ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening"

Transkript

1 Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr endret , ajourført ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet

2 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål, Visjon... 3 Årsmøtet... 4 Styrets funksjon og sammensetning/ daglig leder... 5 Grupper i fleridrettslag... 6 Utvalg i lag/klubb... 7 Forsikring... 7 Anlegg... 7 Informasjon... 8 Økonomi... 8 Regnskap... 8 Medlemskontingent... 9 Aktivitetskontingent Reklame/sponsoravtaler Regler for Åssiden Idrettsforening Retningslinjer for foreldre/foresatt Retningslinjer for utøvere/trenere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Politiattest Fair Play Dugnad Foreningens ikke-idrettslige aktiviteter Aksjer/aksjeselskaper Årlige faste oppgaver organisasjonsplan for Åssiden Idrettsforening vedtatt på årsmøtet

3 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Organisasjonsplanen er et levende dokument som kan endres på ekstraordinært og ordinært årsmøte. ÅIF ønsker at organisasjonsplanen skal være et dokument som beskriver foreningens organisasjon.den skal opplyse medlemmene og sine rettigheter og forpliktelser. Gunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn:Åssiden Idrettsforening Stiftet: Idrett:fotball og håndball Postadresse: Buskerudveien 54, 3024 Drammen E-postadresse:post a aif.no Bankkonto: Bankforbindelse:Den Norske Bank Internettadresse: Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: Anleggsadresse: Buskerudveien 54, 3024 Drammen Telefon: Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/nif: Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets Registrert tilknytning til Drammen..idrettsråd Registrert tilknytning til Norges idrettsforbund Registrert tilknytning til Buskerud Fotball og Buskerud Håndball krets Klubbnummer i NIFs medlemsregister:kl Årsmøtemåned: mars/april. Idrettslagets formål Åssiden Idrettsforening..skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Merknad: Dette er tatt ut fra basis lovnorm 1 og 2 laget/klubben kan skrive inn hva de ønsker med det er viktig å holde seg til loven. Merknad: Organisasjonsplanen skal legges frem og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrerttslagets lov 12 Visjon Åssiden IF skal utvikle gode og spennende tilbud om fysisk aktivitet til alle i bydelen, med spesiell vekt på tilbud til barn og ungdom. ÅIF skal oppnå dette gjennom å skape miljøer der alle aldersklasser får utfordringer og muligheter, oppleve trivsel og føler seg hjemme. Idrettslagets Organisasjon 3 organisasjonsplan for Åssiden Idrettsforening vedtatt på årsmøtet

4 ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Leder fotballgruppa Leder håndballgruppa Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Valgkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem 1. revisor 2.revisor Revisor Dette gjelder for lag med omsetning under kr. 5 mill. Administrasjon Daglig leder Kontrollkomité Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem For lag med omsetning over 5 mill med statsautorisert revisor Fotball styret Håndball styret Merknad: Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet Kjønnsfordeling: Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert Jf. Idrettslagets lov 7 4

5 Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Styrets funksjon og sammensetning Styret i Åssiden IF består av leder,nestleder, to styremedlemmer, ledere for gruppestyrene( per i dag fotball og håndball) og to varamedlemmer. Styret organiserer selv sitt arbeid. Styret skal:. Planlegge og ivareta foreningens daglige drift. Dette innbefatter mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap, og utvikling av gode retningslinjer for aktiviteten i foreningen..sørge for iverksettelse av vedtatte beslutninger, så vel fra generalforsamling, overordnede idrettsmyndigheter og tiltak knyttet til den daglige driften.. Disponere foreningens inntekter og påse at budsjett og regnskap, også i gruppene, følges opp i tråd med generalforsamlingens vedtak.. Representere foreningen utad.. Organisere komiteer og utvalg som kan bidra med god arbeidsdeling, planlegging og gjennomføring av foreningens aktiviteter. Om nødvendig også utforme instrukser for disse. Åssiden IF vil at arbeidsoppgavene i styret i større grad fordeles på alle styremedlemmene, både for å sikre bred aktivitet i styret og for å unngå at noen opplever for stor belastning. Fordeling av oppgaver, herunder utvalg og komiteer, skal skje på grunnlag av styremedlemmenes interesser, bakgrunn og kompetanse. Leder:. Være foreningens ansikt utad og representere foreningen i viktige møter og forhandlinger, både med parter innenfor idretten og med offentlige myndigheter.. Lede og planlegge styrets arbeid, herunder saksliste og notater og koordinere foreningens totale aktivitet i nært samarbeid med daglig leder.. Besitte fullmakten til å tegne foreningen, sammen med daglig leder. Nestleder: Være lederens stedfortreder i aktuelle sammenhenger der lederen selv ikke kan møte.. Avlaste lederen med nødvendige oppgaver og gjennom å sikre god arbeidsdeling. Ha definerte hovedoppgaver, vedtatt av styret, og gjennom det være et lederteam sammen med lederen. 5

6 Sekretær/Daglig leder: Daglig leder står for praktisk tilrettelegging av styremøtene, herunder forberedelser. Daglig leder er styrets sekretær og fører protokollen fra møtene. Daglig leders oppgaver følger ellers av inngått arbeidsavtale/instruks. Styremedlemmer: møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. kan være valgt til spesielle oppgaver, som for eksempel informasjon/web, sosialt-ansvarlig, o.l. Valgkomiteen: Generalforsamlingen velger valgkomiteen, eventuelt delegerer beslutningen til hovedstyret. Valgkomiteen består av minimum tre medlemmer. To av de tre skal komme fra gruppene (i dag fotball og håndball) mens en representant velges uavhengig av disse. Valgkomiteen skal: Organisere sitt eget arbeid og planlegge arbeidet i god tid før neste generalforsamling. Valgkomiteen fortsettelse Holde god kontakt med de sportslige gruppene og hovedstyret, både for å vurdere nåværende tillitsvalgtes innsats og for å finne nye som eventuelt kan overta oppgaver Holde kontakt med foreningens medlemmer for å få innspill på personer som kan utføre tillitsverv..presentere innstillingen sin på foreningens generalforsamling. Revisorer Revisorer skal vurdere om årsregnskapet er i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser, Og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finnes i NIFs lov kapittel 4 eller på Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare av granskning av regnskap. Den skal også granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komiteen hele tiden blir holdt informert om styrets 6

7 protokoller/møtereferater. Kontrollkomiteen plikter: kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger vedrørende forvaltningen, forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser. Granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende ansvarsfrihet for styret, senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi sin revisjonsberetning/komiterapport til styret, samt under årsmøte fremføre revisjonsberetningen/komiterapport. Fotball Sammensetning Oppgaver og arbeidsfordeling. Økonomi i forhold til hovedlaget. Aktivitet. Eventuelt samarbeid om aktivitet og sosiale tiltak med andre grupper Håndball Sammensetning Oppgaver og arbeidsfordeling. Økonomi i forhold til hovedlaget. Aktivitet Eventuelt samarbeid om aktivitet og sosiale tiltak med andre grupper. Forsikring Idrettsforsikring for barn Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Opp til de blir 13 år Klubbforsikring Sammen med If har NIF utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger. Anlegg Foreningen disponerer: Kunstgressbane, 2 treningsbaner, 1 grusbane og ballbinge. Eget Klubbhus med festsal, garderober og dusjanlegg, trebygg med kontorer og lager samt dommergarderobe med dusj.redskapsbod, Kioskanlegg med idrettsmateriellboder for lagene og toalett. 2 kiosker. 7

8 Informasjon Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: Økonomi Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp skal godkjennes av styret. Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene Regnskap Klubben fører regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven. Alle inn og utbetalinger går gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut. Medlemskontingent Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov. 4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap 8

9 Hovedmedlem (enkeltmedlem) kr. 450,- (Senior og Juniormedlemmer) Familiemedlemskap kr. 500,- (Ubegrenset antall familiemedlemmer. Senior og Junior) Støtte medlem kr. 200,- Pensjonist kr. 200,- Æresmedlem kr. 0,- Medlemmer: 1 Æresmedlemmer 2 Seniormedlemmer (17 år og over) 3 Juniormedlemmer (under 17 år) Alderen regnes fra kalenderårets begynnelse. Som medlem av foreningen har: 1 Æresmedlemmer, alle rettigheter og ingen forpliktelser 2 Seniormedlemmer og juniormedlemmer fra og med 15 år, alle forpliktelser og alle rettigheter 3 Juniormedlemmer inntil 15 år, alle rettigheter, men ingen stemmerett eller forpliktelser. 4 Støttemedlemmer, ingen rettigheter og ingen forpliktelser. Æresmedlemsskap: Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Innkrevningsrutiner: Faktura sendes ut innen utgangen på februar måned. Første purring 30 dager etter forfall. Aktivitetskontingenter 2014 Fotball A-lag M (forsikring og lisens) kr lag /3-lag M 2000 M A-lag Kv 2500 KV lag 2000 G19 ( ) 2800 J 19 ( ) 2500 G ( ) 2300 J14-16 ( J13 (2001) 1500 G/J ( ) 1500 G/J 7-10 ( ) 1200 G/J 6 år (2008) start høst gratis Søskenrabatt: Fotball JR.avd. Ved 3 eller flere søsken betaler for de 2 dyreste, Foreldre må gi beskjed selv. Klubbrabatt: Akt.kont. for Håndball og Fotball, når barn er med i begge Grupper. 30 % reduksjon av pålydende i begge gruppers Akt.kont. (Foreldre regner ut selv og gir beskjed så krediteres krav)

10 9 Håndball 2014 Barn 07 kr.750,- Barn ,- Barn ,- Gutter 2000 kr.1800,- Gutter ,- Gutter ,- Jenter ,- Jenter ,- Jenter ,- Jenter ,- Jenter ,- Jenter ,- Reklame/sponsoravtaler Som hovedregel skal alle sponsoravtaler koordineres gjennom daglig leder. Sponsoravtaler over kr. 5000,- skal godkjennes av daglig leder. Regler for Åssiden Idrettsforening Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av ÅIF.., men er du med følger du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening

11 Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 10 Retningslinjer for utøvere Gode holdninger Respektere hverandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille opp for hverandre Ærlig overfor trener og andre utøvere. Godt samhold Stå sammen Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. Vise engasjement Gode arbeidsholdninger. Stolthet av sin egen innsats. Objektivt ansvar for miljø og trivsel. MOBBING ER IKKE AKSEPTER Retningslinjer for trenere Det er viktig å ha regler på hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøver, foreldre og omgivelsene. SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre Vær et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du veileder, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter Mobbing Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe idretten ikke akseptere. Klubben bør her sette opp regler og konsekvenser hvis det forekommer mobbing i klubben. 11

12 Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan er skal håntere dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp. Alkohol Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol som ÅIF følger. IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov 11-2 g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov 11-2 g) 5. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. Politiattest Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Hvem skal vi ha attest fra.? Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite. Hva skal idrettslaget gjøre? 12

13 Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon eller på e-post til Fair Play ÅIF følger Norges Idrettsforbunds regler Dugnad En kan ikke gi medlemmene anledning til å kjøpe deg fri fra dugnad. Det en kan gjøre er å ha en høy medlemsavgift der en kan får rabatt for utførte dugnadsjobber. En kan også bruke dugnad til å gi medlemmer anledning til å jobbe inn utgifter til treningsleirer, turneringer og andre reiser. Her kan en også legge inn fordeling på dugnads inntekter i forhold til gruppen og hele klubben. Et idrettslag er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad. Her kan dere legge inn hva som blir forventet av medlemmene når de blir medlemmer i klubben. Det er også klubber der foreldre må skrive under på at de godkjenner dugnadsoppgavene før barna blir flyttet opp i konkurransegrupper. 13

14 DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER: 1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som tvangsordninger. 2. Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader. 3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta bøter for at medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad. 4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. 5. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent. Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få dette fratrukket fra avgiften. Men da gis dette som tilbud og deltagelsen vil være frivillig. Foreningens ikke-idrettslige aktiviteter Foreningen administrerer flere aktiviteter herunder Husstyret og Eldres avdeling som støtter opp om foreningens hovedoppgaver og er nært tilknyttet foreningens miljø. Disse aktiviteter er underlagt styret/arbeidsutvalget, men skal i prinsippet ha egen ledelse og egne vedtekter. Dersom aktiviteten gir bidrag til, eller får bidrag fra eller inngår som aktiva i foreningens totale virksomhet, er aktiviteten regnskaps, revisjons og rapportpliktig til årsmøtet i henhold til lovene. Foreningen skal støtte opp om disse aktiviteter gjennom styreverv, tillitsverv og dugnadsarbeide. Aksje/Aksjeselskaper avtaler med kommersielle selskap/as er regulert i kapittel 13 i NIF`s lov. Foreningens leder er hovedansvarlig for at foreningens lover og Norsk Lov blir fulgt og at alle slike aktiviteter rapporteres til årsmøtet. Ingen aksjekjøp/salg eller deltagelse i aksjeselskaper kan gjøres uten forutgående vedtak på årsmøtet. Aksjer og aksjonærforpliktelser skal klart komme til uttrykk i ÅIF`s årsregnskap og rapporteres til årsmøtet. 14

15 Årlige faste oppgaver Dato/måned Jan/feb. Mars/april kontinuelig Mars/april Iflg. frister Iflg.frister Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov Rapportere endringer av post og e- postadresser Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist Søke kommune om treningstider, sjekk kommune om søknadsfrist 15

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer