Psykisk helse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008"

Transkript

1 Psykisk helse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

2 1. Bakgrunn Kommunale dokumenter Fordeling av statstilskudd psykiatri Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige psykiatrimidler i Miljøarbeider i skolen Helsesøster og helsesøsterassistent Psykiatrisk helsearbeider Etterutdanning og kompetanseheving Forebyggende tiltak for barn og unge (SLT) Aktivisering av funksjonshemmede Psykomotorisk fysioterapi Behandlingstilbud til pasienter med dobbeltdiagnoser Barnevernstiltak i og utenfor familien Pleie og omsorgstjeneste Bofellesskap for funksjonshemmede Tilrettelagt sysselsetting Kommunal psykiatrisatsning Brukermedvirkning Videreføring av tiltak som krever særlig oppmerksomhet Videreføring av eksisterende drift Tjenesteflyt Samarbeidsrutiner Kartlegging Individuelle planer Brukermedvirkning Veiledning og undervisning Økt innsats for barn og unge Flyktninger Aktuelle dokumenter... 9

3 2 1. Bakgrunn Stortinget vedtok i 1998 Opptrappingsplan for psykisk helse Planen ble videre utvidet fram til I perioden ble det er satt av øremerkede statsmidler hvor styrking og oppbygging av kommunale tiltak innenfor psykisk helse ble tillagt stor vekt. Det var klare føringer for særlige innsatsområder, blant annet for brukermedvirkning og tiltak for barn og unge. Statlige psykiatrimidler kom i tillegg til kommunens egen satsing, ikke som en erstatning. Etter den statlige tilskuddsperioden med øremerkede midler er tilsvarende midler lagt inn i rammetilskuddet til kommunen. Det forutsettes at kommunen viderefører innsatsen på samme nivå. Det ble vedtatt i kommunestyret 18.desember 2007 at kommunens innsats innenfor psykisk helsevern skal synliggjøres med fortsatt årlig rullerende planer også etter at perioden for den statlige opptrappingsplanen er avsluttet. 2. Kommunale dokumenter I Siljan kommune blir planarbeid generelt gjennomført ved årlig rullering av planer for påfølgende fireårs periode. Følgende planer innen psykisk helsevern er tidligere vedtatt: Psykiatriplan for Siljan kommune for perioden Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse med supplering september 2003 Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Planene behandles i utvalg for omsorg og i kommunestyret, vanligvis i desember i samband med kommende års budsjett. Fra 2006 er satsing på psykisk helse også tatt inn i kommunens fireårige økonomiplan. For generell beskrivelse av omfang av psykiske lidelser i kommunen, virksomheter og ansvarsområder henvises til den første psykiatriplanen ( ). Rullert opptrappingsplan for perioden vil kort omhandle eksisterende og framtidige satsningsområder. Nye kostnadskrevende tiltak blir synliggjort i kommunens fireårige økonomiplan og årlige budsjetter. Rullering av psykiatriplanen er et tverrfaglig samarbeid hvor avdeling for sosial og barnevern har sekretariatsfunksjon og mottar innspill fra de øvrige avdelingene. 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008 Gjennom opptrappingsplanen fikk Siljan kommune i 2008 tildelt kr , som ble fordelt på følgende tiltak:

4 3 Funksjon Miljøarbeider i skolen kr Helsesøster/helsesøsterassistent kr Psykiatrisk sykepleier + tverrfaglige etterutdanningstiltak kr Forebyggende arbeid barn og unge /SLT koordinator kr Aktivisering av funksjonshemmede/gruppetiltak kr Psykomotorisk fysioterapi kr Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser kr Barnevernskonsulent kr Barnevernstiltak i familien kr Barnevernstiltak utenfor familien kr Dagtilbud psykiatriske pasienter kr Bofellesskap for funksjonshemmede kr Tilrettelagt sysselsetting kr I kommunestyretvedtak i juni 2008 ble kr overført fra opplysningsvirksomhet til barnevernstiltak utenfor familien, da behovet var størst her. 4. Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige psykiatrimidler i 2008 Statstilskudd har vært et bidrag til kommunens psykiatrisatsing, men hovedfinansiering skjer ved egne midler, se nærmere under punkt 5. De ekstra midlene styrker og utvider eksisterende tiltak og stillinger Miljøarbeider i skolen Midlene er brukt til å styrke miljøarbeid i skolen generelt og spesielt i forhold til elever med ulike atferdsproblemer. Det er ikke ansatt egen person i stilling som miljøarbeider, men gitt som ekstra ressurs til den generelle bemanningen Helsesøster og helsesøsterassistent Helsesøstertjenesten er styrket for mer utadrettet arbeid blant barn og unge, særlig ift. lavterskeltilbud på skolene. I 2008 var det 140 % helsesøsterressurs i kommunen, fordelt på to helsesøstre i hhv 80 % og 60 % stilling. Helsestasjonsassistenten har 30 % stilling. Assistentstillingen er brukt slik at det alltid er en person til stede for å ta imot mor/far og bar når de kommer til helsestasjonen. Hun avlaster også helsesøstrene i en del kontorarbeid. Helsesøster har fast tid på ungdomsskolen en gang i uka på henholdsvis Mitdbygda og Siljan ungdomsskole. Helsesøster også på Opdalen skole en gang per måned. Både elever og lærere har gitt positive tilbakemeldinger på at helsesøster er tilgjengelig. Elevene opplever helsesøster som en ufarlig person de kan prate med og hun er en aktuell samarbeidspartner for lærerne og rektor. Helsestasjonen driver også barselgrupper Psykiatrisk helsearbeider Midler er brukt til delvis finansiering av stilling som psykiatrisk helsearbeider. Nåværende medarbeider har 100 % stilling. I 2008 har 20 % av stillingen vært lag til bofellesskapet, for direkte brukerkontakt og veiledning av personalet. Psykiatrisk helsearbeider har i 2008 laget egne kurs for ansatte i bofellesskapet, se spesifisering under punkt 4.11.

5 4 Psykiatriskhelsearbeider har også en veiledningsgruppe for ansatte i bofellesskapet, samt gir undervisning om psykiatriske emner til medarbeidere fra hele helse- og sosialsenteret og bofellesskapet. Psykiatrisk helsearbeider er lett tilgjengelig for avtaler, arbeider fleksibelt og har kort ventetid. Psykiatrisk helsearbeider mottar jevnlig veiledning hver måned fra psykiatrisk sykehusavdeling, og deltar i faste møter på sosialavdelingen og med andre samarbeidsparter i og utenfor kommunen. Psykiatrisk helsearbeider har vært i kontakt med mellom 30 og 40 forskjellige brukere hittil dette året. Brukerkontakten fordeles mellom samtaler (individ / evt. familie), praktisk bistand og grupper. Det ble også arrangert en turdag til Søntvedtåsen i oktober. 4.4 Etterutdanning /kompetanseheving/opplysningstiltak Kompetanseheving Barnevernkonsulent Sigrid Berge Pedersen har høsten 2008 begynt på videreutdanning innefor psykisk helsearbeid for barn og unge. Psykiatrisk helsearbeider Linda Pettersen har vinteren 2008 begynt på SEPREPs videreutdanning innenfor rus og psykiatri. Begge videreutdanningene er kompetansegivende og tilsvarer hver et års heltidsutdanning, fordelt på deltidsutdanning over to år Etterutdanning / internundervisning Noen av midlene er brukt til tverrfaglige etterutdanning /oppgradering for ulike personalgrupper i kommunen. Her er både brukt internundervisning ved psykiatriskhelsearbeider og hentet inn eksterne forelesere. Følgende kurs / temamøter for kommunalt ansatte er blitt avholdt: 13.mars Posttraumatisk stressyndrom v/ psykolog Else Løberg Gustavsson 6.mai Om spilleavhengighet v/ psykolog Ingjerd Meen Lorvik, Borgestadklinikken 5.juni Seminar om Afghanistan v/ førsteamanuensis Elisabeth Eide, UiO 12.juni ADHD og jevnaldersosialisering v/generalsekretær i ADHD-foreningen 29.oktober Alle kommer hjemmefra (om kultur, rus m.v.) v/ sosialkonsulent Berit Driessen- Larsen, Borgestadklinikken (Arrangement under Verdensdagen for psykisk helse) Se også oversikt over internundervisning spesielt rettet mot ansatte i bofellesskapet. Det er kjøpt inn faglitteratur, undervisningsmateriale og opplysnings-/informasjonsmateriale til brukere, personale, pårørende og andre interesserte Forebyggende tiltak barn og unge (SLT) SLT står for Samordning av Lokale Tiltak. SLT-arbeidet i kommunen organiseres med en styringsgruppe hvor ordfører, lensmann, rådmann, rektor barneskole, rektor ungdomsskole, barnehagestyrer, kulturleder helse- og omsorgssjef, formann i Siljan Idrettslag, leder av Kommunalt foreltreutvalg og sosialsjef sitter. Styringsgruppa møtes to ganger i året. Arbeidsgruppa består av kulturleder, ledende helsesøster, barnevernkonsulent, rektor på ungdomsskolen og sosialsjef. Arbeidsgruppa møtes etter behov, i gjennomsnitt hver eller annenhver måned. Sosialsjef har hittil vært SLT-koordinator, og representert Siljan i Grenland Oppvekstforum, et samarbeidsorgan for SLT-arbeidet i distriktet. Etter planen skulle kommunen ha ansatt en egen SLT-koordinator i 50% stilling fra 1. september Nytt tiltredelsestidspunkt er utsatt til 1. januar Midlene avsatt til lønn er blitt brukt til å leie inn ekstern hjelp til gruppevirksomhet, samt omdisponere eksisterende personalressurser til 20 %

6 5 miljøterapeutstilling fra 15.august. Ved hjelp av eksternt innleide krefter og tilgjengelige ressurser i kommunen er det drevet to jentegrupper og en guttegruppe våren 2008 samt tre jentegrupper og en guttegruppe høsten Gruppene har fra seks til ti deltakere. En har arbeidet med å få til gruppetiltak for eldre gutter, både siste trinn i ungdomsskole og ungdom rundt år. Etter grundig kartlegging og forespørsler viser det seg at det ikke har vært grunnlag for gruppetiltak for disse målgrupper. For å sette i gang en gruppe som kan fungere må det være et grunnlag på minst fire til seks personer. At behovet var mindre enn forventet, kan mulig tolkes som at tidlig intervensjon over flere år har ført til mindre behov hos eldre årganger, noe som må vurderes som positivt. Det arbeides kontinuerlig med å ha en føler ute for ungdomsmiljøet i kommunen, diskutere risikofaktorer og innsatsområder. Det utarbeides årlig egen rapport om SLT-arbeidet. 4.6 Aktivisering av funksjonshemmede Støttekontakt, avlastning og sosiale aktiviteter er for enkelte personer blitt økt i forhold til kommunens generelle ramme for tiltakene. Det er en aktivitetsgruppe for kvinner annenhver mandag. 4.7 Psykomotorisk fysioterapi Midlene er i sin helhet gått til å dekke et 20 % driftstilskudd for fysioterapeut med videreutdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Hovedfokus har vært å videreføre den arbeidsformen som ble startet opp i Det har derfor vært lite endringer. Det har fra første dag vært venteliste og det er verdt å merke seg at en del av brukerne er barn/unge. 4.8 Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser I 2008 har det ikke vært behov for kjøp av institusjonsplasser. Dette fordi de fleste institusjoner er statlige og ikke medfører ekstra kostnader for kommunen. Midlene er brukt til tett oppfølging av flere brukere og tiltak i deres hjem. Hjelpen har dels vært i form av miljøarbeid utført av sosialkontorets medarbeidere og eksternt engasjerte støttekontakter, dels ved å yte ekstra tilskudd til sosial trening og aktiviteter. Denne form for hjelp er krevende, fordi hjelpen må gis en til-en ved hjemmebesøk og dekke mange områder av brukers hverdag. 4.9 Barnevernstiltak i og utenfor familien Barn hvor det er psykiske problemer i familien (hos foreldre, søsken eller barnet selv) har fått forsterkede tiltak i form av støttekontakt, besøkshjem, avlastning og sosiale aktiviteter ut over de rammer avdelingen har for tildeling av tjenester, samt til å sette inn ytterligere forsterkede tiltak i og utenfor familien. Behovet har vært så stort at kr er omdisponert fra generelt opplysningsarbeid til spesifikke barnevernstiltak (se punkt 3) Pleie- og omsorgstjeneste Psykiatrisk helsearbeider og spesialsykepleiere i avdeling for helse og omsorg har regelmessig oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. Flere personer med dobbeltdiagnoser får oppfølging i form av hjemmebesøk/medisinutdeling av personale ved avdeling for helse og omsorg.

7 6 Enkelte personer får et dagtilbud på sykehjemmet. Opplegget tilrettelegges det enkelte individ, og involverer personale fra de fleste deltjenestene våre, samt personale fra sosialtjenesten. Medarbeidere fra avdelingen deltar i ulike ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle planer. På dagtid arrangeres fredagskafé og mandagsbingo til beboere ved sykehjemmet og hjemmeboende Bofellesskap for funksjonshemmede Midlene er brukt til å styrke turnusen i bofellesskapet ved at det er to personer til stede på flere vakter, både på dag- og kveldstid og i helgene. Ved ferieavvikling og avspasering har en leid inn vakter for å få tettere bemanning. Det har vært brukt midler til ekstravakter og vikarer for at det faste personalet skal få mer opplæring i form av kurs og veiledning. Alle medarbeidere har obligatorisk frammøte til personalmøter på kveldstid. Det innhentes ekstern veiledning / opplæring i særlige problemstillinger vedr. den enkelte bruker. Det er avholdt følgende felles opplæring ved eksterne forelesere: 16.juni ADHD hos voksne v/ psykolog Karen Rasmussen 20. oktober ADHD hos voksne v/ psykolog Karen Rasmussen 28.november Dagskurs om psykiske lidelser og psykisk utviklingshemming v/cand.san. Trine Lise Bakken, Ullevål sykehus / avd. Dikemark Beboerne får tilbud om onsdagaktiviteter utenfor boligen. Det har blant annet blitt arrangert titopper nturer og flere besøk på Tveitan gård med aktiviteter som baking og kanefart Tilrettelagt sysselsetting Brukere som mottar uføretrygd har arbeidstilbud som Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) på ulike vernede bedrifter innenfor Grep-konsernet, som er interkommunalt eid og drevet. Sosialkonsulent i Siljan sitter som fast medlem av inntaksstyret for VTA. Andre personer med psykiske lidelser og som har midlertidige eller faste ytelser fra NAV vurderes og gis tilbud om tiltak. Det er her et tett samarbeid med NAV-arbeid. 5. Kommunal psykiatrisatsing Kommunale midler har dekket hovedtyngden av tiltak til psykiatriformål. Statsmidlene har finansiert deler av stillingene, eventuelt vært brukt til å engasjere eksterne oppdragsutøvere til begrensede oppgaver. Fokus på psykiatri ligger i det ordinære arbeidet hos eksempelvis lege, fysioterapeut, helsestasjon, barnevern, sosialtjeneste og i pleie- og omsorgstjenestene. Psykiatri er ett av flere tema som tas opp i ulike samarbeidsfora, både knyttet til enkelte brukere og til administrative / faglige spørsmål. Sosialsjefen er kommunens psykiatrikoordinator, og bruker av ordinær arbeidstid til området, blant annet som kommunens representant i eksterne samarbeidsfora. Kommunen har laget generell mal for utarbeiding av individuelle planer med tilhørende veileder. Individuelle planer er et omfattende arbeid, hvor det nedsettes tverrfaglige ansvarsgrupper med en koordinator for hver gruppe/plan. Kommunen må derfor ha en prioritering av behov og brukere for at planene skal bli hensiktsmessige arbeidsredskap. I de tverrfaglige fora tiltaksteam voksne og tiltaksteam barn tas opp hvem som skal tilbys individuell plan. Det holdes oversikt over løpende oppfølging av arbeidet.

8 7 6. Brukermedvirkning I evaluering av tiltak er den aktuelle bruker alltid en sentral aktør, likedan i ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle planer. Avdeling for sosial og barnevern gjennomfører egen brukerevaluering av tjenestene med to spørsmål som går til alle brukere som er registrert aktive: 1. Hva er du fornøyd med? 2. Hva ønsker du annerledes? Brukerundersøkelse gjennomføres årlig i desember måned. Interesseorganisasjonen Mental Helse har avdeling i Skien, hvor medlemmer fra Siljan også hører under. Eget lokallag i Siljan er vurdert som lite hensiktsmessig. Det er formalisert samarbeid med Mental Helse Skien, som deltar en til to ganger i året på faste møter med avdeling for helse/omsorg og sosial/barnevern. Brukerorganisasjonen Mental Helse, sentralt og lokalavdeling i Skien, og Landsforeningen for Pårørende i psykiatrien (LPP) mottar årlig støtte til sitt arbeid. Kommunen har faste rutiner for utarbeiding av individuelle planer, se punkt 5. Alle som ønsker individuell plan får det. Noen brukere har takket nei til tilbudet. 7. Videreføring av tiltak og tiltak som krever særlig oppmerksomhet 7.1. Videreføring av eksisterende drift Ved overgang fra statlige øremerkede innsatsmidler til rammefinansiering forutsettes drift på minst samme nivå som hittil og at oppmerksomhet rundt psykisk helse må opprettholdes. Dette gjelder: - miljøarbeid i skolen - helsesøstertjeneste - psykiatrisk helsearbeider - tverrfaglig etterutdanning / kompetanseheving / opplysningsvirksomhet - forebyggende tiltak barn og unge - aktivisering av funksjonshemmede - psykomotorisk fysioterapi - oppfølging av personer med dobbeltdiagnose rus psykiatri - barnevernstiltak i og utenfor familien - dagtilbud på sykehjemmet - bofellesskapet - tilrettelagt sysselsetting Tjenesten er beskrevet under punkt 4 og gjentas ikke her Tjenesteflyt Kommunen har tjenestebeskrivelser på ulike felt. Disse vil bli oppdatert ved behov og skalsikre standarder på tjenester, kapasitet og tilgjengelighet. Kommunen har egne hjemmesider med oppdatert informasjon på Samarbeidsrutiner De ulike administrative og brukerrettede samarbeidsfora nyttes målrettet med forberedelser til møtene, saksliste, referat og oppfølging av saker. Aktuelle fora er spesielt:

9 8 a) Helse/sosial samarbeidsmøte hver første onsdag i måneden Her møter helse- og omsorgssjef, pleie- og omsorgsleder, sosialsjef, sosialkonsulent, fysioterapeut, psykiatrisk helsearbeider og ledende helsesøster. b) Tiltaksteam voksne en torsdag per måned Her møter helse- og omsorgssjef, pleie- og omsorgsleder, sekretær pleie og omsorg, tilsynslege, fysioterapeut, psykiatrisk helsearbeider og sosialsjef. c) Tiltaksteam barn to ganger pr halvår (fra høsten 2008) Her møter sosialsjef, helsesøstrene, pp-rådgiver, fysioterapeut, skolelege, hjemmekonsulent, sosialkonsulent, samt representanter for alle skoler og barnehager. Psykiatrisk helsearbeider møter ved behov. Erfaringene viste at mange representanter meldte forfall til møtene. En har derfor utarbeidet ny struktur med sjeldnere, men mer forpliktende møter. Det er innarbeidet fast halvårlig samarbeidsmøter med henholdsvis Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Skien (voksenpsykiatri)og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Likeledes avholdes faste strategimøter med Mental Helse Skien ca en gang i året. Møtene legges fortrinnsvis til eksisterende møtefora, eksempelvis helse- og sosialsamarbeidsmøtet og tiltaksteam barn. Det er utarbeidet skriftlig samarbeidsavtale med DPS Skien. Denne avtalen skal evalueres i januar Felles NAV-kontor i Siljan planlegges etablert tredje kvartal Kartlegging Kommunen vurderer det som uhensiktsmessig å foreta en særskilt kartlegging / kvantifisering av problemer, men bruke aktuelle samarbeidsfora bevisst og aktivt for å skaffe oversikt over hva som rører seg og omfang av problematikk, samt systematisk samle og utveksle erfaringer. Spesielt for tiltaksteam barn er ajourføring av barns og unges situasjon et fast punkt på dagsorden på hvert møte Individuelle planer Personer med psykiske lidelser som fyller krav til individuell plan og som ønsker dette, får utarbeidet individuelle planer. Se nærmere beskrivelse under punkt 5 og Brukermedvirkning Det er etablert fast samarbeid med Mental Helse Skien, som aktuell brukerorganisasjon. Videre er brukermedvirkning ivaretatt i våre rutiner for utarbeiding og oppføling av individuelle planer. Brukerundersøkelser avholdes årlig. Dette arbeidet videreføres og styrkes. Se også punkt 5 og 6. Det vil fremover bli satset mer på brukermedvirkning ved at det tas initiativ til å opprette et brukerforum for brukere og pårørende innefor psykisk helse. Psykiatrisk helsearbeider vil jobbe med dette Veiledning og undervisning Psykiatrisk helsearbeider vil gi undervisning i forskjellige temaer inne psykisk helse,

10 9 fortrinnsvis til personale innen avdeling for sosial og barnevern og helse og omsorg. Psykiatrisk helsearbeider vil tilby gruppeveiledning til personalet i bofellesskap for funksjonshemmede og til avdeling for helse og omsorg Økt innsats for barn og unge Som nevnt i punkt 4.1, 4.2, 4.5, 4.7 og 4.9 gjøres det allerede mye forebyggende og oppfølgende arbeid blant barn og unge. Tilbudet fra psykiatrisk helsearbeider gjelder også for barn og unge. Det vil likevel bli økt fokus på psykisk helse blant barn og unge. Barnevernkonsulent Sigrid Berge Pedersen er som nevnt i punkt 4.4 i gang med videreutdanning og som nevnt i punkt 4.5 vil det bli ansatt SLT-koordinator Flyktninger Det vil bli økt fokus på psykisk helse blant flyktninger. Blant annet ved at alle nye flyktninger som kommer til kommunen vil få tilbud om samtaler med psykiatrisk helsearbeider. Dette tilbudet har de også per i dag, men det vil bli gjort mer oppsøkende virksomhet for at de skal bli informert om tilbudet. 8. Aktuelle dokumenter: Budsjett 2009 Økonomiplan Rutiner tiltaksteam barn Rutiner tiltaksteam voksne Tjenestebeskrivelser på ulike områder (www.siljan.kommune.no)

Psykisk helse 2008-11. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

Psykisk helse 2008-11. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Psykisk helse 2008-11 Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Psykisk helse 2008-11 1. Bakgrunn 2. Kommunale dokumenter opptrappingsplan, budsjett, økonomiplan 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2007

Detaljer

Psykisk helse og rusforebygging 2012. Kommunestyrets vedtak 8. februar 2012

Psykisk helse og rusforebygging 2012. Kommunestyrets vedtak 8. februar 2012 Psykisk helse og rusforebygging 2012 Kommunestyrets vedtak 8. februar 2012 Psykisk helse og rusforebygging 2012 1. Bakgrunn... 2 2. Organisering i kommunen... 2 3. Psykososialt arbeid for barn og unge...

Detaljer

Psykisk helse og rusforebygging 2013. 12. februar 2013 Kommunestyrets vedtak

Psykisk helse og rusforebygging 2013. 12. februar 2013 Kommunestyrets vedtak Psykisk helse og rusforebygging 2013 12. februar 2013 Kommunestyrets vedtak 1. Bakgrunn... 2 2. Organisering i kommunen... 2 3. Psykososialt arbeid for barn og unge... 4 4. Tjenester for voksne... 8 5.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Opptrappingsplan og opptrappingsmidler (1999-2008)... 3 3 Forekomst av psykiske lidelser... 3 4 Kommunens

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

PSYKIATRIPLAN 2007-10.

PSYKIATRIPLAN 2007-10. PSYKIATRIPLAN 2007-10. Denne plan vil omhandle planarbeidet for 2007-10, og skal danne grunnlaget for det psykiatriske arbeid i Hvaler kommune etter Opptrappingsplanens avslutning. Grunnlaget for Psykiatritjenestens

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 Vedlegg 3 Temaplan for psykisk helse 2007-2008 Forslag til TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE 2008-2009 Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 INNHOLD INNLEDNING...3 OPPTRAPPINGSPLAN OG OPPTRAPPINGSMIDLER (1999-2008)...3

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Hva sa Stortinget i 1998? 1) Et tjenestetilbud med brist i alle

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 5 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen 5 5.2 Bruk av

Detaljer

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester God skolestart Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester Screening Målrettede helseundersøkelser Individrettet Samle og vurdere opplysninger Samtaler

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 1 RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 3,8 stillinger førstelinjetjeneste rus og psykisk helse. 2,6 stillinger ressurstiltak Beate S. Bakken sosionom med videreutdanning; arbeid med samtidig rus og psykisk

Detaljer

Revideres årlig til 2008

Revideres årlig til 2008 1 Revideres årlig til 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn 1.1. Innledning 1.2. Psykiatritjenesten hvem er det? 1.3. Ansvar og utfordringer for fagområdet 1.4. Om planarbeidet 1.5. Planens innhold 1.

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse?

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? Hva er brukermedvirkning? Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? "Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I FROGN KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I FROGN KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I FROGN KOMMUNE Mars 2006 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 3 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 5 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen

Detaljer

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Hovedutfordringer og virkemidler for et godt psykisk helsearbeid. Konkrete tiltak, samhandling, struktur og betydning av intern organisering av psykisk helse

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 21.03.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 21.03.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 21.03.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad Årsrapport 2009 Side 1 av 5 Årsrapport 2009 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV FAKTA OM VIRKSOMHETEN: Resultatenhetsleder: Marianne Sommersten Brutto utgifter i 2009: kr. 20 208 000 Antall ansatte

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Til ledere og koordinatorer i kommuner Dette skrivet er laget for ledere og koordinatorer som har ansvaret for å organisere arbeidet med barn som pårørende i kommuner.

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Plan for PSYKISK HELSEARBEID

Plan for PSYKISK HELSEARBEID Løten kommune - midtpunkt med mangfold. Plan for PSYKISK HELSEARBEID PLEIE, OMSORG OG AKTIVISERING FRAM MOT ÅR 2010 i LØTEN vedtatt i kommunestyret KOMMUNE 14. januar 1998. 2007-2010 2 Innhold: Side 1.0

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune Det henvises også til kommunens nettsider: www.ullensaker.kommune.no 1) Presentasjon av Avdeling psykisk helsevern, Ullensaker kommune Avdeling psykisk helsevern, Nordbyveien 32 A, 2050 Jessheim. Avdelingsleder:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR HOLE KOMMUNE 2006 2010

PSYKIATRIPLAN FOR HOLE KOMMUNE 2006 2010 PSYKIATRIPLAN FOR HOLE KOMMUNE 2006 2010 Revidering av psykiatriplan av 2003 Vedtatt i Kommunestyret 12.03.2007, sak K-011/07 1 INNLEDNING...6 1.1. REVIDERING AV PSYKIATRIPLANENEN FRA 2003-2006...6 1.2.

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Kompetanse 2013 18. september 2013

Kompetanse 2013 18. september 2013 Kompetanse 18. september Kompetanse Innledning... 2 Avdeling for Administrasjon... 3 Avdeling for Oppvekst... 4 Avdeling for Helse... 6 Avdeling for Samfunn... 7 NAV kommune... 7 2 Innledning Kravet til

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer