Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 07.09.2015."

Transkript

1 R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

2 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referasaker Vedtak 188/15 15/7530 Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skoleskken - Turneorganisasjon for Hedmark 189/15 15/3622 Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter 190/15 15/6500 Klage på avslag - generelle kulturmidler høst Åsta Holths Venner 191/15 15/4079 Bystrategi Kongsvinger basert på samordnet bolig-, arealog transportplanlegging Behandling av prosjektstyringsplan

4 R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen SAK 188/15 Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skoleskken - Turneorganisasjon for Hedmark Saksnr.: Utvalg Møtedato 188/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med slikt forslag til vedtak: Felles klagenemnd finner ikke å kunne imøtekomme klagen fra Turnéorganisasjon for Hedmark om å omgjøre vedtaket på fordeling av spillemidler for skoleåret 2015/2016. Vedlegg: - Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet av Fylkesrådets vedtak av Tilskuddsbrev til Turnéorganisasjon for Hedmark av Klage fra Turnéorganisasjon for Hedmark av Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 188/15 Saksutredning Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken - Turnéorganisasjon for Hedmark Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet fordelte i møte de statlige spillemidlene til arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Hedmark. Beløpet ble fordelt mellom kommunene, Turnéorganisasjon for Hedmark (TOH) og tilskuddsordningen Utviklingsmidler der andre kunst- og kulturaktører i Hedmark kan søke. ToH påklager vedtaket om fordeling av DKS-midler siden de mener seg berettiget til en større andel av midlene som er rettet mot grunnskolen. Saksopplysninger fakta Bakgrunn De statlige spillemidlene til DKS-arbeidet i Hedmark ble fordelt av fylkesrådet i august Beløpet ble fordelt mellom kommunene, Turnéorganisasjon for Hedmark (TOH) og tilskuddsordningen Utviklingsmidler der andre kunst- og kulturaktører i Hedmark kan søke. Beløpet som ble fordelt til grunnskolen var kr Fordelingen ble gjort med utgangspunkt i kulturdepartementets føringer og tidligere vedtatt fordelingsmodell i Hedmark. Denne modellen regulerer fordelingen mellom kommunene, ToH og tilskuddsposten Utviklingsmidler som øvrige DKS-aktører i Hedmark kan søke. I føringene fra Kulturdepartementets tilskuddsbrev av står det følgende under pkt 5: Fordelingsordningen mellom fylkeskommunene og kommunene som ble innført fra og med skoleåret 2004/2005, videreføres skoleåret 2015/2016. Det vil si at spillemidlene i Den kulturelle skolesekken i grunnskolene delvis skal benyttes av fylkeskommunen, og delvis kanaliseres til kommunene. Fylkeskommunen har ansvar for å tilby kommunene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet. Av spillemidlene i fylket skal minst en tredel gå til dette tilbudet i form av produksjon og/eller innkjøp av produksjoner og formidling av disse. Under pkt 5 heter det videre at «Fylkeskommunen skal fordele minst en tredel av midlene til grunnskolen til kommunene i fylket.» Til sist står det at fylkeskommunen vedtar fordeling av den siste tredelen slik det er mest hensiktsmessig i det enkelte fylket. I Hedmark ga det følgende fordeling for skoleåret 2015/ Kommuner i Hedmark kr ,-. 2. Turnéorganisasjon for Hedmark kr ,-. 3. Utviklingsmidler kr ,-.

7 Sak 188/15 Tilskuddsordningen med utviklingsmidler retter seg mot andre kunst- og kulturaktører i Hedmark som ønsker å drive DKS-arbeid i grunnskolen. Disse midlene går til produksjon og/eller formidling. For Turnéorganisasjon for Hedmark resulterte fylkesrådets fordelingen til en reduksjon i tilskuddet som retter seg mot grunnskolen med kr siden i fjor. Denne reduksjonen skyldes i hovedsak at departementet ga klare føringer om at en høyere andel av spillemidlene til Hedmark skulle merkes DKS i den videregående skolen (vgs). Beløpet ble derfor i stedet overført til ToH sitt arbeid med DKS i vgs. Hedmark har også de to siste årene fått mindre i spillemidler fra staten. Det har resultert i en reduksjon av tilskuddsposten Utviklingsmidler med ca kr siden tildelingen i Turnéorganisasjon for Hedmark sin klage ToH påklager i brev av 8. september 2015 vedtaket om fordeling av midler da de mener seg berettiget til en større andel av de statlige spillemidlene. I sin begrunnelse for dette viser TOH til punkt 5 i Kulturdepartementets tildelingsbrev av hvor følgende trekkes fram: Fylkeskommunene har ansvar for å tilby kommunene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet. Av spillemidlene skal minst en tredel gå til dette tilbudet i form av produksjon og/eller innkjøp av produksjoner og formidling av disse. TOH skriver videre at det er ToH som har fylkesansvaret for DKS grunnskole og skal dermed få tildelt minst en tredel som utgjør kr Dette er kr 191,307. mer enn fylkesrådets vedtak på kr 1.794,252. TOH viser videre til departementets tildelingsbrev der det står at kommunene skal ha minst en tre del av beløpet. TOH presiserer at de ikke ønsker en reduksjon av kommunenes andel, men derimot at de inkluderes i fordelingen av den siste tre delen som de anser for å være de regionale utviklingsmidlene. ToH viser her til at det i Kulturdepartementets tildelingsbrev står at: Fylkeskommunen vedtar fordeling av den siste tredelen slik det er mest hensiktsmessig i det enkelte fylke. Fylkeskommunene oppfordres til å la en del av spillemidlene gå til utviklingstiltak for å prøve ut nye formidlingsformer, nye produksjoner eller andre tiltak som fremmer samarbeid mellom kultur og skole. ToH hevder i forlengelse av dette at de i alle år har vært med å prege den regionale og nasjonale programutviklingen av DKS gjennom nyproduksjoner innen de ulike kunstartene. Vurderinger I arbeidet med DKS i grunnskolen i Hedmark har fylkesrådet tidligere valgt en fordelingsmodell der midlene til produksjons- og formidling fordeles mellom ToH og andre kunst- og kulturaktører, og der sistnevnte kan søke støtte til produksjon og formidling gjennom tilskuddsposten Utviklingsmidler.

8 Sak 188/15 Fylkesrådet har med utviklingsmidlene nettopp vektlagt betydningen av å involvere det øvrige kunst- og kulturlivet i Hedmark i DKS-arbeidet. En slik involvering medfører hvert år at ulike museer, kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører har formidlingsopplegg rettet mot grunnskolen. Erfaring viser at flere av disse produksjonene benyttes av ToH og blir en del av deres turnéprogram for grunnskolen. ToH hevder i sitt brev at fylkesrådet har gjort et vedtak som avviker fra Kulturdepartementet fordelingsnøkkel da de mener at ToH som har fylkesansvaret skal få en tredel av midlene rettet mot grunnskolen. Fylkesrådet ser ingen føringer fra departementet som angir hvilke aktører i Hedmark som skal motta spillemidler utover at kommunene skal ha minst en tredel og at fylkeskommunen har et ansvar for benytte minst en tredel av midlene til produksjon og formidling som tilbys grunnskolen. Den siste tredelen «Utviklingsmidler» som ToH viser til og som ToH ønsker en større andel av har fylkesrådet nettopp valgt å gi til andre DKS-aktører i Hedmark som gir et tilbud til grunnskolens elever. Fylkesrådet benytter derfor ca 2,8 mill kr av spillemidlene til produksjons- og formidlingstiltak som retter seg direkte mot grunnskolen. Det foreligger derfor ikke slik ToH hevder et avvik mellom Kulturdepartementets fordelingsnøkkel og fylkesrådets vedtak. Fylkesrådet har imidlertid, selv om ToH mottar samme beløp som i fjor, forståelse for at en nedgang i tilskuddet på kr til DKS-aktiviteten rettet mot grunnskolen kan skape utfordringer for Turnéorganisasjon for Hedmark. Fylkesrådet vil derfor med bakgrunn reduksjonen av de statlige spillemidlene til Hedmark, samt den viktige rollen ToH har for DKS-arbeidet i Hedmark, foreta en gjennomgang av dagens fordelingsmodell før neste år tildeling. Konklusjon Fylkesrådet anbefaler at årets fordeling av spillemidler til den kulturelle skolesekken i Hedmark for 2015 / 2016 opprettholdes.

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Bjørn Westad SAK 189/15 Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Saksnr.: Utvalg Møtedato 189/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger støtte til forprosjekt Rolf Jacobsen senter i Skappels gate 2 med kr ,-. Forprosjektet skal avklare grunnlaget for et slikt senter og mulighetene for tilknytning til Anno Museum. 2. Fylkesrådet anser det som sentralt å få utredet nærmere både bygningens tilstand, organisasjonsmodell, finansiering og mer konkretisering av senterets innhold. Det er helt sentralt å få utredet disse momentene for å kartlegge om grunnlaget for et senter i Skappelsgate er tilstede. 3. Fylkesrådet presiserer at støtte til forprosjekt ikke betyr noen forpliktelse i forhold til et senere hovedprosjekt. 4. Beløpet dekkes innenfor fylkesdirektørens ansvar Kultur, bibliotek og kompetanse, konto tjeneste 5703 Prosjekt og nyskaping, Prosjekt 2883 KBK Generelle kulturmidler som styrkes med kr ,- ved en overførsel fra fylkesrådets disposisjonspost Etter denne overføringen gjenstår kr ,- på fylkesrådets disposisjonspost. Vedlegg: - Søknad om støtte til forprosjekt, 15/ Budsjett forprosjekt, 15/ Tilstandsrapport fra Siv. ingeniør Knut Jahr AS, 15/ Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2, et skisseprosjekt, 15/3622-1

10 Sak 189/15 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Sak 189/15 Saksutredning Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Søknad om midler til forprosjekt fra Hamar kommune, vil bidra til viktige avklaringer for å kartlegge grunnlaget for en mulig etablering av et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 på Hamar. Forprosjektet må gjennomføres for å avklare om prosjektet lar seg realisere både rent teknisk, bygningsmessig, innholdsmessig, økonomisk og hvilken tilknytning et eventuelt senter bør ha til Anno museum m.m. Fylkesrådet presiserer at støtte til forprosjekt ikke betyr noen forpliktelse i forhold til et senere hovedprosjekt. Bygningen inneholder bl.a. Rolf Jacobsens hjem, hvor han bodde fra 1961 og fram til sin død i I tillegg rommer det 400 m2 store bygget 3 leiligheter som i dag er leid ut til boligformål. Pr. i dag er det Rolf Jacobsens Venner som disponerer Rolf Jacobsens tidligere hjem. Man ønsker å innlemme hele huset for å etablere et Rolf Jacobsen-senter som et levende kulturminne for å ivareta, formidle og forske på hans forfatterskap og dessuten være et sted for formidling av andre hedmarksforfattere. Innledning og bakgrunn Rolf Jacobsen er blant våre største forfattere, særlig blant moderne lyrikere. Også i internasjonal sammenheng har han en sentral posisjon, hans diktsamlinger er oversatt til mer enn 30 språk og er pensum både på ungdomsskoletrinn og videregående. Samtidig har vi i Hamar sentrum hans bolig i Skappelsgate 2 - hvor han levde og arbeidet de siste 30 årene av sitt liv. Prosjektgruppa fremhever lokaliseringen som unikt utgangspunkt for å lage et senter for å formidle denne litterære arven til nye generasjoner, som arena for videre forskning og utdanningsmiljøer, møteplass for nye forfattere m.m. Leiligheten disponeres i dag av Rolf Jacobsens Venner, som har sørget for nødvendig vedlikehold, forsøkt tilbakeføre den samt sikre og bevare bok- og kartsamling, interiør mm. slik det var da Rolf Jacobsen bodde der. Behovet for å løfte formidling, forsking og studier rundt en av våre største forfattere kan ivaretas av et Rolf Jacobsen senter. Mye gjøres gjennom Nordisk samtidspoesifestival Rolf Jacobsendagene, Rolf Jacobsens Venner, Litteraturscena og andre aktører. Behovet for et senter for å sikre og videreutvikle dette arbeidet står sentralt, og et slikt senter kan bidra til å styrke bygget som et levende kulturminne som setter fokus på Hedmark som et forfatterfylke. Dermed øker også oppmerksomheten rundt andre forfatterskap og etablering av et Rolf Jacobsen-senter må sees i sammenheng mad hva som gjøres rundt f.eks. Prøysen, Børli, Skjæråsen med flere.

12 Sak 189/15 Saksopplysninger fakta Skappelsgate 2 er oppført i 1849 og er et av de eldste husene i Hamar, og båndlagt til bevaring. Bygget eies av Hamar kommune og inneholder 4 leiligheter, den ene har vært Rolf Jacobsens bosted fra , og det disponeres i dag av Rolf Jacobsens Venner. De øvrige leilighetene er utleid for boligformål. Det er gjennomført et skisseprosjekt med en prosjektgruppe bestående av representanter fra Hamar kommune, Hedmark fylkeskommune ved fylkesbiblioteket, Høgskolen i Hedmark, Anno museum, Rolf Jacobsens Venner og fra Nordisk samtidspoesifestival Rolf Jacobsen-dagene. Prosjektgruppas mandat har vært å igangsette en utredning om bygningsmessig status samt ulike alternativer for å etablere og drive senteret på en måte som sikrer ivaretakelsen av denne delen av Hamar og Hedmarks kulturarv. Ulike organisasjonsmodeller er nevnt i skisseprosjektet, som en vil ta nærmere stilling til i et forprosjekt. Her nevnes blant annet to mulige modeller: - Rolf Jacobsen-senteret blir en del av Anno museum, som blir faglig- og driftsansvarlig. Hamar kommune som eier, har vedlikeholdsansvar og senteret leier da lokaler av kommunen. - Rolf Jacobsen-senteret etableres som en selvstendig stiftelse, og kjøper tjenester av bl.a. Anno museum. Økonomi Når det gjelder selve forprosjektet har dette et budsjett på kr ,- til finansiering av tilstandsrapport, honorarer til prosjektleder, utstillingsgruppe, arkitektfaglig bistand, ekskursjon til Hauge-senteret i Ulvik, som er et vellykket eksempel på et senter rundt Olav H. Hauges forfatterskap. Søknaden til fylkeskommunen gjelder den faglige delen. Hamar kommune har allerede bevilget kr til del-finansiering av forprosjektet, og det søkes nå om tilsvarende finansiering fra fylkeskommunen og det er søkt Norsk kulturråd om kr Når det gjelder finansiering og drift i et lengere perspektiv, vil forprosjektet gjøre noen vurderinger om det bør bli et samspill mellom kommunale-, fylkeskommunale- og statlige midler, i tillegg til sponsorer, annen støtte. Vurderinger Rolf Jacobsen er en forfatter av nasjonalt og internasjonalt format. Det å ivareta arven etter forfatteren, formidle kunnskap, forskning rundt - samt gjøre forfatterskapet kjent for nye generasjoner blir sentrale oppgaver for senteret. Fylkesrådet ønsker i første omgang å få kartlagt om grunnlaget for et Rolf Jacobsen-senter er tilstede, hvor tilknytningen til ANNO museum blir sentral. En slik samordning må sees på i samme lys som f.eks. Kirsten Flagstads museum og tilknytningen til ANNO. Prosjektgruppa har en gjennomtenkt anbefaling som peker på flere momenter som må utredes gjennom et forprosjekt. Som for eksempel en grundigere gjennomgang av bygningens tilstand, organisasjonsmodell, økonomi og hva senteret skal eller bør inneholde og omfatte.

13 Sak 189/15 Det er allerede gjennomført en tilstandsrapport (se vedlegg) av eiendommen av siv. ing. Knut Jahr AS, som tar for seg alle bygningstekniske elementer punkt for punkt alt fra grunnforhold, bærende konstruksjoner, overflater, etasjeskiller, fasader, dører, vinduer, overflater osv. med noen anbefalinger om hva som må/bør gjøres i første omgang. Dette må utredes nærmere i et forprosjekt, men gir et bilde av betydelig rehabilitering for endret bruk av bygget, selv om mye av bygningsmassen er i relativ grei buksstand og jevnlig vedlikehold. Men når bygget skal utvikles til et senter og hele huset skal tas i bruk, sikres og åpnes for publikum og andre brukere vil dette trolig medføre omfattende utbedringer. Videre er dette et bygg som er båndlagt til bevaring, noe som belyses nærmere i flere planer ref. Bevaringsplan for Hamar (1989), Kommunedelplan for Strandsonen (2003) og Kommuneplan for kulturminner og kulturmiljøer og Kommuneplanens arealdel (2009 og 2011). Bygget er dessuten foreslått fredet. Dette kan komplisere og fordyre eventuell utbedring. Prosjektgruppa har hatt møte med kulturvernavdelingen i fylkeskommunen, som antyder at bygningen trolig nok ikke er autentisk nok for fredning, men anbefaler heller en spesialregulering for bevaring som mer hensiktsmessig. Dette vil eventuelt gjøre prosjektet enklere med tanke på å få til et mer brukervennlig senter. Fylkeskommunen ser verdien - og poenget med at et Rolf Jacobsen-senter foreslåes lokalisert i det bygget hvor forfatteren faktisk bodde og arbeidet. Dette har en klar forbindelse og referanse til hans diktning. Lokaliseringen av senteret har mange kvaliteter utover det autentiske aspektet, som nærheten til kulturhus og bibliotek, Flagstad museet og Nordisk samtidspoesifestivalen m.m. Hvilken driftsmodell som velges, vil avgjøre i hvor stor grad Anno museum blir involvert. Men at Anno vil ha en rolle inn i dette er sannsynlig å se for seg. Et forprosjekt er derfor viktig å få på plass for å belyse disse sidene ved en eventuell fremtidig satsning i Skappelsgate 2. Konklusjon Som det fremgår av søknaden er det enighet blant de aktuelle samarbeidspartnerne om viktigheten av å få på plass et senter for å forvalte Rolf Jacobsens forfatterskap. Videre at det vil gi senteret en merverdi å benytte nettopp Skappelsgate 2 til dette formålet, hvor formidlingen vil skje i de lokalene der diktningen ble til. Fylkesrådet anser det som sentralt å få utredet nærmere både bygningens tilstand, organisasjonsmodell, finansiering og mer konkretisering av senterets innhold. Det er helt sentralt å få utredet disse momentene for å kartlegge om grunnlaget for et senter i Skappelsgate er tilstede. Fylkesrådet presiserer at støtte til forprosjekt ikke betyr noen forpliktelse i forhold til et senere hovedprosjekt.

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Bjørn Westad SAK 190/15 Klage på avslag - generelle kulturmidler høst Åsta Holths Venner Saksnr.: Utvalg Møtedato 190/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner å kunne imøtekomme klagen fra Åsta Holts venner og gir et tilsagn om inntil kr ,- til prosjektet Merking av dikter- og kultursti på Svullrya. Midlene belastes post prosjekt 2883, som styrkes med kr ,- ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto , som da er redusert til kr ,-. Vedlegg: - Klage fra Åsta Holths Venner 15/ Vedtak avslag 15/ Søknad fra Åsta Holths Venner om tilskudd til dikter- og kultursti på Svullrya 15/ Prosjektbeskrivelse - Budsjett Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

15 Sak 190/15 Saksutredning Klage på avslag - generelle kulturmidler høst Åsta Holths Venner Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Foreliggende sak er en klage etter gitt avslag på søknad fra foreningen Åsta Holths Venner, som søkte om tilskudd til merking av dikter- og kultursti fra tilskuddsordningen for generelle kulturmidler høst Søknaden ble avslått i sak 15/ og søker har påklaget avslaget. I klagen vektlegges at det ikke er et ordinært turskilt prosjekt men et kulturprosjekt anlagt etter internasjonale regler for språk, tilgjengelig for rullestolbrukere m.m. samt at det sentrale er formidling av Åsta Holths forfatterskap og virke som en sentral kulturpersonlighet for Finnskogen og særlig Svullrya som senter. I avslaget fra fylkeskommunen sies det at søknaden beskriver et fint kulturtiltak, men etablering og vedlikehold som innebærer merking og skilting ligger utenfor denne tilskuddsordningen. Saksopplysninger fakta I den aktuelle tildelingsrunden for høst 2015 innkom i alt 47 søknader hvor kun 17 ble innstilt for tilskudd. Det ble søkt om mer enn 2,6 mill. kroner og det var kr ,- til fordeling. Prosjektet fra Åsta Holths Venner søkte om kr ,- og hadde et budsjett på kr ,-. Det har vært en praksis for å prioritere tiltak hvor selve aktiviteten, produksjonen resulterer i utvikling for deltagerne og at det resulterer i et åpent, inkluderende arrangement som henvender seg til en bred publikumsgruppe. Søknader vil alltid bli sett i lys av andre søkere i samme fordelingsrunde og det vil alltid være et visst skjønn i prioriteringer av ulike tiltak. Vurderinger Fylkesrådet har gjort en ny vurdering og ser at prosjektet har et interessant kultur- og folkehelseperspektiv. Åsta Holths forfatterskap er blant de fremste i fylket og fylkesrådet mener prosjektet vil bidra til fremme forfatterskapet på en god måte og til nye målgrupper. Fylkesrådet ser også tiltaket som interessant da tiltaket er et lavterskeltilbud. Fylkesrådet anser slike tilbud som legger til rette for bred deltakelse og stor aktivitet som viktig i forhold til fylkets folkehelsesatsning. Fylkesrådet finner derfor å imøtekomme klagen og gir et tilsagn på inntil kr ,- til prosjektet Merking av dikter- og kultursti på Svullrya.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Øystein Sjølie SAK 191/15 Bystrategi Kongsvinger basert på samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Behandling av prosjektstyringsplan Saksnr.: Utvalg Møtedato 191/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar prosjektstyringsplanen for arbeidet med bystrategi for Kongsvinger. 2. Fylkesrådet ber fylkesdirektøren oppnevne en representant fra Hedmark fylkeskommune til styringsgruppa. 3. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr ,- av kostnadene i forbindelse med bystrategiprosjektet. Bevilgningen gis under forutsetning av at de andre partene tar sin del av finansieringen. Kr ,- av beløpet belastes ved bruk av faste midler til regional planlegging fra fylkesdirektørens budsjettområde, De resterende kr ,- av beløpet overføres fra tidligere udisponerte midler til Fylkesdelplan for Rondane fra fylkesdirektørens budsjettområde Vedlegg: - «Kongsvinger 2050». Prosjektstyringsplan for arbeidet. Versjon 5, 31. august Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

17 Sak 191/15 Saksutredning Bystrategi Kongsvinger basert på samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Behandling av prosjektstyringsplan Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn En samordning av areal- og transportplanleggingen skal bidra til en ønsket by- og tettstedsutvikling, der attraktivitet, tilgjengelighet og folkehelse er noen av de ønskede kvalitetene. For å imøtekomme utfordringer innen samordnet areal- og transportplanlegging bør det etableres bredt og forpliktende samarbeid mellom private og offentlige aktører. Kongsvinger kommune og Statens Vegvesen har innledet et samarbeid om langsiktig areal- og transportplanlegging for Kongsvinger by, og det anses som hensiktsmessig at også Hedmark fylkeskommune og lokalt næringsliv, representert ved «Byen Vår», deltar. En fungerende prosjektgruppe med representanter fra Kongsvinger kommune, Statens Vegvesen, Hedmark fylkeskommune og «Byen Vår», har siden juni jobbet med å få på plass en prosjektstyringsplan, som nå legges fram for behandling i de respektive etater/organer. Prosjektstyringsplanen viser oversikt over prosjektets mål, aktiviteter, ressurser og fremdrift. Etter hvert som prosjektet utvikler seg, vil aktiviteter (medvirkning, utredninger mm) og fremdrift konkretiseres. Tidsperspektivet for strategien som prosjektet skal utarbeide, er i prosjektstyringsplanen foreslått som «Kongsvinger 2050». Den 27. august 2015 ble det avholdt en konferanse om byutvikling på Kongsvinger, som ble et inspirerende kick-off for samarbeidsprosessen. Ordfører i Kongsvinger kommune, fylkesråd i Hedmark fylkeskommune, fylkesavdelingsleder i Statens Vegvesen og styreleder i «Byen Vår» deltok på en felles avslutningsseanse, hvor en intensjon om å samarbeide ble uttrykt. Saksopplysninger fakta Saksopplysninger: Prosjektstyringsplanen er i hovedsak utarbeidet for prosjektleder som et hjelpemiddel til å få en oversikt over prosjektets mål, aktiviteter, ressurser og fremdrift. Etter hvert som prosjektet utvikler seg, vil aktiviteter (medvirkning, utredninger mm) og fremdrift konkretiseres. Hovedelementene i prosjektet er å avdekke behov og utfordringer, fremskaffe kunnskap, arbeide med mål og fremtidsbilde, og bli enige om prinsipper for fremtidig utvikling, samt å definere tiltak og prosjekter for å nå de mål som er satt. Arbeidet med strategien vil gi føringer for fremtidig planlegging, og kunne avdekke behov for revisjon av gjeldende planer. Arbeidet skal munne ut i kortsiktige og langsiktige handlingsdeler. Det legges opp til en prosess som skal sikre solid forankring hos alle parter som har en rolle innenfor byutviklingen på Kongsvinger. Det skal derfor gjennomføres ulike medvirkningsaktiviteter med politikere, næringslivet og befolkningen for å klargjøre felles utfordringer, mål og muligheter

18 Sak 191/15 for fremtidig byutvikling, der en ser arealbruk og transport i sammenheng. Geografisk avgrensing av prosjektet er det bebygde området i Kongsvinger by. Sentrum vil gis spesielt oppmerksomhet Strategien ikke skal være en plan etter Plan- og bygningsloven, men skal legges til grunn for kommende planlegging og prioritering. Arbeidet vil avdekke eventuelle behov for revidering av kommunale og regionale planer, eller utarbeidelse av nye. Strategien skal bidra til å: Skape en mer attraktiv by med gode stedskvaliteter og et styrket regionsenter Øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt Bidra til bedre folkehelse i Kongsvinger Øke bevisstheten og engasjementet hos den enkelte part om byutvikling i Kongsvinger Redusere klimagassutslipp, støy og lokal luftforurensing Øke graden av samhandling om byutvikling i Kongsvinger Øke gjennomføringsevnen for helhetlige areal- og transportløsninger Hovedresultatet vil være et omforent strategidokument med tilhørende samarbeidsavtale for utviklingen av transportsystemet, sett i sammenheng med ønsket byutvikling i et langsiktig perspektiv. Strategidokumentet skal inneholde visjonstegninger av framtidens by i et 30-års Perspektiv, som er basert på de mål, strategier og tiltak som fremkommer gjennom prosessen. Det vil i prosessen arbeides med ulike tema som er relevante for å se byutvikling i sammenheng med areal- og transportplanlegging. Dette er tema som trafikk, parkering, møteplasser, veg- og gatebruk, arealbruk mm. Følgende resultatmål er satt for prosjektet: Strategidokument for fremtidig byutvikling og transportløsninger i Kongsvinger vedtas og forankres hos aktørene. Samarbeidsavtale med en kortsiktig (2030) og langsiktig (2050) handlingsdel inngås mellom partene. Det er gjennomført en medvirkningsprosess der prinsipper for fremtidig byutvikling er diskutert og et framtidig fremtidsbilde er etablert. Etablere samarbeidsfora for oppfølging av handlingsplanen med ansvar for at samordnet areal- og transportplanlegging settes på dagsorden i kommunen og i faste samarbeidsfora. Arbeidet organiseres med en styringsgruppe ledet av Kongsvinger kommune og det nedsettes en tverretatlig prosjektgruppe. Fra Kongsvinger kommune er det foreslått at ordfører og en opposisjonspolitiker sitter i styringsgruppa, og hvem dette blir avklares etter kommunevalget. Det er ønskelig at Hedmark fylkeskommune oppnevner en representant til styringsgruppa. Kongsvinger kommune har valgt å ta på seg prosjektlederansvaret, mens Statens Vegvesen stiller med prosjektsekretær. Skissen nedenfor viser forslag til framdriftsplan for prosjektet. Arbeidet ble startet opp våren 2015 og er planlagt avsluttet innen desember 2016.

19 Sak 191/15 Prosessen vil i tillegg til arbeidsressurs kreve noe økonomiske ressurser fra de enkelte samarbeidspartnerne. Nærmere fastsettelse av ressursbruken vil bli konkretisert senere i prosessen. I tilsvarende prosesser på Lillehammer og Gjøvik lå økonomiske ressurser på rundt ,- pr. aktør for hele prosessen. Kongsvinger kommune har på nåværende tidspunkt ikke konkretisert sitt økonomiske bidrag, men antyder at bidraget kan bli i nærheten av beløpene fra Gjøvik og Lillehammer. Det er ikke kjent om de andre partene har konkretisert sitt økonomiske bidrag ennå. Vurderinger Hedmark Fylkeskommune har i de siste årene medvirket i ulike utviklingsprosjekt i Kongsvinger og Glåmdalsregionen. En kan nevne: -Prosjekt Øvrebyen stedsutviklingsprosjekt for Øvrebyen -Prosjekt Festningsavenyen -Mulighetsstudie Kongsvinger stasjonsområde I tillegg er det gjort og gjøres omfattende arbeid gjennom det mangeårige omstillingsprosjektet i Kongsvinger, samt Kongsvinger og Glåmdalsregionens deltakelse i By- og regionprogrammet. Fylkesrådet mener at det er viktig at en i arbeidet med bystrategien evner å se disse tidligere og pågående utviklingsprosjektene i sammenheng. Fylkesrådet mener at partene har utarbeidet en god prosjekstyringsplan som vil danne en solid ramme rundt arbeidet. Prosjektstyringsplanen er i hovedsak beskrevet som et dokument utarbeidet som et hjelpemiddel for prosjektleder, men å vedta en felles omforent prosjektplan vil også gi en god forankring av partenes intensjoner om å komme fram til en felles framtidsrettet bystrategi. Fylkesrådet vil derfor stille seg bak forslaget til prosjektstyringsplan. Fylkesrådet mener at det er viktig at alle hovedpartene i arbeidet er representert i styringsgruppa, og Hedmark fylkeskommune vil derfor oppnevne en representant dit. Kongsvinger kommune vil ha politisk representasjon i styringsgruppa, men fylkesrådet mener at fylkeskommunen bør ha

20 Sak 191/15 administrativ representasjon der. Fylkesrådet vil be fylkesdirektøren oppnevne en representant fra Hedmark fylkeskommunes administrasjon til styringsgruppa. Det er ønskelig at alle aktørene bidrar med ressurser både i form av personer og økonomi. Det foreslås i prosjektstyringsplanen at nærmere fastsettelse av ressursbruken vil bli konkretisert senere i prosessen, men at det tidlig i prosjektet bør fastsettes en økonomisk totalramme pr. aktør. Fylkeskommunen har begrensede ressurser, men fylkesrådet mener at dette arbeidet er viktig som et bidrag til positiv utvikling i Kongsvinger by, og vil bidra med en ramme på inntil kr ,- til prosjektet. Det forutsettes at de andre partene tar sin del av finansieringen. Halvparten av beløpet foreslås tatt fra midler avsatt til regional planlegging i Den andre halvparten av beløpet overføres til posten for regional planlegging fra tidligere udisponerte midler til Fylkesdelplan for Rondane fra fylkesdirektørens budsjettområde med inntil 0,49 mill. Konklusjon Fylkesrådet vedtar prosjektstyringsplanen for arbeidet med bystrategi for Kongsvinger. Fylkesrådet ber fylkesdirektøren oppnevne en representant fra Hedmark fylkeskommune til styringsgruppa. Habilitetsspørsmålet må vurderes og avklares før administrativ representant fra fylkeskommunen velges. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr ,- av kostnadene i forbindelse med bystrategiprosjektet. Bevilgningen gis under forutsetning av at de andre partene tar sin del av finansieringen. Kr ,- av beløpet belastes ved bruk av faste midler til regional planlegging fra fylkesdirektørens budsjettområde, De resterende kr ,- av beløpet overføres fra tidligere udisponerte midler til Fylkesdelplan for Rondane fra fylkesdirektørens budsjettområde

21 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 188/15 15/7530 Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skoleskken - Turneorganisasjon for Hedmark 189/15 15/3622 Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter 190/15 15/6500 Klage på avslag - generelle kulturmidler høst Åsta Holths Venner 191/15 15/4079 Bystrategi Kongsvinger basert på samordnet bolig-, arealog transportplanlegging Behandling av prosjektstyringsplan

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Vedtak: Referatsaken tatt til etterretning.

24 SAK 188/15 Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken - Turneorganisasjon for Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med slikt forslag til vedtak: Felles klagenemnd finner ikke å kunne imøtekomme klagen fra Turnéorganisasjon for Hedmark om å omgjøre vedtaket på fordeling av spillemidler for skoleåret 2015/2016. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med slikt forslag til vedtak: Felles klagenemnd finner ikke å kunne imøtekomme klagen fra Turnéorganisasjon for Hedmark om å omgjøre vedtaket på fordeling av spillemidler for skoleåret 2015/2016.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 189/15 Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger støtte til forprosjekt Rolf Jacobsen senter i Skappels gate 2 med kr ,-. Forprosjektet skal avklare grunnlaget for et slikt senter og mulighetene for tilknytning til Anno Museum. 2. Fylkesrådet anser det som sentralt å få utredet nærmere både bygningens tilstand, organisasjonsmodell, finansiering og mer konkretisering av senterets innhold. Det er helt sentralt å få utredet disse momentene for å kartlegge om grunnlaget for et senter i Skappelsgate er tilstede. 3. Fylkesrådet presiserer at støtte til forprosjekt ikke betyr noen forpliktelse i forhold til et senere hovedprosjekt. 4. Beløpet dekkes innenfor fylkesdirektørens ansvar Kultur, bibliotek og kompetanse, konto tjeneste 5703 Prosjekt og nyskaping, Prosjekt 2883 KBK Generelle kulturmidler som styrkes med kr ,- ved en overførsel fra fylkesrådets disposisjonspost Etter denne overføringen gjenstår kr ,- på fylkesrådets disposisjonspost. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger støtte til forprosjekt Rolf Jacobsen senter i Skappels gate 2 med kr ,-. Forprosjektet skal avklare grunnlaget for et slikt senter og mulighetene for tilknytning til Anno Museum. 2. Fylkesrådet anser det som sentralt å få utredet nærmere både bygningens tilstand, organisasjonsmodell, finansiering og mer konkretisering av senterets innhold. Det er helt sentralt å få utredet disse momentene for å kartlegge om grunnlaget for et senter i Skappelsgate er tilstede. 3. Fylkesrådet presiserer at støtte til forprosjekt ikke betyr noen forpliktelse i forhold til et senere hovedprosjekt. 4. Beløpet dekkes innenfor fylkesdirektørens ansvar Kultur, bibliotek og kompetanse, konto tjeneste 5703 Prosjekt og nyskaping, Prosjekt 2883 KBK

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Generelle kulturmidler som styrkes med kr ,- ved en overførsel fra fylkesrådets disposisjonspost Etter denne overføringen gjenstår kr ,- på fylkesrådets disposisjonspost.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 190/15 Klage på avslag - generelle kulturmidler høst Åsta Holths Venner Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner å kunne imøtekomme klagen fra Åsta Holts venner og gir et tilsagn om inntil kr ,- til prosjektet Merking av dikter- og kultursti på Svullrya. Midlene belastes post prosjekt 2883, som styrkes med kr ,- ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto , som da er redusert til kr ,-. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet finner å kunne imøtekomme klagen fra Åsta Holts venner og gir et tilsagn om inntil kr ,- til prosjektet Merking av dikter- og kultursti på Svullrya. Midlene belastes post prosjekt 2883, som styrkes med kr ,- ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost konto , som da er redusert til kr ,-.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 191/15 Bystrategi Kongsvinger basert på samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Behandling av prosjektstyringsplan Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar prosjektstyringsplanen for arbeidet med bystrategi for Kongsvinger. 2. Fylkesrådet ber fylkesdirektøren oppnevne en representant fra Hedmark fylkeskommune til styringsgruppa. 3. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr ,- av kostnadene i forbindelse med bystrategiprosjektet. Bevilgningen gis under forutsetning av at de andre partene tar sin del av finansieringen. Kr ,- av beløpet belastes ved bruk av faste midler til regional planlegging fra fylkesdirektørens budsjettområde, De resterende kr ,- av beløpet overføres fra tidligere udisponerte midler til Fylkesdelplan for Rondane fra fylkesdirektørens budsjettområde Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar prosjektstyringsplanen for arbeidet med bystrategi for Kongsvinger. 2. Fylkesrådet ber fylkesdirektøren oppnevne en representant fra Hedmark fylkeskommune til styringsgruppa. 3. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr ,- av kostnadene i forbindelse med bystrategiprosjektet. Bevilgningen gis under forutsetning av at de andre partene tar sin del av finansieringen. Kr ,- av beløpet belastes ved bruk av faste midler til regional planlegging fra fylkesdirektørens budsjettområde, De resterende kr ,- av beløpet overføres fra tidligere udisponerte midler til Fylkesdelplan for Rondane fra fylkesdirektørens budsjettområde

29 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

30 Saknr. 15/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken - Turnéorganisasjon for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med slikt forslag til vedtak: Felles klagenemnd finner ikke å kunne imøtekomme klagen fra Turnéorganisasjon for Hedmark om å omgjøre vedtaket på fordeling av spillemidler for skoleåret 2015/2016. Vedlegg: - Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet av Fylkesrådets vedtak av Tilskuddsbrev til Turnéorganisasjon for Hedmark av Klage fra Turnéorganisasjon for Hedmark av Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saksutredning Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

31 Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken - Turnéorganisasjon for Hedmark Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet fordelte i møte de statlige spillemidlene til arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Hedmark. Beløpet ble fordelt mellom kommunene, Turnéorganisasjon for Hedmark (TOH) og tilskuddsordningen Utviklingsmidler der andre kunst- og kulturaktører i Hedmark kan søke. ToH påklager vedtaket om fordeling av DKS-midler siden de mener seg berettiget til en større andel av midlene som er rettet mot grunnskolen. Saksopplysninger fakta Bakgrunn De statlige spillemidlene til DKS-arbeidet i Hedmark ble fordelt av fylkesrådet i august Beløpet ble fordelt mellom kommunene, Turnéorganisasjon for Hedmark (TOH) og tilskuddsordningen Utviklingsmidler der andre kunst- og kulturaktører i Hedmark kan søke. Beløpet som ble fordelt til grunnskolen var kr Fordelingen ble gjort med utgangspunkt i kulturdepartementets føringer og tidligere vedtatt fordelingsmodell i Hedmark. Denne modellen regulerer fordelingen mellom kommunene, ToH og tilskuddsposten Utviklingsmidler som øvrige DKSaktører i Hedmark kan søke. I føringene fra Kulturdepartementets tilskuddsbrev av står det følgende under pkt 5: Fordelingsordningen mellom fylkeskommunene og kommunene som ble innført fra og med skoleåret 2004/2005, videreføres skoleåret 2015/2016. Det vil si at spillemidlene i Den kulturelle skolesekken i grunnskolene delvis skal benyttes av fylkeskommunen, og delvis kanaliseres til kommunene. Fylkeskommunen har ansvar for å tilby kommunene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet. Av spillemidlene i fylket skal minst en tredel gå til dette tilbudet i form av produksjon og/eller innkjøp av produksjoner og formidling av disse. Under pkt 5 heter det videre at «Fylkeskommunen skal fordele minst en tredel av midlene til grunnskolen til kommunene i fylket.» Til sist står det at fylkeskommunen vedtar fordeling av den siste tredelen slik det er mest hensiktsmessig i det enkelte fylket. I Hedmark ga det følgende fordeling for skoleåret 2015/ Kommuner i Hedmark kr ,-. 2. Turnéorganisasjon for Hedmark kr ,-. 3. Utviklingsmidler kr ,-. Tilskuddsordningen med utviklingsmidler retter seg mot andre kunst- og kulturaktører i Hedmark som ønsker å drive DKS-arbeid i grunnskolen. Disse midlene går til produksjon og/eller formidling.

32 For Turnéorganisasjon for Hedmark resulterte fylkesrådets fordelingen til en reduksjon i tilskuddet som retter seg mot grunnskolen med kr siden i fjor. Denne reduksjonen skyldes i hovedsak at departementet ga klare føringer om at en høyere andel av spillemidlene til Hedmark skulle merkes DKS i den videregående skolen (vgs). Beløpet ble derfor i stedet overført til ToH sitt arbeid med DKS i vgs. Hedmark har også de to siste årene fått mindre i spillemidler fra staten. Det har resultert i en reduksjon av tilskuddsposten Utviklingsmidler med ca kr siden tildelingen i Turnéorganisasjon for Hedmark sin klage ToH påklager i brev av 8. september 2015 vedtaket om fordeling av midler da de mener seg berettiget til en større andel av de statlige spillemidlene. I sin begrunnelse for dette viser TOH til punkt 5 i Kulturdepartementets tildelingsbrev av hvor følgende trekkes fram: Fylkeskommunene har ansvar for å tilby kommunene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet. Av spillemidlene skal minst en tredel gå til dette tilbudet i form av produksjon og/eller innkjøp av produksjoner og formidling av disse. TOH skriver videre at det er ToH som har fylkesansvaret for DKS grunnskole og skal dermed få tildelt minst en tredel som utgjør kr Dette er kr 191,307. mer enn fylkesrådets vedtak på kr 1.794,252. TOH viser videre til departementets tildelingsbrev der det står at kommunene skal ha minst en tre del av beløpet. TOH presiserer at de ikke ønsker en reduksjon av kommunenes andel, men derimot at de inkluderes i fordelingen av den siste tre delen som de anser for å være de regionale utviklingsmidlene. ToH viser her til at det i Kulturdepartementets tildelingsbrev står at: Fylkeskommunen vedtar fordeling av den siste tredelen slik det er mest hensiktsmessig i det enkelte fylke. Fylkeskommunene oppfordres til å la en del av spillemidlene gå til utviklingstiltak for å prøve ut nye formidlingsformer, nye produksjoner eller andre tiltak som fremmer samarbeid mellom kultur og skole. ToH hevder i forlengelse av dette at de i alle år har vært med å prege den regionale og nasjonale programutviklingen av DKS gjennom nyproduksjoner innen de ulike kunstartene. Vurderinger I arbeidet med DKS i grunnskolen i Hedmark har fylkesrådet tidligere valgt en fordelingsmodell der midlene til produksjons- og formidling fordeles mellom ToH og andre kunst- og kulturaktører, og der sistnevnte kan søke støtte til produksjon og formidling gjennom tilskuddsposten Utviklingsmidler. Fylkesrådet har med utviklingsmidlene nettopp vektlagt betydningen av å involvere det øvrige kunstog kulturlivet i Hedmark i DKS-arbeidet. En slik involvering medfører hvert år at ulike museer, kunstog kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører har formidlingsopplegg rettet mot grunnskolen. Erfaring viser at flere av disse produksjonene benyttes av ToH og blir en del av deres turnéprogram for grunnskolen.

33 ToH hevder i sitt brev at fylkesrådet har gjort et vedtak som avviker fra Kulturdepartementet fordelingsnøkkel da de mener at ToH som har fylkesansvaret skal få en tredel av midlene rettet mot grunnskolen. Fylkesrådet ser ingen føringer fra departementet som angir hvilke aktører i Hedmark som skal motta spillemidler utover at kommunene skal ha minst en tredel og at fylkeskommunen har et ansvar for benytte minst en tredel av midlene til produksjon og formidling som tilbys grunnskolen. Den siste tredelen «Utviklingsmidler» som ToH viser til og som ToH ønsker en større andel av har fylkesrådet nettopp valgt å gi til andre DKS-aktører i Hedmark som gir et tilbud til grunnskolens elever. Fylkesrådet benytter derfor ca 2,8 mill kr av spillemidlene til produksjons- og formidlingstiltak som retter seg direkte mot grunnskolen. Det foreligger derfor ikke slik ToH hevder et avvik mellom Kulturdepartementets fordelingsnøkkel og fylkesrådets vedtak. Fylkesrådet har imidlertid, selv om ToH mottar samme beløp som i fjor, forståelse for at en nedgang i tilskuddet på kr til DKS-aktiviteten rettet mot grunnskolen kan skape utfordringer for Turnéorganisasjon for Hedmark. Fylkesrådet vil derfor med bakgrunn reduksjonen av de statlige spillemidlene til Hedmark, samt den viktige rollen ToH har for DKS-arbeidet i Hedmark, foreta en gjennomgang av dagens fordelingsmodell før neste år tildeling. Konklusjon Fylkesrådet anbefaler at årets fordeling av spillemidler til den kulturelle skolesekken i Hedmark for 2015 / 2016 opprettholdes.

34 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 188/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7530 Tittel: Saksprotokoll - Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken - Turneorganisasjon for Hedmark Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med slikt forslag til vedtak: Felles klagenemnd finner ikke å kunne imøtekomme klagen fra Turnéorganisasjon for Hedmark om å omgjøre vedtaket på fordeling av spillemidler for skoleåret 2015/2016. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

35 Saksprotokoll Utvalg: Felles klagenemnd Møtedato: Sak: 59/15 Resultat: Arkivsak: 15/7530 Tittel: Saksprotokoll - Klage på fordeling av spillemidler til Den kulturelle skoleskken - Turneorganisasjon for Hedmark Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med slikt forslag til vedtak: Felles klagenemnd finner ikke å kunne imøtekomme klagen fra Turnéorganisasjon for Hedmark om å omgjøre vedtaket på fordeling av spillemidler for skoleåret 2015/2016. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

36 Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR Deres ref Vår ref Dato 15/ Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret Ved kongelig resolusjon av 24. april 2015 ble overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål fordelt. Av overskuddet skal 197,9 mill. kroner gå til Den kulturelle skolesekken. Midlene går i all hovedsak til fylkeskommunene, og blir fordelt etter fordelingsnøkkel hvor følgende variabler inngår: elevtall i grunnskole og videregående skole, geografiske avstander og kulturell infrastruktur. Det er lagt til grunn at 141,1 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken i grunnskolen og 55,1 mill. kroner til Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Dette er beregnet med utgangspunkt i elevtall i grunnskole og videregående skole. 1. Mål og prinsipper for Den kulturelle skolesekken I tråd med St.meld. nr. 38 ( ) Den kulturelle skulesekken og St.meld. nr. 8 ( ) Kulturell skulesekk for framtida er målene for Den kulturelle skolesekken: å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Den kulturelle skolesekken skal utformes og vurderes ut fra følgende prinsipper: Postadresse Kontoradresse Telefon* Kunstavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg Øystein Baardsgaard NO-0030 Oslo Org. nr

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Saknr. 15/3622-5 Saksbehandler: Bjørn Westad Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger støtte til forprosjekt Rolf Jacobsen senter i Skappels gate 2 med

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. j^o/^c)/y?/dok.nr. /^Z SIJUNI 2012 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Arkivnr. ^ J!/ Eksp. U.off. Saksh. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.09.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - Permisjon Dessuten møtte:

Detaljer

«KONGSVINGER 2050» Prosjektstyringsplan for arbeidet

«KONGSVINGER 2050» Prosjektstyringsplan for arbeidet «KONGSVINGER 2050» Bystrategi Kongsvinger framtidens byutvikling basert på samordnede og langsiktige areal- og transportløsninger. Et samarbeid mellom Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Byen vår

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Saknr. 13/754-1 Saksbehandler: Bjørn Westad NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER 2013-2015 Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM 05 flini 2012 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref..uni 2012 Vår ref. 12/1166- Den kulturelle skolesekken: 2013 Dato 01.06.2012 Fordeling

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Kulturenheten FR-sak Intern Rasmus Olav Vigrestad, Fylkesrådmannen Vår ref.: 201200161-37 Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 20.06.2012 715/12 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Hva kommer først! Arealbruk eller transportløsninger? Hva gjør vi?

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Dato: 10.09.2015-07.10.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 28.09.2015.

Dato: 10.09.2015-07.10.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 28.09.2015. R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: 10.09.2015-07.10.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/7484-3 28.09.2015 FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.05.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.05.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.05.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 89/16 16/11601

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Saknr. 16/880-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet ser

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD Saknr. 09/2409-33 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Avvikling av Senter for mat, måltid og

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 FRA SAKSNR: 5/07 FRA KL: 14.00 TIL SAKSNR: 7/07 TIL KL: 15.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer