Psykisk helse Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helse 2008-11. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007"

Transkript

1 Psykisk helse Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

2 Psykisk helse Bakgrunn 2. Kommunale dokumenter opptrappingsplan, budsjett, økonomiplan 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige psykiatrimidler Miljøarbeider i skolen 4.2. Helsesøster og helsesøsterassistent Psykiatrisk helsearbeider Etterutdanning / kompetanseheving/opplysningstiltak 4.4. Forebyggende tiltak barn og unge (SLT) 4.5. Aktivisering av funksjonshemmede 4.6. Psykomotorisk fysioterapi 4.7. Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser 4.8. Barnevernstiltak i familien 4.9. Pleie- og omsorgstjeneste Bofellesskap for funksjonshemmede Tilrettelagt sysselsetting 5. Kommunal psykiatrisatsing 6. Brukermedvirkning 7. Ikke kostnadskrevende tiltak framover 7.1. Tjenesteflyt 7.2. Samarbeidsrutiner 7.3. Kartlegging 7.4. Individuelle planer 7.5. Brukermedvirkning 7.6. Veiledning og undervisning 8. Kostnadskrevende tiltak framover 8.1. Videreføring av eksisterende tiltak 8.2. Nye tiltak jamfør økonomiplan Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008

3 1. Bakgrunn Stortinget vedtok i 1998 Opptrappingsplan for psykisk helse Planen er utvidet fram til I tråd med planen er det er satt av øremerkede statsmidler hvor oppbygging av de kommunale tilbudene er tillagt stor vekt. Det legges føringer for hvilke innsatsområder som skal styrkes, eksempelvis brukermedvirkning. Det forutsettes at minst 20 % av midlene tilgodeser barn og unge. Statlige psykiatrimidler kommer i tillegg til kommunens egen satsing, ikke som en erstatning. Opptrappingsplanen tar utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn og et ønske om en samfunnsutvikling med større vekt på kulturelle og menneskelige verdier, desentralisering, familie og nærmiljø og en mer rettferdig fordeling. Mange mennesker med alvorlige psykiske lidelser mangler vesentlige velferdsgoder. De er blant dem som har de dårligste levekårene og som samtidig mottar det svakeste tilbudet fra tjenesteapparatet. Tiltakene som utvikles må i følge opptrappingsplanen settes inn i et perspektiv som kan bidra til å øke forståelsen for psykiske lidelser og styrke mulighetene for integrering. Det er et grunnleggende prinsipp at mennesker med psykiske lidelser skal ha tjenester som er organisert og utformet etter det som ellers gjelder for offentlig tjenesteyting. Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Dette forutsetter at rammene rundt den enkeltes tilværelse er slik at de imøtekommer grunnleggende behov. 2. Kommunale dokumenter opptrappingsplan, budsjett, økonomiplan I Siljan kommune blir planarbeid generelt gjennomført ved årlig rullering av planer for påfølgende fireårige perioder. Følgende planer innen psykisk helsevern er tidligere vedtatt: - Psykiatriplan for Siljan kommune for perioden Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse med supplering september Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Planene behandles i utvalg for omsorg og i kommunestyret, vanligvis i desember i samband med kommende års budsjett. Fra 2006 er satsing på psykisk helse tatt inn i kommunens fireårige økonomiplan. Gjeldende økonomiplan for perioden ble vedtatt i kommunestyret i juni For generell beskrivelse av omfang av psykiske lidelser i kommunen, virksomheter og ansvarsområder henvises til den første psykiatriplanen. 2

4 Rullert opptrappingsplan for perioden vil kort omhandle eksisterende og framtidige satsningsområder. Foreslåtte tiltak er dels videreføring og utvikling av igangsatt virksomhet, dels nye oppgaver. Kostnadskrevende tiltak blir synliggjort i kommunens fireårige økonomiplan og årlige budsjetter. Rullering av psykiatriplanen er et tverrfaglig samarbeid hvor avdeling for sosial/barnevern har sekretariatsfunksjon og mottar innspill fra de øvrige avdelingene. Rullert opptrappingsplan for psykisk helse legges frem i tråd med de statlige styrkingsmidler kommunen har fått for 2008 og som framkommer i forslag til kommunebudsjett for Fordeling av statstilskudd psykiatri 2007 Gjennom opptrappingsplanen fikk Siljan kommune i 2007 tildelt kr , som ble fordelt på følgende tiltak: Funksjon Tiltak Beløp (ref. Kostra) Miljøarbeider i skolen Helsesøster/helsesøsterassistent Psykiatrisk sykepleier +Tverrfaglige etterutdanningstiltak + Opplysningstiltak Forebyggende arbeid barn og unge * Aktivisering av funksjonshemmede Gruppetiltak Psykomotorisk fysioterapi Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser Barnevernstiltak i familien Dagtilbud psykiatriske pasienter * + Prosjekt terapeutisk uteområde Bofellesskap for funksjonshemmede Tilrettelagt sysselsetting * Statstilskudd psykiatri * Opprinnelig var det vedtatt satt av kr til Forprosjekt nærmiljøsenter (funksjon 12020). I økonomiplanarbeidet for ble prosjektet tatt ut, da administrasjonen fant at det ikke var midler til å drifte et nærmiljøsenter. Dermed falt poenget med prosjektering bort. I kommunestyresak 42/07 ble midlene omdisponert til Forebyggende arbeid barn og unge (Samordning av Lokale Tiltak/ SLT) under funksjon Midlene erstattet tilsvarende statsmidler fra det Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), hvor kommunen i 2007 ikke fikk tildeling. I 2006 stod kr til tilrettelagt sysselsetting ubrukt, og midlene ble i kommunestyret i desember 2006 vedtatt overført til Det har imidlertid vist seg at å arbeide fram nye sysselsettingstiltak er en lang prosess, da det er få aktuelle / interesserte brukere. Det er 3

5 spesielt viktig at aktuelt tiltak og person stemmer overens. Fram til sommeren så en at samlet beløp (kr fra 2006 og kr for 2007) ikke ville bli nyttet fullt ut til formålet. Kommunestyret omdisponerte derfor i sak 42/07 kr , fordelt på kr til dagtilbud til psykiatriske pasienter og kr til utstyr i sansehagen, begge under funksjon Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige psykiatrimidler i 2007 Statstilskudd har vært et bidrag til kommunens psykiatrisatsing, men hovedfinansiering skjer ved egne midler, se nærmere under punkt 5. De ekstra midlene styrker og utvider eksisterende tiltak og stillinger Miljøarbeider i skolen Midlene er brukt til å styrke miljøarbeid i skolen generelt og spesielt i forhold til elever med ulike atferdsproblemer Helsesøster og helsesøsterassistent Helsesøstertjenesten er styrket for mer utadrettet arbeid blant barn og unge, særlig ift lavterskeltilbud på skolene. I 2007 var det 130 % helsesøsterressurs i kommunen, fordelt på to helsesøstre i hhv 80 % og 50 % stilling. Helsestasjonsassistenten har 30 % stilling. Pga utdanning og sykefravær har ikke stillingene vært utnyttet fullt ut hele året, men fra sommeren 2007 er kapasiteten normal igjen. Assistentstillingen er brukt slik at det alltid er en person til stede for å ta imot mor/far og barn når de kommer til helsestasjonen. Hun avlaster også helsesøstrene i en del kontorarbeid. Når lovpålagte kontroller og vaksinasjoner er gjennomført prioriterer helsesøstertjenesten kontakt med skolene og stikk innom tid for elevene, spesielt på ungdomsskolen. Både elever og lærere har gitt positive tilbakemeldinger på at helsesøster er tilgjengelig. Elevene opplever helsesøster som en ufarlig person de kan prate med og hun er en aktuell samarbeidspartner for lærerne og rektor Psykiatrisk helsearbeider Midler er brukt til delvis finansiering av stilling som psykiatrisk helsearbeider. Nåværende medarbeider har 100 % stilling. I 2007 er hhv 40 % (første halvår) og 20 % (annet halvår) vært lag til bofellesskapet, for direkte brukerkontakt og veiledning av personalet. Psykiatrisk helsearbeider har også en veiledningsgruppe for ansatte i avdeling for helse og omsorg, samt gir undervisning om psykiatriske emner til medarbeidere fra hele helse- og sosialsenteret og bofellesskapet. Psykiatrisk helsearbeider er lett tilgjengelig for avtaler, arbeider fleksibelt og har kort ventetid. Psykiatrisk helsearbeider mottar jevnlig veiledning hver måned fra psykiatrisk sykehusavdeling, og deltar i faste møter på sosialavdelingen og med andre samarbeidsparter i og utenfor kommunen. Psykiatrisk helsearbeider har vært i kontakt med mellom 30 og 40 forskjellige brukere hittil dette året. Brukerkontakten fordeles mellom samtaler (individ/evt. familie), praktisk bistand og grupper. 4

6 Det er utarbeidet serviceerklæring og informasjonsbrosjyre vedrørende tilbudet innenfor psykisk helsevern i kommunen Etterutdanning /kompetanseheving/opplysningstiltak Noen av midlene er brukt til tverrfaglige etterutdanning /oppgradering for ulike personalgrupper i kommunen. Her er både brukt internundervisning ved psykiatrisk helsearbeider og hentet inn eksterne forelesere. Det har videre vært gitt ekstern veiledning i gruppe til lærere og til foreldre. Det er kjøpt inn faglitteratur, undervisningsmateriale og opplysnings-/informasjonsmateriale til brukere og andre interesserte Forebyggende tiltak barn og unge (SLT) Midlene er overført fra prosjektering av nærmiljøsenter og erstatter manglende tilskudd fra KRÅD. Av virksomhet kan nevnes kurs / temamøter for ulike grupper medarbeidere, foreldreveiledning, lærerveiledning, klassesamlinger samt åpent møte om Nettvett, innkjøp av informasjonsmateriale og ulike grupper for jenter og gutter. I høst har vi dessverre ikke lykkes i å engasjere ledere til guttegruppene, til tross for flere utlysninger og forespørsler til ulike ressurspersoner. SLT-prosjektet framlegger egen årsmelding over nyttår Aktivisering av funksjonshemmede Støttekontakt, avlastning og sosiale aktiviteter er for enkelte personer blitt økt i forhold til kommunens generelle ramme for tiltakene. En aktivitetsgruppe for kvinner møtes fast hver annen uke med fire til seks deltakere totalt. Gruppa ledes av sosialkonsulent og psykiatrisk helsearbeider. Beboere i bofellesskapet og andre har fått ulike aktivitetstilbud på onsdagskveldene, hvor en har leid inn personer med særlig kompetanse som ledere for ulike aktiviteter (eksempelvis formingsaktiviteter og matlagning) Psykomotorisk fysioterapi Midlene er i sin helhet gått til å dekke et 20 % driftstilskudd for fysioterapeut med videreutdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Hovedfokus har vært å videreføre den arbeidsformen som ble startet opp i Det har derfor vært lite endringer. Det har fra første dag vært venteliste og det er verdt å merke seg at en del av brukerne er barn/unge Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser Det har ikke i 2007 vært behov for kjøp av institusjonsplasser. Dette fordi de fleste institusjoner er statlige og ikke medfører ekstra kostnader for kommunen. Kjøp av plasser på private institusjoner har ikke vært aktuelt, fordi tilmeldte behov er dekket på annen måte. Antall brukere med dobbeltdiagnose har imidlertid økt. Midlene er brukt til tiltak i brukernes hjem og tett oppfølging av flere brukere. Hjelpen har dels vært i form av miljøarbeid utført av avdelingens medarbeidere og eksternt engasjerte støttekontakter, dels ved å yte ekstra tilskudd til sosial trening og aktiviteter. Denne form for hjelp er krevende, fordi hjelpen må gis entil-en ved hjemmebesøk og dekke mange områder av brukers hverdag. 5

7 4.8. Barnevernstiltak i familien Barn hvor det er psykiske problemer i familien (hos foreldre, søsken eller barnet selv) har fått forsterkede tiltak i form av støttekontakt, besøkshjem, avlastning og sosiale aktiviteter ut over de rammer avdelingen har for tildeling av tjenester Pleie- og omsorgstjeneste Prosjektet Sansehagen er blitt en del av en større plan for hele uteområdet i Siljan sentrum rundt sykehjemmet og leilighetene i nærheten og kr er avsatt til innkjøp av utstyr. Psykiatrisk helsearbeider og spesialsykepleiere i avdelingen har regelmessig oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. Flere personer med dobbeltdiagnoser får oppfølging i form av medisinutdeling av personale ved avdeling for helse og omsorg. Enkelte personer får et dagtilbud på sykehjemmet. Opplegget tilrettelegges det enkelte individ, og involverer personale fra de fleste deltjenestene våre, samt personale fra sosialtjenesten. Medarbeidere fra avdelingen deltar i ulike ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle planer. Aktivitetstilbudet på dagtid er økt både til beboere og hjemmeboende, blant annet via fredagskafeen Bofellesskap for funksjonshemmede Midlene er brukt til å stryke turnusen i bofellesskapet ved at det er to personer til stede på flere vakter, både på dag og kveld og i helgene. Ved ferieavvikling og avspasering har en leid inn vakter for å få tettere bemanning. Det har vært brukt midler til ekstravakter og vikarer for at det faste personalet skal få mer opplæring i form av kurs og veiledning. Alle medarbeidere har obligatorisk frammøte til personalmøter på kveldstid. Det har vært avholdt en felles opplæringsdag ved ekstern foreleser for alle ansatte i LØFTmetodikk, og det innhentes ekstern veiledning / opplæring i særlige problemstillinger vedr. Den enkelte bruker Tilrettelagt sysselsetting Tilbud og utprøving er gitt til flere ulike brukere. 5. Kommunal psykiatrisatsing Kommunale midler har dekket hovedtyngden av tiltak til psykiatriformål. Statsmidlene har finansiert deler av stillingene, eventuelt vært brukt til å engasjere eksterne oppdragsutøvere til begrensede formål. Fokus på psykiatri ligger i det ordinære arbeidet hos eksempelvis lege, fysioterapeut, helsestasjon, barnevern, sosialtjeneste og i pleie- og omsorgstjenestene. Psykiatri er ett av flere tema som tas opp i ulike samarbeidsfora, både knyttet til enkelte brukere og til administrative / faglige spørsmål. Sosialsjefen er kommunens psykiatrikoordinator, og bruker av ordinær arbeidstid til området, blant annet som kommunens representant i eksterne samarbeidsfora. 6

8 Kommunen har laget generell mal for utarbeiding av individuelle planer med tilhørende veileder. Individuelle planer er et omfattende arbeid, hvor det nedsettes tverrfaglige ansvarsgrupper og med en koordinator for hver gruppe/plan. Kommunen må derfor ha en prioritering av behov og brukere, for at planene skal bli hensiktsmessige arbeidsredskap. I de tverrfaglige fora tiltaksteam voksne og tiltaksteam barn tas opp hvem som skal tilbys individuell plan, samt holdes oversikt over løpende oppfølging av arbeidet. Statens helsetilsyn v/fylkesmannen i Telemark gjennomførte våren 2007 tilsyn med kommunens tjenester innenfor psykisk helsevern, og fant ingen avvik. Kommunen fikk gode tilbakemeldinger på utforming og tildeling av tjenester. Det vises til egen rapport, som er tilgjengelig på Helsetilsynets hjemmesider. 6. Brukermedvirkning I evaluering av tiltak er den aktuelle bruker alltid en sentral aktør, likedan i utarbeiding av individuelle planer og ansvarsgrupper. Vi gjennomfører egen brukerevaluering av tjenestene med to spørsmål som går til alle brukere som er registrert aktive: 1. Hva er du fornøyd med? 2. Hva ønsker du annerledes? Brukerundersøkelse planlegges gjennomført årlig i desember måned. Interesseorganisasjonen Mental Helse har avdeling i Skien, hvor medlemmer fra Siljan også hører under. Eget lokallag i Siljan er vurdert som lite hensiktsmessig. Det er formalisert samarbeid med Mental Helse Skien, som deltar en til to ganger i året på faste møter med avdeling for helse/omsorg og sosial/barnevern. Brukerorganisasjonen Mental Helse Skien og Landsforeningen for Pårørende i psykiatrien mottar årlig støtte til sitt arbeid. Kommunen har faste rutiner for utarbeiding av individuelle planer, se punkt 5. Det vil bli økt fokus på individuelle planer for å øke brukernes oversikt over sine tjenester. Ca 25 brukere har individuelle planer i dag og alle som ønsker får dette. Noen brukere har takket nei til tilbudet. 7. Ikke kostnadskrevende tiltak framover Med ikke kostnadskrevende tiltak forstås tiltak som ikke krever nye bevilgninger, men forutsetter mer bevisst og effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. Tiltakene er ikke gratis, da kommunens medarbeidere og deres arbeidstid bindes opp gjennom følgende oppgaver: 7.1. Tjenesteflyt Kommunen har serviceerklæringer på ulike felt. Disse vil bli oppdatert ved behov og skal sikre standarder på tjenester, kapasitet og tilgjengelighet. Serviceerklæringene ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 7

9 7.2. Samarbeidsrutiner De ulike administrative og brukerrettede samarbeidsfora nyttes målrettet med forberedelser til møtene, saksliste, referat og oppfølging av saker. Aktuelle fora er spesielt: a) Helse/sosial samarbeidsmøte hver første onsdag i måneden Her møter helse- og omsorgssjef, pleie- og omsorgsleder, sosialsjef, sosialkonsulent, fysioterapeut, psykiatrisk helsearbeider og ledende helsesøster. b) Tiltaksteam voksne hver annen torsdag Her møter helse- og omsorgssjef, pleie- og omsorgsleder, sekretær pleie og omsorg, tilsynslege, fysioterapeut, psykiatrisk helsearbeider og sosialsjef. c) Tiltaksteam barn hver første torsdag i måneden Her møter sosialsjef, helsesøstrene, pp-rådgiver, fysioterapeut, skolelege, psykiatrisk helsearbeider, hjemmekonsulent, sosialkonsulent, samt representanter for alle skoler og barnehager. Det er innarbeidet fast halvårlig samarbeidsmøter med henholdsvis Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Skien (voksenpsykiatri)og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Likeledes avholdes faste strategimøter med Mental Helse Skien en til to ganger i året. Møtene legges fortrinnsvis til eksisterende møtefora, eksempelvis helse- og sosialsamarbeidsmøtet og tiltaksteam barn. Det er utarbeidet skriftlig samarbeidsavtale med DPS- Skien. Felles NAV-kontor i Siljan planlegges etablert første halvår Kartlegging Kommunen vurderer det som uhensiktsmessig å foreta en særskilt kartlegging / kvantifisering av problemer, men bruke aktuelle samarbeidsfora bevisst og aktivt for å skaffe oversikt over hva som rører seg og omfang av problematikk, samt systematisk samle og utveksle erfaringer. Spesielt for tiltaksteam barn er ajourføring av barns og unges situasjon et fast punkt på dagsorden på hvert møte Individuelle planer Personer med psykiske lidelser som fyller krav til individuell plan og som ønsker dette, får utarbeidet individuelle planer. Se nærmere beskrivelse under punkt 5 og Brukermedvirkning Det er etablert fast samarbeid med Mental Helse Skien, som aktuell brukerorganisasjon. Videre er brukermedvirkning ivaretatt i våre rutiner for utarbeiding og oppføling av individuelle planer. Brukerundersøkelser avholdes årlig. Dette arbeidet videreføres og styrkes. Se også punkt 5 og Veiledning og undervisning Psykiatrisk helsearbeider vil gi undervisning i forskjellige temaer inne psykisk helse, fortrinnsvis til personale innen avdeling for sosial og barnevern og helse og omsorg. Psykiatrisk helsearbeider vil tilby gruppeveiledning til personalet i bofellesskap for funksjonshemmede og til avdeling for helse og omsorg. 8

10 8. Kostnadskrevende tiltak framover 8.1. Videreføring av eksisterende tiltak Tiltak 1-11 under punkt 3 videreføres i tråd med dagens arbeidsoppgaver. Det tas høyde for lønns- og prisstigning. Psykiatrisk helsearbeider starter i februar 2008 på videreutdanning innenfor kombinasjonen ruslidelser/psykiske lidelser, en kompetansegivende toårig videreutdanning (60 studiepoeng). Videreutdanningen arrangeres av Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser) i samband med Sykehuset Telemark HF og Høgskolen i Hedmark. Temaet er et prioritert område, jamfør kommunens opplæringsplan. Utdanningen finansieres av kommunens egne opplæringsmidler og bruk av arbeidstid tilsvarende ca to dager i måneden Nye tiltak jamfør økonomiplan Styrking av forebyggende arbeid for barn og unge Det skal ansettes en SLT-koordinator i full stilling, hvor 50% av tida skal brukes til generelt forebyggende arbeid / SLT-arbeid og 50% til direkte barnevernsarbeid etter lov om barneverntjenester. Hele økningen i statlige psykiatrimidler for 2008, kr , går til delfinansiering av stillingen. 9. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008 Statstilskudd driftstiltak psykiatri 2008 (nye tiltak/ endringer i kursiv) Inntekter art Funksjon Beløp (tekst) Miljøterapeutisk arbeid i skolen Helsesøster / helsesøsterassistent Psykiatrisk helsearbeider + tverrfaglige etterutdanningstiltak, kompetansehevende tiltak og støtte til brukergrupper/brukerorganisasjoner Opplysningsvirksomhet psykisk helse SLT-koordinator 50% stilling Aktivisering av funksjonshemmede, gruppetiltak m.v Psykomotorisk fysioterapi Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser Barnevernkonsulent 50% stilling (kombinert med SLT koordinator) Barnevernstiltak i familien Dagtilbud psykiatriske pasienter Bofellesskap for funksjonshemmede Tilrettelagt sysselsetting Forventet statstilskudd psykiatri

11 Andre aktuelle dokumenter: Budsjett 2008 Økonomiplan Rutiner tiltaksteam barn Rutiner tiltaksteam voksne Serviceerklæringer på ulike områder (se kommunens hjemmesider) Fylkesmannen i Telemark: Landsomfattende tilsyn 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med alvorlige psykiske lidelser, rapport etter systemrevisjon Siljan kommune 25. og 26.april (rapport datert ). 10

12

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Psykisk helse 2009-12 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 1. Bakgrunn... 2 2. Kommunale dokumenter... 2 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008... 2 4. Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Psykisk helse og rusforebygging 2012. Kommunestyrets vedtak 8. februar 2012

Psykisk helse og rusforebygging 2012. Kommunestyrets vedtak 8. februar 2012 Psykisk helse og rusforebygging 2012 Kommunestyrets vedtak 8. februar 2012 Psykisk helse og rusforebygging 2012 1. Bakgrunn... 2 2. Organisering i kommunen... 2 3. Psykososialt arbeid for barn og unge...

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Hva sa Stortinget i 1998? 1) Et tjenestetilbud med brist i alle

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 5 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen 5 5.2 Bruk av

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad Årsrapport 2009 Side 1 av 5 Årsrapport 2009 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV FAKTA OM VIRKSOMHETEN: Resultatenhetsleder: Marianne Sommersten Brutto utgifter i 2009: kr. 20 208 000 Antall ansatte

Detaljer

Psykisk helse og rusforebygging 2013. 12. februar 2013 Kommunestyrets vedtak

Psykisk helse og rusforebygging 2013. 12. februar 2013 Kommunestyrets vedtak Psykisk helse og rusforebygging 2013 12. februar 2013 Kommunestyrets vedtak 1. Bakgrunn... 2 2. Organisering i kommunen... 2 3. Psykososialt arbeid for barn og unge... 4 4. Tjenester for voksne... 8 5.

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Revideres årlig til 2008

Revideres årlig til 2008 1 Revideres årlig til 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn 1.1. Innledning 1.2. Psykiatritjenesten hvem er det? 1.3. Ansvar og utfordringer for fagområdet 1.4. Om planarbeidet 1.5. Planens innhold 1.

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010. Vedtatt av kommunestyret, 12.12.06. Tvedestrand Kommune

OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010. Vedtatt av kommunestyret, 12.12.06. Tvedestrand Kommune OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 Vedtatt av kommunestyret, 12.12.06 Tvedestrand Kommune Innhold: 1. INNLEDNING 3 2. STRUKTURELLE FORHOLD 3 2.1 Sentrale føringer 3 2.2 Lokale føringer 3 2.3 Oversikt

Detaljer

Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv

Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv Innlegg konferanse om kommuner og psykisk helsearbeid 12.02.07 Ketil Kongelstad ass. fylkeslege / seksjonsleder Helsetilsynet i Oslo og Akershus / Fylkesmannen

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Utfordring 1: Psykisk helse Stor andel av innbyggere med psykiske symptomer og lidelser Lav grad foreldreinvolvering

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I VESTBY KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I VESTBY KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I VESTBY KOMMUNE Mars 2006 INNHOLD: SIDE 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 3 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 5 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Hovedutfordringer og virkemidler for et godt psykisk helsearbeid. Konkrete tiltak, samhandling, struktur og betydning av intern organisering av psykisk helse

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid,

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, 2002 2005 Trine Myrvold, NIBR Konferansen Kommuner og psykisk helsearbeid Oslo 12.02.07 Disposisjon Om evalueringen og

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR TILTAK OG TJENESTER TIL MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER I FOSNES KOMMUNE.

VIRKSOMHETSPLAN FOR TILTAK OG TJENESTER TIL MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER I FOSNES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR TILTAK OG TJENESTER TIL MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER I FOSNES KOMMUNE. DENNE KONKRETE HANDLINGSPLANEN ER LAGET UT IFRA DEN GENERELLE PSYKIATRIPLANEN, OG BESKRIVER KOMMUNALE TILTAK

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313).

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313). Kvalsund er en kyst- og fjordkommune i Vest Finnmark med ca 1100 innbyggere. Kommunen har full barnehagedekning og gode helsetjenester. Områdene i kommunen gir fine muligheter til friluftsliv i en vakker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan PROSJEKTPLAN TEMA: FORPROSJEKT Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune Revidering av ruspolitisk handlingsplan Prosjektet i PLP-sammenheng Linje -

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer