekontorer og operatøren, jf Formidling og behandling av autorisasjonsforespørsler mv Operatøren skal, på vegne av transaksjonsbank, besørge formidling av autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler til kontobank og på vegne av kontobank formidle kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen tilbake til transaksjonsbank. 4 Alle kontobanker skal ha mulighet til å benytte operatøren som medhjelper for autorisasjon dersom kontobank selv ikke er i stand til å behandle autorisasjonsforespørsler på grunn av teknisk svikt i kontobanks egne systemer eller i kommunikasjonen mellom kontobank og operatøren, jf 9.3 Operatøren skal til enhver tid kunne kontrollere autorisasjonsforespørsler mot sperreregister for alle kontobanker, jf 9.4. BSK fastsetter nærmere regler for kommunikasjon mellom bankene og operatøren Meldingstjeneste for tapte kort Operatøren skal tilby kontobank en tjeneste som gir kortholdere mulighet til å melde inn bortkomne/stjålne kort også utenom kontobanks åpningstid (Bankenes Meldingstjeneste). Slik melding fra kortkunde skal operatøren straks videreformidle til kontobank Kontobank eller transaksjonsbank under offentlig administrasjon eller "full midlertidig sperre" Operatøren skal avvise autorisasjonsforespørsler fra BankAxept-terminaler mot kontobank som er satt under offentlig administrasjon. Det samme gjelder autorisasjonsforespørsler fra BankAxeptterminaler på brukersteder som har avtale med en transaksjonsbank som er satt under offentlig administrasjon. Avvisningen skal skje slik at reserveløsning ikke trer inn til erstatning for avviste autorisasjonsforespørsler. Transaksjoner som ble autorisert før operatøren ble informert om offentlig administrasjon, skal sendes til NICS på normal måte etter reglene i Operatøren skal avvise autorisasjonsforespørsler mot kontobank som er satt på full midlertidig sperre etter Regler for Avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i masseavregningen i Norwegian Interbank Clearing System (NICS). Informasjon om at bank er satt på full midlertidig sperre gis til operatøren av transaksjonsbank, NICS Operatørkontor eller driftssted for NICS. Transaksjoner som ble autorisert før operatøren ble informert om full midlertidig sperre og iverksatte avvisning, skal sendes til NICS på normal måte etter reglene i Fra det tidspunkt NICS Operatørkontor eller driftssted for NICS gir melding til operatøren om at en 4 I praksis sendes kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen til BankAxept-terminalen. Det er transaksjonsbank som innestår for at BankAxept-terminalen utfører korrekte handlinger i tråd med kontobanks svar på autorisasjonsforespørselen. 8

9 bank som har vært satt på full midlertidig sperre igjen kan inngå i ordinær avregning etter Regler for Avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i masseavregningen i Norwegian Interbank Clearing System (NICS), skal operatøren gjenoppta videreformidling av autorisasjonsforespørsler til kontobank Innsending av kapitaltransaksjoner til NICS Operatøren skal, på vegne av transaksjonsbank, besørge innsending av kapitaltransaksjoner til NICS. Slik innsending skal skje på grunnlag av melding fra transaksjonsbank om belastning av kontobanker for BankAxept-transaksjoner. Innsendingen forutsetter at operatøren har formidlet kontobanks bekreftende svar på autorisasjonsforespørsel tilbake til transaksjonsbank. Tilsvarende gjelder transaksjoner utført på grunnlag av 9.5 når BankAxept-terminalen, eller systemer på transaksjonsbanks side, lagrer transaksjoner elektronisk i påvente av gjenopprettet kommunikasjon med operatøren Fellesfunksjonens priser a. Priser for bankers bruk av de oppgaver som operatøren skal ivareta skal faktureres kontobank. Likevel skal priser for de oppgaver som er direkte relatert til brukersteder og som brukerstedssiden kan utøve innflytelse over, faktureres transaksjonsbank. Forøvrig gjelder følgende prinsipper for fastsettelse av pris: b. Priser for bruk av fellesfunksjonen skal ikke være diskriminerende for noen av bankene. Dette er ikke til hinder for at banker med store transaksjonsvolumer innrømmes rabatter. Det skal ikke finne sted kryss-subsidiering mellom funksjoner i fellesfunksjonen og annen virksomhet som utføres av operatøren. Operatøren skal til enhver tid føre oversikt over henførbare inntekter og kostnader fordelt på de avtalte kostnadskomponenter som vedrører operatøren atskilt fra øvrig virksomhet som utøves av operatøren. På anmodning fra Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor skal operatøren stille denne oversikten til disposisjon. c. Tjenester utført av operatøren skal prises separat og ikke inngå i andre periodiske priser eller transaksjonspriser som banker betaler for annen tjenesteproduksjon levert av den som ivaretar fellesfunksjonen. d. Operatøren kan ikke kreve tilknytningsavgifter utover faktiske kostnader knyttet til nødvendig teknisk oppkopling av ny bank. Modell for fakturering av banker til dekning av operatøren av fellesfunksjonens utvikling, administrasjon og drift av de oppgaver som utføres etter disse reglene, avtales mellom operatøren og Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor Valg av operatør av fellesfunksjonen Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor velger operatør av fellsfunksjonen. Før operatør utpekes, skal Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor nedsette en egen komité bestående av representanter fra banker som deltar i disse reglene. Komiteen skal: 9

10 a. I samråd med BSK, fremlegge forslag til nærmere kriterier som skal legges til grunn for valg av operatør og opplyse om aktører som antas å tilfredsstille disse kriterier. b. Vurdere tilbud fra aktører og fremme en anbefaling om valg av operatør til Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. En slik anbefaling skal også inneholde en eksplisitt vurdering fra BSK om aktørens muligheter til å overholde standarder og sikkerhetskrav. Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor kan anmode enkeltbanker om å meddele egne erfaringer med aktører som gir tilbud. Den enkelte bank skal gi sin tilslutning til bruk av den valgte operatør av fellesfunksjonen før banken inngår brukerstedsavtale etter Avtalerelasjoner Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor skal inngå avtale med operatør av fellesfunksjonen. Avtalen skal fastsette nærmere krav til den virksomhet operatøren utøver på vegne av henholdsvis kontobank og transaksjonsbank, blant annet bestemmelser om forholdet til de to servicekontorer, krav til driftsstabilitet, innsyn og kontroll samt produksjon av statistikker. Den enkelte kontobank og transaksjonsbank skal inngå brukeravtale med operatøren. Brukeravtalene skal ligge innenfor rammen av disse reglene. De tjenester fellesfunksjonen utfører på vegne av banker skal ikke føre til at det etableres tekniske bindinger i forhold til bestemte typer terminalsystemer eller leverandører av terminalsystemer. 17 Ansvarsregler 17.1 Ansvar for transaksjoner hvor personlig kode er benyttet Kontobank skal gi transaksjonsbank oppgjør for transaksjoner gjennomført i samsvar med disse reglene, når kortholder har identifisert seg ved personlig kode. Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder selv om det er brukt forfalskede BankAxept-kort, det vil si kort fremstilt ved kopiering av ekte kort eller der data i ekte kort er endret eller manipulert. Ansvaret etter første ledd gjelder derimot ikke ved bruk av falske kort slik som beskrevet i 17.5 Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder ikke transaksjoner som er gjennomført eller blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som transaksjonsbank eller dens medhjelper er ansvarlig for Ansvar ved bruk av reserveløsning Kontobank skal gi transaksjonsbank oppgjør for transaksjoner gjennomført i samsvar med reglene i 9.5 om reserveløsning. 10

11 Oppgjørsplikten etter første ledd gjelder likevel ikke for a. transaksjoner fra et og samme brukersted der reserveløsningen sammenhengende har vært i bruk i mer enn seks timer, b. transaksjoner over den beløpsgrense som er fastsatt og kontobank ikke har godkjent transaksjonen. Ansvaret gjelder likevel for den del av transaksjonsbeløpet som ikke overstiger beløpsgrensen, c. transaksjoner utført av andre enn kortholder d. transaksjoner utført med falsk eller forfalsket kort e. transaksjoner som er gjennomført eller blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som transaksjonsbank eller dens medhjelper er ansvarlig for Fremsettelse av innvendinger mot ansvaret Hvis kontobank ikke mener seg bundet av oppgjørsplikten i 17.1 eller 17.2, må den reise innvendinger overfor transaksjonsbank snarest mulig etter at kontobank ble kjent med forholdet, og senest innen tre måneder etter at transaksjonen ble gjennomført Ansvar på annet grunnlag. Nedsettelse av ansvar Disse reglene suppleres av "Alminnelig regelverk for ansvarsregulering ved innenlands betalingsformidling". Ved motstrid går reglene ovenfor i 17.1 til 17.3 foran det alminnelige regelverk Felles ansvar for falske kort Ved bruk av BankAxept-kort som er uberettiget fremstilt uten at ekte kort er kopiert og uten at data i ekte kort er endret eller manipulert, og det for fremstillingen er benyttet nøkler som eies av BSK, skal eventuelt tap dekkes av alle kontobanker i forhold til antall kort de har utstedt ved siste årsskifte før tapstidspunktet. 18 Motregning. Tap ved insolvens De fordringsforhold som oppstår mellom kontobank og transaksjonsbank som følge av betalingstransaksjoner etter dette regelverk, skal motregnes på multilateral basis. Fordringsforholdet regnes som oppstått fra det tidspunkt kontobank eller dens fullmektig har bekreftet at transaksjonen kan gjennomføres (autorisert transaksjonen). Transaksjonen betraktes da som mottatt av det system som dette regelverk omhandler. Driftsted for NICS skal i en særskilt avregningstabell føre alle uoppgjorte transaksjoner til/fra bank satt under offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling (fallentbanken), og som er autorisert frem til tidspunktet for offentlig administrasjon eller innsolvensbehandling. Frist for bankene for å sende slike transaksjoner til NICS er innsendingsfrist for Sluttavregningen andre bankdag etter at offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling ble besluttet. Etter fristens utløp skal Driftsted for NICS informere NICS Operatørkontor om fallentbankens posisjon i den særskilte avregning. NICS Operatørkontor skal innhente bekreftelse fra bostyret om det er avsatt midler i boet for helt eller delvis dekning av fallentbankens posisjon i den særskilte avregning 11

12 og den konto som skal belastes for dette beløp. Beløpet skal bekreftes av boets bankforbindelse. Om fallentbankens posisjon i den særskilte avregning er positiv, krediteres dette den konto som er oppgitt av boet. Dersom differansen mellom de avsatte midler i boet og fallentbankens posisjon i den særskilte avregning er negativ skal NICS Operatørkontor fordele denne differansen (udekkede posisjon) på de øvrige deltagende banker i forhold til disse bankers antall utstedte BankAxept-kort pr året før tidspunktet for offentlig administrasjon eller annen innsolvensbehandling. De fordelte beløp belastes bankene gjennom at Driftssted for NICS, på oppdrag fra NICS Operatørkontor, legger det beløp den enkelte bank skal betale inn i den særskilte avregning som deretter sendes til oppgjør. Etter gjennomført oppgjør vil transaksjonene i den særskilte avregning sendes til bankene. På vegne av bankene presenterer NICS Operatørkontor krav i boet tilsvarende summen av alle belastningstransaksjonene (fallentbankenes udekkede posisjon). Eventuell dividende fordeles til bankene i forhold til det den enkelte bank ble belastet for ved inndekning av fallentbankens udekkede posisjon. 19 Opplysning om kort, transaksjoner mv De to servicekontorer etablerer hver for seg rutiner for å kunne gi oversikt over antall utstedte kort ved hvert årsskifte som deres medlemmer er ansvarlige for etter 17.5 og 18. De deltakende banker plikter uoppfordret å gi sine respektive foreninger nødvendig informasjon for å kunne oppfylle plikten etter første ledd. Videre plikter så vel kontobank som transaksjonsbank å gi statistiske opplysninger om kortbruk, kontantautomater, brukersteder, transaksjoner mv som foreningene ber om. 20 Innhenting av opplysninger om kortholder Dersom kortholders konto ved en feil ikke er belastet eller belastet med feil beløp etter bruk av betalingskortet, skal kontobank etter anmodning fra transaksjonsbank oppgi kortholders navn og adresse, jf reglene om bistandsplikt i Alminnelig regelverk ved interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling 7. Formålet med slik opplysningsplikt er at brukerstedet (betalingsmottaker) skal kunne ivareta sine interesser overfor kortholder, for eksempel i form av et betalingskrav. Kontobank kan av hensyn til sin taushetsplikt stille som vilkår for utlevering av navn og adresse etter foregående ledd, at transaksjonsbank fremlegger eller videresender en skriftlig bekreftelse fra brukerstedet om at det har skjedd en feil som har medført at kontoen ikke er belastet eller at den er belastet med feil beløp. Transaksjonsbank skal uten ugrunnet opphold påse at kortholder varsles om at slike opplysninger er gitt brukerstedet. 21 Fortolkning av reglene. Tvister Oppstår det tvist mellom banker eller tvil om fortolkningen eller praktiseringen av disse reglene, kan banken, eventuelt Finansnæringens Servicekontor eller Sparebankforeningens Servicekontor, bringe 12

13 saken inn for Ansvarsregulerende utvalg til uttalelse eller avgjørelse. Nærmere regler om behandling og avgjørelse i utvalget fremgår av "Regelverk for ansvarsregulerende utvalg". 22 Endring av reglene Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor kan i fellesskap vedta endringer i disse reglene. Endringer i som operatør av fellesfunksjonen skal utføre for hhv. kontobank og transaksjonsbank, krever skriftlig tilslutning fra banker som omfattes av disse reglene. 23 Forholdet til andre avtaler eller regler Disse reglene fastsetter særskilte vilkår ved behandling av kort som omfattes av reglene. Reglene suppleres av bestemmelser i "Alminnelig regelverk om ansvarsregulering ved innenlands betalingsformidling" og "Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling". 24 Ikrafttredelse. Opphør av andre avtaler Reglene trer i kraft Reglenes 18 trer i kraft fra det tidspunkt det er sendt melding til Norges Bank om avregningsavtale etter lov om betalingssystemer kapittel 4, og de praktiske forhold knyttet til Norges Banks medvirkning som oppgjørsbank i avregningsavtalen er klarlagt. 5 Fra det tidspunkt disse reglene trer i kraft opphører: a. Avtale om utstedelse og behandling av BankAxept-kort inngått mellom Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. b. Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder fastsatt i 1997 av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. Avtale om innsamling av elektroniske korttransaksjoner inngått mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor og Bankenes Betalingssentral AS opphører når avtale er inngått med ny operatør av fellesfunksjonen Oppsigelse Finansnæringens Servicekontor eller Sparebankforeningens Servicekontor kan si opp regelverket med 12 måneders skriftlig varsel til den annen part. 5 Slik melding til Norges Bank ble sendt Slik avtale med ny operatør ble inngått

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Regler om BankAxept-infrastruktur

Regler om BankAxept-infrastruktur Regler om BankAxept-infrastruktur Fastsatt av Bits AS 23.06.2016. Oppdatert 01.11.2016 som følge av ikrafttredelse av forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Reglenes formål Disse regler danner

Detaljer

Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0

Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0 Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0 Innhold 1. Dokumentinformasjon...4 1.1 Siste versjon... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Referansedokumenter... 4 1.4 Mulige fremtidige dokumenter...

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre.

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre. Regler om BankAxess Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 22. juni 2005 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2005. 1. Hva reglene

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Tjenesteregler BankAxept online instrument for særskilte brukere. Versjon 1.0

Tjenesteregler BankAxept online instrument for særskilte brukere. Versjon 1.0 Tjenesteregler BankAxept online instrument for særskilte brukere Versjon 1.0 Innhold 1. Dokumentinformasjon... 3 1.1 Siste versjon... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Referansedokumenter... 3 2. Reglenes formål

Detaljer

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av FNO Servicekontor 25.09.2013 etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur (BBI). Sist endret 05.02.2014. Reglene

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av Finans Norge Servicekontor Sist endret av Bits AS 19. desember 2017.

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av Finans Norge Servicekontor Sist endret av Bits AS 19. desember 2017. Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av Finans Norge Servicekontor 25.09.2013. Sist endret av Bits AS 19. desember 2017. 1. Reglenes formål og virkeområde Formålet med disse

Detaljer

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av FNO Servicekontor 25.09.2013 etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur (BBI). Sist endret 25.03.2015. Reglene

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

Samarbeid om den felles infrastruktur

Samarbeid om den felles infrastruktur Samarbeid om den felles infrastruktur Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 08.12.98 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.98. Siste gang endret av Bransjestyre bank og

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System)

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System) Felles varslingskrav for aktørene i NICS (Norwegian Interbank Clearing System) 2014 Vedtatt av styret i NICS Operatørkontor 20. oktober 2011. Sist endret 2. januar 2014 Innhold: 1 Om Felles Varslingskrav

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde)

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor den 11. november 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor den 1. september

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Avtale mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Brukersted

Avtale mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Brukersted Avtale mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Ny: Nytt brukersted BAX nummer: Multiterminal Multi overordnet (Multi1)

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.4.2011, i kraft 1.8.2011. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS () 1 16.12.2016,

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av bank axept-kort A1999-05 11.06.99 Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastruktur innen betalingsformidling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort Sammendrag: Bankforeningenes

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 Regler om BankID Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

i lys av 20/2011 DATO: RUNDSKRIV: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

i lys av 20/2011 DATO: RUNDSKRIV: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Rundskriv Økte krav til bankene i lys av driftsproblemene i påsken 2011 RUNDSKRIV: 20/2011 DATO: 15.06.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo 1 Innledning Finanstilsynet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

BankAxess; Regler for brukerdialoger

BankAxess; Regler for brukerdialoger BankAxess; Regler for brukerdialoger BSK kravspesifikasjon Versjon: 1.0 Status: Godkjent Gjeldende fra: 1. januar 2012 Bankenes Standardiseringskontor Tlf : 23 28 45 10 Postboks 2644 Solli N-0203 Oslo

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013 Årsrapport om betalingssystem 212 Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 213 Norges Banks oppgaver Fremme et effektivt betalingssystem Betalingsoppgjør mellom bankene

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

FINANSIELL INFRASTRUKTUR MAI ANNA GRINAKER

FINANSIELL INFRASTRUKTUR MAI ANNA GRINAKER FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2017 22. MAI ANNA GRINAKER Finansiell infrastruktur 2017 Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme finansiell stabilitet og et effektivt betalingssystem Effektivt

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker)

Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker) Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker) Vedtatt på Den norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1953 og på årsmøte i Sparebankforeningen i Norge 1.oktober 1953. Iverksatt 1. januar 1954.

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - Elektronisk handel

Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - Elektronisk handel Versjon 3, datert 1. desember 2006 Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - Elektronisk handel mellom..., person nr...., heretter benevnt Kunden, og DNB Bank ASA, organisasjons nr. 981276957, heretter

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Ørland kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 avtale ks svarut.docx Innhold Innhold... 2 Avtalens formål... 3 Formål...

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Uttalelse forslag til regler tilsvarende Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/751

Uttalelse forslag til regler tilsvarende Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/751 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 01.04.2016 Vår ref.: 15-1938 Deres ref.: 13/3541 - Uttalelse forslag til regler tilsvarende Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/751 Vi

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Fastsatt i medhold av sentralbanklovens 20. Disse vilkår omhandler bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank og gjelder fra

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BankAxept for netthandel BankAxept AS vil lansere ny nettbetalingsløsning Konkurrere med internasjonale

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011 www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet 20. september 2011 Innhold 1. Risiko i betalingsformidling 2. Kontinuitetsplaner 3. Bankenes ansvar ved utkontraktering 4. Oppsummering 2 Risiko i betalingsformidling

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.06.2012 Vår ref.: 12-367 Deres ref.: 02/2515 CNO Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Det

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

SPING Brukerstedsavtale

SPING Brukerstedsavtale SPING Brukerstedsavtale Denne avtale er inngått mellom: Lag / organisasjon / navn Bank / navn LAG/ORGANISASJON Lag/organisasjons adresse: Organisasjonsnr: Kontonr: Epostadresse: SPING ADMINISTRATOR Kontaktperson:

Detaljer

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater 1 (5) Page Dette brevet inneholder Nordeas forslag til hvordan rapporteringskravene i EU s EMIR-forordning kan oppfylles. Hvis du/dere er enig i dette, behøver du/dere ikke foreta deg/dere noe mer enn

Detaljer

BRANSJEFORSKRIFTER. Hotell

BRANSJEFORSKRIFTER. Hotell BRANSJEFORSKRIFTER Hotell 1(2) Disse bransjevilkår gjelder for hotelldrift og er utarbeidet av SCSN i henhold til punkt 1 i Allmenne Vilkår For Kortinnløsning. Definerte begreper gjenfinnes i bilaget Definisjoner

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer