Formannskap - Næringssaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskap - Næringssaker"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen For Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær -1-

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/15 Delegerte saker Formannskap næring /453 PS 2/15 Delegerte saker Formannskap næring januar /453 PS 3/15 Søknad om lån-støtte til kjøp av fiskebåt 2015/42 PS 4/15 Søknad om deling av eiendommen gnr. 35 bnr ny behandling. PS 5/15 PS 6/15 PS 7/15 Søknad om dispensasjon for bygging av Trollvikelva kraftverk. Ny - revidert søknad om midler til stedsanalyse i Manndalen Søknad om tilskudd fra Kåfjord kommune til kjøp av oppstartkvote kumelk 2015/ / / /11-2-

3 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/453-2 Arkiv: 033 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/15 Formannskap - Næringssaker Delegerte saker Formannskap næring 2014 Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak ephorte Seleksjon: Utvalg: 79 - Kåfjord Delegert Formannskap Næring, Utvalgssaksår: 2014 Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr TypeDato Tittel KÅFSN 29543/ /14 DS Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Nils Henning Gamvoll J Birger Olsen ÆR-DE Vedtak: Søknaden innvilges på vilkår med tilskudd på kr ,- til drenering av fulldyrka jord på gnr. 31 bnr. 31, 44 i Kåfjord kommune. Tilskuddet gis for grøfting av 360 meter åpne grøfter og 105 meter dreneringsgrøfter. Grøfteoppkast planeres og kommer til direkte nytte som profil for 5 dekar, sammen med grøftesystem mot omsøkt jordbruksareal. Vilkår: Tiltaket må være sluttført innen Det skal fremlegges godkjent leieavtale Miljøplan trinn 2 for tiltaket (vedlagt) Søkeren er selv ansvarlig dersom tiltakene får privatsrettslig konsekvenser, for eksempel drikkevannskilder, stikkrenner mv. Grøftene skal være forskriftsmessige og miljøsikres KÅFSN 48004/ /14 DS Søknad om kommunale oppstarts- og næringsmidler J Einar Eriksen ÆR-DE Vedtak: 1. Søknaden fra Grenland Kompetanse AS om tilskudd/kommunale oppstartsmidler kr ,- til etableringen av Vikarweb.no, avslås. -3-

4 2. Avslaget begrunnes i at virksomheten ikke er etablert i Kåfjord kommune, samt at det ikke vil bidra til positiv eller målrettet utvikling av næringer i Kåfjord. KÅFSN 48599/ /14 DS Søknad om etablerertilskudd J Einar Eriksen ÆR-DE Vedtak: 1. Annette Forfang Hansen, Rismoveien 16, 9146 Olderdalen, innvilges etableringsstipend kr ,- i hht. etableringen av firmaet Lyngenfjord Blomster og frisør AS. Tilskuddet/stipendet gis på bakgrunn av kriteriene i kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Tilskuddet gis i hht. reglene om bagatellmessig støtte. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de kommende 3 årene, kan hele eller deler av etableringstilskuddet kreves tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Vurdering -4-

5 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/453-4 Arkiv: 033 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/15 Formannskap - Næringssaker Delegerte saker Formannskap næring januar 2015 Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak ephorte Seleksjon: Utvalg: 16 - Delegert Formannskap næring Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr TypeDato Tittel FSNÆR 413/2015 1/15 DS Tilskudd til restaurering av 4 hesteredskap på Holmenes i Birtavarre J Birger Olsen DEL Vedtak: 1. Nord Troms museum BA, Bjørklysvingen 13, 9152, innvilges inntil kr ,- i tilskudd av kostnadsoverslag på kr ,- til restaurering av 4 stk. gamle hesteredskap jfr. søknad. Utbetalingen vil avkortes prosentvis hvis prosjektregnskapet blir mindre enn kr ,- 2. Tilskuddet belastes når skriftlig anmodning og sluttregnskap er levert kommunen og tiltaket er godkjent av kommunen ferdig i hht. søknad. 3. Arbeidsfristen settes til FSNÆR 651/2015 2/15 DS Søknad om prioritets vikelse på næringslån J Einar Eriksen Vedtak: 1. Kåfjord kommune godkjenner at DNB refinansierer dagens lån pålydende kr ,- og øker sin nye førsteprioritets pantobligasjon til kr ,- i Gnr. 1 Bnr. 53 Fnr. 1 og Gnr. 1 Bnr. 55 Fnr. 1 Akva-Ren AS. 2. Kåfjord kommune beholder 3. prioritet pantobligasjon på ,- i Akva-Ren AS sine eiendommer og bygninger Gnr. 1 Bnr. 53 Fnr. 1 og Gnr. 1 Bnr. 55 Fnr. 1, etter DNB sin nye obligasjon på 6,1 mill. -5-

6 Vurdering -6-

7 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/42-2 Arkiv: Fond Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/15 Formannskap - Næringssaker Søknad om lån/støtte til kjøp av fiskebåt Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Vedlegg 1 Søknad Rådmannens innstilling 2. Tilskuddet utbetales over post Utviklingsfondet, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader i hht. investeringsplan foreligger. Tilskuddet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig støtte. 3. Tilskuddet kan reduseres prosentvis ved reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 4. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de kommende 5 år, kan hele/deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt. 5. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Arild Olsen, Ysteby, 9146 Olderdalen om lån eller tilskudd til innkjøp av fiskebåt. Konkret søkes det om maks støtte og lån til kjøp av en fiskesjark på 26 til 28 fot med utstyr. Søknaden er datert Søker har de siste årene drevet fiske på Kåfjord og Lyngenfjorden fra en åpen fiskebåt, denne har sine begrensninger i hht. størrelse og at den ikke kan benyttes i alle typer vær. I følge søknaden ønsker søker i utgangspunktet nå å investere i en større, sikrere og mer brukervennlig 1. Arild Olsen, Ysteby, 9146 Olderdalen innvilges 20% eller inntil kr ,- i tilskudd til investering i fiskebåt/sjark samt utstyr/klargjøring i hht. investeringsplan på kr ,- -7-

8 båt på ca. 26 til 28 fot. Fisket vil i hovedsak foregå på Kåfjord-/Lyngenfjorden med garn og jukse, båten vil fiske fra gruppe 2-kvota samt vil kunne fiske tillegges kvote for Troms og Finnmark. I utgangspunktet var planen å investere i en fiskebåt til ca ,-, men søker har i møte med saksbehandler den informert om at han har funnet en brukt fiskesjark på 24 fot. Denne båten er i god stand og har en betydelig rimeligere pris enn utgangspunktet for vedlagt søknad. Søker ønsker derfor å søke tilskudd i hht. denne båten som i utgangspunktet har en prislapp på kr ,-, bruksområdet til båten vil være det samme som i opprinnelig søknad. I tillegg til kjøpspris på båten vil de være investeringer i utstyr, klargjøring og div. kostander, setter opp nytt investeringsbudsjett nedenfor. Investeringen ovenfor planlegges finansiert gjennom egenkapital, lån og tilskudd fra Kåfjord kommune, og det søkes fortsatt maks tilskudd fra Kåfjord kommune i hht. investeringen. Søker vil gjennomføre kjøpet før saken blir behandlet, men dette er avklart med saksbehandler. Det fremheves videre i søknaden at han trives godt på sjøen og at hans fiske bidrar til å opprettholde fiskemottaket i Manndalen. Når det gjelder økonomi budsjetteres det med fiske for rundt kr ,- på Kåfjord-/Lyngenfjorden og ca ,- på juksafiske i Troms/Finnmark. Driftskostnadene kalkuleres til ca ,- pr år, litt avhengig av hvor stor aktiviteten er. I møter med søker håper han på sikt å øke inntekten og om mulig ha dette som helårs jobb og inntekt. Evt. supplerende opplysninger vil bli gitt på møtet. Vurdering Søker driver i dag fiske fra en åpen fiskebåt og dette begrenser hans muligheter til å drive bedriftsøkonomisk lønnsomt, dagens virksomhet er å betrakte som hobbyvirksomhet. Inntekten/omsetningen fra denne virksomheten har vært begrenset og vil være under det som normalt betraktes som minste inntekt/omsetning i hht. næringsvirksomhet. Denne investeringen vil derfor være å betrakte som en nyetablering og vil ikke komme under næringsfondets kategori «eksisterende virksomheter». Planlagt investering vil trolig gi søker mulighet til å drive helårsfiske og på sikt gi søker mulighet til en normal årsinntekt av sin virksomhet. Investeringen er relativ liten og vil ikke utgjøre stor risiko for søker, noe som også vil bidra til bedre lønnsomhet gjennom lave kapitalkostnader. I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, framgår det at det kan innstilles med tilskudd til fysiske investeringer (Maskiner, utstyr, bygninger, fiskebåter osv.) i forbindelse med nyetableringer og videreutvikling av virksomheter med inntil 20% (av investeringskost) og maks ,-. Nytt Investeringsbudsjett Kjøp fiskebåt 24 fot kr ,- Diverse utstyr/bruk (eget/nytt) kr ,- Klargjøring/rigg av båt kr ,- Div. kostnader kr ,- Tot. investeringskostnader kr ,- -8-

9 SL Olderdalen Søknad om lån/støtte til innkjøp av fiskebåt Jeg vil med dette søke om tilskudd/støtte til kjøp av fiskesjark fot, tenker på en båt rundt prisklassen ,- ink. mva. jeg kan stille med ,- i egenkapital og søker om resterende i tilskudd og kommunalt lån. Skal drive fiske med garn på Kåfjorden på gruppe 2-kvota 8-10 meter samt tilleggskvota for troms og finnmark som er på til sammen kg torsk til neste år samt at jeg kan fiske etter sei og hyse fritt. Blir å fiske høst og vinter med garn og blir å levere ved fiskebruket i Manndalen, har på sikt også tenkt å innvistere i 2 juksamaskiner slik at jeg kan drive vår, sommer og høst på juksafiske muligens også til Finnmarka etter hvert med kameratbåter. Har idag ca 25 garn og noe utstyr, blåser, dregg og iler som jeg har til oppstart av fiske. Har vært i kontakt med fiskerirettlederen på Skjervøy og fått papirer/skjema for å melde meg inn i fiskerimanntallet samt søke ervervstillatelse når jeg har kjøpt båt og vil da fylle kravene for å få fiske på gruppe 2 kvota. Regner med at inntekten blir liten det første året da en del innvisteringer og fornying av garn/bruk og utstyr skal foretas og samt bli vant med båten, etter dette vet jeg at det vil være grunnlag både fiskemessig på Kåfjorden/Lyngenfjorden og kvotemessig for å holde hjulene igang. Jeg trives godt på sjøen og at det blir flere fiskere i kommunen som leverer fisk i Manndalen er noe jeg vet at de andre fiskerne og kjøper vil sette pris på samt bedrer sjansene våre til å beholde fiskemottaket her på sikt. Satser på å kunne fiske for rundt ,- i året på Kåfjorden og rundt ,- på juksafiske i Troms/Finnmark før utgifter som er litt varierende alt ettersom men har kalkulert med ca ,- i faste utgifter til diesel, smørolje, forsikring og vedlikehold. Arild Olsen Ysteby 9146 Olderdalen 11-t\(\ CMtrk -9-

10 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/285-1 Arkiv: 35/28 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/15 Formannskap - Næringssaker Søknad om deling av eiendommen gnr. 35 bnr ny behandling. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1, 9 og 12 Rådmannens innstilling Med hjemmel i Jordlovens 12 tillates fradeling av 8,131 dekar areal på eiendommen gnr. 35 bnr. 28 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 109 som er ei lita boligtomt (0,6 dekar). Omsøkte deling har ingen betydning for eiendommen gnr. 35 bnr. 28 sitt ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med at omsøkte areal er brattlendt og størstedelen av arealet er av mindre verdi for landbruket. Omsøkte deling vil heller ikke berøre andre interesser. Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,8 daa dyrka mark til boligformål jfr. 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet har en arrondering som gjør det mindre egnet til høsting med dagens mekaniske utstyr i landbruket. Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 35 bnr Saksopplysninger Kåfjord Formannskap behandlet søknad om deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 28 i møte den under sak 19/11(næringssaker). Det ble gjort følgende vedtak i saken: Søknad om fradeling av 8,131 dekar areal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 28 avslås med hjemmel i jordlovens 12. Omsøkte fradeling vil medføre en boligtomt på rundt 8,6 dekar. En kan ikke se at søker har behov for boligtomt i denne størrelsesordenen. Dette vil være i strid med kommunal praksis om å begrense boligtomter opp til 2 dekar og vil føre til oppstykking av landbrukseiendommer som ikke er forenlig med jordlovens 12. Det anses ikke å være av samfunnsmessig interesse å tildele boligtomter av denne størrelsesordenen. -10-

11 For å imøtekomme behov for tilleggsareal til bolig eiendom gnr. 35 bnr. 109 tillater en at et mindre areal (rundt 2 dekar) av eiendommen gnr. 35 bnr. 28 fradeles til nevnte formål. Til grunn for vedtaket forelå følgende saksframlegg: Saksopplysninger: Guttorm Mikalsen har den søkt om fradeling av 8,131 dekar areal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 28. Formålet med fradelingen er tilleggsareal til boligeiendom på gnr. 35 bnr Dette er en liten boligeiendom på rundt 586 m² (iflg. Matrikkelen). Tilleggsarealet ønskes brukt til større bolig/bruksareal, garasje, parkering, potetland og også til vedhogst. Det framgår av vedlegg til søknaden at parsellen har vært lagt ut til salg. Det foreligger bekreftelser fra eiere av naboeiendommene gnr. 35 bnr. 3 og gnr. 35 bnr. 29 på at de ikke er interessert i å kjøpe den aktuelle parsellen. Kvittering for nabovarsel foreligger. PARTER: Eier: Erverver: Guttorm Mikalsen Linda Myrland EIENDOM: Gnr/bnr: 35/28 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Aasen PARSELLER: Formål: Tilleggsareal til gnr. 35 bnr. 109 * Parsell: 1 Parsell: 2 Parsell: 3 Fulldyrka jord: 0,9 daa 0,1 daa 0,3 daa Overflate dyrka jord: Innmarksbeite: Produktiv skog: 6,5 daa 16,2 daa 12,6 daa Annet markslag: 0,5 daa 8,1 daa Totalt: 7,9 daa 16,3 daa 21,0 daa *Arealopplysninger iflg. Gårdskart, Skog og Landskap Eiendommen gnr 35 bnr. 28 utgjør 46,5 daa ifølge Matrikkelen. Den består av 3 parseller, en i Fossen (parsell 1) og to parseller oppe i Manndalen. Det er parsell 1 som søkes fradelt. Det har vært drevet jordbruk på eiendommen i tilknytning til grunneiendom gnr. 30 bnr. 2. Eiendommen gnr. 35 bnr. 28 er ubebygd. Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: -11-

12 1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. -12-

13 Vurderinger: Kåfjord kommune har en praksis med å begrense tomtestørrelsen oppad til ca. 2,0 daa. for boligtomter, og tilstreber en best mulig og lik behandling av samtlige søkere. Der hvor det arronderingsmessig mv. kan være fornuftig med noen større tomter, blir dette vurdert. En har forståelse for at eier av boligtomt gnr. 35 bnr. 109 ønsker tilleggsareal til tomta da denne kun er på rundt 0,6 dekar. En kan imidlertid ikke se at søker har behov for boligtomt i den størrelsesordenen, ca. 8 dekar, som det søkes om. Dersom kommunen aksepterer boligtomter av dette omfanget vil dette medføre oppstykking av eiendommer som også vil være uheldig ut i fra et landbruksfaglig ståsted. I følge Gårdskart grenser det omsøkte arealet til dyrka mark på eiendommen gnr. 35 bnr. 3. Det ideelle ville vært at deler av det omsøkte arealet var slått sammen med det dyrka arealet på naboeiendommen. Eier av eiendommen gnr. 35 bnr. 3 er imidlertid ikke bosatt i kommunen, og er ikke interessert i å kjøpe den aktuelle parsellen, det dyrka arealet blir utleid. For å imøtekomme behov for tilleggsareal til boligeiendom gnr. 35 bnr. 109 bør en vurdere at et mindre areal (rundt 2 dekar) av gnr. 35 bnr. 28 fradeles til dette formålet. Ny behandling: Linda Myrland og Per Steinar Lyngstad har i e-post av bedt om ny behandling av saken: På bakgrunn av nye momenter i delingssak behandlet i Formannskapet/Næringssaker den som sak 19/11, søker jeg herved om gjennopptagelse av delingssaken. Vedtaket i søknaden om fradeling av 8131 dekar areal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 28 argumenteres med at det ikke er kommunal praksis å ha så store boligtomter da dette skal være begrenset opptil 2 dekar. No viser det seg at kommunen har gått fra denne praksisen og tillatt 2 andre tomter i kommunen i størrelsesorden dekar areal. På bakgrunn av dette søker undertegnede gjennopptakelse av saken. -13-

14 Kåfjord kommune har også vært i kontakt med hjemmelshaver Guttorm Mikalsen som stiller seg bak søknaden. Eiendommen gnr. 35 bnr. 28 er en grunneiendom som inngår under hovedeiendom gnr. 30 bnr. 2. I følge Gårdskart, Skog og landskap har hovedeiendommen gnr. 30 bnr. 2 følgende ressurser: Vurdering: Først vil en påpeke feil i e-posten vedrørende tomtestørrelse; det skal være 8-9 dekar, ikke dekar. Siden søknaden ble avslått i 2011 har det skjedd endringer både i Jordloven og i kommunal praksis vedrørende godkjenning av størrelse på boligtomter. Jordloven ble endret i Hensikten med endringen var å flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Formålet med omsøkte fradeling er tilleggsareal til boligtomt. Kåfjord kommune har tidligere hatt en praksis med å begrense tomtestørrelsen oppad til ca. 2,0 daa for boligtomter, og tilstreber en best mulig og lik behandling av samtlige søkere. Der hvor det arronderingsmessig mv. kan være fornuftig med noen større tomter, blir dette vurdert. Kåfjord kommune har i 2012 gitt tillatelse til fradeling av ei boligtomt i Birtavarre som var på rundt 8 dekar. Begrunnelsen var da at eiendommens arrondering med brattlendt terreng ga liten jordbruksverdi for selvstendig drift. Vedtaket fra 2012 danner en ny praksis hva angår tillatt størrelse på boligtomter. Det har medført at det i 2014 ble gitt tillatelse til fradeling av et areal på 7,5 dekar (av gnr. 35 bnr. 4) som tilleggsareal til ei boligtomt i Fossen dvs. i nærområdet til omsøkte eiendom. Det har også medført at det er gitt tillatelse til fradeling av et areal på 5,7 dekar (av gnr. 19 bnr. 47) som tilleggsareal til ei boligtomt i Kåfjorddalen. Det bør vurderes i enkeltsaker om det kan gis tillatelse til større boligtomter dersom aktuelle areal ikke kan nyttes til andre formål eks. areal som er av mindre verdi for jordbruket. Det forutsettes videre at slike fradelinger ikke kommer i konflikt med andre interesser. En utfordring med en slik praksis kan imidlertid være at søkerne ikke får en lik behandling. I dette tilfelle bør en se på deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 4 (fra 2014) som ligger i det samme området og berører stort sett samme type areal. Omsøkte fradeling berører imidlertid et mindre areal fulldyrka jord (0,8 dekar iflg. Gårdskart) og kommer dermed i konflikt med 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord. -14-

15 Det aktuelle arealet blir i dag ikke høstet, kun klipt med gressklipper. Arealet har en arrondering som gjør det mindre egnet til høsting med dagens mekaniske utstyr i landbruket. En finner i dette tilfelle derfor det som forsvarlig at det gis tillatelse til omdisponering fra 9 i Jordloven (bruk av dyrka og dyrkbar jord). Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har vært ansett som nødvendig. Omsøkte fradeling er likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen kommer i berøring med aktuelle sektorinteresser. Søknaden er også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldsloven. En kan ikke se at omsøkte fradeling berører spesielle naturtyper eller øvrig naturmangfold. -15-

16 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/286-1 Arkiv: S10 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/15 Formannskap - Næringssaker Søknad om dispensasjon for bygging av Trollvikelva kraftverk. Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven, kap. 19 Rådmannens innstilling Søknad fra Nordkraft AS om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av kraftstasjon i forbindelse med utbyggingen av Trollvikelva kraftverk avslås. Det er foreløpig ikke avklart om utbygging av Trollvikelva vil påvirke vannføringa i Møllelva som er en kommunal vannforsyningskilde. Kåfjord kommune krever at det utarbeides en ny hydrologisk rapport som avklarer forholdet til vannføringen i Mølleva. I forbindelse med dette arbeidet må området befares for å få en sikrere vurdering av dette forholdet. Søknaden vil bli tatt opp til ny behandling når nevnte rapport foreligger. Saksopplysninger Nordkraft AS har den fremmet følgende søknad: På vegne av Nordkraft AS søkes det herved om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel i forbindelse med utbyggingen av Trollvikelva kraftverk. Nordkraft Vind og småkraft AS fikk den 25 juni 2013 konsesjon til bygging av Trollvikelva kraftverk. Opplysninger vedrørende vedtaket kan hentes på Pt. planlegger vi oppstart av arbeidene i løpet av 3 4 kvartal 2014, og derfor ber vi om en snarlig tilbakemelding i sakens anledning. Kåfjord kommune har også den avholdt et møte med en representant fra Nordkraft AS for å drøfte denne søknaden. I brev av til Nordkraft AS har Kåfjord kommune etterlyst oppfølging av saken. Av brevet framgår følgende: Det vises til Deres brev datert

17 Det vises også til møte med Dere avholdt På møtet ble det avtalt at det i første omgang skal gjøres hydrologiske undersøkelser i området for å avklare om utbyggingen av Trollvikelva vil påvirke vannføringa i Møllelva som er kommunal vannforsyningskilde. I den forbindelse vises det til NVE `s konsesjonsvedtak av : Under beskrivelse av bakgrunn for vedtaket går det fram at: Det vil også være en forutsetning at virksomheten knyttet til en ev. utbygging skjer i samråd med reinbeitedistriktet, og at søker og Kåfjord kommune finner en løsning på vannforsyningsinteressene i Trollvikdalen. Et av vilkårene for konsesjon er: Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som ernødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. Kåfjord kommune vil ikke ta opp til behandling søknad om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel før det foreligger en hydrologisk rapport som avklarer forholdet til vannføringen i Møllelva. For ordens skyld ber vi også en avklaring på om denne søknaden fortsatt er aktuell. Nordkraft AS har gjennom e-post av oversendt en hydrologisk rapport med vurdering om eventuell påvirkning av Møllelva vannverk. Rapporten er utarbeidet av Sweco Norge AS. Rapporten fra Sweco Norge AS munner ut i følgende konklusjon: -17-

18 -18-

19 Søknad om utbygging av Trollvikelva kraftverk var sendt ut til en samlet høring som omfattet utbygging av 6 småkraftverk i Kåfjord kommune og 5 småkraftverk i Nordreisa kommune. Kåfjord kommunestyre behandlet søknadene under sak 57/12. I saksframlegget er det gitt følgende beskrivelse av Trollvikelva: 4. Trollvikelva kraftverk (Utbygger: Fjellkraft AS): Søkeren er en privat utbygger av småkraftverk som er lokalisert til Oslo, med Nordkraft AS (i Narvik) som majoritetseier. Det er ikke i søknaden sagt noe om hvor mange eiendommer som blir berørt av en eventuell utbygging, bare at grunneieren/grunneierne har inngått en avtale med Fjellkraft AS som gir de rett til bygging og drift av et kraftverk som utnytter fallet i Trollvikelva mellom ca. kote 460 og utløpet i Kåfjorden. -19-

20 Kåfjord kommunes avdeling for teknisk drift knytter følgende kommentarer tilutbyggingsplanene: Trollvikelva ligger i nærheten av Møllelva, som er under utbygging til hovedvannforsyningskilde til Indre Kåfjord (Langnes Kåfjorddalen). Vannverket er et av hovedvannverkene i kommunen og forsyner i tillegg til private abonnenter også barnehage, skole, helsesenter og ulike næringsbygg. Denne investeringen er beregnet til 10 millioner kr og vil sikre vannforsyningen i området og foretas i henhold til krav hjemlet i Drikkevannforskriften og krav fra Mattilsynet. Før det eventuelt gis konsesjon til utbygging må det utredes om den planlagte utbyggingen av Trollvikelva får konsekvenser for vannmengden i Møllelva, all den tid man ikke vet hovedkilden for Møllelva. Vannmålinger gjort i Møllelva viser at kilden slik den er i dag, kan levere den vannmengde som vannverket krever. Men selv små endringer av kilden vil få store konsekvenser for den fremtidige leveringssikkerhet og godkjenning av kvaliteten på drikkevannet og kilden. Det er derfor avgjørende at dette tas hensyn til i den videre planleggingen. Det er også private vannverk i området som må tas hensyn til i den videre planleggingen av en eventuell utbygging av Trollvikelva. Vurdering: Utbyggingen vil ikke generere noen inntekter til Kåfjord kommune utenom inntekter av falleie til grunneierne. Innspillet fra Kåfjord kommunes driftsavdeling er så pass omfattende og vesentlig at det før en eventuell konsesjon blir gitt må foretas videre utredninger av de forhold innspillet tar opp. Det ble gjort følgende vedtak i saken: Ordføreren ber med henvisning til Kåfjord kommunes arbeidsbelastning og ordningen med kostnadsdekning for større kraftverksutbygginger om fullmakt fra Kåfjord kommunestyre til å rette en henvendelse til konsesjonssøkerne om at de i fellesskap dekker kostnader til sakkyndig bistand. I henvendelsen gjøres det rede for hvilken bistand det er behov for, jfr.saksfremstillingen. Ordføreren ber samtidig om fullmakt fra Kåfjord kommunestyre til å rette en henvendelse til NVE om at saksbehandlingen for de 6 omsøkte småkraftverkene i Kåfjord stilles i bero inntil den nødvendige sakkyndige bistand har foretatt de nødvendige vurderingene. Ordføreren holder Kåfjord kommunestyre løpende orientert om den videre saksgangen. En kjenner ikke til om vedtaket ble fulgt opp. I hverfall ble søknadene behandlet av NVE som endte med at det ble gitt konsesjon for bygging av 3 småkraftverk i Kåfjord kommune, der i blant Trollvikelva. I henhold til kommunedelplan for Langnes-Trollvik søkes kraftstasjonen oppført i et område for råstoffutvinning, sand- og grusavsetninger. -20-

21 Vurdering For det første vil en bemerke at søknaden burde inneholdt et kartgrunnlag som viser eksakt plassering av kraftstasjonen. Det er i denne sammenheng ikke tilstrekkelig at det henvises til NVE sin hjemmeside på internett. Etablering av Møllelva vannverk har vært en stor investering for Kåfjord kommune (10 mill. kr.). Det er derfor av avgjørende betydning at en sikrer kilden til Møllelva. I følge rapporten fra Sweco Norge AS antas det at et planlagt vannkraftverk i Trollvikelva ikke vil påvirke vannverket i Møllelva. Det går imidlertid også fram av rapporten at en befaring av både Trollvikelva og Møllelva ville bidratt til en sikrere vurdering. For Kåfjord kommune er det ikke tilstrekkelig at det antas at utbyggingen av Trollvikelva vannkraftverk ikke vil påvirke vannverket i Møllelva. Det må nærmest garanteres at en slik påvirkning ikke vil skje. I første omgang bør det gjøres en hydrologisk undersøkelse av dette forholdet som også omfatter befaringer av området. Det påpekes at en ikke stilles spørsmål med de faglige vurderinger som er gjort i Sweco Norge AS sin rapport av Hovedpoenget er at en anser det ikke tilstrekkelig med et skrivebordstudie for å avklare et forhold som er av så viktig betydning for kommunens vannforsyning. Et annet forhold er at omsøkte oppføring er i strid med overordnet arealplan (kommunedelplan) for det aktuelle området. En etablering av et kraftverk her med tilhørende rør og kabel vil medføre at området ikke kan brukes til opprinnelig formål som er råstoffutvinning. Kommunedelplan for Langnes-Trollvik er fra 1992 dvs. over 22 år gammel så en vet ikke hvor aktuelt det eventuelt vil være at området brukes til råstoffutvinning. En kjenner heller ikke til at sand- og grusforekomstene i området har vært utnyttet de senere årene. -21-

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Unni Juul Tørriseng Stavranveien 9 7748 SÆTERVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5400-7 Kirsti Jakobsen, 14.12.2016 1633/2/4. Søknad

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR 27.11.2014 Svar på søknad om fradeling/ arealoverføring mellom "Haugvika" gnr 10 bnr 20 og ""Haugvika"

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet,

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet, Fra: Merete Glorvigen [mailto:merete.glorvigen@nordre-land.kommune.no] Sendt: 6. mars 2013 14:03 Til: Postmottak LMD Kopi: Geir Steinar Loeng; Halvor Askvig; Sekretariat; Postmottak Emne: Vedr. forslag

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.12. 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka, Per Otto Furre. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 06.11.12. 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka, Per Otto Furre. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 12.10.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.12 Saknr.

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer