ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet Endringar årsmøte Endringar årsmøte Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 6 Verdigrunnlaget... 6 Virksomhetsideen... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmøtet... 8 Styrets funksjon og sammensetning... 8 Gruppene Medlemmer Forsikring Aktivitet Anlegg Arrangement Informasjon Økonomi Regnskap Medlemskontingent Startkontingent individuelt Deltakeravgift lagidretter Reklame/sponsoravtaler Kontantar som en får ved sal eller startkontingent 16 Godtgjøringsreglement 16 Reiseregning Økonomisk utroskap/varslingsplikt Klubbdrakter/profilering Regler for Eidfjord IL Retningslinjer for foreldre/foresatt Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Regler for reiser Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

3 Politiattest Fair Play Dugnad Skikk og bruk for e-post Årlige faste oppgaver Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

4 Innleiing Organisasjonsplanen er ment som et styrande dokument for Eidfjord Idrettslag. Hensikta har vært å teikna ned i dokumentform dei overordna retningslinjane som lagets styrande organ skal arbeide etter. Styrets posisjon som lagets øvste organ for alle aktivitetar i laget har man anset som spesielt viktig å framheve og underbygge. Organisasjonsplanen er utarbeidet innanfor rammene av lagets lover. Styret eller andre organ innan laget som styret gir fullmakt, kan vedta nærmare instruksar /retningslinjer innanfor ramma av det som er trekt opp i organisasjonsplanen. Styret har overordna ansvar for å sjå til at organisasjonsplanen vert gjort tilfredsstillende kjend blant lagets styrande organ og medlemmer for øvrig, og underlagt tidsmessig revisjon. Organisasjonsplanen er et levende dokument som styret kan forandre mellom årsmøta viss ikkje endringa krev vedtak på årsmøte. Grunnlagsopplysningar for idrettslaget Namn: Eidfjord IL Stiftet: 6. august 1947 Idrett: Eidfjord IL er et fleiridrettslag Postadresse: Postboks 3, 5786 Eidfjord E-postadresse: Bankkonto: Bankforbindelse: Sparebanken Vest Internettadresse: Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: Telefon: Registrert tilknyting til Hordaland idrettskrets Registrert tilknyting til Eidfjord idrettsråd Registrert tilknyting til Noregs idrettsforbund Klubbnummer i NIFs medlemsregister: KL Årsmøte avhaldes innan utgangen av mai månad. Historikk Eidfjord IL har sida laget ble stiftet i 1947 utviklet seg til å bli et idrettslag som tilrettelegger aktivitet etter behov og interesse. Idrettslaget var i mange år avhengig av kulturmidlar frå Eidfjord kommune, loddsal og andre tiltak som ga pengar i kassen. Aktivitetane var basert på dugnadsinnsats frå trenaren De siste årene har økonomien i laget vært god og laget har dermed hatt muligheit til å ha billig medlemskontingent og gratis startkontingent/påmeldingsavgift for medlemmene på egne arrangement. Idrettslagets formål Eidfjord IL skal være en open og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Noregs idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Arbeidet skal pregast av frivillig heit, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktivitetar skal bygge på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlig heit. Idrettslaget er sjøleiende og frittståande med utelukkande personlege medlemmer. Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

5 Merknad: Visjon Organisasjonsplanen skal leggast fram og behandlast som eigen sak på årsmøtet. Jf. Idrettslagets lov 12, Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Verdigrunnlaget Vi er til stede. Vi er positive. Vi har plass til alle. Vi bidrar til et levedyktig lokalsamfunn. Verksemdheits ideen Eidfjord IL skal enten aleine eller i samarbeid med andre, legge til rette for et mangfald idrettsmiljø med allsidigheit med både bredde - og konkurranseidrett Eidfjord IL står for idrettsglede og samhald for alle i lokalmiljøet. Målsettinga er å legge til rette for allsidige idrettsaktivitetar. Rekruttere nye medlemmer og behalde dei vi har. Skal være open for alle og drive med idrett for alle, basert på medlemsskap. Skal ikkje spesialisere utøvar før de er 12 år. Vidareutvikla aktivitetane idrettslaget tilbyr Til rette leggja treningstider Legge til rette for kurs og utdanning for trenere, lagleiare og styremedlemmer i Eidfjord IL. Økt foreldreengasjement Få heimesida opp og gå Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

6 Eidfjord IL - Organisasjonskart Styret: Antal styremedlemmer og varamedlemmar fastsettes av årsmøtet Kjønnsfordeling: Det skal være minst 2 representantar for kvart kjønn i styret, råd, utval mv. med meir enn 3 medlemmer. I styret, råd og utval som består av 2 eller 3 medlemmar, skal begge kjønn være representert Jf. Idrettslagets lov 7 ÅRSMØTET Styret Leder Nestleder Økonomiansvarlig Sekretær 2 styremedlem 1 varamedlem Valgkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem 1. revisor 2.revisor Revisor Fotball Leiar Nestleiar 2 medlemmar Trimgrupp a Leiar Nestleiar 3 styremedle m Skigruppa Leiar Nestleiar 4 styremedlem Triatlon og sykkelgruppa Leiar Nestleiar og Løypeansvar leg Ansvarleg for premie og sponsor Presseansvarleg Volleyball Ball- gruppa Leiar Nestleiar Eidfjord RC - gruppa Leiar Nestleiar 2 medlemmar Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

7 Der det ikkje kjem fram av organisasjonsplanen at det skal veljast til spesielle verv i gruppene utanom leiar og nestleiar, konstituerer gruppene seg sjølv. Eidfjord IL er og medlem i Noregs Klatreforbund, men har for tida ikkje aktivitet innafor denne gruppa. Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyste myndigheit. Årsmøtet vert avhalden 1 gang i året før utløpet av mai månad. Protokollen frå årsmøtet og dei særkretsar idrettslaget er tilslutta.kan leggast ut på idrettslagets internettside. Innkalling til årsmøtet skal skje ein månad før årsmøtet avhaldes. Innkalling annonserast på nettsida til idrettslaget.. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 veker før årsmøtet og sakspapira skal leggast ut på nettsida 1 uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre / føresette har ikkje fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønskje å bli med å bestemme korleis klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsett i lovens årsmøteparagraf 12 Styrets funksjon og samansetjing Styret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, derav mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgåver beskriven i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Igangsetja bestemmelsar og vedtak fatta av årsmøte eller andre overordna idrettsmyndigheiter Stå for lagets daglige leiinga, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskot, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnemna komitear og utval etter behov, og utarbeide instruks for disse. Leiar er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlingar står for klubbens daglige leiing, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøte, forbereder saker og leder møtene skal sjå til at val, adresseendringar, oppgåver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordna instansar innan gitte fristar. har det overordna ansvaret for at idrettslaget vert leia etter lover og regler, fylgja opp at trenarar / instruktørar leverer politiattestar samt at idrettslaget fungerar. Senda melding til Brønnøysundregisteret etter årsmøtet. Eige skjema kan fyllast ut på nettet, men må underskrivast av kvart enkelt styremedlem. Gi melding til banken om kven som disponerer idrettslaget sine bankkonti. Leiar og økonomiansvarleg disponerer idrettslaget sin bankkonti. Når leiar også er økonomiansvarleg, disponerar nestleiar bankkontoane saman med leiar. Eidfjord Småbanecup sin konto vert Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

8 disponert av turneringsleiar i Eidfjord Småbanecup.. Halda styret og vara medlemmene fortløpande oppdatert om aktuelle saker og skriv. Søkja om kulturmidlar når det er behov i samråd med styret. Inngå sponsoravtalar (i samråd med styret). Har attestasjonsrett på alle rekningar Har ansvar for å senda inn politiattestar og laga oversikt over kven som har vist attesten. Har ansvar for idrettslaget sine nøklar og levera ut nøkkel til dei som skal hat. Det er oversikt i eigen perm over kven som har kvittert ut nøklar og kor mange nøklar idrettslaget har. Melda i frå til kulturkontoret om tal på medlemer som er med på dei enkelte aktivitetane (etter førespurnad frå kulturkontoret anna kvart år). Har kontakt med idrettskretsen, idrettsforbundet og andre henvendelsar som ikkje gjeld gruppene. Har ansvar for all kontakt som gjeld heile idrettslaget. Det som gjeld gruppene, skal oversendast dei aktuelle gruppene for handtering Ha ansvar for internettsida (eller delegera dette til andre) lage oversikt over styrets medlemmer og få lagt det ut på nettsida.. Setta opp treningstider. Søknadsfrist 15. august Har til ein kvar tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følgjar opp denne saman med økonomiansvarleg Oppgåver kan delegerast til andre i styret. Idrettslagets eine representant i driftstyret i Eidfjordhallen Nestleiar Fungere som leiar under leiars fråvær, og bør derfor være valt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leiar på eit seinare tidspunkt. Bistår leiar og dannar eit leiarteam med denne. Har elles definerte oppgåver, på same måte som et ordinært styremedlem Har ansvar for å teikna forsikringar for idrettslaget sine eigedelar Er idrettslaget sin representant inn i driftstyret for idrettshallen Økonomiansvarleg Disponerar idrettslagets bankkonti saman med leiar.. Betaler rekningar i banken, konterer og sendar dei til Idrettens Regnskapskontor Har attestasjonsrett på alle rekningar på lik linje med leiar Ta utskrift av månadsoversikten i nettbanken og senda den, i lag med alle bilaga til Idrettens regnskapskontor, så snart som mogeleg etter kvart månadsskifte Eidfjord Småbanecup sin konto vert disponert av turneringsleiar i Eidfjord Småbanecup.. Turneringsleiar og ein som er oppnemnt av turneringsleiinga har attestasjonsrett for rekningane til småbanecupen og betaler sjølv sine rekningar, konterar og sender dei over til økonomiansvarleg før den 10. i kvar månad Har til ein kvar tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følgjar opp denne saman med leiar Laga oversikt over styremedlemer som skal ha godtgjersle, og utbetale godtgjørsla innen1. desember kvart år. Det er utarbeidd eige skjema for registreringa. Eige reglement for godtgjørsla finn ein på side 16 i organisasjonsplanen Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påse at dette blir revidert til årsmøtet. Laga budsjett for idrettslaget, og leggja inn gruppene sitt forslag til budsjett som gruppeleiarane har ansvar for Registrera medlemene i klubben online etter lister som gruppeleiarane har sendt til økonomiansvarleg. Registrera aktuelle økonomital for å få momsrefusjon. Det er frist 1. august kvart år. Få Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

9 brukarnamn og passord av leiar. Innan 31. januar kvart år, skal økonomiansvarleg registrera idrettsaktiviteten for året før, frå tal som er rapportert inn frå gruppeleiarane Godkjenna tal(idrettsaktivitet) for å få aktivitetsmidlar. Midlane er tildelt idrettsrådet i kommunen, men det er Eidfjord IL som får midlane. Brukarnamn og passord får økonomiansvarleg av den som står som leiar i idrettsrådet. Levera rekneskapet til revisor for revidering. Leggja fram rekneskapet for årsmøtet. Leggja fram budsjettet for årsmøtet i samarbeid med gruppeleiarane Oppgåvene kan også utførast av leiar Sekretær føre referat over alle styremøte og medlemsmøte tar seg av inngåande og utgåande post, og eventuell arkivering henta post i postboks 3 og fordela post. laga vaktliste og senda ut til vaktene og driftsstyret + oppslag på tavla i hallen og til vaktrommet. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgåver etter vedtak frå styret og etter delegering frå leiar Generelle retningslinjer for gruppeleiarane: Gruppeleiarane vert valt på årsmøtet (valnemnda innstiller). Har ansvar for at gruppa konstituerer seg og fordeler arbeidet. Oppretta lister for alle aktivitetar og ha oversikt over medlemer som trenar i kvar enkelt gruppe. Har ansvar for at dei som er med på aktivitetar i gruppa vert registrert med namn, fødselsdato, adresse, tlf.nr. og e-postadresse på eige skjema. Senda inn oversikt over nye medlemer til økonomiansvarleg så snart dei er registrerte i gruppa, slik at dei skal verta registrerte i klubben online og få eit idrettsnummer. Kan attestera rekningar opp til kr og vidaresenda rekningar til leiar for utbetaling. Har ansvar for at det vert fylt ut kontantbilag (eige skjema) ved arrangement der ein må bruka kontantar. Er medlem av styret i idrettslaget, og held sitt eige styre/medlemene og trenarane/instruktørane i gruppa oppdaterte på vedtak som er gjort i styret i idrettslaget. Vera bindeleddet mellom instruktørar /trenere og styret. Tar opp saker i styret som gjeld gruppene, og held styret informert om ting som skjer i gruppa. Har regelmessige møter med medlemene i gruppa og sender kopi av møtereferata som orientering til styret i idrettslaget. Dersom gruppeleiar ikkje kan møta i styret, melder han/ho i frå til den som har kalla inn til styremøtet, slik at nestleiar i gruppa vert kalla inn. Har oversikt over medlemmene som er med på aktivitetar i gruppene, fanga opp nye medlemer, og få dei registrert, slik at gruppeleiar har listene klare når idrettsregistreringa skal gjerast årleg i januar. Leggja informasjon som gjeld gruppa ut på idrettslaget si heimeside. Sørgja for at det vert søkt om treningstider i hallen til fastsette datoar. Skriva årsmelding og setja opp budsjett til årsmøtet. Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

10 Har ansvar for at lag eller deltakarar vert påmelde til aktuell serie eller arrangement til idrettskretsen eller dei som har arrangement utanfor Eidfjord. Har ansvar for at trenarar / instruktørar vert påmeldt til nødvendig opplæring/kurs. Formidle informasjon om aktuelle cupar/ stemne/ idrettsarrangement til dei som det er aktuelt for i gruppa. Sørgja for at trenarar / instruktørar som har trening/kontakt med barn/ungdom under 18 år fyller ut og sender inn politiattest. Ha oversikt over utstyr som gruppa har. Sørgja for at det er mogeleg å låsa inn utstyret til gruppa når det ikkje er i bruk. Skriva avtale med trenar / instruktør og ha ansvar for å laga oversikt over trenarar /instruktørar som skal ha godtgjersle innan fastsett frist (sjå reglementet for godtgjersle på side 16) og senda det til leiar for utbetaling. Det er utarbeidd eigne skjema til dette. Gruppene gjer innspel til valkomiteen før årsmøte på evt. nye medlemmer til gruppestyra. Oppgåver kan delegerast andre i styret/gruppemedlemer, men gruppeleiar har det overordna ansvaret for at alt vert gjort og at det fungerar Retningslinjer for leiar i fotballgruppa (i tillegg til dei generelle retningslinjene): Påmelding til kretsserien (alle lag). NB: Frist hjå HFK: Barnefotball = februar og Ungdom = januar. Formidla til trenarane: Invitasjonar til cupar og liknande og evt melda på lag som ynskjer å delta. Oppsett og tillaging av div. kurs, td. Klubbdommar- og aktivitetsleiarkurs. Tilvisning av trenar- og dommargodtgjersle. Signera diploma til Eidfjord Småbanecup. Hjelpa til med å halde orden på draktsetta i laga. Ha oversikt over utstyr fotballgruppa har. Bestilla t.d. grasmåling, ballar og anna utstyr som trengst. Sørgja for at trenararane tar måla inn av banen når sesongen er slutt. Retningslinjer for leiar i trimgruppa (i tillegg til dei generelle retningslinjene): Fylgja opp alle instruktørar i hallen. Fylgja opp turkassane (delegera dette viss ikkje leiar utfører dette). Ordna med premiar og premieutdeling. Fylgja opp terrengløp med innbetalingar osv Ha forutsigbart og klargjort samarbeid med salsansvarleg Retningslinjer for valkomiteen: Valkomiteen har ein av klubbens viktigaste oppgåver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer /- medarbeidarar etter nøye vurderingar av medlemsmassen. Valkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personar med riktig kompetanse til styret. Ikkje minst motivere til å ta ansvar. å utarbeide en arbeidsplan for inneverande valperiode, å vurdere styrets og komiteens verksemd, sjå til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, å diskutere med styret om eventuelle endringar i styrets samansetning, Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

11 å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidatar for styreoppdrag, og der igjennom få rede på om ønska personar har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, å gjennomgå for styret og medlemmene kva forandringar / nomineringar som kommer til å bli foreslått, ved behov å foreslå for styret at passende kandidatar får relevant utdanning for påtenkte oppdrag, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, gje skriftlig forslag på nomineringa som skal leggjast fram for medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valnemndas forslag, samt etter årsmøtet å analysere eiget nominasjonsarbeidet. Valnemnda får liste over styremedlemer / gruppeleiarar som er på val, og skal finna nye kandidatar. Valnemnda legg lista fram til siste styremøte før årsmøte Generelt Det er viktig med ein riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også hele tida på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at styrets arbeid og prioriteringar ifm utvikling er forankra og at det er kontaktpunkt frå styret og ned til de operative trenere. Alt må baserast på at medlemmene vert ivaretatt. I Eidfjord IL vert det ivaretatt med at gruppeleiarane er ein del av hovudstyret. Revisorar Revisor skal vurdere om årsrekneskapen er utarbeid og fastsett i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelsar, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørgje for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av rekneskapsopplysningar i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelsar. Korleis revisjonen utførast finn ein i NIFs lov kapittel 4 eller på Gruppene Eidfjord IL er eit fleiridrettslag og har undergrupper som har egne styrer, men med ein målsetting om å stå samla og jobbar bra saman. Dette organiserast ved at gruppeleiarane er medlemmer og nestleiarane er vara til styret i hovudlaget. Fotball Samansetning Leiar Nestleiar 2 styremedlemmer Leiar er medlem og nestleiar er vara til styret i hovudlaget Oppgåver og arbeidsfordeling fordelast internt i gruppa Fotballgruppa sett opp budsjett som leverast økonomiansvarlig til fastsett frist Gruppa har ansvar for egne aktivitetar som skal framkomme i gruppa si årsmelding og forslag til budsjett Ein i styret har til en kvar tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Trimgruppa som dekker, friidrett, gymnastikk og turn, badminton, tennis og spinning Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

12 Samansetning Leiar Nestleiar 3 styremedlemmer Leiar er medlem og nestleiar er vara til styret i hovudlaget Oppgåver og arbeidsfordeling fordelast internt i gruppa Trimgruppa setter opp budsjett som leverast økonomiansvarlig til fastsatt frist Gruppa har ansvar for egne aktiviteter som skal fremkomme i gruppa årsmelding og forslag til budsjett En i styret har til en hver tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Skigruppa Samansetting Leiar Nestleiar 4 medlemmer derav en som har ansvar for skikarusellen Leiar er medlem og nestleiar er vara til styret i hovudlaget Oppgåver fordelast internt i gruppa Skigruppa sett opp budsjett som leverast økonomiansvarleg til fastsett frist Gruppa har ansvar for eigne aktivitetar som skal framkomme i gruppa si årsmelding og forslag til budsjett Ein i styret har til ein kvar tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Ballgruppa Samansetting Leiar Nestleiar Leiar er medlem og nestleiar er vara til styret i hovudlaget Oppgåver fordelast internt i gruppa Volleyballgruppa sett opp budsjett som leverast økonomiansvarleg til fastsett frist Gruppa har ansvar for eigne aktivitetar som skal framkomme i gruppa si årsmelding og forslag til budsjett Ein i styret har til ein kvar tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Triatlon og sykkelgruppa Samansetting Leiar Nestleiar og Ansvarleg for løypa Ansvarleg for premie og sponsor Presseansvarleg Leiar er medlem og nestleiar er vara til styret i hovudlaget Oppgåver fordelast internt i gruppa Triatlon og sykkelgruppa sett opp budsjett som leverast økonomiansvarleg til fastsett frist Gruppa har ansvar for eigne aktivitetar som skal framkomme i gruppa si årsmelding og forslag til budsjett Ein i styret har til ein kvar tid ansvar for å ha oversikt over utstyr RC gruppa Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

13 Samansetting Leiar Nestleiar 2 medlemar Leiar er medlem og nestleiar er vara til styret i hovudlaget Oppgåver fordelast internt i gruppa RC gruppa sett opp budsjett som leverast økonomiansvarleg til fastsett frist Gruppa har ansvar for eigne aktivitetar som skal framkomme i gruppa si årsmelding og forslag til budsjett Ein i styret har til ein kvar tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Medlemmer Alle som vil drive idrett innanfor Eidfjord IL sitt aktivitetstilbod plikter å bli medlemmer i idrettslaget. Personar som skal være trenere eller lagleiarane, eller ha andre tillitsverv i idrettslaget må også være medlemmer. Medlemskap i Eidfjord IL er først gyldig og regnast frå den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valbar må et medlem ha vært tilslutta idrettslaget i minst 1 månad og ha betalt kontingent. Medlemskap i Eidfjord IL kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får verknad når den er mottatt. Stryking kan finne sted av medlem som skylder kontingent for meir enn eit år. Medlem som strykast kan ikkje tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Om medlemmer skylder kontingent etter forfallen to års kontingent, skal medlemskapen bringes til opphør ved stryking frå idrettslagets side. Ved innmelding må medlemmene fylle ut et skjema med namn, fødselsdato, adresse, e-post, mobil nr og namn på føresette. Dette for å få et bra og oversiktelig medlemskartotek. Skjema finner en på nettsida eller hos trener/instruktør. Lagets undergrupper har ansvar for oppdaterte medlemslister ved sesongstart. Faktura på medlemskontingent skal sendast ut av økonomiansvarleg rett etter årsmøte. Forsikring Idrettsforsikring for barn Alle barn som er medlem av lag tilslutta Noregs idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikra. Opp til de blir 13 år Klubbforsikring Saman med If har NIF utviklet en eigen klubbforsikring som er tilpassa klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringa inneheld dei viktigaste forsikringane en idrettsklubb treng til ein sers gunstig pris. Aktivitet Eidfjord IL er et fleiridrettslag med undergruppene, fotball, trim, ski, volleyball, triatlon /sykkel. Og RC (Motorsport) Klatregruppa er og ei undergruppe, men har for tida ingen aktivitet. Gruppene må søkje om treningstider i idrettshallen innan 15. august kvart år og når det er ledige timer i hallen. Fotballgruppa disponerer grasbanen og fordeler treningstider der. Dei arrangerer Vøtracup for aldersbestemte lag i januar. Arrangerer og klubbens dag. Trimgruppa har ansvar for å sette opp datoar for terrengløpskarusellen. Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

14 Skigruppa har ansvar for å sette opp datoar for skikarusellen og Eidfjordmesterskapet i langrenn og alpint. Eidfjord IL arrangerer kvart år en fotballturnering for aldersbestemte lag, Eidfjord Småbanecup, som har eigen turneringsleiing som dei veljar sjølv. Turneringa har eigen bankkonto og eigen postboks. Rekneskapet og årsmeldinga til Eidfjord Småbanecup godkjennast på årsmøte i idrettslaget. Triatlon/sykkelgruppa arrangerer kvart år Eidfjord Minitriatlon. Anlegg Eidfjord IL disponer idrettshallen måndag til og med fredag frå kl Eidfjord IL disponerer idrettsanlegget som ligger ved idrettshallen. Ved grasbanen har idrettslaget ei utstyrs bu. Eidfjord Småbanecup har en salsbu og en sal/utstyrsbu. Eidfjord Småbanecup disponerer salsbu i Simadalen som eiast av Statkraft. På Maurset har idrettslaget ei utstyrsbu. Styret har ansvar for vedlikehald av det som idrettslaget eigar, turneringsleiinga i Eidfjord Småbanecup har ansvar for vedlikehald av salsbua og sal/utstyrsbua.. Eidfjord IL sitt treningsutstyr skal bare nyttas til trening i idrettslagets regi med krav om medlemskap. Styret har ansvar for evt utleie av utstyr som er felles mellom fleire grupper i sjølve idrettslaget. Eidfjord Småbaencup har ansvar for evt. utleie av sitt utstyr til andre frivillige organisasjonar. Eidfjord Småbanecup har utarbeidet et eige låneskjema. Nøklar Leiar har ansvar for idrettslaget sine nøklar og leverar ut nøkkel til dei som skal ha. Den som mottek nøkkel, må kvittera for mottaket.. Det er oversikt i eigen perm over kven som har kvittert ut nøklar og kor mange nøklar idrettslaget har Arrangement Eidfjord IL arrangerer kvart år Eidfjord Småbanecup i juni som er en fotballturnering for aldersbestemte lag. Fotballgruppa arrangerer kvart år Vøtracup for aldersbestemte lag i januar i idrettshallen. Fotballgruppa arrangerer kvart år klubbens dag for spelarane i de aldersbestemte klassane, foreldre og søsken og andre interesserte. Fotballgruppa arrangerer kvart år old boys turnering i idrettshallen. Triatlongruppa arranger kvart år i juli/august Eidfjord Minitriatlon. Skigruppa arranger kvart år skikarusell og Eidfjordmesterskapet. Trimgruppa arranger kvart år om våren terrengløpskarusellen og nissemarsj i desember. Idrettslaget er med å arrangere Aktivitetsveka for funksjonshemma saman med Eidfjord kommune, Hordaland Idrettskrets og Hordaland Fylkeskommune. Dugnad Å være medlem i Eidfjord IL eller foreldre/ føresette til barn som er medlemmer, inneberer at en må stille opp på dugnad på de arrangementa som arrangerast sjølv om ein driv aktivitet innanfor ein annen gruppe enn dei som er arrangør. Evt. overskot av arrangementa bidrar til at Eidfjord IL kan ha ein lav medlemskontingent til medlemmane. Dei slepp å betale startkontigent når dei deltek på skikarusellen, Eidfjordmeisterskapet, klubbens dag, terrengløpskarusellen, Vøtracup og en slepp betale kontingent til gruppa som er ansvarlig for den aktiviteten ein deltek på. Det er solidarisk å stille opp på dugnad til beste for fellesskapet. Informasjon Idrettslaget informerer medlemmene via nettsida som har adresse: Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

15 Økonomi Hovudstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Hovudstyret er ansvarleg for å setja opp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp utover budsjett i gruppene skal godkjennast av styret. Alle betalte faktura skal attesterast. Gruppeleiarane kan attestere for inntil kr ,-. Leiar og økonomiansvarleg har attestasjonsrett på alle rekningar. Eidfjord Småbanecup disponerer eige konto og har attestasjonsrett og betaler rekningane sjølv. Det skal teknes underslagforsikring for dei som disponerer kontoane. Sjå elles under ansvar til leiar, nestleiar og økonomiansvarleg. Rekneskap Klubben skal føre eit rekneskap der kvar gruppe er ei avdeling i rekneskapet. Dette er i samsvar med rekneskapsloven. Alle inn og utbetalingar skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikkje lov å sette pengar som tilhører klubbens medlemmar inn på personlege kontoar. Alle eigenandeler og startavgifter skal betalast gjennom klubben. Trener / lagsleiar /foreldrekontakt kan kræve inn pengar som settes inn på idrettslaget sin konto. Til kamper og stemner Eidfjord IL dekker ferjeutgifter og bompengar til dei som kjørar. Ein må levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringar for å få igjen det ein har lagt ut. Ein treng ikkje dokumentasjon på bompengar. Strekning ein har kjørt og til kva kamp / stemne skal framkomme i kravet. Eidfjord IL har utarbeid et standardskjema som skal nyttes. Døme Ein trener/oppmann for et fotballag kan ikkje samle inn eigenandelar og betale turneringsdeltaking frå eigen konto. Laget kan vera ein underavdeling i klubben med eiget rekneskap men all inn og utbetaling skal gå gjennom idrettslaget si konto. Blir det brukt personlige kontoar og vedkommande ikkje kan gjøre rede for pengar som er komen inn kan det regnast som underslag av medlemmer sine pengar. Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som eigen sak. jf. eige bestemmelse i idrettslagets lov. 4 Medlemskontingent skal betalast for kvart enkelt medlem, familiemedlem skap regnas som ein rabattordning og en må fortsett registrere kvart einskild medlem med namn og betalt beløp då revisor skal kontrollere medlemslister mot rekneskap. Medlemskontingenten vedtatt på årsmøte 29. april 2015 er. Barn/ungdom opp til 18 år kr. 150,- Vaksne kr. 400,- Innkrevjingsrutinar: Faktura sendes ut innan utgangen av juni månad. Første purring innan utgangen av august. Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

16 31.12 kan medlemmer som ikkje har betalt strykast. Dei må betale kontingenten frå året før dersom dei startar opp att treninga. Startkontingent individuelt Medlemmene slepp å betale startkontingent når dei deltar på skikarusellen, Eidfjordmeisterskapet, klubbens dag, terrengløpskarusellen, Vøtracup. Medlemmer som deltar på Eidfjord Minitriatlon slepp å betale startlisensen. Den dekkes av idrettslaget. Eidfjord idrettslag driv ikkje sponsing. Når det gjeld påmeldingsavgift/startkontingent til idrettsarrangement i regi av norsk eller internasjonalt idrettsforbund, der deltakar er påmeldt av Eidfjord idrettslag, vert denne dekka med inntil kr. 1000,- pr deltakar etter søknad på førehand. For å få støtta må ein profilera Eidfjord idrettslag dersom det er mogeleg. Deltakaravgift lagidrettar Klubben betaler start/påmeldingsavgift Reklame/sponsoravtaler Alle sponsor avtaler skal godkjennast av hovudstyret. Ei gruppe kan ikkje inngå eigne avtaler utan godkjenning frå hovudstyret. Kontantar som ein får ved sal eller startkontingent Ved bruk av innbunde bok eller forhandsnummererte salsbilag: Gruppene skal dokumentere kontantsal fortløpande på skjema som er utarbeidet, eller ved gjenpart av daterte forhandsnummererte salsbilag. Dersom ein sett kontantar inn i bankens nattsafe skal desse følgje kontantregnskapet for arrangementet. Som daterte, forhandsnummererte salsbilag regnas også førehandsnummererte billetter. Det skal koma fram av salsbilaget i kva grad det er gitt rabatt eller fribillett. Dokumentasjonen av kontantsalet må vise ut - og innleverte kontantar, kva ein har i kassen til einkvar tid etter en har satt inn via nattsafe. Oppgjøra skal telles og signerast av to personar. Godtgjeringsreglement Eidfjord IL dekker utgifter etter fylgjande punkter: 1. Leiar får ein godtgjersle på kr. 7000,-, økonomiansvarleg får ein godtgjersle på kr. 6000,- nestleiar, sekretær og gruppeleiarane får ein godtgjersle på kr. 3000,-. pr. år som skal dekka utgifta til telefon, køyring til møtar i Eidfjord, kopipapir, blekkpatroner etc. Styremedlem får ein godtgjersle på kr.2000,-. Reiseutgiftar til møter utanfor Eidfjord, vert dekka etter Statens regulativ. Køyrebok skal skrivast. Godtgjersla vert utbetalt innan 1. november. 2. Trenere/ Instruktørar som har førebuingar for å gjennomføra treningane og syner korleis dei som kjem skal trena og er belasta opp til 2 gonger pr. veke, får ein ei godtgjersle på kr. 5000,- pr. sesong. Er ein belaste meir enn 2 gonger pr. veke, får ein ei godtgjersle på kr. 6000,- pr. sesong. Ansvarlege for trening utan slik førebuing får ein godtgjering på kr. 3000,-. Pr. sesong. Godtgjørsla skal dekke utgifta til telefon, reiseutgiftar til trening, treningsutstyr, kopiering og blekkpatroner. Ein sesong er til dømes vår til haust for fotball, haust til vår for volleyball og trim. Haust frå skulestart til jul. Vår er januar til skuleslutt. Gruppeleiar skal leggje godtgjersla til trenera inn i gruppa sitt budsjett. Godtgjersla utbetalast innan 1. desember kvart år. Dei som er under 15 år får ein godtgjersle på kr. 100,- kvar gong, avgrensa opp til kr. 3000,- pr. sesong. Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

17 3. Godtgjersla baserer seg på at ein er trenar/instruktør minimum 9 månadar i året. Har ein færre månadar vert godtgjersla forholdsmessig redusert. 4. Overnatting for trenar på hotell/pensjonat eller tilsvarande og reiseutgiftar i samband med reise til kampar, turneringar o.l. vert dekka etter dokumentasjon. Utgifta skal leggjast inn i budsjettet så langt råd er. Køyring med eigen bil for trenarane vert dekka etter Statens regulativ. Ved særlege tilfelle kan ein avklara refusjon utover budsjettet med styret på førehand. Alle som får dekt køyregodtgjersle, skal skrive køyrebok. 5. Overnatting på hotell/pensjonat o.l. og reiseutgiftar i samband med forbundsting, kretsting, kurs o.l. vert dekke etter dokumentasjon dersom utgifta ikkje vert dekka av andre. Desse utgifta skal vera avtala med leiar for idrettslaget på førehand. Utgifta skal så langt som det er mogeleg verta innarbeid i budsjettet for idrettslaget. Køyring med eigen bil vert dekka etter Statens regulativ. Køyrebok skal skrivast. 6. Ein føreset at foreldre stiller opp og delar på køyring til kamper. Eidfjord IL betaler ferjeutgiftar og bompenge utgiftar. Eidfjord Idrettslag kjøpar inn ferjekort som nyttast ved køyring til kamper inntil brua kjem. Dersom trenar må køyre dekkes utgiftene etter Statens regulativ. Ved særlege tilfelle kan ein avklara refusjon til kampar for foreldre/ føresette, med styret på førehand. Alle som får dekt køyregodtgjersle, må skrive reiseregning og køyrebok. Reiserekning Dersom reiser ikkje kjem under godtgjøringsreglene, skal reiser godkjennast på førehand av leiar eller gruppeleiar, dersom det ikkje framkjem av budsjettet som er vedtatt på årsmøte. Reiserekning/utlegg - standardskjema: Reiserekning som ein finn på idrettslaget si nettside skal nyttast. Krav til reiserekning: - Alt fylles ut på reiserekninga: namn, adresse, fødselsdato, bankkonto. til og frå og dato for kvar einskild reise formål med kvar einskild reise ved diett må klokkeslett (avreise / framkomst) skrivas opp - Vedlegg til reiserekninga (kvitteringar): Originalkvitteringar skal alltids leggjast ved. Kopier/skanning av kvitteringar godkjennast IKKJE Økonomisk utroskap/varslingsplikt For å hindre økonomisk utroskap skal det alltid være 2 personar som har ansvar for kontantar og leiar og økonomiansvarleg har tilgang til kontoane på nettbank. Det bør være 2 andre personar dersom det er mogeleg som har ansvar for kontantar og skriver under på kontantskjema. Rekneskapsrapport skal leggjas fram kvartalsvis for styret eller så snart rekneskapsrapport kjem frå Idrettens regnskapskontor etter kvar 3dje månad. Klubbdrakter/profilering Logo Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

18 Logoen til idrettslaget finn ein på forsida av organisasjonsplanen. Eidfjord Minitriatlon sin logo Eidfjord Småbanecup sin logo (kjem) Drakter Klubbens draktfarger er lyseblå overdel og lysblå eller kvit underdel Bortelags drakter er mørkeblå overdel og mørkeblå underdel Trykk på draktene skal være godkjent av hovudstyret. Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

19 Regler for Eidfjord IL Retningslinjer for foreldra / føresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Eidfjord IL, men er du med følgjar du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikkje du Respekter trenaren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå føre som eit godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved usemje snakkar du med den det gjelder ikkje om Husk at det viktigaste av alt er at barna trives og har det gøy! Retningslinjer for utøvare Gode holdningar Respektere kvarandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe kvarandre Fjølge klubbens regler Stille opp for kvarandre Ærlig overfor trener og andre utøvarar. Godt samhald Stå saman Stille på treningar og stemner ein har forplikta seg til. Vise engasjement Gode arbeidshaldningar. Stoltheit av sin eigen innsats. Objektivt ansvar for miljø og trivsel. MOBBING ER IKKJE AKSEPTERT Retningslinjer for trenarane SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Meistring, vera med å bestemma og tilhørigheit for utøvaren Positive erfaringar med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og venskap At utøvarar skal kunne drive idrett i andre avdelingar Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, leiare og foreldre Vær et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til kvar trening Som trener er du veiledar, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøvarane dine Bli kjent med utøvaranes individuelle mål og opplevingar av treninga Søk å utvikle sjølvstendig vurderingsevne hos utøvaren Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gjer alle utøvarane oppmerksomheit Einkvar utøvar eller gruppe skal utfordrast til å utvikle sine ferdigheiter INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: Ein målretta plan Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

20 Progresjon i opplevingar og ferdigheiter Stadig nye utfordringar slik at utøvaren flytter grenser Effektiv organisering Saklig og presis informasjon Kreative løysningar Fleksibilitet ved problemløysning Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon Mobbing Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet. Dette er noko idrettslaget ikkje aksepter. Dersom eit medlem som mobbar ikkje sluttar etter å ha fått beskjed, skal denne bortvises frå treninga og foreldre / føresette skal kontaktast dei tre fyrste gangane. Etter fjerde gang skal medlemet sine foreldre få beskjed om at neste gang vil medlemet bli utestengt frå treninga. Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre personar som ikkje kjem til oss pga idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. Eidfjord IL forhold seg til retningslinjer som kan være til hjelp og som vi finner på: Alkohol IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak Noregs Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som ein organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig samanheng. (NIFs lov 11-2 g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, leiare og utøvarar skal fremstå som gode forbilde for barn og unge og ikkje nyte alkohol i samvær med utøvarar i denne alder. 3. Medlemmene i organisasjonen skal informerast om de skadeverknadane alkohol har på prestasjonsevna, sikkerheita og det sosiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytast alkohol i tilknyting til konkurranseaktivitetar. I lokalar tilknytte idrettsanlegg gjelder dei kommunale skjenkereglane dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov 11-2 g) 5. Idretten skal ha ein restriktiv haldning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin verksemd knytte til sal av alkoholhaldige drikke/ produkt. Alle organisasjonsledd påleggast å fjølge norsk alkohol - lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldande lovverk. Særforbund og kretsar informerer underliggande ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Noreg. Det vil si at også internasjonale aktørar må forholda seg til den norske lovgivinga når dei deltek på idrettsarrangement i Noreg. Forbodet mot reklame for alkoholhaldig drikk finner vi i alkohollovens 9-2. All reklame for alkoholhaldig drikk er forbode. Alkoholhaldig drikk er definert som drikk med alkohol innhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikkje reklame for lettøl av forbodet. Det er Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Retningslinjer i Ka sen IL

Retningslinjer i Ka sen IL august 13 Retningslinjer i Ka sen IL 2013 Dette er et revidert dokument som er vedtatt av Årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Fyresdal Idrettslag

ORGANISASJONSPLAN FOR Fyresdal Idrettslag ORGANISASJONSPLAN FOR Fyresdal Idrettslag Vedteken på årsmøtet 29.02.2016 Organisasjonsplan for Fyresdal Idrettslag vedteken på årsmøtet 2016. 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE Vedtatt på årsmøtet 16.03.2016 Organisasjonsplan for Sportsklubben Nationalkameratene vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endra på årsmøte 09.05.2014 Endra på årsmøte 29.04.2015 Endra på årsmøte 25.04.2016

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG 1 ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endra på årsmøte 09.05.2014 Endra på årsmøte 29.04.2015 Endra på årsmøte 25.04.2016

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedtatt på årsmøtet i 2012, med endringer i 2013 og 2014 INNLEDNING... 2 ENDRINGER 2016... 2 GRUNNOPPLYSNINGER I.F. URÆDD ALLIANSEIDRETTSLAG... 2 ORGANISASJONENS OPPBYGGING...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 18.02.2016 Organisasjonsplan for Sunndal Pistolklubb, vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR MOLDE PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR MOLDE PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR MOLDE PISTOLKLUBB Organisasjonsplan for Molde Pistolklubb vedtatt på årsmøte 14.03.2017. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger Molde Pistolklubb...3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite Org.nr xxx xxx xxx Vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm. 2010 Organisasjonsplan for Lørenskog Ishockeyklubb Elite vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm.2010.. 1

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N Innholdsfortegnelse 1. Historikk... 4 2. Idrettslagets formål... 4 3. Verdigrunnlaget... 4 Idrettsglede... 4 Respekt... 4 Fellesskap... 4 Redelighet... 4 Samarbeid... 5 Tradisjon...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB

ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4.3. 2014 Revisjon 4.3.14 16:30 Organisasjonsplan for Vingtor RC Club, vedtatt på årsmøtet 2014 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Vedtatt årsmøte 2017

ORGANISASJONSPLAN. Vedtatt årsmøte 2017 ORGANISASJONSPLAN Vedtatt årsmøte 2017 Organisasjonsplanen skal være vår «kollektive hukommelse», til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i Brøstadbotn Idrettslag. Organisasjonsplanen skal revideres årlig

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

FORELØPIG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

FORELØPIG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING FORELØPIG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 11. november 2014 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N Innholdsfortegnelse 1. Historikk... 4 2. Idrettslagets formål... 4 3. Verdigrunnlaget... 4 Idrettsglede... 4 Respekt... 4 Fellesskap... 4 Redelighet... 4 Samarbeid... 5 Tradisjon...

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS Godkjent av årsmøte 03.09.2012 Trer i kraft 03.09.2012 VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS 1 Organisasjon 1.1 Lye Skulekorps blei stifta den 29.09.1986, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IL

ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IL ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IL Vedtatt på årsmøtet 27.02.2012 Organisasjonsplan for Hjelmeland IL 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlaget

Detaljer