Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder."

Transkript

1 Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni Senest endret av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNO Servicekontor 6. september Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling av BankID. BankID er ett eller flere elektroniske sertifikater som en bankkunde (sertifikatholder) kan benytte til å sikre elektronisk meldingsutveksling mellom en bank og kunde ved å bekrefte rett identitet til partene (autentisering), sikre innholdet mot endring (integritet), knytte meldingen til en bestemt part (ikke-benekting) og/eller skjule innholdet for uvedkommende (kryptere). BankID skal også sikre elektronisk meldingsutveksling i åpne nett mellom bankenes kunder. Reglene gjelder for banker som er tilknyttet FNO Servicekontor gjennom medlemskap i Finansnæringens Hovedorganisasjon eller Sparebankforeningen i Norge, samt norske og utenlandske banker og kredittinstitusjoner som med samtykke fra FNO Servicekontor har sluttet seg til reglene. I det følgende omtales disse som banker. Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. 2. Utstedelse av nivå 1-sertifikat og BankID 2.1 Sertifikathierarkiet for BankID Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor har i fellesskap etablert et øverste nivå i et tillitshierarki og utstedt et rot-sertifikat til seg selv. På grunnlag av dette rot-sertifikatet og tilhørende nøkler, har servicekontorene utstedt nivå 1-sertifikater til utstedere av BankID. Fra 1. januar 2010 overtok FNO alle oppgavene og det ansvar som tillå servicekontorene i egenskap av utsteder og innehaver av rot-sertifikatet. Fra denne dato var det FNO som foresto utstedelse av nivå 1-sertifikater til utstederne av BankID. Fra 1. januar 2011 har FNO Servicekontor overtatt alle oppgavene og det ansvar som tillå FNO i egenskap av utsteder og innehaver av rot-sertifikatet. Fra denne dato er det FNO Servicekontor som forestår utstedelse av nivå 1-sertifikater til utstederne av BankID. Utsteder av BankID er den som signerer BankID med et nivå 1-sertifikat utstedt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningen Servicekontor, FNO eller FNO Servicekontor. Det skal fremgå av BankID hvem som er utsteder. 1 Endringene trådte i kraft straks

2 Ved utstedelse av BankID som kvalifisert sertifikat reguleres utstedelsen og utstederens virksomhet, oppgaver og ansvar også av lov om elektronisk signatur. 2.2 Utstedelse av nivå 1-sertifikat til utstedere av BankID FNO Servicekontor skal utstede nivå 1-sertifikat til banker og andre (fellesutstedere) som har rett til å utstede BankID etter reglene her. FNO Servicekontor kan benytte Bankenes Standardiseringskontor (BSK) til å utføre hele eller deler av prosessene ved utstedelse av nivå 1-sertifikatet. Før det utstedes nivå 1-sertifikat skal banken avgi en erklæring til FNO Servicekontor om at den tiltrer BankID Samarbeidet, herunder gjeldende regelverk og økonomiske forpliktelser. Erklæringen skal underskrives av bankens administrerende direktør. Dersom en eller flere banker ønsker å benytte en fellesutsteder skal dette opplyses i erklæringen, og erklæringen skal medunderskrives av fellesutstederens administrerende direktør. FNO Servicekontor skal når erklæringen er funnet i orden sende banken og eventuell fellesutsteder en bekreftelse på at vilkårene for å utstede BankID er til stede. Før en fellesutsteder får utstedt nivå 1-sertifikat, skal fellesutstederen være godkjent av BSK etter reglene i punkt 5. FNO Servicekontor utarbeider standarderklæring som nevnt i andre ledd. 2.3 Hvem kan utstede BankID BankID kan utstedes av banker. Andre enn banker kan etter særlig tillatelse fra BSK etter reglene i punkt 5 utstede BankID på oppdrag fra en bank eller en gruppe banker. Det er likevel alltid en bank som skal inngå avtale med egne kunder (sertifikatholder) om bruk av BankID. 2.4 Hvem kan BankID utstedes til BankID kan utstedes til fysiske personer som har eller disponerer en konto i vedkommende bank (PersonBankID), juridiske personer (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØSområdet, og som har konto i vedkommende bank (BrukerstedsBankID), fysiske personer (brukere) som er ansatt hos eller utfører oppgaver for en juridisk person (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området (AnsattBankID). Virksomheten skal ha konto i vedkommende bank. BankID kan ikke utstedes til personer under 15 år. I særlige tilfeller kan FNO Servicekontor likevel tillate at BankID utstedes til personer under 15 år. FNO Servicekontor kan fastsette nærmere vilkår for slik utstedelse. 2.5 BankID som kvalifisert sertifikat BankID for fysiske personer (PersonBankID og AnsattBankID) skal tilfredsstille kravene til kvalifisert sertifikat etter lov om elektronisk signatur, og utstedere av

3 BankID for fysiske personer skal melde seg til Post- og teletilsynet som utsteder av kvalifisert sertifikat. Kostnadene ved registreringen dekkes av den enkelte utsteder. FNO Servicekontor kan treffe nærmere bestemmelser om fordeling av kostnadene for slik registrering mellom utstederne. 2.6 Om BankID og lignende som grunnlag for utstedelse av banklegitimasjon PersonBankID og AnsattBankID skal ikke utstedes på grunnlag av BankID utstedt av en annen bank eller på grunnlag av andre typer elektronisk legitimasjon. En BankID skal ikke benyttes som grunnlag for å få utstedt en fysisk eller en ny elektronisk legitimasjon. 3. BankID form og utførelse. Krav til fysisk og logisk sikkerhet Bankenes Standardiseringskontor (BSK) skal innenfor rammen av disse regler fastsette og forvalte sertifikatpolicies og nærmere krav til sikkerheten for BankID, herunder medium og materiale som skal være bærer av nødvendig programvare eller maskinvare og sikkerhetselementer. BSK kan gjøre unntak fra egne krav i enkelttilfeller. Systemer og annen fysisk utrustning som benyttes for BankID, skal være i samsvar med krav til fysisk og logisk sikkerhet fastsatt av BSK. BSK har rett til å kontrollere at disse kravene er oppfylt. BSK kan typegodkjenne systemer og annen fysisk utrustning. BSK skal utarbeide og forvalte retningslinjer for kontroll og godkjenning av systemer eller annen fysisk utrustning, samt dekning av kostnader ved slik kontroll og godkjenning. 4. Varemerkets form og bruk Varemerket for BankID skal være i samsvar med vedlegg 1. Varemerket skal alltid benyttes sammen med eller på annen måte knyttes til sertifikatet slik at brukere og andre som kommer i kontakt med dette identifiserer sertifikatet med varemerket og omvendt. På samme måte skal varemerket så langt det er mulig, knyttes til brukssituasjoner for sertifikatet, herunder være synlig på brukersteder og vise sertifikatholder at BankID kan anvendes. FNO Servicekontor har rettighetene til felles merke/logo på vegne av sine medlemsbanker. Nærmere regler for anvendelse av felles merke/logo kan fastsettes av Fellesutvalget for betalingsformidling (FU).

4 5. Bruk av fellesutsteder eller underleverandører for BankID-tjenester 5.1 Krav om godkjennelse av fellesutsteder Banker kan bare benytte fellesutsteder for produksjon av BankID eller levering av tjenester relatert til BankID dersom fellesutsteder er godkjent av BSK etter reglene nedenfor. Slik godkjenning kan også gis ved generelle regler. BSK kan generelt og i enkeltsaker gi nærmere bestemmelser om hvilke fellesutstedere som krever godkjennelse. 5.2 Vilkår for godkjenning av fellesutsteder Bank som benytter fellesutsteder skal alene eller sammen med andre banker ha full styring og kontroll med fellesutstederen. Er fellesutstederen organisert som et aksjeselskap skal selskapet være heleid av bank(er) som benytter fellesutstederen. Bestemmelsene i dette avsnittet gjelder ikke dersom fellesutstederen er en bank. Bankene som benytter en fellesutsteder skal påse at fellesutsteder kan oppfylle soliditetskravene i e-signaturloven samt dekke eventuelt ansvar som fellesutstederen kan pådra seg etter e-signaturloven eller disse reglene, herunder avtale som nevnt i neste ledd. I tillegg til tilstrekkelig egenkapital kan kravet om økonomiske ressurser oppfylles gjennom eierskap eller garantier/skadesløserklæringer fra den eller de bankene som benytter fellesutstederen eller ved forsikring. Banken skal inngå avtale med fellesutstederen som regulerer rettigheter og forpliktelser, angir oppgavefordelingen mellom partene, ansvarsforhold og avtalens varighet, samt de krav som følger av lovgivningen for øvrig. 5.3 Søknad om godkjenning av fellesutsteder - endringsmelding Søknaden fra samarbeidende banker om godkjennelse av en fellesutsteder skal minst inneholde opplysninger om: a) Fellesutsteders navn, adresse og organisasjonsnummer, b) Eier- og deltakerforhold, styresammensetning og daglig leder hos fellesutstederen, c) De vilkår som er fastsatt for tilslutning til og deltakelse fra andre banker. Er samarbeidet om en fellesutsteder betinget av medlemskap, kapitalinnskudd og/eller garantier/skadesløserklæringer, skal det opplyses om dette, d) Plan for løsning av operasjonelle forhold ved en banks inntredelse og uttredelse herunder ved sperring av nivå 1-sertifikat og utstedte BankID, e) Plan for organisering og drift av virksomheten hos fellesutstederen, herunder om oppgavefordelingen mellom fellesutsteder og bank, og f) Tiltak for å sikre IKT-driften hos fellesutsteder, herunder om banken har forsikret seg om at fellesutstederen oppfyller de krav som følger av Kredittilsynets IKTforskrift. Avtale som nevnt punkt 5.2 tredje ledd skal vedlegges søknaden. Søknaden sendes BSK med kopi til FNO Servicekontor.

5 De samarbeidende banker eller fellesutstederen selv skal gi melding til BSK ved endring av betydning i forhold som nevnt i første ledd. Endring kan iverksettes dersom BSK ikke har truffet annen beslutning innen 4 uker etter at meldingen er mottatt. 5.4 Krav om deklarasjon av underleverandører Banker og godkjente fellesutstedere som benytter en eller flere underleverandører for produksjon av BankID eller levering av tjenester relatert til BankID skal sende melding til BSK om hvilke underleverandører banken eller fellesutsteder benytter. Meldingen skal minimum inneholde opplysninger om underleverandørens navn og organisasjonsnummer, de funksjoner og oppgaver som utføres for banken og andre opplysninger om underleverandørene og deres virksomhet som er av betydning for den kontroll BSK skal utføre med hensyn til fysisk og logisk sikkerhet ved bruk av BankID. Endrede forhold som påvirker innsendte opplysninger skal uten ugrunnet opphold meldes til BSK. BSK fastsetter nærmere regler om meldingens innhold, tilhørende dokumentasjon, innsendingsrutiner samt innsyn, tilsyn og kontroll med underleverandører. BSK kan generelt og i enkeltsaker gi nærmere regler om hvilke sikkerhets- og kvalitetskrav som skal stilles til underleverandører. BSK kan utarbeide og publisere en oversikt over innmeldte underleverandører og fastsette rutiner for en forenklet innmeldingsordning. 5.5 Bankenes ansvar for egne underleverandører og fellesutstedere Regler om BankID og bestemmelser gitt i medhold av disse gjelder uavhengig av hvilke underleverandører eller fellesutstedere som banken benytter, og den enkelte bank er ansvarlig overfor øvrige banker for at underleverandør og fellesutsteder følger reglene. Banken skal i avtale med eventuell underleverandør og fellesutsteder pålegge denne ansvar for at leveransene tilfredsstiller kravene i disse regler og utfyllende bestemmelser gitt av BSK. 6. Innhold i BankID BankID skal inneholde følgende: a) Angivelse av utsteder b) Angivelse av sertifikatholderen c) Gyldighetsperiode for BankID d) Sertifikatholders signaturverifiseringsdata e) Utsteders digitale signatur f) Data som entydig identifiserer det enkelte BankID (serienummer) g) Den bank som inngår avtale med sertifikatholder h) Angivelse av om BankID er kvalifisert sertifikat i) Angivelse av eventuell beløpsmessig bruksbegrensning. BSK kan fastsette at BankID skal inneholde andre elementer som er nødvendig for at BankID skal fungere i samsvar med disse regler.

6 7. Nærmere om innholdet i BankID 7.1 Entydig angivelse av utsteder skal skje ved bruk av en unik identifikator. 7.2 Angivelse av sertifikatholderen skal skje ved hjelp av det navn banken benytter i sitt kunderegister og unik identifikator definert av BSK. Sertifikatholders fødselsdato skal også fremgå av sertifikatet. 7.3 Utsteders digitale signatur skal kunne verifiseres ved hjelp av et sertifikat utstedt av servicekontorene, FNO eller FNO Servicekontor. FNO Servicekontor kan fastsette nærmere regler om slike sertifikater herunder for utstedelse, bruk, verifisering, sperring, ansvar, ansvarsfordeling i tilfelle kompromittering med videre. BSK forestår sertifikatutstedelsen på oppdrag fra FNO Servicekontor. 7.4 BSK fastsetter nærmere regler om informasjonselementene i BankID. 8. Avtaleinngåelse. Bankenes kontroller ved utstedelse av BankID 8.1 Avtaleinngåelse Banken skal før utstedelse av BankID inngå skriftlig kundeavtale med sertifikatholder om bruk av BankID. For AnsattBankID inngår banken kundeavtalen med virksomheten mens virksomheten innhenter erklæring fra bruker, se punkt 9.1 og 9.4. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen inngås ved hjelp av elektronisk medium etter bestemmelsene i finansavtaleloven Behandling av personopplysninger Personopplysninger som er nødvendige for å kunne utstede, bruke eller sperre et BankID, kan etter lov om elektronisk signatur 7 bare innhentes fra sertifikatholder selv eller med dennes uttrykkelige samtykke. Opplysningene kan bare benyttes til formål som er forenlig med dette regelverket herunder statistiske formål, med mindre sertifikatholder har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at opplysningene kan benyttes til andre formål. Banken skal i kundeavtalen informere sertifikatholder om formålet med bruken av innsamlede personopplysninger og at opplysningene i forbindelse med bruk av BankID vil bli utlevert til andre sertifikatholdere. 8.3 Legitimasjonskontroll og identifisering av sertifikatholder Ved utstedelse av BankID skal banken forvisse seg om sertifikatholders identitet. Kontroll av sertifikatholders identitet skal skje ved personlig fremmøte hos banken eller en representant for banken, med mindre sertifikatholder allerede er identifisert ved personlig fremmøte ved etablering av kundeforholdet. 8.4 Krav til legitimasjonsdokumenter Bankens legitimasjonskontroll ved førstegangsutstedelse av PersonBankID og AnsattBankID skal skje på grunnlag av fremlagt gyldig norsk pass, dokumenter likestilt med norsk pass, eller utenlandsk pass. Det er likevel ikke nødvendig med ny fremleggelse av pass ved utstedelse av BankID dersom pass ble fremlagt ved personlig fremmøte i forbindelse med etablering av kundeforholdet. Kravet om fremleggelse av pass kan fravikes dersom banken er sikker på personens identitet, og

7 vedkommende etablerte sitt kundeforhold i banken før 1. mars 2007, eller kravet om fremleggelse av pass vil innebære en urimelig merbelastning for vedkommende, grunnet alder, helse eller andre særlige forhold. Så fremt kravet om pass kan fravikes skal banken i stedet kreve fremlagt annen form for legitimasjon etter de krav til fysiske legitimasjonsdokumenter som følger av hvitvaskingsloven med forskrifter. 8.5 Utfyllende regler og anbefalinger BSK kan fastsette utfyllende regler om legitimasjonskontroll og identifisering av sertifikatholdere, herunder innehavere av AnsattBankID etter reglene i punkt 9.3. Administrasjonen i FNO Servicekontor gir nærmere veiledning om forståelsen av reglene foran, hva som menes med norsk pass, dokumenter likestilt med norsk pass, og utenlandsk pass samt i hvilken grad banken skal kreve tilleggsdokumentasjon for stadfesting av utenlandske personers identitet og bosted. Det kan også gis anbefalinger om praktisering av kontrollreglene. 9. Særskilte regler for AnsattBankID 9.1 Virkeområde mv AnsattBankID er et sertifikat som bekrefter en knytning mellom en identifisert virksomhet (juridisk person) og en entydig identifisert fysisk person (brukeren) innenfor denne virksomheten. AnsattBankID kan brukes som påloggingsmekanisme i bedriftsnettbank, for sikring av andre tjenester som banken tilbyr og ved kommunikasjon mot andre brukersteder som har autorisert AnsattBankID fra virksomheten. Banken skal før utstedelse inngå avtale med virksomheten om bruk av AnsattBankID. Avtalen skal bl.a. inneholde vilkår om at AnsattBankID bare skal benyttes av ansatte og oppdragstakere til tjenestelige oppgaver eller oppdrag på vegne av virksomheten. 9.2 Innhold i AnsattBankID AnsattBankID skal inneholde følgende: a) Angivelse av utsteder b) Virksomhetens navn og norsk organisasjonsnummer c) Angivelse av sertifikatholderen som bruker av sertifikatet d) Gyldighetsperiode for sertifikatet e) Data som er nødvendig for å verifisere brukerens digitale signatur f) Utsteders digitale signatur g) Data som entydig identifiserer det enkelte sertifikat (serienummer) h) Den bank som inngår avtale med virksomheten i) Angivelse av om AnsattBankID er kvalifisert sertifikat j) Angivelse av eventuell beløpsmessig bruksbegrensning. BSK kan fastsette at AnsattBankID skal inneholde andre elementer som er nødvendig for at sertifikater skal fungere i samsvar med disse regler. For virksomheter som ikke

8 er registrert i Norge kan BSK godkjenne annen unik identifikator enn norsk organisasjonsnummer. 9.3 Legitimasjonskontroll Ved inngåelse av avtale med virksomheten og utstedelse av AnsattBankID skal banken sørge for at det gjennomføres betryggende legitimasjonskontroll og identifisering av virksomheten, brukere av virksomhetens sertifikater og en ansvarlig fysisk person som representerer virksomheten overfor banken. Slik legitimasjonskontroll skal skje ved personlig fremmøte hos banken eller representant for denne. Banken skal følge de krav til legitimasjonskontroll og dokumenter som følger av punktene 8.3 til Erklæring fra brukere av AnsattBankID Banken skal gjennom avtale med virksomheten påse at virksomheten innhenter en erklæring fra brukerne om å følge de bruks og sikkerhetsregler som gjelder for AnsattBankID. 10. Forbud mot forvekslingslike elektroniske legitimasjonsdokumenter En bank skal ikke utstede eller inngå avtale om bruk av andre sertifikater eller elektroniske attestasjoner med betegnelsen "BankID" eller med varemerke for BankID enn de som er beskrevet i reglene her. Dersom en bank utsteder eller inngår avtale om et elektronisk sertifikat som ikke er BankID, skal banken påse at sertifikatet ikke kan forveksles med BankID. 11. Bankenes gjensidige anerkjennelse av BankID En bank som inngår avtaler om BankID etter disse regler, skal legge til grunn at de som legitimerer seg ved bruk av et BankID utstedt av andre, er rette vedkommende, med mindre banken har mistanke om at det foreligger brudd på disse reglene eller om at det benyttede BankID er misbrukt av uvedkommende. 12. Sperring og gjenåpning av BankID En bank som har inngått avtale om et BankID som er eller kan forventes å bli misbrukt, skal banken påse blir sperret (suspendert/tilbakekalt) og dessuten inndratt så langt det er mulig. Et BankID som er tilbakekalt kan ikke gjøres gyldig igjen. Banken kan isteden velge å suspendere BankID midlertidig for inntil 30 dager. Banken kan gjenåpne et suspendert BankID innen utløpet av 30 dagersfristen, så fremt grunnlaget for suspensjonen ikke lenger er til stede. Banken skal sørge for at det finnes hensiktsmessige rutiner for å motta og behandle meldinger fra egne kunder/sertifikatholdere som ønsker at BankID skal sperres. Dersom BankID ikke lenger inneholder riktige opplysninger eller sertifikatholders kundeforhold i banken er opphørt, skal banken tilbakekalle vedkommende BankID og inndra det så langt det er mulig.

9 13. Validering På forespørsel fra en sertifikatholder som banken har inngått avtale om BankID med, skal banken bekrefte eller avkrefte gyldigheten av et BankID. Bekreftelsen som gjelder BankID som andre banker har inngått avtale om, gis på bakgrunn av informasjon innhentet fra vedkommende bank og på vegne av denne. Den banken som inngår avtale om BankID, skal i avtale pålegge brukersteder å gjennomføre slike gyldighetsforespørsler. En bank skal på forespørsel fra en annen bank bekrefte eller avkrefte gyldigheten av et BankID som banken har inngått avtale om. Svar på forespørsel fra sertifikatholder skal inneholde: opplysning om BankID er tilbakekalt eller suspendert, opplysning om BankID er ukjent, og/eller de opplysninger BSK har bestemt at banken skal gi. BSK kan i generelle regler og/eller individuelle pålegg fastsette nærmere krav til valideringsforespørselen og innholdet i dialogen mellom sertifikatholder og bank og mellom de involverte banker, samt bankens registrering av opplysninger etter punkt 14 herunder registerinnhold og driftsmessig kvalitet, bl.a. svartider, time out, oppetider og oppdatering. 14. Registrering og bruk av sertifikatopplysninger og fødselsnummer 14.1 Registrering av sertifikatopplysninger Banken skal etablere eller påse at det blir etablert et register over BankID den har inngått avtale om som grunnlag for å kunne besvare valideringsforespørsler etter punkt 13. Registeret skal minst inneholde opplysninger om sertifikatholdernes navn, fødselsdato og unike identifikator. Registeret skal fortløpende oppdateres med tilbakekalte og suspenderte BankID Loggføring, arkivering og gjenfinning Banken skal etablere eller påse at det blir etablert tilfredsstillende rutiner for loggføring, arkivering og gjenfinning av opplysninger i forbindelse med utstedelse, tilbakekall, suspensjon og forespørsler. Banken skal lagre sertifikatopplysninger som nevnt i punkt 14.1 i minst ti år etter at gyldighetsperioden for et BankID er utløpt eller etter at det er tilbakekalt. Andre registrerte opplysninger (herunder valideringsforespørsler og -svar) skal lagres så lenge dette anses nødvendig i forhold til formålet med å registrere og lagre opplysningene. Mottatte og registrerte opplysninger kan bare benyttes til formål som er forenlig med dette regelverket herunder statistiske formål. Loggføringen skal dog danne grunnlag for eventuell kostnadsfordeling mellom bankene (interbankgebyrer).

10 BSK kan fastsette nærmere krav til hvilke opplysninger som skal registreres, loggføres, arkiveres og gjenfinnes Registrering og utlevering av fødselsnummer Banken skal registrere fødselsnummer (11 siffer) for sertifikatholdere banken har inngått avtale om BankID med. Registreringen forutsetter at sertifikatholder uttrykkelig har akseptert at fødselsnummeret kan utleveres til brukersteder som sertifikatholder allerede har oppgitt fødselsnummer til eller som allerede har fødselsnummeret lovlig registrert hos seg. Fødselsnummer kan bare utleveres til brukersteder som kan godtgjøre at tilgjengelige sertifikatopplysninger i BankID alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå sikker identifisering av sertifikatholder og som allerede på lovlig vis har innhentet sertifikatholders fødselsnummer. Den enkelte bank skal etablere tilfredsstillende rutiner for kontroll av at fødselsnummer bare utleveres til brukersteder som oppfyller disse vilkårene. FNO Servicekontor kan gi nærmere retningslinjer om utlevering av fødselsnummer Behandlingsansvar Banken er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om sertifikatholdere banken har inngått avtale om BankID med. Banken er videre ansvarlig for behandling av personopplysninger som banken i samsvar med reglene her har mottatt fra leverandøren av BankID FOI, jfr. punkt Ansvar Banken er erstatningsansvarlig for tap en annen bank har lidt som følge av at den annen bank eller dens kunde har stolt på et BankID, dersom banken eller noen banken hefter for (for eksempel en underleverandør eller fellesutsteder) har opptrådt uaktsomt i forbindelse med utstedelse, bruk eller validering av BankID. Ved følgende skadeårsaker må banken godtgjøre at den eller noen banken hefter for, ikke har handlet uaktsomt ( omvendt bevisbyrde ): a) BankID ble utlevert til uvedkommende, b) de opplysninger som ble lagt inn i BankID ikke var korrekte på utstedelsestidspunktet, c) BankID ikke inneholdt alle opplysninger som kreves i henhold til dette regelverket, d) banken ikke har benyttet forsvarlige produkter og systemer for utstedelse av BankID og fremstilling av digital signatur, e) banken ikke registrerte sin kundes/sertifikatholders tapsmelding eller sperring av BankID på korrekt måte og av denne grunn ga uriktig svar på en valideringsforespørsel. Banken er ikke erstatningsansvarlig etter reglene over for skade som skyldes at sertifikatet er brukt for å sikre meldingsutveksling utenfor et nærmere angitt anvendelsesområde som klart er gjort kjent for den som har stolt på et BankID.

11 Bankens ansvar etter første og andre ledd er i alle tilfeller begrenset til kr ,- for hver transaksjon. Hvis en bank overfor egne kunder (sertifikatholdere) velger å validere BankID som en annen bank har inngått avtale om uten å foreta kontroller som nevnt i punkt 13, er den andre banken ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av dette, med mindre den kan holdes ansvarlig på annet grunnlag. Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling kommer for øvrig til anvendelse så langt de passer. Ved bruk av BankID som er uberettiget fremstilt (dvs. falske BankID), og det for fremstillingen er benyttet nøkler som eies av FNO Servicekontor, skal eventuelt tap dekkes av alle banker i forhold til det antall BankID de har inngått avtale om ved siste årsskifte før tapstidspunktet. Brudd på Regler om BankID kan medføre sanksjoner etter Alminnelig regelverk for ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling samt ileggelse av reaksjon fra BSK dersom forholdet innebærer en betydelig sikkerhets- og tapsrisiko for andre banker. 16. Tap av retten til å utstede eller inngå avtale om BankID En bank kan fratas retten til å utstede eller inngå avtale om BankID dersom banken ved grov uaktsomhet eller forsett overtrer bestemmelser fastsatt i eller i medhold av disse regler. Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling 10 kommer til anvendelse så langt det passer ved vurderingen av om bankens rett til å utstede eller inngå avtale om BankID skal suspenderes eller tilbakekalles, eller om andre reaksjonsmidler skal tas i bruk overfor banken. Saksbehandlings- og klagereglene i regelverkets får tilsvarende anvendelse så langt de passer. En bank som settes under offentlig administrasjon eller annen insolvensbehandling taper straks retten til å utstede eller inngå avtale om BankID. Banken kan likevel få tilbake retten til å utstede eller inngå avtale om BankID dersom administrasjonsstyret fullt ut påtar seg bankens forpliktelser og ansvar etter disse regler og lovgivning på området. FNO kan sperre (suspendere eller trekke tilbake) et nivå 1-sertifikat dersom den som sertifikatet er utstedt til taper retten til å utstede eller inngå avtale om BankID eller opphører med sin virksomhet, BSK trekker tilbake godkjenning for en fellesutsteder, eller endringer i eierforhold, styresammensetning, manglende soliditet, manglende sikkerhetsrutiner eller andre grunner gjør at en fellesutsteder ikke oppfyller de krav man må kunne stille til slik utsteder. Dersom en av flere banker som benytter fellesutsteder taper retten til å inngå avtale om BankID eller opphører med sin virksomhet, treffer BSK nærmere beslutninger om eventuell sperring av nivå 1-sertifikat.

12 Fratas noen retten til å utstede eller inngå avtale om BankID etter reglene i dette punkt, kan alle BankID som vedkommende har utstedt eller inngått avtale om, bli sperret uten nærmere beslutning. Det samme gjelder for BankID som er utstedt på grunnlag av et nivå 1-sertifikat som blir sperret. 17. Fortolkning av reglene. Tvister Oppstår det tvist mellom banker eller tvil om fortolkningen eller praktiseringen av disse reglene, kan banken, eventuelt FNO Servicekontor eller BankID Norge, bringe saken inn for Ansvarsregulerende utvalg til uttalelse eller avgjørelse. Nærmere regler om behandling og avgjørelse i utvalget fremgår av Regelverk for Ansvarsregulerende utvalg. 18. Statistiske opplysninger om BankID Bankene skal gi BankID Norge oversikt over antall BankID de har inngått avtale om ved hvert årsskifte. Videre plikter den enkelte bank å gi statistiske opplysninger om bruk av BankID etter nærmere retningslinjer fastsatt av BankID Norge. 19. Endring av reglene Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNO Servicekontor kan med bindende virkning for utstedere av BankID vedta endringer i disse reglene. 20. Banker som ikke lenger utsteder BankID En bank som ikke lenger ønsker å utstede eller inngå avtale om BankID, skal straks melde fra om dette til FNO Servicekontor som vil iverksette nødvendige tiltak slik at banken ikke lenger kan utstede eller inngå avtale om BankID. En bank som ikke lenger inngår avtale om BankID, skal så lenge sertifikatholdere besitter gyldig BankID som banken har inngått avtale om, bekrefte gyldigheten av slikt BankID, samt oppbevare informasjon om slikt BankID i minst ti år etter siste gang det aktuelle BankID kunne ha vært benyttet av sertifikatholder. 21. Opphør av BankID Dersom BankID avvikles, har den enkelte bank plikt til å oppbevare informasjon om et BankID den har inngått avtale om og til å bekrefte gyldigheten av slikt BankID i minst ti år etter siste gang det aktuelle BankID kunne ha vært benyttet av sertifikatholder. 22. Avvikende regler FNO Servicekontor kan bestemme at reglene bare skal gjelde for BankID som utstedes med et begrenset anvendelsesområde. BSK kan fastsette frist for når utstedere av BankID skal melde forskjellige typer BankID til Post- og teletilsynet som kvalifisert sertifikat, jf punkt 2.5.

13 23. BankID Norge BankID Norge 2 skal på vegne av bankene ivareta felles forvaltningsmessige og operasjonelle oppgaver i medhold av beslutninger, avtaler 3 og/eller generelle regelverk fastsatt av FNO Servicekontor. Virksomheten skal skje innenfor rammen av Regler om BankID. BankID Norge skal følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav og PKI- og sertifikatpolicier for BankID som er fastsatt og forvaltes av BSK. 24. Leverandør av felles operasjonell infrastruktur - BankID FOI BankID Norge velger leverandør(er) av felles operasjonell infrastruktur for BankID (heretter kalt BankID FOI). BankID Norge skal inngå avtale med leverandrøren(e) om drift, forvaltning og videreutvikling av BankID FOI. BankID Norge skal stille krav til internkontroll og informasjonssikkerhet hos leverandøren(e). Avtalen med leverandøren(e) skal også innehold vilkår som tilfredsstiller reglene i personopplysningsloven 15. BankID Norge skal på vegne av bankene påse at leverandører av BankID FOI følger personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger og at opplysninger ikke utleveres eller behandles på annen måte enn det som følger av Regler om BankID eller etter skriftlig avtale med BankID Norge. BankID Norges forpliktelse etter denne bestemmelse begrenser ikke bankens behandlingsansvar etter reglene i pkt Ordforklaringer Autentisere: Bekrefte identiteten til avsender eller mottaker av et elektronisk dokument Bank: Bank som er tilknyttet FNO Servicekontor gjennom medlemskap i Finansnæringens Hovedorganisasjon eller Sparebankforeningen i Norge, samt norske og utenlandske banker og kredittinstitusjoner som med samtykke fra FNO Servicekontor har sluttet seg til reglene. BankID: Ett eller flere elektroniske sertifikater som en bankkunde (sertifikatholder) kan benytte til å sikre elektronisk meldingsutveksling med en bank eller med en banks kunde. Brukersted: Enkeltpersonforetak og annen juridisk person (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som har fått utstedt BankID for bruk ved kommunikasjon mellom brukerstedets nettsted og andre sertifikatholdere. 2 BankID Operasjonell Forvalter (senere endret navn til BankID Norge) ble stiftet Se Avtale av mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor om etablering av BankID Operasjonell Forvalter

14 Fellesutsteder: En juridisk person som utsteder BankID på oppdrag fra en gruppe banker og benytter et nivå 1-sertifikat for dette formål. Gyldig BankID: Et BankID som ikke er tilbakekalt eller suspendert og gyldighetstiden ikke er utløpt Nivå 1-sertifikat: Sertifikat utstedt av Finansnæringens Servicekontor/Sparebankforeningens Servicekontor, FNO eller FNO Servicekontor, som benyttes for å signere BankID som utstedes til bankkunder Sertifikatholder: Bankkunde (fysisk eller juridisk person) som har fått utstedt BankID Sikring av elektronisk meldingsutveksling: Bekrefte rett identitet til partene (autentisering), sikre innholdet mot endring (integritet), knytte meldingen til en bestemt part (ikke-benekting) og/eller skjule innholdet for uvedkommende (kryptere). Utstede BankID: Signere BankID med utstederens private nøkkel som svarer til offentlig nøkkel i et nivå 1-sertifikat utstedt av Finansnæringens Servicekontor/ Sparebankforeningen Servicekontor, FNO eller FNO Servicekontor. Validere: Bekrefte eller avkrefte gyldigheten av et elektronisk sertifikat (her BankID)

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 Regler om BankID Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling

Detaljer

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde)

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor den 11. november 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor den 1. september

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av FNO Servicekontor 25.09.2013 etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur (BBI). Sist endret 05.02.2014. Reglene

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre.

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre. Regler om BankAxess Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 22. juni 2005 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2005. 1. Hva reglene

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Avtale om BrukerstedsBankID mellom

Avtale om BrukerstedsBankID mellom Avtale om BrukerstedsBankID mellom Bedriftens navn: Bankens navn: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnummer: Gateadresse: Gateadresse: Postnummer og sted: Postnummer og sted: Land: Telefon: Kryss av under

Detaljer

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat 1. Kort beskrivelse av sertifikatstjenesten Commfides Virksomhetssertifikat er en elektronisk offentlig godkjent legitimasjon av en

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker)

Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker) Regler om sjekktjenesten (Gjeldende for innenlandske sjekker) Vedtatt på Den norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1953 og på årsmøte i Sparebankforeningen i Norge 1.oktober 1953. Iverksatt 1. januar 1954.

Detaljer

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse

Detaljer

FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltnin...

FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltnin... Page 1 of 7 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) Skriv ut DATO:

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.06.2015 Vår ref.: 15-564 Deres ref.: 12/667 SL MSR/KR Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finans Norge viser til departementets

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Svein Hagen Kredittilsynet Innledning Ny hvitvaskingslov og forskrift gjennomfører EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (2005/60/EF) og relevante

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Innst. 243 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 66 L (2014 2015)

Innst. 243 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 66 L (2014 2015) Innst. 243 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 66 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Elektronisk signatur, sertifikater og tilhørende tjenester begrepsavklaringer mv

Elektronisk signatur, sertifikater og tilhørende tjenester begrepsavklaringer mv Elektronisk signatur, sertifikater og tilhørende tjenester begrepsavklaringer mv Advokat dr. juris Rolf Riisnæs WIKBORG REIN rri@wr.no Arbeidsgruppen for revisjon av tinglysingsloven 20. november 2009

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Veiledning til kommunene om hva som kan og ikke kan gis ut av informasjon og på hvilke vilkår, samt hvordan man håndterer registrering av brukere etter matrikkelforskriftens

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 BankID sertifikatpolicy status: godkjent dato: 10. september 2010

Detaljer

Dokumentasjon av budrunder m.m. i eiendomsmegling

Dokumentasjon av budrunder m.m. i eiendomsmegling Rundskriv Dokumentasjon av budrunder m.m. i eiendomsmegling RUNDSKRIV: 9/2013 DATO: 16.10.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.6 September, 2012

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.6 September, 2012 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.6 September, 2012 BankID sertifikatpolicy status: til godkjenning dato: 26. september

Detaljer

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge som Sist revidert av Kultug og kirkedepartementet 1. februar 2009 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Avtale mellom manuellterapeut og Norsk Manuellterapeutforening om deltakelse i If Helsevakt

Avtale mellom manuellterapeut og Norsk Manuellterapeutforening om deltakelse i If Helsevakt Avtale mellom manuellterapeut og Norsk Manuellterapeutforening om deltakelse i If Helsevakt Denne avtalen gjelder mellom.. (heretter kalt manuellterapeut) og Norsk Manuellterapeutforening (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

KONTO- OG ADRESSERINGSREGISTER (KAR) fagsjef, André Hoff Finans Norge

KONTO- OG ADRESSERINGSREGISTER (KAR) fagsjef, André Hoff Finans Norge KONTO- OG ADRESSERINGSREGISTER (KAR) fagsjef, André Hoff Finans Norge Betalingsformidlingskonferansen 2014 Bakgrunn og hensikt En tverrfaglig bankgruppe anbefalte våren 2011 at bankene i regi av Finans

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for BrukerstedsBankID v 2.8 juli 2015

Norsk BankID sertifikatpolicy for BrukerstedsBankID v 2.8 juli 2015 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for BrukerstedsBankID v 2.8 juli 2015 BankID sertifikatpolicy status: godkjent versjon dato: 21. juli 2015 NÅR Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger. Complianceseminar VFF 1. september 2015 Cecilie Kvalheim

Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger. Complianceseminar VFF 1. september 2015 Cecilie Kvalheim Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger Complianceseminar VFF 1. september 2015 Cecilie Kvalheim 1 Hvem og hva snakker vi om? Fondsforvaltningsselskaper samt AIF-forvaltere Med og uten konsesjon til

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Ombudets uttalelse i saken

Ombudets uttalelse i saken Vår ref.: Dato: 11/2086-27- 18.05.2012 Ombudets uttalelse i saken Sakens bakgrunn A henvendte seg til ombudet ved e-post av 1. november 2011. Saken gjelder spørsmål om Santander Consumer Bank AS (SB) handlet

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Fastsatt av Statens teleforvaltning 2.januar 1996 med hjemmel i lov 23.juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) utfyllende regler Vedtatt på styremøte den 5.8.2005, endret på styremøtene den 01.02.2010 og 06.06.2013 1. Hvem kan bli medlem i NBBO?

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til ansatte, v 1.5 september 2012

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til ansatte, v 1.5 september 2012 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til ansatte, v 1.5 september 2012 BankID sertifikatpolicy status: godkjent dato: 26. september 2012 NÅR Bankenes Standardiseringskontor

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til fysiske personer (PersonBankID), v 1.8 August, 2015

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til fysiske personer (PersonBankID), v 1.8 August, 2015 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til fysiske personer (PersonBankID), v 1.8 August, 2015 BankID sertifikatpolicy status: Godkjent dato: 17. august 2015 NÅR

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER i Bodø BBL. Utfyllende regler

MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER i Bodø BBL. Utfyllende regler MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER i Bodø BBL Utfyllende regler 1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget? I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i Bodø boligbyggelag. Medlemskap

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer