Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 10.09.2015-07.10.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 28.09.2015."

Transkript

1 R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

2 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 197/15 15/8013 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning 198/15 15/315 Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rom for Kongens NEI under 2. verdenskrig 199/15 14/11111 Rullering av handlingsdelen til gjeldende energi- og klimaplan

4 R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Rune Hoff SAK 197/15 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Saksnr.: Utvalg Møtedato 197/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å lyse ut tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil for andre gang. I tillegg til kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder kan også idrettslag og skoler søke om tilskudd. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen gjelder ellers som i sak 79/15 Søknadsfrist settes til 1. desember 2015 Vedlegg: - Informasjonsbrev om tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbil - Søknadsskjema Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 197/15 Saksutredning Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet gjorde i sak 79/15 følgende vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr. 2 millioner i Handlingsprogram for fylkesveger avsettes til utbygging av normalladere, i henhold til sak 132/14 2. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen vedtas slik de fremgår av saken I sak 175/15 gjorde Fylkesrådet vedtak på at tilskuddsordningen skal lyses ut på nytt med søknadsfrist 1. november Saksopplysninger fakta Tilskuddsordningen ble lyst ut første gang etter vedtak i sak 79/15. I sak 175/15 ble det gitt tilsagn om tilskudd på totalt kr ,-. Den første utlysningen ga kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder anledning til å søke om tilsagn om tilskudd. Det var ved søknadsfristens utløp kommet inn 17 søknader, hvorav 16 var kvalifiserte søkere. Alle kvalifiserte søkere fikk tilsagn om tilskudd. Krav til ladestasjoner som ville få innvilget tilskudd var: Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs den kan ikke reserveres for enkeltpersoner Parkeringsplassen skal være reservert for kun elbiler / ladbar hybrid Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert med tanke på sikkerhet og trafikale forhold Søker må stå for drift og vedlikehold av ladestasjonen Det ble differensiert i tildelingskriteriene, slik at kommuner kunne søke om et tilsagn om tilskudd på inntil kr til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser og et tilsagn på inntil kr ,- til ladestasjoner med fire uttak og fire parkeringsplasser. For borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder var grensene satt til inntil kr ,- for ladestasjoner med to ladeuttak og inntil kr ,- for ladestasjoner med inntil 4 ladeuttak.

7 Sak 197/15 Vurderinger Fylkesrådet mener at det nå vil være hensiktsmessig å utvide kriteriene for hvilke aktører som kan søke om tilsagn om tilskudd. Både skole og idrettslag har anlegg som erfaringsmessig genererer en del trafikk og hvor biler står parkert over en viss tid. Det vil her være fordelaktig og kunne tilrettelegge bedre for elbilister. Fylkesrådet er videre av den oppfatning at ladestasjonen skal være tilgjengelig for alle, den kan altså ikke reserveres for ansatte eller andre brukere. Fylkesrådet ønsker og opprettholde alle krav til søkere samt differensieringen i søkersum mellom kommuner og de andre instanser som kan søke. Avslutningsvis vurderer Fylkesrådet det som hensiktsmessig at søknadsfristen flyttes til 1. desember Konklusjon Fylkesrådet vedtar å lyse ut tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil for andre gang. I tillegg til kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder kan også idrettslag og skoler søke om tilskudd. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen gjelder ellers som i sak 79/15 Søknadsfrist settes til 1. desember 2015

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Kristian Reinfjord SAK 198/15 Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rom for Kongens NEI under 2. verdenskrig Saksnr.: Utvalg Møtedato 198/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at det både er viktig og positivt med en tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole i forbindelse med 70 årsmarkeringen av freden etter andre verdenskrig. Kongerommet har attraksjonsverdi og formidlingsverdi for barn, unge og eldre. Tilbakeføringen tilrettelegger for mer interessant historieformidling av en av de viktigere hendelser i tidlig norsk historie. 2. Fylkesrådet gir et tilsagn på kr til tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøyskole. Sammen med egeninnsats i Kulturminneavdelingen utløser beløpet tilskudd på fra Riksantikvarens prosjekt om krigens kulturminner i Beløpet på kr dekkes innenfor ansvar Kulturverntiltak som styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto Det gjenstår etter dette kr på fylkesrådets disposisjonspost. Vedlegg: - Søknad om kulturmidler til «Kongens nei tre døgn i april» Kongerommet ved Elverum folkehøgskole - Brev fra Riksantikvaren datert 9. april 2015, Tilsagn og utbetaling Statsbudsjettet kapittel 1429 post 71 Elverum folkehøgskole tilbakeføring av kongerom og sal samt brannsikring.

9 Sak 198/15 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

10 Sak 198/15 Saksutredning Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der kongen sa NEI under 2.verdenskrig. Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn I 2015 er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge og vi har i år markert frigjøringens 70- årsjubileum. På grunn av dette, feires frigjøringen rundt omkring i landets fylker og kommuner. Riksantikvaren har satt av egne midler til Krigens kulturminner, og invitert til samarbeid. Mange fysiske spor av krigshandlingene er borte, noe som gjør det viktig å ta vare på gjenværende anlegg, bygninger og andre levninger etter andre verdenskrig i Norge. I Hedmark utspilte det seg viktige hendelser i krigens tidlige fase med avgjørende utfall for hele nasjonen. Spesielt viktig var Kongens «nei» som ble gitt i Elverum folkehøgskole i april Handlingen som fant sted i rektors leilighet har vært gjenstand for filminnspillingen av Kongens Nei- tre døgn i april, med premiere høsten Saksopplysninger fakta Søknad om tilskudd til frigjøringsjubileet sendt Riksantikvaren med fokus på istandsetting av Kongerommet. Søknaden redegjorde for midlertidig istandsetting fro filminnspilling av Kongens nei tre døgn i april. Prosjektets første fase fikk stor oppmerksomhet og mobiliserte stor egeninnsats og engasjement. Spesielt godt var samarbeidet mellom Elverum folkehøgskole og Hedmark fylkeskommunes kulturvernavdeling. Etter endt filminnspilling var det enighet om å beholde rommet intakt og gjøre en permanent tilbakeføring basert på antikvariske prinsipper. Kostnadsoverslag for en slik tilbakeføring er innhentet fra et lokalt firma på Elverum som er klare til å starte opp istandsettingene. I tillegg til midler til Kongerommet har Hedmark fylkeskommune bidratt til midler for istandsetting av krigsminner i Åsnes og Engerdal. I Hedmark har fokus vært på hverdagsliv i krig og mindre kulturminner som en radiolyttestasjon på Åsnes Finnskog og flyktningeruta i Engerdal. Krigens kulturminner Krigsminner er fysiske eller immaterielle minner etter krig og okkupasjon. I Riksantikvarens satsing på krigens kulturminner i 2015 vil hovedfokuset være på de fysiske minnene etter andre verdenskrig i Norge. Eksempler på dette kan være bygg, anlegg, landskap eller andre fysiske spor som er knyttet til hendelser i landet under andre verdenskrig fra krigshandlinger eller dagliglivet. Krigsminnene kan være bygninger og anlegg som ble oppført under krigen, eksisterende bygninger og anlegg som fikk særskilte funksjoner under krigen, eller spor i landskapet eller steder som kan knyttes til hendelser under krigen. En slik hendelse var Kongens nei, en betegnelse brukt om en episode i 1940, som fikk stor betydning for holdningskampen under okkupasjonen. Dette var Kong Haakons personlige avslag gitt på Elverum folkehøgskole 10. april 1940 til den tyske sendemann Bräuers krav om å utnevne Quisling til statsminister. At den offisielle 9. april-markeringen i 2015 for krigsutbruddet ble lagt til Elverum folkehøgskole forteller om rommets nasjonale interesse og viktighet som kulturminne. Riksantikvar Jørn Holme har uttalt at dette er Norges nest viktigste rom, nest etter Rikssalen i Eidsvollsbygningen.

11 Sak 198/15 Stortingets offisielle 9.-aprilmarkering ble i år lagt til Elverum folkehøgskole, hvor Stortingspresidenten bragte med seg den originale Elverumsfullmakten som ble stilt ut i Kongerommet. Rammen rundt Kongens «nei» var Elverum folkehøgskole, ferdig bygget i 1928 på østsiden av Sagtjernet i Elverum av idé og midler fra Helge Væringsaasen. Det var ønskelig å bygge en skole som passet inn i landskapet og resultatet var bygninger i nyklassisistisk Østerdalsstil i tre og tømmer, tegnet av Gunnar Bjerke og Jacob Christie Kielland. 10. april 1940 befant Kong Haakon seg på Elverum som var en del av fluktruten fra Oslo til England. Her gav han sitt «nei» i rektors kontor seende utover Sagtjernet. Rommet var innredet i tidens stil med brystningspanel, lysekroner, tepper og moderne radiatorer for oppvarming. Bygningene svært autentisk og godt dokumentert i arkivmateriale. En antikvarisk tilbakeføring av kongerommet gjøres med tenkt å rekonstruere så nøyaktig som mulig hvordan rommet var ved byggeåret 1928 og slik det var i Det er grunn til å tro at det ble gjort lite eller ingen endringer i utforming og interiør i denne perioden. Utgangspunktet er å utnytte alle tilgjengelige kilder både i bygningen selv og i skriftlige kilder, foto og tegninger for kunne tolke disse sporene og sannsynliggjøre rommets opprinnelige utseende. Ut fra antikvarisk synspunkt foreligger det tilstrekkelig materiale for å gjøre en sannsynlig tilbakeføring av kongerommet på Elverum folkehøgskole. Det er inngått avtale med Anno museum avdeling Glomdalsmuseet for lån av tidsriktige møbler for rommet, og prosjektet åpner for interessante tverrfaglige diskusjoner om Hedmarks historie, kulturminnevern og historieformidling. For filminnspillingen om «Kongens Nei» ble det gjort en midlertidig tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole, som har blitt benevnt som Norges nest viktigste rom etter salen i Eidsvollsbygningen. Som en del av Riksantikvarens krigsminnesatsning er Hedmark fylkeskommune gitt tilsagn om til en permanent tilbakeføring av Kongerommet. Vilkår for utløsning av tilskudd er egenandel på Fylkeskommunens kulturvernavdeling bidrar også med egeninnsats til prosjektet. I tillegg har Hedmark fylkeskommune mottatt søknad om bidrag til prosjektet. Gjennom Riksantikvarens tilskudd og fylkeskommunens egeninnsats og tilskudd fullfinansieres tilbakeføringsprosjektet. Vurderinger Tilbakeføringen av Kongerommet regnes som en av spydspissene i Riksantikvarens krigsminnesatsning. Det er derfor viktig å gjennomføre tilbakeføringen etter antikvariske prinsipper. Prosjektet åpner for flere faglige diskusjoner i forhold til tilbakeføring, dokumentasjon og kulturminnevernets verdigrunnlag. Oppgaven er utfordrende for våre lokale håndverkere som vil få et innblikk i antikvarisk restaurering vi kan dra nytte av i andre prosjekter. Beløpet foreslås belastet Fylkesrådets disposisjonspost. Konklusjon Fokus på kulturminner som genererer identitetsverdi for Hedmark er positivt på flere nivå. Kongerommet har attraksjonsverdi og formidlingsverdi for baren, unge og eldre. Tilbakeføringen

12 Sak 198/15 tilrettelegger for mer interessant historieformidling av en av de viktigere hendelser i tidlig norsk historie. Fylkesrådet gir et tilskudd på kr til tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole. Dette vil sammen ned egeninnsats bidra til å gjennomføre nødvendige arbeider og oppfylle krav til å utløse kr fra Riksantikvaren.

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold SAK 199/15 Rullering av handlingsdelen til gjeldende energi- og klimaplan Saksnr.: Utvalg Møtedato 199/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel av energi- og klimaplanen for Hedmark fylke på høring med frist Vedlegg: - Forslag til rullert handlingsdel - Utdypende forklaringer til tabelldelen av forslaget - Faglig underlagsnotat. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

14 Sak 199/15 Saksutredning Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Innledning og bakgrunn Klima - og energiplanen for Hedmark fylke ble vedtatt i fylkestinget i Planen har status som fylkesdelplan, og den er i to deler: del 1: Status og fakta og del 2: mål, tiltak og aktiviteter. Fylkesrådet legger nå fram en rullering av del 2. Dokumentet redegjør for de overordnede mål og delmål som Hedmark fylkesting har vedtatt for klima- og energiarbeidet i Hedmark i tidsperspektivet fram mot Videre redegjøres det for de tiltaksgrupper og enkelttiltak som vurderes som riktig og nødvendig for å nå planens målsetninger. I arbeidet med å rullere handlingsdelen har det vært nødvendig å klarlegge nødvendige faglige rammeendringer for de ulike tiltaksområdene i handlingsdelen. Dette er gjort for å sikre at innretningen på arbeidet med handlingsdelen skjer best mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag. Til grunn for denne rullerte handlingsdelen er det utarbeidet et faglig underlagsnotat. Der redegjøres det mer utdypende for begrunnelsen for de tiltakene som foreslås hhv. videreført, endret, ikke videreført, foruten begrunnelsen for nye tiltak. Der fremgår også faglige referanser til det samlede underlagsmaterialet, som har vært benyttet i rulleringsarbeidet. I arbeidet med rulleringen av handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i hovedstrukturen og inndelingen i tiltaksområder, slik de fremgikk da gjeldende handlingsdel ble vedtatt i Saksopplysninger fakta I gjeldende energi- og klimaplan legges det opp til at en innenfor Hedmarks grenser skal være klimanøytral innen 2030, som betyr at menneskeskapte klimautslipp skal nøytraliseres gjennom utslippsreduksjoner og karbonbinding. Målet legger til grunn at 40% av utslippene fra transportsektoren ikke kan løses innad i Hedmark, siden dette tilsvarer utslippet fra gjennomgangstrafikken. Utslippene skal reduseres med en fordeling innenfor følgende hovedområder: Utslippsreduksjoner av CO 2 -ekvivalenter internt i Hedmark Økt produksjon av ren eller lav-utslippsenergi Binding av CO 2 gjennom netto skogtilvekst som følge av Hedmarks andel av Norges godkjente bidrag fra skog i henhold til Kyoto-protokollen Ytterligere økt binding av CO 2 på i skog som følge av spesifikke skogtiltak fram mot I tillegg legges det til grunn i handlingsdelen at en i Hedmark innen 2030 ta i bruk de uutnyttede ressursene en har for fornybar energiproduksjon, særlig fra geoenergi og skog, i størrelsesorden inntil 3 TWh (kun vann- og skogpotensialet beregnet). De årlige utslipp av klimagasser i Hedmark pr er ca tonn CO2-ekvivalenter, fordelt med tonn fra transportsektoren, mens jordbruket utgjør tonn og tonn fra stasjonær forbrenning.

15 Sak 199/15 Bakgrunn og mål for klima- og energiarbeidet i Hedmark Endringer i det atmosfæriske klima, særlig som følge av menneskers energibruk de siste 100 år, gjør energi- og klimapolitikken til en krevende utfordring for verdenssamfunnet. Alvoret i klimapolitikken ligger således i behovet for et globalt grønt skifte. Fylkesrådet vil sette regionale målsetninger ut fra dette globale perspektivet og Norges nasjonale mål, ved å ta utgangspunkt i regionens muligheter og egne forutsetninger for bidrag i det grønne skiftet. Målsetningen på sikt må innrettes mot en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt, som innebærer minimering av miljøødeleggelse, stabile og velfungerende økosystemer samt overgang til bruk av fornybare, lav-utslipps ressurser. Vurderinger Et klimanøytralt Hedmark innen 2030 Energi- og klimaplanen for Hedmark fylke omhandler mål og tiltak med relativt langsiktige tidsperspektiver for en fylkesdelplan. I tråd med tidsperspektivet for Stortingets Klimaforlik fra 2008 ble planen lagt opp med sikte på å nå det overordnede målet om et klimanøytralt Hedmark innen Denne målsetningen har imidlertid en iboende usikkerhet. Det skyldes at sentrale forutsetninger vil kunne bli forandret underveis i den tidsperioden en ser for seg fram til målet nås. Videre forutsetter det overordnede målet at en del sentrale rammebetingelser må endres for at en skal kunne klare å realisere de ambisjoner planen gir uttrykk for. Den rullerte handlingsdelen inneholder imidlertid ingen tiltak som vurderes som praktisk og teknisk umulig å gjennomføre med den kunnskap en har pr Energi- og klimaplanens hovedmål og delmål Energi- og klimaplanen for Hedmark er bygget opp omkring ett hovedmål og seks delmål som hver består av undermål, tiltaksgrupper og tiltak. For alle tiltak innenfor alle områder er spørsmålet om hva som er kostnaden pr. tonn redusert/bundet CO 2 -ekvivalent viktig. Med andre ord: Hva er viktigst å gjøre først, i hvor stor grad (antall tonn CO 2 - ekvivalenter) bidrar de forskjellige tiltak til redusering av utslipp, hva skal gjøres deretter osv. I rulleringsprosessen har en ikke hatt til hensikt å kostnadsberegne tiltak for tiltak i Hedmark, da dette er en meget omfattende jobb som må tas etter hvert som selve tiltaksarbeidet iverksettes. Det en synes å vite ut fra forskning, nasjonale og internasjonale utredninger og erfaringer er imidlertid betydningen av: Reduksjon av drivhusgassutslippene fra transport, landbruk og stasjonær forbrenning, bygg og prosessindustri Produksjon av ren, lav-utslippsenergi, energieffektivisering og energiøkonomisering Vedlikehold, bevaring og bærekraftig bruk av skogressurser ettersom skogbunn og planter binder og lagrer karbon. Prioritering av tiltak Dernest blir det viktig å søke å redusere utslippene av klimagasser der de oppstår med ett sett av tiltak. De prioriteringer som er gjort i forslaget til rullert handlingsdelen for Hedmark er så langt gjort på basis av den kunnskap en har fra forskning, utredninger, erfaringer og innspill fra aktører i

16 Sak 199/15 de berørte bransjer. Det overordnede perspektivet er at utslippsreduksjoner og binding av klimagasser er langsiktige mål som samfunnet nærmer seg mot under bærekraftig utvikling. Beslutningsunderlaget for de enkelte tiltak, som grunnlag for å beslutte rekkefølgen for innfasing, vil stadig bedres. Så langt er fordelingen av utslippsreduksjoner og binding av klimagasser gjort på basis av den kunnskap en har hatt ressurser til å systematisere og gjøre gjeldende for Hedmark. Dette medfører at fordelinger og prioriteringer vil måtte vurderes jevnlig i planperioden, mens det overordnede målet om klimanøytralitet ligger fast. Handlingsprogrammets oppbygging og inndeling I arbeidet med rulleringen av handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i hovedstrukturen og inndelingen i tiltaksområder, slik de fremgikk da gjeldende handlingsdel ble vedtatt i I lys av dette foreslås det tiltak innen følgende områder: Programstruktur, klimafond, samordning, utdanning og opplæring og kommunikasjon Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner Klimagassreduksjon fra økt fornybar energiproduksjon Klimagassreduksjoner fra landbrukssektoren Klimagassreduksjoner fra transportsektoren Klimagassreduksjoner fra stasjonær forbrenning i bygg og prosessindustri. Tiltakstabeller Forslagene til rullerte tiltak for de ulike tiltaksgruppene fremgår i siste del av den rullerte handlingsdelen (i form av egne tiltakstabeller). Utgangspunktet for tabellene har vært de tiltak som ble foreslått i handlingsdelen fra 2009, foruten det faglige underlaget som så langt er presentert i handlingsdelen. I tabellene foreslås noen tiltak videreført i uendret form. Dette gjøres der de fremdeles vurderes som relevante. Enkelte tiltak foreslås gitt en endret ambisjon eller innretning. I tillegg foreslås det at noen tiltak går ut. Dette er gjort fordi de enten ikke vurderes som relevante lenger, eller fordi tiltaket allerede ivaretas gjennom andre forhold eller reguleringer eller ordninger (eks. innenfor landbrukssektoren). Det foreslås også enkelte nye tiltak. I arbeidet med tiltakstabellene har det vært en overordnet ambisjon å finne frem til tiltak som er realiserbare innen rimelig tid. Høringsfase Det er fylkesrådets vurdering at forslaget til rullert handlingsdel bør sendes på høring til fylkets kommuner og øvrige sentrale bidragsytere i Hedmarks energi- og klimaarbeid. Herunder bør høringen omfatte viktige frivillige og offentlige organisasjoner og sentrale ressurspersoner. På den måten er det fylkesrådets vurdering å bidra til bred medvirkning og involvering i energi- og klimaarbeidet, foruten at en høringsfase vil gi mulighet for konstruktive innspill til utforming og gjennomføring av de tiltak som foreslås. For å gi tilstrekkelig tid for adressatene til å gi sine innspill, er det fylkesrådets vurdering at fristen bør settes til Konklusjon Energi- og klimaplanen inneholder tiltak som ikke ble vurdert som realiserbare ved oppstarten av planarbeidet (2009), fordi de ble betraktet å være privat- eller bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Dette gjelder bl.a. det faktum at store deler av det potensial som må forløses på anvendelse av fornybar energi ikke vil skje før bl.a. fossile energiråvarer relativt sett er blitt dyrere, enten som

17 Sak 199/15 følge av en villet politikk eller som følge av markedets egne krefter. Det ligger imidlertid inne som en forventning i handlingsdelen at dette forholdet gradvis vil endres til de fornybare energikilders og klimaets fordel. I den rullerte handlingsplanen er gjort anstrengelser for å dimensjonere klimautfordringen for Hedmarks vedkommende. Videre rettes fokus mot tiltak innen de samfunnssektorer der klimagassutslipp oppstår og hvordan klimagassutslippene kan reduseres. Dette innebærer at en har kommet fram til tiltak som fylkesrådet mener er nødvendige og mulige å gjennomføre for å nå hovedmålet om klimanøytralitet innen Fylkesrådet sender forslaget til rullert handlingsdel av energi- og klimaplan for Hedmark fylke på høring med frist

18 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 197/15 15/8013 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning 198/15 15/315 Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rom for Kongens NEI under 2. verdenskrig 199/15 14/11111 Rullering av handlingsdelen til gjeldende energi- og klimaplan

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Vedtak: Referatsaken tatt til etterretning.

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 197/15 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å lyse ut tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil for andre gang. I tillegg til kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder kan også idrettslag og skoler søke om tilskudd. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen gjelder ellers som i sak 79/15 Søknadsfrist settes til 1. desember 2015 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar å lyse ut tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil for andre gang. I tillegg til kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder kan også idrettslag og skoler søke om tilskudd. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen gjelder ellers som i sak 79/15 Søknadsfrist settes til 1. desember 2015 SAK 198/15

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rom for Kongens NEI under 2. verdenskrig Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at det både er viktig og positivt med en tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole i forbindelse med 70 årsmarkeringen av freden etter andre verdenskrig. Kongerommet har attraksjonsverdi og formidlingsverdi for barn, unge og eldre. Tilbakeføringen tilrettelegger for mer interessant historieformidling av en av de viktigere hendelser i tidlig norsk historie. 2. Fylkesrådet gir et tilsagn på kr til tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøyskole. Sammen med egeninnsats i Kulturminneavdelingen utløser beløpet tilskudd på fra Riksantikvarens prosjekt om krigens kulturminner i Beløpet på kr dekkes innenfor ansvar Kulturverntiltak som styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto Det gjenstår etter dette kr på fylkesrådets disposisjonspost. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkesrådet mener at det både er viktig og positivt med en tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole i forbindelse med 70 årsmarkeringen av freden etter andre verdenskrig. Kongerommet har attraksjonsverdi og formidlingsverdi for barn, unge og eldre. Tilbakeføringen tilrettelegger for mer interessant historieformidling av en av de viktigere hendelser i tidlig norsk historie. 2. Fylkesrådet gir et tilsagn på kr til tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøyskole. Sammen med egeninnsats i Kulturminneavdelingen utløser beløpet tilskudd på fra Riksantikvarens prosjekt om krigens kulturminner i 2015.

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Beløpet på kr dekkes innenfor ansvar Kulturverntiltak som styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto Det gjenstår etter dette kr på fylkesrådets disposisjonspost.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 199/15 Rullering av handlingsdelen til gjeldende energi- og klimaplan Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel av energi- og klimaplanen for Hedmark fylke på høring med frist Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel av energi- og klimaplanen for Hedmark fylke på høring med frist Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

25 Fylkesrådet Protokoll Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året

27 SAK 196/15 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

29 Saknr. 15/ Saksbehandler: Rune Hoff Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - andre gangs utlysning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å lyse ut tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil for andre gang. I tillegg til kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder kan også idrettslag og skoler søke om tilskudd. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen gjelder ellers som i sak 79/15 Søknadsfrist settes til 1. desember 2015 Vedlegg: - Informasjonsbrev om tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbil - Søknadsskjema Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

30 Saksutredning Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet gjorde i sak 79/15 følgende vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr. 2 millioner i Handlingsprogram for fylkesveger avsettes til utbygging av normalladere, i henhold til sak 132/14 2. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen vedtas slik de fremgår av saken I sak 175/15 gjorde Fylkesrådet vedtak på at tilskuddsordningen skal lyses ut på nytt med søknadsfrist 1. november Saksopplysninger fakta Tilskuddsordningen ble lyst ut første gang etter vedtak i sak 79/15. I sak 175/15 ble det gitt tilsagn om tilskudd på totalt kr ,-. Den første utlysningen ga kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder anledning til å søke om tilsagn om tilskudd. Det var ved søknadsfristens utløp kommet inn 17 søknader, hvorav 16 var kvalifiserte søkere. Alle kvalifiserte søkere fikk tilsagn om tilskudd. Krav til ladestasjoner som ville få innvilget tilskudd var: Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs den kan ikke reserveres for enkeltpersoner Parkeringsplassen skal være reservert for kun elbiler / ladbar hybrid Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert med tanke på sikkerhet og trafikale forhold Søker må stå for drift og vedlikehold av ladestasjonen Det ble differensiert i tildelingskriteriene, slik at kommuner kunne søke om et tilsagn om tilskudd på inntil kr til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser og et tilsagn på inntil kr ,- til ladestasjoner med fire uttak og fire parkeringsplasser. For borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder var grensene satt til inntil kr ,- for ladestasjoner med to ladeuttak og inntil kr ,- for ladestasjoner med inntil 4 ladeuttak. Vurderinger

31 Fylkesrådet mener at det nå vil være hensiktsmessig å utvide kriteriene for hvilke aktører som kan søke om tilsagn om tilskudd. Både skole og idrettslag har anlegg som erfaringsmessig genererer en del trafikk og hvor biler står parkert over en viss tid. Det vil her være fordelaktig og kunne tilrettelegge bedre for elbilister. Fylkesrådet er videre av den oppfatning at ladestasjonen skal være tilgjengelig for alle, den kan altså ikke reserveres for ansatte eller andre brukere. Fylkesrådet ønsker og opprettholde alle krav til søkere samt differensieringen i søkersum mellom kommuner og de andre instanser som kan søke. Avslutningsvis vurderer Fylkesrådet det som hensiktsmessig at søknadsfristen flyttes til 1. desember Konklusjon Fylkesrådet vedtar å lyse ut tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil for andre gang. I tillegg til kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder kan også idrettslag og skoler søke om tilskudd. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen gjelder ellers som i sak 79/15 Søknadsfrist settes til 1. desember 2015

32 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 197/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/8013 Tittel: Saksprotokoll - Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar å lyse ut tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil for andre gang. I tillegg til kommuner, borettslag/boligsameier og hoteller/overnattingssteder kan også idrettslag og skoler søke om tilskudd. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen gjelder ellers som i sak 79/15 Søknadsfrist settes til 1. desember 2015 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

33 Saknr. 15/ Saksbehandler: Kristian Reinfjord Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der Kongen sa NEI under 2. verdenskrig Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at det både er viktig og positivt med en tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole i forbindelse med 70 årsmarkeringen av freden etter andre verdenskrig. Kongerommet har attraksjonsverdi og formidlingsverdi for barn, unge og eldre. Tilbakeføringen tilrettelegger for mer interessant historieformidling av en av de viktigere hendelser i tidlig norsk historie. 2. Fylkesrådet gir et tilsagn på kr til tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøyskole. Sammen med egeninnsats i Kulturminneavdelingen utløser beløpet tilskudd på fra Riksantikvarens prosjekt om krigens kulturminner i Beløpet på kr dekkes innenfor ansvar Kulturverntiltak som styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto Det gjenstår etter dette kr på fylkesrådets disposisjonspost. Vedlegg:

34 - Søknad om kulturmidler til «Kongens nei tre døgn i april» Kongerommet ved Elverum folkehøgskole - Brev fra Riksantikvaren datert 9. april 2015, Tilsagn og utbetaling Statsbudsjettet kapittel 1429 post 71 Elverum folkehøgskole tilbakeføring av kongerom og sal samt brannsikring. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

35 Saksutredning Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der kongen sa NEI under 2.verdenskrig. Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn I 2015 er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge og vi har i år markert frigjøringens 70- årsjubileum. På grunn av dette, feires frigjøringen rundt omkring i landets fylker og kommuner. Riksantikvaren har satt av egne midler til Krigens kulturminner, og invitert til samarbeid. Mange fysiske spor av krigshandlingene er borte, noe som gjør det viktig å ta vare på gjenværende anlegg, bygninger og andre levninger etter andre verdenskrig i Norge. I Hedmark utspilte det seg viktige hendelser i krigens tidlige fase med avgjørende utfall for hele nasjonen. Spesielt viktig var Kongens «nei» som ble gitt i Elverum folkehøgskole i april Handlingen som fant sted i rektors leilighet har vært gjenstand for filminnspillingen av Kongens Nei- tre døgn i april, med premiere høsten Saksopplysninger fakta Søknad om tilskudd til frigjøringsjubileet sendt Riksantikvaren med fokus på istandsetting av Kongerommet. Søknaden redegjorde for midlertidig istandsetting fro filminnspilling av Kongens nei tre døgn i april. Prosjektets første fase fikk stor oppmerksomhet og mobiliserte stor egeninnsats og engasjement. Spesielt godt var samarbeidet mellom Elverum folkehøgskole og Hedmark fylkeskommunes kulturvernavdeling. Etter endt filminnspilling var det enighet om å beholde rommet intakt og gjøre en permanent tilbakeføring basert på antikvariske prinsipper. Kostnadsoverslag for en slik tilbakeføring er innhentet fra et lokalt firma på Elverum som er klare til å starte opp istandsettingene. I tillegg til midler til Kongerommet har Hedmark fylkeskommune bidratt til midler for istandsetting av krigsminner i Åsnes og Engerdal. I Hedmark har fokus vært på hverdagsliv i krig og mindre kulturminner som en radiolyttestasjon på Åsnes Finnskog og flyktningeruta i Engerdal. Krigens kulturminner Krigsminner er fysiske eller immaterielle minner etter krig og okkupasjon. I Riksantikvarens satsing på krigens kulturminner i 2015 vil hovedfokuset være på de fysiske minnene etter andre verdenskrig i Norge. Eksempler på dette kan være bygg, anlegg, landskap eller andre fysiske spor som er knyttet til hendelser i landet under andre verdenskrig fra krigshandlinger eller dagliglivet. Krigsminnene kan være bygninger og anlegg som ble oppført under krigen, eksisterende bygninger og anlegg som fikk særskilte funksjoner under krigen, eller spor i landskapet eller steder som kan knyttes til hendelser under krigen. En slik hendelse var Kongens nei, en betegnelse brukt om en episode i 1940, som fikk stor betydning for holdningskampen under okkupasjonen. Dette var Kong Haakons personlige avslag gitt på Elverum folkehøgskole 10. april 1940 til den tyske sendemann Bräuers krav om å utnevne Quisling til statsminister. At den offisielle 9. april-markeringen i 2015 for krigsutbruddet ble lagt til Elverum folkehøgskole forteller om rommets nasjonale interesse og viktighet som kulturminne. Riksantikvar Jørn Holme har uttalt at dette er Norges nest viktigste rom, nest etter Rikssalen i Eidsvollsbygningen. Stortingets

36 offisielle 9.-aprilmarkering ble i år lagt til Elverum folkehøgskole, hvor Stortingspresidenten bragte med seg den originale Elverumsfullmakten som ble stilt ut i Kongerommet. Rammen rundt Kongens «nei» var Elverum folkehøgskole, ferdig bygget i 1928 på østsiden av Sagtjernet i Elverum av idé og midler fra Helge Væringsaasen. Det var ønskelig å bygge en skole som passet inn i landskapet og resultatet var bygninger i nyklassisistisk Østerdalsstil i tre og tømmer, tegnet av Gunnar Bjerke og Jacob Christie Kielland. 10. april 1940 befant Kong Haakon seg på Elverum som var en del av fluktruten fra Oslo til England. Her gav han sitt «nei» i rektors kontor seende utover Sagtjernet. Rommet var innredet i tidens stil med brystningspanel, lysekroner, tepper og moderne radiatorer for oppvarming. Bygningene svært autentisk og godt dokumentert i arkivmateriale. En antikvarisk tilbakeføring av kongerommet gjøres med tenkt å rekonstruere så nøyaktig som mulig hvordan rommet var ved byggeåret 1928 og slik det var i Det er grunn til å tro at det ble gjort lite eller ingen endringer i utforming og interiør i denne perioden. Utgangspunktet er å utnytte alle tilgjengelige kilder både i bygningen selv og i skriftlige kilder, foto og tegninger for kunne tolke disse sporene og sannsynliggjøre rommets opprinnelige utseende. Ut fra antikvarisk synspunkt foreligger det tilstrekkelig materiale for å gjøre en sannsynlig tilbakeføring av kongerommet på Elverum folkehøgskole. Det er inngått avtale med Anno museum avdeling Glomdalsmuseet for lån av tidsriktige møbler for rommet, og prosjektet åpner for interessante tverrfaglige diskusjoner om Hedmarks historie, kulturminnevern og historieformidling. For filminnspillingen om «Kongens Nei» ble det gjort en midlertidig tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole, som har blitt benevnt som Norges nest viktigste rom etter salen i Eidsvollsbygningen. Som en del av Riksantikvarens krigsminnesatsning er Hedmark fylkeskommune gitt tilsagn om til en permanent tilbakeføring av Kongerommet. Vilkår for utløsning av tilskudd er egenandel på Fylkeskommunens kulturvernavdeling bidrar også med egeninnsats til prosjektet. I tillegg har Hedmark fylkeskommune mottatt søknad om bidrag til prosjektet. Gjennom Riksantikvarens tilskudd og fylkeskommunens egeninnsats og tilskudd fullfinansieres tilbakeføringsprosjektet. Vurderinger Tilbakeføringen av Kongerommet regnes som en av spydspissene i Riksantikvarens krigsminnesatsning. Det er derfor viktig å gjennomføre tilbakeføringen etter antikvariske prinsipper. Prosjektet åpner for flere faglige diskusjoner i forhold til tilbakeføring, dokumentasjon og kulturminnevernets verdigrunnlag. Oppgaven er utfordrende for våre lokale håndverkere som vil få et innblikk i antikvarisk restaurering vi kan dra nytte av i andre prosjekter. Beløpet foreslås belastet Fylkesrådets disposisjonspost. Konklusjon Fokus på kulturminner som genererer identitetsverdi for Hedmark er positivt på flere nivå. Kongerommet har attraksjonsverdi og formidlingsverdi for baren, unge og eldre. Tilbakeføringen tilrettelegger for mer interessant historieformidling av en av de viktigere hendelser i tidlig norsk historie.

37 Fylkesrådet gir et tilskudd på kr til tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole. Dette vil sammen ned egeninnsats bidra til å gjennomføre nødvendige arbeider og oppfylle krav til å utløse kr fra Riksantikvaren.

38 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 198/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/315 Tittel: Saksprotokoll - Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rom for Kongens NEI under 2. verdenskrig Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkesrådet mener at det både er viktig og positivt med en tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole i forbindelse med 70 årsmarkeringen av freden etter andre verdenskrig. Kongerommet har attraksjonsverdi og formidlingsverdi for barn, unge og eldre. Tilbakeføringen tilrettelegger for mer interessant historieformidling av en av de viktigere hendelser i tidlig norsk historie. 2. Fylkesrådet gir et tilsagn på kr til tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøyskole. Sammen med egeninnsats i Kulturminneavdelingen utløser beløpet tilskudd på fra Riksantikvarens prosjekt om krigens kulturminner i Beløpet på kr dekkes innenfor ansvar Kulturverntiltak som styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto Det gjenstår etter dette kr på fylkesrådets disposisjonspost. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

39 Saknr. 14/ Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel av energi- og klimaplanen for Hedmark fylke på høring med frist Vedlegg: - Forslag til rullert handlingsdel - Utdypende forklaringer til tabelldelen av forslaget - Faglig underlagsnotat. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

40 Saksutredning Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Innledning og bakgrunn Klima - og energiplanen for Hedmark fylke ble vedtatt i fylkestinget i Planen har status som fylkesdelplan, og den er i to deler: del 1: Status og fakta og del 2: mål, tiltak og aktiviteter. Fylkesrådet legger nå fram en rullering av del 2. Dokumentet redegjør for de overordnede mål og delmål som Hedmark fylkesting har vedtatt for klima- og energiarbeidet i Hedmark i tidsperspektivet fram mot Videre redegjøres det for de tiltaksgrupper og enkelttiltak som vurderes som riktig og nødvendig for å nå planens målsetninger. I arbeidet med å rullere handlingsdelen har det vært nødvendig å klarlegge nødvendige faglige rammeendringer for de ulike tiltaksområdene i handlingsdelen. Dette er gjort for å sikre at innretningen på arbeidet med handlingsdelen skjer best mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag. Til grunn for denne rullerte handlingsdelen er det utarbeidet et faglig underlagsnotat. Der redegjøres det mer utdypende for begrunnelsen for de tiltakene som foreslås hhv. videreført, endret, ikke videreført, foruten begrunnelsen for nye tiltak. Der fremgår også faglige referanser til det samlede underlagsmaterialet, som har vært benyttet i rulleringsarbeidet. I arbeidet med rulleringen av handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i hovedstrukturen og inndelingen i tiltaksområder, slik de fremgikk da gjeldende handlingsdel ble vedtatt i Saksopplysninger fakta I gjeldende energi- og klimaplan legges det opp til at en innenfor Hedmarks grenser skal være klimanøytral innen 2030, som betyr at menneskeskapte klimautslipp skal nøytraliseres gjennom utslippsreduksjoner og karbonbinding. Målet legger til grunn at 40% av utslippene fra transportsektoren ikke kan løses innad i Hedmark, siden dette tilsvarer utslippet fra gjennomgangstrafikken. Utslippene skal reduseres med en fordeling innenfor følgende hovedområder: Utslippsreduksjoner av CO 2 -ekvivalenter internt i Hedmark Økt produksjon av ren eller lav-utslippsenergi Binding av CO 2 gjennom netto skogtilvekst som følge av Hedmarks andel av Norges godkjente bidrag fra skog i henhold til Kyoto-protokollen Ytterligere økt binding av CO 2 på i skog som følge av spesifikke skogtiltak fram mot I tillegg legges det til grunn i handlingsdelen at en i Hedmark innen 2030 ta i bruk de uutnyttede ressursene en har for fornybar energiproduksjon, særlig fra geoenergi og skog, i størrelsesorden inntil 3 TWh (kun vann- og skogpotensialet beregnet). De årlige utslipp av klimagasser i Hedmark pr er ca tonn CO2-ekvivalenter, fordelt med tonn fra transportsektoren, mens jordbruket utgjør tonn og tonn fra stasjonær forbrenning. Bakgrunn og mål for klima- og energiarbeidet i Hedmark

41 Endringer i det atmosfæriske klima, særlig som følge av menneskers energibruk de siste 100 år, gjør energi- og klimapolitikken til en krevende utfordring for verdenssamfunnet. Alvoret i klimapolitikken ligger således i behovet for et globalt grønt skifte. Fylkesrådet vil sette regionale målsetninger ut fra dette globale perspektivet og Norges nasjonale mål, ved å ta utgangspunkt i regionens muligheter og egne forutsetninger for bidrag i det grønne skiftet. Målsetningen på sikt må innrettes mot en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt, som innebærer minimering av miljøødeleggelse, stabile og velfungerende økosystemer samt overgang til bruk av fornybare, lav-utslipps ressurser. Vurderinger Et klimanøytralt Hedmark innen 2030 Energi- og klimaplanen for Hedmark fylke omhandler mål og tiltak med relativt langsiktige tidsperspektiver for en fylkesdelplan. I tråd med tidsperspektivet for Stortingets Klimaforlik fra 2008 ble planen lagt opp med sikte på å nå det overordnede målet om et klimanøytralt Hedmark innen Denne målsetningen har imidlertid en iboende usikkerhet. Det skyldes at sentrale forutsetninger vil kunne bli forandret underveis i den tidsperioden en ser for seg fram til målet nås. Videre forutsetter det overordnede målet at en del sentrale rammebetingelser må endres for at en skal kunne klare å realisere de ambisjoner planen gir uttrykk for. Den rullerte handlingsdelen inneholder imidlertid ingen tiltak som vurderes som praktisk og teknisk umulig å gjennomføre med den kunnskap en har pr Energi- og klimaplanens hovedmål og delmål Energi- og klimaplanen for Hedmark er bygget opp omkring ett hovedmål og seks delmål som hver består av undermål, tiltaksgrupper og tiltak. For alle tiltak innenfor alle områder er spørsmålet om hva som er kostnaden pr. tonn redusert/bundet CO 2 -ekvivalent viktig. Med andre ord: Hva er viktigst å gjøre først, i hvor stor grad (antall tonn CO 2 - ekvivalenter) bidrar de forskjellige tiltak til redusering av utslipp, hva skal gjøres deretter osv. I rulleringsprosessen har en ikke hatt til hensikt å kostnadsberegne tiltak for tiltak i Hedmark, da dette er en meget omfattende jobb som må tas etter hvert som selve tiltaksarbeidet iverksettes. Det en synes å vite ut fra forskning, nasjonale og internasjonale utredninger og erfaringer er imidlertid betydningen av: Reduksjon av drivhusgassutslippene fra transport, landbruk og stasjonær forbrenning, bygg og prosessindustri Produksjon av ren, lav-utslippsenergi, energieffektivisering og energiøkonomisering Vedlikehold, bevaring og bærekraftig bruk av skogressurser ettersom skogbunn og planter binder og lagrer karbon. Prioritering av tiltak Dernest blir det viktig å søke å redusere utslippene av klimagasser der de oppstår med ett sett av tiltak. De prioriteringer som er gjort i forslaget til rullert handlingsdelen for Hedmark er så langt gjort på basis av den kunnskap en har fra forskning, utredninger, erfaringer og innspill fra aktører i de berørte bransjer. Det overordnede perspektivet er at utslippsreduksjoner og binding av klimagasser er langsiktige mål som samfunnet nærmer seg mot under bærekraftig utvikling. Beslutningsunderlaget for de enkelte tiltak, som grunnlag for å beslutte rekkefølgen for innfasing, vil stadig bedres. Så langt er fordelingen av utslippsreduksjoner og binding av klimagasser gjort på basis av den kunnskap

Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der Kongen sa NEI under 2. verdenskrig

Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der Kongen sa NEI under 2. verdenskrig Saknr. 15/315-11 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Kongerommet på Elverum folkehøyskole tilbakeføring og istandsetting av rommet der Kongen sa NEI under 2. verdenskrig Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Saknr. 14/11111-5 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saknr. 16/1634-1 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: 10.09.2015-07.10.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/7484-3 28.09.2015 FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Saknr. 16/880-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet ser

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Saknr. 15/6237-1 Saksbehandler: Rune Hoff Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 07.09.2015.

Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 07.09.2015. R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/7193-4 07.09.2015 FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19., 20. og 21.04.2016 Sak: 21/16 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 16/1634 Tittel: Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 20.02.2017 Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/17 17/1125 Uttalelse fra

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010 31/10 Kommunestyret 27.04.2010

Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010 31/10 Kommunestyret 27.04.2010 Side 1 av 11 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 08/929 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR TYNSET KOMMUNE (KOMMUNEDELPLAN) Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM Saknr. 12/1190-3 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune sammen

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling Saknr. 15/594-14 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling Innstilling til vedtak: Følgende tiltak gis tilsagn om tilskudd fra de fylkeskommunale vassdragsmidlene

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.09.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - Permisjon Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Saknr. 14/4334-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Saknr. 13/7344-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

St. meld. nr. 39 (2008-2009) Avd.dir Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet Hurtigruta, 30. november 2009

St. meld. nr. 39 (2008-2009) Avd.dir Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet Hurtigruta, 30. november 2009 St. meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen Avd.dir Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet Hurtigruta, 30. november 2009 Klimautfordringene Temperaturen øker

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1

Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Klimautfordringen og skog Velstandsutvikling har vært basert på en økende bruk av ikke fornybare olje-, gass og kullressurser Utslippene ved bruken av disse fossile

Detaljer

TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER

TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER Saknr. 12/2736-2 Ark.nr. Saksbehandler: Elisabeth Seip TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER Fylkesrådets innstilling

Detaljer

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD ...alle snakker om været... 2 Global middeltemp som følge av drivhuseffekt: + 15 C Uten drivhuseffekt: -19 C

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Georadarundersøkelse og formidling av gravhaugen på Elvsholmen - Hamar kommune

Georadarundersøkelse og formidling av gravhaugen på Elvsholmen - Hamar kommune Saknr. 17/4107-2 Saksbehandler: Elisabeth Seip Georadarundersøkelse og formidling av gravhaugen på Elvsholmen - Hamar kommune Innstilling til vedtak: - Fylkesrådet synes det er positivt at det er tatt

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD Fylkesadministrasjonen Avdeling for plan SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200702800 Arkivnr. Saksbehandler Rune Kippersund Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 18.10.07 63/07 Fylkestinget 24.10.07 78/07 STRATEGIER

Detaljer

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014 Sak 2 EUs klima- og energirammeverk frem mot 2030. Norske innspill og posisjoner, EØS EFTA forumets uttalelser til rammeverket, europeiske samarbeidsorganisasjoners uttalelser, KGs innspill til diskusjonen

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Forslaget gjelder ny forskrift for tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Det er satt av

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05461-10 Arkivkode 0250 Saksbehandler Bente Lise Stubberud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima-

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer