Håndbøker som følger med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbøker som følger med"

Transkript

1

2 Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt KM-2560/KM Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand. Les denne operatørhåndboken før du begynner å bruke maskinen, og oppbevar den i nærheten av maskinen slik at du lett kan slå opp i den. I denne operatørhåndboken henvises det til KM-2560 og KM-3060 som henholdsvis modellene 25 ppm og 30 ppm. Følgende håndbøker følger med maskinen. Slå opp i dem ved behov. Operatørhåndbok (denne håndboken) Beskriver hvordan du fyller på papir, tar vanlige kopier, skriver ut og skanner samt utfører feilsøking. Advanced Operation Guide Gir ytterligere informasjon om kopierings-, utskrifts- og skannefunksjoner samt om standardinnstillingene.

3 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død dersom advarselen ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller skader på maskinen dersom advarselen ikke følges. Symboler Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.... [Generell advarsel]... [Advarsel om fare for elektrisk støt]... [Advarsel om høy temperatur] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Handlingen som ikke må utføres er angitt på symbolet.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]... [Må ikke demonteres] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.... [Varsel om nødvendig handling]... [Trekk støpslet ut av stikkontakten]... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt] Kontakt servicerepresentanten for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt). OPERATØRHÅNDBOK i

4 Innhold Innhold Forsiktig/Advarselsetiketter iv Forholdsregler ved montering v Forholdsregler for bruk vii Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning xiii Retts- og sikkerhetsinformasjon xiv Navn på deler Maskinen Betjeningspanel Klargjøring for bruk Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre kabler Koble til kabler Angi dato og klokkeslett Konfigurere et nettverk (LAN-kabeltilkobling) Få tilgang til COMMAND CENTER (innstillinger for Nettverk og Overføring) TCP/IP-innstillinger Sende e-post Administrasjon av brukerpålogging Installere programvare Velge standardskjermbildet (tilleggsutstyr) Endre språk (valgfritt) Legge inn papir Legge inn originaler Grunnleggende betjening Slå på/av Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus Hvilemodus og automatisk hvilemodus Justere vinkelen på betjeningspanelet Berøringspanelskjerm Kopiering Skrive ut - skrive ut fra programmer Sende Angi mål Bruke Dokumentboks Skrive ut dokumenter som er lagret i det flyttbare USB-minnet Avbryte/vise/endre jobber Kontrollere gjenværende toner og papir Hurtigoppsett-skjermbildet Tilleggsutstyr Oversikt over tilleggsutstyr Dokumentmater Papirmater Innebygget etterbehandler Etterbehandler Jobbskiller Tasteteller Faksenhet ii OPERATØRHÅNDBOK

5 Innhold Enhet for sikkerhetskopiering av data Sikkerhetsnøkkel (USB-nøkkel) PDF-oppgraderingsenhet (USB-nøkkel) Vedlikehold Rengjøre Skifte tonerkassett og toneravfallsboks Feilsøking Løse funksjonsfeil Reagere på feilmeldinger Fjerne papirstopp Tillegg Registreringsmetode for tegn Tillegg-2 Papir Tillegg-6 Spesifikasjoner Tillegg-7 Register Register- OPERATØRHÅNDBOK iii

6 Forsiktig/Advarselsetiketter Forsiktig/Advarselsetiketter er av sikkerhetshensyn plassert på maskinen som angitt nedenfor. Vær forsiktig, slik at du unngår brann og elektrisk støt når du fjerner papir som har kilt seg fast, eller skifter ut toner. Høy temperatur på innsiden. Ikke berør deler i dette området da dette medfører fare for forbrenning. Høy temperatur på innsiden. Ikke berør deler i dette området da dette medfører fare for forbrenning. Ikke berør dokumentmaterens støtteområde da dette kan føre til at fingrene dine eller andre gjenstander kan bli trukket inn eller klemt, noe som kan føre til skader. Brenn aldri toner eller tonerkassett. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Etikett på innsiden av skriveren (advarsel om laserstråling) Bevegelige deler på innsiden. Kan føre til personskade. Ikke berør bevegelige deler. iv OPERATØRHÅNDBOK

7 Forholdsregler ved montering Miljø FORSIKTIG Unngå å plassere maskinen i eller på steder som er ustabile eller ikke er horisontale. På slike steder kan maskinen falle ned eller velte. Slike situasjoner kan føre til personskader eller skade på maskinen. Unngå steder med fuktighet, støv eller skitt. Hvis det fester seg støv eller skitt på støpslet, må du rengjøre støpslet for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Unngå steder nær radiatorer, panelovner eller andre varmekilder og steder i nærheten av brennbare stoffer, slik at brannfare unngås. La det være avstand til maskinen, som vist nedenfor, slik at maskinen holdes kjølig og vedlikehold og utskifting av deler blir enklere. La det være nok avstand, spesielt rundt bakdekselet, til at luften kan sirkulere uhindret. 0 cm 40 cm 30 cm 00 cm Andre forholdsregler Miljøforhold: Temperatur: 0 til 32,5 C Fuktighet: 5 til 80 % Ugunstige miljøforhold kan påvirke bildekvaliteten. Unngå å plassere maskinen på følgende steder. Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys. OPERATØRHÅNDBOK v

8 Strømforsyning/jording av maskinen Unngå steder med vibrasjon. Unngå steder med store temperaturendringer. Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft. Unngå steder med dårlig ventilering. Hvis gulvet er ømfintlig overfor hjul, så kan det være at gulvmaterialet skades når maskinen flyttes etter installasjonen. Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig. Andre forholdsregler Håndtering av plastposer ADVARSEL Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn den angitte. Unngå flere tilkoblinger til samme uttak. Slike situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt. Sett støpselet helt inn i stikkontakten. Hvis metallgjenstander kommer i kontakt med de ledende delene på støpselet, kan dette føre til brann eller elektrisk støt. Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt for å redusere faren for brann eller elektrisk støt ved en eventuell kortslutning. Hvis en jordet stikkontakt ikke er tilgjengelig, må du kontakte servicerepresentanten din. Bruk den stikkontakten som er nærmest maskinen. ADVARSEL Oppbevar plastposene som brukes med maskinen, utenfor barns rekkevidde. Plasten kan klebe seg fast rundt nesen og munnen, og føre til kvelning. vi OPERATØRHÅNDBOK

9 Forholdsregler for bruk Forholdsregler ved bruk av maskinen ADVARSEL Ikke plasser metallgjenstander eller vannbeholdere (blomstervaser, blomsterkrukker, kopper osv.) oppå eller ved maskinen. Det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis noen av disse gjenstandene faller inn i maskinen. Ikke åpne noen av dekslene på maskinen. Det kan føre til fare for elektrisk støt fra høyspenningsdeler inne i maskinen. Unngå skader og brudd på nettledningen, og prøv aldri å reparere den. Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen, og ikke dra i den unødig eller påfør den annen skade. Slike situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt. Prøv aldri å reparere eller demontere maskinen eller maskindeler. Det kan føre til fare for brann eller elektrisk støt, eller skade laseren. Hvis laserstrålen slipper ut, kan dette føre til synsskader og blindhet. Hvis maskinen blir meget varm, det kommer røyk fra maskinen, det blir rar lukt eller en annen unormal situasjon oppstår, er det fare for brann og elektrisk støt. Slå umiddelbart av hovedbryteren, kontroller at du har trukket støpselet ut av stikkontakten, og kontakt Service. Hvis skadelige gjenstander (binders, vann, andre væsker osv.) kommer inn i maskinen, må du slå av hovedbryteren umiddelbart. Trekk deretter støpslet ut av stikkontakten for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt deretter Service. Trekk aldri ut eller sett aldri inn støpselet med våte hender da dette kan gi elektrisk støt. Kontakt alltid Service når deler i maskinen skal vedlikeholdes eller repareres. OPERATØRHÅNDBOK vii

10 FORSIKTIG Ikke dra i nettledningen når du skal trekke den ut av stikkontakten. Hvis du drar i nettledningen, kan den skades, og det kan oppstå fare for brann eller elektrisk støt. (Hold alltid i støpselet når du trekker nettledningen ut av stikkontakten.) Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten når du flytter maskinen. Hvis nettledningen skades, kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Ta alltid tak i deler som er beregnet til dette, når du flytter maskinen. Av sikkerhetshensyn må du alltid ta støpselet ut av stikkontakten når du rengjør maskinen. Andre forholdsregler Hvis det samler seg støv inne i maskinen, kan det være fare for brann eller andre problemer. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med Service i forbindelse med rengjøring av deler inne i maskinen. Dette er særlig effektivt hvis det utføres før starten på årstider med høy luftfuktighet. Ta kontakt med Service med hensyn til kostnader for rengjøring av deler i maskinen. Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen, og unngå å skade maskinen på annen måte. Når maskinen er i bruk, må du ikke: Åpne frontdekselet. Slå av hovedbryteren. Dra ut støpselet. Kontakt Service når du skal løfte eller flytte maskinen. Ikke berør elektriske deler, som for eksempel kontakter eller kretskort. De kan skades av statisk elektrisitet. Ikke forsøk å utføre handlinger som ikke er beskrevet i denne håndboken. Ikke se direkte på lyset fra skannelampen. Det kan være smertefullt for øynene. Maskinen er utstyrt med en harddisk. Ikke forsøk å flytte maskinen mens strømmen er på. Siden det resulterende elektriske sjokket eller vibrasjoner kan føre til skade på harddisken, må du forsikre deg om at maskinen er slått av før du flytter maskinen. Hvis det oppstår problemer med maskinens harddisk, kan det hende at lagrede data blir slettet. Det anbefales at du sikkerhetskopierer viktige data viii OPERATØRHÅNDBOK

11 på en PC eller andre medier. Sørg også for å oppbevare originalversjoner av viktige dokumenter separat. Ved bruk av enheten for sikkerhetskopiering av data (tilleggsutstyr) kan faksdata som mottas på harddisken, lagres her for å hindre utilsiktet tap av data. Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler FORSIKTIG Prøv aldri å brenne tonerkassetten eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Oppbevar tonerkassetten og toneravfallsboksen utenfor barns rekkevidde. Hvis det søles toner fra tonerkassetten eller toneravfallsboksen, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner i øynene eller på huden. Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege. Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig. Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege. Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann. Prøv aldri å ødelegge eller åpne tonerkassetten eller toneravfallsboksen med makt. Hvis faksenheten (tilleggsutstyr) er installert, er sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er slått av. Ikke slå av hovedbryteren, men trykk Strøm-tasten på betjeningspanelet for å gå inn i hvilemodus. OPERATØRHÅNDBOK ix

12 Andre forholdsregler Returner den oppbrukte tonerkassetten og toneravfallsboksen til forhandleren eller Service. Innsamlede tonerkassetter og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser. Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys. Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 C, samtidig som store endringer i temperatur og fuktighet unngås. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og universalskuffen og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken. x OPERATØRHÅNDBOK

13 Lasersikkerhet Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse i standarden IEC Forsiktig: Bruk av andre prosedyrer enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig eksponering for stråling. Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke har tilgang. Etiketten nedenfor er festet på høyre side av maskinen. OPERATØRHÅNDBOK xi

14 Sikkerhetsinstruksjoner angående strømbrudd Forsiktig: Støpslet fungerer som hovedisoleringsenhet for maskinen! Andre brytere på maskinen er bare funksjonsbrytere og er ikke egnet til å isolere maskinen fra strømkilden. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. SAMSVARSERKLÆRING MED 2004/08/EF, 2006/95/EF, 93/68/EØF og 995/5/EF Vi erklærer at produktet som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende spesifikasjoner. EN EN Klasse B EN EN EN EN EN EN Radiosender Radiomerkingsteknologi Denne maskinen inneholder en radiosender. Produsenten erklærer at dette utstyret er i samsvar med grunnkravene og andre bestemmelser i EU-direktiv 999/5/EF. I enkelte land kan radiomerkingsteknologien som brukes i dette utstyret til å identifisere tonerkassetten, være underlagt godkjenning, og bruken av utstyret kan derfor være innskrenket. xii OPERATØRHÅNDBOK

15 Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning Det kan være ulovlig å kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. Det er ikke under noen omstendighet tillatt å kopiere/skanne innenlandsk eller utenlandsk valuta. Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt ovenfor. OPERATØRHÅNDBOK xiii

16 Retts- og sikkerhetsinformasjon Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner: Rettsinformasjon...xv Om varemerkenavn... xvi Kontrollfunksjon for strømsparing... xxi Automatisk funksjon for 2-sidig kopi... xxi Resirkulert papir... xxi Energy Star (ENERGY STAR ) Program... xxi Om denne operatørhåndboken... xxii xiv OPERATØRHÅNDBOK

17 Rettsinformasjon Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra Kyocera Mita Corporation. OPERATØRHÅNDBOK xv

18 Om varemerkenavn KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Me, Windows XP og Windows Vista er varemerker for Microsoft Corporation. PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. Novell og NetWare er registrerte varemerker for Novell, Inc. Centronics er et varemerke for Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation. Power PC er et varemerke for IBM i USA og/eller andre land. AppleTalk er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. CompactFlash og CF er varemerker for SanDisk, Inc. PC-PR20/65A er et produkt fra NEC Corporation. VP-000 er et produkt fra Seiko Epson Corporation. Denne maskinen er utviklet med det innebygde sanntidsoperativsystemet Tornado fra Wind River Systems, Inc. PCL6, et kommandospråk fra HP LaserJet som emuleres av denne maskinen, bruker det kompatible systemet PeerlessPrintXL utviklet av Peerless Systems Corporation. PeerlessPrintXL er et varemerke for Peerless Systems Corporation (238 Rosecrans Ave. ElSegundo, CA 90245, U.S.A.). TrueType er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. DFHSGOTHIC-W5 og DFHSMINCHO-W3 er Heisei-skrifter. Kyocera Mita Corporation bruker disse skriftene etter avtale med Japanese Standards Association. Det er forbudt å kopiere disse skriftene på noen som helst måte uten forhåndstillatelse fra Kyocera Mita Corporation. Heisei-skrifter er utviklet av arbeidsgrupper i samarbeid med Japanese Standards Association. Kopiering av disse skriftene uten forhåndstillatelse er forbudt. TypeBankG-B, TypeBankM-M og Typebank-OCR er varemerker for TypeBank. Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype- Hell AG. xvi OPERATØRHÅNDBOK

19 ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for International Type-face Corporation. UFST MicroType -skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen. Denne maskinen inneholder NF-modulen som er utviklet av ACCESS Co., Ltd. Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group. Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene og blir ikke benyttet i denne operatørhåndboken. GPL Open SSLeay License Fastvaren på denne maskinen bruker delvis GPL-anvendte koder (www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Besøk "http://www.kyoceramita.com/gpl" for mer informasjon om hvordan du gjør GPL-anvendte koder tilgjengelige. Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// OPERATØRHÅNDBOK xvii

20 Original SSLeay License THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young xviii OPERATØRHÅNDBOK

21 The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] Monotype Imaging License Agreement Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. OPERATØRHÅNDBOK xix

22 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublished specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 0 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)()(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 2 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xx OPERATØRHÅNDBOK

23 Kontrollfunksjon for strømsparing Strømsparingsmodus Hvilemodus Automatisk funksjon for 2-sidig kopi Resirkulert papir Energy Star (ENERGY STAR ) Program Maskinen er utstyrt med Strømsparingsmodus hvor strømforbruket reduseres etter en viss tid siden maskinen ble brukt siste gang. Maskinen er også utstyrt med Hvilemodus hvor skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens strømforbruket reduseres til et minimum når maskinen ikke brukes over en bestemt periode. Maskinen går automatisk over i strømsparingmodus når det har gått 9 minutter siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. For mer informasjon, se Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus på side 3-4. Maskinen går automatisk over i hvilemodus når det har gått 29 minutter siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før hvilemodus aktiveres. For mer informasjon, se Hvilemodus og automatisk hvilemodus på side 3-5. Denne maskinen har 2-sidig kopiering som standardfunksjon. Hvis du for eksempel kopierer to -sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2- sidig kopi, reduseres papirforbruket. For mer informasjon, se 2-sidig kopiering på side 3-6. Maskinen kan bruke resirkulert papir, noe som reduserer belastningen på miljøet. Salgs- eller servicerepresentanten din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper. Som et selskap som har sluttet seg til den internasjonale Energy Starprogrammet, har vi fastslått at denne maskinen er i samsvar med standardene som er beskrevet i programmet. OPERATØRHÅNDBOK xxi

24 Om denne operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: Kapittel - Navn på deler Identifiserer maskinens deler, og taster på betjeningspanelet. Kapittel 2 - Klargjøring for bruk Forklarer påfylling av papir, plassering av originaler, tilkobling av maskinen, og nødvendige konfigurasjoner før første bruk. Kapittel 3 - Grunnleggende betjening Beskriver prosedyrene for grunnleggende kopiering, utskrift og skanning. Kapittel 4 - Tilleggsutstyr Beskriver tilleggsutstyret som er tilgjengelig for maskinen. Kapittel 5 - Vedlikehold Beskriver rengjøring og skifte av tonerkassett. Kapittel 6 - Feilsøking Forklarer fremgangsmåten ved feilmeldinger, papirstopp og andre problemer. Tillegg Forklarer hvordan du skriver inn tegn, og gir en oversikt over maskinens spesifikasjoner. xxii OPERATØRHÅNDBOK

25 Konvensjoner i denne håndboken Følgende konvensjoner brukes avhengig av type beskrivelse. Konvensjon Beskrivelse Eksempel Fet Angir tastene på betjeningspanelet eller en datamaskinskjerm. Trykk Start-tasten. [Vanlig] Angir berøringspanelets taster. Trykk [OK]. Kursiv Angir en melding som vises på berøringspanelet. Brukes for å angi et nøkkelord, en setning eller referanser til ytterligere informasjon. Klar til å kopiere vises. For mer informasjon, se Hvilemodus og automatisk hvilemodus på side 3-4. Merk Angir tilleggsinformasjon eller - operasjoner for referanse. MERK: Viktig Forsiktig Angir elementer som er påkrevd eller forbudt, for å unngå problemer. Angir hvilke forholdsregler som må tas for å forhindre skade på personer eller maskinvare, og hvordan man skal forholde seg. VIKTIG: FORSIKTIG: OPERATØRHÅNDBOK xxiii

26 Beskrivelse av prosedyrer for bruk I denne operatørhåndboken brukes tastene på berøringspanelet som følger: Faktisk prosedyre Trykk [Kopier]. Trykk [Neste] i Hurtigoppsett. Trykk [ ] to ganger. Trykk [Endre] i Originalbilde. Beskrivelse i denne operatørhåndboken Trykk [Kopier], [Neste] i Hurtigoppsett, [ ] to ganger, og deretter [Endre] i Originalbilde. xxiv OPERATØRHÅNDBOK

27 Originaler og papirstørrelser Denne delen forklarer konvensjonene som brukes i denne håndboken ved henvisning til originalstørrelser eller papirstørrelser. Som for A4, B5 og Letter, som kan brukes enten horisontalt eller vertikalt, brukes en ekstra R for å angi horisontal orientering på originalen eller papiret. Orientering Angitt størrelse * Vertikal orientering A4, B5, A5, B6, B B A6, 6K, Letter, Statement A A Original Papir For originalene og papir er dimensjonen A lengre enn B. Horisontal orientering B A A B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 6K-R, Letter-R, Statement-R Original Papir For originalene og papir er dimensjonen A kortere enn B. * Størrelsen på originalen eller papiret som kan brukes, avhenger av funksjonen og innmatingsbrettet. Du finner mer informasjon på siden som beskriver funksjonen eller innmatingsbrettet. OPERATØRHÅNDBOK xxv

28 Ikoner på berøringspanelet Følgende ikoner brukes på berøringspanelet for å angi orienteringen for original og papir. Orientering Originaler Papir Vertikal orientering Horisontal orientering xxvi OPERATØRHÅNDBOK

29 Navn på deler I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke taster som finnes på betjeningspanelet. Maskinen Betjeningspanel OPERATØRHÅNDBOK -

30 Navn på deler Maskinen Originaldeksel (tilleggsutstyr) 2 Glassplate 3 Indikatorplater for originalstørrelse 4 Feilindikator... Blinker når en feil inntreffer og jobben blir stoppet 5 Mottaksindikator... Blinker når data blir mottatt 6 Venstre deksel 7 Hendel for venstre deksel 8 Venstre deksel 2 9 Klemmeholder 0 Betjeningspanel Kassett 2 Kassett 2-2 OPERATØRHÅNDBOK

31 Navn på deler Tonerkassett 4 Stopper for tonerkassett 5 Rengjøringsstav 6 Toneravfallsboks 7 Rengjøringsbørste 8 Grønt ratt (A) 9 Papirmater (A2) 20 Deksel for papirmater (A3) OPERATØRHÅNDBOK -3

32 Navn på deler Spor for USB-minne (A) 22 Toppskuff 23 Frontdeksel 24 Justeringsknapp for papirbredde 25 Papirlengdefører 26 Bærehåndtak 27 Stopper for utmating 28 Papirbreddeførere 29 Hovedbryter 30 Universalskuff 3 Deksel for minnekort 32 USB-grensesnittkontakt 33 Nettverk-grensesnittkontakt 34 Spor for minnekort 35 Grensesnittspor (OPT) for tilleggsutstyr 36 Grensesnittspor (OPT2) for tilleggsutstyr -4 OPERATØRHÅNDBOK

33 Navn på deler Betjeningspanel Klar til å kopiere. Kopier bilde Eksemplarer Avbryt 4 5 Legg inn original. Original Zoom Papir Forhåndsvisning Automatisk Normal 0 A4 Vanlig Zoom Tetthet Papirvalg -sidig Tekst+foto Sorter >>-sidig 2-sidig Originalbilde Sorter/ forskyv Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0: Tast/indikator for Systemmeny 2 Tast/indikator for Teller 3 Indikator for Utskrift Blinker under utskrift 4 Indikator for Send... Blinker under dataoverføring 5 Indikator for Mottak... Blinker når data blir mottatt 6 Indikator for Minne... Blinker når maskinen bruker harddisken, faksminnet, enheten for sikkerhetskopiering av data (tilleggsutstyr) eller USB-minnet (enhet for generelle formål) 7 Indikator for Feil... Blinker når en feil inntreffer og jobben blir stoppet 8 Tast/indikator for Hjelp 9 Tast/indikator for Avlogging 0 Tast/indikator for Strømsparer Tast for Strøm 2 Av/på-indikator 3 Tast/indikator for Status/Jobbavbrudd 4 Tast/indikator for Program 5 Tast for Applikasjon 6 Tast/indikator for Tilgjengelighetsvisning 7 Tast/indikator for Dokumentboks 8 Tast/indikator for Send 9 Tast/indikator for Kopier 20 Tast for Slett OPERATØRHÅNDBOK -5

34 Navn på deler 2 Talltastatur 22 Tast/indikator for Start 23 Tast for Stopp 24 Tast for Tilbakestill -6 OPERATØRHÅNDBOK

35 2 Klargjøring for bruk I dette kapitlet får du vite hvilke forberedelser du må gjøre før du bruker denne maskinen for første gang, i tillegg til fremgangsmåtene for å legge inn papir og originaler. Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre kabler Koble til kabler Angi dato og klokkeslett Konfigurere et nettverk (LAN-kabeltilkobling) Få tilgang til COMMAND CENTER (innstillinger for Nettverk og Overføring) TCP/IP-innstillinger Sende e-post Administrasjon av brukerpålogging Installere programvare Velge standardskjermbildet (tilleggsutstyr) Endre språk (valgfritt) Legge inn papir Legge inn originaler OPERATØRHÅNDBOK 2-

36 Klargjøring for bruk Kontroller innholdet i pakken Kontroller at følgende elementer er inkludert i pakken. Operatørhåndbok (denne håndboken) Advanced Operation Guide CD-ROM (Product Library) CD-ROM (TWAIN-kompatibelt program) Dokumenter på den vedlagte CD-ROMen Dokumenter Den vedlagte CD-ROMen (Product Library) inneholder følgende dokumenter. Slå opp i dem ved behov. KX Printer Driver Operation Guide Network FAX Driver Operation Guide COMMAND CENTER Operation Guide KM-NET for Clients Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2 OPERATØRHÅNDBOK

37 Klargjøring for bruk Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre kabler Eksempel på tilkobling Kontroller metoden for å koble maskinen til en PC eller et nettverk, og klargjør de nødvendige kablene. 2 Finn ut hvordan maskinen skal kobles til en PC eller et nettverk ved å se på illustrasjonen nedenfor. Koble en skanner til PC-nettverket med en nettverkskabel (00 BASE-TX eller 0 BASE-T) Administratorens PC Utskrift COMMAND CENTER Nettverksinnstillinger, standardinnstillinger for skanner, bruker- og mottakerregistrering Flerfunksjonsenhet Nettverk Send e-post Sender bildedataene av skannede originaler til ønsket mottaker som en fil vedlagt en e-postmelding. Nettverk Send SMB USB Nettverk Lagrer det skannede bildet som en datafil på PCen. Nettverksfaks (tilleggsutstyr) Nettverk Nettverk Send FTP Sender det skannede bildet som en datafil via FTP. Faksenhet (tilleggsutstyr) Faks Nettverk TWAIN-skanning WIA-skanning Nettverk TWAIN og WIA er et standardisert grensesnitt for kommunikasjon mellom programmer og bildetakingsenheter. OPERATØRHÅNDBOK 2-3

38 Klargjøring for bruk Klargjøre nødvendige kabler Følgende grensesnitt er tilgjengelige for å koble maskinen til en PC. Klargjør de nødvendige kablene i henhold til grensesnittet du bruker. Tilgjengelige standardgrensesnitt Funksjon Grensesnitt Nødvendig kabel Skriver/Skanner/ Nettverksfax* Nettverksgrensesnitt LAN (0 BASE-T eller 00 BASE-TX, skjermet) Skriver USB-grensesnitt USB 2.0-kompatibel kabel (høy hastighet, USBkompatibel, maks. 5,0 m, skjermet) * Funksjon tilgjengelig ved bruk av faksenhet (tilleggsutstyr). Du finner mer informasjon om nettverksfaks i Fax Kit Operation Guide. 2-4 OPERATØRHÅNDBOK

39 Klargjøring for bruk Koble til kabler Koble til LAN-kabel (tilleggsutstyr) Følg trinnene nedenfor for å koble en LAN-kabel til maskinen. Når maskinen er på, trykker du først Strøm-tasten på betjeningspanelet. Kontroller at Strøm-indikatoren og minneindikatoren er av. Etter dette slår du av hovedbryteren. 2 Kontroller at indikatorene er av. 2 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittet på høyre side av maskinen. 3 Koble den andre enden av kabelen til huben. 4 Konfigurer nettverket. For mer informasjon, se Konfigurere et nettverk (LAN-kabeltilkobling) på side 2-0. OPERATØRHÅNDBOK 2-5

40 Klargjøring for bruk Koble til USB-kabel Følg trinnene nedenfor for å koble en USB-kabel til maskinen. Når maskinen er på, trykker du først Strøm-tasten på betjeningspanelet. Kontroller at Strøm-indikatoren og minneindikatoren er av. Etter dette slår du av hovedbryteren. Kontroller at indikatorene er av. 2 Koble USB-kabelen til det riktige grensesnittet på høyre side av maskinen. 3 Koble den andre enden av kabelen til PCen. 2-6 OPERATØRHÅNDBOK

41 Klargjøring for bruk Koble til strømkabelen Koble den ene enden av den medfølgende strømkabelen til maskinen, og den andre enden til en stikkontakt. VIKTIG: Bruk bare strømkabelen som leveres med maskinen. 2 OPERATØRHÅNDBOK 2-7

42 Klargjøring for bruk Angi dato og klokkeslett Følg trinnene nedenfor for å angi dato og klokkeslett på stedet der maskinen installeres. Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og klokkeslettet som er angitt her bli skrevet ut i toppteksten i e- postmeldingen. Angi dato, klokkeslett og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes. MERK: Pass på å angi tidsforskjellen før du angir dato og klokkeslett. Slå på hovedbryteren. 2 Trykk Systemmeny-tasten. 3 Trykk [ ], [Dato/Tid] og deretter [Endre] i Tidssone. 4 Velg område og trykk [OK]. Dato/tid - tidssone Angi tidssone. Velg plasseringen nærmest deg. Tidssone -2:00 Eniwetok -:00 Midway-øya -0:00 Hawaii -09:00 Alaska /3-08:00 Stillehavstid -07:00 Arizona Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 MERK: Trykk [ ] eller [ ] for å vise neste område. 5 Trykk [Endre] for Dato/Klokkeslett. 2-8 OPERATØRHÅNDBOK

43 Klargjøring for bruk 6 Trykk [Av] eller [På] for Sommertid. Dato/tid - dato/klokkeslett Angi dato og klokkeslett Å 0 0 M D T M S Sommertid Av På Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 7 Angi dato og klokkeslett. Trykk [+] eller [ ] i hver innstilling. Dato/tid - dato/klokkeslett Angi dato og klokkeslett Å 0 0 M D T M S Sommertid Av På Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 MERK: Innstillingene omfatter år (Å), måned (M), dato (D), time (T), minutt (M) og sekund (S). 8 Trykk [OK]. 9 Når du avslutter, trykk [Gå tilbake til Topp] gjentatte ganger for å gå tilbake til standardskjermbildet for Systemmeny. OPERATØRHÅNDBOK 2-9

44 Klargjøring for bruk Konfigurere et nettverk (LAN-kabeltilkobling) Maskinen leveres med et standard nettverksgrensesnitt og kan bruke hver av TCP/IP-, IPX/SPX-, NetBEUI- og AppleTalk-protokollene, slik at nettverksutskrift kan utføres på ulike plattformer, for eksempel Windows, Macintosh, UNIX og NetWare. Angi TCP/IP (ved bruk av fast IP-adresse) Følg trinnene nedenfor for å angi TCP/IP når en fast IP-adresse blir brukt. Kontroller at en IP-adresse er tilgjengelig ved å be nettverksansvarlig om å hente den på forhånd. Trykk Systemmeny-tasten. 2 Trykk [System], [Neste] i Nettverk og deretter [Endre] i TCP/IP. 3 Trykk [På] i TCP/IP. System - TCP/IP Bruk TCP/IP. Av DHCP På På Av IP-adresse Delnettmaske Standard gateway Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Trykk [Av] i DHCP. 5 Trykk [IP-adresse] og skriv inn IPadressen med talltastene. System - TCP/IP Bruk TCP/IP. Av DHCP På På Av IP-adresse Delnettmaske Standard gateway Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 2-0 OPERATØRHÅNDBOK

45 Klargjøring for bruk 6 Trykk [Nettverksmaske] og skriv inn adressen med talltastene. 7 Trykk [Standard gateway] og skriv inn adressen med talltastene. 8 Kontroller at alle adressene er skrevet inn riktig, og trykk [OK]. 2 9 Trykk Strøm-tasten, og etter at du har bekreftet at Strøm-tasten/ indikatoren og minneindikatoren er slått av, slår du hovedbryteren av og på. Angi TCP/IP (ved bruk av DHCP) Følg trinnene nedenfor for å angi TCP/IP når en DHCP-server er tilgjengelig. Trykk Systemmeny-tasten. 2 Trykk [System], [Neste] i Nettverk og deretter [Endre] i TCP/IP. 3 Trykk [På] i TCP/IP og [På] i DHCP. System - TCP/IP Bruk TCP/IP. Av DHCP På På Av IP-adresse Delnettmaske Standard gateway Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Trykk [OK]. 5 Trykk Strøm-tasten, og etter at du har bekreftet at Strøm-tasten/ indikatoren og minneindikatoren er slått av, slår du hovedbryteren av og på. OPERATØRHÅNDBOK 2-

46 Klargjøring for bruk Få tilgang til COMMAND CENTER (innstillinger for Nettverk og Overføring) COMMAND CENTER er et verktøy som brukes til oppgaver som kontroll av bruksstatusen til maskinen og endring av innstillinger for sikkerhet, nettverksutskrift, e-postoverføring og avansert nettverksbruk. MERK: Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt. Du finner mer informasjon om bruk av faksenheten i Fax Kit Operation Guide. Fremgangsmåten for å få tilgang til COMMAND CENTER er som følger: Start webleseren. 2 Skriv inn maskinens IP-adresse i adresse- eller plasseringsfeltet. For eksempel Websiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og COMMAND CENTER samt gjeldende status. 3 Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen. Verdiene for hver kategori må angis separat. Hvis det er angitt begrensninger for COMMAND CENTER, må du angi riktig brukernavn og passord for å få tilgang til andre sider enn startsiden. 2-2 OPERATØRHÅNDBOK

47 Klargjøring for bruk TCP/IP-innstillinger Bruk denne siden til å angi innstillingene som kreves for nettverksutskrift og sending av e-post. Fremgangsmåten for å angi TCP/IP-innstillingene er som følger: 2 Trykk Avansert -> Protokoller -> TCP/IP -> Generelt. 2 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert av feltene. OPERATØRHÅNDBOK 2-3

48 Klargjøring for bruk Innstillingene som må angis på TCP/IP-innstillingsskjermen er som følger: Element Vertsnavn IP-adresse Nettverksmaske Standard gateway DHCP/BOOTP RARP DNS-server (Primær, sekundær) Domenenavn WINS-server (Primær, sekundær) Område-ID Kontroll av FTP-status Beskrivelse Angir et navn til maskinsystemets nettverkskomponent. Dette navnet brukes også som NetBEUI-skrivernavn og SNMP sysname-objekt. Tilordner IP-adressen til maskinsystemets nettverkskomponent. Formatet for IPadressen er tall på fire byte (32 bits) skilt med punktum, for eksempel Angir nettverksmasken som er konfigurert på maskinsystemets nettverkskomponent. Hvis maskinsystemet ikke tilordner en brukbar standardverdi automatisk, og første tall i IP-adressen er mellom 92 og 254, bruker du som nettverksmaske. IP-adressen til gateway-ruteren for lokalnettverket. Identifiserer hvordan maskinen henter IP-konfigurasjonen: DHCP/BOOTP: automatisk konfigurering via en BOOTP-server eller en DHCP-server. Automatisk konfigurering ved hjelp av Reverse Address Resolution Protocol. IP-adressen til de primære og sekundære Domain Name System-serverne (DNS-serverne). Domenenavnsystemet (DNS) som maskinsystemet tilhører, for eksempel abcdnet.com. Det skal ikke inneholde vertsmaskinnavnet. IP-adressen til de primære og sekundære Windows Internet Name Serviceserverne (WINS-serverne). Denne delen bestemmer området av IP-adresser som en Windows-server kan tildele eller lease til nettverkskomponenter som ber om det. En DHCP-server håndterer maskinsystemets registreringskringkastinger og returnerer en IPadresse til det. DHCP-serveren kan være konfigurert for å tildele en IP-adresse i en begrenset tidsperiode (midlertidig leasing) eller i en ubegrenset tidsperiode (ubegrenset leasing), eller den kan være konfigurert med en permanent adressereservering for maskinsystemet. Aktiverer eller deaktiverer kontroll av FTP-status. 3 Trykk Send. 4 Når innstillingene er fullført, må du starte maskinen på nytt for å lagre innstillingene. 2-4 OPERATØRHÅNDBOK

49 Klargjøring for bruk Sende e-post Ved å angi bestemte SMTP-innstillinger kan du sende bilder som er lastet på denne maskinen som e-postvedlegg. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må denne maskinen være tilkoblet en e-postserver som bruker SMTP-protokollen. 2 Kontroller følgende før du sender bilder som ligger på denne maskinen som e-postvedlegg: Nettverksmiljøet som brukes for å koble denne maskinen til e- postserveren En kontinuerlig tilkobling via et lokalnettverk anbefales. SMTP-innstillinger Bruk COMMAND CENTER til å registrere SMTP-serverens IPadresse og vertsnavn. Hvis det er satt begrensninger på størrelsen på e-postmeldinger, kan det hende at det ikke er mulig å sende svært store e-postmeldinger. Fremgangsmåten for å angi SMTP-innstillingene er som følger: Trykk Avansert -> SMTP -> Generelt. OPERATØRHÅNDBOK 2-5

50 Klargjøring for bruk 2 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert av feltene. Innstillingene som må angis på SMTP-innstillingsskjermen er som følger: Element SMTP-protokoll Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokoll. Denne protokollen må være aktivert hvis du skal bruke e-post. SMTP-portnummer Angi SMTP-portnummeret eller bruk standard SMTP-port 25. SMTP-servernavn Tidsavbrudd for SMTP-server Godkjenningsprotokoll Godkjenn som Påloggingsbrukernavn Påloggingspassord POP før SMTP-tidsavbrudd Test Størrelsesbegrensning for e-post Angi IP-adressen eller navnet til SMTP-serveren. Maksimumslengden for SMTP-servernavnet og IP-adressen er 62 tegn. Hvis du skriver inn navnet, må også en DNS-serveradresse være konfigurert. DNS-serveradressen kan angis i kategorien TCP/IP - Generelt. Angi standard tidsavbrudd for serveren i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer SMTP-godkjenningsprotokollen eller angir POP før SMTP som protokoll. SMTP-godkjenningen kan bruke Microsoft Exchange Godkjenning kan gjøres fra tre POP3-kontoer, eller du kan velge en annen konto. Hvis Annet er valgt for Godkjenning, vil påloggingsbrukernavnet som angis her, brukes ved SMTP-godkjenning. Maksimumslengden for påloggingsbrukernavnet er 62 tegn. Hvis Annet er valgt for Godkjenning, vil passordet som angis her, brukes ved godkjenning. Maksimumslengden for påloggingspassordet er 62 tegn. Skriv inn tidsavbruddet (i sekunder) hvis du velger POP før SMTP som godkjenningsprotokoll. Ved å trykke denne tasten tester du om SMTP-forbindelsen kan opprettes. Skriv inn maksimumsstørrelsen for e-post som kan sendes i kilobyte. Når verdien er 0, er begrensningen for e-poststørrelse deaktivert. 2-6 OPERATØRHÅNDBOK

51 Klargjøring for bruk Element Avsenderadresse Signatur Domenebegrensning Skriv inn e-postadressen til personen som er ansvarlig for skannersystemet, for eksempel maskinadministratoren, slik at en svarrapport eller rapport om mislykket levering vil gå til en person og ikke til maskinen. Avsenderadressen må skrives inn korrekt for SMTP-godkjenning. Maksimumslengden for avsenderadressen er 26 tegn. Skriv signaturen. Signaturen er fritekst som vil vises nederst i e-postmeldingen. Den brukes ofte for ytterligere identifikasjon av maskinen. Maksimumslengden for signaturen er 26 tegn. 3 Trykk Send. Beskrivelse Skriv inn domenenavnene som kan godtas eller avvises. Maksimumslengden for domenenavnet er 30 tegn. Du kan også angi e-postadresser. 2 OPERATØRHÅNDBOK 2-7

52 Klargjøring for bruk SMB-innstillinger Ved hjelp av SMB-funksjonen kan du lagre skannede bilder på en datamaskin som er tilkoblet nettverket. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du merke deg følgende informasjon: Påloggingsbrukernavn Påloggingspassord SMB-portnummer (vanligvis 39) Datamaskinens IP-adresse og vertsnavn Datamaskinbanen (til målmappen som skal brukes til de lagrede bildene) Målmappedeling (skrivbar delt mappe) Brukernavnet og passordet som ble angitt ved hjelp av betjeningspanelet, brukes også til å logge på datamaskinen der målmappen finnes. Angi tilgangsrettighetene for mappen i Windows på datamaskinen der mappen finnes. Denne delen forklarer hvordan du skal angi SMB-innstillingene i COMMAND CENTER. Trykk Skanner -> SMB. 2 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert av feltene. Innstillingene som må angis på SMB-innstillingsskjermen er som følger: Element Beskrivelse SMB-protokoll SMB-portnummer Slår SMB-protokollen på eller av. Du kan angi portnummeret som skal brukes av SMB. 3 Trykk Send. 2-8 OPERATØRHÅNDBOK

53 Klargjøring for bruk FTP-innstillinger Denne funksjonen konverterer bildefiler som er skannet ved hjelp av denne maskinen, til PDF-, TIFF- eller JPEG-format, og lagrer dem før de lastes opp direkte til FTP-serveren. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du merke deg informasjonen nedenfor. Hvis du er usikker på denne informasjonen, kontakter du systemadministratoren. 2 Påloggingsbrukernavn Påloggingspassord FTP-portnummer (vanligvis 2) FTP-serverens IP-adresse og vertsnavn FTP-banen (til målmappen som skal brukes til de lagrede bildene) Deling av lagringsmålet for FTP-serveren (skrivbar delt mappe) Påloggingsbrukernavnet og -passordet som ble registrert ved hjelp av betjeningspanelet, brukes også til FTP-pålogging. Konfigurer og håndter brukerkontoer på FTP-serveren. Denne delen forklarer hvordan du skal angi FTP-innstillingene i COMMAND CENTER. Trykk Skanner -> FTP. 2 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert av feltene. Innstillingene som må angis på FTP-innstillingsskjermen er som følger: Element Beskrivelse FTP FTP-portnummer Slår FTP på eller av. Du kan angi portnummeret som skal brukes av FTP. 3 Trykk Send. OPERATØRHÅNDBOK 2-9

54 Klargjøring for bruk Lagre informasjon i adresseboken Du kan bruke maskinens betjeningspanel til å lagre e-postadresser, baner til mapper (SMB) på en PC, FTP-serverbanen og faksnumre i den innebygde adresseboken. Du kan også bruke COMMAND CENTER til å legge til, redigere og slette enkeltkontakter og gruppekontakter i adresseboken. Trykk Grunnleggende -> Kontakter i adresseboken -> Legg til kontakt. 2 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert av feltene OPERATØRHÅNDBOK

55 Klargjøring for bruk Innstillingene som må angis på innstillingsskjermen for Kontakter i adresseboken er som følger: Element Nummer Beskrivelse Velg nummeret til denne adresseboken. 2 Navn Angi registreringsnavnet. Maksimumslengden for registreringsnavnet er 32 tegn. E-postadresse Vertsnavn Bane Påloggingsbrukernavn Påloggingspassord Skriv inn e-postadressen. SMB: Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til målet. FTP: Skriv inn IP-adressen eller navnet til FTP-serveren. Maksimumslengden for vertsnavnet er 62 tegn. Skriv inn banen til den påkrevede mappen for opplasting av data. Hvis du for eksempel skal lagre data i ScannerData-mappen i hjemmekatalogen, skriver du \ScannerData. SMB: Skriv inn påloggingsbrukernavnet til målet. FTP: Skriv inn påloggingsbrukernavnet til FTP-serveren. Maksimumslengden for påloggingsbrukernavnet er 62 tegn. SMB: Skriv inn påloggingspassordet til målet. FTP: Skriv inn påloggingspassordet til FTP-serveren. Maksimumslengden for påloggingsbrukernavnet er 62 tegn. 3 Trykk Send. Redigere kontakter i adresseboken Fremgangsmåten for å redigere informasjon på siden Kontakter i adresseboken er som følger: OPERATØRHÅNDBOK 2-2

56 Klargjøring for bruk Trykk Grunnleggende -> Kontakter i adresseboken -> nummer eller navn på kontakten. 2 Endre kontaktinformasjonen. 3 Trykk Send OPERATØRHÅNDBOK

57 Klargjøring for bruk Legge til en ny gruppe Fremgangsmåten for å legge til en ny gruppe i adresseboken er som følger: Trykk Grunnleggende -> Grupper i adresseboken -> Legg til gruppe. 2 2 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert av feltene. Skriv inn følgende innstillinger i skjermbildet Legg til gruppe. Element Nummer Gruppenavn Beskrivelse Angi gruppenummeret. Du kan skrive inn et hvilket som helst tall mellom og Hvis du skriver inn et tall som allerede er i bruk, og du trykker Send, vises en feilmelding. Skriv inn gruppenavnet. Maksimumslengden for gruppenavnet er 32 tegn. 3 Trykk Send. OPERATØRHÅNDBOK 2-23

58 Klargjøring for bruk Redigere grupper Fremgangsmåten for å redigere grupper i adresseboken er som følger: Trykk Grunnleggende -> Grupper i adresseboken -> nummer eller navn på gruppen som skal redigeres. 2 Trykk Legg til medlemmer. Hvis du vil slette et gruppemedlem, trykker du i avmerkingsboksen for medlemmet som skal slettes, og deretter trykker du Slett medlemmer OPERATØRHÅNDBOK

59 Klargjøring for bruk 3 Trykk i avmerkingsboksen for medlemmet som skal legges til i gruppen, og trykk deretter Send. Kontakten legges til som et gruppemedlem. For hver gruppe kan du registrere opptil 0 SMB- og FTP-adresser samlet, og opptil 00 e-postadresser. 2 Registrere en Ekstern adressebok Denne maskinen kan henvise til en adressebok på LDAP-serveren som en ekstern adressebok og lagre faksnummeret og e-postadressen til målet. Aktiver LDAP-parametre i COMMAND CENTER. Fremgangsmåten for å bruke en ekstern adressebok er som følger: Registrer en adressebok på LDAP-serveren. Se Hjelp-menyen i Windows for å få mer informasjon. OPERATØRHÅNDBOK 2-25

60 Klargjøring for bruk 2 I COMMAND CENTER trykker du Avansert -> Håndtering > LDAP. 3 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert av feltene. Innstillingene som må angis på LDAP-innstillingsskjermen er som følger: Element LDAP LDAP-servernavn Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer tilgang til LDAP-serveren. Skriv inn LDAP-serverens IP-adresse eller navn. Maksimumslengden for LDAP-servernavnet er 62 tegn. LDAP-portnummer Skriv inn portnummeret som brukes av LDAP-serveren. Vanligvis brukes 389. Tidsavbrudd for søk Påloggingsbrukernavn Påloggingspassord Maks. søkeresultater Søkebase Skriv inn varigheten for søk på LDAP-serveren. Du kan skrive inn et hvilket som helst tall mellom 5 og 60. Skriv inn brukernavnet som brukes for LDAP-pålogging. Maksimumslengden for påloggingsbrukernavnet er 62 tegn. Skriv inn passordet som brukes for LDAP-pålogging. Maksimumslengden for påloggingspassordet er 62 tegn. Skriv inn maksimalt antall resultater som skal vises når du søker i LDAPadresseboken. Du kan skrive inn et hvilket som helst tall mellom 4 og 30. Angi startpunktet for LDAP-katalogsøk. 4 Trykk Send OPERATØRHÅNDBOK

61 Klargjøring for bruk Administrasjon av brukerpålogging Administrasjon av brukerpålogging angir hvordan brukertilgang håndteres på denne maskinen. Skriv inn et korrekt påloggingsbrukernavn og - passord for brukergodkjenning for å logge på. Det finnes to typer tilgangsrettigheter: Bruker og Administrator. Enkelte elementer i Systemmeny kan bare endres av administratorer. 2 Aktivere/deaktivere administrasjon av brukerpålogging Her kan du aktivere administrasjon av brukerpålogging. Velg en av følgende godkjenningsmetoder: Element Lokal godkjenning Nettverksgodkjenning Beskrivelse Brukergodkjenning basert på brukeregenskaper i listen over lokale brukere som er lagret på maskinen. Brukergodkjenning basert på godkjenningsserveren. Bruk brukeregenskaper som er lagret på godkjenningsserveren for å få tilgang til påloggingssiden for nettverksgodkjenning. Trykk Systemmeny-tasten. 2 Trykk [Brukerpålogging/jobboversikt]. Hvis administrasjon av brukerpålogging er ugyldig, vises skjermbildet for brukergodkjenning. Skriv inn et påloggingsbrukernavn og -passord, og trykk [Pålogging]. Påloggingsbrukernavnet og -passordet er som standard MERK: Påloggingsbrukernavnet og -passordet gjelder for standardbrukere med administratorrettigheter. 3 Trykk [Neste] i Innstilling av brukerpålogging og deretter [Endre] i Brukerpålogging. OPERATØRHÅNDBOK 2-27

62 Klargjøring for bruk 4 Velg [Lokal godkjenning] eller [Nettverksgodkjenning] for å aktivere administrasjon av brukerpålogging. Hvis du velger [Av], deaktiveres administrasjon av brukerpålogging. Av Brukerpålogging /jobboversikt - brukerpålogging Pålogging Hvis følgende skjermbilde vises under bruk, trykk [Påloggingsbrukernavn]. Lokal godkjenning Nettverksgodkjenning Administrasjon av brukerpålogging. Velg godkjenningsmetode. Vertsnavn Domenenavn Servertype NTLM (WinNT ) Kerberos (Win2000 /2003) Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 Hvis du velger [Nettverksgodkjenning], må du skrive inn vertsnavnet (maks. 62 tegn) og domenenavnet (maks. 254 tegn) for godkjenningsserveren. Velg [NTLM (WinNT)] eller [Kerberos (Win2000/ 2003)] som godkjenningsmetode. MERK: Hvis påloggingsbrukernavnet og -passordet avvises, må du kontrollere følgende innstillinger: Maskinens innstillinger for nettverksgodkjenning Brukeregenskapene for godkjenningsserveren Maskinens og godkjenningsserverens klokkeinnstilling Hvis du ikke kan logge på på grunn av innstillingene på maskinen, logger du på som en hvilken som helst administrator som er registrert i listen over lokale brukere, og korrigerer så innstillingene. Hvis servertypen er [Kerberos (Win2000/2003)], vil bare domenenavn som skrives inn med store bokstaver bli gjenkjent. Pålogging/avlogging 5 Trykk [OK]. Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, må den som skal bruke maskinen, skrive inn påloggingsbrukernavn og -passord. Angi brukernavn og passord. Påloggings - brukernavn Påloggings - passord abcdef ******** Pålogging Status 0/0/2007 0: OPERATØRHÅNDBOK

63 Klargjøring for bruk 2 Skriv inn påloggingsbrukernavnet, og trykk [OK]. MERK: Du finner mer informasjon om tegnregistrering i Metode for å registrere tegn på side 2 i tillegget. 3 Trykk [Påloggingspassord]. 2 4 Skriv inn passordet, og trykk [OK]. 5 Kontroller at påloggingsbrukernavnet og -passordet er korrekt, og trykk [Pålogging]. Avlogging Når du skal logge av maskinen, trykker du Avlogging-tasten for å gå tilbake til skjermbildet for angivelse av Påloggingsbrukernavn/-passord. OPERATØRHÅNDBOK 2-29

64 Klargjøring for bruk Installere programvare Installer den aktuelle programvaren på PCen fra Product Library CD-ROM som følger med hvis du vil bruke skriverfunksjonen for denne maskinen, eller utføre TWAIN/WIA-overføring eller faksoverføring fra PCen. MERK: Installering på Windows XP, Windows NT 4.0/2000, Windows Server 2003 og Windows Vista må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter. Plug and Play er deaktivert på denne maskinen når den er i hvilemodus. Vekk maskinen opp fra strømsparingsmodus eller hvilemodus før du fortsetter. Se Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus på side 3-4 og Hvilemodus og automatisk hvilemodus på side OPERATØRHÅNDBOK

65 Klargjøring for bruk Velge standardskjermbildet (tilleggsutstyr) Velg standardskjermbildet (på berøringspanelet) som skal vises etter åpningsskjermbildet når maskinen er slått på. Standardskjermbildet kan velges blant følgende. 2 Standardskjermbilde Kopiering Send Status Dokumentboks Program Applikasjon Tilgjengelighet kopier Tilgjengelighet send Skjermen som vises like etter at maskinen er slått på. Standardskjermbilde for kopiering (skjermbilde som vises når Kopier-tasten trykkes) Standardskjermbilde for sending (skjermbilde som vises når Send-tasten trykkes) Standardskjermbilde for status/avbryt jobb (skjermbilde som vises når Status/Jobbavbruddtasten trykkes) Standardskjermbilde for Dokumentboks (skjermbilde som vises når Dokumentboks-tasten trykkes) Standardskjermbilde for program (skjermbilde som vises når Program-tasten trykkes) Standardskjermbilde for applikasjon (skjermbilde som vises når Applikasjon-tasten trykkes) Standardskjermbilde for tilgjengelighet kopi (skjermbilde som vises når Tilgjengelighetsvisning-tasten trykkes i skjermbilde for kopiering) Standardskjermbilde for tilgjengelighet send (skjermbilde som vises når Tilgjengelighetsvisning-tasten trykkes i skjermbilde for sending) Trykk Systemmeny-tasten. 2 Trykk [Fellesinnstillinger], og deretter [Endre] i Standardskjermbilde. OPERATØRHÅNDBOK 2-3

66 Klargjøring for bruk 3 Velg ønsket standardskjermbilde. Fellesinnstillinger - standardskjermbilde Angi standardskjermbildet som skal vises når hovedbryteren slås på. Kopier English Status Dokumentboks Program Send Program Tilgj. Kopier Tilgj. Send Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Trykk [OK]. 5 Når du avslutter, trykk [Lukk] gjentatte ganger for å gå tilbake til Systemmeny skjermbildet OPERATØRHÅNDBOK

67 Klargjøring for bruk Endre språk (valgfritt) Følg trinnene nedenfor for å endre språket som skal vises på berøringspanelet. Trykk Systemmeny-tasten. 2 2 Trykk [Fellesinnstillinger], og deretter [Endre] i Språk. 3 Trykk tasten for språket du vil bruke. Fellesinnstillinger - språk Angi språket som skal brukes på berøringspanelskjermen. English Deutsch Français Español Italiano Português Nederlands Norsk Avbryt OK Status 00/2007 0:0 4 Trykk [OK]. 5 Det vises en melding der du blir bedt om å slå strømmen av og på. Trykk [OK]. 6 Trykk Strøm-tasten på betjeningspanelet. Kontroller at Strøm-tasten og minneindikatoren er av. Etter dette slår du på hovedbryteren igjen. Språket på berøringspanelet vil endres. OPERATØRHÅNDBOK 2-33

68 Klargjøring for bruk Legge inn papir Før du legger inn papir Som standard kan papir legges inni de to kassettene og universalskuffen. En papirmater er også tilgjengelig som tilleggsutstyr (se kapittel 4 Tilleggsutstyr). Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre. Bøy hele papirbunken slik at midten buer oppover. 2 Hold bunken i begge ender og strekk den mens du lufter hele bunken. 3 Løft høyre og venstre hånd vekselvis for å lage mellomrom, og få inn luft mellom arkene. 4 Til slutt retter du inn kantene på arkene mot et jevnt, flatt underlag. Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inni maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. FORSIKTIG: Hvis du kopierer på brukt papir (papir som det allerede er kopiert på), må du ikke bruke papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på kopiene. MERK: Hvis utskriftene blir krøllet eller ikke ordentlig stiftet, snur du bunken i kassetten opp ned. Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan føre til problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i universalskuffen eller en kassett, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir OPERATØRHÅNDBOK

69 Klargjøring for bruk Legge papir inni kassettene MERK: Hvis du bruker spesialpapir, for eksempel brevark, hullet papir eller papir med forhåndstrykk av for eksempel logo eller firmanavn, se Advanced Operation Guide. 2 Opptil 500 ark standardpapir (80 g/m 2 ) eller farget papir kan legges inni hver av de to standardkassettene. Følgende papirstørrelser kan brukes: Ledger, Legal, Oficio II, 8,5x3,5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 6 K og 6 K-R. VIKTIG: Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi innstillingen for medietypen. (Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-4). Kassettene kan romme papir på 60 til 20 g/m 2. Ved bruk av papir på 20 g/m 2, angi Tykt for Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-4. Hvis innstillingen av medietypen er feil, kan det oppstå papirstopp og kvaliteten på kopiene blir dårlig. Hvis faksenheten (tilleggsutstyr) er installert, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks. Vanlig, Grovt, Resirkulert, Bond, Farge, Høy kvalitet, Egendef -8 Dra kassetten ut til den stopper. MERK: Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen. OPERATØRHÅNDBOK 2-35

70 Klargjøring for bruk 2 Klem sammen justeringsknappen for papirbredde, og flytt papirbreddeførerne slik at de ligger inntil arkene. MERK: Papirstørrelsene er angitt på kassetten. 3 Bruk papirlengdeføreren, og flytt platen slik at den ligger inntil arkene. MERK: Papirstørrelsene er angitt på kassettene. Du kan veksle mellom tommestørrelse og metrisk størrelse (A- og B-størrelser) ved å følge trinnene nedenfor for å justere størrelsesbryteren.. Klem sammen justeringsknappen for papirbredde, og flytt papirbreddeføreren slik at den ikke ligger inntil arkene. 2. Vri størrelsesbryteren A 90. > 3. Flytt størrelseshendelen B opp (C) eller ned (I). C: metrisk størrelse (centimeter) (A- og B-størrelser) I: tommestørrelse A B 4. Vri størrelsesbryteren 90 for å låse den. > 2-36 OPERATØRHÅNDBOK

71 Klargjøring for bruk 4 Rett inn papiret mot venstre side av kassetten. 2 VIKTIG: Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inni maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt (se tegningen nedenfor). Når du legger inn papiret, må den siden som var nærmest pakkeforseglingen vende oppover. Papirlengde- og papirbreddeførerne må justeres etter papirstørrelsen. Hvis du legger inn papir uten å justere disse førerne, kan det føre til forskjøvet mating og papirstopp. Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne hviler stødig mot papiret. Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må førerne justeres. 5 Sett inn det aktuelle papirstørrelseskortet for å angi størrelsen på papiret som er lagt i. 6 Skyv kassetten forsiktig inn. OPERATØRHÅNDBOK 2-37

72 Klargjøring for bruk MERK: Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i originalemballasjen. 7 Velg medietypen (vanlig, resirkulert osv.) som er lagt i kassetten. (Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-4.) Legge inn papir i universalskuffen Opptil 200 ark med vanlig papir (80 g/m 2 ) kan legges inni universalskuffen. Universalskuffen har plass til papirstørrelser fra A3 til A6-R og Hagaki og fra Ledger til Statement-R, 8K, 6K og 6K-R. Pass på å bruke universalskuffen når du skriver ut på spesialpapir. VIKTIG: Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi innstillingen for medietypen. (Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-4). Hvis faksenheten (tilleggsutstyr) er installert og du bruker universalskuffen, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks. Vanlig, Grovt, Resirkulert, Bond, Farge, Høy kvalitet, Egendef - 8 Universalskuffen har følgende kapasitet: Tykt papir (20 g/m 2 ): 30 ark Tykt papir (60 g/m 2 ), japansk noshi-papir: 00 ark Tykt papir (200 g/m 2 ): 50 ark Hagaki: 80 ark OHP-film: 25 ark Konv. DL, Konv. C5, Konv. #0 (Commercial #0), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 ark MERK: Når du legger inn papir med egendefinert størrelse, må du skrive inn papirstørrelsen, se Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen på side Når du bruker spesialpapir, for eksempel transparenter eller tykt papir, må du velge medietype, se Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen på side OPERATØRHÅNDBOK

73 Klargjøring for bruk Åpne universalskuffen. 2 2 Juster papirbreddeførerne etter papirets bredde. 3 Legg papiret inni skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper. VIKTIG: La siden som var nærmest pakkeforseglingen vende oppover. Krøllet papir må rettes ut før det brukes. Rett ut den øverste kanten hvis den er krøllet. Legge inn konvolutter Opptil 20 konvolutter kan legges inni universalskuffen. Følgende konvoluttstørrelser kan brukes: Konvolutt som kan brukes Størrelse Monark 3 7/8" 7 /2" Konv. #0 (Commercial #0) 4 /8" 9 /2" OPERATØRHÅNDBOK 2-39

74 Klargjøring for bruk Konvolutt som kan brukes Størrelse Konv. DL Konv. C mm mm Executive 7 /4" 0 /2" Konv. #9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Konv. #6 (Commercial #6 3/4) 3 5/8" 6 /2" ISO B5 Konv. C4 Oufuku Hagaki Youkei 2 Youkei mm mm mm 62 4 mm mm Åpne universalskuffen. 2 Juster papirbreddeførerne etter bredden på konvolutten. 3 Lukk flippen hvis det gjelder konvolutter i liggende format. Skyv konvolutten helt inn langs breddeførerne med utskriftssiden opp og med flippen lukket. Åpne flippen hvis det gjelder konvolutter i stående format. Skyv konvolutten helt inn langs breddeførerne med utskriftsiden opp, og med flippen plassert i motsatt retning av åpningen OPERATØRHÅNDBOK

75 Klargjøring for bruk 2 VIKTIG: Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side. MERK: Når du legger konvolutter inni universalskuffen, må du velge konvoluttype, se Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen på side Angi papirstørrelse og -media Standardinnstilling for papirstørrelse for kassett og 2, for universalskuffen og for papirmateren (tilleggsutstyr) (kassett 3 og 4) er [Automatisk gjenkjenning], og standardinnstillingen for medietype er [Vanlig]. For å fastslå papirtypen som skal brukes i kassettene, angi innstilling for papirstørrelse og medietype. (Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-4.) For å fastslå papirtypen som skal brukes i universalskuffen, angi innstilling for papirstørrelse. (Se Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen på side 2-44.) Angi papirstørrelse og medietype for kassettene For å fastslå papirtypen som skal brukes i kassett eller 2, eller i papirmateren (tilleggsutstyr) (kassett 3 og 4), angi papirstørrelsen. Hvis du OPERATØRHÅNDBOK 2-4

76 Klargjøring for bruk bruker en medietype som er forskjellig fra vanlig papir, må du også angi innstillingen for medietypen. Valgelement Størrelse/type som kan velges Papirstørrelse Automatisk Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk. Velg om papiret er i Metrisk størrelse eller i Tommer. Standardstørrelser Standardstørrelser 2 Velg blant standardstørrelsene. Følgende papirstørrelser kan velges: Tommestørrelse: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 3,5" og Oficio II Metrisk størrelse: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio Velg blant standardstørrelsene som ikke er inkludert i standardstørrelse. Følgende papirstørrelser kan velges: Tommestørrelse: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio, 8K, 6K-R og 6K Metrisk størrelse: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 3,5" og Oficio II, 8K, 6 K-R og 6 K Medietype Vanlig, Grovt, Vellum, Resirkulert, Forh.utskr., Bond, Farge, Forh.hullet, Brevhode, Høy kvalitet og Egendef -8 Trykk Systemmeny-tasten. 2 Trykk [Fellesinnstillinger], [Neste] i Original/papiroppsett, [Neste] i Kassettinnstilling. 3 Kassettinnstilling, velg en av [Kassett ] i [Kassett 4], og trykk [Neste]. Trykk deretter Papirstørrelse -> [Endre]. MERK: [Kassett 3] og [Kassett 4] vises når papirmateren (tilleggsutstyr) er installert OPERATØRHÅNDBOK

77 Klargjøring for bruk 4 For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen, trykk [Automatisk] og velg [Metrisk] eller [Tommer] som enhet. Fellesinnstillinger - papirstørrelse Angi papirstørrelse for kassett. Automatisk Standardstørrelser Standardstørrelser 2 Metrisk Tommer 2 Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 For å velge papirstørrelsen, trykk [Standardstørrelser ] eller [Standardstørrelser 2], og velg papirstørrelsen. Fellesinnstillinger - egendefinert Angi papirstørrelse for kassett. Automatisk Standardstørrelser Standardstørrelser 2 A3 A4 A4 A5 B4 B5 B5 Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 5 Trykk [OK]. Forrige skjermbilde vises på nytt. 6 Trykk [Endre] i Medietype, og velg medietype. Trykk deretter [OK]. Fellesinnstillinger - medietype Vanlig Velg papirtype i kassett. Grovt Vellum Resirkulert Forh.utskr. Bond Farge Forhåndshullet Brevhode Tykt Høy kvalitet Egendefinert Egendefinert 2 Egendefinert 3 Egendefinert 4 Egendefinert 5 Egendefinert 6 Egendefinert 7 Egendefinert 8 Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 OPERATØRHÅNDBOK 2-43

78 Klargjøring for bruk Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen For å fastslå papirtypen som skal brukes i universalskuffen, angi papirstørrelsen. Når du bruker en annen type papir enn vanlig papir, angi medietypen. Papirstørrelse Medietype Element Automatisk Standardstørrelser Standardstørrelser 2 Annet Registrering av størrelse Beskrivelse Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk. Velg om papiret er i Metrisk størrelse eller i Tommer. Velg blant standardstørrelsene. Følgende papirstørrelser kan velges: Tommestørrelse: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 8,5 3,5" og Oficio II Metrisk størrelse: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R og Folio Velg blant standardstørrelsene som ikke er inkludert i standardstørrelse. Følgende papirstørrelser kan velges: Tommestørrelse: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R og Folio, 8K, 6 K-R og 6 K Metrisk størrelse: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 8,5 3,5" og Oficio II, 8 K, 6 K-R og 6 K Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser. Følgende papirstørrelser kan velges: ISO B5, Konv. #0 (Commercial #0), Konv. #9 (Commercial #9), Konv. #6 (Commercial #6 3/4), Konv. Monarch, Konv. DL, Konv. C5, Konv. C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Oppgi en størrelse som ikke er inkludert i standardstørrelsen. Følgende papirstørrelser kan velges: Tommestørrelse X (horisontalt): 5,83-7" (i trinn på 0,0"), Y (vertikalt): 3,86-,69" (i trinn på 0,0"), Metrisk størrelse X (horisontalt): mm (i trinn på mm), Y (vertikalt): mm (i trinn på mm) Følgende medietyper kan velges: Vanlig, Grovt, Transparent, Vellum, Etiketter, Brevhode, Resirkulert, Forh.utskr., Bond, Kartong, Farge, Forh.hullet, Konvolutt, Grov, Høy kvalitet og Egendef OPERATØRHÅNDBOK

79 Klargjøring for bruk Trykk Systemmeny-tasten. 2 2 Trykk [Fellesinnstillinger], [Neste] i Original/papiroppsett, [Neste] i innstilling av universalskuff, og deretter [Endre] i Papirstørrelse. 3 For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen, trykk [Automatisk] og velg [Metrisk] eller [Tommer] som enhet. For å velge papirstørrelsen, trykk [Standardstørrelser ], [Standardstørrelser 2], [Annet] eller [Registrering av størrelse], og velg papirstørrelsen. Fellesinnstillinger - innstilling for generell skuff Angi papirstørrelse for generell skuff. Automatisk Standard - størrelser Standard - størrelser 2 Annet Registrering av størrelse A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio Avbryt OK Status Papiret forblir i dokumentbehandler. 0/0/2007 0:0 Hvis du har valgt [Registrering av størrelse], trykk [+] eller [ ] for å skrive inn størrelser for X (horisontalt) eller Y (vertikalt). Du kan skrive inn størrelsen direkte med talltastene ved å trykke [Talltaster]. Fellesinnstillinger - innstilling for generell skuff Angi papirstørrelse for generell skuff. Automatisk Standard - størrelser Standard - størrelser 2 Annet Reg. av størrelse X(48-432) Y( ) mm # taster mm # taster Avbryt Status Papiret forblir i dokumentbehandler. 0/0/2007 0:0 OK 4 Trykk [OK]. Forrige skjermbilde vises på nytt. OPERATØRHÅNDBOK 2-45

80 Klargjøring for bruk 5 Trykk [Endre] i Medietype, og velg medietype. Trykk deretter [OK]. Fellesinnstillinger - medietype Velg papirtype i generell skuff. Vanlig Transparent Grovt Vellum Etiketter Resirkulert Forh.utskr. Bond Kartong Farge Forhåndshullet Brevhode Konvolutt Tykt Høy kvalitet Egendefinert Egendefinert 2 Egendefinert 3 Egendefinert 4 Egendefinert 5 Egendefinert 6 Egendefinert 7 Egendefinert 8 Avbryt OK Status 0/0/2007 0: OPERATØRHÅNDBOK

81 Klargjøring for bruk Legge inn originaler Legge inn originaler på glassplaten Følg trinnene nedenfor for å legge inn originaler for kopiering, sending eller lagring. 2 Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler. Åpne originaldekselet. MERK: Hvis dokumentmateren (tilleggsutstyr) er installert, åpner du den. Før du åpner dokumentmateren, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på originalbrettet eller på originalutmatingsbrettet. Originaler som blir liggende på originalbrettet eller originalutmatingsbrettet kan falle ned når dekselet til dokumentmateren åpnes. Hold dokumentmateren åpen hvis originalen har en tykkelse på 40 mm eller mer. 2 Legg inn originalen. La siden som skal skannes vende nedover, og legg inn originalen helt inntil indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre venstre hjørne som referansepunkt. OPERATØRHÅNDBOK 2-47

82 Klargjøring for bruk Indikatorplater for originalstørrelse (Amerikanske modeller) (Europeiske modeller) 3 Lukk originaldekselet. VIKTIG: Ikke press originaldekselet hardt ned når du lukker det. For stort press kan føre til at glassplaten sprekker. MERK: Det kan oppstå skygger rundt kantene og langs midten av kopier som lages fra originaler som ikke ligger helt flatt. FORSIKTIG: Ikke gå fra dokumentmateren åpen da dette kan føre til personskade OPERATØRHÅNDBOK

83 Klargjøring for bruk Legge inn originaler i dokumentmateren Dokumentmateren (tilleggsutstyr) skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av todisige originaler blir skannet. Navn på dokumentmaterens deler () (2) (3) (4) (5) (6) 2 (7) () Indikator for originalplassering (2) Toppdeksel (3) Originalbreddeførere (4) Originalbrett (5) Originalutmatingsbrett (6) Originalstopper (7) Åpningshåndtak Originaler som dokumentmateren kan bruke Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler: Vekt 45 g/m 2 til 60 g/m 2 Størrelse Kapasitet Maks. A3 til min. A5-R Maks. Ledger til min. Statement-R Vanlig papir (80 g/m 2 ), farget papir, resirkulert papir: 75 ark (originaler med blandet størrelse: 30 ark) Tykt papir (20 g/m 2 ): 49 ark Tykt papir (60 g/m 2 ): 37 ark Kunstpapir, belagt papir: ark Papir med høy kvalitet (0 g/m 2 ): 54 ark Originaler som ikke kan brukes av dokumentmateren Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler. Myke originaler, f.eks. vinylpapir Transparenter, f.eks. OHP-film Karbonpapir Originaler med svært glatte overflater Originaler med teip eller lim OPERATØRHÅNDBOK 2-49

84 Klargjøring for bruk Våte originaler Originaler med korrekturlakk som ikke har tørket Originaler med uregelmessig form (ikke-rektangulære) Originaler med utskjæringer Krøllete papir Originaler som er brettet (rett ut brettene før du legger originalene inn; hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.) Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (fjern binders eller stifter, og rett ut bretter, krøller eller bretter før du legger originalen inn, hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.) Hvordan legge inn originaler VIKTIG: Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Hvis tidligere utmatede originaler blir liggende, kan dette føre til at de nye originalene setter seg fast. Juster originalbreddeførerne slik at de ligger inntil originalene. 2 Legg inn originalene. Plasser siden som skal skannes (eller den første siden av tosidige originaler) slik at den vender oppover. Skyv originalen inn i dokumentmateren så langt den kommer. Indikatoren for originalplassering tennes. VIKTIG: Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt inntil originalene. Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må originalbreddeførerne justeres. Eventuelle mellomrom kan føre til papirstopp OPERATØRHÅNDBOK

85 Klargjøring for bruk Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt. Hvis du legger inn for mye, kan det føre til papirstopp (se figuren nedenfor). Originaler med hull eller perforering, må plasseres slik at hullene eller perforeringene vil bli skannet sist (ikke først). 2 Indikator for originalplassering Indikatoren for originalplassering er tent eller er avslått avhengig av hvordan originalene er plassert. Indikatorer og tilhørende status er som følger: Grønn (øvre indikator) er tent: Originalen er plassert riktig. Grønn (øvre indikator) blinker: Originalen er ikke plassert riktig. Fjern og legg inn på nytt. Rød (nedre indikator) blinker: Originalen sitter fast. Fjern originalen som sitter fast, og legg den inn på riktig måte. OPERATØRHÅNDBOK 2-5

86 Klargjøring for bruk 2-52 OPERATØRHÅNDBOK

87 3 Grunnleggende betjening Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner: Slå på/av Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus Hvilemodus og automatisk hvilemodus Justere vinkelen på betjeningspanelet Berøringspanelskjerm Kopiering Skrive ut - skrive ut fra programmer Sende Angi mål Bruke Dokumentboks Skrive ut dokumenter som er lagret i det flyttbare USBminnet Avbryte/vise/endre jobber Kontrollere gjenværende toner og papir Hurtigoppsett-skjermbildet OPERATØRHÅNDBOK 3-

88 Grunnleggende betjening Slå på/av Slå på Åpne dekselet på hovedbryteren, og slå hovedbryteren på. Blinking/lys for hver tast/indikator Når du slår på hovedbryteren, blinker taster/indikatorer som Kopier eller Send. Blinking: Lys av: Lys på: Denne funksjonen er i ferd med å bli klargjort. Etter hvert som hver tast er klar, slås de respektive indikatorene av. Denne funksjonen er klar. Denne funksjonen er valgt. Kopier er valgt som standard slik at Kopier-tasten/indikatoren slås på først. MERK: Taster der indikatoren er av, kan brukes selv om en annen tast fortsatt blinker. Hvis den valgfrie sikkerhetsnøkkelen er installert, kan det hende at det vises en melding om at sikkerhetsfunksjonen aktiveres, og at det kan ta litt tid å starte når strømmen er slått på. VIKTIG: Når du slår av hovedbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5 sekunder, og slå deretter på hovedbryteren. Slå av Før du slår av hovedbryteren, må du trykke Strøm-tasten på betjeningspanelet til av. Kontroller at Strøm-tasten og minneindikatoren er av før du slår av hovedbryteren. FORSIKTIG: Harddisken kan brukes når Strøm-tasten eller minneindikatoren er tent eller blinker. Det kan føre til skader hvis du slår av hovedbryteren når harddisken er i bruk. 3-2 OPERATØRHÅNDBOK

89 Grunnleggende betjening 3 Kontroller at indikatorene er av. VIKTIG: Ikke slå hovedbryteren av når faksenheten (tilleggsutstyr) er installert. Hvis du slår hovedbryteren av, kan du ikke motta faksmeldinger. I tilfelle maskinen ikke skal brukes over en lang periode FORSIKTIG: Hvis maskinen ikke skal brukes over en lang periode (ferie, osv.), må du av sikkerhetsmessige årsaker ta støpselet ut av stikkontakten. For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassettene og legg det i posen for oppbevaring av papir. OPERATØRHÅNDBOK 3-3

90 Grunnleggende betjening Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus Strømsparingsmodus For å aktivere strømsparingsmodus, trykk Strømsparing-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på betjeningspanelet slås av for å spare strøm, bortsett fra Strømsparer- og Strøm-indikatoren, og hovedbryteren. Denne tilstanden kalles strømsparingsmodus. Hvis utskriftsdata blir mottatt i strømsparingsmodus, starter maskinen automatisk og starter utskriften. Også når faksdata blir mottatt når maskinen er i strømsparingsmodus og faksenheten (tilleggsutstyr) brukes, starter maskinen automatisk og starter utskriften. For å forsette, utfør en av de følgende handlingene. Maskinen vil være klar til bruk innen 0 sekunder. Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet. Åpne originaldekselet eller dokumentmateren. Plasser originalene i dokumentmateren (tilleggsutstyr). Automatisk strømsparingsmodus Hvis du velger automatisk strømsparingsmodus, aktiveres strømsparingsmodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet. Standard forhåndsinnstilling er 9 minutter. 3-4 OPERATØRHÅNDBOK

91 Grunnleggende betjening Hvilemodus og automatisk hvilemodus Hvilemodus Du aktiverer hvilemodus ved å trykke Strøm-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på betjeningspanelet slås av for å spare strøm, bortsett fra hovedbryteren. Denne tilstanden kalles hvilemodus. Hvis utskriftsdata blir mottatt i hvilemodus, utføres utskriftsjobben mens berøringspanelet forblir slukket. 3 Ved bruk av faksenheten (tilleggsutstyr) skrives faksdata ut også med betjeningspanelet slukket. For å fortsette, trykk Strøm-tasten. Maskinen vil være klar til bruk innen 5 sekunder. Automatisk hvilemodus Hvis du velger automatisk hvilemodus, aktiveres hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet i strømsparingsmodus. Standard forhåndsinnstilling er 29 minutter. OPERATØRHÅNDBOK 3-5

92 Grunnleggende betjening Justere vinkelen på betjeningspanelet Som vist nedenfor justerer du vinkelen på betjeningspanelet i to trinn ved å løse ut låsehendelen for betjeningspanelet. 3-6 OPERATØRHÅNDBOK

93 Grunnleggende betjening Berøringspanelskjerm Visning av originaler og papir På berøringspanelet vises den valgte papirkilden og utskuffen. Klar til å kopiere. Kopier bilde Originalplassering Utskuff Eksemplarer Avbryt 3 Papirkilde Størrelse/retning for original og papir Original Zoom Papir : A4 : 00% : A4 Endre innstill. 00% Normal 0 Automatisk -sidig >>-sidig 2-sidig Tekst+foto Zoom Tetthet Originalstørrelse Originalbilde Sorter Sorter / forskyv Hurtigoppsett Org./papir/ etterbehandling Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert oppsett Status 0/0/2007 0:0 Visning når skjermbildet endres Ventevisningen (ikon) vises kanskje når skjermbildet på berøringspanelet endres. Vanlig ventevisning Klar til å kopiere. Kopier bilde Eksemplarer Kontinuerlig skanning Automatisk bilderot. Negativ - bilde Speil - bilde Legg inn original. Melding om ferdig jobb Overstyring av prioritet Original Zoom Papir : : : % --- Gjenta kopiering Forhåndsvisning Hurtigoppsett Org./papir/ etterbehandling Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert oppsett Status 0/0/2007 0:0 Ventevisning når en systemmenyoperasjon er fullført Når en systemmenyoperasjon er fullført, og en annen funksjon (f.eks. kopiering) brukes, vises følgende skjermbilde. Original Zoom Send Klar til å kopiere. Kopier bilde Legg inn original. : : : % --- Vent litt. Behandler data. Eksemplarer Avbryt Forhåndsvisning 2-sidig Original - bilde Sorter / forskyv Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 OPERATØRHÅNDBOK 3-7

94 Grunnleggende betjening Kopiering Følg trinnene nedenfor når du skal utføre vanlig kopiering. Trykk Kopier-tasten når Kopier-tasten/indikatoren er av. MERK: Hvis du plasserer originalen og trykker Start-tasten før maskinen er oppvarmet, utføres bare skanningen på forhånd. Kopieringsjobben starter når oppvarmingen er fullført. 2 Plasser originalene på glassplaten eller i dokumentmateren (tilleggsutstyr). MERK: For instruksjoner for ilegging, se Legge inn originaler på side Kontroller at [Automatisk] er valgt i Papirvalg på berøringspanelet. Papir som har samme størrelse som originalen, vil bli valgt automatisk. For å endre papirstørrelse, trykk [Org./papir/ etterbehandling], [Papirvalg] og velg ønsket papirkilde. Papirvalg Klar til å kopiere. Trykk [OK] for å vise bildet. Automatisk A4 Vanlig A4 Vanlig Eksemplarer Original Zoom Send : --- : 00% : --- A3 Vanlig A4 Vanlig A4 Vanlig Innst. for un.skuff Angi snarvei Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 MERK: Om nødvendig velger du papirstørrelsen manuelt, i steden for å bruke automatisk papirvalg. 3-8 OPERATØRHÅNDBOK

95 Grunnleggende betjening 4 Tast inn antall kopier med talltastene. Du kan angi opptil 999 kopier. 3 MERK: Når du kopierer på papir x7", 5 /2x8 /2", A3 eller B4, må du åpne stopperen for utmating. 5 Trykk Start-tasten for å starte kopieringen. 6 Fjern de ferdige kopiene fra toppskuffen. OPERATØRHÅNDBOK 3-9

96 Grunnleggende betjening Forhåndsvisning av original Du kan vise et forhåndsvisningsbilde av det skannede dokumentet på panelet. MERK: Hvis du vil vise en forhåndsvisning av et bilde lagret i en tilpasningsboks, kan du se Advanced Operation Guide. Fremgangsmåten for å forhåndsvise skannede originaler finner du nedenfor. Fremgangsmåten som er beskrevet her er for kopiering av en -sidig original. Legg inn originalen på glassplaten, og trykk Kopier-tasten. 2 Trykk [Forhåndsvisning]. Klar til å kopiere. Eksemplarer Kopier bilde Avbryt Legg inn original. Original Zoom Papir Forhåndsvisning Automatisk Normal 0 A4 Vanlig Zoom Tetthet Papirvalg -sidig >>-sidig 2-sidig Tekst+foto Originalbilde Sorter Sorter/ forskyv Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 3 Maskinen begynner å skanne originalen. Når skanningen er fullført, vises forhåndsvisningsbildet på panelet. 4 For å endre kvaliteten eller layouten, trykk [Endre innstilling]. Endre innstillingene, og trykk [Forhåndsvisning] igjen for å se et forhåndsvisningsbilde med de nye innstillingene. Original Zoom Papir Klar til å kopiere. Kopier bilde : A4 : 00% : A4 Endre innstill. Hurtigoppsett 00% Normal 0 Automatisk -sidig >>-sidig 2-sidig Org./papir/ etterbehandling Tekst+foto Zoom Tetthet Originalstørrelse Originalbilde Bildekvalitet Sorter Sorter / forskyv Oppsett/rediger Eksemplarer Avbryt Avansert oppsett Status 0/0/2007 0:0 MERK: Hvis du skanner en original med flere sider, forhåndsvises bare den første siden. Hvis du setter sammen flere sider, trykk først [Forhåndsvisning], skann alle originalene, og trykk deretter [Skann. ferdig]. En forhåndsvisning av den første siden vises. Hvis du vil endre modus når et forhåndsvisningsbilde vises, trykk 3-0 OPERATØRHÅNDBOK

97 Grunnleggende betjening Tilbakestill-tasten, og endre modusen. Ved kopiering av hefter vises siste og første side av originalen. Forhåndsvisning er ikke tilgjengelig hvis du har valgt en PDF med høy komprimering. Justere tettheten Følg denne fremgangsmåten for å justere tettheten når du kopierer. 3 Funksjonen for justering av tetthet Beskrivelse Manuelt Juster tettheten ved hjelp av de 7 eller 3 nivåene. Automatisk Den optimale tettheten velges i henhold til originalens tetthet. Fremgangsmåten for å justere tettheten for kopier er som følger: Legg inn originalen på glassplaten, og trykk [Bildekvalitet] - > [Tetthet]. Klar til å kopiere. Kopier bilde Tetthet Originalbilde EcoPrint Eksemplarer Legg inn original. Original Zoom Papir : -- - : 00% : -- - Forhåndsvisning Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 2 Juster tettheten manuelt ved å trykke [-3] (Lysere) i [+3] (Mørkere). Du kan endre tetthetsnivået [-3] (Lysere) i [+3] (Mørkere) i halve trinn. For å endre tetthetsjusteringen fra Manuelt til Automatisk, trykk [Automatisk]. Klar til å kopiere. Eksemplarer Tetthet Automatisk Trykk [OK] for å vise bildet. Lysere Normal Mørkere ,5 -,5-0,5 +0,5 +,5 +2,5 Angi snarvei Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Trykk [OK]. 4 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. OPERATØRHÅNDBOK 3-

98 Grunnleggende betjening Velge bildekvalitet Velg bildekvaliteten som passer til originaltypen. Alternativet Bildekvalitet Tekst+foto Tekst Foto Beskrivelse For originaler med både tekst og fotografier. For originaler som hovedsakelig inneholder tekst. For originaler som hovedsakelig inneholder fotografier. Fremgangsmåten for å velge kvaliteten på kopier er som følger: Legg inn originalen på glassplaten, og trykk [Bildekvalitet] - > [Originalbilde]. Klar til å kopiere. Kopier bilde Tetthet Originalbilde EcoPrint Eksemplarer Legg inn original. Original Zoom Papir : -- - : 00% : -- - Forhåndsvisning Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 2 Velg bildekvalitet. Originalbilde Klar til å kopiere. Eksemplarer Trykk [OK] for å vise bildet. Velg dokumenttype for original for best kopieringsresultat. [Tekst + bilde]: Tekst og foto sammen. [Tekst]: Bare tekst, ingen foto. [Bilde]: Bare foto, ingen tekst. Tekst+foto Tekst Foto Angi snarvei Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Trykk [OK]. 4 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. 3-2 OPERATØRHÅNDBOK

99 Grunnleggende betjening Kopiering med zoom Du kan endre forstørringen ved å forminske eller forstørre originalbildet. Følgende alternativer for zoom er tilgjengelige: Automatisk zoom Originalbildet forminskes eller forstørres automatisk slik at det passer til papirstørrelsen som er valgt. 3 Ledger: 29 % Letter-R A4 A3: 4 % Statement-R: 64 % A5: 70 % Manuell zoom Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn på % mellom 25 og 400 %. 25 % 400 % Forhåndsinnstilt zoom Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstørringer. Du kan velge blant følgende forstørringer: Modell Amerikanske modeller Zoomnivå (Original-kopi) 00 %, Automatisk, 400 % (maks.), 200 % (STMT -> Ledger), 54 % (STMT -> Legal), 29 % (Letter -> Ledger), 2 % (Legal -> Ledger), 78 % (Legal -> Letter), 77 % (Ledger -> Legal), 64 % (Ledger -> Letter), 50 % (Ledger -> STMT), 25 % (min.) OPERATØRHÅNDBOK 3-3

100 Grunnleggende betjening Modell Europeiske modeller Modeller til Stillehavsregionen Zoomnivå (Original-kopi) 00 %, Automatisk, 400 % (max.), 200 % (A5 -> A3), 4% (A4 -> A3, A5 -> A4), 27 % (Folio -> A3), 06 % ( 5" -> A3), 90 % (Folio -> A4), 75 % ( 5" -> A4), 70 % (A3 -> A4, A4 -> A5), 50 %, 25 % (min.) 00 %, Automatisk, 400 % (max.), 200 % (A5 -> A3), 4 % (A4 -> A3, B5 -> B4), 22 % (A4 -> B4, A5 -> B5), 5 % (B4 -> A3, B5 -> A4), 86 % (A3 -> B4, A4 -> B5), 8 % (B4 -> A4, B5 -> A5), 70 % (A3 -> A4, B4 -> B5), 50 %, 25 % (min.) XY-zoom Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg. Forstørr eller forminsk originalbilder i trinn på % mellom 25 % og 400 %. Y X Fremgangsmåten for å bruke kopiering med zoom finner du nedenfor. Legg inn originalen på glassplaten, og trykk [Oppsett/ rediger] -> [Zoom]. Klar til å kopiere. Kopier bilde Zoom Kombiner Marg/ midtstilling Eksemplarer Slett kantlinje Legg inn original. Hefte 2-sidig Omslag Skjemaoverlegg Original Zoom Papir : -- - : 00% : -- - Sidetall Memoside Forhåndsvisning Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 3-4 OPERATØRHÅNDBOK

101 Grunnleggende betjening 2 Trykk [Standardzoom] for å bruke automatisk zoom. Trykk [+] eller [-] for å endre den viste forstørringen etter ønske. Du kan også skrive inn forstørringen direkte med talltastene ved å trykke [Talltaster]. Når du bruker forhåndsinnstilt zoom, velger du tasten for den ønskede forstørringen. Zoom Klar til å kopiere. Trykk [OK] for å vise bildet. Standard - zoom XY-zoom 400% Maks. 200% A5>>A3 (25-400) # taster Eksemplarer 90% 75% Folio >>A4 x5 >>A4 3 Når du bruker XYzoom, trykk [XYzoom]. 4% A4>>A3 27% Folio >>A3 06% x5 >>A3 00 % Auto. 70% A3>>A4 50% 25% Min. Angi snarvei Trykk [+] eller [-] for å endre de viste forstørringene for X (horisontalt) og Y (vertikalt). Du kan også skrive inn førstørringen direkte med talltastene ved å trykke [Talltaster]. Avbryt Status 0/0/2007 0:0 OK Trykk [Originalretning] for å velge originalenes retning, enten [Topp på kortside] eller [Venstre på kortside]. Trykk deretter [OK]. Zoom Klar til å kopiere. Trykk [OK] for å vise bildet. Standard - zoom XY-zoom X (25-400) Ant taster Y (25-400) Ant taster % % Eksemplarer Topp på kortside Originalretning Angi snarvei Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Trykk [OK]. 4 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. OPERATØRHÅNDBOK 3-5

102 Grunnleggende betjening 2-sidig kopiering Du kan opprette 2-sidige kopier. Følgende alternativer for 2-sidig kopiering er tilgjengelige. -sidig til 2-sidig Lager 2-sidige kopier av -sidige originaler. Hvis antallet originaler utgjør et oddetall, blir baksiden av den siste kopien tom Original Kopi Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: A B Original venstre/høyre til Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert. Original venstre/høyre til Innbinding topp: Bildene på baksidene blir rotert 80. Kopier kan festes sammen i øvre kant, slik at de vender i samme retning når sidene blas gjennom. ghi def abc Original A ghi abc def Kopi B ghi abc def 2-sidig til -sidig Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate ark. Dette krever at du bruker dokumentmateren (tilleggsutstyr). 2 2 Original Kopi Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert. Innbinding topp: Bildene på baksidene blir rotert 80º. 3-6 OPERATØRHÅNDBOK

103 Grunnleggende betjening 2-sidig til 2-sidig Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler. Dette krever at du bruker dokumentmateren (tilleggsutstyr) Original Kopi MERK: Papirstørrelsene som kan brukes i 2-sidig til 2-sidig, er Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 8,5 3,5", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio. Bok til -sidig Lager en -sidig kopi av en original som er 2-sidig, eller av en åpen bok. 2 2 Original Kopi Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: Innbinding venstre: Originaler med motstående sider kopieres fra venstre mot høyre. Innbinding høyre: Originaler med motstående sider kopieres fra høyre mot venstre. MERK: Følgende original- og papirstørrelser kan brukes for 2-sidig til - sidig og bok til -sidig. Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5- R og 8 K. Papir: Letter, A4, B5 og 6 K. Du kan endre papirstørrelsen og forminske eller forstørre kopien i henhold til den størrelsen. OPERATØRHÅNDBOK 3-7

104 Grunnleggende betjening Bok til 2-sidig Du får 2-sidige kopier fra originaler som for eksempel en åpen bok med motstående sider Original Kopi MERK: Original- og papirstørrelser som kan brukes for bok til 2-sidig er Letter, A4, B5, og 6 K. Fremgangsmåten for å bruke 2-sidig kopiering finner du nedenfor. Trykk [Oppsett/ rediger], og deretter [2-sidig]. Klar til å kopiere. Kopier bilde Eksemplarer Zoom Kombiner Marg/ midtstilling Slett kantlinje Legg inn original. Hefte 2-sidig Omslag Skjemaoverlegg Original Zoom Papir : -- - : 00% : -- - Sidetall Memoside Forhåndsvisning Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 2 Velg ønsket alternativ for 2-sidig. Klar til å kopiere. Eksemplarer 2-sidig -sidig >>-sidig Trykk [OK] for å vise bildet. -sidig >>2-sidig 2-sidig >>-sidig 2-sidig >>2-sidig Klargjøring Bok >>-sidig Bok >>2-sidig Innbinding venstre/høyre Innbinding topp Topp på kortside Originalretning Angi snarvei Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Hvis du velger [2-sidig>>2-sidig], [2-sidig>>-sidig], [Bok>>-sidig] eller [Bok>>2-sidig], velg innbindingskanten for originalene i Original. 4 Hvis du velger [-sidig>>2-sidig], [2-sidig>>2-sidig] eller [Bok>>2-sidig], velg innbindingskanten for ferdige kopier i Etterbehandling. 5 Trykk [Originalretning] for å velge originalenes retning, enten [Topp på kortside] eller [Venstre på kortside]. Trykk deretter [OK]. 3-8 OPERATØRHÅNDBOK

105 Grunnleggende betjening 6 Trykk [OK]. 7 Legg inn originalene, og trykk Start-tasten. Når en original som er lagt på glassplaten er skannet, skifter du den ut med neste. Trykk deretter på Start-tasten. Når du har skannet alle originalene, trykk [Skann. ferdig] for å starte kopieringen. 3 Kopiering med sortering/forskyvning Sorter Maskinen kan sortere og forskyve samtidig som den kopierer. Du kan bruke funksjonen for kopiering med sortering/forskyvning for oppgavene som er vist nedenfor. Flere originaler skannes, og det leveres fullstendige kopisett ordnet etter sidenummer Original Kopi Forskyv Bruk forskyvning til å lage kopier etter å ha rotert hvert sett (eller hver side) Original Kopi MERK: Når du skal bruke forskyvningsfunksjonen, legger du inn papir med samme størrelse og ulik retning, i en annen papirkilde enn den valgte papirkilden. Papirstørrelsene som kan brukes for forskyvning, er A4, B5, Letter og 6 K. Fremgangsmåten for å bruke kopiering med sortering/forskyvning finner du nedenfor. OPERATØRHÅNDBOK 3-9

106 Grunnleggende betjening Trykk [Org./papir/ etterbehandling], og deretter [Sorter/ forskyv]. Klar til å kopiere. Kopier bilde Papirvalg Originaler, blandet str. Eksemplarer Originalstørrelse Originalretning Legg inn original. Sorter/ forskyv Stifting Utskuff Original Zoom Papir : -- - : 00% : -- - Forhåndsvisning Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 2 Når du vil bruke kopiering med sortering, trykk [På] i Sorter. Sorter/forskyv Klar til å kopiere. Sorter Eksemplarer Når du vil bruke kopiering med forskyvning, trykk [Hvert sett] i Forskyv. Trykk [OK] for å vise bildet. Forskyv Av Av På Hvert sett Trykk [OK]. Angi snarvei Avbryt OK 0/0/2007 Status 0:0 3 Hvis [Av] er valgt for Sorter, trykk [Av] eller [Hver side] i Forskyv. Klar til å kopiere. Sorter/forskyv Sorter Eksemplarer Trykk [OK] for å vise bildet. Av På Forskyv Av Hver side Angi snarvei Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Trykk [OK]. 5 Skriv inn antall kopier med talltastene. 6 Legg inn originalene, og trykk Start-tasten. Kopieringen starter OPERATØRHÅNDBOK

107 Grunnleggende betjening Reservert kopiering Denne funksjonen brukes for å reservere den neste kopieringsjobben mens maskinen skriver ut. Når du bruker denne funksjonen, skannes originalen mens maskinen skriver ut. Når den gjeldende utskriftjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. Fremgangsmåten varierer avhengig av innstillingene for Reserver neste prioriter.. 3 Hvis Reserver neste prioriter. er innstilt på På Standardskjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen. Plasser originalene for reservert kopiering på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering. Klar til å kopiere. Legg inn original. Original Zoom Papir Kopier bilde Forhåndsvisning Automatisk Normal 0 A4 Vanlig Zoom Tetthet Papirvalg -sidig >>-sidig 2-sidig Tekst+foto Originalbilde Sorter Sorter/ forskyv Eksemplarer Avbryt Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 2 Trykk Start-tasten. Maskinen begynner å skanne originalene. Når den gjeldende utskriftjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. Hvis Reserver neste prioriter. er innstilt på Av Skjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen. Trykk [Reserver neste]. Standardskjermbildet for kopiering vises. Kopierer... Eksemplarer Jobbnr.: Jobbnavn : doc Brukernavn: Skannerinnstilling Originalsider Skriverinnstilling Eksemplarer A4 00% 2-sidig 2 2/ 24 A4 2-sidig Sorter Vanlig 24 Topp på kortside Toppskuff Avbryt Avbryt Reserver neste Status 0/0/2007 0:0 2 Plasser originalene for reservert kopiering på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering. 3 Trykk Start-tasten. OPERATØRHÅNDBOK 3-2

108 Grunnleggende betjening Maskinen begynner å skanne originalene. Når den gjeldende utskriftjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut OPERATØRHÅNDBOK

109 Grunnleggende betjening Avbrudd kopi Denne funksjonen brukes for å sette jobbene som er i gang på venting, når du trenger å lage andre kopier umiddelbart. Når avbryting av kopi er ferdig, fortsetter maskinen med utskriftjobbene som sitter på venting. Fremgangsmåten varierer avhengig av innstillingene for Reserver neste prioriter.. Hvis Reserver neste prioriter. er innstilt på På 3 Standardskjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen. Trykk [Avbryt]. Klar til å kopiere vises. Klar til å kopiere. Kopier bilde Eksemplarer Avbryt Den aktuelle utskriftjobben avbrytes midlertidig. Legg inn original. Original Zoom Papir Forhåndsvisning Automatisk Normal 0 A4 Vanlig Zoom Tetthet Papirvalg -sidig >>-sidig 2-sidig Tekst+foto Originalbilde Sorter Sorter/ forskyv Hurtigoppsett Org./papir/ Bildekvalitet Oppsett/rediger Avansert etterbehandling oppsett Status 0/0/2007 0:0 2 Plasser originalene for avbrutt kopiering på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering. 3 Trykk Start-tasten for å starte den avbrutte kopieringen. 4 Når den avbrutte kopieringen er ferdig, trykk [Avbryt]. Maskinen fortsetter med utskriftjobbene som sitter på venting. MERK: Hvis du forlater maskinen i 60 sekunder, slettes avbrutt kopiering automatisk, og utskriften fortsetter. Hvis du trykker [Avbryt] når du angir kopiinnstillinger, tilbakestilles innstillingene automatisk og går tilbake til standardinnstillingen. OPERATØRHÅNDBOK 3-23

110 Grunnleggende betjening Hvis Reserver neste prioriter. er innstilt på Av Skjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen. Trykk [Avbryt]. Den aktuelle utskriftjobben avbrytes midlertidig. Kopierer... Eksemplarer Jobbnr.: Jobbnavn : doc Brukernavn: Skannerinnstilling Originalsider Skriverinnstilling Eksemplarer 2 2/ A4 00% 2-sidig Topp på kortside A4 2-sidig Sorter Toppskuff Vanlig Avbryt Avbryt Reserver neste Status 0/0/2007 0:0 2 Plasser originalene for avbrutt kopiering på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering. 3 Trykk Start-tasten for å starte den avbrutte kopieringen. 4 Når den avbrutte kopieringen er ferdig, trykk [Avbryt]. Maskinen fortsetter med utskriftjobbene som sitter på venting. MERK: Hvis du forlater maskinen i 60 sekunder, slettes avbrutt kopiering automatisk, og utskriften fortsetter OPERATØRHÅNDBOK

111 Grunnleggende betjening Skrive ut - skrive ut fra programmer Følg trinnene nedenfor når du skal skrive ut dokumenter fra programmer. MERK: For å skrive ut dokumenter fra programmer, installer skriverdriveren på din PC fra CD-ROMen (Product Library) som følger med. Opprett et dokument ved hjelp av et program. 3 2 Trykk Fil og velg Skriv ut i programmet. Dialogboksen Skriv ut vises. 3 Trykk -tasten ved siden av navnefeltet og velg denne maskinen fra listen. 4 Skriv inn ønsket utskriftsmengde i boksen Antall kopier. Skriv inn et hvilket som helst tall opptil 999. Når du har mer enn ett dokument, velger du Sorter for å skrive ut dataene etter tur i samme rekkefølge som sidenumrene. 5 Trykk Egenskaper-tasten. Dialogboksen Egenskaper vises. 6 Velg kategorien Grunnleggende, og trykk Sidestørrelse-tasten for å velge papirstørrelsen. OPERATØRHÅNDBOK 3-25

112 Grunnleggende betjening Hvis du vil skrive ut på spesialpapir, for eksempel tykt papir eller transparenter, trykk du Medietypemenyen og velger medietypen. 7 Trykk Kilde, og velg papirkilden. MERK: Hvis du velger Automatisk valg, blir papir matet automatisk fra den papirkilden som inneholder papiret med optimal størrelse og type. Hvis du vil skrive ut på spesialpapir, for eksempel konvolutter eller tykt papir, plasserer du det i universalskuffen og velger Universalskuff. 8 Velg papirretning, enten Stående eller Liggende, i henhold til retningen på dokumentet. Hvis du velger Roter 80, skrives dokumentet ut 80 rotert. 9 Trykk OK-tasten for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut. 0 Trykk OK-tasten for å starte utskriften OPERATØRHÅNDBOK

113 Grunnleggende betjening Sende Denne maskinen kan sende et skannet bilde som et vedlegg til en e- postmelding eller til en PC som er tilknyttet nettverket. Dette forutsetter at du registrerer avsender- og måladressen (mottakeradressen) på nettverket. Et nettverksmiljø som gir mulighet for at maskinen kan kobles til en e- postserver, er påkrevd. Det anbefales at et lokalnettverk (LAN - Local Area Network) brukes til å hjelpe med overføringshastighet og sikkerhetsproblemer. 3 Samtidig som du sender et skannet bilde, kan du skrive ut bildet eller sende det til dokumentboksen. Følg trinnene nedenfor for å bruke skannefunksjonen: Programmer innstillingene, inkludert e-postinnstillingene, på maskinen. Bruk COMMAND CENTER (den interne HTML-websiden) til å registrere IP-adressen, SMTP-serverens vertsnavn, og mottakeren. Registrer målet i adresseboken eller i ettrykkstaster. Når PC-mappen (SMB/FTP) er valgt, må målmappen deles. Kontakt nettverksadministratoren for å få mer informasjon om konfigurering av PC-mappen. Opprett/registrer en dokumentboks (når en dokumentboks er valgt som mål.) Detaljerte overføringsinnstillinger (for å velge en dokumentboks som mål eller for å skrive ut og sende bildet samtidig.) Følg trinnene nedenfor når du skal utføre grunnleggende sending. Følgende fire alternativer er tilgjengelige: Send som e-post: Sender et skannet originalbilde som et e- postvedlegg...side 3-28 Send til mappe (SMB): Lagrer et skannet originalbilde i en delt mappe på en hvilken som helst PC...side 3-30 Send til mappe (FTP): Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server...side 3-33 Send til dokumentboks: Lagrer et skannet originalbilde i en dokumentboks...side 3-50 Bildedataskanning med TWAIN: Legger dokumentdataene som er lagret i en tilpasningsboks, inn på PCen...side 3-36 Bildedataskanning med WIA: Legger dokumentdataene som er lagret i en tilpasningsboks, inn på PCen...side 3-36 MERK: Originaler i farger kan skannes ved å legge til mer minne i maskinen. Rådfør deg med din servicerepresentant. Ulike sendealternativer kan angis i kombinasjon. Se Sende til ulike typer mål (Sender flere) på side OPERATØRHÅNDBOK 3-27

114 Grunnleggende betjening Send som e-post Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg. MERK: Du må ha et nettverksmiljø som gir mulighet for at denne maskinen kan kobles til en e-postserver. Det anbefales at maskinen brukes i et miljø der den når som helst kan kobles til e-postserveren over et LAN. Registrer IP-adressen og vertsnavnet for SMTP-serveren i COMMAND CENTER på forhånd. Se Få tilgang til COMMAND CENTER (innstillinger for Nettverk og Overføring) på side 2-2 for å få mer informasjon. Plasser originalene på glassplaten eller i dokumentmateren (tilleggsutstyr). MERK: For instruksjoner for ilegging, se Legge inn originaler på side Trykk Send-tasten. 3 Trykk [Reg. av e-postadr.], og deretter [E-postadresse]. MERK: Målet kan angis ved hjelp av adresseboken eller ettrykkstastene. Se Angi mål på side OPERATØRHÅNDBOK

115 Grunnleggende betjening 4 Skriv inn mottakers e-postadresse, og trykk [OK]. Klar til å sende. Plasser original. Registrering av e-postadresse Mål 0 E-postadresse Til: Kopi: Blindkopi: Legg til et nytt e-postmål. Trykk [E-postadresse] og angi deretter adressen ved hjelp av tastaturskjermen. Til:/Kopi:/Blindkopi : kan også angis. 3 Legg til i adr.bok Neste mål Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 5 Trykk [Til:], [Cc:] eller [Bcc:] for å endre mottakerstatusen etter behov. Hvis du vil angi et annet mål, går du til trinn 6. Hvis du vil angi bare ett mål, går du til trinn 7. 6 Trykk [Neste mål], og gjenta trinn 4 og 5 for å angi målet. Opptil 00 e- postadresser kan angis. MERK: Når [Legg til i adr. bok] vises, registreres målene i adresseboken. 7 Trykk [OK]. Målene registreres i mållisten. 8 Kontroller mållisten. Velg et mål, og trykk [Det./rediger] for å kontrollere og redigere det. Se trinn 4 og 5 for å redigere målet etter behov. Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra listen. Klar til å sende. Plasser original. Mål Detaljer ABC Til: Mål Adressebok Reg. av e-postadr. Rør på Kjede Det./rediger Slett Tilbakekall Reg. av mappebane AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ /0 Mål Hurtigoppsett Type original/ Farge/bilde Avansert overføring oppsett 0/0/2007 Status 0:0 9 Endre originalstørrelsen, skanneoppløsningen osv. om nødvendig. 0 Trykk Start-tasten. Den skannede originalen sendes til den angitte e-postadressen. OPERATØRHÅNDBOK 3-29

116 Grunnleggende betjening Send til mappe (SMB) Lagrer en fil med det skannede originalbildet i den angitte delte mappen på en hvilken som helst PC. MERK: Se Hjelp i operativsystemet hvis du vil ha informasjon om hvordan du deler en mappe. Kontroller at SMB-protokoll i COMMAND CENTER er merket som På. Se SMB-innstillinger på side 2-8. Plasser originalene på glassplaten eller i dokumentmateren (tilleggsutstyr). MERK: For instruksjoner for ilegging, se Legge inn originaler på side Trykk Send-tasten. 3 Trykk [Reg. av mappebane], og deretter [SMB:]. MERK: Målet kan angis ved hjelp av adresseboken eller ettrykkstastene. For mer informasjon, se Angi mål på side OPERATØRHÅNDBOK

117 Grunnleggende betjening Klar til å sende. Plasser original. Registrering av mappebane SMB FTP Vertsnavn Bane Brukernavn for pålogging Passord for pålogging Mål 4 Skriv inn vertsnavn, bane, påloggingsbrukernavn og -passord. Trykk tasten for hvert element for først å vise angivelsesskjermbildet. Tilkoblingstest 3 Legg til i adr.bok Neste mål Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 5 Skriv inn måldata, og trykk [OK]. Vertsnavn Bruk tastaturet til å angi. Grense: 26 tegn Inndata: 0tegn Tilbake Store bok. Små bokst. Nr./symbol Mellomrom Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 OPERATØRHÅNDBOK 3-3

118 Grunnleggende betjening Dataene som skal skrives inn er som følger: Element Vertsnavn* Bane Påloggingsbrukernavn Påloggingspassord Data som skal skrives inn Vertsnavn eller IP-adresse til PCen som skal motta dataene. Bane til mottaksmappen. Eksempel: \Bruker\Skandata. Brukernavn som gir tilgang til PCen. Eksempel: abcdnet\james.smith Passord som gir tilgang til PCen Maks. antall tegn Opptil 62 tegn Opptil 26 tegn Opptil 62 tegn Opptil 62 tegn * Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (39), skriver du inn i formatet vertsnavn : portnummer (for eksempel SMBvertsnavn:40). 6 Når du er ferdig å skrive inn alt, trykk [Tilkoblingstest] for å kontrollere tilkoblingen. Klar til å sende. Plasser original. Registrering av mappebane SMB FTP Vertsnavn Bane Mål Brukernavn for pålogging Passord for pålogging Tilkoblingstest Legg til i adr.bok Neste mål Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 MERK: Tilkoblet vises når tilkoblingen til målet er opprettet. Hvis Kan ikke koble til vises, må du sjekke oppføringen. Hvis du vil angi et annet mål, går du til trinn 7. Hvis du vil angi bare ett mål, går du til trinn 8. 7 Trykk [Neste mål], og gjenta trinn 4 til 6 for å angi målet. Du kan totalt angi opptil 0 FTP- og SMB-målmapper samlet. MERK: Når [Legg til i adr. bok] vises, registreres oppføringen i adresseboken. 8 Trykk [OK] for å registrere oppføringen i mållisten. 9 Kontroller mållisten OPERATØRHÅNDBOK

119 Grunnleggende betjening Velg et mål, og trykk [Det./rediger] for å kontrollere og redigere det. Rediger den om nødvendig. Se trinn 4 til 6. Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra listen. ABC Klar til å sende. Plasser original. Mål /User/ScanData Detaljer Til: Mål Adressebok Rør på Kjede Det./rediger Slett Tilbakekall Reg. av e-postadr. Reg. av mappebane AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ /0 Mål Hurtigoppsett Type original/ Farge/bilde Avansert overføring oppsett 0/0/2007 Status 0:0 0 Endre originalstørrelsen, skanneoppløsningen osv. om nødvendig. Trykk Start-tasten. Filen med data fra den skannede originalen sendes til den angitte delte mappen på PCen. Send til mappe (FTP) Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server. MERK: Kontroller at FTP i COMMAND CENTER er merket som På. Se FTP-innstillinger på side 2-9. Plasser originalene på glassplaten eller i dokumentmateren (tilleggsutstyr). MERK: For instruksjoner for ilegging, se Legge inn originaler på side OPERATØRHÅNDBOK 3-33

120 Grunnleggende betjening 2 Trykk Send-tasten. 3 Trykk [Reg. av mappebane], og deretter [FTP]. MERK: Målet kan angis ved hjelp av adresseboken eller ettrykkstastene. Se Angi mål på side Klar til å sende. Plasser original. Registrering av mappebane SMB FTP Vertsnavn Bane Brukernavn for pålogging Passord for pålogging Mål 4 Skriv inn vertsnavn, bane, påloggingsbrukenavn og -passord. Trykk tasten for hvert element for først å vise angivelsesskjermbildet. Tilkoblingstest Legg til i adr.bok Neste mål Avbryt OK Status Utfører TX -jobb **. 0/0/2007 0:0 5 Skriv inn måldata, og trykk [OK]. Vertsnavn Bruk tastaturet til å angi. Grense: 62 tegn Inndata : 0tegn Tilbake Store bok. Små bokst. Nr./symbol Mellomrom Avbryt OK Status 0/0/2007 0: OPERATØRHÅNDBOK

121 Grunnleggende betjening Dataene som skal skrives inn er som følger: Element Data som skal skrives inn Maks. antall tegn Vertsnavn* Bane Vertsnavn eller IP-adresse for FTP-serve.r Bane til mottaksmappen. Eksempel: \Bruker\Skandata. Ellers blir dataene lagret i hjemmekatalogen. Opptil 62 tegn Opptil 26 tegn 3 Påloggingsbrukernavn Brukernavn for pålogging på FTP-server. Opptil 62 tegn Påloggingspassord Passord for pålogging på FTPserver. Opptil 62 tegn * Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (2), skriver du inn i formatet vertsnavn : portnummer (f.eks. FTPvertsnavn:40). 6 Når du er ferdig å skrive inn alt, trykk [Tilkoblingstest] for å kontrollere tilkoblingen. Klar til å sende. Plasser original. Registrering av mappebane SMB FTP Vertsnavn Bane Mål Brukernavn for pålogging Passord for pålogging Tilkoblingstest Legg til i adr.bok Neste mål Avbryt OK Status Utfører TX -jobb **. 0/0/2007 0:0 MERK: Tilkoblet. vises når tilkoblingen til målet er opprettet. Hvis Kan ikke koble til. vises, må du sjekke oppføringen. Hvis du vil angi et annet mål, går du til trinn 7. Hvis du vil angi bare ett mål, går du til trinn 8. 7 Trykk [Neste mål], og gjenta trinn 4 til 6 for å angi målet. Opptil 0 mapper (totalt antall SMB- og FTP-mapper) kan angis. MERK: Når [Legg til i adr. bok] vises, registreres oppføringen i adresseboken. 8 Trykk [OK] for å registrere oppføringen i mållisten. 9 Kontroller mållisten. Velg et mål, og trykk [Det./rediger] for å kontrollere og redigere det. Rediger den om nødvendig. Se trinn 4 til 6. OPERATØRHÅNDBOK 3-35

122 Grunnleggende betjening Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra listen. Klar til å sende. Plasser original. Mål Detaljer ABC SCANDATA Til: Mål Adressebok / Reg. av e-postadr. Rør på Kjede Det./rediger Slett Tilbakekall Reg. av mappebane AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ /0 Mål Hurtigoppsett Type original/ Farge/bilde Avansert overføring oppsett Utfører TX -jobb **. 0/0/2007 Status 0:0 0 Endre originalstørrelsen, skanneoppløsningen osv. om nødvendig. Trykk Start-tasten. Filen med data fra den skannede originalen lagres på den angitte FTP-serveren. Bildedataskanning med TWAIN/WIA Last ned dokumentdata som er lagret i en tilpasningsboks, til en PC ved å bruke TWAIN eller WIA driveren. MERK: Dokumentdataene må allerede være lagret i tilpasningsboksen. For mer informasjon, se Bruke Dokumentboks på side Installer TWAIN eller WIA driveren på din PC i tilpasningsmodus med CD-ROMen (Product Library) som følger med. Bildedataskanning med WIA driver kan kun brukes med Windows Vista. Innstilling av TWAIN driver Registrer denne maskinen til TWAIN driveren for å velge maskinens tilpasningsboks. Velg Start-tasten i Windows, Alle programmer, Kyocera og deretter Innstilling av TWAIN driver. MERK: Du kan også legge til maskinen på en PC ved å velge Start i Windows, Kontrollpanel og deretter Kyocera TWAIN OPERATØRHÅNDBOK

123 Grunnleggende betjening 2 Trykk Legg til-tasten. 3 3 Skriv inn maskinnavnet i Navn-feltet. 4 Trykk -tasten ved siden av modellfeltet og velg denne maskinen fra listen. 5 Skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn i Skanneradresse-feltet. MERK: Hvis maskinens IP-adresse er ukjent, kontakt systemansvarlig. 6 Trykk Innstillinger for brukergodkjenning. Gå til trinn 8 hvis administrasjon av brukerpålogging er ugyldig. OPERATØRHÅNDBOK 3-37

124 Grunnleggende betjening 7 Merk av for Godkjenning, skriv inn Påloggingsbrukernavn (opptil 64 tegn) og Passord (opptil 64 tegn), og trykk deretter OK-tasten. 8 Trykk OK-tasten. 9 Maskinen registreres til PCen, og maskinnavnet og modellnavnet vises i Skannerliste-feltet. MERK: Trykk Slett-tasten for å slette maskinen som er lagt til. Trykk Redigertasten for å endre navn OPERATØRHÅNDBOK

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 300i. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C2526MFP FS-1100 FS-C2626MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-C2526MFP FS-1100 FS-C2626MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-C56MFP FS-00 FS-C66MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C56MFP/FS-C66MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1118MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3632173

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1118MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3632173 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA FS-1118MFP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA FS-1118MFP i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://no.yourpdfguides.com/dref/3964616

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://no.yourpdfguides.com/dref/3964616 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLIVETTI D-COLOR MF2603. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLIVETTI D-COLOR MF2603 i bruksanvisningen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner

FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner FS-1118MFP Oppsetthåndbok for nettverksskanner Innledning Om denne håndboken Informasjon om varemerker Rettslige restriksjoner på skanning Denne håndboken inneholder instruksjoner for den innledende installasjonen

Detaljer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-6525MFP/FS-6530MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-6525MFP/FS-6530MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-655MFP/FS-6530MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-655MFP / FS-6530MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 566005no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 566005no OPERATØRHÅNDBOK d-copia3500mf/4500mf/5500mf N Code: 566005no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS TASKalfa 420i/520i FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS TASKalfa 420i/520i FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 420i/520i. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for kjøpet av ECOSYS M2030dn/ ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS

Detaljer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1370DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK Denne operatørhåndboken gjelder for modellen ECOSYS P2135dn. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6035cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-3060

Din bruksanvisning KYOCERA KM-3060 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-3060. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-3060 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN og FS-4020DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

FS-C5400DN. Operatørhåndbok

FS-C5400DN. Operatørhåndbok FS-C5400DN Operatørhåndbok Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen. Oppbevar den i nærheten av maskinen, slik at du lett kan slå opp i den. Innhold Informasjon om rettslige forhold

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3040MFP+/FS-3140MFP+. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte,

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN

OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN Introduksjon Takk for at du valgte FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne operatørhåndboken er ment å hjelpe deg betjene maskinen riktig, utføre rutinemessig vedlikehold og foreta

Detaljer

q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Deler på venstre side av skriveren... 1-2

Detaljer

DC 6140/6240. Operatørhåndbok. DC 6140/6240 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4

DC 6140/6240. Operatørhåndbok. DC 6140/6240 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 DC 640/640 Operatørhåndbok DC 640/640 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 Introduksjon Takk for at du har kjøpt denne modellen. Denne operatørhåndboken skal sørge for

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Deler på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler...

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://no.yourpdfguides.com/dref/586956

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://no.yourpdfguides.com/dref/586956 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB 250 i bruksanvisningen

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne operatørhåndboken er for modellen FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne operatørhåndboken er ment å hjelpe

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1128MFP

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1128MFP Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRINT OPERATØRHÅNDBOK

PRINT OPERATØRHÅNDBOK PRINT OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du kjøpte ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C5150DN/FS-C5250DN. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok Vis tilpasning Versjon 4,5 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5 Aktiver

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

FS-9130DN FS-9530DN. Operatørhåndbok

FS-9130DN FS-9530DN. Operatørhåndbok FS-9130DN FS-9530DN Operatørhåndbok Innhold 1 Maskindeler...1-1 Komponenter på forsiden av skriveren...1-2 Komponenter på venstre side og baksiden av skriveren...1-3 Komponenter på høyre side av skriveren...1-4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

FS-C8020MFP/FS-C8025MFP

FS-C8020MFP/FS-C8025MFP FS-C800MFP/FS-C805MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C800MFP/FS-C805MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1370DN http://no.yourpdfguides.com/dref/3632177

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1370DN http://no.yourpdfguides.com/dref/3632177 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-2050. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-2050 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA FS-6025MFP

Din bruksanvisning KYOCERA FS-6025MFP Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA FS-6025MFP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA FS-6025MFP i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

PRINT ECOSYS P8060cdn

PRINT ECOSYS P8060cdn PRINT ECOSYS P8060cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du har kjøpt denne maskinen. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer