Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 26/2013 Fredag 16. august 1. Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten 2. Sosial dumping, e-handel og studietur 3. Anbefaler konkurranse om fengselsdrift årlige kontroller av lønns- og arbeidsvilkår 5. Britiske innkjøpere kuttet 34 mrd kroner i Svensk nei til høgare grense for direktekjøp 7. EU strammer til overfor tredjeland 8. Utdannings- og praksisplassar i offentlege kontraktar Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten Tilbyderen leverte ikke momsattest, men fikk likevel kontrakt med Oslo kommune. Det er ikke brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, fremgår det av en kjennelse fra Oslo byfogdembete. Det var vel kjent for kommunen at tilbyderen ikke var merverdiavgiftspliktig, noe som fremgikk av offentlig tilgjengelige registre. Retten kom da til at det ikke var påkrevet med dokumentasjon i form av en skatteattest for merverdiavgift for å vurdere om kvalifikasjonskravet var oppfylt. Høsten 2012 utlyste Oslo kommune en anbudskonkurranse som gjaldt kjøp av tiltak i barnevernstjenesten. Det skulle inngås rammeavtaler med flere leverandører. En av tilbyderne begjærte midlertidig forføyning for å forhindre at kommunen gjorde kontrakt med to tilbydere. Det fremgår av begjæringen at klageren mente at den ene skulle vært avvist som følge av at kvalifikasjonskravet om økonomisk kapasitet ikke var oppfylt, og at selskapet ikke hadde ordnede forhold med hensyn til skatter og avgifter. Den andre skulle vært avvist som følgende av manglende skatteattest for moms, ifølge klagerens påstand. Innkjøpsfaglig skjønn Oslo byfogdembete konkluderte i saken ( TVI-OBYF/2) med at det i stor grad tilligger kommunens innkjøpsfaglige skjønn å vurdere hva som ligger i begrepet «økonomisk kapasitet», og om en leverandør har økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten for den etterspurte tjenesten. Det beror også på kommunens skjønn å fastlegge hvor listen for å oppfylle kvalifikasjonskravet skal ligge. Det er bare der listen for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet blir lagt så lavt at det må anses som sterkt urimelig eller vilkårlig at retten kan overprøve dette. Retten konkluderte med at Oslo kommunes vurdering av leverandørens økonomiske stilling, basert på selskapets 1

2 årsregnskap, egenkapitalgrad, utvikling i selskapets økonomi og bemerkninger fra revisor var saklig og forsvarlig. Oslo kommunes vurdering om at leverandøren oppfylte kvalifikasjonskravet var verken urimelig, vilkårlig eller uforsvarlig. Det er, ifølge retten, selve kvalifikasjonskravet som er obligatorisk, og at dokumentasjonskravet ikke kan tolkes like absolutt. I dette tilfellet forelå det offentlig tilgjengelige opplysninger som viste at den aktuelle leverandøren ikke var merverdiavgiftspliktig. Retten la også til grunn at Oslo kommune var kjent med at selskapet ikke var registrert i merverdiavgiftsregisteret. På denne bakgrunn kom retten til at det ikke var påkrevet med dokumentasjon i form av en skatteattest for merverdiavgift for å vurdere om kvalifikasjonskravet var oppfylt, og at dette ikke var å anse som en absolutt avvisningsgrunn etter regelverket. Nok informasjon Det ble lagt vekt på at Oslo kommune hadde tilstrekkelig informasjon til å vurdere om kvalifikasjonskravet var oppfylt. Retten fant at det av den grunn fremsto som «urimelig rigid å skulle avvise en leverandør for en slik mangel». Etter rettens syn vil det ikke bidra til effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser hvis det åpnes opp for at leverandører som ikke har nådd opp skal «kunne angripe anbudsprosesser og vinne frem med forhold av helt bagatellmessig betydning for tilbudet og tildeling av oppdraget». Kjennelsen fra Oslo byfogdembete kan du lese her Aktuelt i kortform fra offentlige innkjøp Sosial dumping, e-handel og studietur Fredag 30. august inviterer Difi til frokostmøte om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 25. september til den store Leverandørkonferansen med søkelys på digital samhandling mellom leverandører og offentlige kjøpere. Difi er også blant arrangørene av en studietur til London for å lære om innovative anskaffelser og styrke nettverk! Ny, sjuårig kontrakt for drift av kunngjøringstjenesten Doffin er gjort, Helse Midt-Norge har på sin side vedtatt etiske retningslinjer og Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er blitt medlem av Initiativ for etisk handel. I Danmark oppfordres det til kjøp av lokale matvarer, og i Sverige har et forbund oppfordret til anbudsboikott. Frokostmøte om sosial dumping Fredag 30. august arrangerer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) frokostmøte i Oslo om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Ett av virkemidlene offentlig sektor har for å motvirke sosial dumping i sine anskaffelser, er nevnte forskrift. Fra 1. juli 2013 har Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet med offentlige oppdragsgiveres etterlevelse av forskriften, og de forteller hva dette innebærer. På møtet deler også Jernbaneverket praktiske erfaringer, og Difi presenterer sin nye veiledning til bruk når man skal stille krav til og følge opp lønns- og arbeidsvilkår. Målgruppen er offentlige innkjøpere, innkjøpsledere og avtaleforvaltere. Påmeldingsfristen er 28.august og arrangementet gratis. Nærmere informasjon om program og påmelding finner du her 2

3 Husk Leverandørkonferansen 25. september! Leverandører som ønsker effektivt salg til og samhandling med offentlig sektor, bør få med seg den store Leverandørkonferansen september i Oslo i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Offentlige virksomheter fokuserer mer og mer på digital samhandling med sine leverandører, fra kunngjøring, via gjennomføring av konkurranse, til bestilling og fakturering. Presentasjonene på konferansen vil vise hvordan e-handel bidrar til en enda bedre samhandling mellom leverandører og offentlige virksomheter - med gevinster for begge parter. Nøl ikke, meld deg på nå! Nærmere informasjon om program og påmelding. Bli med på studietur til London! Hvordan vi kan fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser? Hvilke barrierer kan vi støte på i innkjøpsprosessen, og hva er suksessfaktorer og gode strategier for å møte disse? Bli med på studietur til London desember 2013 for å lære om hvordan Storbritannia jobber med temaet. Studieturen er relevant for ledere og innkjøpere i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter, samt bedrifter og andre som jobber med innovative offentlige anskaffelser. Et mål for turen er også å styrke nettverket mellom norske aktører som jobber med innovative offentlige anskaffelser på ulike felt. Det er KS, NHO, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi som arrangerer studieturen. Nærmere informasjon om program og påmelding finner du her eller kontakt Marit Holter-Sørensen i Difi Doffin-kontrakt tildelt EU-Supply Difi har besluttet å tildele kontrakten for drift av kunngjøringstjenesten Doffin til EUS Holding Ltd. Avtalen vil gi brukerne et bedret tjenestetilbud og føre til betydelige besparelser når det gjelder drift og bruk av dagens løsning. Kontrakten ble signert i juli og den nye kunngjøringstjenesten skal være klar ved årsskiftet. Siden 2006 har tjenesten vært driftet av det skotske selskapet Millstream, men fra januar 2014 tar det svenske selskapet EU-Supply Holdings AB over driftsansvaret. Kontrakten, som ble signert i juli, har en varighet på syv år og en forventet samlet verdi på i underkant av 26 millioner kroner. I tillegg til reduserte årlige kostnader for å drifte tjenesten, vil brukerne også oppleve en kraftig reduksjon i kostnadene for å få oversatt kunngjøringer som også skal publiseres i EØS-området gjennom TED (Tender Electronic Daily). Etisk retningslinjer i Helse Midt-Norge Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt etiske retningslinjer og anmoder samtidig de enkelte foretak i Helse Midt-Norge RHF om å ta inn retningslinjene i eget foretak. De regionale helseforetakene og helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder for befolkningen, og det er viktig at både ansatte og styremedlemmer har den nødvendige tillit i offentligheten, heter det i saksdokumentene. I sitt arbeid i Helse Midt-Norge kan medarbeidere i iblant komme opp i situasjoner hvor den allmenne etikken ikke gir tilstrekkelig veiledning. Retningslinjene formulerer etiske prinsipper hvis formål er å gi veiledning og støtte for etisk refleksjon. Retningslinjene gjelder alle medarbeidere og alle som har verv på vegne av foretaksgruppen. 3

4 Universiteter med i Initiativ for etisk handel To nye offentlige virksomheter har meldt deg inn i Initiativ for etisk handel i løpet av årets første måneder. Det er Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Dermed er 12 av IEHs medlemmer fra det offentlige. - Det er svært viktig at virksomheter i offentlig sektor blir med i IEH fordi slike som oss er så store og kjøper inn i store kvanta. Men det at vi er så store, betyr også at vi er litt tunge å snu. Det kan være ekstra utfordrende å få med ansatte ved f.eks. et universitet. Mange har ofte sterke meninger som det kan være litt vanskelig å endre på. Derfor er det viktig at vi står på, sier rådgiver ved innkjøpsavdelingen ved Universitetet i Oslo, Maja Romic, til IEHs nettside. Dansk oppfordring: Kjøp lokal mat! Det offentlige i Danmark kjøper årlig matvarer for 4,2 milliarder kroner. Nå har den danske regjeringens Vækstteam for Fødevarer i en rapport pekt på at det for små, lokale virksomheter kan være meget vanskelig å levere til det offentlige på grunn av store innkjøpsavtaler og kompliserte anskaffelsesregler. Teamet oppfordrer derfor regjeringen til å sette i gang en innsats for å få de offentlige instansene i høyere grad til støtte innovative, grønne og lokale matvareprodusenter gjennom en aktiv innkjøpspolitikk. Forbund gikk ut med anbudsboikott For en tid tilbake gikk Sveriges Tandteknikerförbund ut med en oppfordring til sine medlemmer om å boikotte en offentlig anbudskonkurranse i regi av Region Skåne. Konkurrensverket grep fatt i oppfordringene i det de mente dette kunne være brudd på konkurransereglene. Imidlertid ble oppfordringen i liten grad fulgt av forbundets medlemmer, og forbundet har selv lovet aldri å gjøre noe lignende i framtiden. Da ble konkurransemyndighetene fornøyd og avsluttet saken. Anbefaler konkurranse om fengselsdrift Det er dobbelt så dyrt å drive danske fengsler enn tyske. En av forklaringene er at det i Tyskland er konkurranse om driftsoppgave, i Danmark så å si ikke. Det fremgår av en analyserapport som nylig ble fremlagt. Anbefalingene i rapporten går ut på at Danmark bør gradvis prøve ut bruk av konkurranse om visse driftsoppgaver. Bruk av funksjonskrav er velegnet til å få fram innovative løsninger. Det er Rambøll Management Consulting som har gjennomført analysen for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Rådet er nedsatt av den danske regjeringen for å fremme konkurranse om offentlige oppgaver og for å fremme samarbeid mellom offentlige myndigheter og private virksomheter. I Danmark er det bare konkurranse om få driftsoppgaver i fengslene, men i eksempler fra Tyskland, England og Holland er det gode erfaringer å hente, ifølge rapporten. Når det har vært konkurranse, er det i en rekke situasjoner oppnådd innovasjoner i oppgaveløsningen, kvalitetsmessige forbedringer og økonomiske besparelser. I likhet med i Danmark er det i de øvrige nordiske landene meget begrenset med erfaringer med å skape konkurranse om driftsoppgavene i fengslene. 4

5 Dobbelt så dyrt i Danmark En sammenligning viser at de danske omkostningene knyttet til drift av fengslene er dobbelt så høye som i Tyskland, og ca. 50 prosent høyere enn i England. En del av forklaringen er at det er vesentlig flere ansatte i de danske fengslene. Det er 75 prosent flere ansatte pr. innsatt i Danmark enn i Tyskland, og 60 pst. flere enn i England. Det kan formodentlig forklares med den måten fengselsdriften er tilrettelagt i Danmark, heter det, dels at det ikke er konkurransepress for løpende utvikling og effektivisering. I de hollandske fengslene er omkostningene noe høyere enn i Danmark. Rambøll opplyser at de ikke har kunnet trekke sammenliknende konklusjoner om kvaliteten på fengselsdriften i Danmark og de tre eksempel-landene. Eksempler på innovative løsninger Eksempel på konkrete, innovative løsninger som er utviklet id e landene som Danmark sammenlignes med i rapporten er innføring av digitale nøkkelsystemer som gir bedre kvalitet i form av bedre sikkerhet og lavere kostnader. Et annet eksempel er et detektorsystem til å finne mobiltelefoner hos de innsatte, selvbetjeningsautomater der de innsatte selv kan finne informasjon om sin hverdag og sine soningsforhold, og et ITsystem som gjør det enklere for de innsatte å gjøre innkjøp. Analysen gir grunnlag for å anbefale at myndighetene vurderer bruk av konkurranse for flere driftsoppgaver i fengslene. De konkrete vurderingene må avklare hvilke oppgaver som eventuelt er mest egnet, mindre egnet og ikke egent, fremgår det av Rambøllrapporten, og det anbefales en gradvis prosess som gjør det mulig å vurdere effekter og forklaring på disse. En mulighet er å prøve ut bruk av konkurranse på et helt nytt fengsel. Mest innovasjon får man ved å legge til rette for bruk av funksjonskrav. Rambøll-analysen «Muligheder og potentialer for at skabe konkurrence om fængselsdrift». 400 årlige kontroller av lønns- og arbeidsvilkår Københavns kommune skal årlig gjennomføre om lag 400 stikkprøver hos entreprenører med kontrakt med kommunen. Formålet er å sjekke at kontraktskravene om lønns- og arbeidsvilkår basert på ILO-konvensjon nr. 94 etterleves. Etter en hektisk strid om fortolkningen av denne konvensjonen, har noen av arbeidslivets parter i Danmark samlet seg om en ens fortolkning. Nå er håpet at Københavns kommune også legger seg på den fortolkningen. Det har nemlig i vår vært en feide mellom Dansk Byggeri og Københavns kommune om fortolkningen av ILO-konvensjon 94. Den skal sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet. Begge parter er interessert i å motarbeide sosial dumping, men Dansk Byggeri mente at bruken av konvensjonen som arbeidsklausul var den reneste «kjøp utenlandsk»-klausul. Ifølge Dansk Byggeri krever ILO-konvensjon nr. 94 at lønnen skal fastsettes etter lønnsnivået i det området der arbeidet utføres. Det vil i praksis si betydelig høyere beløp 5

6 enn minstelønnen i overenskomstene. En utenlandsk tilbyder derimot er ikke forpliktet på konvensjonens lønnsnivå, men i stedet omfattet at EUs utstasjoneringsdirektiv. De slipper utenom kommunens arbeidsklausuler, men kan, heter det, naturligvis bli møtt med krav om å betale overenskomstens minstelønn. Felles fortolkning Dansk Byggeri mente dessuten at det var Danmarks større fagorganisasjoner, Fagligt Fælles Forbund (3F) med nærmere medlemmer, som hadde veiledet København kommune i bruken av ILO-konvensjon nr. 94. Det var bakgrunnen for at de to senere gikk sammen om en felles fortolkning av ILO-konvensjon nr. 94, nemlig at grunnlaget skal være overenskomstene. Overholdes disse, er en henvisning til ILO-konvensjonen også overholdt, heter det. Sammen har de to tatt kontakt med København kommune med sikte på å få en omforent fortolkning, og dermed like konkurransevilkår. Kommunen har på sin sideetablert en spesiell kontrollenhet og en ytterligere skjerpelse av sin arbeidsklausul. Kontrollenheten skal forutsetningsvis foreta om lag 400 stikkprøver årlig for å sjekke om arbeidsklausulen etterleves. Det er budsjettert nær fem millioner kroner til dens virksomhet. Dansk Byggeri var en tid med i forberedelsene til kontrollenheten, men trådte en tid ut av samarbeidet. Utvidet klausul Den utvidede arbeidsklausulen skal i utgangspunktet legges til grunn for kontrakter verd mer enn en million kroner. Klausulen forutsetter at entreprenører har plikt til å orientere kommunen om hvilke underentreprenører som vil bli benyttet. Entreprenøren skal også ha bevisbyrden for at arbeidsklausulen overholdes. På forlangende kan kommunen kreve dokumentasjon direkte fra entreprenører eller underentreprenører. Ved «vesentlig overtredelser» skal kommunen kunne oppheve kontrakten helt eller delvis, og kommunen forbeholder seg rett til å holde tilbake vederlag for å tilgodese eventuelle berettigede krav fra ansatte hos entreprenøren eller underleverandørene. Britiske innkjøpere kuttet 34 mrd kroner i 2012 Britiske myndigheter skulle kutte 72 milliarder på ett år de greide 90 milliarder kroner, dvs. 25 prosent mer enn forventet. Det største bidrag til resultatet er innkjøpernes fortjeneste innkjøpseffektivisering sto for om lag 34 milliarder kroner. Dette fremgår av nye tall som nå er lagt frem i forbindelse med de britiske sentralmyndighetenes spareplan. Våre offentlige innkjøpere har lagt om sine måter å arbeide på til det bedre, og dette har gitt resultater, var erklæringen som kom fra regjeringshold da resultatet ble kjent. Cabinet Office er sekretariat for statsminister og visestatsminister med departements status. Formålet er å sikre en effektiv ledelse av departementsfellesskapet. På visse sentrale, kritiske politikkområder er det Cabinet Office som tar grep. Pådriver for innsparinger i forbindelse med innkjøp er Efficiency and Reform Group (ERG) under Cabinet Office. Gruppens virkeområde er bl.a. å være departementene behjelpelig med å kutte kostnader på kommersielle kontrakter, IKT-kjøp og konsulent-forbruk. Gruppen rapporterer til Francis Maude, som leder Cabinet Office, og en styringsgruppe for effektivisering under ledelse av Maude og en statssekretær i Finansdepartementet. 6

7 Kuttet 90 milliarder på ett år I perioden 2011/2012 brukte sentralmyndighetene i Storbritannia om lag 1240 milliarder kroner og av dette gikk 560 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester. Nylig ble det kjent at målet om å spare over 72 milliarder kroner fra 2012 til 2013 var overskredet med 25 prosent. 90 milliarder kroner ble resultatet. Av dette beløpet sto innkjøpseffektivisering for om lag 34 milliarder kroner. De samlede innsparingene tilsvarer drift av tre millioner elevplasser i grunnskolen eller bygging av 500 nye videregående skoler. Eller som Francis Maude selv formulerte det da han presenterte innsparingene: De tilsvarer drøyt 540 kroner for hver britiske familie. Om lag 17 milliarder kroner er spart inn ved å redusere bruken av konsulenter, vikarer og omfanget av markedsførings- og kommunikasjonstjenester, og over sju milliarder gjennom reforhandling av større avtaler. 9 milliarder er spart ved å sentralisere innkjøpene i offentlig sektor. Innsparingene er en del av gjennomføringen av regjeringens plan «Civil service reform plan» med 18 ulike tiltak. Planen ble lansert i juni 2012 motivert av økende forventninger fra publikum og behov for å kutte i offentlige utgifter. Til sammenligning med Norge: UK har et bruttonasjonalprodukt på ca mrd kroner, mens fastlands-norge ligger rundt 2200 mrd kroner. Kilder: billion/ (UK BNP) Kurs brukt til omregning: 9 NOK/GBP Svensk nei til høgare grense for direktekjøp Å lyfte grensene for direktekjøp fell ikkje i god jord hos Svenskt Näringsliv, som er organisasjon i Sverige for arbeidsgjevarar. Dersom grense trass deira motstand vert lyft, må, heiter det, det verte kunngjeringsplikt for slike direktekjøp over kroner. Organisasjonen åtvarer òg å nytte offentlege innkjøp til å fremje politiske miljøambisjonar. Svenskt Näringsliv ønskjer ikkje å lyfte grensa for direktekjøp, slik som Upphandlingsutredningen er gått inn for, går det fram av høyringsfråsegna frå arbeidsgjevarorganisasjonen. Dersom grensa vert lyft, gjer foreininga framlegg om samstundes å innføre krav om kunngjering for kjøp over kroner. Det bør òg gå fram av protokollen for eit direktekjøp korleis tevlinga vart kunngjord. Systerorganisasjonen i Sverige til vårt eige NHO skriv i fråsegna at dei er svært kritiske til høgare grense for direktekjøp utan kunngjeringsplikt eller krav til å spørje fleire leverandørar. Det gjeld særleg dersom slike grenser vert kombinerte med ein gjennomgang av dei grunnleggjande EU-prinsippa for innkjøp, ikkje minst direktekjøp, 7

8 som ikkje er av interesse utanfor eige land. Det sender det ulukkelege signalet, heiter det, at nå er det «fritt fram å gjere som du vil» i dei fleste av innkjøpa. Direktekjøp og klage Dersom det er komen ei klage i samband med ein kontrakt, held Svenskt Näringsliv fram, kan oppdragsgjevaren gjere eit direktekjøp slik at han kan få den varen eller tenesta som trengst i mellomtida. Vi har ikkje, heiter det, prinsipielle innvendingar til det, men slike avtalar må vere haldne innanfor tidsperiodar som ikkje er lenger enn strengt naudsynt. Når det gjeld livslaupskostnader, er arbeidsgjevarane med på at det skal lagast rettleiingar for det. Samstundes strekar dei under at det ikkje er bra dersom Sverige lagar slike rettleiingar på eiga hand. Det er viktig at slike rettleiingar er internasjonalt einskaplege, vert det streka under. Politiske omsyn Svenskt Näringsliv peikar på at det er stor skilnad mellom å stille miljøkrav til eit produkt og til å gjennomføre politiske miljøambisjonar ved hjelp av offentlege innkjøp. Jo meir av politiske omsyn som ligg bak eit krav, dess vanskelagre vert det for eit føretak å skjøne logikken bak det kravet som vert stilt. Risikoen er då stor for at det kjem ein kostnadsdrivande verknad som følgje av eit slikt krav eller at føretak ikkje kjem med tilbod i tevlinga. Dei krava som vert stilte i ein offentleg innkjøpsprosess må ha ei direkte kopling til det som skal kjøpast, heiter det, og slike krav må alltid vere mogeleg å følgje opp. Å stille krav som korkje har kopling til varen eller tenesta som skal kjøpast eller ikkje kan følgjast opp, kan gjere at kostnadene aukar og tevlingane skadelidande. Der det gjeld kontraktar om tenesteyting til einskilde borgarar, opnar Svensk Näringsliv for at det som brukarane ønskjer, vert eit tildelingskriterium på line med rangering og annan objektiv førdelingsgrunn. EU strammer til overfor tredjeland EU ønsker fortsatt å fremme frie og åpne offentlige markeder med like konkurransevilkår, men strammer likevel nå til når det gjelder tredjelands tilgang til disse markedene i EU. Europaparlamentet er i gang med å drøfte et forslag om at det fortsatt skal være medlemslandenes ansvar å slippe til tredjelands leverandører. Imidlertid ønsker EU-kommisjonen en hånd på rattet når det gjelder «unormalt lave tilbud» fra tredjeland i tillegg til kontrakter med tredjeland som ikke omfattes av EUs internasjonale forpliktelser. I grunnlaget for behandlingen i Europaparlamentet skriver Kommisjonen bl.a. at offentlige innkjøp påvirker minst 22 av de viktigste markedene for varer og tjenesteytelser, der kundene bare eller hovedsakelig er offentlige innkjøpere eller der det offentlige utgjør en stor del av de aktuelle markedenes kunder. Alt i alt kan omsetningen i virksomheter som er på disse markedene for offentlige innkjøp overstige 25 prosent av EUs BNP og representere om lag 31 millioner arbeidsplasser. 8

9 GPA-avtalen (Government Procurement Agreement) i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), der bl.a. Norge er med, omfatter bare 25 prosent av de konkurranseutsatte markedene i verden for offentlige innkjøp, skriver Kommisjonen. Mer enn 50 prosent av disse markedene er imidlertid lukket ved proteksjonistiske grep, slik som f.eks., prispreferanser eller krav om lokalt innhold. De resterende 25 prosentene er de facto åpne, men kan lukkes på ethvert tidspunkt. Slik situasjonen er, går EU glipp av en eksportverdi på over 90 milliarder kroner. Internt problem EU har også et internt problem. Fler medlemsstater har på egenhånd tatt skritt for å regulere adgangen til deres marked for offentlige innkjøp, og andre har varslet Kommisjonen om at de tenker å gjøre det samme. Medlemsstatene har ikke anledning til dette, ettersom offentlige innkjøp for leverandører fra tredjeland hører inn under EUs såkalte enekompetanse. EU ønsker åpne markeder, fri konkurranse og like konkurransevilkår. Det er viktig for økonomisk vekst og arbeidsplasser, ikke minst i forbindelse med den økonomiske krisen. Like konkurransevilkår er det ikke i dag. Eksempelvis har kinesiske byggefirmaer og japanske jernbaner fått mulighet til å selge til offentlige oppdragsgivere i EU, mens salg i motsatt retning er umulig. I flere tilfelle, heter det, har statsstøttede virksomheter, f.eks. fra Russland og Kina, vært i stand til å komme med unormalt lave tilbud. Undersøkelse Spørsmålet om hva EU skal gjøre med situasjonen, har vært tema for en internettbasert undersøkelse. Her kom det inn 215 bidrag, hvorav 43 prosent fra offentlige oppdragsgivere, 38 prosent fra næringsdrivende og 20 prosent fra interesseorganisasjoner, handelsorganisasjoner e.l. En betydelig overvekt ønsker seg et lovgivningsinitiativ, mens et stort mindretall ønsker seg en ordning med rapportering til Kommisjonen. Rapporteringen skal i tilfelle gjelde når dekan være aktuelt å utelukke tredjelands varer, tjenester og virksomheter som ikke omfattes av EUs internasjonale forpliktelser. EU-kommisjonen anbefaler overfor parlamentet en løsning basert på en tilgang for tredjeland basert på individuelle avgjørelser i de enkelte medlemsland i tillegg til en mekanisme i Kommisjonens regi ved tilfeller som ikke omfattes av EUs internasjonale forpliktelser. I tillegg skal igangværende forhandlinger styrkes, og en løsningsmulighet for å korrigere «unormalt lave tilbud» skal sees nærmere på. Utdannings- og praksisplassar i offentlege kontraktar Neste år skal kommunane i Danmark spare hundrevis av millionar ved hjelp av meir effektive innkjøp, og dei skal i kontraktane sine leggje opp til å skaffe utdannings- og praksisplassar for dei som er under utdanning. Dette er regjeringa og Kommunernes Landsforening (KL) samde om i den såkalla økonomavtalen for kommunane for 2014 som no ligg føre. Bruken av arbeidsklausular, sosiale klausular og partnarskap skal vurderast som verkemiddel til å få utdannings- og praksisplasser. 9

10 Det går fram av avtalen at det er semje om å støtte og utvide samarbeidet mellom kommunane og dei private aktørane. I 2012 gjekk om lag kvar fjerde krone i dei kommunale driftsbudsjetta med til å betale private som utførde tenester på kontrakt for kommunane. Det er ein liten auke frå året før, men det er store skilnader mellom kommunane. Då peikar partane på at det samla sett er mogeleg å få til ein auke i tevlingsutsetjinga til kommunane. Dessutan skal det etablerast ei låne- og deponeringsordning for å fremje offentleg-privat samarbeid (OPS). Innsparingar Regjeringa i Danmark har gjort innsparingsavtalar med kommunesektoren, og dei fleste kommunane er med på desse avtalane. I år går ein inn i den andre perioden av avtaletida, og det går fram eit oversyn i økonomiavtalen for 2014 at det er mogeleg å få til innsparing i storleiken 260 millionar kroner. Røynslene peikar i retning av at det er eit stort økonomisk potensial ved å standardisere og koordinere det kommunale varekjøpet. Samstundes må kjøpa gjerast på forpliktande, felles avtalar, slik at vinstane kan verkeleggjerast. Partane er samde om å følgje opp dette, slik at fellesavtalane verkeleg vert nytta i høgare grad enn no. I forlenginga av den førre økonomiavtalen for 2013 var det gjort ein analyse av mogelege innsparingar i samband med omlegging av dei kommunale køyretenestene. Det vart peika på forbetringar i planlegging og det å la trafikkselskapa i større grad stå for innkjøpsprosessane, gjere trafikkjøp og ein større del av planleggings- og driftsoppgåvene. Vinstane i samband med omleggingane vert utløyste fram til 2017, heiter det, med 100 millionar kroner i 2014 aukande til 430 millionar i Etter økonomiavtalen skal innsparingane neste år gå til førebyggjande tiltak og helseinnsats i kommunane. Den vidare prioriteringa er det førebels ikkje teke standpunkt til, men kjem til å bli drøfta nærare årleg i samband med økonomiavtalane. Utdannings- og praksisplassar KL og regjeringa er òg samde om at arbeidsvilkår og utdannings- og praksisplassar for dei som er under utdanning skal vere ordentlige. Derfor har dei to partane vorte samde om at arbeidsvilkår skal, så langt det er mogeleg, vere med i innkjøpskontraktar som kommunane gjer, særskilt i bygge- og anleggskontraktar. I 2015 skal partane gjere opp status for bruken av arbeidsklausular, heiter det. Kommunane skal òg vurdere om dei skal nytte sosiale klausular eller partnarskap i samband med innkjøpskontraktar når det gjeld utdannings- og praksisavtalar. Det skal utviklast rettleiingsmateriale om korleis dette skal gjerast som ein del av innkjøpsprosessen, går det fram av økonomiavtalen 2014 for kommunane. 10

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

NOTAT. Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: 07.07.2014 Sak: Forslag til ny lærlingeklausul

NOTAT. Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: 07.07.2014 Sak: Forslag til ny lærlingeklausul NOTAT Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: 07.07.2014 Sak: Forslag til ny lærlingeklausul FORSLAG TIL NY LÆRLINGEKLAUSUL. 1. Innledning og oppsummering 1.1 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare.

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. 1 Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007 Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. Eg skal på den korte tida eg har fått til disposisjon seie litt

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk. Frist tilbod 28.08.2014, kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk. Frist tilbod 28.08.2014, kl. Konkurransegrunnlag Allmenn taksering verk og bruk SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk Frist tilbod 28.08.2014, kl.12:00 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for septikrenovasjon. Etter at meddelelse om valg av leverandør var gitt, ble det klart at den valgte leverandøren

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer