3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt"

Transkript

1 Rapport for spørreundersøkelse: Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø Generert: :31:01 1. Kva kommune høyrer du til? Askvoll 1 5,9 % Aurland 1 5,9 % Balestrand 0 0,0 % Bremanger 1 5,9 % Eid 1 5,9 % Fjaler 1 5,9 % Flora 1 5,9 % Førde 1 5,9 % Gaular 0 0,0 % Gloppen 0 0,0 % Gulen 0 0,0 % Hornindal 0 0,0 % Hyllestad 1 5,9 % Høyanger 0 0,0 % Jølster 1 5,9 % Leikanger 1 5,9 % Luster 1 5,9 % Lærdal 0 0,0 % Naustdal 1 5,9 % Selje 1 5,9 % Sogndal 1 5,9 % Solund 0 0,0 % Stryn 1 5,9 % Vik 1 5,9 % Vågsøy 0 0,0 % Årdal 1 5,9 % Tiltaka på dei neste sidene er henta frå fylkesdelplanen for klima og miljø 3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt (for pendlarar) Ja 12 70,6 % 4. Anna/ ev. merknader: Det er trygge parkeringsplassar ved busstasjon i Førde sentrum. Kommunen er i gang med å vurdere parkeringsordning i sentrum. Varierande. På rutebilstasjonen er der mogleg å parkere for pendlarar. Men denne parkeringsplassen er ikkje spesielt merka for desse. Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 1

2 5. Er kommunen bevist på tilgjengelege verkemiddel i plan- og bygningslova, og vert desse brukt aktivt for å sikre langsiktige og heilskaplege løysingar som reduserer utslepp av klimagassar Ja 12 70,6 % Har planar om å etablere som tiltak 3 17,6 % Anna/ ev. merknader 0 0,0 % 6. Anna/ ev. merknader: Tek kommunen omsyn til energiforbruk og utslepp i regulerings- og kommunedelplanar innan transport, energiforsyning, næringsutvikling og lokalisering av tenester. Ja 9 52,9 % Har planar om å etablere som tiltak 5 29,4 % 8. Anna/ ev. merknader: Så langt mogleg. Ønske om busetjing i alle deler av kommunen gjer sjølvsagt at noko transport må påreknast. Men vi legg til rette kommunale bustadfelt i nærleiken av skule slike at det skal bli minst mogleg avstand i alle fall i desse høva. Men, så blir kanskje ein skule lagt ned i neste omgang, og då aukar sjølvsagt transportbehovet Stiller kommunen miljøkrav i sin bruk av kommunale næringsfond Ja 2 11,8 % Nei 10 58,8 % Har planar om å etablere som tiltak 3 17,6 % 10. Anna/ ev. merknader: Rullering av næringaplan pågår, kan verte innarbeidd der. Veit ikkje Arbeider kommunen i sin handlings/ klimaplan for energiøkonomisering og omlegging til miljøvenlege energiformer i alle offentlege bygg (inkludert utfasing av fossilt brensel i eigen bygningsmasse innan 2020) Ja 10 58,8 % Har planar om å etablere som tiltak 5 29,4 % Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 2

3 12. Anna/ ev. merknader: Kommunen arbeider med kommunedelplan for energi og klima. I framlegget er dette eitt av tiltaka Gjennomfører kommunen pålegg om energisparing og energieffektive løysingar ved nybygging i samsvar med ny teknisk forskrift (TEK 07) (bør også gjelde for rehabilitering av offentlege bygg Ja 10 58,8 % 14. Anna/ ev. merknader: Stiller kommunen krav om løysingar for bioenergi, fjernvarme, varmepumper eller vassboren varme ved godkjenning av nye bustader/bustadområde Ja 1 5,9 % Nei 8 47,1 % Har planar om å etablere som tiltak 5 29,4 % 16. Anna/ ev. merknader: Dette er aktuelt å stille krav om for enkeltområder, det er også eit tema i kommuneplanarbeidet, som ikkje vert sluttøfrt før i Vil snarleg utarbeide energ- og klimaplan (kommunedelplan) der slike tiltak truleg vert vedteke. Vert arbeid med på kommunedelplannivå Har kommunen ein innkjøpsprofil som stiller krav til klima-/miljøeigenskapar og livsløpskostnader (også klimagassutslepp som vil kome andre stader/utanlands skal takast med i rekneskapen) Ja 5 29,4 % Nei 5 29,4 % Har planar om å etablere som tiltak 5 29,4 % 18. Anna/ ev. merknader: Kommunen nyttar same fellesavtale for innkjøp som Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane. Hyllestad kommune er tilknytta Sogn og Fjordane fylkeskommune sin felles innkjøpsavtale. Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 3

4 Vel kommunen avfallsbehandling som: -reduserer klimagassutslepp og gir mest mogleg lokal gjenvinning: - reduserer avfallsmengd i deponi og legg til rette for kjeldesortering- reduserer utslepp av metangass- utarbeider system og planar for lagring, handtering og gjenvinning av kloakk til jordforbetring Ja 10 58,8 % Har planar om å etablere som tiltak 1 5,9 % Anna/ ev. merknader 5 29,4 % 20. Anna/ ev. merknader: SUM - som er interkommunalt, vel løysingar for avfallshandsaminga. Kommunen er knytt til interkommunalt renovasjonsselskap, Sunnfjord Miljøverk. Ikkje avklar Interkommunal ordning i SIMAS Vel kommunen transportløysingar (til dømes for avfalltransport og ved leasing av bilar) som reduserer klimagassutslepp Ja 3 17,6 % Nei 7 41,2 % 22. Anna/ ev. merknader: SUM - som er interkommunalt, vel løysingar for avfallshandsaminga og transport av avfall Kommunen arbeider med å vedtak kommunedelplan for energi og klima der dette vil vere eitt av fleire tiltak. Hyllestad kommune har det som ein av målsetningane i kommunedelplan for Energi -og miljø, vedteken Arbeider kommunen for å påverke energiforsyning og -effektivitet gjennom eigarskap i kraftlag/energiverk Ja 7 41,2 % Nei 7 41,2 % Har planar om å etablere som tiltak 2 11,8 % 24. Anna/ ev. merknader: Veit ikkje 25. Arbeider kommunen med å styrke den lokale tilgangen av mat frå nærmiljøet og økologisk mat Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 4

5 Ja 7 41,2 % Nei 7 41,2 % 26. Anna/ ev. merknader Begrensa ressurser på landbruk til dette, men det er eit ynskje å utvikle dette Ja, men stort sett gjennom Innovasjon Norge Dette er svært ønskjeleg, men her er vi avhengig av tilbydarane Arbeider kommunen i si arealplanlegging og byggjesakshandsaming for å redusere storleiken på buarealet i private bustader Ja 2 11,8 % Nei 13 76,5 % Har planar om å etablere som tiltak 2 11,8 % Anna/ ev. merknader 0 0,0 % 28. Anna/ ev. merknader Arbeider kommunen for å legge til rette for gjenbruk Ja 9 52,9 % Nei 4 23,5 % Har planar om å etablere som tiltak 1 5,9 % 30. Anna/ ev. merknader Gjenbruk er eit stort begrep - gjenbruk av klede til gjenbruk av byggematerialer (jmf. også Slettemark sin kunst) etc. Temaet er aktuelt i vår eigen klima og miljøplan Sjå tidlegare merknad om kommunedelplan. Interkommunal ordning gjennom SIMAS 31. Kan kommunen væra interessert i å delta i ein analysedugnad for å kartleggja sårbarhet i høve til klimaendringar? Ja 10 58,8 % Har planar om å etablere som tiltak 3 17,6 % 32. Anna/ ev. merknader Kanskje, ber om at fylket kjem tilbake med sprs i Vi er interessert, men har ikkje ressursar til å drive dugnad, men vonar å få meir ressursar. Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 5

6 Gjer dette via prosjekta Clim-Atic og Noradapt Kan ikkje gje noko avgjerande svar på dette no Arbeider kommunen for å skaffe kunnskap om farar og ulemper i høve til klimaendringane Ja 9 52,9 % 34. Anna/ ev. merknader Kommunen arbeider med kommunedelplan for energi og klima. Ulike tiltak innan dette området er foreslått. Det vart gjort vurderingar om dette gjennom kommuneplanarbeidet i Stiller kommunen krav om byggjehøgde på grunn av flaumutsette område Ja 12 70,6 % Anna/ ev. merknader 4 23,5 % 36. Anna/ ev. merknader Dette må takast opp og gjerast nødvendige avklaringar i reguleringsplan. Flaumelvar lite aktuelt i Flora. Har byggehøgde i høve havnivå. Gjennom ROS. Det finst døme på at dette ikkje har vore godt nok, jf. flaumhendinga 1. sept 09 i Fortun Har kommunen satt i gang andre førebyggjande tiltak, som å:- skaffe kunnskap om farar og ulemper og korleis ein kan unngå desse når dette er moglegsikringstiltak- beredskapsplanlegging Ja 13 76,5 % Har planar om å etablere som tiltak 2 11,8 % 38. Anna/ ev. merknader 39. Anna/ ev. merknader Viss sprs er om prioritert jordbruksareal - sone er lagt inn i kommuneplan/kommunedelplan er svaret nei. I kommunedelplanarbbeidet som for sentrum analyserer vi bl.a. landbruks/jordvern-verdiane. Framlegg til plandok. og kart vil ligge føre i januar 2010 Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 6

7 Kommunen har slutta seg til fylkesmannen sin jordvernstrategi i Dette er også tema i framlegg til kommunedelplan for energi og klima. 40. Driv kommunen eit jordvern som tek vare på dei beste og mest samanhengande jordbruksområda Ja 14 82,4 % 41. Har kommunen utarbeidd ei god og systematisk oversikt over utsette område i høve avrenning, dreneringssystem og lokale bekkar/vassdrag Ja 2 11,8 % Nei 11 64,7 % Har planar om å etablere som tiltak 2 11,8 % 42. Anna/ ev. merknader Kommunen har oversikt i samband med kommunale vegar etc Stiller kommunen krav om byggjehøgde i flaumutsette område Ja 11 64,7 % Har planar om å etablere som tiltak 1 5,9 % 44. Anna/ ev. merknader Vert vurdert i kvar sak/reguleringplan Døme på at det ikkje har vore godt nok. Utilstrekkeleg kartlegging? Har kommunen som ein del av ROS-arbeidet lokalt innarbeidd analysar av klimaendringar sine konsekvensar for infrastruktur Ja 5 29,4 % Nei 8 47,1 % Anna/ ev. merknader 0 0,0 % 46. Anna/ ev. merknader Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 7

8 Har kommunen etablert rutinar for fortløpande registrering av relevante hendingar Ja 4 23,5 % Nei 9 52,9 % Har planar om å etablere som tiltak 3 17,6 % 48. Anna/ ev. merknader Vi er usikker på kva det vert spurt om. Avvikshantering i høve til internkontrollen er på plass. 49. Har kommunen sikra betre klimatilpassa bygging og fornya stad- og klimatilpassa arkitektur? Ja 0 0,0 % Nei 11 64,7 % 50. Anna/ ev. merknader Har lokale utbyggjarar som ønskjer å bygge ut slike bygg. Noko vanskeleg å selje Delvis, ved å stille krav til at bygningar skal tole flaum, heve grunn, god drenering, solid fundament osv Har kommunen som ein del av ROS-arbeid innarbeidd analysar av kva bygg og bygningsmiljø som er mest og minst sårbare for klimaendringar Ja 3 17,6 % Nei 13 76,5 % 52. Anna/ ev. merknader Delvis gjennom flaumsonekartlegging, og div. Ros-analysar for bustadfelt og liknande 53. Anna/ ev. merknader Vi er på det stadiet at vi må prioritere for å sette av nok ressurarar til arbeidet med klima og miljø-plan i kommunen, då dette er viktig Forstår ikkje spørsmålet Ja, dette er lagt plan plarabeid/arealforvaltning 54. Har kommunen vurdert eiga organisering i høve klimautfordringane Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 8

9 Ja 3 17,6 % Nei 10 58,8 % Har planar om å etablere som tiltak 1 5,9 % Copyright more as - Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø - side 9

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Presentasjon av sluttrapport frå prosjektet Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane Carlo

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Energiutgreiing Førde kommune

Energiutgreiing Førde kommune Energiutgreiing Førde kommune Førde. Foto: Førde kommune 2013 SAMANDRAG Prospektkort frå 1940. Her ligg Sentralsjukehuset i dag. Foto: Olai Fauske. Sunnfjord Muséum/Fylkesarkivet. Førde kommune Innbyggarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

INNLEIING... 2. Utslepp frå deponi og andre prosessar...15. Stasjonær forbrenning utslepp frå anna næring og private hushald...14

INNLEIING... 2. Utslepp frå deponi og andre prosessar...15. Stasjonær forbrenning utslepp frå anna næring og private hushald...14 - INNHALD. INNLEIING..... Om planarbeidet...... Mandat og føringar for arbeidet...... Komiteen si tolking av mandatet.....3. Arbeidet i komiteen.....4. Planstatus...3......3..4. 3. NASJONALE OG REGIONALE

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Regional energiog klimaplan

Regional energiog klimaplan Møre og Romsdal fylkeskommune Regional energiog klimaplan Del I MÅL OG STRATEGIAR Del II - DOKUMENTASJON OG REGIONALT HANDLINGSROM www.mrfylke.no 1 Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Lay-out

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer