MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING /TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: Tid: Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 91/13 13/1994 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE /13 13/1992 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE /13 13/1988 KUNSTGRESSBANE I EIDSBERG 94/13 13/209 ØKONOMISK STØTTE - MYSEN MENIGHETSHUS BETANIA 95/13 13/1983 HANDLINGSPLAN JERNBANEVERKET Erik Unaas Ordfører

2 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 91/ GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE Saknr. Politisk behandling Møtedato 91/13 Formannskapet Arkivkode:033 Arkivsaknr.:13/1994 L.nr.: 11971/13 Saksb.: Tone Åsrud Reime Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Protokoll. Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner ordfører Erik Unaas (H) protokollen på vegne av formannskapet når denne er ferdigskrevet.

3 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 92/ GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE Saknr. Politisk behandling Møtedato 92/13 Formannskapet Arkivkode: Arkivsaknr.:13/1992 L.nr.: 11970/13 Saksb.: Tone Åsrud Reime Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Protokoll. Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner ordfører Erik Unaas (H) protokollen på vegne av formannskapet når denne er ferdigskrevet.

4 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 93/ KUNSTGRESSBANE I EIDSBERG Saknr. Politisk behandling Møtedato 93/13 Formannskapet Arkivkode:D11 Arkivsaknr.:13/1988 L.nr.: 11926/13 Saksb.: Ingar Huseby Rådmannens forslag til vedtak: Eidsberg kommune tar ikke kostnaden med å tilrettelegge for tilknytning av kunstgressanlegget mot fjernvarmeanlegget. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: E-post fra Østfold energi Sak 38/09 i formannskapet Historikk: I K-styresak nr. 0104/04 ble det gjort følgende vedtak: «Hovedutvalg for kultur og undervisning skal i 2005 utarbeide en helhetlig plan for kunstgressbane med følgende punkter: - Kunstgressbane med eller uten undervarme. - Driftskostnader - Finansiering (utleie/sponsing) - Bruk (hvem/bruksrett osv.) - Sted Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en helhetlig plan for kunstgressbane. I kjølvannet av dette ble det i hovedutvalget for kultur og undervisnings møte i desember 2006 nedsatt en prosjektgruppe der politikere, fotballkrets og idrettskrets ble invitert til å delta. Prosjektgruppens arbeid medførte en omfattende politisk behandling som endte opp med følgende vedtak i K-styresak 37/07:

5 1. Prosjektgruppas alternativ 2 velges. Kunstgressbanen legges på nåværende gressbane. Sak 93/13 2. Anlegget forberedes for undervarme. Anlegget kobles på planlagt fjernvarmeanlegg i Mysen dersom dette bygges. Dersom fjernvarmeanlegget ikke bygges i nær fremtid, må sak om alternativ energikilde fremmes som egen sak i kommunestyret. 3. Idretten utfordres på å skaffe mest mulig ekstern finansiering på resten av investeringen. Eventuelt manglende fullfinansiering etter dette dekkes av Eidsberg kommune ved bruk av fondsavsetninger. Det fremmes egen sak til kommunestyret på sluttfinansiering. Eidsberg kommune forskutterer om nødvendig utbetalingen av spillemidler m.m. for å bygge anlegget. 4. Det igangsettes arbeide med å fremforhandle nødvendige avtaler mellom kommunen og idretten om bygging, drift og eierskap av anlegget. Formannskapet gis fullmakt til å vedta slike avtaler. Som ekstern konsulent/rådgiver ble landskapsarkitekt Arvid Moger fra Gran engasjert. Ingeniør Tor Rolstad var kommunens byggeleder. Rolstad fulgte opp prosjektet, både teknisk og økonomisk. Det ble fra kulturdepartementets side bare gitt spillemidler (kr ) til undervarme til noen få anlegg i hver region. Når Askim fikk slike midler året før, fikk Eidsberg nei fra departementet. Det ble derfor bestemt at anlegget skulle klargjøres for framtidig undervarme. I praksis betød det at varmerør skulle legges. Kostnaden til dette beløp seg til ca. 1,1 mill. Det ble også anslått at framtidig glykolfylling ville beløpe seg til ca ,-. Dette anslaget ble gjort i Totalt kostet anlegget 8,4 mill. kroner. Det ble mottatt kr. 2,2 mill. kroner i spillemidler, og det ble mottatt ca. 1,2 mill kroner i private tilskudd. (idrett og næringsliv). Netto kostnad for kommunen ble ca. kr. 5,0 mill. kroner. Kunstgressbanene har vært et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og idretten. Kommune har tatt størstedelene av investeringene. Driften av anlegget har også vært et samarbeid som etter en innkjøringsfase har fungert godt. Kommunen har bidratt betydelig, spesielt ved vinterdriften. Driften skulle også være et spleiselag økonomisk hvor idretten forpliktet seg på å bidra med kr over en treårsperiode. (Se vedlagt formannskapssak 38/09). RÅDMANNENS MERKNADER: Østfold Energi informerte i epost den at de hadde mulighet for å legge rør for fjernvarmeoppvarming av kunstgressbanen (KGB) samtidig med at rør legges til idrettshallen. Dette kan gi mulighet for å knytte undervarme på kunstgressbanen til fjernvarmeanlegget på en rimeligere måte enn tidligere forespeilet. Den foreslåtte løsningen anses som gunstig fordi grunnarbeidene gjøres samtidig med de for idrettshallen og dermed til en lavere kostnad enn ved å gjennomføre dette senere. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til tekniske løsninger og om fjernvarmeanlegget som Østfold Energi nå bygger kan utnyttes effektivt på det anlegget for undervarme som ble bygd på litt andre teknologiske premisser.

6 Sak 93/13 En annen forutsetning er at det inngås avtale om finansiering både av investeringer og driftskostnader. Investeringskostnaden for nødvendige anlegg og tilpasninger er usikker. Arbeid med graving og legging av fjernvarmerør for å knytte anleggene sammen er av Østfold Energi antatt å bli ca kr inkl. mva. Driftskostnader for undervarme kan variere mye og er tidligere anslått å kunne beløpe seg til opp mot 1 mill kr. årlig. Det er ikke inngått avtale med idretten om drift av undervarmeanlegg. Eidsberg kommune har ikke økonomisk evne til å bære slike kostnader de nærmeste årene. Av denne grunn ble heller ikke kunstgressbanen med i Østfold Energi sine planer for fjernvarmeutbyggingen i første omgang. Østfold Energi har skrevet avtale med private «abonnenter» på fjernvarme og det er skrevet avtaler for de kommunale private som skal tilknyttes. På bakgrunn av dette er det ikke tilrådelig å gå videre dersom avtale om finansiering av nødvendige grunnarbeider ikke er på plass og det ikke er inngått avtale om drift av undervarme på kunstgressbanen. Det er lite trolig at idretten, ved Eidsberg idrettsråd, Mysen IF eller et driftsselskap, har økonomiske forutsetninger til å kunne påta seg en slik årlig kostnad. Dersom formannskapet likevel skulle ønske å legge til rette for tilknytning slik som Østfold Energi nå har tilbudt, kan det tenkes en finansiering via formannskapets disposisjonskonto. Gjenstående beløp på denne konto er pr på kr ,-. KONKLUSJON: Rådmannens tilrådning er at Eidsberg kommune ikke tar kostnaden med å legge til rette for fremtidig undervarme på kunstgressbanen.

7 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 94/ ØKONOMISK STØTTE - MYSEN MENIGHETSHUS BETANIA Saknr. Politisk behandling Møtedato 5/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet Arkivkode:223 A1 Arkivsaknr.:13/209 L.nr.: 11950/13 Saksb.: Ståle Ruud Rådmannens forslag til vedtak: Fornyet søknad om økonomisk støtte til Mysen menighetshus Betania avslås. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Fornyet søknad om økonomisk støtte til Mysen menighetshus Betania Mysen menighetshus Betania, ved Mysen menighetsråd og Normisjon Mysen, fremmet i oktober 2012 en søknad om støtte på 1,0 million kroner til prosjektet Nytt meninghetshus i Mysen, gjerne over flere år. Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi innstilte rådmannen da på å avslå søknaden, men kommunestyret vedtok å bevilge ,- kroner i k-sak 10/2013. Mysen menighetsråd og Normisjon Mysen har nå fremmet en ny søknad om økonomisk støtte på ,- kroner, med en forespørsel om ytterligere bidrag på ,- kroner ved en senere passende anledning. RÅDMANNENS MERKNADER: Det er ikke framkommet vesentlig nye opplysninger fra søker som gjør at rådmannen kan legge andre vurderinger til grunn ved vurdering av denne fornyede søknaden. I saksutredningen fra forrige søknad ble det lagt vekt på følgende: Kommunens økonomiske ansvar fremgår av kirkeloven 15, hvor det står at kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

8 Sak 94/13 a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring f) utgifter til kontorhold for prester. Dagens Betania og Mysen menighetshus Betania er og vil være et samlingspunkt for barn og unge gjennom de aktiviteter som drives der. Eidsberg kommune har et ansvar for å sikre at kirken har egnede lokaler for konfirmasjonsundervisningen. Mysen menighet har løst dette ved å leie lokaler på Betania, Normisjon Mysen til sin konfirmasjonsundervisning, og andre aktiviteter for medlemmer av Mysen menighet. Løsningen som det legges opp til vil medføre til at dette faller på plass gjennom permanente egne lokaler. Kirketjenere og kirkegårdsarbeidere ved Mysen kirke har kontor på Heggin. Mysen menighetshus Betania vil derfor ikke huse lokaler til stillinger som er definert i kirkelovens 15, slik det gjøres ved menighetshusene i Trømborg, Hærland og Eidsberg. Mysen menighetshus Betania vil ikke falle inn under kategorien kirkebygg eller kirkelig fellesråds ansvarsområde, og bidrag til Mysen menighetshus Betania vil derfor anses å være en gave eller et økonomisk bidrag fra kommunen. Eidsberg kirkelige fellesråd har i budsjettet for 2014 kommunalt lønns- og driftstilskudd på ,- kroner. I tillegg har de tilskudd til renter og avdrag vedrørende orgel på ,- kroner, tilskudd til utvidelse av Trømborg kirkegård på ,- kroner. Kirkegårdsutvidelsen i Trømborg beløper seg da samlet til om lag 3,1 mill kroner over en treårsperiode fra Økonomiplanen for perioden viser at det vil komme store investeringer til kirkebygg i nær framtid. Eidsberg kirke må restaureres og dette er et omfattende arbeid som vil ha en investeringsramme på mellom 6 og 8 millioner kroner. Mysen kirkegård må utvides, og i den forbindelse er det planlagt utvidelse av parkeringsareal mot Ringvei og bygging av nytt servicehus. Dette er tidligere blitt anslått til å ha en investeringsramme på om lag 4 millioner kroner. KONKLUSJON: Siden forrige søknad om økonomisk støtte ble fremmet har Eidsberg kommunes økonomi blitt ytterligere strammet til. Eidsberg kommune er nå i en situasjon hvor de løpende driftsutgiftene er flere millioner kroner høyere enn de løpende driftsinntektene. Dette er videreført i budsjettet for 2014 og driften finansieres nå delvis ved å bruke av marginale fondsreserver. Rådmannen vil minne om at Filadelfiamenigheten i 2012 fikk tildelt ,- kroner i forbindelse med sitt nye bygg. For å sikre en likebehandling vil rådmannen tilrå at denne saken behandles likedan.

9 Ut fra Eidsberg kommunes økonomiske situasjon og de utfordringene Eidsberg kommune står overfor tilrår rådmannen at søknaden avslås. Sak 94/13

10 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 95/ HANDLINGSPLAN JERNBANEVERKET Saknr. Politisk behandling Møtedato 95/13 Formannskapet Arkivkode:113 Q62 &13 Arkivsaknr.:13/1983 L.nr.: 11906/13 Saksb.: Knut Baastad Rådmannens forslag til vedtak: 1. Eidsberg kommune ser positivt på at det skal gjennomføres en omfattende opprusting av Østfoldbanens Østre linje. 2. Eidsberg kommune vil påpeke at utviklingen av Mysen stasjon til en regional kollektivterminal må skje i et langsiktig perspektiv, og planlagt og bygget etter nye statlige normer og målsettinger også med universal utforming, effektive gangavstander og tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 3. Eidsberg kommune kan ikke se at handlingsprogrammet omtaler en kapasitetssterk tilkopling mellom Follobanen og Østfoldbanens Østre linje. Eidsberg kommune forutsetter at konklusjonen i meklingsprotokollen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 15. januar 2013 ivaretas. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Jernbaneverket; Handlingsplan høringsutkast 20. september 2013 Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan , (St. Meld. 26 ( ), ble behandlet i Stortinget den 18. juni Meldingen trekker opp mål og strategier for transportpolitikken. I tillegg beskriver meldingen regjeringens ambisjonsnivå for transportpolitikken fram mot 2023, blant annet gjennom økonomiske rammer for drift, vedlikehold og investeringer i den nasjonale transportinfrastrukturen. På grunnlag av dette har Jernbaneverket utarbeidet et handlingsprogram basert på føringer og prioriteringer i stortingsmeldingen. Handlingsprogrammet er utarbeidet for hele perioden , men det er lagt hovedvekt på de fire første årene ( ). Jernbaneverket har sendt sitt utkast til handlingsprogram til fylkeskommunene, berørte kommuner, togselskapene og en rekke organisasjoner for

11 innspill og kommentarer. Frist for merknader er 20. desember Vedtatt handlingsprogram offentliggjøres i februar Sak 95/13 Det legges opp til en betydelig satsing på jernbanen. Til sammen foreslås det i NTP en ramme på 168 milliarder kroner i tiårsperioden Det gjennomsnittlige investeringsnivået til jernbanen foreslås økt med mer enn 50 prosent i tiårsperioden i forhold til budsjettet i 2013, fra vel 6 milliarder kroner til 9,2 milliarder kroner pr. år. For investeringer er det en særlig satsing på det sentrale Østlands-området, hvor markedet for jernbanereiser er størst. Med storsatsingen på jernbane i Nasjonal transportplan stilles det store forventninger til Jernbaneverket, og de har satt følgende mål som skal oppnås i løpet av tiårsperioden: Økt oppetid fra 98,8 % til 99,3 % (færre og mindre av stengte baner) Økt regularitet 97,8 % til 99,2 % (færre innstilte tog) Videreføre målene for punktlighet (90 % / 95 %) og redusere forsinkelsene i rushtiden Redusert reisetid for InterCity og regiontog Flere seteplasser og flere avganger i storbyområdene En ny, felleseuropeisk standard for digitale signalanlegg, ERTMS(European Rail Traffic Management System) skal fases inn i Norge. Dette vil bidra til økt kapasitet på jernbanestrekningene og en mer effektiv trafikkavvikling. Systemet holder kontroll på både togenes posisjon og hastighet til en hver tid. Dette gir også enda bedre mulighet for kundene til å følge togenes bevegelse i sanntid enn i dag. Det skal investeres i nye signalanlegg for 7 milliarder kroner i tiårsperioden. En foreløpig plan for når og hvordan utbyggingen vil skje er beskrevet i Handlingsprogrammet. Etter planen skal østre linje ha utbygget ERTMS-system i løpet av 2020 som en av de første i Norge. Allerede i dag er et forsøksprosjekt igangsatt på Østre linje, mellom Rakkestad og Sarpsborg. Innføring av et nytt signalsystem betyr en fysisk tilpasning og oppgradering av stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. Den vil være ferdig i første periode. En rekke store jernbaneutbygginger er nå i gang, og flere vil bli startet opp i inneværende tiårsperiode. For Østfold gjelder dette følgende prosjekter: InterCity(IC): Sammenhengende dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024 er den største investeringen. Utbyggingen skal gjennomføres slik at togtilbudet trinnvis forbedres også i årene før sammenhengende dobbeltspor er realisert. Stor-Oslo: Follobanen gir kortere reisetid mellom Ski og Oslo, samt frigjør gamle Østfoldbanen fra Ski til Oslo til flere avganger for lokaltog på en presset og folkerik Som del av fornyelsen i Oslo-området skal anleggene på strekningen Oslo Ski fornyes.

12 Sak 95/13 Follobanen er en viktig forutsetning for utviklingen av et bedre tilbud til Follo og Østfold-byene. Follobanen gir en reisetid mellom Oslo S og Ski på 12 minutter, mot dagens 22 minutter, og muliggjør seks direkteavganger i timen mellom Oslo og Ski. I tillegg planlegges det å fornye kontaktledningsanlegget på strekningen Moss Kornsjø i første del av planperioden og Ski Mysen i slutten av planperioden. Ved innføring av nytt signalanlegg ERTMS på Østfoldbanens østre linje oppgraderes flere stasjoner. Det gjelder Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. Utbyggingstiltak og kostand: Tiltak År ERTMS østre linje, tekniske tiltak 317 mill. kr. Stasjoner og knutepunkt: Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen 432 mill. kr. I nåværende plan er det ikke lagt til rette for noen kapasitetssterk forbindelse mellom Follobanen og Østre linje. Dette har vært et sentralt punkt for kommunene langs Østre linje, og medførte at kommunene ga en felles innsigelse mot reguleringsplanene for Follobanen og for Ski stasjon. RÅDMANNENS MERKNADER: Østfoldbanen er en av de tettest trafikkerte jernbanestrekningene i Norge. Dagens Østfoldbane mellom Oslo S og Ski er overbelastet i rushtiden, og mulighetene for en tilbudsforbedring i hele korridoren for både lokaltrafikk-, IC- og godskunder er avhengig av ny infrastruktur, med Follobanen og nye dobbeltspor på Østfoldbanen. Inntil Follobanen er på plass, er det ikke realistisk med tilbudsforbedringer. Etter planen vil tilbudet forbedres gradvis etter hvert som andre utbygginger på Østfoldbanen ferdigstilles. Det går fram av forslaget til handlingsplan at det skal gjennomføres en omfattende opprusting på Østfoldbanens Østre linje. Dette er viktig og svært positivt for kommunene i Indre Østfold. Opprustingen skjer i forbindelse med innføringen av ERTMS på Østre linje, og opprusting og modernisering av Mysen stasjon er et ledd i denne satsingen. Plan for utbygging av stasjonsområdet har nettopp vært behandlet i kommunen. Kommunen er naturlig nok svært positiv til satsingen på Østre linje, men er lite tilfreds med deler av løsning for utbygging av Mysen stasjon. Det er særskilt den universelle utformingen vi er svært lite fornøyde med. Eidsberg kommune og nabokommunene har også vært kritiske til løsning av forbindelsen mellom Follobanen og østre linje, og ga innsigelse til den foreslåtte løsning. På bakgrunn av innsigelsene ble det holdt meklingsmøte den 15. januar Resultatet av meklingen var at innsigelsen ble trukket. Dette ble gjort under forutsetning av at det skulle planlegges en kapasitetssterk forbindelse mellom Follobanen og Østre linje, spesifisert i 4 punkter i meklingsprotokollen. Planene skal

13 Sak 95/13 utarbeides av Jernbaneverket i tett samarbeid med berørte parter. Vi kan ikke se at dette er hensyntatt i handlingsprogrammet som nå er på høring. KONKLUSJON: Det er svært positivt at det skal gjennomføres en omfattende opprusting av Østfoldbanens Østre linje. Vi må likevel påpeke vårt sterke ønske om å få en framtidsrettet utbygging av Mysen stasjon, noe vi mener foreliggende planer ikke oppfyller. Vi vil også vektlegge behovet for en bedret forbindelse mellom framtidenes Follobane og Østfoldbanens Østre linje, slik kommunene i Indre Østfold har kjempet for.

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 14.11.2012/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen fredag 23.11.12 kl. 12.00 tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer