Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011"

Transkript

1 Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte Lytt til innbyggerne De Grønne vil gi lokaldemokratiet større armslag, blant annet ved å sette stopp for nye statlige pålegg til kommunene og gi kommunene rett til selv å bestemme nivået på inntektsskatten. Dette må vi på Stortinget for å gjøre noe med. Derimot kan lokalpolitikerne gi innbyggerne i Levanger mer direkte innflytelse over de sakene som tross alt blir avgjort lokalt. at det skal holdes folkeavstemninger om viktige spørsmål som gjelder Levangers framtid. Selv om dagens lovverk sier at lokale folkeavstemninger bare kan være rådgivende, vil De Grønnes representanter være bundet av utfallet. at kommunen skal invitere innbyggerne til å komme med innspill når saker blir forberedt, og ikke bare gjennom høringsrunder etter at det meste i praksis er avgjort. at 5 millioner kroner av kommunens budsjett årlig skal settes av til tiltak i de enkelte delene av kommunen, der innbyggerne selv får avgjøre hva pengene skal brukes til. vurdere framtida for Innherred samkommune, med sikte på å sikre at strukturen fungerer mer demokratisk. at kommunens delegasjonsreglement blir endret slik at deler av den makta som i dag er delegert til administrasjonen, blir ført tilbake til de folkevalgte. at gruppelederne i kommunestyret skal sette av minst én time per uke til å møte innbyggerne ansikt til ansikt og høre på deres synspunkter. De Grønne vil ta initiativ overfor andre parti om dette og uansett gjøre det gjeldende for egen del. selv ta kontakt med bedrifter og organisasjoner i Levanger for å bli kjent med deres ønsker og behov. 2. Gjør alvor av Cittàslow Cittàslow er god grønn politikk. Derfor trengs et grønt parti i kommunestyret for at denne satsingen skal komme forbi pratestadiet. Cittàslow handler blant annet om å skape nytt liv i sentrum, å satse på lokal, miljøvennlig næringsvirksomhet og å få til miljøvennlige energi- og transportløsninger. Etter åtte år som Cittàslow har vi knapt merket noen forskjell, bortsett fra at det er enda flere tomme lokaler og enda mindre liv i sentrum. ta et krafttak for å skape nytt liv i Levanger sentrum. Kommunen må være villig til å kjøpe opp gårder som står helt eller delvis tomme og ha en strategi for å fylle dem med levedyktige virksomheter og profilerer byen som Cittàslow. gjøre Slow Food til merkevare for Levanger og arbeide for at byen innen 2015 har flere spisesteder som tilbyr det. satse på å etablere én eller to klynger av bedrifter innen økologisk bærekraftige bransjer, der flere av virksomhetene kan lokaliseres i sentrum. Gjenbruksvirksomhet (både design, industri/handverk/reaparasjon og handel) kan være et naturlig satsingsområde ved siden av mat. gå imot nye etableringer av handelsvirksomhet utenfor sentrum som drenerer handelen bort derfra. Vi ser det ikke som noe argument at slike etableringer kan kapre handel fra nabokommuner. støtte initiativ for å etablere nye møteplasser og kulturaktiviteter innenfor den eksisterende bygningsmassen i sentrum. Blant annet oppmuntre til arrangementer som kombinerer alvor og lek (for eksempel foredrag/diskusjon etterfulgt av musikk og dans.)

2 opprette et forum og et styre for den videre utviklinga av Cittàslow-prosjektet der bedrifter og organisasjoner inviteres med, uten at det belaster kommunebudsjettet ytterligere. 3. Lag en skole for livet De Grønne vil at skolen skal lære barn og unge å mestre praktiske så vel som teoretiske oppgaver. Praktiske fag og aktiviteter må få større plass og høyere status, og samtidig være en ressurs for den teoretiske undervisninga. opprettholde alle skolene i kommunen. at alle skoler i Levanger skal få en skolehage og utnytte denne i undervisninga; søke samarbeid med HINT om dette. styrke undervisninga også i praktiske fag for øvrig. at alle skoler og barnehager i Levanger skal arbeide med Grønt Flagg eller tilsvarende opplegg som kombinerer miljøpedagogikk og praksis. styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ellers, blant annet ved at elevene får utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisninga. 4. La generasjonene møtes De Grønne ønsker et samfunn der gjensidig omsorg mennesker imellom i større grad supplerer institusjonene. Nærmiljøene kan ikke erstatte gode offentlig tilbud til eldre som trenger omsorg eller praktisk hjelp, men offentlige tilbud kan like lite erstatte gode nærmiljø. Kommunen må bidra til å skape flere møteplasser mellom yngre og eldre, friske så vel som omsorgstrengende. skape flere møteplasser mellom generasjonene. Eldre mennesker har evner og kunnskaper som bør komme til større nytte i skolene og barnehagene unge mennesker har ressurser som bør komme til større nytte i omsorgsinstitusjoner og møteplasser for eldre. Mange eldre har også kompetanse på områder som engasjerer ungdom på fritida for eksempel mekking. Det bør utnyttes. lære av kommuner i inn- og utland som har gjort omsorgs- og botilbud for eldre til naturlige møteplasser i nærmiljøet, blant annet ved å lokalisere andre kommunale tilbud og frivillige aktiviteter der. sikre frivilligsentralen gode arbeidsvilkår og om nødvendig øke støtten til den. etablere minst ett eldresenter som ivaretar dagtilbud i Levanger. 5. Sikre gode helsetilbud at eksisterende helsetjenester på alle nivå fortsatt skal finnes i Levanger at kommunen må få nok penger til å gjennomføre samhandlingsreformen på en god måte. opprette en helsestasjon for eldre at flere skal få tilbud om omsorgslønn, som avlaster kommunen for kostnader til egen tjenesteproduksjon. Satsen for omsorgslønn bør økes til samme nivå som begynnerlønn til hjelpepleiere, og omsorgslønn bør gi pensjonspoeng. øke avlønningen også til støttekontakter. Dagens satser dekker ikke alltid utgiftene som oppdraget medfører.

3 gi flere midler til TT-transport og sørge for at søknader om tekniske hjelpemidler blir behandlet raskt, samt at de som først er innvilget hjelpemiddel får dem straks. Dette er tiltak som koster lite men kan bety mye for livskvaliteten til eldre og funksjonshemma som ellers greier seg selv. 6. Gjør kultur og friluftsliv tilgjengelig for alle De Grønne vil styrke satsingen på kultur og på fysisk aktivitet. I Levanger mener vi det er riktig å prioritere det å engasjere og nå ut til flere framfor enda bedre tilbud til dem som allerede deltar. Vi er imot å øke kommunens gjeld ytterligere gjennom store nye investeringsprosjekt. Ikke bare av økonomiske men også av økologiske grunner vil vi heller stimulere til mer aktivitet i de bygningene og den naturen vi har. at kommunen heller ikke i kommende valgperiode skal investere i et nytt og kostbart kulturbygg, men prioritere satsinger på kulturell aktivitet. Levanger bruker i dag betydelig mindre penger på kultur per innbygger enn gjennomsnittet av landets kommuner og bør styrke satsingen. at kino, bibliotek og kulturskole skal forbli i sentrum at kulturskolen skal ha tilbud til alle elever som ønsker det støtte tiltak i regi av frivillige kulturorganisasjoner spesielt når de vender seg til et videre publikum; dette gjelder ikke bare økonomisk støtte men også praktisk bistand for eksempel med lokaler, logistikk og annonsering følge opp intensjonene i kommunens nye idrettsplan om å satse på fysisk aktivitet for alle, og ikke bare på anlegg for organisert idrett. På samme måte som vi prioriterer kulturell aktivitet framfor kulturbygg vil vi prioritere fysisk aktivitet framfor en fotballhall på Moan. verne om de friområdene som finnes innenfor tettstedene fjerne flest mulig av de hindringene som i dag finnes for å ferdes i strandsona føre en streng praksis når det gjelder dispensasjoner fra byggeforbudet i 100- metersbeltet mot sjø opprette bussrute til utgangspunkt for friluftsliv i fjellet, i første omgang i helgene i vintersesongen. 7. Bekjemp fattigdom De Grønne ønsker prinsipielt å innføre en samfunnslønn på nivå med dagens minstepensjon, som vil erstatte bl.a. dagens ordning med økonomisk sosialhjelp. Dette må imidlertid vedtas av Stortinget. Inntil videre må kommunen bruke det handlingsrommet den har for å sikre alle et anstendig minimum. Samtidig må folk som søker økonomisk eller praktisk hjelp møtes på en anstendig måte. Det er uakseptabelt at saker sirkulerer i mange måneder eller år i byråkratiet før vedtak fattes og blir fulgt opp. : fjerne overflødig byråkrati. Førstelinjen i NAV må styrkes og få økt kompetanse slik at søknader om økonomisk eller praktisk hjelp kan behandles raskt og positive vedtak effektueres raskt. Tida fra søknad til resultat bør normalt ikke være lenger enn tre måneder. at satsen for økonomisk sosialhjelp skal ligge på et nivå som det er realistisk mulig å leve av, slik at en unngår å behandle et stort antall søknader om hjelp til enkeltutgifter. at tilbudet av kommunale utleieboliger skal økes vesentlig. Det bør finnes nok av utleieboliger med nøktern standard og tilsvarende lav leie til at de ikke bare kan tilbys

4 sosialt vanskeligstilte men også andre som ønsker en slik boform. I kommende valgperiode bør det skaffes minst 100 nye kommunale boliger. at det åpnes for at beboere i kommunalt eide boliger selv kan forvalte disse etter avtale og få redusert leie i bytte for egeninnsats, for eksempel etter modell av Svartlamon i Trondheim. at NAV skal stille depositum og ikke bare garanti når klienter har behov for privat utleiebolig. at kommunen også som planmyndighet skal legge til rette for at det blir bygd nøkterne boliger, og at fordyrende plankrav som ikke er motivert ut fra miljøhensyn blir fjernet. 8. Gjør Levanger til foregangskommune for miljøet Det mangler ikke på fagre løfter og planer for miljøet i Levanger. I 2002 ble det for eksempel vedtatt en plan om å kutte klimagassutslippene kraftig innen 2010 i stedet har de fortsatt å øke. I 2009 ble det vedtatt enda en klimaplan, men det hindrer ikke ledende politikere i å ønske seg et gasskraftverk som vil øke Levangers utslipp 15 ganger. Det trengs et parti i kommunestyret som setter miljøet først og forlanger at ord skal følges av handling. se til at det vedtatte målet om å redusere Levangers klimagassutslipp med 20 % innen 2020 faktisk blir oppnådd. at et fjernvarmenett i Levanger sentrum kommer på plass innen at kommunen skal tilby gratis eller billig rådgivning om energisparing og omlegging til innbyggerne, inntil staten eller fylkeskommunen måtte etablere et slikt lokalt tilbud. gå imot alle planer om gasskraftverk i kommunen, med eller uten CO 2 -rensing. utarbeide og følge opp en sykkelplan for Levanger sørge for at fortau, gang- og sykkelveger i Levanger er trygge og framkommelige til alle årstider etablere ladepunkt for el-biler på flere steder i kommunen fjerne eller minimere krav i kommuneplanen som øker ressursbruk og miljøbelastninger (for eksempel krav om minste antall parkeringsplasser ved nybygg) og skjerpe krav som begrenser miljøbelastningene (for eksempel maksimal tillatt størrelse på nye boliger og hytter). sette som vilkår for omdisponering av dyrka jord til andre formål at det kompenseres med nytt areal som har tilsvarende produksjonsevne. styrke Levangers stilling som en av de ledende økologiske jordbrukskommunene i landet, og sette som mål at minst 30 % av jordbruksarealet skal være økologisk i opprette mottak for flere typer kildesortert avfall i sentrum og flere steder i kommunen. at kommunen arbeider for at minst 50 bedrifter i Levanger skal være sertifiserte som Miljøfyrtårn innen 2015 at kommunen oppretter en miljøpris, som deles ut årlig til en bedrift som har gjort en særlig innsats for å redusere miljøbelastningene. at Levanger skal ha en miljøvernsjef, eventuelt i delt stilling med en annen etat. 9. Fei for egen dør Skal kommunen be innbyggerne og næringslivet i Levanger om å gjøre en innsats for miljøet, må den selv gå foran med et godt eksempel. at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen at kommunens egne klimagassutslipp skal reduseres med 80 % innen 2020.

5 at kommunens bilpark snarest mulig legges om til nullutslippskjøretøy. at kommunen i samarbeid med de ansatte skal utarbeide en plan for å redusere omfanget av bilreiser til og fra jobb, og invitere andre større virksomheter i kommunen til å samarbeide om tilsvarende prosjekt. at kommunen får et regelverk for tjenestereiser med sikte på å minimere utslippene fra slike reiser. at minst 50 % av matvarene kommunen kjøper i 2015 skal være økologiske, og i størst mulig omfang lokalproduserte. at det innføres en årlig premie til den kommunale virksomheten som har redusert energibruken mest. 10. Gå verden i møte De Grønne tenker globalt og vil handle lokalt. at Levanger skal bli Fairtrade-kommune at Levanger slutter seg til Klimaalliansen av europeiske kommuner og regnskogsfolk at flere av skolene i Levanger oppretter vennskapsforbindelser med skoler i et utviklingsland, og at kommunen søker å gjøre det samme med en kommune i et utviklingsland. at kommunen skal se nye innbyggere fra andre verdensdeler som en ressurs, og invitere dem til å komme med forslag om hvordan vi kan utvikle et mer demokratisk og bærekraftig lokalsamfunn. at det skapes møteplasser for utveksling av kulturell og praktisk kompetanse mellom innvandrere og nordmenn. 11. Vis økonomisk ansvar Kommunens gjeld har økt sterkt i den siste kommunestyreperioden. Stiger renta vil gjeldsbyrden alvorlig innskrenke kommunens handlefrihet. * at kommunen i kommende valgperiode ikke skal ta opp lån til nye større byggeprosjekt, men tvert imot betale ned på gjelda. * ikke gi løfte om å fjerne eiendomsskatten i kommende periode. For De Grønne er det viktigere å opprettholde og styrke velferdstilbudet, samtidig som gjelda blir redusert.

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Lokalprogram 2015-2019

Lokalprogram 2015-2019 Lokalprogram 2015-2019 Innhold Om Miljøpartiet De Grønne Songdalen 3 Og bakom synger skogene 4 Sunn og klimasmart samferdsel: Sykkel, buss og tog 4 Klimatiltak her vi bor 5 Barna våre 6 Gammel og ung 7

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

Eide SV s valgprogram 2007-2011

Eide SV s valgprogram 2007-2011 Eide SV s valgprogram 2007-2011 Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer