Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder."

Transkript

1 Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni Senest endret av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNO Servicekontor 6. september Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling av BankID. BankID er ett eller flere elektroniske sertifikater som en bankkunde (sertifikatholder) kan benytte til å sikre elektronisk meldingsutveksling mellom en bank og kunde ved å bekrefte rett identitet til partene (autentisering), sikre innholdet mot endring (integritet), knytte meldingen til en bestemt part (ikke-benekting) og/eller skjule innholdet for uvedkommende (kryptere). BankID skal også sikre elektronisk meldingsutveksling i åpne nett mellom bankenes kunder. Reglene gjelder for banker som er tilknyttet FNO Servicekontor gjennom medlemskap i Finansnæringens Hovedorganisasjon eller Sparebankforeningen i Norge, samt norske og utenlandske banker og kredittinstitusjoner som med samtykke fra FNO Servicekontor har sluttet seg til reglene. I det følgende omtales disse som banker. Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. 2. Utstedelse av nivå 1-sertifikat og BankID 2.1 Sertifikathierarkiet for BankID Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor har i fellesskap etablert et øverste nivå i et tillitshierarki og utstedt et rot-sertifikat til seg selv. På grunnlag av dette rot-sertifikatet og tilhørende nøkler, har servicekontorene utstedt nivå 1-sertifikater til utstedere av BankID. Fra 1. januar 2010 overtok FNO alle oppgavene og det ansvar som tillå servicekontorene i egenskap av utsteder og innehaver av rot-sertifikatet. Fra denne dato var det FNO som foresto utstedelse av nivå 1-sertifikater til utstederne av BankID. Fra 1. januar 2011 har FNO Servicekontor overtatt alle oppgavene og det ansvar som tillå FNO i egenskap av utsteder og innehaver av rot-sertifikatet. Fra denne dato er det FNO Servicekontor som forestår utstedelse av nivå 1-sertifikater til utstederne av BankID. Utsteder av BankID er den som signerer BankID med et nivå 1-sertifikat utstedt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningen Servicekontor, FNO eller FNO Servicekontor. Det skal fremgå av BankID hvem som er utsteder. 1 Endringene trådte i kraft straks

2 Ved utstedelse av BankID som kvalifisert sertifikat reguleres utstedelsen og utstederens virksomhet, oppgaver og ansvar også av lov om elektronisk signatur. 2.2 Utstedelse av nivå 1-sertifikat til utstedere av BankID FNO Servicekontor skal utstede nivå 1-sertifikat til banker og andre (fellesutstedere) som har rett til å utstede BankID etter reglene her. FNO Servicekontor kan benytte Bankenes Standardiseringskontor (BSK) til å utføre hele eller deler av prosessene ved utstedelse av nivå 1-sertifikatet. Før det utstedes nivå 1-sertifikat skal banken avgi en erklæring til FNO Servicekontor om at den tiltrer BankID Samarbeidet, herunder gjeldende regelverk og økonomiske forpliktelser. Erklæringen skal underskrives av bankens administrerende direktør. Dersom en eller flere banker ønsker å benytte en fellesutsteder skal dette opplyses i erklæringen, og erklæringen skal medunderskrives av fellesutstederens administrerende direktør. FNO Servicekontor skal når erklæringen er funnet i orden sende banken og eventuell fellesutsteder en bekreftelse på at vilkårene for å utstede BankID er til stede. Før en fellesutsteder får utstedt nivå 1-sertifikat, skal fellesutstederen være godkjent av BSK etter reglene i punkt 5. FNO Servicekontor utarbeider standarderklæring som nevnt i andre ledd. 2.3 Hvem kan utstede BankID BankID kan utstedes av banker. Andre enn banker kan etter særlig tillatelse fra BSK etter reglene i punkt 5 utstede BankID på oppdrag fra en bank eller en gruppe banker. Det er likevel alltid en bank som skal inngå avtale med egne kunder (sertifikatholder) om bruk av BankID. 2.4 Hvem kan BankID utstedes til BankID kan utstedes til fysiske personer som har eller disponerer en konto i vedkommende bank (PersonBankID), juridiske personer (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØSområdet, og som har konto i vedkommende bank (BrukerstedsBankID), fysiske personer (brukere) som er ansatt hos eller utfører oppgaver for en juridisk person (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området (AnsattBankID). Virksomheten skal ha konto i vedkommende bank. BankID kan ikke utstedes til personer under 15 år. I særlige tilfeller kan FNO Servicekontor likevel tillate at BankID utstedes til personer under 15 år. FNO Servicekontor kan fastsette nærmere vilkår for slik utstedelse. 2.5 BankID som kvalifisert sertifikat BankID for fysiske personer (PersonBankID og AnsattBankID) skal tilfredsstille kravene til kvalifisert sertifikat etter lov om elektronisk signatur, og utstedere av

3 BankID for fysiske personer skal melde seg til Post- og teletilsynet som utsteder av kvalifisert sertifikat. Kostnadene ved registreringen dekkes av den enkelte utsteder. FNO Servicekontor kan treffe nærmere bestemmelser om fordeling av kostnadene for slik registrering mellom utstederne. 2.6 Om BankID og lignende som grunnlag for utstedelse av banklegitimasjon PersonBankID og AnsattBankID skal ikke utstedes på grunnlag av BankID utstedt av en annen bank eller på grunnlag av andre typer elektronisk legitimasjon. En BankID skal ikke benyttes som grunnlag for å få utstedt en fysisk eller en ny elektronisk legitimasjon. 3. BankID form og utførelse. Krav til fysisk og logisk sikkerhet Bankenes Standardiseringskontor (BSK) skal innenfor rammen av disse regler fastsette og forvalte sertifikatpolicies og nærmere krav til sikkerheten for BankID, herunder medium og materiale som skal være bærer av nødvendig programvare eller maskinvare og sikkerhetselementer. BSK kan gjøre unntak fra egne krav i enkelttilfeller. Systemer og annen fysisk utrustning som benyttes for BankID, skal være i samsvar med krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK. BSK har rett til å kontrollere at disse kravene er oppfylt. BSK kan typegodkjenne systemer og annen fysisk utrustning. BSK skal utarbeide og forvalte retningslinjer for kontroll og godkjenning av systemer eller annen fysisk utrustning, samt dekning av kostnader ved slik kontroll og godkjenning. 4. Varemerkets form og bruk Varemerket for BankID skal være i samsvar med vedlegg 1. Varemerket skal alltid benyttes sammen med eller på annen måte knyttes til sertifikatet slik at brukere og andre som kommer i kontakt med dette identifiserer sertifikatet med varemerket og omvendt. På samme måte skal varemerket så langt det er mulig, knyttes til brukssituasjoner for sertifikatet, herunder være synlig på brukersteder og vise sertifikatholder at BankID kan anvendes. FNO Servicekontor har rettighetene til felles merke/logo på vegne av sine medlemsbanker. Nærmere regler for anvendelse av felles merke/logo kan fastsettes av Fellesutvalget for betalingsformidling (FU).

4 5. Bruk av fellesutsteder eller underleverandører for BankID-tjenester 5.1 Krav om godkjennelse av fellesutsteder Banker kan bare benytte fellesutsteder for produksjon av BankID eller levering av tjenester relatert til BankID dersom fellesutsteder er godkjent av BSK etter reglene nedenfor. Slik godkjenning kan også gis ved generelle regler. BSK kan generelt og i enkeltsaker gi nærmere bestemmelser om hvilke fellesutstedere som krever godkjennelse. 5.2 Vilkår for godkjenning av fellesutsteder Bank som benytter fellesutsteder skal alene eller sammen med andre banker ha full styring og kontroll med fellesutstederen. Er fellesutstederen organisert som et aksjeselskap skal selskapet være heleid av bank(er) som benytter fellesutstederen. Bestemmelsene i dette avsnittet gjelder ikke dersom fellesutstederen er en bank. Bankene som benytter en fellesutsteder skal påse at fellesutsteder kan oppfylle soliditetskravene i e-signaturloven samt dekke eventuelt ansvar som fellesutstederen kan pådra seg etter e-signaturloven eller disse reglene, herunder avtale som nevnt i neste ledd. I tillegg til tilstrekkelig egenkapital kan kravet om økonomiske ressurser oppfylles gjennom eierskap eller garantier/skadesløserklæringer fra den eller de bankene som benytter fellesutstederen eller ved forsikring. Banken skal inngå avtale med fellesutstederen som regulerer rettigheter og forpliktelser, angir oppgavefordelingen mellom partene, ansvarsforhold og avtalens varighet, samt de krav som følger av lovgivningen for øvrig. 5.3 Søknad om godkjenning av fellesutsteder - endringsmelding Søknaden fra samarbeidende banker om godkjennelse av en fellesutsteder skal minst inneholde opplysninger om: a) Fellesutsteders navn, adresse og organisasjonsnummer, b) Eier- og deltakerforhold, styresammensetning og daglig leder hos fellesutstederen, c) De vilkår som er fastsatt for tilslutning til og deltakelse fra andre banker. Er samarbeidet om en fellesutsteder betinget av medlemskap, kapitalinnskudd og/eller garantier/skadesløserklæringer, skal det opplyses om dette, d) Plan for løsning av operasjonelle forhold ved en banks inntredelse og uttredelse herunder ved sperring av nivå 1-sertifikat og utstedte BankID, e) Plan for organisering og drift av virksomheten hos fellesutstederen, herunder om oppgavefordelingen mellom fellesutsteder og bank, og f) Tiltak for å sikre IKT-driften hos fellesutsteder, herunder om banken har forsikret seg om at fellesutstederen oppfyller de krav som følger av Kredittilsynets IKTforskrift. Avtale som nevnt punkt 5.2 tredje ledd skal vedlegges søknaden. Søknaden sendes BSK med kopi til FNO Servicekontor.

5 De samarbeidende banker eller fellesutstederen selv skal gi melding til BSK ved endring av betydning i forhold som nevnt i første ledd. Endring kan iverksettes dersom BSK ikke har truffet annen beslutning innen 4 uker etter at meldingen er mottatt. 5.4 Krav om deklarasjon av underleverandører Banker og godkjente fellesutstedere som benytter en eller flere underleverandører for produksjon av BankID eller levering av tjenester relatert til BankID skal sende melding til BSK om hvilke underleverandører banken eller fellesutsteder benytter. Meldingen skal minimum inneholde opplysninger om underleverandørens navn og organisasjonsnummer, de funksjoner og oppgaver som utføres for banken og andre opplysninger om underleverandørene og deres virksomhet som er av betydning for den kontroll BSK skal utføre med hensyn til fysisk og logisk sikkerhet ved bruk av BankID. Endrede forhold som påvirker innsendte opplysninger skal uten ugrunnet opphold meldes til BSK. BSK fastsetter nærmere regler om meldingens innhold, tilhørende dokumentasjon, innsendingsrutiner samt innsyn, tilsyn og kontroll med underleverandører. BSK kan generelt og i enkeltsaker gi nærmere regler om hvilke sikkerhets- og kvalitetskrav som skal stilles til underleverandører. BSK kan utarbeide og publisere en oversikt over innmeldte underleverandører og fastsette rutiner for en forenklet innmeldingsordning. 5.5 Bankenes ansvar for egne underleverandører og fellesutstedere Regler om BankID og bestemmelser gitt i medhold av disse gjelder uavhengig av hvilke underleverandører eller fellesutstedere som banken benytter, og den enkelte bank er ansvarlig overfor øvrige banker for at underleverandør og fellesutsteder følger reglene. Banken skal i avtale med eventuell underleverandør og fellesutsteder pålegge denne ansvar for at leveransene tilfredsstiller kravene i disse regler og utfyllende bestemmelser gitt av BSK. 6. Innhold i BankID BankID skal inneholde følgende: a) Angivelse av utsteder b) Angivelse av sertifikatholderen c) Gyldighetsperiode for BankID d) Sertifikatholders signaturverifiseringsdata e) Utsteders digitale signatur f) Data som entydig identifiserer det enkelte BankID (serienummer) g) Den bank som inngår avtale med sertifikatholder h) Angivelse av om BankID er kvalifisert sertifikat i) Angivelse av eventuell beløpsmessig bruksbegrensning. BSK kan fastsette at BankID skal inneholde andre elementer som er nødvendig for at BankID skal fungere i samsvar med disse regler.

6 7. Nærmere om innholdet i BankID 7.1 Entydig angivelse av utsteder skal skje ved bruk av en unik identifikator. 7.2 Angivelse av sertifikatholderen skal skje ved hjelp av det navn banken benytter i sitt kunderegister og unik identifikator definert av BSK. Sertifikatholders fødselsdato skal også fremgå av sertifikatet. 7.3 Utsteders digitale signatur skal kunne verifiseres ved hjelp av et sertifikat utstedt av servicekontorene, FNO eller FNO Servicekontor. FNO Servicekontor kan fastsette nærmere regler om slike sertifikater herunder for utstedelse, bruk, verifisering, sperring, ansvar, ansvarsfordeling i tilfelle kompromittering med videre. BSK forestår sertifikatutstedelsen på oppdrag fra FNO Servicekontor. 7.4 BSK fastsetter nærmere regler om informasjonselementene i BankID. 8. Avtaleinngåelse. Bankenes kontroller ved utstedelse av BankID 8.1 Avtaleinngåelse Banken skal før utstedelse av BankID inngå skriftlig kundeavtale med sertifikatholder om bruk av BankID. For AnsattBankID inngår banken kundeavtalen med virksomheten mens virksomheten innhenter erklæring fra bruker, se punkt 9.1 og 9.4. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen inngås ved hjelp av elektronisk medium etter bestemmelsene i finansavtaleloven Behandling av personopplysninger Personopplysninger som er nødvendige for å kunne utstede, bruke eller sperre et BankID, kan etter lov om elektronisk signatur 7 bare innhentes fra sertifikatholder selv eller med dennes uttrykkelige samtykke. Opplysningene kan bare benyttes til formål som er forenlig med dette regelverket herunder statistiske formål, med mindre sertifikatholder har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at opplysningene kan benyttes til andre formål. Banken skal i kundeavtalen informere sertifikatholder om formålet med bruken av innsamlede personopplysninger og at opplysningene i forbindelse med bruk av BankID vil bli utlevert til andre sertifikatholdere. 8.3 Legitimasjonskontroll og identifisering av sertifikatholder Ved utstedelse av BankID skal banken forvisse seg om sertifikatholders identitet. Kontroll av sertifikatholders identitet skal skje ved personlig fremmøte hos banken eller en representant for banken, med mindre sertifikatholder allerede er identifisert ved personlig fremmøte ved etablering av kundeforholdet. 8.4 Krav til legitimasjonsdokumenter Bankens legitimasjonskontroll ved førstegangsutstedelse av PersonBankID og AnsattBankID skal skje på grunnlag av fremlagt gyldig norsk pass, dokumenter likestilt med norsk pass, eller utenlandsk pass. Det er likevel ikke nødvendig med ny fremleggelse av pass ved utstedelse av BankID dersom pass ble fremlagt ved personlig fremmøte i forbindelse med etablering av kundeforholdet. Kravet om fremleggelse av pass kan fravikes dersom banken er sikker på personens identitet, og

7 vedkommende etablerte sitt kundeforhold i banken før 1. mars 2007, eller kravet om fremleggelse av pass vil innebære en urimelig merbelastning for vedkommende, grunnet alder, helse eller andre særlige forhold. Så fremt kravet om pass kan fravikes skal banken i stedet kreve fremlagt annen form for legitimasjon etter de krav til fysiske legitimasjonsdokumenter som følger av hvitvaskingsloven med forskrifter. 8.5 Utfyllende regler og anbefalinger BSK kan fastsette utfyllende regler om legitimasjonskontroll og identifisering av sertifikatholdere, herunder innehavere av AnsattBankID etter reglene i punkt 9.3. Administrasjonen i FNO Servicekontor gir nærmere veiledning om forståelsen av reglene foran, hva som menes med norsk pass, dokumenter likestilt med norsk pass, og utenlandsk pass samt i hvilken grad banken skal kreve tilleggsdokumentasjon for stadfesting av utenlandske personers identitet og bosted. Det kan også gis anbefalinger om praktisering av kontrollreglene. 9. Særskilte regler for AnsattBankID 9.1 Virkeområde mv AnsattBankID er et sertifikat som bekrefter en knytning mellom en identifisert virksomhet (juridisk person) og en entydig identifisert fysisk person (brukeren) innenfor denne virksomheten. AnsattBankID kan brukes som påloggingsmekanisme i bedriftsnettbank, for sikring av andre tjenester som banken tilbyr og ved kommunikasjon mot andre brukersteder som har autorisert AnsattBankID fra virksomheten. Banken skal før utstedelse inngå avtale med virksomheten om bruk av AnsattBankID. Avtalen skal bl.a. inneholde vilkår om at AnsattBankID bare skal benyttes av ansatte og oppdragstakere til tjenestelige oppgaver eller oppdrag på vegne av virksomheten. 9.2 Innhold i AnsattBankID AnsattBankID skal inneholde følgende: a) Angivelse av utsteder b) Virksomhetens navn og norsk organisasjonsnummer c) Angivelse av sertifikatholderen som bruker av sertifikatet d) Gyldighetsperiode for sertifikatet e) Data som er nødvendig for å verifisere brukerens digitale signatur f) Utsteders digitale signatur g) Data som entydig identifiserer det enkelte sertifikat (serienummer) h) Den bank som inngår avtale med virksomheten i) Angivelse av om AnsattBankID er kvalifisert sertifikat j) Angivelse av eventuell beløpsmessig bruksbegrensning. BSK kan fastsette at AnsattBankID skal inneholde andre elementer som er nødvendig for at sertifikater skal fungere i samsvar med disse regler. For virksomheter som ikke

8 er registrert i Norge kan BSK godkjenne annen unik identifikator enn norsk organisasjonsnummer. 9.3 Legitimasjonskontroll Ved inngåelse av avtale med virksomheten og utstedelse av AnsattBankID skal banken sørge for at det gjennomføres betryggende legitimasjonskontroll og identifisering av virksomheten, brukere av virksomhetens sertifikater og en ansvarlig fysisk person som representerer virksomheten overfor banken. Slik legitimasjonskontroll skal skje ved personlig fremmøte hos banken eller representant for denne. Banken skal følge de krav til legitimasjonskontroll og dokumenter som følger av punktene 8.3 til Erklæring fra brukere av AnsattBankID Banken skal gjennom avtale med virksomheten påse at virksomheten innhenter en erklæring fra brukerne om å følge de bruks og sikkerhetsregler som gjelder for AnsattBankID. 10. Forbud mot forvekslingslike elektroniske legitimasjonsdokumenter En bank skal ikke utstede eller inngå avtale om bruk av andre sertifikater eller elektroniske attestasjoner med betegnelsen "BankID" eller med varemerke for BankID enn de som er beskrevet i reglene her. Dersom en bank utsteder eller inngår avtale om et elektronisk sertifikat som ikke er BankID, skal banken påse at sertifikatet ikke kan forveksles med BankID. 11. Bankenes gjensidige anerkjennelse av BankID En bank som inngår avtaler om BankID etter disse regler, skal legge til grunn at de som legitimerer seg ved bruk av et BankID utstedt av andre, er rette vedkommende, med mindre banken har mistanke om at det foreligger brudd på disse reglene eller om at det benyttede BankID er misbrukt av uvedkommende. 12. Sperring og gjenåpning av BankID En bank som har inngått avtale om et BankID som er eller kan forventes å bli misbrukt, skal banken påse blir sperret (suspendert/tilbakekalt) og dessuten inndratt så langt det er mulig. Et BankID som er tilbakekalt kan ikke gjøres gyldig igjen. Banken kan isteden velge å suspendere BankID midlertidig for inntil 30 dager. Banken kan gjenåpne et suspendert BankID innen utløpet av 30 dagersfristen, så fremt grunnlaget for suspensjonen ikke lenger er til stede. Banken skal sørge for at det finnes hensiktsmessige rutiner for å motta og behandle meldinger fra egne kunder/sertifikatholdere som ønsker at BankID skal sperres. Dersom BankID ikke lenger inneholder riktige opplysninger eller sertifikatholders kundeforhold i banken er opphørt, skal banken tilbakekalle vedkommende BankID og inndra det så langt det er mulig.

9 13. Validering På forespørsel fra en sertifikatholder som banken har inngått avtale om BankID med, skal banken bekrefte eller avkrefte gyldigheten av et BankID. Bekreftelsen som gjelder BankID som andre banker har inngått avtale om, gis på bakgrunn av informasjon innhentet fra vedkommende bank og på vegne av denne. Den banken som inngår avtale om BankID, skal i avtale pålegge brukersteder å gjennomføre slike gyldighetsforespørsler. En bank skal på forespørsel fra en annen bank bekrefte eller avkrefte gyldigheten av et BankID som banken har inngått avtale om. Svar på forespørsel fra sertifikatholder skal inneholde: opplysning om BankID er tilbakekalt eller suspendert, opplysning om BankID er ukjent, og/eller de opplysninger BSK har bestemt at banken skal gi. BSK kan i generelle regler og/eller individuelle pålegg fastsette nærmere krav til valideringsforespørselen og innholdet i dialogen mellom sertifikatholder og bank og mellom de involverte banker, samt bankens registrering av opplysninger etter punkt 14 herunder registerinnhold og driftsmessig kvalitet, bl.a. svartider, time out, oppetider og oppdatering. 14. Registrering og bruk av sertifikatopplysninger og fødselsnummer 14.1 Registrering av sertifikatopplysninger Banken skal etablere eller påse at det blir etablert et register over BankID den har inngått avtale om som grunnlag for å kunne besvare valideringsforespørsler etter punkt 13. Registeret skal minst inneholde opplysninger om sertifikatholdernes navn, fødselsdato og unike identifikator. Registeret skal fortløpende oppdateres med tilbakekalte og suspenderte BankID Loggføring, arkivering og gjenfinning Banken skal etablere eller påse at det blir etablert tilfredsstillende rutiner for loggføring, arkivering og gjenfinning av opplysninger i forbindelse med utstedelse, tilbakekall, suspensjon og forespørsler. Banken skal lagre sertifikatopplysninger som nevnt i punkt 14.1 i minst ti år etter at gyldighetsperioden for et BankID er utløpt eller etter at det er tilbakekalt. Andre registrerte opplysninger (herunder valideringsforespørsler og -svar) skal lagres så lenge dette anses nødvendig i forhold til formålet med å registrere og lagre opplysningene. Mottatte og registrerte opplysninger kan bare benyttes til formål som er forenlig med dette regelverket herunder statistiske formål. Loggføringen skal dog danne grunnlag for eventuell kostnadsfordeling mellom bankene (interbankgebyrer).

10 BSK kan fastsette nærmere krav til hvilke opplysninger som skal registreres, loggføres, arkiveres og gjenfinnes Registrering og utlevering av fødselsnummer Banken skal registrere fødselsnummer (11 siffer) for sertifikatholdere banken har inngått avtale om BankID med. Registreringen forutsetter at sertifikatholder uttrykkelig har akseptert at fødselsnummeret kan utleveres til brukersteder som sertifikatholder allerede har oppgitt fødselsnummer til eller som allerede har fødselsnummeret lovlig registrert hos seg. Fødselsnummer kan bare utleveres til brukersteder som kan godtgjøre at tilgjengelige sertifikatopplysninger i BankID alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå sikker identifisering av sertifikatholder og som allerede på lovlig vis har innhentet sertifikatholders fødselsnummer. Den enkelte bank skal etablere tilfredsstillende rutiner for kontroll av at fødselsnummer bare utleveres til brukersteder som oppfyller disse vilkårene. FNO Servicekontor kan gi nærmere retningslinjer om utlevering av fødselsnummer Behandlingsansvar Banken er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om sertifikatholdere banken har inngått avtale om BankID med. Banken er videre ansvarlig for behandling av personopplysninger som banken i samsvar med reglene her har mottatt fra leverandøren av BankID FOI, jfr. punkt Ansvar Banken er erstatningsansvarlig for tap en annen bank har lidt som følge av at den annen bank eller dens kunde har stolt på et BankID, dersom banken eller noen banken hefter for (for eksempel en underleverandør eller fellesutsteder) har opptrådt uaktsomt i forbindelse med utstedelse, bruk eller validering av BankID. Ved følgende skadeårsaker må banken godtgjøre at den eller noen banken hefter for, ikke har handlet uaktsomt ( omvendt bevisbyrde ): a) BankID ble utlevert til uvedkommende, b) de opplysninger som ble lagt inn i BankID ikke var korrekte på utstedelsestidspunktet, c) BankID ikke inneholdt alle opplysninger som kreves i henhold til dette regelverket, d) banken ikke har benyttet forsvarlige produkter og systemer for utstedelse av BankID og fremstilling av digital signatur, e) banken ikke registrerte sin kundes/sertifikatholders tapsmelding eller sperring av BankID på korrekt måte og av denne grunn ga uriktig svar på en valideringsforespørsel. Banken er ikke erstatningsansvarlig etter reglene over for skade som skyldes at sertifikatet er brukt for å sikre meldingsutveksling utenfor et nærmere angitt anvendelsesområde som klart er gjort kjent for den som har stolt på et BankID.

11 Bankens ansvar etter første og andre ledd er i alle tilfeller begrenset til kr ,- for hver transaksjon. Hvis en bank overfor egne kunder (sertifikatholdere) velger å validere BankID som en annen bank har inngått avtale om uten å foreta kontroller som nevnt i punkt 13, er den andre banken ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av dette, med mindre den kan holdes ansvarlig på annet grunnlag. Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling kommer for øvrig til anvendelse så langt de passer. Ved bruk av BankID som er uberettiget fremstilt (dvs. falske BankID), og det for fremstillingen er benyttet nøkler som eies av FNO Servicekontor, skal eventuelt tap dekkes av alle banker i forhold til det antall BankID de har inngått avtale om ved siste årsskifte før tapstidspunktet. Brudd på Regler om BankID kan medføre sanksjoner etter Alminnelig regelverk for ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling samt ileggelse av reaksjon fra BSK dersom forholdet innebærer en betydelig sikkerhets- og tapsrisiko for andre banker. 16. Tap av retten til å utstede eller inngå avtale om BankID En bank kan fratas retten til å utstede eller inngå avtale om BankID dersom banken ved grov uaktsomhet eller forsett overtrer bestemmelser fastsatt i eller i medhold av disse regler. Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling 10 kommer til anvendelse så langt det passer ved vurderingen av om bankens rett til å utstede eller inngå avtale om BankID skal suspenderes eller tilbakekalles, eller om andre reaksjonsmidler skal tas i bruk overfor banken. Saksbehandlings- og klagereglene i regelverkets får tilsvarende anvendelse så langt de passer. En bank som settes under offentlig administrasjon eller annen insolvensbehandling taper straks retten til å utstede eller inngå avtale om BankID. Banken kan likevel få tilbake retten til å utstede eller inngå avtale om BankID dersom administrasjonsstyret fullt ut påtar seg bankens forpliktelser og ansvar etter disse regler og lovgivning på området. FNO kan sperre (suspendere eller trekke tilbake) et nivå 1-sertifikat dersom den som sertifikatet er utstedt til taper retten til å utstede eller inngå avtale om BankID eller opphører med sin virksomhet, BSK trekker tilbake godkjenning for en fellesutsteder, eller endringer i eierforhold, styresammensetning, manglende soliditet, manglende sikkerhetsrutiner eller andre grunner gjør at en fellesutsteder ikke oppfyller de krav man må kunne stille til slik utsteder. Dersom en av flere banker som benytter fellesutsteder taper retten til å inngå avtale om BankID eller opphører med sin virksomhet, treffer BSK nærmere beslutninger om eventuell sperring av nivå 1-sertifikat.

12 Fratas noen retten til å utstede eller inngå avtale om BankID etter reglene i dette punkt, kan alle BankID som vedkommende har utstedt eller inngått avtale om, bli sperret uten nærmere beslutning. Det samme gjelder for BankID som er utstedt på grunnlag av et nivå 1-sertifikat som blir sperret. 17. Fortolkning av reglene. Tvister Oppstår det tvist mellom banker eller tvil om fortolkningen eller praktiseringen av disse reglene, kan banken, eventuelt FNO Servicekontor eller BankID Norge, bringe saken inn for Ansvarsregulerende utvalg til uttalelse eller avgjørelse. Nærmere regler om behandling og avgjørelse i utvalget fremgår av Regelverk for Ansvarsregulerende utvalg. 18. Statistiske opplysninger om BankID Bankene skal gi BankID Norge oversikt over antall BankID de har inngått avtale om ved hvert årsskifte. Videre plikter den enkelte bank å gi statistiske opplysninger om bruk av BankID etter nærmere retningslinjer fastsatt av BankID Norge. 19. Endring av reglene Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNO Servicekontor kan med bindende virkning for utstedere av BankID vedta endringer i disse reglene. 20. Banker som ikke lenger utsteder BankID En bank som ikke lenger ønsker å utstede eller inngå avtale om BankID, skal straks melde fra om dette til FNO Servicekontor som vil iverksette nødvendige tiltak slik at banken ikke lenger kan utstede eller inngå avtale om BankID. En bank som ikke lenger inngår avtale om BankID, skal så lenge sertifikatholdere besitter gyldig BankID som banken har inngått avtale om, bekrefte gyldigheten av slikt BankID, samt oppbevare informasjon om slikt BankID i minst ti år etter siste gang det aktuelle BankID kunne ha vært benyttet av sertifikatholder. 21. Opphør av BankID Dersom BankID avvikles, har den enkelte bank plikt til å oppbevare informasjon om et BankID den har inngått avtale om og til å bekrefte gyldigheten av slikt BankID i minst ti år etter siste gang det aktuelle BankID kunne ha vært benyttet av sertifikatholder. 22. Avvikende regler FNO Servicekontor kan bestemme at reglene bare skal gjelde for BankID som utstedes med et begrenset anvendelsesområde. BSK kan fastsette frist for når utstedere av BankID skal melde forskjellige typer BankID til Post- og teletilsynet som kvalifisert sertifikat, jf punkt 2.5.

13 23. BankID Norge BankID Norge 2 skal på vegne av bankene ivareta felles forvaltningsmessige og operasjonelle oppgaver i medhold av beslutninger, avtaler 3 og/eller generelle regelverk fastsatt av FNO Servicekontor. Virksomheten skal skje innenfor rammen av Regler om BankID. BankID Norge skal følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav og PKI- og sertifikatpolicier for BankID som er fastsatt og forvaltes av BSK. 24. Leverandør av felles operasjonell infrastruktur - BankID FOI BankID Norge velger leverandør(er) av felles operasjonell infrastruktur for BankID (heretter kalt BankID FOI). BankID Norge skal inngå avtale med leverandrøren(e) om drift, forvaltning og videreutvikling av BankID FOI. BankID Norge skal stille krav til internkontroll og informasjonssikkerhet hos leverandøren(e). Avtalen med leverandøren(e) skal også innehold vilkår som tilfredsstiller reglene i personopplysningsloven 15. BankID Norge skal på vegne av bankene påse at leverandører av BankID FOI følger personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger og at opplysninger ikke utleveres eller behandles på annen måte enn det som følger av Regler om BankID eller etter skriftlig avtale med BankID Norge. BankID Norges forpliktelse etter denne bestemmelse begrenser ikke bankens behandlingsansvar etter reglene i pkt Ordforklaringer Autentisere: Bekrefte identiteten til avsender eller mottaker av et elektronisk dokument Bank: Bank som er tilknyttet FNO Servicekontor gjennom medlemskap i Finansnæringens Hovedorganisasjon eller Sparebankforeningen i Norge, samt norske og utenlandske banker og kredittinstitusjoner som med samtykke fra FNO Servicekontor har sluttet seg til reglene. BankID: Ett eller flere elektroniske sertifikater som en bankkunde (sertifikatholder) kan benytte til å sikre elektronisk meldingsutveksling med en bank eller med en banks kunde. Brukersted: Enkeltpersonforetak og annen juridisk person (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som har fått utstedt BankID for bruk ved kommunikasjon mellom brukerstedets nettsted og andre sertifikatholdere. 2 BankID Operasjonell Forvalter (senere endret navn til BankID Norge) ble stiftet Se Avtale av mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor om etablering av BankID Operasjonell Forvalter

14 Fellesutsteder: En juridisk person som utsteder BankID på oppdrag fra en gruppe banker og benytter et nivå 1-sertifikat for dette formål. Gyldig BankID: Et BankID som ikke er tilbakekalt eller suspendert og gyldighetstiden ikke er utløpt Nivå 1-sertifikat: Sertifikat utstedt av Finansnæringens Servicekontor/Sparebankforeningens Servicekontor, FNO eller FNO Servicekontor, som benyttes for å signere BankID som utstedes til bankkunder Sertifikatholder: Bankkunde (fysisk eller juridisk person) som har fått utstedt BankID Sikring av elektronisk meldingsutveksling: Bekrefte rett identitet til partene (autentisering), sikre innholdet mot endring (integritet), knytte meldingen til en bestemt part (ikke-benekting) og/eller skjule innholdet for uvedkommende (kryptere). Utstede BankID: Signere BankID med utstederens private nøkkel som svarer til offentlig nøkkel i et nivå 1-sertifikat utstedt av Finansnæringens Servicekontor/ Sparebankforeningen Servicekontor, FNO eller FNO Servicekontor. Validere: Bekrefte eller avkrefte gyldigheten av et elektronisk sertifikat (her BankID)

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde)

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor den 11. november 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor den 1. september

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 BankID sertifikatpolicy status: godkjent dato: 10. september 2010

Detaljer

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 UGRADERT Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 BankID sertifikatpolicy status: Godkjent dato: 24. september 2012 NÅR Bankenes Standardiseringskontor

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer