Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum"

Transkript

1 plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart linje to Planid. R A PPORT 2413pua1 Ve g - og trafikkavde ling en nr: xxxxxxxxxxx Region sør Aust-Agder distrikt Dato:

2 Reguleringsplan Forord Dette reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region Sør i samarbeid med Arendal kommune. Formålet med planarbeidet har vært å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, bedre muligheten for økt bruk av Hove som friluftsområde samt å sørge for en sikker skoleveg på fv. 192 fra Færvik til Sandum. Statens vegvesen har hatt ansvar for det praktiske planarbeidet. Statens vegvesen er forslagsstiller for reguleringsplanen. Under planleggingen har det vært kontakt med blant annet Arendal kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder Fylkeskommune. Planen består av følgende dokumenter: Planbeskrivelse for reguleringsplan og reguleringsbestemmelser (dette dokument) 2 vedlegg til planbeskrivelse (Oversiktskart over registreringsdata, naturmiljø og Beskrivelse av naturmiljølokaliteter). Reguleringsplankart i målestokk 1: 2000 (vedlegg til dette dokument) Risiko og sårbarhetsanalyse, 2009 (eget vedlegg) Støyrapport, 2010 (eget vedlegg) Den formelle behandlingen av reguleringsplanforslaget skjer etter plan- og bygningsloven Det faste utvalg for plansaker (Planutvalget) i Arendal kommune vedtok i møte 8. desember 2010 at forslag til Reguleringsplan for fv. 192 gang- og sykkelveg Færvik - Sandum med plankart datert og bestemmelser sist revidert legges ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring i perioden Etter at høringsperioden var over har Statens vegvesen i samarbeid med Arendal kommune vurdert innkomne merknader. Reguleringsplanen og planbeskrivelsen er revidert. Planen skal opp til behandling i planutvalget i Arendal kommune før planen legges frem for bystyret for vedtak. Kommunestyrets vedtak vil bli annonsert, og berørte parter orienteres skriftlig om vedtaket sammen med opplysninger om klageadgang. Fylkeskommunen, fylkesmannen og andre statlige fagorganer som har særlige interesser i området kan reise innsigelse mot planforslaget. Dersom det fremmes innsigelse og mekling ikke fører frem, sendes planen Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Henvendelse om planen kan rettes til: Nina Kjemperud, prosjektansvarlig Statens vegvesen Region sør, tlf John Geir Smeland, Statens vegvesen Region sør, tlf Nora Moberg Lillegaard, Arendal kommune, tlf: Arendal februar

3 Reguleringsplan Innhold Forord...2 REGULERINGSBESTEMMELSER...6 PLANBESKRIVELSE Sammendrag Bakgrunn for planarbeidet Dagens situasjon Ulykker Mål for prosjektet Risikoanalyse - Forprosjekt Alt. 1 Ensidig gang- og sykkelveg Alt. 2 Sykkelfelt (tosidig) med ensidig fortau Risikoanalyse vurdering og anbefalinger Planprosess og saksbehandling Planbehandling Planendringer som har vært vurdert for å redusere kostnader Gang- og sykkelveg Fortau - ensidig Vegskulder utvidet med tanke på sykkeltrafikk Informasjon Informasjons- og medvirkningsmøte Internett Innkomne merknader Innkomne merknader til høring og offentlig ettersyn til høringsutkast datert 1. november Forholdet til andre planer og retningslinjer Kommuneplan Kommunedelplaner Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Kommunedelplan for grønnstruktur i Arendal kommune Kommunedelplan for landbruket i Arendal kommune Reguleringsplaner Planforslaget Vegstandard Normalprofil Kollektivanlegg Beskrivelse av planforslag Valg av side for gang- og sykkelvegen Veggeometri Kollektivtrafikk Konstruksjoner Grunnforhold Belysning Skilting og oppmerking Byggegrenser Konsekvenser av planforslaget Trafikksikkerhet

4 Reguleringsplan Generelt om Nullvisjonen Gang- og sykkelveg Nærmiljø og friluftsliv herunder barn og unge og universell utforming Landskapsbilde Kulturmiljø Naturmiljø Innledning Situasjonsbeskrivelse - verdivurdering Konsekvenser Avbøtende/kompenserende tiltak Anleggsfasen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Naturressurser Landbruk Private brønner Vegtrafikkstøy Generelt Støyberegning Miljøoppfølging Risiko og sårbarhetsvurdering Grunnerverv Generelt Innløsning av hus og flytting av uthus

5 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER DEL I REGULERINGS- BESTEMMELSER 5

6 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser og retningslinjer ARENDAL KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser og retningslinjer for DETALJREGULERINGSPLAN GANG- OG SYKKELVEG FV. 192 FÆRVIK SANDUM Planid: 2413pua1 Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Landskap og estetikk Skråninger, voller og andre tiltak i terrenget i tilknytning til veganleggene skal ha en god landskapsmessig utforming. Detaljer vedrørende materialvalg og vegetasjonsbruk skal avklares gjennom byggeplan av landskapsarkitekt. Eventuelle murer innenfor planområdet skal oppføres som tørrmurer i naturstein, bortsett fra mur mot eiendom gnr/bnr 205/467/474 og 205/478 som må oppføres i betong. 1.2 Verdifulle vegetasjon og uønskede fremmede arter. I forbindelse med byggeplan skal området registreres med tanke på å bevare verdifull vegetasjon og for å unngå spredning av uønskede fremmede arter. 1.3 Kulturminner Skulle det under arbeidets gang oppdages gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet stanses og melding sendes umiddelbart til Aust-Agder fylkeskommune v/ kulturminnevernseksjonen jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 annet ledd. Kulturminnevernseksjonen forutsetter at dette pålegget formidles videre til dem som utfører arbeidet i marken. Kulturhistoriske elementer som steingjerder m.m skal søkes bevart. Må deler av et steingjerde fjernes skal steingjerdes nye avslutning utføres på et faglig forsvarlig vis. 1.4 Støy Krav i retninglinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal søkes ivaretatt. 6

7 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER 1.5 Byggeplan Statens vegvesen utarbeider byggeplan for områdene som er regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn og kollektivholdeplasser. Planen skal redegjøre for vegbelegning, kantsteinsutforming, beplantning, belysning, støttemurer og rekkverkstyper m.m. Detaljer vedrørende gang- og sykkelvegbru detaljeres gjennom byggeplanfasen. 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 Annet uteoppholdsareal Arealet skal benyttes til uteområde for boligbebyggelsen. Det tillates ikke oppført bebyggelse på disse områdene bortsett fra bygg innenfor byggegrense. 2.2 Kombinert bolig/forretning/kontor Det vises til punkt 7.2 H910_1 for bestemmelser til området. 2.3 Kombinert bebyggelse og anlegg og samferdsel Områdene er private og skal benyttes til fyllinger, skjæringer og grøfter til private avkjørsler. Det tillates ikke oppført bebyggelse på disse områdene. BYA=0 2.4 Øvrige anlegg Det vises til punkt 7.2, H910_2 for bestemmelser til området. 2.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg I områder regulert til øvrige kommunaltekniske anlegg inngår eksisterende pumpestasjoner med nødvendig areal rundt. Arealene er offentlige. 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5, andre ledd nummer 2) 3.1 Kjøreveg Areal merket KP er privat kjøreveg til innenforliggende eiendommer. Øvrige arealer skal benyttes til offentlig kjøreveg. I områder for kjøreveg inngår areal til kjørebane og vegskulder. 3.2 Annen veggrunn teknisk anlegg I området for annen veggrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, grøntområder, grøfter, murer, stabiliserende tiltak, rekkverk og liknende. Innfor arealene skal det opparbeides en rabatt mellom kjøreveg og gang og sykkelveg. Arealene er offentlige. 3.3 Gang- og sykkelveg Arealet skal benyttes som offentlig gang og sykkelveg. I områder inngår areal til gangog sykkelveg og skulder. 3.4 Kollektivanlegg 7

8 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER Arealene skal benyttes til kollektivanlegg. Kollektivanlegg er offentlige og skal være universelt utformet. 3.5 Kollektivholdeplass Arealene skal benyttes til kollektivholdeplass. Kollektivholdeplassene er offentlige og skal være universelt utformet. 3.6 Kombinerte formål for samferdselsanlegg Kombinert gang- og sykkelveg og kollektivholdeplass. Arealet skal benyttes til offentlig gang- og sykkelveg og kollektivholdeplass. 4 GRØNNSTRUKTUR 4.1 Friområde Området skal benyttes til friområde. 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT (pbl 12-5, andre ledd nr. 5) 5.1 Landbruks-, natur- og friluftsområde Områdene skal benyttes til landbruks-, natur- og friluftsområde. SEFRAK-registrert uthus ved profil 800 nord for eksisterende veg skal flyttes inn i byggegrense markert på plankartet. Uthuset skal plasseres på naturlig terrengplatå. Uthuset skal ha gangforbindelse mot nedenforliggende veg. 5.2 Naturvern: Området er svært viktig for bevaring av biologisk mangfold. I området er det forbudt å iverksette tiltak som forringer de dokumenterte naturverdiene. 5.3 Kombinert LNF og samferdselsanlegg Områdene er private avkjørsler og skal benyttes til fyllinger, skjæringer og grøfter. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag. Innenfor området blir det anlagt ny vegfylling under vann. I forbindelse med byggeplan skal det gjøres en beregning av vanngjennomstrømningen i kilen slik at dagens vanngjennomstrømning opprettholdes. 8

9 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER 6.2 Naturområde i sjø og vassdrag Området er svært viktig for bevaring av biologisk mangfold. I området er det forbudt å iverksette tiltak som forringer de dokumenterte naturverdiene. 7 HENSYNSSONE (pbl 12-6, jfr 11-8) 7.1 Hensynssone fareområde høyspent(pbl 12-6, jfr 11-8, bokstav a) H370_ 1 og H370_ 2 omfatter eksisterende høyspentlinje. 7.2 Hensynssone, videreføring av reguleringsplan (pbl 12-6, jfr 11-8 bokstav f) H910_1: reguleringsplan for Færviktunet - Tromøy gjelder for dette arealet. H910_2: reguleringsplan for Færvik administrasjonssenter gjelder for dette arealet. 8 REGULERINGSPLANBESTEMMELSESHJEMMEL 8.1 Midlertidig anleggsområde Området kan i anleggsperioden benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften (anleggsveier, riggplass, mellomlagring av materialer og masser m.m) Etter avsluttet anleggsperiode opphører det midlertidige reguleringsformålet og området skal istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål. 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl 12-7) 9.1 Midlertidig anleggsområde Midlertidig anleggsområde skal så raskt som mulig, og senest innen ett år etter at veganlegget er ferdig, istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål. Ytre miljøplan (Ym-plan): RETNINGSLINJER I henhold til Statens vegvesens håndbok 151 skal det utarbeides en ytre miljøplan i forbindelse med byggeplan Ym-planen skal utarbeides i starten av prosjektfasen og gi en oversikt / være en sjekkliste som skal sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering og prosjektering. Hensyn som særlig skal ivaretas gjennom planen er: Vegkantvegetasjon; (i) håndtering av problematiske arter, (jf. "Norsk svarteliste") (ii) tilrettelegging for å gjenskape artsrike vegkanter. Vanngjennomløp ved Flangeborg, fisks vandring i bekken. Færvikkilen, håndtering av vann i anleggsområdet. 9

10 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER Sandumkilen; detaljprosjektering av en løsning som sikrer god vanngjennomstrøming under Sandum bro. Verdifulle landskapselementer som solitærtrær m.v. 10

11 DEL II PLANBESKRIVELSE 11

12 1 Sammendrag Hovedmålet med denne reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten og tilbudet til gående og syklende på strekningen mellom Færvik og Sandum på Tromøya. Tiltaket skal planlegges med tilgjengelighet for alle. Strekningen er ca 2,0 km lang. Det er avsatt 20 mill. kroner til prosjektet i vedtatt fylkesvegplan for Aust-Agder for perioden Det er planlagt anleggsstart vinteren 2011/2012. I forkant av prosjekteringsarbeidet ble det gjennomført en risikoanalyse av to hovedprinsipper for valg av løsning for gående og syklende fra Færvikkrysset til Hove leir (ensidig gang- og sykkelveg kontra tosidig sykkelfelt med ensidig fortau). Løsning med gang- og sykkelveg ble valgt, og gang- og sykkelveien planlegges på sørsiden av dagens veg fordi dette gir flere fordeler enn en løsning på nordsiden. Gang- og sykkelvegen blir totalt 3,5 m og blir atskilt fra vegen med rabatt, rekkverk eller grøft. Bl.a. p.g.a. dårlige grunnforhold, hensyn til avkjørsler og eksisterende bebyggelse er det ikke mulig å bygge g/s-veg kontinuerlig på den valgte siden av eksisterende veg. Følgelig må dagens veg sideforskyves i enkelte områder. Det planlegges en egen gang- sykkelvegbru over Sandumkilen, på utsiden av dagens bro. Reguleringsplanen omfatter bygging av rundkjøring i Færvikkrysset og tiltak for bedre sikt i Sandumkrysset. Planforslaget medfører innløsing og riving av ett hus, ved Sandum. Planen gir vesentlig økt sikkerhet for myke trafikkanter, både fastboende (bl.a. skolebarn) og besøkende. Planen medfører forbedret tilgjengelighet til de mange viktige friluftsområdene som betjenes av vegen. Landskapet langs strekningen består av en mosaikk mellom åpne jordbrukssletter og småkupert terreng med skog og små jorder. Nye fjellskjæringer utføres hovedsakelig som utvidelser av eksisterende skjæringer. Dette fører m.a.o. heller ikke til særlige negative konsekvenser for landskapet. Løsningen med g/s-veg på sjøsiden av vegen er positivt for reiseopplevelsen. Flere bygninger og gårdstun langs strekningen har kulturhistorisk bevaringsverdi. Flere automatisk fredede kulturminner var registrert før planleggingen startet. Steingjerder finnes flere steder på strekningen. Planen medfører at et uthus ved Hofstøl må flyttes. Flere lokaliteter langs fylkesveien har biologisk verdi; Færvikkilen (strandsump), Sandumkilen (poll), Hovekilen sør for Simonstø (strandsump) og Flangeborgbekken (bekk med noe verdi for fisk). Færvikkilen er særlig utsatt, da bygging av nytt anlegg medfører en del inngrep i og like utenfor denne svært verdifulle lokaliteten. Arealbeslaget er minimalt, og tiltaket medfører verken økt støy eller problematisk forurensning. Tiltakets påvirkning på viktige naturmiljøer vurderes dermed som liten. Prosjektet medfører breddeutvidelse, med noe tap av naturressurser (skog/jord). Tapet av dyrka mark er lite (ca ett daa). Tapet av skog er noe større (ca 12 daa), men ingen særlig viktige skogbestand berøres sterkt. Impediment/skrap dominerer arealtap i skog, og under 5 daa er på høy bonitet. Alt i alt vurderes planens negative konsekvens gjennom tap av naturressurser som ubetydelig. Det er utført støyberegning for strekningen Færvik - Hove. Beregningene er utført for eksisterende situasjon og en forventet trafikksituasjon i år Ingen av boligene får en 12

13 endring på mer enn 3 db på grunn av bygging av gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg anses som et miljø- og sikkerhetstiltak og utløser derfor ikke krav til støyskjerming. For miljøtemaene vil det arbeides videre med å minimalisere den negative påvirkningen i anleggsfasen. Det skal utarbeides ytre miljøplan (YM-plan) for gjennomføringsfasen. 13

14 2 Bakgrunn for planarbeidet 2.1 Dagens situasjon Fv. 192 og fv. 201 fra Færvik til Hove er en viktig ferdselsåre på Tromøya. Det er en viktig forbindelse mot friluftsområdet på Hove, og strekningen er også skoleveg. Strekningen har i dag ingen tilbud til gående og syklende. Det er flere uoversiktlige avkjørsler langs vegen, og trafikkmengden er stor, særlig sommerstid. Strekningen Færvik - Hove går gjennom middels tett bebyggelse med forholdsvis mange avkjørsler. Eksisterende veg er smal og uten midtlinje, vegbredden varierer mellom 5 og 7,5 meter. I 2008 hadde fv. 192 en årsdøgntrafikk (ÅDT 1 ) på Det er vesentlig høyere sommerdøgntrafikk (SDT). Tungbilandelen er på 10%. Det er ikke foretatt tellinger av syklende. Dagens fartsgrense er 60 km/t. Gjennomsnittlig fartsnivå på fv192 er målt til 53-56km/t. Strekningen fra Færvik til Sandumkrysset 2 er i underkant av 2 km. Færvikkrysset 3 er utflytende, dvs. uten klare grenser mellom kryss og bussholdeplass, og uten et klart definert område til oppholdsareal til busspassasjerer. I Sandumkrysset er det bl.a. dårlig sikt fra fv. 201 retning østover mot Tromøy kirke. Det vises for øvrig til kapittel 6 Konsekvenser av planforslaget for en grundigere beskrivelse av dagens situasjon i området Ulykker Figur under viser personskadeulykker for de 10 siste årene ( ) på følgende strekning: Fra Tromøy servicesenter ca 100 m nordøst for Færvikkrysset, langs fv. 192 og fv. 201 fram til Hove, samt inne på Hove leirområde. 1 ÅDT står for årsdøgntrafikk som er det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av et år, dividert med krysset mellom fv. 192 og fv krysset mellom rv. 409 og fv

15 Figur Registrerte personskadeulykker i vegdatabanken siste 10 år ( ) Figur viser at det har vært hele 5 ulykker på rv. 409 i Færvik-krysset med personskade. På strekningen fra Færvikkrysset fram til Sandumkrysset har det i perioden blitt registrert 3 ulykker med personskade, alle lettere skader. Det har vært en ulykke med syklist involvert, der syklisten kom rett ut i kjørebanen. To av ulykkene gjelder bilulykker, hvorav en var utforkjøring på høyre side i venstrekurve og i den andre kuttet en av kjøretøyene svingen og kolliderte med møtende kjøretøy Mål for prosjektet Statens vegvesen har som et overordna nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker de behov som samfunnet har for transport og som fremmer regional utvikling. Hovedmålet med planen er å bedre trafikksikkerheten og tilbudet til gående og syklende på strekningen. Andre viktige intensjoner med prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljøet og lokalbefolkningen og minst mulig ulemper for naturmiljø, kulturmiljø, landskapet og naturressursene. Tiltaket skal planlegges med tilgjengelighet for alle. 15

16 2.2 Risikoanalyse - Forprosjekt Det ble gjennomført en risikoanalyse 4 av to hovedprinsipper for valg av løsning for gående og syklende fra Færvikkrysset til Hove leir. Alternativ 1 er ensidig gang- og sykkelveg og alternativ 2 er tosidig sykkelfelt med ensidig fortau. Hensikten med risikovurderingen var ikke å gi svar på hvilken løsning som skulle velges, men å gi beslutningstaker/prosjekteier et grunnlag for bevisst valg av risiko Alt. 1 Ensidig gang- og sykkelveg I forkant av risikoanalysen ble det vurdert på hvilken side av vegen en eventuell gang- og sykkelveg burde ligge. Dersom gang og sykkelvegen ligger på sørsiden av eksisterende veg, blir gang- og sykkelvegen sammenhengende gjennom Sandumkrysset. Framføring av g/s-veg på nordsiden av vegen ville medført brudd i g/s-traséen i Sandumkrysset. I forhold til reiseopplevelsen for gående og syklende er det også en fordel at g/s-vegen etableres på sørsiden (sjøsiden) av eksisterende veg. Det er flest avkjørsler på sørsiden av eksisterende veg, og g/sveger legges ofte på den siden som det bor flest for å unngå unødvendige krysninger av vegen. Konklusjonen var at ved valg av ensidig løsning bør gang- og sykkelvegen ligge på sørsiden av eksisterende veg. Normalprofil for ensidig g/s-løsning er vist i Figur Figur Normalprofil veg med ensidig gang- og sykkelveg Alt. 2 Sykkelfelt (tosidig) med ensidig fortau Normalprofil for løsningen i alt. 2 er vist i Figur Figur Normalprofil veg med sykkelfelt og fortau Denne løsningen har eget kjørefelt for sykkeltrafikk (sykkelfelt) på begge sider av vegen, merket som et eget felt i kjørebanen. I eget sykkelfelt har syklisten en egen plass i kjørebanen. I tillegg er det et fortau for gående (som også kan brukes av syklister). 4 Risikoanalyse fv. 192 og fv. 201 Færvik - Hove: Forprosjekt Prinsippvalg planløsning for gående og syklende (notat). 16

17 Figur Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen for sykkeltrafikk. Anlegges som symmetrisk løsning. Sykkelfelt skal iht trafikkreglene skiltes med skilt nr. 520 Sykkelveg, og merkes med sykkelsymbol Risikoanalyse vurdering og anbefalinger En løsning med sykkelfelt uten at vegen forkjørsreguleres vil kunne medføre mange konflikter i kryssene langs vegen, der mange syklister sannsynligvis ikke vil oppfatte at de har vikeplikt for trafikk fra høyre. I Sandumkrysset vil løsningen miste mange av de fordelene den ellers ville hatt i forhold til en g/s-løsning. Sykkelfelt stiller større krav til drift og vedlikehold enn en g/s-løsning, spesielt vinterstid. Det bør i så fall vurderes å oppgradere strekningen til barvegstandard. Strekningen må forvente til tider en stor andel rekreasjonssyklister, der foreldre sykler sammen med mindre barn til Hove. En løsning med sykkelfelt og ensidig fortau vil gi mulighet for fortaussykling for de yngste, parallelt med voksne i sykkelfeltet i retning Hove, men vil kunne skape en del problemer i motsatt retning. For ukjente bilister vil det kunne virke unaturlig at de, etter å ha hatt en g/s-løsning langs riksvegen gjennom tettbebyggelsen på Færvik, nå eventuelt kommer inn på en mer landevegspreget strekning med sykkelfelt. En ulempe med en g/s-løsning er at syklister på fv. 192 fra Tromøy kirke i retning Færvik må skifte side i Sandumkrysset. En g/s-løsning er også mer følsom for siktforholdene i kryss og avkjørsler, spesielt ved ugunstige stigningsforhold, der syklistene kommer opp i høy hastighet. Noe av ulempene ved sidebytte ved Sandumkrysset kan reduseres ved å etablere fortau et stykke i retning Tromøy kirke. Dette vil gi et mer definert kryssingspunkt og også gi mulighet for å skifte side på fv. 192 utenom kryssområdet. Siktforholdene må vurderes i forhold til hvor langt videreføringen bør skje. Ved valg av en sykkelfeltløsning må det tas høyde for at det kan bli noe sykling på fortauet. Siktforholdene i Sandumkrysset må utbedres uavhengig av løsning. Fartsdempende tiltak i kryssområdet bør også vurderes. Anbefaling til valg av løsning Den aktuelle strekningen skal håndtere en rekke ulike grupper myke trafikanter, og valg av løsning vil avhenge av hva som skal vektlegges mest. Flertallet av gruppa som deltok i risikoanalysen, mener løsning med gang- og sykkelveg er mest forutsigbar, spesielt for skolebarn og rekreasjonssyklister. 17

18 3 Planprosess og saksbehandling 3.1 Planbehandling Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplanarbeid på strekningen Færvik Hove den , i henhold til plan og bygningsloven 3-7 og Det ble gjennomført et oppstarts- og avklaringsmøte 2. april 2009 med Arendal kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune. Hensikten med møte var å avklare om planen kom inn under forskrift om konsekvensutredning, noe det ikke gjorde. Planarbeidet har vært utført av Statens vegvesen Region sør. Det har under arbeidet med reguleringsplanen vært jevnlig kontakt mellom Statens vegvesen og Arendal kommune. Det har også vært et møte med barnas representant i Arendal kommune. Mattilsynet har vært kontaktet for å avklare om noen eiendommer er underlagt restriksjoner fra Mattilsynet og om det er blitt registrert potetcystenematode (PCN) på noen av eiendommene. Det faste utvalg for plansaker (Planutvalget) i Arendal kommune vedtok i møte 19. november 2009 at forslag til Reguleringsplan for rv. 409, fv. 192 og fv. 201 gang- og sykkelveg Færvik - Hove med plankart og bestemmelser datert (saknr. 199/09) legges ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring i perioden 30. november januar I høringsperioden ble det gjennomført et kostnadsoverslag for prosjektet etter Statens vegvesen Håndbok 217 Anslagsmetoden. Kostnadsoverslaget viste at reguleringsplanforslaget ble vesentlig dyrere enn det som var avsatt i fylkesvegbudsjettet, og Statens vegvesen og Aust- Agder fylkeskommune ønsket derfor å se på om det var mulig å komme fram til en billigere løsning. Grunneiere på strekningen ble derfor informert om dette, og at Statens vegvesen ville sende eventuelt et nytt reguleringsplanforslag ut på en ny offentlig høring. Statens vegvesen utarbeidet et revidert reguleringsplanforslag (Reguleringsplanforslag 2, mai 2010) hvor man så på innsparingsmuligheter. Underveis i denne prosessen ble det gjennomført samarbeidsmøter med Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder. Revidert reguleringsplanforslag ble kostnadsberegnet og var fortsatt betydelig dyrere enn det som var avsatt til dette prosjektet i vedtatt fylkesvegplan for Aust-Agder for perioden (Dette forslaget er ikke lagt ut på høring.) Statens vegvesen informerte om prosjektet og kostnadene i et kontaktmøte 18. mai 2010 med fylkeskommunen (bl.a. Fylkesrådmannen, assisterende fylkesrådmann og leder av planavdelingen). Fylkeskommunen ba Statens vegvesen om å vurdere andre(billigere) løsninger enn gang- og sykkelveg. Statens vegvesen gjennomførte en intern idédugnad i juni 2010, hvor man kom fram til to nye alternativer (alternativ med fortau og alternativ med utvidet skulder) som skulle kostnadsberegnes og vurderes i forhold til trafikksikkerhet. Kostnadsberegning av disse to nye alternativene ble gjennomført i august/september Konklusjonen på denne prosessen er at hensynet til trafikksikkerhet må veie tungt, og det bør velges en løsning med parallellført gang- og sykkelveg fra Færvik til Sandumkrysset. 18

19 Dette nye/reviderte reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør i samarbeid med Arendal kommune. Det har vært gjennomført et samarbeidsmøte med Aust- Agder fylkeskommune (Kulturminnevernseksjonen) og Fylkesmannen i Aust-Agder (Landbruksavdelingen). Det faste utvalg for plansaker (Planutvalget) i Arendal kommune vedtok i møte 8. desember 2010 at forslag til Reguleringsplan for fv. 192 gang- og sykkelveg Færvik - Sandum med plankart datert og bestemmelser sist revidert legges ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring i perioden Etter at høringsperioden var over har Statens vegvesen i samarbeid med Arendal kommune vurdert innkomne merknader. Reguleringsplanen og planbeskrivelsen er revidert. 3.2 Planendringer som har vært vurdert for å redusere kostnader Gang- og sykkelveg Beholde eksisterende veg som den er og la gang- og sykkelvegen gå parallelt hele vegen Gang- og sykkelvegen er planlagt på sørsiden av eksisterende veg. Flere steder var eksisterende veg planlagt sideforskjøvet mot nord (dvs. at ny gang- og sykkelveg var planlagt oppå eksisterende veg), av forskjellige hensyn (bl.a. pga. bebyggelse, geoteknikk osv.). Statens vegvesen ønsket å ta en ny gjennomgang av planen på de strekningene hvor gang- og sykkelvegen var planlagt oppå eksisterende veg, for å vurdere på nytt om eksisterende veg kunne beholdes som den er, og at gang- og sykkelvegen ble lagt parallelt på sørsiden av vegen, uten at vegen ble sideforskjøvet. Det ble utarbeidet et nytt reguleringsforslag, hvor man så på innsparingsmuligheter (bruke mest mulig av eks. veg, rekkverk og grøft istedenfor rabatt og ikke forbedre sikt i avkjørsler på nordsiden av vegen med mer). Strekningen Færvik Hofstøl Statens vegvesen mener at reguleringsplanforslaget som ble lagt ut til høring i november 2009, bør beholdes som det er fra Færvik og fram til ca. profil 400, pga dårlige grunnforhold, behov for å heve vegen og sårbart naturmiljø i Færvikkilen. Planlagt veg spleises til eksisterende veg i kurven ved ca profil 550. Herfra og fram til Hofstøl beholdes eksisterende veg som den er, og det etableres en 3m bred grøft mellom vegen og ny gang- og sykkelveg. Hofstøl Forbi gårdsbruket ved Hofstøl er det vurdert to alternativer til løsning. Alternativ 1 er at eksisterende veg legges om på en strekning på ca. 150m, slik at låven på sørsiden av vegen spares og bua på nordsiden av vegen flyttes (dvs. tilsvarende det som er foreslått i reguleringsplanforslaget som er sendt på høring). Alternativ 2 er at eksisterende veg beholdes som den er, dvs. at for å få plass til gang- og sykkelvegen, så må enten låven rives eller forkortes med min. 4m. Aust-Agder kulturminnevernseksjon mener at riving av det aktuelle uthuset må unngås. Det er heller ingen god løsning å rive deler av uthuset. Forslaget med å skjære av en trekant vurderes som teknisk komplisert og vil ha som følge at eiendommens verdi som kulturminne reduseres. Gårdstunet på Hofstøl består av godt bevarte bygninger. Deler av bygningsmassen har høy alder. Gårdstunet ville, dersom det var aktuelt å utarbeide reguleringsplan for eiendommen, av oss blitt foreslått regulert med bevaringsformål 19

20 (hensynsone bevaring). Aust-Agder kulturminnevernseksjons mener at alternativ 1 med opprinnelig løsning med å flytte det lille uthuset på andre siden av vegen såpass mye at vegen kan forskyves og ny gang- og sykkelvei passerer det store uthuset uten at dette blir berørt av tiltaket er best. Aust-Agder kulturminnevernseksjons løsningssynspunkter på de to alternativene ble tatt til følge, og alternativ 1 ble valgt. Hofstøl - Simonstø Alternativ 1 er i prinsippet lik det 1. reguleringsplanforslaget som har lagt ute til høring, med at gang- og sykkelvegen ligger oppå dagens veg, og ny veg flyttes mot nord, men at ny veg kobles så fort som mulig til eksisterende veg etter partiet med de dårlige grunnforholdene. Alt. 2 er å legge gang- og sykkelvegen på sørsiden av vegen og beholde dagens veg som den er. Ved Simonstø ligger det kommunale VA-ledningsnettet på sørsiden av eksisterende veg og her er det dårlige grunnforhold. Statens vegvesen har hatt et møte med Arendal kommune for å få avklart hvordan Arendal kommune ser på alternativet med at ny gang- og sykkelveg kommer over VA-ledningsnettet her. Det er veldig mange abonnementer tilknyttet dette ledningsnettet, og Arendal kommune mener at dersom dette alternativet blir valgt, må man legge om ledningsnettet før anleggsarbeidene for gang- og sykkelvegen starter. På denne strekningen ved Simonstø vil dette alternativet også berøre en strandsump med betydelige naturkvaliteter, blant annet forekomst av en rødlistet planteart. Anslag for 2 alternativer på strekningen ved Simonstø er gjennomført. Det skiller ca. 0,1 mill mellom alternativene. Alternativ 2 er dyrest og har størst usikkerhet. Konklusjonen er at vi velger alternativ 1(vegen sideforskyves mot nord og gang- og sykkelvegen ligger oppå eksisterende veg). Sandumbrua - Sandumkrysset På denne strekningen lå ny gang- og sykkelveg i sin helhet på sørsiden av vegen i 1. høringsutkast av reguleringsplanen. Erstatte rabatt med rekkverk eller grøft I reguleringsplanforslaget ble det lagt opp til en rabatt med kantstein mellom gang- og sykkelvegen og vegen i henhold til standardklasse Sa2, Hb017 Veg- og gateutforming. Rabatt som skille mellom veg og gang- og sykkelveg er en dyrere løsning enn grøft eller rekkverk. Statens vegvesen ønsker derfor å erstatte rabatten med enten rekkverk eller grøft der det er praktisk mulig. Strekningen Færvik Hofstøl Fra Færvikkrysset og fram til ca profil 200, erstattes rabatten med rekkverk. På grunn av siktforholdene fra avkjørsler beholdes rabatten fram til der planlagt veg spleises til eksisterende veg i kurven (ca.profil 550). Herifra og fram til Hofstøl beholdes eksisterende veg som den er, og det etableres en 3m bred grøft mellom vegen og ny gang- og sykkelveg. Strekningen Hofstøl - Sandumbrua På denne strekningen er det ikke aktuelt å erstatte rabatt med grøft bl.a. pga kulturmiljø, dårlig grunnforhold, hensyn til bebyggelse. I byggeplanprosessen blir det tatt stilling til om det blir rabatt eller rekkverk på denne strekningen. 20

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Høringsutkast Region sør Arendal, R.vegktr Plan og prosjektering Agder Dato: Oktober 2012 DETALJREGULERING FOR FV. 420 BIESLETTA

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune.

FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune. FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Generelt

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Detaljreguleringsplan Sleveland

Detaljreguleringsplan Sleveland Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for 201500001 Detaljreguleringsplan Sleveland Bestemmelsene er datert: 27.11.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for Kommunestyrets vedtak: 14.12.2015

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forslag til reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17 Vedlegg 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning A Sortland-Holmen Sortland kommune vesdtatt 15.06.2017 kommunestyresak 038/17 Region nord Midtre Hålogaland

Detaljer

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner:

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner: Dato: 12.06.2017 Saksnr/løpenr: Klassering: Detaljreguleringsplan for Fergeland veg. Reguleringsbestemmelser vedtatt åå Forslagsstiller:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Gang- linje toog sykkelveg Sandum - Hove

Gang- linje toog sykkelveg Sandum - Hove Detaljreguleringsplan Overskrift fv. 201 Gang- linje toog sykkelveg Sandum - Hove Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser og retningslinjer FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser og retningslinjer for REGULERINGSPLAN Fv 43 Listervegen Brogata, gjennom Farsund sentrum Planid: 0321

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: Q21 Saksmappe: :2010/106-9 Saksbehandler: :STL Dato: 16.02.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011 36/11

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR E18 TVEDESTRAND - ARENDAL REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING FOR E18 TVEDESTRAND - ARENDAL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR E18 TVEDESTRAND - ARENDAL Tvedestrand kommune Planid: 0914135 Forslagstiller: Statens vegvesen, Region sør Dato for siste revisjon: Bystyrets godkjenning: REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELLE

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 13.06.2017 035/17 Kommunestyret 20.06.2017 043/17 Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang -

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: 2016003 Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune Region øst Hamar kontorsted Januar 2018 Reguleringsbestemmelser Rv.2 Kirkenær Åsnes grense.

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon: 30.06.08 Bystyrets egengodkjenning:

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for gang- og sykkelveg til Forsøl Planens ID: 20150003 Dato for siste revisjon: 31.8.2016 Dato for vedtak i kommunestyret: 1 Planens intensjon Definisjon:

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id:

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id: PLANBESTEMMELSER Sluttbehandling Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 9. september 2015 Nasjonal arealplan-id: 201220120011 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for E18 - Tvedestrand - Arendal

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for E18 - Tvedestrand - Arendal ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for E18 - Tvedestrand - Arendal Arkivsak: 2012/8866 Arkivkode: 09062012-31 Vedtatt i Arendal bystyre: 22.05.2014, PS 14/69 Plankartets dato: 22.01.2014,

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Prosjekt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg lang fv. 76 Osloveien Frogn kommune Region øst Oslo

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan xxx (PlanID), saksnr.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR RV. 83 TUNNEL OG RUNDKJØRING ER SELJESTAD SAMA, PLAN-ID 565

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR RV. 83 TUNNEL OG RUNDKJØRING ER SELJESTAD SAMA, PLAN-ID 565 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR RV. 83 TUNNEL OG RUNDKJØRING ER SELJESTAD SAMA, PLAN-ID 565 Plandato: Revidert: Vedtatt: 4.10.2013 REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan Planbestemmelser Sweco Detaljreguleringsplan Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene PlanID: 01061094 Fredrikstad kommune Statens vegvesen Region øst Moss kontorsted Høringsutgave mars 2017 1 Formålsparagraf

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0421.00, K2 - L12 Vår ref: 10/596-41 Journalpostid: 15/11080 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0421.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Saksgang:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer