Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum"

Transkript

1 plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart linje to Planid. R A PPORT 2413pua1 Ve g - og trafikkavde ling en nr: xxxxxxxxxxx Region sør Aust-Agder distrikt Dato:

2 Reguleringsplan Forord Dette reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region Sør i samarbeid med Arendal kommune. Formålet med planarbeidet har vært å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, bedre muligheten for økt bruk av Hove som friluftsområde samt å sørge for en sikker skoleveg på fv. 192 fra Færvik til Sandum. Statens vegvesen har hatt ansvar for det praktiske planarbeidet. Statens vegvesen er forslagsstiller for reguleringsplanen. Under planleggingen har det vært kontakt med blant annet Arendal kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder Fylkeskommune. Planen består av følgende dokumenter: Planbeskrivelse for reguleringsplan og reguleringsbestemmelser (dette dokument) 2 vedlegg til planbeskrivelse (Oversiktskart over registreringsdata, naturmiljø og Beskrivelse av naturmiljølokaliteter). Reguleringsplankart i målestokk 1: 2000 (vedlegg til dette dokument) Risiko og sårbarhetsanalyse, 2009 (eget vedlegg) Støyrapport, 2010 (eget vedlegg) Den formelle behandlingen av reguleringsplanforslaget skjer etter plan- og bygningsloven Det faste utvalg for plansaker (Planutvalget) i Arendal kommune vedtok i møte 8. desember 2010 at forslag til Reguleringsplan for fv. 192 gang- og sykkelveg Færvik - Sandum med plankart datert og bestemmelser sist revidert legges ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring i perioden Etter at høringsperioden var over har Statens vegvesen i samarbeid med Arendal kommune vurdert innkomne merknader. Reguleringsplanen og planbeskrivelsen er revidert. Planen skal opp til behandling i planutvalget i Arendal kommune før planen legges frem for bystyret for vedtak. Kommunestyrets vedtak vil bli annonsert, og berørte parter orienteres skriftlig om vedtaket sammen med opplysninger om klageadgang. Fylkeskommunen, fylkesmannen og andre statlige fagorganer som har særlige interesser i området kan reise innsigelse mot planforslaget. Dersom det fremmes innsigelse og mekling ikke fører frem, sendes planen Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Henvendelse om planen kan rettes til: Nina Kjemperud, prosjektansvarlig Statens vegvesen Region sør, tlf John Geir Smeland, Statens vegvesen Region sør, tlf Nora Moberg Lillegaard, Arendal kommune, tlf: Arendal februar

3 Reguleringsplan Innhold Forord...2 REGULERINGSBESTEMMELSER...6 PLANBESKRIVELSE Sammendrag Bakgrunn for planarbeidet Dagens situasjon Ulykker Mål for prosjektet Risikoanalyse - Forprosjekt Alt. 1 Ensidig gang- og sykkelveg Alt. 2 Sykkelfelt (tosidig) med ensidig fortau Risikoanalyse vurdering og anbefalinger Planprosess og saksbehandling Planbehandling Planendringer som har vært vurdert for å redusere kostnader Gang- og sykkelveg Fortau - ensidig Vegskulder utvidet med tanke på sykkeltrafikk Informasjon Informasjons- og medvirkningsmøte Internett Innkomne merknader Innkomne merknader til høring og offentlig ettersyn til høringsutkast datert 1. november Forholdet til andre planer og retningslinjer Kommuneplan Kommunedelplaner Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Kommunedelplan for grønnstruktur i Arendal kommune Kommunedelplan for landbruket i Arendal kommune Reguleringsplaner Planforslaget Vegstandard Normalprofil Kollektivanlegg Beskrivelse av planforslag Valg av side for gang- og sykkelvegen Veggeometri Kollektivtrafikk Konstruksjoner Grunnforhold Belysning Skilting og oppmerking Byggegrenser Konsekvenser av planforslaget Trafikksikkerhet

4 Reguleringsplan Generelt om Nullvisjonen Gang- og sykkelveg Nærmiljø og friluftsliv herunder barn og unge og universell utforming Landskapsbilde Kulturmiljø Naturmiljø Innledning Situasjonsbeskrivelse - verdivurdering Konsekvenser Avbøtende/kompenserende tiltak Anleggsfasen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Naturressurser Landbruk Private brønner Vegtrafikkstøy Generelt Støyberegning Miljøoppfølging Risiko og sårbarhetsvurdering Grunnerverv Generelt Innløsning av hus og flytting av uthus

5 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER DEL I REGULERINGS- BESTEMMELSER 5

6 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser og retningslinjer ARENDAL KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser og retningslinjer for DETALJREGULERINGSPLAN GANG- OG SYKKELVEG FV. 192 FÆRVIK SANDUM Planid: 2413pua1 Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Landskap og estetikk Skråninger, voller og andre tiltak i terrenget i tilknytning til veganleggene skal ha en god landskapsmessig utforming. Detaljer vedrørende materialvalg og vegetasjonsbruk skal avklares gjennom byggeplan av landskapsarkitekt. Eventuelle murer innenfor planområdet skal oppføres som tørrmurer i naturstein, bortsett fra mur mot eiendom gnr/bnr 205/467/474 og 205/478 som må oppføres i betong. 1.2 Verdifulle vegetasjon og uønskede fremmede arter. I forbindelse med byggeplan skal området registreres med tanke på å bevare verdifull vegetasjon og for å unngå spredning av uønskede fremmede arter. 1.3 Kulturminner Skulle det under arbeidets gang oppdages gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet stanses og melding sendes umiddelbart til Aust-Agder fylkeskommune v/ kulturminnevernseksjonen jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 annet ledd. Kulturminnevernseksjonen forutsetter at dette pålegget formidles videre til dem som utfører arbeidet i marken. Kulturhistoriske elementer som steingjerder m.m skal søkes bevart. Må deler av et steingjerde fjernes skal steingjerdes nye avslutning utføres på et faglig forsvarlig vis. 1.4 Støy Krav i retninglinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal søkes ivaretatt. 6

7 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER 1.5 Byggeplan Statens vegvesen utarbeider byggeplan for områdene som er regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn og kollektivholdeplasser. Planen skal redegjøre for vegbelegning, kantsteinsutforming, beplantning, belysning, støttemurer og rekkverkstyper m.m. Detaljer vedrørende gang- og sykkelvegbru detaljeres gjennom byggeplanfasen. 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 Annet uteoppholdsareal Arealet skal benyttes til uteområde for boligbebyggelsen. Det tillates ikke oppført bebyggelse på disse områdene bortsett fra bygg innenfor byggegrense. 2.2 Kombinert bolig/forretning/kontor Det vises til punkt 7.2 H910_1 for bestemmelser til området. 2.3 Kombinert bebyggelse og anlegg og samferdsel Områdene er private og skal benyttes til fyllinger, skjæringer og grøfter til private avkjørsler. Det tillates ikke oppført bebyggelse på disse områdene. BYA=0 2.4 Øvrige anlegg Det vises til punkt 7.2, H910_2 for bestemmelser til området. 2.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg I områder regulert til øvrige kommunaltekniske anlegg inngår eksisterende pumpestasjoner med nødvendig areal rundt. Arealene er offentlige. 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5, andre ledd nummer 2) 3.1 Kjøreveg Areal merket KP er privat kjøreveg til innenforliggende eiendommer. Øvrige arealer skal benyttes til offentlig kjøreveg. I områder for kjøreveg inngår areal til kjørebane og vegskulder. 3.2 Annen veggrunn teknisk anlegg I området for annen veggrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, grøntområder, grøfter, murer, stabiliserende tiltak, rekkverk og liknende. Innfor arealene skal det opparbeides en rabatt mellom kjøreveg og gang og sykkelveg. Arealene er offentlige. 3.3 Gang- og sykkelveg Arealet skal benyttes som offentlig gang og sykkelveg. I områder inngår areal til gangog sykkelveg og skulder. 3.4 Kollektivanlegg 7

8 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER Arealene skal benyttes til kollektivanlegg. Kollektivanlegg er offentlige og skal være universelt utformet. 3.5 Kollektivholdeplass Arealene skal benyttes til kollektivholdeplass. Kollektivholdeplassene er offentlige og skal være universelt utformet. 3.6 Kombinerte formål for samferdselsanlegg Kombinert gang- og sykkelveg og kollektivholdeplass. Arealet skal benyttes til offentlig gang- og sykkelveg og kollektivholdeplass. 4 GRØNNSTRUKTUR 4.1 Friområde Området skal benyttes til friområde. 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT (pbl 12-5, andre ledd nr. 5) 5.1 Landbruks-, natur- og friluftsområde Områdene skal benyttes til landbruks-, natur- og friluftsområde. SEFRAK-registrert uthus ved profil 800 nord for eksisterende veg skal flyttes inn i byggegrense markert på plankartet. Uthuset skal plasseres på naturlig terrengplatå. Uthuset skal ha gangforbindelse mot nedenforliggende veg. 5.2 Naturvern: Området er svært viktig for bevaring av biologisk mangfold. I området er det forbudt å iverksette tiltak som forringer de dokumenterte naturverdiene. 5.3 Kombinert LNF og samferdselsanlegg Områdene er private avkjørsler og skal benyttes til fyllinger, skjæringer og grøfter. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag. Innenfor området blir det anlagt ny vegfylling under vann. I forbindelse med byggeplan skal det gjøres en beregning av vanngjennomstrømningen i kilen slik at dagens vanngjennomstrømning opprettholdes. 8

9 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER 6.2 Naturområde i sjø og vassdrag Området er svært viktig for bevaring av biologisk mangfold. I området er det forbudt å iverksette tiltak som forringer de dokumenterte naturverdiene. 7 HENSYNSSONE (pbl 12-6, jfr 11-8) 7.1 Hensynssone fareområde høyspent(pbl 12-6, jfr 11-8, bokstav a) H370_ 1 og H370_ 2 omfatter eksisterende høyspentlinje. 7.2 Hensynssone, videreføring av reguleringsplan (pbl 12-6, jfr 11-8 bokstav f) H910_1: reguleringsplan for Færviktunet - Tromøy gjelder for dette arealet. H910_2: reguleringsplan for Færvik administrasjonssenter gjelder for dette arealet. 8 REGULERINGSPLANBESTEMMELSESHJEMMEL 8.1 Midlertidig anleggsområde Området kan i anleggsperioden benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften (anleggsveier, riggplass, mellomlagring av materialer og masser m.m) Etter avsluttet anleggsperiode opphører det midlertidige reguleringsformålet og området skal istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål. 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl 12-7) 9.1 Midlertidig anleggsområde Midlertidig anleggsområde skal så raskt som mulig, og senest innen ett år etter at veganlegget er ferdig, istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål. Ytre miljøplan (Ym-plan): RETNINGSLINJER I henhold til Statens vegvesens håndbok 151 skal det utarbeides en ytre miljøplan i forbindelse med byggeplan Ym-planen skal utarbeides i starten av prosjektfasen og gi en oversikt / være en sjekkliste som skal sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering og prosjektering. Hensyn som særlig skal ivaretas gjennom planen er: Vegkantvegetasjon; (i) håndtering av problematiske arter, (jf. "Norsk svarteliste") (ii) tilrettelegging for å gjenskape artsrike vegkanter. Vanngjennomløp ved Flangeborg, fisks vandring i bekken. Færvikkilen, håndtering av vann i anleggsområdet. 9

10 Reguleringsplan - REGULERINGSBESTEMMELSER Sandumkilen; detaljprosjektering av en løsning som sikrer god vanngjennomstrøming under Sandum bro. Verdifulle landskapselementer som solitærtrær m.v. 10

11 DEL II PLANBESKRIVELSE 11

12 1 Sammendrag Hovedmålet med denne reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten og tilbudet til gående og syklende på strekningen mellom Færvik og Sandum på Tromøya. Tiltaket skal planlegges med tilgjengelighet for alle. Strekningen er ca 2,0 km lang. Det er avsatt 20 mill. kroner til prosjektet i vedtatt fylkesvegplan for Aust-Agder for perioden Det er planlagt anleggsstart vinteren 2011/2012. I forkant av prosjekteringsarbeidet ble det gjennomført en risikoanalyse av to hovedprinsipper for valg av løsning for gående og syklende fra Færvikkrysset til Hove leir (ensidig gang- og sykkelveg kontra tosidig sykkelfelt med ensidig fortau). Løsning med gang- og sykkelveg ble valgt, og gang- og sykkelveien planlegges på sørsiden av dagens veg fordi dette gir flere fordeler enn en løsning på nordsiden. Gang- og sykkelvegen blir totalt 3,5 m og blir atskilt fra vegen med rabatt, rekkverk eller grøft. Bl.a. p.g.a. dårlige grunnforhold, hensyn til avkjørsler og eksisterende bebyggelse er det ikke mulig å bygge g/s-veg kontinuerlig på den valgte siden av eksisterende veg. Følgelig må dagens veg sideforskyves i enkelte områder. Det planlegges en egen gang- sykkelvegbru over Sandumkilen, på utsiden av dagens bro. Reguleringsplanen omfatter bygging av rundkjøring i Færvikkrysset og tiltak for bedre sikt i Sandumkrysset. Planforslaget medfører innløsing og riving av ett hus, ved Sandum. Planen gir vesentlig økt sikkerhet for myke trafikkanter, både fastboende (bl.a. skolebarn) og besøkende. Planen medfører forbedret tilgjengelighet til de mange viktige friluftsområdene som betjenes av vegen. Landskapet langs strekningen består av en mosaikk mellom åpne jordbrukssletter og småkupert terreng med skog og små jorder. Nye fjellskjæringer utføres hovedsakelig som utvidelser av eksisterende skjæringer. Dette fører m.a.o. heller ikke til særlige negative konsekvenser for landskapet. Løsningen med g/s-veg på sjøsiden av vegen er positivt for reiseopplevelsen. Flere bygninger og gårdstun langs strekningen har kulturhistorisk bevaringsverdi. Flere automatisk fredede kulturminner var registrert før planleggingen startet. Steingjerder finnes flere steder på strekningen. Planen medfører at et uthus ved Hofstøl må flyttes. Flere lokaliteter langs fylkesveien har biologisk verdi; Færvikkilen (strandsump), Sandumkilen (poll), Hovekilen sør for Simonstø (strandsump) og Flangeborgbekken (bekk med noe verdi for fisk). Færvikkilen er særlig utsatt, da bygging av nytt anlegg medfører en del inngrep i og like utenfor denne svært verdifulle lokaliteten. Arealbeslaget er minimalt, og tiltaket medfører verken økt støy eller problematisk forurensning. Tiltakets påvirkning på viktige naturmiljøer vurderes dermed som liten. Prosjektet medfører breddeutvidelse, med noe tap av naturressurser (skog/jord). Tapet av dyrka mark er lite (ca ett daa). Tapet av skog er noe større (ca 12 daa), men ingen særlig viktige skogbestand berøres sterkt. Impediment/skrap dominerer arealtap i skog, og under 5 daa er på høy bonitet. Alt i alt vurderes planens negative konsekvens gjennom tap av naturressurser som ubetydelig. Det er utført støyberegning for strekningen Færvik - Hove. Beregningene er utført for eksisterende situasjon og en forventet trafikksituasjon i år Ingen av boligene får en 12

13 endring på mer enn 3 db på grunn av bygging av gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg anses som et miljø- og sikkerhetstiltak og utløser derfor ikke krav til støyskjerming. For miljøtemaene vil det arbeides videre med å minimalisere den negative påvirkningen i anleggsfasen. Det skal utarbeides ytre miljøplan (YM-plan) for gjennomføringsfasen. 13

14 2 Bakgrunn for planarbeidet 2.1 Dagens situasjon Fv. 192 og fv. 201 fra Færvik til Hove er en viktig ferdselsåre på Tromøya. Det er en viktig forbindelse mot friluftsområdet på Hove, og strekningen er også skoleveg. Strekningen har i dag ingen tilbud til gående og syklende. Det er flere uoversiktlige avkjørsler langs vegen, og trafikkmengden er stor, særlig sommerstid. Strekningen Færvik - Hove går gjennom middels tett bebyggelse med forholdsvis mange avkjørsler. Eksisterende veg er smal og uten midtlinje, vegbredden varierer mellom 5 og 7,5 meter. I 2008 hadde fv. 192 en årsdøgntrafikk (ÅDT 1 ) på Det er vesentlig høyere sommerdøgntrafikk (SDT). Tungbilandelen er på 10%. Det er ikke foretatt tellinger av syklende. Dagens fartsgrense er 60 km/t. Gjennomsnittlig fartsnivå på fv192 er målt til 53-56km/t. Strekningen fra Færvik til Sandumkrysset 2 er i underkant av 2 km. Færvikkrysset 3 er utflytende, dvs. uten klare grenser mellom kryss og bussholdeplass, og uten et klart definert område til oppholdsareal til busspassasjerer. I Sandumkrysset er det bl.a. dårlig sikt fra fv. 201 retning østover mot Tromøy kirke. Det vises for øvrig til kapittel 6 Konsekvenser av planforslaget for en grundigere beskrivelse av dagens situasjon i området Ulykker Figur under viser personskadeulykker for de 10 siste årene ( ) på følgende strekning: Fra Tromøy servicesenter ca 100 m nordøst for Færvikkrysset, langs fv. 192 og fv. 201 fram til Hove, samt inne på Hove leirområde. 1 ÅDT står for årsdøgntrafikk som er det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av et år, dividert med krysset mellom fv. 192 og fv krysset mellom rv. 409 og fv

15 Figur Registrerte personskadeulykker i vegdatabanken siste 10 år ( ) Figur viser at det har vært hele 5 ulykker på rv. 409 i Færvik-krysset med personskade. På strekningen fra Færvikkrysset fram til Sandumkrysset har det i perioden blitt registrert 3 ulykker med personskade, alle lettere skader. Det har vært en ulykke med syklist involvert, der syklisten kom rett ut i kjørebanen. To av ulykkene gjelder bilulykker, hvorav en var utforkjøring på høyre side i venstrekurve og i den andre kuttet en av kjøretøyene svingen og kolliderte med møtende kjøretøy Mål for prosjektet Statens vegvesen har som et overordna nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker de behov som samfunnet har for transport og som fremmer regional utvikling. Hovedmålet med planen er å bedre trafikksikkerheten og tilbudet til gående og syklende på strekningen. Andre viktige intensjoner med prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljøet og lokalbefolkningen og minst mulig ulemper for naturmiljø, kulturmiljø, landskapet og naturressursene. Tiltaket skal planlegges med tilgjengelighet for alle. 15

16 2.2 Risikoanalyse - Forprosjekt Det ble gjennomført en risikoanalyse 4 av to hovedprinsipper for valg av løsning for gående og syklende fra Færvikkrysset til Hove leir. Alternativ 1 er ensidig gang- og sykkelveg og alternativ 2 er tosidig sykkelfelt med ensidig fortau. Hensikten med risikovurderingen var ikke å gi svar på hvilken løsning som skulle velges, men å gi beslutningstaker/prosjekteier et grunnlag for bevisst valg av risiko Alt. 1 Ensidig gang- og sykkelveg I forkant av risikoanalysen ble det vurdert på hvilken side av vegen en eventuell gang- og sykkelveg burde ligge. Dersom gang og sykkelvegen ligger på sørsiden av eksisterende veg, blir gang- og sykkelvegen sammenhengende gjennom Sandumkrysset. Framføring av g/s-veg på nordsiden av vegen ville medført brudd i g/s-traséen i Sandumkrysset. I forhold til reiseopplevelsen for gående og syklende er det også en fordel at g/s-vegen etableres på sørsiden (sjøsiden) av eksisterende veg. Det er flest avkjørsler på sørsiden av eksisterende veg, og g/sveger legges ofte på den siden som det bor flest for å unngå unødvendige krysninger av vegen. Konklusjonen var at ved valg av ensidig løsning bør gang- og sykkelvegen ligge på sørsiden av eksisterende veg. Normalprofil for ensidig g/s-løsning er vist i Figur Figur Normalprofil veg med ensidig gang- og sykkelveg Alt. 2 Sykkelfelt (tosidig) med ensidig fortau Normalprofil for løsningen i alt. 2 er vist i Figur Figur Normalprofil veg med sykkelfelt og fortau Denne løsningen har eget kjørefelt for sykkeltrafikk (sykkelfelt) på begge sider av vegen, merket som et eget felt i kjørebanen. I eget sykkelfelt har syklisten en egen plass i kjørebanen. I tillegg er det et fortau for gående (som også kan brukes av syklister). 4 Risikoanalyse fv. 192 og fv. 201 Færvik - Hove: Forprosjekt Prinsippvalg planløsning for gående og syklende (notat). 16

17 Figur Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen for sykkeltrafikk. Anlegges som symmetrisk løsning. Sykkelfelt skal iht trafikkreglene skiltes med skilt nr. 520 Sykkelveg, og merkes med sykkelsymbol Risikoanalyse vurdering og anbefalinger En løsning med sykkelfelt uten at vegen forkjørsreguleres vil kunne medføre mange konflikter i kryssene langs vegen, der mange syklister sannsynligvis ikke vil oppfatte at de har vikeplikt for trafikk fra høyre. I Sandumkrysset vil løsningen miste mange av de fordelene den ellers ville hatt i forhold til en g/s-løsning. Sykkelfelt stiller større krav til drift og vedlikehold enn en g/s-løsning, spesielt vinterstid. Det bør i så fall vurderes å oppgradere strekningen til barvegstandard. Strekningen må forvente til tider en stor andel rekreasjonssyklister, der foreldre sykler sammen med mindre barn til Hove. En løsning med sykkelfelt og ensidig fortau vil gi mulighet for fortaussykling for de yngste, parallelt med voksne i sykkelfeltet i retning Hove, men vil kunne skape en del problemer i motsatt retning. For ukjente bilister vil det kunne virke unaturlig at de, etter å ha hatt en g/s-løsning langs riksvegen gjennom tettbebyggelsen på Færvik, nå eventuelt kommer inn på en mer landevegspreget strekning med sykkelfelt. En ulempe med en g/s-løsning er at syklister på fv. 192 fra Tromøy kirke i retning Færvik må skifte side i Sandumkrysset. En g/s-løsning er også mer følsom for siktforholdene i kryss og avkjørsler, spesielt ved ugunstige stigningsforhold, der syklistene kommer opp i høy hastighet. Noe av ulempene ved sidebytte ved Sandumkrysset kan reduseres ved å etablere fortau et stykke i retning Tromøy kirke. Dette vil gi et mer definert kryssingspunkt og også gi mulighet for å skifte side på fv. 192 utenom kryssområdet. Siktforholdene må vurderes i forhold til hvor langt videreføringen bør skje. Ved valg av en sykkelfeltløsning må det tas høyde for at det kan bli noe sykling på fortauet. Siktforholdene i Sandumkrysset må utbedres uavhengig av løsning. Fartsdempende tiltak i kryssområdet bør også vurderes. Anbefaling til valg av løsning Den aktuelle strekningen skal håndtere en rekke ulike grupper myke trafikanter, og valg av løsning vil avhenge av hva som skal vektlegges mest. Flertallet av gruppa som deltok i risikoanalysen, mener løsning med gang- og sykkelveg er mest forutsigbar, spesielt for skolebarn og rekreasjonssyklister. 17

18 3 Planprosess og saksbehandling 3.1 Planbehandling Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplanarbeid på strekningen Færvik Hove den , i henhold til plan og bygningsloven 3-7 og Det ble gjennomført et oppstarts- og avklaringsmøte 2. april 2009 med Arendal kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune. Hensikten med møte var å avklare om planen kom inn under forskrift om konsekvensutredning, noe det ikke gjorde. Planarbeidet har vært utført av Statens vegvesen Region sør. Det har under arbeidet med reguleringsplanen vært jevnlig kontakt mellom Statens vegvesen og Arendal kommune. Det har også vært et møte med barnas representant i Arendal kommune. Mattilsynet har vært kontaktet for å avklare om noen eiendommer er underlagt restriksjoner fra Mattilsynet og om det er blitt registrert potetcystenematode (PCN) på noen av eiendommene. Det faste utvalg for plansaker (Planutvalget) i Arendal kommune vedtok i møte 19. november 2009 at forslag til Reguleringsplan for rv. 409, fv. 192 og fv. 201 gang- og sykkelveg Færvik - Hove med plankart og bestemmelser datert (saknr. 199/09) legges ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring i perioden 30. november januar I høringsperioden ble det gjennomført et kostnadsoverslag for prosjektet etter Statens vegvesen Håndbok 217 Anslagsmetoden. Kostnadsoverslaget viste at reguleringsplanforslaget ble vesentlig dyrere enn det som var avsatt i fylkesvegbudsjettet, og Statens vegvesen og Aust- Agder fylkeskommune ønsket derfor å se på om det var mulig å komme fram til en billigere løsning. Grunneiere på strekningen ble derfor informert om dette, og at Statens vegvesen ville sende eventuelt et nytt reguleringsplanforslag ut på en ny offentlig høring. Statens vegvesen utarbeidet et revidert reguleringsplanforslag (Reguleringsplanforslag 2, mai 2010) hvor man så på innsparingsmuligheter. Underveis i denne prosessen ble det gjennomført samarbeidsmøter med Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder. Revidert reguleringsplanforslag ble kostnadsberegnet og var fortsatt betydelig dyrere enn det som var avsatt til dette prosjektet i vedtatt fylkesvegplan for Aust-Agder for perioden (Dette forslaget er ikke lagt ut på høring.) Statens vegvesen informerte om prosjektet og kostnadene i et kontaktmøte 18. mai 2010 med fylkeskommunen (bl.a. Fylkesrådmannen, assisterende fylkesrådmann og leder av planavdelingen). Fylkeskommunen ba Statens vegvesen om å vurdere andre(billigere) løsninger enn gang- og sykkelveg. Statens vegvesen gjennomførte en intern idédugnad i juni 2010, hvor man kom fram til to nye alternativer (alternativ med fortau og alternativ med utvidet skulder) som skulle kostnadsberegnes og vurderes i forhold til trafikksikkerhet. Kostnadsberegning av disse to nye alternativene ble gjennomført i august/september Konklusjonen på denne prosessen er at hensynet til trafikksikkerhet må veie tungt, og det bør velges en løsning med parallellført gang- og sykkelveg fra Færvik til Sandumkrysset. 18

19 Dette nye/reviderte reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør i samarbeid med Arendal kommune. Det har vært gjennomført et samarbeidsmøte med Aust- Agder fylkeskommune (Kulturminnevernseksjonen) og Fylkesmannen i Aust-Agder (Landbruksavdelingen). Det faste utvalg for plansaker (Planutvalget) i Arendal kommune vedtok i møte 8. desember 2010 at forslag til Reguleringsplan for fv. 192 gang- og sykkelveg Færvik - Sandum med plankart datert og bestemmelser sist revidert legges ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring i perioden Etter at høringsperioden var over har Statens vegvesen i samarbeid med Arendal kommune vurdert innkomne merknader. Reguleringsplanen og planbeskrivelsen er revidert. 3.2 Planendringer som har vært vurdert for å redusere kostnader Gang- og sykkelveg Beholde eksisterende veg som den er og la gang- og sykkelvegen gå parallelt hele vegen Gang- og sykkelvegen er planlagt på sørsiden av eksisterende veg. Flere steder var eksisterende veg planlagt sideforskjøvet mot nord (dvs. at ny gang- og sykkelveg var planlagt oppå eksisterende veg), av forskjellige hensyn (bl.a. pga. bebyggelse, geoteknikk osv.). Statens vegvesen ønsket å ta en ny gjennomgang av planen på de strekningene hvor gang- og sykkelvegen var planlagt oppå eksisterende veg, for å vurdere på nytt om eksisterende veg kunne beholdes som den er, og at gang- og sykkelvegen ble lagt parallelt på sørsiden av vegen, uten at vegen ble sideforskjøvet. Det ble utarbeidet et nytt reguleringsforslag, hvor man så på innsparingsmuligheter (bruke mest mulig av eks. veg, rekkverk og grøft istedenfor rabatt og ikke forbedre sikt i avkjørsler på nordsiden av vegen med mer). Strekningen Færvik Hofstøl Statens vegvesen mener at reguleringsplanforslaget som ble lagt ut til høring i november 2009, bør beholdes som det er fra Færvik og fram til ca. profil 400, pga dårlige grunnforhold, behov for å heve vegen og sårbart naturmiljø i Færvikkilen. Planlagt veg spleises til eksisterende veg i kurven ved ca profil 550. Herfra og fram til Hofstøl beholdes eksisterende veg som den er, og det etableres en 3m bred grøft mellom vegen og ny gang- og sykkelveg. Hofstøl Forbi gårdsbruket ved Hofstøl er det vurdert to alternativer til løsning. Alternativ 1 er at eksisterende veg legges om på en strekning på ca. 150m, slik at låven på sørsiden av vegen spares og bua på nordsiden av vegen flyttes (dvs. tilsvarende det som er foreslått i reguleringsplanforslaget som er sendt på høring). Alternativ 2 er at eksisterende veg beholdes som den er, dvs. at for å få plass til gang- og sykkelvegen, så må enten låven rives eller forkortes med min. 4m. Aust-Agder kulturminnevernseksjon mener at riving av det aktuelle uthuset må unngås. Det er heller ingen god løsning å rive deler av uthuset. Forslaget med å skjære av en trekant vurderes som teknisk komplisert og vil ha som følge at eiendommens verdi som kulturminne reduseres. Gårdstunet på Hofstøl består av godt bevarte bygninger. Deler av bygningsmassen har høy alder. Gårdstunet ville, dersom det var aktuelt å utarbeide reguleringsplan for eiendommen, av oss blitt foreslått regulert med bevaringsformål 19

20 (hensynsone bevaring). Aust-Agder kulturminnevernseksjons mener at alternativ 1 med opprinnelig løsning med å flytte det lille uthuset på andre siden av vegen såpass mye at vegen kan forskyves og ny gang- og sykkelvei passerer det store uthuset uten at dette blir berørt av tiltaket er best. Aust-Agder kulturminnevernseksjons løsningssynspunkter på de to alternativene ble tatt til følge, og alternativ 1 ble valgt. Hofstøl - Simonstø Alternativ 1 er i prinsippet lik det 1. reguleringsplanforslaget som har lagt ute til høring, med at gang- og sykkelvegen ligger oppå dagens veg, og ny veg flyttes mot nord, men at ny veg kobles så fort som mulig til eksisterende veg etter partiet med de dårlige grunnforholdene. Alt. 2 er å legge gang- og sykkelvegen på sørsiden av vegen og beholde dagens veg som den er. Ved Simonstø ligger det kommunale VA-ledningsnettet på sørsiden av eksisterende veg og her er det dårlige grunnforhold. Statens vegvesen har hatt et møte med Arendal kommune for å få avklart hvordan Arendal kommune ser på alternativet med at ny gang- og sykkelveg kommer over VA-ledningsnettet her. Det er veldig mange abonnementer tilknyttet dette ledningsnettet, og Arendal kommune mener at dersom dette alternativet blir valgt, må man legge om ledningsnettet før anleggsarbeidene for gang- og sykkelvegen starter. På denne strekningen ved Simonstø vil dette alternativet også berøre en strandsump med betydelige naturkvaliteter, blant annet forekomst av en rødlistet planteart. Anslag for 2 alternativer på strekningen ved Simonstø er gjennomført. Det skiller ca. 0,1 mill mellom alternativene. Alternativ 2 er dyrest og har størst usikkerhet. Konklusjonen er at vi velger alternativ 1(vegen sideforskyves mot nord og gang- og sykkelvegen ligger oppå eksisterende veg). Sandumbrua - Sandumkrysset På denne strekningen lå ny gang- og sykkelveg i sin helhet på sørsiden av vegen i 1. høringsutkast av reguleringsplanen. Erstatte rabatt med rekkverk eller grøft I reguleringsplanforslaget ble det lagt opp til en rabatt med kantstein mellom gang- og sykkelvegen og vegen i henhold til standardklasse Sa2, Hb017 Veg- og gateutforming. Rabatt som skille mellom veg og gang- og sykkelveg er en dyrere løsning enn grøft eller rekkverk. Statens vegvesen ønsker derfor å erstatte rabatten med enten rekkverk eller grøft der det er praktisk mulig. Strekningen Færvik Hofstøl Fra Færvikkrysset og fram til ca profil 200, erstattes rabatten med rekkverk. På grunn av siktforholdene fra avkjørsler beholdes rabatten fram til der planlagt veg spleises til eksisterende veg i kurven (ca.profil 550). Herifra og fram til Hofstøl beholdes eksisterende veg som den er, og det etableres en 3m bred grøft mellom vegen og ny gang- og sykkelveg. Strekningen Hofstøl - Sandumbrua På denne strekningen er det ikke aktuelt å erstatte rabatt med grøft bl.a. pga kulturmiljø, dårlig grunnforhold, hensyn til bebyggelse. I byggeplanprosessen blir det tatt stilling til om det blir rabatt eller rekkverk på denne strekningen. 20

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Høringsutkast Region sør Arendal, R.vegktr Plan og prosjektering Agder Dato: Oktober 2012 DETALJREGULERING FOR FV. 420 BIESLETTA

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER OFFENTLIG ETTERSYN Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 3. februar 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser og retningslinjer FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser og retningslinjer for REGULERINGSPLAN Fv 43 Listervegen Brogata, gjennom Farsund sentrum Planid: 0321

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR E18 TVEDESTRAND - ARENDAL REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING FOR E18 TVEDESTRAND - ARENDAL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR E18 TVEDESTRAND - ARENDAL Tvedestrand kommune Planid: 0914135 Forslagstiller: Statens vegvesen, Region sør Dato for siste revisjon: Bystyrets godkjenning: REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELLE

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Prosjekt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg lang fv. 76 Osloveien Frogn kommune Region øst Oslo

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38 Arkivsaksnr: 2011/1879 Klassering: L12 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO:

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO: Valg av alternativ skjer gjennom vedtak i Nittedal kommune. Kart og planbestemmelser vil oppdateres i henhold til vedtak ved at uaktuelle alternativer fjernes. Behovet for bestemmelser til kommunedelplanen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 Arkivsak 15/5815 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 21.01.2016 Sluttbehandling,

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 064/15 Utval for tekniske saker og næring 26.05.2015 052/15 Kommunestyret 11.06.2015 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 12/235-15/14183 Plan 1136 - Reguleringssak

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 12.9.2014 Dato for godkjenningsvedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID-20140002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12 15/217 Saksnr Utvalg

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE. Versjon:

RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE. Versjon: RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE Versjon: 09.03.2015. Vedtatt av kommunestyret i Rømskog, 23.04.2015 Utarbeidet av Natur,

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Bestemmelser til plan nr 2009 119, Sandnes kommune Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Revidert 19.06.2015 1 GENERELT 1.1 Formål Planen inngår som en del av hovedaksen for kollektivtrafikk

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser 1 DETALJREGULERING Fv. 44, ny Flekkefjord bybru Flekkefjord kommune Planid: 10042014004 Forslagstiller: Statens vegvesen Region Sør Dato for siste revisjon: 24.04.2015 etter vedtak i SU 21.04.2015 Kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler R EG U LE R I N G S PL A N Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler Hp 05 km 0,5-11,5 Modum TEKNISKE DATA Fra profil: 900-11500 Dimensjoneringsklasse: S5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 9150 Region

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta

PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta PLANBEKRIVELE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget er utarbeet av Arendal kommune ved planavdelingen på forespørsel fra avd. for kommunalteknikk.

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer