Psykisk helse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008"

Transkript

1 Psykisk helse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

2 1. Bakgrunn Kommunale dokumenter Fordeling av statstilskudd psykiatri Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige psykiatrimidler i Miljøarbeider i skolen Helsesøster og helsesøsterassistent Psykiatrisk helsearbeider Etterutdanning og kompetanseheving Forebyggende tiltak for barn og unge (SLT) Aktivisering av funksjonshemmede Psykomotorisk fysioterapi Behandlingstilbud til pasienter med dobbeltdiagnoser Barnevernstiltak i og utenfor familien Pleie og omsorgstjeneste Bofellesskap for funksjonshemmede Tilrettelagt sysselsetting Kommunal psykiatrisatsning Brukermedvirkning Videreføring av tiltak som krever særlig oppmerksomhet Videreføring av eksisterende drift Tjenesteflyt Samarbeidsrutiner Kartlegging Individuelle planer Brukermedvirkning Veiledning og undervisning Økt innsats for barn og unge Flyktninger Aktuelle dokumenter... 9

3 2 1. Bakgrunn Stortinget vedtok i 1998 Opptrappingsplan for psykisk helse Planen ble videre utvidet fram til I perioden ble det er satt av øremerkede statsmidler hvor styrking og oppbygging av kommunale tiltak innenfor psykisk helse ble tillagt stor vekt. Det var klare føringer for særlige innsatsområder, blant annet for brukermedvirkning og tiltak for barn og unge. Statlige psykiatrimidler kom i tillegg til kommunens egen satsing, ikke som en erstatning. Etter den statlige tilskuddsperioden med øremerkede midler er tilsvarende midler lagt inn i rammetilskuddet til kommunen. Det forutsettes at kommunen viderefører innsatsen på samme nivå. Det ble vedtatt i kommunestyret 18.desember 2007 at kommunens innsats innenfor psykisk helsevern skal synliggjøres med fortsatt årlig rullerende planer også etter at perioden for den statlige opptrappingsplanen er avsluttet. 2. Kommunale dokumenter I Siljan kommune blir planarbeid generelt gjennomført ved årlig rullering av planer for påfølgende fireårs periode. Følgende planer innen psykisk helsevern er tidligere vedtatt: Psykiatriplan for Siljan kommune for perioden Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse med supplering september 2003 Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Opptrappingsplan for psykisk helse Planene behandles i utvalg for omsorg og i kommunestyret, vanligvis i desember i samband med kommende års budsjett. Fra 2006 er satsing på psykisk helse også tatt inn i kommunens fireårige økonomiplan. For generell beskrivelse av omfang av psykiske lidelser i kommunen, virksomheter og ansvarsområder henvises til den første psykiatriplanen ( ). Rullert opptrappingsplan for perioden vil kort omhandle eksisterende og framtidige satsningsområder. Nye kostnadskrevende tiltak blir synliggjort i kommunens fireårige økonomiplan og årlige budsjetter. Rullering av psykiatriplanen er et tverrfaglig samarbeid hvor avdeling for sosial og barnevern har sekretariatsfunksjon og mottar innspill fra de øvrige avdelingene. 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008 Gjennom opptrappingsplanen fikk Siljan kommune i 2008 tildelt kr , som ble fordelt på følgende tiltak:

4 3 Funksjon Miljøarbeider i skolen kr Helsesøster/helsesøsterassistent kr Psykiatrisk sykepleier + tverrfaglige etterutdanningstiltak kr Forebyggende arbeid barn og unge /SLT koordinator kr Aktivisering av funksjonshemmede/gruppetiltak kr Psykomotorisk fysioterapi kr Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser kr Barnevernskonsulent kr Barnevernstiltak i familien kr Barnevernstiltak utenfor familien kr Dagtilbud psykiatriske pasienter kr Bofellesskap for funksjonshemmede kr Tilrettelagt sysselsetting kr I kommunestyretvedtak i juni 2008 ble kr overført fra opplysningsvirksomhet til barnevernstiltak utenfor familien, da behovet var størst her. 4. Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige psykiatrimidler i 2008 Statstilskudd har vært et bidrag til kommunens psykiatrisatsing, men hovedfinansiering skjer ved egne midler, se nærmere under punkt 5. De ekstra midlene styrker og utvider eksisterende tiltak og stillinger Miljøarbeider i skolen Midlene er brukt til å styrke miljøarbeid i skolen generelt og spesielt i forhold til elever med ulike atferdsproblemer. Det er ikke ansatt egen person i stilling som miljøarbeider, men gitt som ekstra ressurs til den generelle bemanningen Helsesøster og helsesøsterassistent Helsesøstertjenesten er styrket for mer utadrettet arbeid blant barn og unge, særlig ift. lavterskeltilbud på skolene. I 2008 var det 140 % helsesøsterressurs i kommunen, fordelt på to helsesøstre i hhv 80 % og 60 % stilling. Helsestasjonsassistenten har 30 % stilling. Assistentstillingen er brukt slik at det alltid er en person til stede for å ta imot mor/far og bar når de kommer til helsestasjonen. Hun avlaster også helsesøstrene i en del kontorarbeid. Helsesøster har fast tid på ungdomsskolen en gang i uka på henholdsvis Mitdbygda og Siljan ungdomsskole. Helsesøster også på Opdalen skole en gang per måned. Både elever og lærere har gitt positive tilbakemeldinger på at helsesøster er tilgjengelig. Elevene opplever helsesøster som en ufarlig person de kan prate med og hun er en aktuell samarbeidspartner for lærerne og rektor. Helsestasjonen driver også barselgrupper Psykiatrisk helsearbeider Midler er brukt til delvis finansiering av stilling som psykiatrisk helsearbeider. Nåværende medarbeider har 100 % stilling. I 2008 har 20 % av stillingen vært lag til bofellesskapet, for direkte brukerkontakt og veiledning av personalet. Psykiatrisk helsearbeider har i 2008 laget egne kurs for ansatte i bofellesskapet, se spesifisering under punkt 4.11.

5 4 Psykiatriskhelsearbeider har også en veiledningsgruppe for ansatte i bofellesskapet, samt gir undervisning om psykiatriske emner til medarbeidere fra hele helse- og sosialsenteret og bofellesskapet. Psykiatrisk helsearbeider er lett tilgjengelig for avtaler, arbeider fleksibelt og har kort ventetid. Psykiatrisk helsearbeider mottar jevnlig veiledning hver måned fra psykiatrisk sykehusavdeling, og deltar i faste møter på sosialavdelingen og med andre samarbeidsparter i og utenfor kommunen. Psykiatrisk helsearbeider har vært i kontakt med mellom 30 og 40 forskjellige brukere hittil dette året. Brukerkontakten fordeles mellom samtaler (individ / evt. familie), praktisk bistand og grupper. Det ble også arrangert en turdag til Søntvedtåsen i oktober. 4.4 Etterutdanning /kompetanseheving/opplysningstiltak Kompetanseheving Barnevernkonsulent Sigrid Berge Pedersen har høsten 2008 begynt på videreutdanning innefor psykisk helsearbeid for barn og unge. Psykiatrisk helsearbeider Linda Pettersen har vinteren 2008 begynt på SEPREPs videreutdanning innenfor rus og psykiatri. Begge videreutdanningene er kompetansegivende og tilsvarer hver et års heltidsutdanning, fordelt på deltidsutdanning over to år Etterutdanning / internundervisning Noen av midlene er brukt til tverrfaglige etterutdanning /oppgradering for ulike personalgrupper i kommunen. Her er både brukt internundervisning ved psykiatriskhelsearbeider og hentet inn eksterne forelesere. Følgende kurs / temamøter for kommunalt ansatte er blitt avholdt: 13.mars Posttraumatisk stressyndrom v/ psykolog Else Løberg Gustavsson 6.mai Om spilleavhengighet v/ psykolog Ingjerd Meen Lorvik, Borgestadklinikken 5.juni Seminar om Afghanistan v/ førsteamanuensis Elisabeth Eide, UiO 12.juni ADHD og jevnaldersosialisering v/generalsekretær i ADHD-foreningen 29.oktober Alle kommer hjemmefra (om kultur, rus m.v.) v/ sosialkonsulent Berit Driessen- Larsen, Borgestadklinikken (Arrangement under Verdensdagen for psykisk helse) Se også oversikt over internundervisning spesielt rettet mot ansatte i bofellesskapet. Det er kjøpt inn faglitteratur, undervisningsmateriale og opplysnings-/informasjonsmateriale til brukere, personale, pårørende og andre interesserte Forebyggende tiltak barn og unge (SLT) SLT står for Samordning av Lokale Tiltak. SLT-arbeidet i kommunen organiseres med en styringsgruppe hvor ordfører, lensmann, rådmann, rektor barneskole, rektor ungdomsskole, barnehagestyrer, kulturleder helse- og omsorgssjef, formann i Siljan Idrettslag, leder av Kommunalt foreltreutvalg og sosialsjef sitter. Styringsgruppa møtes to ganger i året. Arbeidsgruppa består av kulturleder, ledende helsesøster, barnevernkonsulent, rektor på ungdomsskolen og sosialsjef. Arbeidsgruppa møtes etter behov, i gjennomsnitt hver eller annenhver måned. Sosialsjef har hittil vært SLT-koordinator, og representert Siljan i Grenland Oppvekstforum, et samarbeidsorgan for SLT-arbeidet i distriktet. Etter planen skulle kommunen ha ansatt en egen SLT-koordinator i 50% stilling fra 1. september Nytt tiltredelsestidspunkt er utsatt til 1. januar Midlene avsatt til lønn er blitt brukt til å leie inn ekstern hjelp til gruppevirksomhet, samt omdisponere eksisterende personalressurser til 20 %

6 5 miljøterapeutstilling fra 15.august. Ved hjelp av eksternt innleide krefter og tilgjengelige ressurser i kommunen er det drevet to jentegrupper og en guttegruppe våren 2008 samt tre jentegrupper og en guttegruppe høsten Gruppene har fra seks til ti deltakere. En har arbeidet med å få til gruppetiltak for eldre gutter, både siste trinn i ungdomsskole og ungdom rundt år. Etter grundig kartlegging og forespørsler viser det seg at det ikke har vært grunnlag for gruppetiltak for disse målgrupper. For å sette i gang en gruppe som kan fungere må det være et grunnlag på minst fire til seks personer. At behovet var mindre enn forventet, kan mulig tolkes som at tidlig intervensjon over flere år har ført til mindre behov hos eldre årganger, noe som må vurderes som positivt. Det arbeides kontinuerlig med å ha en føler ute for ungdomsmiljøet i kommunen, diskutere risikofaktorer og innsatsområder. Det utarbeides årlig egen rapport om SLT-arbeidet. 4.6 Aktivisering av funksjonshemmede Støttekontakt, avlastning og sosiale aktiviteter er for enkelte personer blitt økt i forhold til kommunens generelle ramme for tiltakene. Det er en aktivitetsgruppe for kvinner annenhver mandag. 4.7 Psykomotorisk fysioterapi Midlene er i sin helhet gått til å dekke et 20 % driftstilskudd for fysioterapeut med videreutdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Hovedfokus har vært å videreføre den arbeidsformen som ble startet opp i Det har derfor vært lite endringer. Det har fra første dag vært venteliste og det er verdt å merke seg at en del av brukerne er barn/unge. 4.8 Behandlingstilbud til personer med dobbeltdiagnoser I 2008 har det ikke vært behov for kjøp av institusjonsplasser. Dette fordi de fleste institusjoner er statlige og ikke medfører ekstra kostnader for kommunen. Midlene er brukt til tett oppfølging av flere brukere og tiltak i deres hjem. Hjelpen har dels vært i form av miljøarbeid utført av sosialkontorets medarbeidere og eksternt engasjerte støttekontakter, dels ved å yte ekstra tilskudd til sosial trening og aktiviteter. Denne form for hjelp er krevende, fordi hjelpen må gis en til-en ved hjemmebesøk og dekke mange områder av brukers hverdag. 4.9 Barnevernstiltak i og utenfor familien Barn hvor det er psykiske problemer i familien (hos foreldre, søsken eller barnet selv) har fått forsterkede tiltak i form av støttekontakt, besøkshjem, avlastning og sosiale aktiviteter ut over de rammer avdelingen har for tildeling av tjenester, samt til å sette inn ytterligere forsterkede tiltak i og utenfor familien. Behovet har vært så stort at kr er omdisponert fra generelt opplysningsarbeid til spesifikke barnevernstiltak (se punkt 3) Pleie- og omsorgstjeneste Psykiatrisk helsearbeider og spesialsykepleiere i avdeling for helse og omsorg har regelmessig oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. Flere personer med dobbeltdiagnoser får oppfølging i form av hjemmebesøk/medisinutdeling av personale ved avdeling for helse og omsorg.

7 6 Enkelte personer får et dagtilbud på sykehjemmet. Opplegget tilrettelegges det enkelte individ, og involverer personale fra de fleste deltjenestene våre, samt personale fra sosialtjenesten. Medarbeidere fra avdelingen deltar i ulike ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle planer. På dagtid arrangeres fredagskafé og mandagsbingo til beboere ved sykehjemmet og hjemmeboende Bofellesskap for funksjonshemmede Midlene er brukt til å styrke turnusen i bofellesskapet ved at det er to personer til stede på flere vakter, både på dag- og kveldstid og i helgene. Ved ferieavvikling og avspasering har en leid inn vakter for å få tettere bemanning. Det har vært brukt midler til ekstravakter og vikarer for at det faste personalet skal få mer opplæring i form av kurs og veiledning. Alle medarbeidere har obligatorisk frammøte til personalmøter på kveldstid. Det innhentes ekstern veiledning / opplæring i særlige problemstillinger vedr. den enkelte bruker. Det er avholdt følgende felles opplæring ved eksterne forelesere: 16.juni ADHD hos voksne v/ psykolog Karen Rasmussen 20. oktober ADHD hos voksne v/ psykolog Karen Rasmussen 28.november Dagskurs om psykiske lidelser og psykisk utviklingshemming v/cand.san. Trine Lise Bakken, Ullevål sykehus / avd. Dikemark Beboerne får tilbud om onsdagaktiviteter utenfor boligen. Det har blant annet blitt arrangert titopper nturer og flere besøk på Tveitan gård med aktiviteter som baking og kanefart Tilrettelagt sysselsetting Brukere som mottar uføretrygd har arbeidstilbud som Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) på ulike vernede bedrifter innenfor Grep-konsernet, som er interkommunalt eid og drevet. Sosialkonsulent i Siljan sitter som fast medlem av inntaksstyret for VTA. Andre personer med psykiske lidelser og som har midlertidige eller faste ytelser fra NAV vurderes og gis tilbud om tiltak. Det er her et tett samarbeid med NAV-arbeid. 5. Kommunal psykiatrisatsing Kommunale midler har dekket hovedtyngden av tiltak til psykiatriformål. Statsmidlene har finansiert deler av stillingene, eventuelt vært brukt til å engasjere eksterne oppdragsutøvere til begrensede oppgaver. Fokus på psykiatri ligger i det ordinære arbeidet hos eksempelvis lege, fysioterapeut, helsestasjon, barnevern, sosialtjeneste og i pleie- og omsorgstjenestene. Psykiatri er ett av flere tema som tas opp i ulike samarbeidsfora, både knyttet til enkelte brukere og til administrative / faglige spørsmål. Sosialsjefen er kommunens psykiatrikoordinator, og bruker av ordinær arbeidstid til området, blant annet som kommunens representant i eksterne samarbeidsfora. Kommunen har laget generell mal for utarbeiding av individuelle planer med tilhørende veileder. Individuelle planer er et omfattende arbeid, hvor det nedsettes tverrfaglige ansvarsgrupper med en koordinator for hver gruppe/plan. Kommunen må derfor ha en prioritering av behov og brukere for at planene skal bli hensiktsmessige arbeidsredskap. I de tverrfaglige fora tiltaksteam voksne og tiltaksteam barn tas opp hvem som skal tilbys individuell plan. Det holdes oversikt over løpende oppfølging av arbeidet.

8 7 6. Brukermedvirkning I evaluering av tiltak er den aktuelle bruker alltid en sentral aktør, likedan i ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle planer. Avdeling for sosial og barnevern gjennomfører egen brukerevaluering av tjenestene med to spørsmål som går til alle brukere som er registrert aktive: 1. Hva er du fornøyd med? 2. Hva ønsker du annerledes? Brukerundersøkelse gjennomføres årlig i desember måned. Interesseorganisasjonen Mental Helse har avdeling i Skien, hvor medlemmer fra Siljan også hører under. Eget lokallag i Siljan er vurdert som lite hensiktsmessig. Det er formalisert samarbeid med Mental Helse Skien, som deltar en til to ganger i året på faste møter med avdeling for helse/omsorg og sosial/barnevern. Brukerorganisasjonen Mental Helse, sentralt og lokalavdeling i Skien, og Landsforeningen for Pårørende i psykiatrien (LPP) mottar årlig støtte til sitt arbeid. Kommunen har faste rutiner for utarbeiding av individuelle planer, se punkt 5. Alle som ønsker individuell plan får det. Noen brukere har takket nei til tilbudet. 7. Videreføring av tiltak og tiltak som krever særlig oppmerksomhet 7.1. Videreføring av eksisterende drift Ved overgang fra statlige øremerkede innsatsmidler til rammefinansiering forutsettes drift på minst samme nivå som hittil og at oppmerksomhet rundt psykisk helse må opprettholdes. Dette gjelder: - miljøarbeid i skolen - helsesøstertjeneste - psykiatrisk helsearbeider - tverrfaglig etterutdanning / kompetanseheving / opplysningsvirksomhet - forebyggende tiltak barn og unge - aktivisering av funksjonshemmede - psykomotorisk fysioterapi - oppfølging av personer med dobbeltdiagnose rus psykiatri - barnevernstiltak i og utenfor familien - dagtilbud på sykehjemmet - bofellesskapet - tilrettelagt sysselsetting Tjenesten er beskrevet under punkt 4 og gjentas ikke her Tjenesteflyt Kommunen har tjenestebeskrivelser på ulike felt. Disse vil bli oppdatert ved behov og skalsikre standarder på tjenester, kapasitet og tilgjengelighet. Kommunen har egne hjemmesider med oppdatert informasjon på Samarbeidsrutiner De ulike administrative og brukerrettede samarbeidsfora nyttes målrettet med forberedelser til møtene, saksliste, referat og oppfølging av saker. Aktuelle fora er spesielt:

9 8 a) Helse/sosial samarbeidsmøte hver første onsdag i måneden Her møter helse- og omsorgssjef, pleie- og omsorgsleder, sosialsjef, sosialkonsulent, fysioterapeut, psykiatrisk helsearbeider og ledende helsesøster. b) Tiltaksteam voksne en torsdag per måned Her møter helse- og omsorgssjef, pleie- og omsorgsleder, sekretær pleie og omsorg, tilsynslege, fysioterapeut, psykiatrisk helsearbeider og sosialsjef. c) Tiltaksteam barn to ganger pr halvår (fra høsten 2008) Her møter sosialsjef, helsesøstrene, pp-rådgiver, fysioterapeut, skolelege, hjemmekonsulent, sosialkonsulent, samt representanter for alle skoler og barnehager. Psykiatrisk helsearbeider møter ved behov. Erfaringene viste at mange representanter meldte forfall til møtene. En har derfor utarbeidet ny struktur med sjeldnere, men mer forpliktende møter. Det er innarbeidet fast halvårlig samarbeidsmøter med henholdsvis Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Skien (voksenpsykiatri)og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Likeledes avholdes faste strategimøter med Mental Helse Skien ca en gang i året. Møtene legges fortrinnsvis til eksisterende møtefora, eksempelvis helse- og sosialsamarbeidsmøtet og tiltaksteam barn. Det er utarbeidet skriftlig samarbeidsavtale med DPS Skien. Denne avtalen skal evalueres i januar Felles NAV-kontor i Siljan planlegges etablert tredje kvartal Kartlegging Kommunen vurderer det som uhensiktsmessig å foreta en særskilt kartlegging / kvantifisering av problemer, men bruke aktuelle samarbeidsfora bevisst og aktivt for å skaffe oversikt over hva som rører seg og omfang av problematikk, samt systematisk samle og utveksle erfaringer. Spesielt for tiltaksteam barn er ajourføring av barns og unges situasjon et fast punkt på dagsorden på hvert møte Individuelle planer Personer med psykiske lidelser som fyller krav til individuell plan og som ønsker dette, får utarbeidet individuelle planer. Se nærmere beskrivelse under punkt 5 og Brukermedvirkning Det er etablert fast samarbeid med Mental Helse Skien, som aktuell brukerorganisasjon. Videre er brukermedvirkning ivaretatt i våre rutiner for utarbeiding og oppføling av individuelle planer. Brukerundersøkelser avholdes årlig. Dette arbeidet videreføres og styrkes. Se også punkt 5 og 6. Det vil fremover bli satset mer på brukermedvirkning ved at det tas initiativ til å opprette et brukerforum for brukere og pårørende innefor psykisk helse. Psykiatrisk helsearbeider vil jobbe med dette Veiledning og undervisning Psykiatrisk helsearbeider vil gi undervisning i forskjellige temaer inne psykisk helse,

10 9 fortrinnsvis til personale innen avdeling for sosial og barnevern og helse og omsorg. Psykiatrisk helsearbeider vil tilby gruppeveiledning til personalet i bofellesskap for funksjonshemmede og til avdeling for helse og omsorg Økt innsats for barn og unge Som nevnt i punkt 4.1, 4.2, 4.5, 4.7 og 4.9 gjøres det allerede mye forebyggende og oppfølgende arbeid blant barn og unge. Tilbudet fra psykiatrisk helsearbeider gjelder også for barn og unge. Det vil likevel bli økt fokus på psykisk helse blant barn og unge. Barnevernkonsulent Sigrid Berge Pedersen er som nevnt i punkt 4.4 i gang med videreutdanning og som nevnt i punkt 4.5 vil det bli ansatt SLT-koordinator Flyktninger Det vil bli økt fokus på psykisk helse blant flyktninger. Blant annet ved at alle nye flyktninger som kommer til kommunen vil få tilbud om samtaler med psykiatrisk helsearbeider. Dette tilbudet har de også per i dag, men det vil bli gjort mer oppsøkende virksomhet for at de skal bli informert om tilbudet. 8. Aktuelle dokumenter: Budsjett 2009 Økonomiplan Rutiner tiltaksteam barn Rutiner tiltaksteam voksne Tjenestebeskrivelser på ulike områder (www.siljan.kommune.no)

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 62 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer