ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Virkemiddel... 4 Handlingsplan... 4 Idrettslagets Organisasjon... 5 Årsmøtet... 5 Styrets funksjon og sammensetning... 6 Tidligere Grupper... 7 Utvalg i lag/klubb... 7 Medlemmer... 7 Nybegynnere... 8 Aktivitet... 8 Anlegg... 8 Arrangement... 8 Informasjon... 8 Økonomi... 8 Medlemskontingent... 8 Reklame/sponsoravtaler... 9 Utleie... 9 Reiseregning... 9 Økonomisk utroskap/varslingsplikt... 9 Klubbdrakter/profilering... 9 Retningslinjer for medlemmer... 9 Retningslinjer for utøvere... 9 Retningslinjer for trenere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Politiattest Dugnad Endring av Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

3 Innledning Hå pistolklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Hå pistolklubb Stiftet:16 februar 1973 Idrett: Skyting Postadresse: Varhaugveien 20 Bankkonto: Bankforbindelse: Time Sparebank Internettadresse:www.haa-pistolklubb.com Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: Anleggsadresse: Utebane på Refsland Varhaug, innebane Nærbø Samfunnshus Nærbø Telefon: Registrert i Rogaland idrettskrets 29. mars 1973 Registrert tilknytning til Hå idrettsråd Registrert tilknytning til Norges Skytterforbund Klubbnummer i NIFs medlemsregister:kl Årsmøtemåned: Januar Historikk Hå pistolklubb ble stiftet på Brusand 16 februar 1973 og registrert i Rogaland idrettskrets den 29 Mars samme år. klubben hadde skytebane i Losjehuset på Brusand i I 1977 ble nåværende 25 mtr bane i Samfunnshuset på Nærbø tatt i bruk, og i 2002 ble utendørsbanen på Refsland åpna. Første året hadde klubben 35 medlemmer og har i dag 184 medlemmer. Idrettslagets formål Visjon Å drive idrett organisert i NIF Hå Pistolklubb har som mål å være en inkluderende og sosial pistolklubb for alle, der det skal drives med idrett på det nivået den enkelte selv ønsker. Hå Pistolklubb skal være inkluderende for alle medlemmer uansett alder og nivå. Verdigrunnlaget Åpenhet - Vi ønsker å være åpne i kommunikasjonen med våre medlemmer og konkurrenter. Pålitelighet - Vi tilstreber ærlighet og redelighet i alt vi gjør. Vi tenker langsiktig og baserer alle våre relasjoner på gjensidig tillit. Kreativitet - Vi skal alltid søke å tenke nytt og være villig til å satse på nye konsepter og teknologi. Lagånd - De beste resultatene skapes i lag. Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

4 Virksomhetsideen Hovedmål Hå Pistolklubb skal være den foretrukne pistolklubb i Hå kommune og omegn. Hå Pistolklubb skal jobbe for å øke antall medlemmer i klubben og skape et godt miljø. Hå Pistolklubb skal være en effektiv serviseyter for sine medlemmer, og et talerør overfor Idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. Fornøyde medlemmer Delmål Virkemiddel Utdanne instruktører slik at vi kan etablere et bra tilbud Sikkerhetskurs Velegna Baner for trening Instruktør Trenerkurs Handlingsplan Hva Hvor Hvem Tidsfrist Resultat Svingskiver Refsland Elektronikk i Hallen Banestevner I 2012 Feltstevne Refsland Styret. Inkludere klubbmesterskap Fin/grov og Mil Fallfelt Refsland Styret 2012 Rev/Mag felt Klubbmesterskap Spesial Refsland Styret Inkludere klubbmesterskap Rev/Mag 1-2 Refsland Styret 2012 Second Chance Refsland Styret 2012 Standard Stevne Refsland/Hallen Styret 2012 Første halvdel av 2012 I løpet av 2012 Trener 1 kurs Refsland Styret 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

5 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Leder Orvel Varhaug Nestleder Solvor Salte Sekretær Jan Kato Tjensvoll Kasserer Reimund Skadsem Styremedlem Liv Håland Varamedlem 1 Gunnar Varhaug Varamedlem 2 Kjetil Rusdal Varamedlem 3 Sissel S Korpiselkå Valgkomité Leder: Jonny T Reiestad Medlem: Marit Varhaug Medlem: Bård Håland Varamedlem: Ole Nygård 1.revisor 2.revisor. Revisor Magne Håland Sigbjørn Vigre Merknad: Styret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet Kjønnsfordeling: Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert Jf. Idrettslagets lov 7 Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje 1 (en) måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på Hå pistolklubbs hjemmeside og legges ut i hallen og på Refsland. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakliste skal legges ut 1. uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, kun betalende medlemmer har stemmerett. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

6 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Styrets funksjon og sammensetning Styret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Leder velges for 1 år er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Tar seg av innkommende post og fordeler denne. Påse å søke om kommunale støtteordninger. Nestleder velges for 2 år fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. Bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær velges for 2 år føre referat over alle styremøter og medlemsmøter lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. Kasserer velges for 2 år Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm). Anviser utbetalinger sammen med leder. Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Styremedlemmer velges for 2 år møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

7 materialforvalter o.l. Varamedlemmer velges for 1 år Revisorer velges for 1 år Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på html#map004 Valgkomité Valgkomiteen plikter: Å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning, Å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, Å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått, Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet, Under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag. Tidligere Grupper Tidligere undergrupper av Hå pistolklubb o HÅ PK GPS o Metallsilhuett o Svartkrutt Disse gruppene kan vederlagsfritt låne Hå pistolklubbs anlegg på Refsland, så sant alle medlemmene av gruppen er medlemmer i Hå pistolklubb. Medlemsliste fremlegges Hå pistolklubb. Treningstider avtales med styret. Utvalg i lag/klubb Medlemmer Medlemskap i Hå pistolklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. Medlemskap i Hå pistolklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer. Dette for å få et bra og oversiktelig medlemskartotek. Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer. Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

8 Medlemmer er selv ansvarlige for å melde endringer i postadresse, mailadresse og telefonnummer til styret snarest. Nybegynnere Aktivitet Anlegg Alle Nybegynnere SKAL gjennomføre pålagt sikkerhetskurs. Baneskyting Feltskyting Luftpistol Trening hallen/refsland Hå pistolklubb har i dag lokaler og baner på Nærbø og Refsland, her er det inne og ute baner. Hå pistolklubb har felles skytebaner med Hå skytterlag. Arrangement Visst mulig skal klubbmesterskap inngå i klubbens åpne stevner. Klubbmesterskap felt og stander pistol avholdes i klasse senior, dame, veteran med respitt B=4 poeng C=7 poeng D=10 poeng Det vil og være klubbmesterskap i klassene U12,U14 og U16 Hå pistolklubb arrangerer følgene Stevner i 2012 Klubbmesterskap Standard Pistol Klubbmesterskap Second Chance Feltstevne FGMR Sølvpokal fin Fallfelt Kverneland Nærbø Pokalen Revolverfelt H.O.H Kruså Magnumfelt Mag1 Mag2. Informasjon Økonomi Hå pistolklubb informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp skal godkjennes av styret. Singnatur i Hå pistolklubb har formann og kasserer hver for seg så lenge det er avtaler uten tinglysning. Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne. Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov. 4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. Treningsgebyr skal inngå som egen post i medlemmskontingenten. Barn/Ungdom (opptil 20 år) 150kr. Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

9 Voksne Familie voksen Treningsgebyr (blir lagt på kontingenten) 500kr. 400kr. 100kr Innkrevningsrutiner: Faktura sendes ut innen utgangen på Mars. Første purring 30 dager etter forfall. Reklame/sponsoravtaler Utleie Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret, en utøver kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra styret. Utleie av skytterhuset på Refsland i felleskap med Hå skytterlag Reiseregning Reiseregning/utlegg - standardskjema: Alle reiseutgifter skal godkjennes av styret på forhand. Økonomisk utroskap/varslingsplikt. Styret forplikter seg til å følge de regnskapsregler for gjelder for idretten for å sikre at medlemmenes penger blir forvaltet på riktig måte. Dersom mistanke om økonomisk utroskap skal dette varsle styret, som da har plikt å undersøke saker og rapporter dersom nødvendig. Klubbdrakter/profilering Skal godkjennes av styret Retningslinjer for medlemmer Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Hå pistolklubb men er du med følger du våre regler Engasjer deg og Gå foran som et godt eksempel Lær å tåle både medgang og motgang Vis god sportsånd og respekter andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Still opp på det som en har forpliktet seg til. Retningslinjer for utøvere Gode holdninger Respektere hverandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Godt samhold Stå sammen Vise engasjement. MOBBING ER IKKE AKSEPTERT Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

10 Retningslinjer for trenere SOM TRENER SKAL DU BIDRA TIL: Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap At utøvere skal kunne drive idrett på sitt nivå. Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre Vær et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: Progresjon i opplevelse og ferdigheter Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon Mobbing Mobbing skal ikke godtas. Vi skal ikke la mobbing få utvikle seg, så visst du ser eller opplever mobbing grip inn og stopp det. Seksuell trakassering HVA SKAL DU GJØRE NÅR SEKSUELL TRAKASSERING FOREKOMMER? Tiltak ved mistanke om brudd på retningslinjene Dersom du har mistanke om brudd på retningslinjene, konfronter personene det angår direkte eller gå til lagledelsen. Behandle problemet varsomt til du er sikker på at et brudd har funnet sted. Usanne rykter og falske anklager kan være svært skadelig både for deg selv, den personen du anklager, idrettslaget ditt og idrettsmiljøet generelt. Alkohol IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov 11-2 g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov 11-2 g) 5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

11 Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. Politiattest Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Styrets formann er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Nestformann er vararepresentant. Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon eller på e-post til Dugnad DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER: Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. HÅ Pistolklubb kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som tvangsordninger. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

12 Endring av Organisasjonsplan Forslag til endringer av organisasjonsplan skal framsettes på lik linje med andre forslag før årsmøtet. Bård Håland - Arild Å Ånestad Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB Årsmøte 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB «Sammen skal vi dyrke en mestringskultur som fører til mesterskap» Vedtatt på årsmøte 23.februar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB Revidert 25.05.2014 Lover og organisasjonsplan for Jarlsberg Rideklubb 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Lovnorm for Snertingdal Idrettsforening Fotball (SIF Fotball) stiftet 3. oktober 1925

Lovnorm for Snertingdal Idrettsforening Fotball (SIF Fotball) stiftet 3. oktober 1925 Lovnorm for Snertingdal Idrettsforening Fotball (SIF Fotball) stiftet 3. oktober 1925 Lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28.11.12 Vedtatt 1990 med senere endringer senest av 10.03.13 Det enkelte

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet april 2014 Norges Idrettsforbund skriver Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslaget interne organisering

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer