SOLUND KOMMUNE KOMMUNESTYRE. Møteinnkalling. Solund kommunestyret vert med dette kalla inn til møte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLUND KOMMUNE KOMMUNESTYRE. Møteinnkalling. Solund kommunestyret vert med dette kalla inn til møte."

Transkript

1 SOLUND KOMMUNE KOMMUNESTYRE Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Solund leileghetshotell (Internatet) Kl. 11:00 Solund kommunestyret vert med dette kalla inn til møte. Representantar med lovleg forfall eller som er ugilde i nokon av sakene, må snarast råd melde frå til Solund Servicekontor, telefon slik at vararepresentantar kan kallast inn. Vararepresentantar til kommunestyret møter etter nærare innkalling, og innkalling med sakspapir er sendt til representantar og 1. og 2. vararepresentantar i kommunestyret. Saksdokumenta ligg til ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset. Solund kommune 12. mars 2014 Ole Gunnar Krakhellen -ordførar-

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/14 SKRIV OG MELDING 002/14 PENSJONSORDNING FOLKEVALDE 003/14 GODKJENNING AV PLAN FOR MOBIL-, BREIBANDS- OG FIBERUTBYGGING I SOLUND 004/14 GODKJENNING PLAN FOR INTEGRERING SOLUND KOMMUNE 005/14 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 006/14 KOMMUNAL NÆRINGSTOMT STRANDHEIM 007/14 UTVIDING AV SKULEFRITIDSORDNINGA SOLUND BARNE- OG UNGDOMSSKULE 008/14 SOLUND BARNEHAGE SOMMARSTENGD 009/14 VIDARE ORGANISERING AV ARBEIDET FOR BRUSAMBANDET YTRE STEINSUND Side 2 av2

3 SOLUND KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. KOMMUNESTYRE SAKSGANG Saksnr. 001/14 Avgjerd av: Saksansv.: Sollaug Steinsund Osland Møtedato Arkiv: K1-033 Objekt: Sakshandsamar SOLOSL Arkivsaknr 14/102 SKRIV OG MELDING Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/531 I Sogn og Fjordane fylkeskommune Region vest Norsk Bobilforening 2 14/553 I /581 I Skatt vest 4 14/616 U Nord Solund Vel 5 14/617 U Sonja Hjønnevåg 6 14/619 U Solund SV 7 14/651 I Helse Førde 8 14/663 I Mentro Jobb- og kurssenter VIDAREFØRING SERVICESKYSS 2014 TØMMING AV AVLØPSVATN FRÅ BUBILAR KONTROLLRAPPORT 2013 SKATTEOPPKREVJARFU NKSJON TOMTELAND TIL SALGS PÅ HERSVIK PARKERING PÅ KOLGROV ANGÅANDE ETTERLYSING AV PROSJEKTOMTALE BULYST SOLUND TIL 1000 OG SPØRSMÅL OM FOLKETALSSITUASJONE N I SOLUND SAMHANDLINGSNYTT MARS 2014 REFERAT OG NYE VEDTKTER MENTRO

4 9 14/668 I /238 S /529 S /530 S /698 S SFE Rådgjeving ENERGIUTGREIING 2013 SOLUND KOMMUNE FOR SKRIV OG MELDING FOR SKRIV OG MELDING FOR DELEGASJONSSAKER FOR SKRIV OG MELDING ADMINISTRASJONSSJEFEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Meldingane vert tekne til vitande slik dei ligg føre.

5 SOLUND KOMMUNE 5" e SOGNooFJORDANE l J_ FYLKESKOMMUNE* '- I/QHo{! - VL/IfbSL Samferdsleavdelinga Sakshandsamar: Oddvelg Hove 26 Ark.kodePQ\3.kOd S Nk Kommunar med serviceskyss e Avdal '"_9nw "" " ' " E-post: Tlf.: p N L} ' 43 vårref. Sak nr.: 13/ S Jeradcrm d Sakbch. Gje alltld opp vår ref. ved kontakt Interntl.nr. 1158/14 9 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Serviceskyss Vidareføring Det er opprettaseiviceskyssi 14kommunar i fylket. Dette harvist segåveraei sværtvellukka ordning. Fleirekommunar har tekekontakt med fylkeskommunenmedynskjeom å fådelta i ordninga. Det vart sendtut brev til allekommunarden med spørsmålom medfinansiering.det kom inn svarfrå 4 kommunar. Svarafrå kommunanevar at deiikkje kangåinn med eigenandel dådettevert for stor kostnadfor kommunen.utan kommunal medverknadvert detvanskelegå opprette nyeskyssari alleav dei resterandekommunane. Vidareføring av serviceskyssenvart handsama i budsjettet for Fylkestingetgjordei møte sliktvedtaki sak55/13: «Semz'ceI,é}.rI I2013har 14kommunar tilbod om serviceskyss,derkvar kommune har utarbeiddtilbod til beste for sin kommune.det er ynskjeom åutvide tilbodet for fleire kommunar. Det ersettav3,5mill. kr til Serviceskyssi 2014.Tilbodetvertvidareførtomlagpåsamenivå som i 2013.» I hovudsakvil tilbodet for 2014verte eividareføling av tilbodeti 2013.Samferdsleavdelinga arbeiderno medå evalueredagensruter. Vi serat nokre ruter er uforholdsmessigdyre.vidare harnokretransportørarkravdaukagodtgjersle.detvil difor verebehovfor nokrejusteringar. Samferdsleavdelingavil ta kontakt med aktuellekommunar der det er behov for justeringar. Med helsing (rewj l/ãm/i) Velaug fylkesdirektør Oddveig Hove førstekonsulent Kopi til: Fylkeshuset I Askedalen 2 l 6853 LEIKANGER I Tlf.: I Bankgiro: rg.nr.: N MVA.._ ah

6 Slde 2 av 2 Ftivfllegsentralanei Sognog Fjordanev/ MagneVivelid Eldrerådet isogn og Fjordane

7 Norsk Bobilforening, Region Vest v / Arvid Kaalaas Søre Fjellavegen FJELL. Kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Kommunens plikt til å sørge for tømming av avløpsvann fra bobiler mv., samt oppstillingsplasser og parkeringsplasser for bobiler. Norsk Bobilforening har som formål å skape trygge og trivelige forhold for sine medlemmer, og å arbeide for å bedre rammebetingelser for medlemmer ved samarbeid med myndigheter og andre instanser som har innflytelse. I tråd med dette ønsker Norsk Bobilforening, Region Vest, å rette en henvendelse til alle kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer med sine bobiler. Det gjelder å få påpekt kommunenes plikt til å sørge for anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, samt våre behov for sentrumsnære parkerings-/oppstillingsplasser for bobiler. På landsbasis er det registrert ca bobiler som benyttes til å reise rundt i vårt fantastiske land. Brukerne av disse bobilene er ofte godt voksne mennesker med god økonomi og deres framferd preges av orden og ryddighet, og de har et godt omdømme. Dette omdømmet betyr mye for denne gruppen, men da kreves det at vi får en del viktige basisfunksjoner dekket som f.eks. Muligheter for tømming av toalett og grå-vann Tilgang til avfallsbeholdere Parkerings-/oppstillingsplass nært sentrum/ tettsteder gjerne med muligheter for uttak av strøm.

8 De fleste kommunene har i sine planer om bl.a. næringsutvikling, slått fast at de skal satse på, eller legge forholdene til rette for økt reiseliv/turisme. Med de naturgitte og kulturelle forholdene de fleste kommunene har, er det store muligheter for å lykkes med dette, men, for her som ellers er det alltid et men. Det forutsetter at kommunene tar utfordringene på alvor og iverksetter tiltak for å kunne oppnå resultater. Innledningsvis ble det nevnt at vi er ca registrerte bobiler i Norge. Dersom vi registrerer trafikken på veiene i sommerhalvåret, ser vi at andelen utenlandske bobiler også øker for hvert år. Det er vanskelig å anslå totalt antall bobiler som ferdes i Norge om sommeren, men vi tror ikke vi tar mye feil om vi anslår antallet til biler. Det er ingen i denne gruppen som ønsker å framstå som miljøverstinger, som tømmer tanker og annet avfall i vegkanten, men vi ønsker derimot å få føle at vi blir tatt i mot med tilrettelagte fasiliteter og turistanlegg for øvrig. I Forurensingsloven kap.4. Om særlige regler for avløpsanlegg m.v., 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. står det bl.a. Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og slamkummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter mv. I tråd med de intensjonene vi vet kommunene har i forhold til å legge til rette før økt turisme, vil ikke vi i Bobilforeningen hverken henge ut eller svarteliste kommunene som ikke har alt på stell i forhold til ovenfor siterte lovformuleringer. Vi ønsker derimot å komme i en positiv dialog med kommunene om både utforming og lokalisering av slike anlegg vi her snakker om. Vi stiller gjerne opp med kunnskap og tips gjennom Bobilforeningen sentralt og ikke minst gjennom våre lokale kontaktpersoner og medlemmer. Nå må det også sies at det allerede finnes en rekke kommuner som har etablert slike anlegg som det her snakkes om, også disse er det mulig å lære av. For at våre medlemmer skal få kjennskap til situasjonen rundt om i kommunene i VestNorge, vil vi be om følgende: De kommunene som allerede har etablert tømmestasjoner og/eller oppstillingsplasser bes om å melde tilbake til undertegnede om eksakt beliggenhet i form av koordinater. Vi skal sørge for at disse blir bekjentgjort på egnet måte. De kommunene som pr. dato ikke har slike anlegg bes også om å melde tilbake om hvilke planer (praktisk og framdriftsmessig) man har for ferdigstillelse av anlegg som lovverket krever Tilbakemeldingen kan skje til undertegnede innen på mailadresse:

9 Tilbakemeldingen kan også skje ved å sende brev med beskrivelser og plassering angitt på kart til: Arvid Kaalaas, Søre Fjellavegen 72, 5357 FJELL. Til orientering kan nevnes at styret i Region Vest av Bobilforeningen består av: Leder: Arvid Kaalaas tlf Fjell N.leder: Knut Riple tlf Haus Kasserer Kai Birger Veivåg tlf Sagvåg Styremedl. Eva-Kristin Larsen tlf Ågotnes Styremedl. Kåre Magne Hauge tlf Bremanger Styremedl.: Hermann Titlestad tlf Isdalstø Varamedl.: Steinar Løtvedt tlf Knarrevik For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vår region i Bobilforeningen omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Med dette håper vi på et godt samarbeid og en fin turistsommer både for oss veifarende og de som blir besøkt av bobilfolket. Med hilsen Arvid Kaalaas 5357 Fjell.

10

11 ilhös-l é Skatteetaten Saksbehandlar StianAardal Dykkardato Vàrdato Direktetlf Dykkarreferanse Vàrreferanse / Kommunestyreti Solundkommune Postboks Hardbakke Kontrollrapport 2013 vedkomandeskatteoppkrevjarfunksjonenfor Solundkommune 1. Generelt om faglegstyring ogkontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Skatteoppkrevjarensittansvarogmyndefølgjeravskattebetalíngsloven 2-8,somvertutfyltav"Instruks for skatteoppkrevjarar"av 8.januar2009. Skattekontoretharfaglegansvaroginstruksjonsmaktoverskatteoppkrevjaranei sakersomvedkjem skatteoppkrevjarfunksjonen,ogpliktaråyterettleiingoghjelpi faglegespørsmål.skattekontoretsøkjer gjennommål-ogresultatstyringå leggjetil retteforbestmogelegresultatforskatteoppkrevjarfunksjonen. Grunnlagetforskattekontoretsinstyringavskatteoppkrevjarfunksjonener"Instruksforskattekontorenes styringogoppfølgingav skatteoppkreveme"av1.januar Grunnlagetforskattekontoretsinkontrollavskatteoppkrevjarfunksjonener"Instruksforskattekontorenes kontrollavskatteoppkreveme"av 1. februar2011. Skattekontoretharansvaretforå avklareatskatteoppkrevjarfunksjonenvertutøvdtilfredsstillandei høvetil gjeldanderegelverkpåfølgjandeområder: 0 Internkontroll Rekneskapsføring,rapporteringogavleggingavskatteregnskapen Skatte-og avgiftsinnkrevjing Arbeidsgjevarkontroll Riksrevisjonenharansvaretforrevisjonavskatteoppkrevjarfunksjonen.Skatteetatenutføreroppgåvenemed kontrollavskatteoppkrevjarfunksjonen. 2. Om skatteoppkrevjarkontoret 2.1 Bemanning Sumårsverktil skatteoppkrevjarfunksjoneni følgjeskatteoppkrevjarsinårsrapport: tal årsverk 2013 tal årsverk 2012 tal årsverk 2011 I l I Postadresse Njøsavegen2 Besøksadresse Sentralbord Sjå ringgratis Leikanger Org.nr:: Telefaks skatteetaten.no/sendepost

12 é 2013/ Side2 av 3 3. Måloppnåing 3.1 Skatte- og avgiftsinngang Skatterekneskapen for Solund kommune viser per 31. desember 2013 ein skatte- og avgiftsinngang' til fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avsetjing til margin) på kr og uteståande restansarz på kr , av dette krav stilla på vent kr Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjar 21.januar Innkrevjingsresultat Vi har gått gjennom innkrevjingsresultata per 31. desember 2013 for skatteoppkrevjarkontoret for Solund kommune. Resultata viser følgjande: Totalt innbetalt i MNOK Restskatt personlege skattytarar 2011 I,7 Arbeidsgievaravgift 2012 Forskotskatt personlege skatteytarar 2012 Forskotstrekk 2012 Forskotskatt upersonlege skatteytarar 2012 Restskatt upersonlege skattytarar lnnbetalt av sum krav (i %) Resultatkrav (i %) innbetalt av sum krav (i /0) førre år innbetalt av sum krav (i %) regionen 98,9 97,7 98,4 95,6 10,6 99,7 99,9 100,0 99,9 4,3 99,5 99,9 100,0 99,3 36,3 99,8 99,9 100,0 100,0 2,3 1,7 100,0 l00,0 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 92,7 Arbeidsgjevarkontroll Skatteoppkrevjaren for Solund kommune er tilslutta den interkommunale kontrollordninga i HAFS-regionen. Resultat for kommunen per 31. desember 2013 viser i følgje skatteoppkrevjaren sin resultatrapportering: Tal arbeidsgjevarar 77 Minstekrav tal (5 %) 4 Tal utførte kontrollar i Utførte kontrollar 2013 (i %) 5,2 Utført kontroll 2012 (i %) 2,6 Utført kontroll 2011 (i %) 2,7 Utført kontroll 2013 region (i %) 4,2 4. Kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Skattekontoret har i 2013 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkrevjarkontoret kontroll, skatterekneskap, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll. 1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 2 Sum åpne (ubetalte) forfalne debetkrav for områda intem

13 é 2013/ Resultat 0 Side 3 av 3 av utført kontroll Intern kontroll På bakgrunnav kontrollaneskattekontorethargjennomført,harvi ikkjeavdekkavesentlege manglari skatteoppkrevjaren sin overordna inteme kontroll. 0 Rekneskapsforing,rapporteringog avlegging av skatterekneskapen På bakgrunn av kontrollane vi har gjennomført, finn skattekontoret at rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av skatterekneskapeni det alt vesentlegeer i samsvarmed gjeldanderegelverkog gjev eit rettvist uttrykkfor Skatteinngangeni rekneskapsåret. 0 Skatte- og avgiftsinnkrevjing og På bakgrunnav kontrollanevi hargjennomført,finn skattekontoretat utføringaav innkrevjingsarbeidet oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. 0 Arbeidsgievarkontroll Basertpå dei kontrollanesom vi hargjennomført,finn skattekontoretat utføringaav arbeidsgjevarkontrollen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og vert utført i tilstrekkeleg omfang. 6. Ytterlegare informasjon i Sogn og Fjordaneden 19. september2013, der Skattvest arrangerteeit møte med skatteoppkrevjarane framtidig samarbeid om arbeidsgjevarkontrollen var tema. Solund kommune var representert på dette møtet. Venleg helsing ljot.onmehren avdelin sdirektør Skatt ve Kopi til: 0 Kontrollutvalet for Solund kommune 0 for Solundkommune Skatteoppkrevjaren 0 Riksrevisjonen underdirektør Regionalkontrolleining

14 SOLUND KOMMUNE ORDFØRAREN Nord Solund Vel v/leiar Anne Grethe Furrevik Arkivsaknr.: 08/598 Journalnr,: 14/616 Arkivkode: K2-L83 Dato: TOMTELAND TIL SALGS PÅ HERSVIK Syner til Nord Solund Vel sin førespurnad om tomteland til sals på Hersvik. Eg orsakar sein attendemelding. Dette skrivet var meldt opp under skriv og melding på kommunestyremøte , og kommunestyret bad i møte i sak 047/13 om at problemstillinga vart drøfta i førstkommande formannskapsmøte i I formannskapsmøte vart det gjort ei munnleg drøfting av dette, der denne konklusjonen vart ført i møteboka. Møteboka vart endeleg godkjent i formannskapsmøtet : Utbygging byggefelt Hersvik 1. Solund kommune går i dialog med Byggmester Stølsvik for å avklare om det framleis kan vere av interesse for dei å vere med å utvikle tomtene på Hersvik. 2. Dersom dette ikkje fører fram ber Solund formannskap om ei sak der det vert vurdert å avhende tomtene til Nord Solund Vel eller andre som er interessert i å utvikle området. Samrøystes vedteke. Grunngjevinga for denne tilnærminga er at Solund kommune ikkje ynskjer at vår eigarskap skal stå i vegen for ei utvikling, dersom det er andre aktørar som er betre rusta til å utvikle dette området. Solund kommune vil halde Nord Solund Vel oppdatert på dette. Med helsing Ole Gunnar Krakhellen Ordførar Adresse: 6924 HARDBAKKE Telefon: Org.nr Bankgiro: E post:

15 SOLUND KOMMUNE «SSE_NAVN» Adresse: 6924 HARDBAKKE Telefon: Org.nr Bankgiro: E post:

16 SOLUND KOMMUNE ORDFØRAREN Sonja Hjønnevåg Arkivsaknr.: 08/316 Journalnr,: 14/617 Arkivkode: K2-Q52 Dato: PARKERING PÅ KOLGROV Syner til ditt skriv frå desember angåande parkering på Kolgrov i samband med rutebåt til øyane. Dette skrivet vart referert i kommunestyret som skriv og melding i sak 47/13 og kommunestyret knytte der ein merknad til skrivet der formannskapet vart bede om å drøfte problemstillinga i førstkommande formannskapsmøte. Dette møtet vart helde og møteboka frå dette møtet vart endeleg godkjent Formannskapet sin konklusjon, som referert i møteboka, er som fylgjande: Munnleg drøfting i formannskapet: Parkering Kolgrov Solund formannskap forstår problemstillinga knytt til offentleg parkering på Kolgrov. Solund formannskap ser likevel ikkje moglegheita for å tilrettelegge ytterlegare offentlege parkeringsplassar på Kolgrov. Parkering lyt anten skje langs offentleg veg, der dette er tilrettelagt for, eller på offentleg parkeringsplass i Straumen. Alternativt lyt det private alternativet nyttast. Samrøystes vedteke. Dette til di orientering. Med helsing Ole Gunnar Krakhellen Ordførar Adresse: 6924 HARDBAKKE Telefon: Org.nr Bankgiro: E post:

17 SOLUND KOMMUNE ORDFØRAREN Solund SV v/anne Grethe Furrevik 6926 KRAKHELLA Arkivsaknr.: 12/266 Journalnr,: 14/619 Arkivkode: K2-L02 Dato: ANGÅANDE ETTERLYSING AV PROSJEKTOMTALE BULYST SOLUND TIL 1000 OG SPØRSMÅL OM FOLKETALSSITUASJONEN I SOLUND Syner til dine spørsmål om prosjektomtale Bulyst Solund til 1000 og spørsmål om folketalssituasjonen i Solund. Orsakar seint svar, henvendinga har vore referert i formannskapet Dersom Solund SV føler de ikkje har fått tilstrekkeleg innsikt i bulyst-prosjektet Solund til 1000 så er dette beklageleg. Desse dokumenta er offentlege og er tilgjengelege i vårt sak og arkivsystem. Offentlege og politiske saker knytt til bulystprosjektet har vorte handsama i formannskap og kommunestyre ei rekke gonger. I samband med vedtak om organisering av prosjektet er det slege fast at formannskapet skal vere styringsgruppe, og difor har dei fleste sakene vorte handsama her. Både søknad og saker som har vore handsama i prosjektet er lagt ved dette skrivet. Vonar at dette gjev eit godt innblikk i prosjektet, men orsakar viss oversynet ikkje er utfyllande. Viss noko vantar ber eg om attendemelding på det. Eg kan forsikre Solund SV om at dei folkevalde i formannskap og kommunestyre er opptekne av folketalsutviklinga i Solund. Som ordførar deltek eg mellom anna på messer i Bergen for å synleggjere Solund. Vi arbeider også saman med våre nabokommunar for å marknadsføre regionen vår. Vi kan sikkert gjere meir, og eg vil nytte høvet til å ynskje Solund SV med på laget og utfordre dykk til å vere med på å synleggjere dei positive sidene ved å bu i Solund og alle moglegheitene vi har her. Å arbeide med folketalsutvikling er eit langsiktig arbeid, og eg vonar at det arbeidet vi gjere no kan gje resultat på sikt. Det viktigaste eg trur vi kan gjere for å marknadsføre Solund som ein god kommune å bu i er å lyfte fram dei positive sidene ved kommunen vår, og at vi freistar å lyfte saman. Med helsing Ole Gunnar Krakhellen Ordførar Adresse: 6924 HARDBAKKE Telefon: Org.nr Bankgiro: E post:

18 SOLUND KOMMUNE «SSE_NAVN» Adresse: 6924 HARDBAKKE Telefon: Org.nr Bankgiro: E post:

19 Samhandlingsnytt mars 2014 Status i samhandlingsreforma Helsedirektoratet har publisert tal som kan gi grunnlag for å seie noko om status i samhandlingsreforma. Av Helsedirektoratet si nettside går det fram at det er ei utvikling i tråd med intensjonane i reforma. Talmaterialet er interessant og bør gi grunnlag for nøyare analysar og drøftingar, sjå t.d. diagramma nedanfor. Tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar har gått vesentleg ned. Men det trengst fleire indikatorar for å kunne vurdere situasjonen. Det ligg ikkje føre data som er brote ned på enkeltføretak. I Sogn og Fjordane tyder mykje på at ein har lukkast bra når det gjeld utskrivingsklare pasientar, og at det ikkje er store problem. Status for naudnettet På ein konferanse på Skei den kom det fram at arbeidet med nytt naudnett er forseinka. Det ser ut til at det er først våren 2015 dette vil vere implementert i Sogn og Fjordane. Retningsliner for supplerande undersøkingar Det er fastsett nye prosedyrar for supplerande undersøkingar etter drøfting og godkjenning i fagrådet. Dette gjeld utgreiing/behandling av pasientar i Helse Førde der supplerande undersøkingar er naudsynte (t.d. klinisk-kjemisk lab., mikrobiologi, biletdiagnostikk, endoskopiske undersøkingar, patologiske undersøkingar). Prosedyrene skal avklare ansvarsforhold og oppgåvefordeling mellom spesialisthelsetenesta og fastlege/kommunehelseteneste. Prosedyrene er tverrgåande og gjeld for alle kliniske avdelingar/seksjonar i Helse Førde, og dei gjeld for alle behandlingsansvarlege legar i desse. Nye kommunale døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Det er no inngått særavtalar med kommunane Lærdal, Årdal, Aurland og Leikanger om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp lokalisert til Lærdal sjukehus. Det er og inngått avtale med Gloppen kommune, som vil etablere eige tilbod på Sandane. Søknader til Helsedirektoratet om tilskot er sendt innan fristen Desse planane er i tråd med ein samla plan for innfasing av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp i Sogn og Fjordane, fastsett av koordineringsrådet den Planen er slik: År Kommunar Gulen, Stryn, Hornindal, Eid, Selje, Vågsøy Lærdal, Årdal, Aurland, Leikanger, Vik, Flora Jølster, Førde, Gaular, Naustdal, Bremanger, Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Solund, Høyanger, Balestrand, Gloppen * Tal kommunar * Dersom det er aktuelt at Gloppen etablerar eiga ordning, kan denne eventuelt etablerast i 2014.

20 Regional plan for folkehelse Sogn og Fjordans fylkeskommune skal lage ein regional plan for folkehelse. Det har i den samanhengen vore gjennomført tre «work shops», den , og Dette har vore eit ledd i arbeidet med å fastsette planprogram. Planprogrammet skal avklare kva tema og oppgåver fylket skal arbeide med i planen, og korleis arbeidet skal organiserast. Regional plan for folkehelse skal fungere som eit grunnlag for det samla arbeidet med folkehelse i fylket, og den skal bidra til oppfølging av folkehelselova. Planen skal peike ut aktuelle innsatsområde og tiltak for fylket i perioden Spennande konferansedagar i april Den årlege samhandlingskonferansen blir arrangert den i Førde. Den primære målgruppa for konferansen er leiarar på alle nivå i kommunane og helseføretaket, men også andre interesserte er velkomne til å delta. Hovudtema for konferansen denne gongen er dei gode løysingane for «kronikarane», som gjerne er eldre med samansette problem. Dette blir belyst ut frå ulike innfallsvinklar og med høgt kvalifiserte innleiarar. Blant innleiarane finn vi statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet og professor Jan Grund ved Høgskulen i Oslo og Akershus. Konferansen blir «streama», dvs at det også blir mogleg å følgje konferansen via internett eller sjå den etterpå. Men det største utbytet vil ein nok få ved fysisk deltaking. Då vil ein også kunne treffe kolleger og utveksle informasjon og erfaringar. Samhandlingskonferansen vil denne gongen bli samordna med ein konferanse for leiarar i helse og omsorg arrangert av fylkesmannen den 9. april. Også her er det eit spennande program. Det kan vere ein god ide å delta begge dagar. Når det gjeld samhandlingskonferansen, skal tilsette i Helse Førde melde seg på i den interne Læringsportalen. Andre som ønskjer å melde seg på samhandlingskonferansen den og alle som ønskjer å delta på konferansen den kan gå inn på fylkesmannen eller KS sinenettsider.

21

22

23

24 Energiutgreiing Solund kommune Foto: Nils Ola Strand 2013

25 Energiutgreiing Solund kommune 2013 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing for kvar kommune i konsesjonsområdet. Frå 2009 er forskrifta endra, slik at rullering berre vert kravd annakvart år. Energiutgreiinga skal beskrive noverande energisystem og energisamansettinga i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi. Energiutgreiinga skal vidare innehalde ei vurdering av forventa energietterspurnad i kommunen, fordelt på ulike energiberarar og brukargrupper. Frå Litle Færøy. Foto: Roar Moe - Solund kommune Innbyggarar 842 pr. 1. januar 2013 Stabilt Storleik husstandar 2,27 - svakt minkande Næringsliv Industri, primærnæring og turisme Nybygging Vassboren varme Endeleg skal energiutgreiinga beskrive dei mest aktuelle energiløysingane for område i kommunen med forventa vesentleg endring i etterspurnaden etter energi. Inkludert i dette skal områdekonsesjonæren ta omsyn til grunnlaget for bruk av fjernvarme, energifleksible løysingar, varmegjenvinning, innanlandsk bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringar og verknaden av å ta i bruk energistyringssystem på forbrukssida m.v. 3-4 bueiningar/år i snitt I enkelte større, kommunale bygg Vasskraft Ingen produksjon Vindkraftpotensiale Svært stort Nettutfordringar Treng meir nettkapasitet dersom vindkraft Intensjonen med forskrifta er at lokale energiutgreiingar skal auke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området. På denne måten skal lokale energiutgreiingar medverke til ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Tabellen nedanfor viser sentrale nøkkeltal for den stasjonære energibruken i kommunen. Detaljert oversyn finst i vedlegg. Hovudtal for 2012 [GWh] Elektrisitet Hushald Hytter og fritidshus Tenesteyting Industri Fjernvarme Primærnæring Sum 5,7 1,8 3,8 2,2 0,0 1,4 14,9 Petroleum Gass Biobrensel 0,2 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 Avfall, kol, koks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 8,6 1,8 4,3 2,3 0,0 1,4 18,4 Kommunen bør utarbeide ein eigen enøkplan som omfattar dei største kommunale bygga. Enova SF kan gi inntil kr støtte til utarbeiding av slike planar. Side 2 av 24

26 Energiutgreiing Solund kommune 2013 INNHALD SAMANDRAG...2 INNHALD UTGREIINGSPROSESSEN KOMMUNEN...5 FOLKETAL OG BUSETNAD NÆRINGSLIV LOKALT ENERGISYSTEM...8 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI ENERGIBRUK VASSBOREN VARME LOKAL ENERGITILGANG ENERGIBALANSE UTVIKLING ENERGIBRUK...15 FRAMSKRIVING AV ENERGIBRUK UTFORDRINGAR FOR ENERGIFORSYNINGA NY ENERGITILGANG...18 SMÅKRAFT VINDKRAFT BIOENERGI SPILLVARME AVFALL ANDRE ENERGIKJELDER FØRESETNADER...21 SPESIELLE FØRESETNADER GENERELLE FØRESETNADER VEDLEGG...22 ENERGIBRUK DEMOGRAFI OG NÆRINGSLIV REFERANSAR...24 PUBLIKASJONAR, RAPPORTAR ETC. 24 ILLUSTRASJONAR 24 FIRMA/ PERSONAR 24 Side 3 av 24

27 Energiutgreiing Solund kommune UTGREIINGSPROSESSEN Som områdekonsesjonær har Sunnfjord Energi AS engasjert SFE Rådgjeving til å bistå i utarbeiding av energiutgreiing for Solund kommune i Sogn og Fjordane fylke. Den første energiutgreiinga for Solund kommune vart utarbeidd og presentert i Energiutgreiing Solund kommune 2006 er oppdatert med omsyn på statistikk og kjende endringar i framtidig energibehov. Ved rullering 2007 vart statistikkdelen oppdatert og kjende endringar lagt inn. Statistikk for sysselsetting vart endra. Vestnorsk Enøk rullerte utgreiinga for Statistikkane vart ajourførte og utvida i høve til Veileder for lokale energiutredninger Endringane var i hovudsak framstilling av energibruk både med og utan temperaturkorrigering og innføring av brukarkategorien Hytter og fritidshus. Det vart lagt inn nye prosentsatsar for temperaturkorrigering og utgreiinga vart oppdatert med omsyn på kjende endringar i framtidige energibehov. Dette kapittelet skildrar kort korleis områdekonsesjonæren har valgt å organisere arbeidet med den lokale energiutgreiinga. Samarbeid og eventuell kontakt med andre lokale aktørar vil du finne her. Organiseringa av samarbeidet med kommunen finn du og her. Dette inkluderer både avheldne møte og oversyn over kva delar av kommunen si verksemd som har vore involvert eller bidratt med data. Der det er gjort lokale kartleggingar og innhenting av statistikk som ikkje er offentlig tilgjengeleg, er det gjort greie for kva data som er innhenta, korleis innhentinga er gjort og korleis denne informasjonen er lagra og eventuelt videre bearbeidd. Ved rullering 2011 har utgreiinga fått ny layout der tekst med grøn bakgrunn gjeld den aktuelle kommunen. I 2013 er lading av elbilar tatt med. TRAFOJOBB. Kjelde: Foto: Vegar Erstad/NRK Steinsund. Foto: Nils Ola Strand Rullering 2013 Oppstartsmøte 12. september 2013 Stad Kommunehuset Frå kommunen Erik Askeland og Terje Drengenes For energiverket Nils Ola Strand Det vart gjort ein grundig gjennomgang av status og framtid. Kommunen Ved denne rulleringa har vi også sett på problematikk kring vedlikehald av gatelys. Dette er gjort direkte mellom Solund kommune og Sunnfjord Energi Side 4 av 24

28 Energiutgreiing Solund kommune KOMMUNEN Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane med om lag 870 innbyggjarar og er den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Ytst i Sognefjorden vert kommunen den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet. Energibruk i ein kommune avheng av faktorer som folkesetnad, type bygg, antal personer pr husstand, korleis lokalt næringsliv er sett saman, klimatiske tilhøve med meir. I dette kapittelet har vi tatt med slik informasjon som bakteppe for vidare skildring av energisystemet i kommunen. Dei lune vågane ligg godt til rette for busetnad. I gamal tid skapte sildevågane rikdom for dei mange landnotlaga i Solund. I sildetida var Utvær eit livskraftig og livleg samfunn. No er Utvær eit viktig reisemål. Vi har og tatt med særegne tilhøve i kommunen som betyr noko for sammensettinga og storleiken på energibruken. Dette gjeld til dømes viktige industri- og næringsverksemder. Øykommunen er eit ferieparadis og mange i Solund har satsa sterkt på turisme. Alle detaljar om demografi og sysselsetting er å finne i vedlegg. Skipsreparasjon, fiske, landbruk og oppdrett er viktige næringar i kommunen. Folketalet har vore stabilt dei siste åra. Klimadata for Solund Middeltemperatur Nedbørsnormal Graddagstal 7,1 C 1920 mm 3535 Side 5 av 24

29 Energiutgreiing Solund kommune 2013 Utviklinga av folketalet i har betydning både for framtidig energibruk i husstandar og dei tenesteytande næringane. Mange kommunar i fylket opplever at folketalet har vorte redusert i større eller mindre grad. 2.1 Folketal og busetnad Utvikling folketal Folketal i kommunen Folketalet er stabilt Kommunen har mål om å auke dette 2022 Det er ein nasjonal trend at storleiken på husstandane vert mindre. Dette ser vi igjen både i fylka og i dei aller fleste kommunane i landet. Personar pr. husstand 2,60 2,40 2,20 2,00 1, Kommunen Fylket 2022 Landet Svakt avtakande og mindre enn snitt Utviklinga innan nybygging kan gi ein peikepinn på om folk satsar på å bu i kommunen og om det er tilflytting. Nye bueiningar 12 Bueiningar pr. år Husstandar i kommunen Nybygging i kommunen nye bueiningar årleg Her ser vi antal hytter og fritidsbygg i kommunen registrert ved utgangen av kvart år. Hytter og fritidsbygg Hytter og fritidsbygg i kommunen Meir enn 170 fritidsbygg i kommunen Talet aukar jamnt Side 6 av 24

30 Energiutgreiing Solund kommune Næringsliv Primærnæring er sysselsetting innan jordbruk, skogbruk og fiske. Sysselsetting innan industri vert og kalla sekundærnæring. Sysselsetting Dei tenesteytande næringane vert ofte kalla tertiærnæringar. Her er både offentleg og privat tenesteyting tatt med. Kommunen Fylket Landet Sysselsetting i kommunen 0% 20 % Primærnæring 40 % Industri 60 % 80 % 100 % Tenesteyting Vesentleg fleire er sysselsette innan primærnæring enn snitt fylke og land Den største verksemda i kommunen er Solund Verft AS. Solund Verft AS. Foto: Nils Ola Strand Haldorneset ferjekai Foto: Kjell Arvid Stølen - NRK Handelsstaden Buskøy i Foto: Jan Hess Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Side 7 av 24

31 Energiutgreiing Solund kommune LOKALT ENERGISYSTEM 3.1 Infrastruktur for energi Lokale energiutgreiingar skal i henhold til forskrifta inkludere beskrivelse av infrastruktur for energi og statistikk for denne. Av omsyn til tryggleik, har vi skildra infrastrukturen med tekst. Elektrisitet Det alt vesentlege av det stasjonære energiforbruket i Solund kommune blir dekt av elektrisitet. Sunnfjord Energi AS er områdekonsesjonær for kommunen og eig og driv straumnettet. Nettverksemda er regulert av Norges vassdragsog energidirektorat gjennom energilov og forskrifter. Dette inneber at økonomiske rammer og krav til opptreden og samhandling med andre aktørar er fastlagt. Innmating til Solund kommune er på 2 stk 22 kv liner. Hovedforsyninga går frå Nedre Svultingen via Lifjellet, Losna og Krakhella. Det går og ei 22 kv line frå Nedre Svultingen via Eide og Skivenes. Her ifrå går det kabel til Leknessund. Kraftsystemet i Solund kommune er i hovedsak bygd opp med eit 22 kv luftnett. Nettverksemda er ei monopolverksemd, regulert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Produksjon av elektrisk kraft er underlagt same reguleringsstyresmakt, men her er valgt ei konkurransebasert omsetningsform og eigarskapen er spreidd på fleire aktørar. Lokale energiutgreiingar har fokus på lokale tilhøve og då spesielt det som påverkar distribusjonsnettet. Dersom det er tilhøve som tilseier at tiltak i overliggande nett (regionalnettet) er nødvendig av omsyn til det lokale energisystemet, bør dette beskrivast i den lokale utgreiinga. Elles vil slike tiltak normalt vere å finne i dei regionale kraftsystemplanane. I skildringa av det lokale distribusjonsnettet har vi innarbeidd statistikk som kan danne grunnlag for vurdering av leveringstryggleik og framtidig utvikling av nettet i kommunen. Høgspentettet i Solund kommune har ingen spesielle flaskehalser og nettet har dermed tilfredsstillende kapasitet i normal driftssituasjon. Sunnfjord Energi sin base på Hardbakke. Foto: Nils Ola Strand Sunnfjord Energi sitt administrasjonsbygg i Førde. Foto: Nils Ola Strand Side 8 av 24

32 Energiutgreiing Solund kommune ,0 Grafen til venstre gir eit oversyn over dei ulike brukargruppene og kva type energi desse nyttar. Hovudtal 2012 GWh 8,0 6,0 4,0 2,0 Hovudtal for kommunen 0,0 Elektrisitet Gass Avfall, kol, koks Petroleum Biobrensel Feil- og avbrotsstatistikk for kommunen er framstilt grafisk her, samanlikna med tilsvarande data for fylkes- og landsgjennomsnittet. Leveringstryggleik NVE sin feil- og avbrotstatistikk er bearbeidd slik at leveringstryggleiken kjem fram. 100% er alltid straum, 0% er aldri straum. Detaljane i statistikken ligg i vedlegg. 100,00 99,95 % Elektrisitet er den mest nytta energikjelda Det vert nytta mykje biobrensel til oppvarming av bustader 99,90 99,85 Leveringstryggleik i kommunen 99,80 99, Kommunen 2007 Fylket 2012 Landet Fjernvarme/nærvarme Det er ikkje bygt ut fjern- eller nærvarme i Solund kommune. Gass Det er ingen infrastruktur for gass i Solund. Leveringstryggleiken i 2012 var på 99,967% Resultatet i 2011 skuldast uver som «Dagmar» I enkelte byar og tettstader er det etablert fjernvarmeanlegg og/eller distribusjonssystem for gass. Denne type system vert beskrive spesielt. Systema beskrivast med installert effekt, type brensel som vert nytta, årleg levert energi, lengde på røyrnett osb. Eventuelle kapasitetsproblem og planlagde utvidingar skal og beskrivast. Rorbuer i Hjønnevåg. Foto: Kjell Arvid Stølen - NRK Side 9 av 24

33 Energiutgreiing Solund kommune Energibruk Ved skildring av energibruk til stasjonære føremål i kommunen, er bruken delt opp mellom ulike energiberarar og ulike brukargrupper. Historisk utvikling og prognose for framtidig energibruk er framstilt grafisk i kapittel 4.1. Sammensettinga i dagens energibruk er framstilt i form av diagram som illustrerer fordelinga mellom ulike energiberarar og brukargrupper. Vi har nytta SSB si detaljinndeling til dette. Energibruk i kommunen fordelt på energiberar: Energibruken er delt på følgande energiberarar: Energibruk pr. energiberar 100 % 80 % 60 % Elektrisitet Biobrensel Gass Petroleum Kol/koks/avfall 40 % 20 % Energiberarar i kommunen 0% Kommunen Petroleum El Fylket Gass Bio Landet Avfall, kol, koks Energibruk i kommunen fordelt på brukargrupper: Energibruken er delt på følgande brukargrupper: Energibruk pr. brukargruppe 100 % 80 % 60 % 40 % Større bruk av bio enn fylke og land Svært liten bruk av gass Hushald Fritidsbustader Tenesteyting Industri Fjernvarme Primærnæring 20 % 0% Kommunen Fylket Energibruk pr sektor i kommunen Landet Hushald Hytter og fritidshus Tenesteyting Industri Fjernvarme Primærnæring Faktisk energibruk 2012 GWh Hushald 8,6 Hytter og fritidshus 1,8 Tenesteyting 4,3 Industri 2,3 Fjernvarme 0,0 Primærnæring 1,4 Sum Størst energibruk innan hushald Relativt lite bruk innan industri Energiutgreiinga viser både faktisk og klimakorrigert energibruk. Faktisk energibruk er den mengda energi som brukast det aktuelle året. 18,4 Side 10 av 24

34 Energiutgreiing Solund kommune 2013 Klimakorrigert energibruk 2012 Klimakorrigert energibruk er den mengde energi som ville ha vore nytta dersom det aktuelle året hadde hatt middeltemperatur. Alle detaljar om energibruk finn du i vedlegg. GWh Hushald 8,8 Hytter og fritidshus 1,8 Tenesteyting 4,5 Industri 2,3 Fjernvarme 0,0 Primærnæring 1,4 Sum 18,8 Kommunal energibruk Tabellen under viser dei aktuelle byggruppene med energibruk og areal i Oversyn bygg Energi (GWh) Areal (m²) Administrasjon 0,1 700 Barnehagar 0,1 625 Skular 0, Institusjonar 0, Idrettsbygg 0, Kulturbygg 0,0 - Sum 1, I dette kapittelet er det sett nærare på energien som går med til å drive dei kommunale bygga. Dette bør vere av stor interesse for kommunane, då ein på denne måten kan sjå kor energieffektiv kommunen er. Etter kvart vil ein og få inntrykk av utviklinga i kommunen sin energibruk. For å gjere framstillinga meir informativ, samanliknar vi nøkkeltal med snitt i fylke og land for tilsvarande grupper bygg. Det finst ingen offentleg statistikk for dette, men vi har bearbeidd verdiar for areal og energikostnader som kommunane sjølve har rapportert inn gjennom KOSTRA (SSB). Administrasjon Barnehagar Skular Institusjonar Idrettsbygg Kulturbygg Landet Fylket Kommunen Tabellen nedanfor viser spesifikk energibruk samanlikna med snitt fylke og land. Spesifikk energibruk (kwh/m²) Kommunen sine bygg Utfrå normtal, er sparepotensialet i kommunale bygg vurdert slik: Sparepotensiale Kommunen (kwh/m²) Norm (kwh/m²) Sparepot. (kwh/år) Barnehagar Skular Institusjonar Idrettsbygg Kulturbygg Administrasjon Sum Energiutgreiinga skal seie noko om energiøkonomisering i kommunen med framlegg til konkrete tiltak. Denne gongen ser vi på kommunale bygg. - - Institusjonar og idrettsbygg brukar noko meir energi enn snittet i fylket Her er dei kommunale bygga samanlikna energimessig med tilsvarande bygg på landsbasis. Sparepotensiale kommunale bygg Utfrå Enova SF sine normtal, er sparepotensialet ca kwh Truleg datafeil for «Administrasjon» Side 11 av 24

35 Energiutgreiing Solund kommune 2013 Aktuelle tiltak i kommunale bygg Kommunen har utarbeidd ein eigen energi- og klimaplan. Denne inneheld aktuelle tiltak for energibruk i kommunale bygg. Her ser vi på aktuelle tiltak som kan redusere energibruken i dei kommunale bygga. Dette kan vere tiltak rettet mot bygningskropp, oppvarmingsutstyr, ventilasjonsanlegg, styringssystemer osb. Solund kommunehus. Foto: Nils Ola Strand Vi har sett nærare på dette i kapittel 6, Energibruk i kommunale bygg Sparetiltak kommunale bygg Tiltak ligg i energi- og klimaplanen Frå Utvær. Kjelde: Side 12 av 24

36 Energiutgreiing Solund kommune 2013 Hushaldningar Dette er ei framstilling som syner korleis folk bur i kommunen. Bur ein stor del av innbyggarane i blokk, vert energibruk pr. husstand lågare enn om dei fleste bur i einebustad. Bustadstruktur Einebustad 90% Tomannsbustad 7% Rekkehus 2% Bustadblokk 0% Bufellesskap 0% Andre byggtypar 1% Bustadstruktur i kommunen Energibruk pr. husstand I grafen og tabellen til venstre ser du eit oversyn over energibruken til gjennomsnittshusstanden i kommunen, samanlikna med tilsvarande tal for snitt i fylke og land. Tala kjem frå SSB Kommunen Fylket Energibruk husstandar 2012 Dei aller fleste bur i einebustad Landet kwh Kommunen Fylket Landet Hushaldningar i kommunen Brukar meir el enn snitt Brukar meir bio enn snitt 3.3 Vassboren varme Fleire større bygg i kommunen har vassboren varme, mellom andre barneskulen, barnehage, helsesenteret og Solundheimen. Alternativ til elektrisitet for byggoppvarming og tappevassoppvarming føreset vassbore (eller luftbore) system. Med vassbore system kan ein i tillegg til elektrisitet utnytte mange ulike energiberarar til oppvarming. Kommunen kan legge til rette for lokal utvikling av fjernvarmesystem ved å gjere aktiv bruk av Lov om planlegging og byggehandsaming. Side 13 av 24

37 Energiutgreiing Solund kommune Lokal energitilgang Utgreiinga skal innehalde eit oversyn over nytta energiressurser i kommunen. Det finst ingen god statistikk for uttak av biomasse til energiføremål, men saman med ansvarlig for primærnæring i kommunen sin administrasjon har vi freista å gjere eit anslag for storleiken på uttaket. Eksisterande elproduksjon I følge NVE og Sunnfjord Energi AS er ingen vasskraftverk registrerte i Solund kommune. I dette punktet er det gjort ei oppsummering av utbygd vass- og eventuell annan elproduksjon i kommunen, medrekna vindkraft. Annan, utnytta energitilgang Her er mykje vedfyring. Veden vert både avvirka lokalt og henta frå fastlandet. Her har vi lista opp andre energikjelder som vert nytta i kommunen i dag Oddgeir Eide fortøyer «Marlin» til kai på Kolgrov Foto: Øystein Torheim - oktober Energibalanse Solund kommune importerer all elektrisk energi. Alle oljeprodukt vert henta utanfrå, medan bioressursane til produksjon av varme for det meste vert avvirka lokalt. GWh Energibalanse For å oppsummere informasjon om dagens energisystem bør det gis en skjematisk beskrivelse av energiflyten i kommunen. En slik beskrivelse bør inkludere en oversikt over hvordan energibruken i kommunen dekkes sett i forhold til den lokale energitilgangen. Hvordan eventuelle overskudd eller underskudd av energi transporteres over kommunegrensen bør kommenteres. Energiressurser som ikke utnyttes lokalt bør inkluderes i balansen. Dette kan eksempelvis være husholdningsavfall og biomasse som benyttes til varmeproduksjon i andre kommuner. Kommunen sin energibalanse Forbruk dekka med import Forbruk dekka med produksjon Eksport Ikkje produksjon av elektrisk energi Avvirkar bioenergi til lokal bruk Side 14 av 24

38 Energiutgreiing Solund kommune UTVIKLING ENERGIBRUK Her har vi laga prognose for en sannsynleg utvikling av energietterspurnaden fordelt på energiberarar og brukargrupper i kommunen. Eventuelle større, framtidige endringar i infrastruktur og energianlegg vil du og finne her. Her finn du og generelle og lokale føresetnader for framskrivingane, saman med kommentarar til trendar i utviklinga. Utviklinga i energibruk kommenterast med omsyn til energiprisar og eventuelle andre større hendingar som kan ha betydning for utviklinga i energibruk. 4.1 Framskriving av energibruk Energibruken vert påverka av mange faktorar som klima, demografiske tilhøve, teknologisk utvikling, energiprisar, næringsstruktur og bustadstruktur. I tillegg betyr det mykje korleis folk sine forbruksvanar utviklar seg. Også lover og forskrifter vil ha effekt, t.d. gjennom krav til isolasjon og byggstandard. Faktisk energibruk fordelt på brukargrupper med prognose for dei neste 10 åra: Dette er ein stadstilpassa prognose som bygger på følgande prinsipp: Energibruk med prognose 25 GWh Kommunen sin eigen prognose for befolkningsutvikling Endringar i busetnad Vedtatte utbyggingar i kommunen Planlagte endringar innan industrien Detaljar om talmaterialet ligg i vedlegg Hushald Tenesteyting Fjernvarme Hytter og fritidshus Industri Primærnæring Faktisk energibruk fordelt på energiberar med prognose for dei neste 10 åra: Energibruk med prognose 25 GWh 20 Frå Hardbakke. Foto: Nils Ola Strand El 2007 Petroleum 2012 Gass 2017 Bio 2022 Avfall, kol, koks Prognosert energibruk i kommunen Størst vekst er venta innan fritidshus Bruk av elektrisitet aukar mest Side 15 av 24

39 Energiutgreiing Solund kommune Utfordringar for energiforsyninga Framskriving av dagens energibruk går i retning av auka bruk av elektrisk energi. Dette vil ikkje medføre større forsyningsproblem, men storstilt utbygging av vindkraft vil skape behov for større kapasitet til overføring. Bruken av bio, gass og olje ser ut til å verte lite endra dei næraste åra. I høve vurdering av alternative energiløysningar, er det viktig å kjenne til lastsituasjonen i distribusjonsnettet. I område der elektrisitetsnettet nærmar seg ei kapasitetsgrense, kan det vere større samfunnsøkonomisk lønsemd i å etablere alternative løysningar framfor å forsterke eksisterande infrastruktur. Kommunen Energiomlegging En del av dei større bygga i Solund har vassboren varme og oljefyr. Skal det leggast om til meir miljøvennlege energiberarar, vil det vere naturleg å sjå på auka bruk av bioenergi som pellets, briketter eller flis. Større bruk av varmepumper er også aktuelt, enten luft/vatn eller vatn/vatn i dei delane av kommunen der det kan hentast lavtemperert energi fra grunn, sjø eller vatn. Tilhøva ligg til rette for at fleire skal kunne gjere dette. Nettet har ingen større flaskehalsar når det gjeld framtidig elforsyning Større utbygging av vindkraft kan utløyse behov for større nettkapasitet Energiutgreiinga skal innehalde konkrete framlegg til energiomlegging. Det kan til dømes vere omlegging frå bruk av panelomnar til oppvarming til bruk av fornybar varme. Erfaringsmessig tar energiomlegging tid, spesielt der bygg må konverterast frå el til vassboren varme for å kunne realisere omlegginga. Det er heller ikkje alltid så lett å rekne ut dei økonomiske konsekvensane av ei slik omlegging. Det er viktig at nokon går føre og viser veg. Dette har ofte vore kommunar og andre offentlege eigarar som har andre krav til lønsemd enn private byggeigarar. Enova SF har støtteordningar for omlegging til fornybar energi i varmesentralar. Side 16 av 24

40 Energiutgreiing Solund kommune 2013 Ladepunkt for elbil Sunnfjord Energi har sett opp ladepunkt for elbil på Hardbakke. Kommunen vurderer fortløpande om det er behov for kommunale ladeplassar. 14. september 2010: Adm. dir. Fredrik Behrens ved Sunnfjord Energi AS opnar ladestasjonen på Hardbakke. Med blomar: Dåverande ordførar Gunn Mongstad. Foto: Nils Ola Strand Side 17 av 24

41 Energiutgreiing Solund kommune NY ENERGITILGANG I forskrift om energiutredninger er det ikkje gitt direkte pålegg om å kartlegge lokale energiressursar og høve til å utnytte desse. Dette er likevel eit tema av stor interesse for kommunen og for nettselskapet sjølv. I denne utgreiinga har vi lagt vekt på å skaffe fram best moglege anslag på slike ressursar. 5.1 Småkraft NVE si ressurskartlegging viser praktisk talt ikkje potensiale for utbygging av vasskraft i Solund. NVE har utvikla ein metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 50 og kw. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengeleg hydrologisk materiale og digitale kostnader for dei ulike anleggsdelane. I dei lokale energiutgreiingane må det visast til denne kartlegginga. Områdekonsesjonæren har gjort ei vurdering av kva produksjonseiningar som vurderast som mest aktuelle og vurdet dei konsekvensane ei realisering av desse vil få for det lokale energisystemet. 5.2 Vindkraft Side 18 av 24

42 Energiutgreiing Solund kommune 2013 Det er konsesjonssøkt 3 vindprosjekt i Solund kommune. På Ytre Sula har Sula Kraft AS i 2011 konsesjonssøkt ein vindpark på 140 MW og 450 GWh. har Vesta-vind AS konsesjonssøkt ein installasjon på 7,5 MW og 22 GWh i 2008 på Ulvegreina har Statkraft Agder Energi Vind DA i 2011 konsesjonssøkt ein vindpark på 138 MW og 400 GWh. For å frakte krafta frå desse parkane, har Sunnfjord Energi AS konsesjonssøkt ein 132 kv luftleidning med sjøkabel til Lutelandet. NVE arrangerte felles høyringsmøte på Hardbakke med tiltaket til Sula Kraft AS, Statkraft Agder Energi Vind DA og Sunnfjord Energi AS den 29. august Informasjon om dei 4 konsesjonssøkte tiltaka finnast på: Frå Mehuken i Vågsøy. Foto: Ragnar Myre Vindkraftressursar i kommunen Kommunen har store vindressursar 3 anlegg er konsesjonssøkte Nettet mot fastlandet må styrkast 5.3 Bioenergi I Solund kommune er det mogleg å ta ut meir energi frå skogen enn det som vert gjort i dag. I områder med stor tilgang på biomasse bør det gjerast eit anslag av potensialet. Bioressursar i kommunen Småtroll i trollskogen, Solund. Foto: Sogndal folkehøgskule Kjelde: Meiruttak av biomasse er mogleg 5.4 Spillvarme Vi har ikkje funne utnyttbar spillvarme i Solund. Dersom det er etablert industri i kommunen, er det interessant å undersøke om det er tilgjengeleg spillvarme som kan nyttast til oppvarming. Dette føreset at det ikkje er lang avstand mellom spillvarmekjelda og aktuell bebyggelse. Side 19 av 24

43 Energiutgreiing Solund kommune Avfall Avfallet vert levert til NGIR i Lindås. Gjenvinning av energi frå avfall skjer difor ikkje i Solund. Avfall skal sjåast på som ein ressurs. Det er mange måtar å avhende søppel på, alt frå deponi til resirkulering eller utnytting av energi. Foto: Nils Ola Strand 5.6 Andre energikjelder Dei aller fleste av innbyggarane i Solund kommune bur nær sjø eller vatn. Etter Det vi kjenner til, utnyttar ingen denne energikjelda til oppvarming og frikjøling. Potensialet for utnytting av desse lavtempererte energikjeldene er betydeleg. I område med tilgang til sjø eller andre gode lavtempererte varmekjelder, kan det vere aktuelt å vurdere bruk av varmepumper. Grunnvatn og berggrunn kan vere aktuelle varmekjelder i nokre område. Andre energikjelder i kommunen Det er potensiale for utnytting av lavtemperert energi frå sjø/vatn Frå Solund. Foto: Nils Ola Strand Hurtigruta passerer Oddekalv (utsnitt) Foto: Maria Steindal Side 20 av 24

Energiutgreiing Hyllestad kommune

Energiutgreiing Hyllestad kommune Energiutgreiing Hyllestad kommune Foto: Egil Husabø 2013 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere

Detaljer

Energiutgreiing Jølster kommune

Energiutgreiing Jølster kommune Energiutgreiing Jølster kommune 2013 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing Fjaler kommune

Energiutgreiing Fjaler kommune Energiutgreiing Fjaler kommune Dalsfjordbrua. Foto: Monica Johansen Haugen 2013 SAMANDRAG Dale ca. år 1900. Kjelde: www.sffarkiv.no Fjaler kommune Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv Nybygging Vassboren

Detaljer

Energiutgreiing Solund kommune

Energiutgreiing Solund kommune Energiutgreiing Solund kommune Foto: Nils Ola Strand 2013 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere

Detaljer

Energiutgreiing Gaular kommune

Energiutgreiing Gaular kommune Energiutgreiing Gaular kommune Kapstadvika, Bygstad mot Svedene. Foto: Bjørn Norén 2013 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Energiutgreiing Aurland kommune

Energiutgreiing Aurland kommune Energiutgreiing Aurland kommune Foto: Lars Christian Aasen Vikesland 2013 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere

Detaljer

Energiutgreiing Selje kommune

Energiutgreiing Selje kommune Energiutgreiing Selje kommune 2013 SAMANDRAG Selje. Kjelde: http://www.hannebua.com/ Selje kommune Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv Nybygging Vassboren varme Vasskraft Vasskraftpotensiale Nettutfordringar

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Energiutgreiing Førde kommune

Energiutgreiing Førde kommune Energiutgreiing Førde kommune Førde. Foto: Førde kommune 2013 SAMANDRAG Prospektkort frå 1940. Her ligg Sentralsjukehuset i dag. Foto: Olai Fauske. Sunnfjord Muséum/Fylkesarkivet. Førde kommune Innbyggarar

Detaljer

Energiutgreiing Eid kommune

Energiutgreiing Eid kommune Energiutgreiing Eid kommune 2011 SAMANDRAG Eid kommune Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv Nybygging Vassboren varme Vasskraft Vasskraftpotensiale Nettutfordringar Hjelle skule. Foto: NRK Kjelde:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Energiutgreiing Eid kommune

Energiutgreiing Eid kommune Energiutgreiing Eid kommune 2013 SAMANDRAG Eid kommune Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv Nybygging Vassboren varme Vasskraft Vasskraftpotensiale Nettutfordringar Hjelle skule. Foto: NRK Kjelde:

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Energiutgreiing Stryn kommune

Energiutgreiing Stryn kommune Energiutgreiing Stryn kommune 2011 SAMANDRAG Stryn kommune Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv Stryn, foto: Asle Veien/ NRK 7 018 pr. 01.01.2011 Aukande 2,51 pers. pr. husstand Større enn snittet

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad. Utarbeidd i samarbeid med SFE Rådgjeving

Energiutgreiing Kvam herad. Utarbeidd i samarbeid med SFE Rådgjeving Energiutgreiing Kvam herad Utarbeidd i samarbeid med SFE Rådgjeving 2011 SAMANDRAG Kvam herad Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv Steindalsfossen (kjelde: Wikipedia) 8 442 innbyggjarar pr. 01.01.2011

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP Revidert 2009 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1 MÅLET MED TEVLINGA Denne tevlinga er ny av 2009, og fremstår som en hybrid mellom Dialekttevling, NBU-quiz og Musikktevling altså

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt Rapport for spørreundersøkelse: Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø Generert: 2010-02-01 10:31:01 1. Kva kommune høyrer du til? Askvoll 1 5,9 % Aurland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Energiutgreiing. Bremanger kommune. Foto: Kjell Arvid Stølen - NRK

Energiutgreiing. Bremanger kommune. Foto: Kjell Arvid Stølen - NRK Energiutgreiing Bremanger kommune Foto: Kjell Arvid Stølen - NRK 2013 SAMANDRAG Grotlesanden, Bremanger. Kjelde: http://www.visitnorway.com Bremanger kommune Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

Energiutgreiing Voss kommune. Utarbeidd i samarbeid med SFE Rådgjeving

Energiutgreiing Voss kommune. Utarbeidd i samarbeid med SFE Rådgjeving Energiutgreiing Voss kommune Utarbeidd i samarbeid med SFE Rådgjeving 2011 SAMANDRAG Voss kommune Innbyggarar Storleik husstandar Næringsliv Nybygging Vassboren varme Vasskraft Vasskraftpotensiale Nettutfordringar

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Se mottakertabell Dato: 05.06.015 Vår ref: 15/00776 6 Deres ref: Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Eldrerådet Innkalling til møte i Eldrerådet Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, 03.11.2009 Kl.13:30 Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer