Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten"

Transkript

1 Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013

2 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 15. januar 2013 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger til personer som av ulike årsaker ikke kan opprette bankkonto. Avtalene om kontantkort er et tillegg til rammeavtalene om betalings- og kontoholdstjenester for staten som ble inngått 29. juni Tilleggsavtaler er inngått med samtlige banker innenfor rammeavtalen, dvs.: DNB Bank ASA Nordea Bank Norge ASA Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Tilleggsavtalene er inngått i samsvar med rammeavtalenes pkt. 4.3, der det er omtalt at partene kan inngå tillegg til avtaleverket dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter eller tjenester som ikke inngår i avtaleverket. Rammeavtalene vil gjelde i sin helhet mellom partene, men med de unntak som følger av tilleggsavtalen for kontantkort. I dette notatet gis det en veiledning om hvordan virksomhetene kan ta i bruk kontantkort, herunder en oversikt over: Bruksområde Funksjonalitet Forutsetninger for bruk av tilleggsavtalen for kontantkort Virksomhetens avrop på tilleggsavtalene Krav til virksomhetenes interne rutiner for bruk av kontantkort Definisjoner av begreper som benyttes i tilleggsavtalene og veiledningsnotatet Virksomheten får tilsendt tilleggsavtalene for kontantkort ved å henvende seg enten pr e-post til: eller pr telefon til: Tone Haugland, tlf.nr Mona Aastveit Solberg, tlf.nr Bruksområde Kontantkort skal kun benyttes ved utbetalinger til personer som av ulike årsaker ikke kan opprette bankkonto. I dag benyttes giroutbetaling, sjekk og til dels kontanter ved utbetalinger til denne gruppen personer. Virksomheten kan fortsatt benytte giroutbetaling og sjekk

3 innenfor rammeavtalene. Virksomheten avgjør selv etter nytte-/kostnadsvurderinger hvilke av produktene/tjenestene kontantkort, giroutbetaling eller sjekk de ønsker å benytte. Kontantkort skal ikke benyttes til dekning av driftsutgifter og utbetalinger til ansatte (heller ikke hasteutbetalinger ved for eksempel forskudd til ansatte i forbindelse med lønn og reise). 3. De ulike kontantkortløsningene Det er inngått avtale om forskjellige typer kontantkortløsninger. Basert på egenskapene for de ulike løsningene, har vi delt kontantkortløsningene inn i følgende tre hovedgrupper: a) BankAxept kontantkort Denne kontantkortløsningen kan kun benyttes av virksomheter som i lov eller medhold av lov tildeler økonomisk stønader til enkeltpersoner. Reglene for bruk av dette kortet er fastsatt av Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), se vedlegg 1. Dette kortet kan benyttes til kontantuttak i alle minibanker og vare- og tjenestekjøp på alle BankAxept brukersteder. Brukeren av BankAxept kontantkort må undertegne en egenerklæring for bruk av kortet, se vedlegg 2. b) Kontantkort basert på gavekort-løsning Alle virksomheter kan benytte denne kontantkortløsningen. Dette kontantkortet kan kun benyttes til kontantuttak i avtalebankens minibanker, der hele saldoen på kortet blir utbetalt i en engangssum. Kortbrukeren vil kun få utbetalt beløp i NOK 200- og NOK 500-sedler. c) Visa-kontantkort Alle virksomheter kan benytte denne kontantkortløsningen. Kan benyttes til kontantuttak i alle minibanker, og til vare- og tjenestekjøp ved alle Visa brukersteder. Bankenes løsninger varierer noe innenfor de enkelte gruppene. Forskjellene vil fremgå av de respektive tilleggsavtalene for kontantkort som er inngått. Det fremgår av tilleggsavtalene at hver av de tre bankene tilbyr kontantkort innenfor følgende hovedgrupper: BankAxept kontantkort Kontantkort basert på gavekort-løsning DNB Bank ASA X X Nordea Bank Norge ASA X X Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Visa-kontantkort X 4. Forutsetninger for bruk av tilleggsavtalen for kontantkort En virksomhet som skal benytte tilleggsavtalen for kontantkort, må etablere egne kontoer i banken for kontantkort utenfor konsernkontoordningen. Det er den enkelte virksomhet som må stå som juridisk eier av kontantkortkontoene. Virksomheten må derfor søke om unntak fra 2

4 kravet i Bestemmelser om økonomistyring i staten ( Bestemmelsene ) pkt om myndighet og ansvar. Søknad om unntak må sendes via overordnet departement til DFØ ved Forvaltnings- og analyseavdelingen. Se brevmal for unntakssøknader for kontantkort i vedlegg Virksomhetenes avrop på tilleggsavtalen Hver virksomhet har overfor bankene rett til å foreta avrop på tilleggsavtalen for kontantkort. Virksomheten skal foreta avrop etter gjennomført minikonkurranse. Virksomheten skal ta kontakt med alle de tre bankene i henhold til vedlagt brevmal (vedlegg 4). I henhold til brevmalen skal virksomheten opplyse om hva virksomheten skal benytte kortløsningen til, forventet omfang av bruken samt be om bekreftelse av prisene i vedlegg 1 til tilleggsavtalen for kontantkort. Virksomheten skal velge den tilleggsavtalen for kontantkort som ut fra virksomhetens eget behov er den økonomisk mest fordelaktige, gitt at virksomheten finner kontantkortløsningen hensiktsmessig å benytte ut fra beskrivelsene under pkt. 3. Virksomheten kan inngå avtale om en eller flere kortløsninger og det kan inngås avtale med en eller flere av bankene. I vurderingen av hvilken avtale som er mest økonomisk fordelaktig, skal virksomheten legge følgende tildelingskriterier til grunn: Funksjonalitet 70% Pris 30% Tildelingskriteriet for funksjonalitet skal vektes med 70 %. Til å vurdere funksjonalitet skal virksomheten legge til grunn bankens beskrivelse av bruksområder, tekniske egenskaper, rutiner og sikkerhet for bruk av kontantkortløsningen. Dette er omtalt i tilleggsavtalene for kontantkort under følgene punkter: pkt. 4 Bruk og tekniske egenskaper for kontantkort pkt. 5 Kortadministrasjonssystem pkt. 6 Bestilling og leveranserutiner pkt. 7 Kontohold pkt. 8 Innbetalinger - ladning av kontantkort pkt. 9 Sperring av kontantkort pkt. 10 Tilbakeføring av innestående beløpe fra kortkonto pkt. 11 Service pkt. 13 Sikkerhet Virksomheten kan benytte hvert av disse punktene som underkriterier til tildelingskriteriet for funksjonalitet. Virksomheten kan for eksempel gi poeng fra 1til 5 ut ifra hvor godt bankens beskrivelse dekker virksomhetens behov ut fra forventet omfang av bruk av kontantkort. Virksomheten kan selv vekte underkriteriene ut fra sitt behov 1. 1 Virksomheten kan legge de samme prinsippene til grunn ved vurdering av funksjonalitet som ble lagt til grunn ved vurderingen av service ved avrop på rammeavtalene, omtalt under pkt. 4.5 i veilederen for gjennomføring av minikonkurranse. 3

5 Tildelingskriteriet for pris skal vektes med 30%. Til å vurdere pris skal prisene i pristabellen legges til grunn og vurdere opp mot virksomhetens behov og forventet omfang av bruk av kontantkort. Virksomhetene kan også be banken om utdypende informasjon, men slik informasjon skal ikke endre vilkårene i tilleggsavtalen for kontantkort. Virksomheten og banken skal inngå egne avtaler som regulerer tekniske og praktiske forhold. Slike avtaler skal ikke berøre eller endre funksjonaliteten som er nedfelt i rammeavtalene eller tilleggsavtalene for kontantkort (jf. rammeavtalens pkt. 4.2). Ved inngåelse av avtale skal virksomheten teste løsningen mot virksomhetens egne systemer. Her vises det til rammeavtalens vedlegg 6, pkt. 2, om testing og Bestemmelsenes pkt om sikkerhet i økonomisystemet. I vedlegg 5 følger det en egen mal for avrop på tilleggsavtalen for kontantkort. I henhold til 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser skal oppdragsgiver føre protokoll fra konkurransen. Protokollen skal beskrive vesentlige forhold og viktige beslutninger ved valg av bank. Som mal for protokoll kan virksomheten bruke vedlegg 6, hentet fra forskrift om offentlige anskaffelser, eller lignende protokoll. 6. Virksomhetens interne rutiner for kontantkort Virksomhetene må etablere interne rutiner for hhv. kortadministrasjon og forvaltning av midler innenfor tilleggsavtalen for kontantkort, herunder rutiner for utbetaling, tilbakeføring, regnskapsføring, sporbarhet og avstemming, jf. Bestemmelsene punkt 2 og 3. Disse ulike rutinene er gjennomgått nærmere under Kortadministrasjon Hver enkelt virksomhet har ansvar for å ha en effektiv og sikker administrasjon av kontantkortene, herunder sikre oversikt over: alle kort virksomheten har fått utstedt fra banken, herunder: o kontroll og oppbevaring av kontantkort og PIN-kode o hvem som har fått utlevert kort o utløpsdato på kontantkort alle innbetalinger virksomheten har gjennomført til de enkelte kontantkortene saldo for hvert enkelt kontantkort Bankenes kortadministrasjonssystem er omtalt i de respektive tilleggsavtalene for kontantkort. Bankenes kortadministrasjonssystem omfatter i hovedtrekk følgende: bestillings- og leveranserutiner for kontantkort og PIN-kode lading av kontantkort aktivering av kontantkort 4

6 sperring av kontantkort tilbakeføring av innestående beløp på kontantkortkonto til arbeidskonto informasjon om saldo for hvert enkelt kontantkort Hovedregelen vil være at det er den virksomheten som inngår avtale med en eller flere banker om kontantkort, som vil utlevere kontantkort til brukerne. I noen tilfeller kan det være aktuelt at andre virksomheter enn den virksomheten banken inngår avtale med, utleverer kontantkort til brukerne. Det er da opp til virksomhetene å inngå avtale om hvordan dette praktisk kan gjennomføres. Bankene forholder seg kun til den virksomheten som har inngått avtale med banken. Virksomheten skal selv vurdere om det er behov for at kortbruker skal undertegne en egenerklæring, med mindre banken stiller krav om dette. Hensikten med egenerklæring er å sikre at kortbruker er kjent med vilkårene for bruk av kontantkort. Avtale med kortbruker vil først og fremst være aktuelt dersom kontantkortet skal benyttes flere ganger. Se forslag til egenerklæring i vedlegg Utbetalingsrutiner Utbetalinger fra virksomhetens arbeidskonto til virksomhetens kontantkortkonto skal utføres som et ordinært betalingsoppdrag. Dette betyr at utbetalingen skal skje i tråd med virksomhetens rutiner for utbetaling og kontroll av utgiftstransaksjoner. Krav til disse rutinene fremgår av Bestemmelsene pkt. 2.5 og pkt og rammeavtalens vedlegg 2. Det er ikke behov for å etablere nye arbeidskontoer for utbetalinger til kontantkortkontoer. De forskjellige kontantkortløsningene kan ha ulike kontostrukturer og kan deles opp i følgende to grupper: 1. Det etableres en samlekonto for alle kontantkortene. Hvert kontantkort er koblet til samlekontoen med referansenummer. Midlene er disponible for kortbruker i det beløpet er innbetalt på samlekontoen og det er foretatt nødvendige registreringer i kortadministrasjonssystemet. Samlekontoen belastes når kontantkortet blir brukt. 2. Det etableres egne kontantkortkontoer for hvert enkelt kort, og beløpet er disponibelt for kortbruker i det beløpet er innbetalt på kortkontoen og det er foretatt nødvendige registreringer i kortadministrasjonssystemet. Kortkontoen belastes når kontantkortet blir brukt. Utgiftsføringen i virksomhetens regnskap skal skje ved utbetaling fra virksomhetens arbeidskonto til kontantkortkontoen Tilbakeføring av innestående på kontantkortkonto til arbeidskonto Det skal etableres rutiner som sikrer at innestående saldo på kontantkort som enten er sperret eller hvor gyldighetstiden er utløpt, tilbakeføres virksomhetens arbeidskonto. Dette er nærmere omtalt i tilleggsavtalene for kontantkort pkt. 8. Tilbakeføringer av midler fra kontantkortkontoen til virksomhetens arbeidskonto skal føres som redusert utgift Regnskapsføring av innestående på kontantkortkontoene Midler på konto for kontantkort kan ikke disponeres av staten og defineres følgelig som ikkestatlige midler. Virksomheter som velger å benytte kontantkortløsninger skal fastsette eget 5

7 regelverk og kontrollordninger for forvaltning av midler som ligger på slike konti og verdiene skal føres i virksomhetens regnskap, jf. Bestemmelsenes pkt Virksomheten skal benytte konto 191 i standard kontoplan til bokføring av kontantkortkontoene (bankkontoene). Virksomheten fastsetter selv en hensiktsmessig kontostruktur under 3-siffernivået, men kontantkortkontoen skal være bokført i virksomhetsregnskapet. Det anbefales at det opprettes en motkonto til kontantkortkontoen på 4-siffernivået slik at debetsaldoen på konto 191(0) (kontantkortkonto) alltid viser samme saldo som f. eks konto 191(1) (motkonto til kontantkortkontoen) med motsatt fortegn, slik at summen av konto 191(0) og konto 191(1) alltid blir null. Konto 191 skal ikke inngå i rapporteringen til statsregnskapet. 6.5 Avstemming og dokumentasjon Virksomheten skal avstemme kontantkortkontoen/kontantkortløsningen i banken mot respektive konto/-er i regnskapet. Avstemmingen skal minimum utføres ved utgangen av hver måned. Avstemmingen skal dokumenteres. Virksomheten må kunne ta ut en dokumentasjon som viser hvem som har penger til gode (saldo på kontantkortet) og som er grunnlag for motkontoen i økonomisystemet. 6.6 Sporbarhet Den enkelte virksomhet må sørge for nødvendig sporbarhet mellom vedtaket om utbetaling, til beløpet er tilgjengelig for bruker av kontantkort. 7. Definisjoner av sentrale begreper Arbeidskonto Avrop Avropsskjema Banken Kontantkort Kontantkortbruker De statlige virksomhetenes konto hos rammeavtalebanken Den skriftlige meddelelsen som den statlige virksomheten gitt til banken(e) om tjenesteyting til virksomheten innenfor rammeavtalene og tilleggsavtalene Standardskjema som virksomhetene og bankene benytter får å dokumentere at det er gjort avrop på tilleggsavtalen for kontantkort Betalingsformidler DFØ har inngått tilleggsavtale om kontantkort med Kort som er knyttet til virksomhetenes konto i banken for kontantkort. Virksomheten må overføre midler til kontoen før kortet kan disponeres av kortbruker Den som får utbetalt midler fra staten med kontantkort, og som av ulike årsaker ikke får bankkonto. Kortbruker 6

8 har disposisjonsrett til innestående midler på kontantkortet Kontantkortkonto Virksomhetens konto i banken for kontantkort som skal holdes utenfor statens konsernkontostruktur. Virksomheten er juridisk eier av kontantkortkontoen Minikonkurranse Konkurranse om avrop på rammeavtalen med tilleggsavtaler mellom bankene det er inngått slik avtale med. Konkurransen gjennomføres av den enkelte virksomhet og danner grunnlag for dens valg av bank Rammeavtale Rammeavtalebank Statens konsernkontoordning Unntakssøknad Virksomheten Avtale som DFØ inngår på vegne av staten med en eller flere banker om tjenester innenfor Statens konsernkontoordning Betalingsformidler som DFØ har inngått rammeavtale med Statens betalingsformidling, kontohold, likviditetsforvaltning og tilhørende rutiner Søknad som sendes fra en statlig virksomhets fagdepartement, med ønske om unntak fra Økonomiregelverket i forbindelse med statens konsernkontoordning. Søknaden sendes til DFØ v/forvaltnings- og analyseavdelingen Ordinære statlige forvaltningsorgan, statlige forvaltningsbedrifter og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter som får midlene bevilget over 50- post på statsbudsjettet ( nettobudsjetterte virksomheter ) 7

9 VEDLEGG 1 REGLER OM ONLINE BANKAXEPT-KORT FOR SÆRSKILTE BRUKERE Reglene er fastsatt av administrasjonene i Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor den 5. juni 2008 med hjemmel i Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og betalingsterminaler på brukersteder (BankAxept-reglene) 4.4. Reglene ble sist endret Bakgrunn og formål Formålet med reglene er å presisere bankens adgang til å utstede BankAxept-kort til offentlige og private institusjoner som i lov eller i medhold av lov tildeler økonomisk stønad til enkeltpersoner, og slik at kortene overlates videre til stønadsmottakere. Reglene supplerer FNHs og Sparebankforeningens felles Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort. 2. Definisjoner I tillegg til definisjonene i FNH og Sparebankforeningens felles Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort, gjelder følgende særlige definisjoner: Kortkontoeier: En juridisk person som kontobank har utstedt BankAxept-kort til og som er eier av den kontoen som kortet er knyttet til. Kortbruker: En fysisk person som kortkontoeier har overlatt det utstedte BankAxept-kortet til og som rettmessig kan disponere midlene på den tilknyttede konto ved bruk av kortet. 3. Krav til kortkontoeier og hva kortet kan brukes til Kortkontoeier skal være et offentlig eller privat institusjon som i lov eller i medhold av lov tildeler økonomisk stønad til enkeltpersoner som nevnt i annet ledd. Kortet kan utstedes for å gi tilgang til tildelt stønad for kortbrukere som er mottakere av økonomisk stønad fra NAV/sosialkontoret, eller asylsøkere og flyktninger. Det beløp stønadsmottaker skal kunne disponere gjennom slike kort skal begrenses til den økonomiske støtte som tildeles som følge av lov eller i medhold av lov. Trygd, pensjon og andre rettighetsmidler kan ikke disponeres gjennom slike kort. 4. Bankens avtale med kortkontoeier Banken som utsteder kortet skal inngå avtale med kortkontoeier. Banken skal i avtalen pålegge kortkontoeier å forsikre seg om identiteten til kortbruker. Banken skal i avtalen også regulere om og i så fall i hvilken grad kortkontoeier kan få innsyn i kortbrukers enkelttransaksjoner på den konto som kortet er tilknyttet samt eventuelt innhenting av kortbrukers samtykke til dette. Avtalen skal inneholde slik bruksbegrensning som beskrevet i punkt 3 tredje ledd. 8

10 Kortbrukers bruk av kortet skal reguleres i avtale mellom kortbruker og kortkontoeier. Kortbruker skal normal forholde seg til kortkontoeier i alle spørsmål som gjelder bruk av kortet. Dersom kortbruker skal kunne opptre på kortkontoeiers vegne overfor banken, for eksempel ved melding om tapte og misbrukte kort, fremsettelse av krav mot banken og så videre, må dette avklares i kortkontoeiers avtale med banken. 5. Utlevering av kort og personlig kode Banken skal utlevere personlig kode til kortkontoeier på en slik måte at denne gis videre til kortbruker uten at kortkontoeier blir kjent med koden og at kortbruker kan kontrollere dette. 6. Nærmere regler gitt av BSK [Bankenes Standardiseringskontor] BSK fastsetter nærmere regler for distribusjon og oppbevaring av kort og personlig kode hos kortkontoeier samt regler for utlevering av kort og kode til kortbruker. BSK kan fastsette nærmere krav om rutiner for å sperre tapte og misbrukte kort, herunder kortkontoeiers og kortbrukers mulighet til å få opplysninger fra banken om kortet er blitt misbrukt. 7. Krav til dekningskontroll Før disponering av kontoen ved bruk av kortet skal det gjennomføres online dekningskontroll mot kontobank. Reserveløsning skal ikke kunne benyttes. 9

11 VEDLEGG 2 - MAL FOR EGENERKLÆRING Virksomheten skal selv vurdere om det er behov for at kortbruker skal undertegne en egenerklæring, med mindre banken stiller krav om dette. Dersom banken stiller krav om egenerklæring må virksomheten bli enig med banken om teksten. Denne malen er utarbeidet med utgangspunkt i innspill fra bankene. Egenerklæring ved bruk av BankAxept-kontantkort for stønadsmottaker Jeg har som bruker av [navn på kort] gjort meg kjent med retningslinjene og sikkerhetsveiledningen for bruken av kortet og vil rette meg etter anvisningene nedenfor. 1. Legitimasjonskontroll Jeg er kjent med at utlevering av [navn på kort] og tilhørende personlige kode (PIN) bare skjer ved mitt personlige fremmøte hos [navn på virksomhet] senere kalt Stønadstildeler. Dette gjelder også ved fornyelse eller erstatning av kort. Jeg er innforstått med at [navn på kort] og PIN ikke vil bli utlevert før jeg har fremvist legitimasjon eller annen bekreftelse fra offentlig myndighet som kan bekrefte min identitet. 2. Bruksområder Jeg er oppmerksom på at [navn på kort] bare kan benyttes sammen med tildelt PIN i minibanker og betalingsterminaler merket BankAxept, samt Bank i Butikk. Når kortet brukes vil det være kontakt mellom terminal og banken for å kunne utføre fastsatte kontroller. Kortet har ingen legitimasjonsfunksjon. Jeg er klar over at [navn på kort] kan bare benyttes for å disponere tildelte midler og at ubenyttede midler tilhører Stønadstildeler inntil beløpet er disponert. 3. Egenkontroll Kvitteringer som jeg får ved bruk av kortet bør jeg oppbevare for senere egenkontroll. 4. Innsynsrett Jeg er gjort kjent med at Stønadstildeler har rett til innsyn i mine disponible midler på kortet. Innsynsretten omfatter også enkelttransaksjoner. 5. Beskyttelse av kort og PIN Jeg skal påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Jeg har mottatt min personlige kode (PIN) i lukket konvolutt. Den personlige koden (PIN) skal jeg ikke røpe for noen, heller ikke overfor politiet, banken eller Stønadstildeler. For øvrig skal jeg påse at koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Jeg bør huske koden. Dersom koden må skrives ned, skal jeg gjøre det på en slik måte at andre ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat skal jeg ikke oppbevare nært til eller sammen med kortet. 6. Melding ved tap av kort Jeg skal underrette Stønadstildeler snarest mulig etter at jeg eventuelt har fått kjennskap til eller mistanke om at BankAxept-kortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige koden. 10

12 7. Feil og misbruk av kort Dersom jeg opplever feil eller andre uregelmessigheter ved kortet skal jeg henvende meg til Stønadstildeler. Jeg er kjent med at økonomiske tap som skyldes eget eller andres misbruk av kortet er et forhold mellom meg og Stønadstildeler. 8. Opphør og tilbakelevering av kort Ved opphør av stønadsmidler eller dersom Stønadstildeler av andre grunner ber om det, skal jeg straks levere kortet tilbake til Stønadstildeler. Jeg er klar over at Stønadstildeler kan kreve kortet tilbakelevert ved brudd på ovennevnte retningslinjer. Jeg er også informert om at [navn på kort] er utstedt for en bestemt gyldighetsperiode, og at det ikke kan benyttes etter dette tidspunktet. Stønadstildeler avgjør om nytt kort skal tildeles etter endt utløpsdato. Bekreftende underskrift Jeg har som stønadsmottaker og bruker av [navn på kort] gjort meg kjent med retningslinjene for bruken av kortet og vil rette meg etter anvisningene ovenfor. Sted/dato: Stønadsmottaker For Stønadstildeler 11

13 VEDLEGG 3 MAL FOR UNNTAKSSØKNADER FOR BRUK AV KONTANTKORT Adresse fagdepartementet Søknad om unntak fra reglement for økonomistyring i staten for bruk av kontantkort Det vises til tilleggsavtaler for kontantkort inngått av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 15. januar 2013 og veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten datert 25. januar [Virksomhetens navn] har behov for å benytte kontantkort i sammenheng med [beskriv hvilke situasjoner virksomheten skal benytte kontantkort]. Bruk av tilleggsavtaler for kontantkort innebærer at virksomheten må opprette bankkontoer for kontantkort utenfor konsrenkontoordningen. [Virksomhetens navn] vil derfor be om å få innvilget unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.1, jf. tilleggeavtalenes pkt Virksomheten vil i samsvar med veiledningsnotatet for bruk av kontantkort pkt. 6, etablere interne rutiner som sikrer en forsvarlig forvaltning av kontantkortene i tråd med bestemmelsenes pkt Vi ber [navn på fagdepartement] om tilslutning til [navn på virksomhet] søknad om unntak, og om at departementet videresender søknaden til DFØ. Vennlig hilsen xxxxx 12

14 VEDLEGG 4 BREVMAL FOR INNHENTING AV INFORMASJON [Sett inn bankens adresse se:kontaktinformasjon Innhenting av informasjon - tilleggsavtale for kontantkort av 15. Januar 2013 til rammeavtale om betalings- og kontoholdstjenester Innledning Vi viser til inngått rammeavtale om betalings- og kontoholdstjenester mellom (fyll ut bankens navn) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) datert 29. juni 2010 og tilleggsavtale for kontantkort datert 15. januar I henhold til pkt. 4.2 i rammeavtalen skal alle statlige virksomheter foreta avrop på rammeavtalene etter gjennomført minikonkurranse. Virksomheten skal velge den tilleggsavtalen for kontantkort som ut fra virksomhetens eget behov er den økonomisk mest fordelaktige. Virksomheten kan inngå avtale om en eller flere kortløsninger og det kan inngås avtale med en eller flere av bankene. I vurderingen av hvilken avtale som er mest økonomisk fordelaktig, skal virksomheten legge følgende tildelingskriterier til grunn: Funksjonalitet 70% Pris 30% Om forespørselen Virksomheten skal benytte kontantkortløsningen [beskriv hvilke situasjoner virksomheten skal benytte kontantkort]. Vi ber om å få opplyst prisene for kontantkortløsningene som er angitt i produkttabellen nedenfor, og som er basert på vårt behov. Banken har ikke anledning til å oppgi andre priser enn det som er oppgitt i tilleggsavtalen for kontantkort vedlegg 1. Vi ber også om ytterligere beskrivelse med hensyn til [her kan virksomheten opplyse om det spesielle forhold de ønsker å få utdypet]. Bankens beskrivelse skal ikke medføre endringer i vilkårene i rammeavtalen, og skal kun bidra til å gi utdypende informasjon. Produkt [Navn på kontantkortløsning] Forventet volum Opplysninger om virksomheten Virksomhetens navn Organisasjonsnummer 13

15 Adresse E-postadresse Kontaktperson(er) Planlagt tidspunkt for når avropet skal gjelde fra er [sett inn dato]. Om frister Vi ønsker at banken sender sitt tilbud skriftlig (brev/faks/e-post). Tilbudet skal være undertegnet av bemyndiget(e) person(er) i banken, og skal mottas innen xxx [minimum 15 dager etter utsendelse]. Meddelelse om valg av leverandør for kontantantkort Beslutning om avrop på tilleggsavtalene for kontantkort vil bli meddelt skriftlig til alle rammeavtalebankene innen [sett inn dato]. I meddelelsen vil det fremkomme hvilke bank(er) som er valgt. Vennlig hilsen xxxxx 14

16 VEDLEGG 5 - MAL FOR AVROP PÅ TILLEGGSAVTALE FOR KONTANTKORT Avrop på tilleggsavtale for kontantkort av 15. januar 2013 mellom [Virksomheten] og [Banken] 1. INNLEDNING 1.1 Dette Avropet (Bestillingen) fra [virksomhetens navn] er knyttet til tilleggsavtalen for kontantkort med vedlegg av 15. januar 2013 mellom Direktoratet for økonomistyring og [Bankens navn]. Avtalen gjelder i sin helhet mellom partene, men med de unntak fra denne som følger av tilleggsavtalen for kontantkort og i henhold til prisene som er tatt inn i tilleggsavtalens vedlegg Definisjonene i punkt 3 i Avtalen gjelder tilsvarende for Avropet. 2. OMFANG 2.1 Virksomheten/den regnskapsførende enhet skal benytte [Bankens navn og navn på kontantkortløsning]. 3. KONTOHOLD 3.1 De kontantkortkontoene for [Virksomheten/den regnskapsførende enhetens navn]som Banken skal holde, fremgår av vedlegg til Avropet. I vedlegget er det også angitt hvilke Arbeidskontoer som skal knyttes til hvilke kontantkortkontoer. 4. FAKTURERINGSADRESSE 4.1 Fakturaene skal sendes til følgende enhet hos Virksomheten: [Navn på den statlige virksomheten eller regnskapsførende enhet] [Eventuelt nærmere angivelse av enhet hos den statlige virksomheten/regnskapsførende enhet] [Postadresse] [Poststed] 15

17 5. KONTAKTENHET HOS DEN STATLIGE VIRKSOMHETEN 5.1 Følgende enhet hos [den statlige virksomheten] vil være sentral kontaktenhet i forhold til Banken ved oppfølging av Avropet og av øvrige avtalemessige forhold: [Navn på den statlige virksomheten eller regnskapsførende enhet, eventuelt nærmere angivelse av enhet hos den statlige virksomheten/regnskapsførende enhet] [Postadresse] [Poststed] [E-postadresse] 6. VIRKNINGSTIDSPUNKT 6.1 Avropet skal løpe fra [dd.mm.åååå]. Med hensyn til varighet av Avropet vises til punkt 2.2 i Tilleggsavtalen for konatntkort. [DEN STATLIGE VIRKSOMHETEN] [etter fullmakt] [dato, underskrift, tittel] Bekreftelse på mottatt Avrop: [BANKEN] Avropet undertegnes i 2 eksemplarer, hvorav Virksomheten og Banken beholder ett hver. 16

18 VEDLEGG TIL AVROP AV [DATO] KONTOHOLD [Den statlige virksomhetens navn] 1. OPPGJØRSKONTOER OG ARBEIDSKONTOER 1.1 Følgende Arbeidskontoer hos [Bankens navn] skal fra og med [dato] brukes til transaksjoner til/fra kontantkort [Den statlige virksomhetens navn]: ARBEIDSKONTOER Kontonummer Betegnelse xxxx.xx.xxxxx Utbetalinger xxxx.xx.xxxxx Tilbakeføringer [Den statlige virksomheten] fullmakt] Bekreftelse på mottatt Vedlegg til Avrop [etter [Banken] [dato, underskrift, tittel] Det foreliggende vedlegget til Avropet undertegnes i 2 eksemplarer, hvorav Virksomheten og Banken beholder ett hver.

19 Side 18 VEDLEGG 6 - PROTOKOLL FOR ANSKAFFELSER GJENNOM MINIKONKURRANSE Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst inneholde følgende opplysninger: 1.1 Den statlige virksomhetens navn 1.2 Protokollførers navn 1.3 Kort beskrivelse av hva som skal anskaffes (produkttabell) 1.4 Anslått verdi på kontrakten 1.5 Kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi (virksomheten begrunner i henhold til de 2 kriteriene dvs. funksjonalitet og pris) 1.6 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for konkurransen 1.7 Dato og protokollførers signatur Virksomheten kan benytte andre typer protokoller eller ha vedlegg til protokollen, så lenge samtlige punkter besvares i den protokollen som benyttes. Lignende protokoll finnes elektronisk på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettside. 18

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer