HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet"

Transkript

1 Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage

2 SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold Referatsaker 13/11 12/5261 Innlandsprosjektet - Merking og gradering av turstier og løyper retningslinjer for utlysing av midler 13/12 12/11450 Midler til prosjekt i bibliotek og skoler /13 13/913 Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder 13/14 12/8247 Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Gauldal-Østerdal Buss AS 13/15 12/11816 Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Åmot-Engerdal Bilselskap AS 13/16 12/926 Medfinansiering for 2013 av treårig partnerskapsprosjekt E16 Oslo-Gävle 13/17 12/2322 Høyring om endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) 13/18 12/12655 Kommuneplan Grue - Trekking av innsigelse 13/19 13/387 Økonomisk bidrag til å gjennomføre Innlandskonferanse 13/20 12/12539 Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid

3 13/21 12/12142 Riksantikvarens prioriteringsbrev til kulturminneforvaltningen /22 13/1312 Tilskuddsordningen for kollektivtrafikk i distriktene KID-midler Søknad om midler til utvikling av kollektivtrafikken i Mjøsregionen 13/23 13/1019 Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i /24 12/965 Årsbudsjett 2013 Drift Spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 95/12 13/25 12/12282 Invitasjon til deltagelse i prøveprosjekt med delegasjon av midlertidig myndighet i visse saker etter kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd i henhold til retningslinjer for ordningen

4 R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 13/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i den Referatsaken tatt til etterretning.

5 SAK 11/13 Innlandsprosjektet - Merking og gradering av turstier og løyper retningslinjer for utlysing av midler s innstiling til vedtak: Hedmark fylkeskommune lyser ut midler til merking og gradering av turstier og løyer i Hedmark etter følgende kriterier: Frivillige organisasjoner kan søke. Midlene skal gå til iverksetting av «Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper». Støtten kan kun gå til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler, samt til informasjon knyttet til tavlene. Det kan gis støtte til skilting av alle typer friluftsliv som står omtalt i Mal for skilting og gradering av turløyper. Følgende prioriteringer blir lagt til grunn for tildeling. Turløyper med forventet stor bruk. Prosjekter som blir fulgt opp med aktivitetstiltak. Prosjekter med god plan for drift og vedlikehold. Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken. Prosjekter med samarbeid mellom flere aktører. Regionalplan for opplevelsesnæring trekker fram behovet for skilting og merking av turløyper og dette prosjektet vil bidra til at dette bedres. Tildeling skjer i fylkesrådet og midlene tas fra budsjettpost for idrett- tiltak friluftsliv-/områder Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Hedmark fylkeskommune lyser ut midler til merking og gradering av turstier og løyer i Hedmark etter følgende kriterier:

6 Frivillige organisasjoner kan søke. Midlene skal gå til iverksetting av «Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper». Støtten kan kun gå til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler, samt til informasjon knyttet til tavlene. Det kan gis støtte til skilting av alle typer friluftsliv som står omtalt i Mal for skilting og gradering av turløyper. Følgende prioriteringer blir lagt til grunn for tildeling. Turløyper med forventet stor bruk. Prosjekter som blir fulgt opp med aktivitetstiltak. Prosjekter med god plan for drift og vedlikehold. Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken. Prosjekter med samarbeid mellom flere aktører. Regionalplan for opplevelsesnæring trekker fram behovet for skilting og merking av turløyper og dette prosjektet vil bidra til at dette bedres. Tildeling skjer i fylkesrådet og midlene tas fra budsjettpost for idrett- tiltak friluftsliv-/områder &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

7 SAK 12/13 Midler til prosjekt i bibliotek og skoler s innstilling til vedtak: Av til sammen 7 innkomne søknader finner fylkesrådet å kunne tildele følgende 6 søknader tilskudd fra bibliotekmidler 2013 Søker Sør-Odal bibliotek Trysil Folkebibliotek Formål og innsatsområde* Region Tilskudd KR Stemmeretts- Glåmdalen arrangement 1, 4 Lesestimulering Sør-Østerdal barn 1 Alvdal, Folldal. Os, Tolga og Rendalen bibliotek Hamar bibliotek Lesestimulering voksne og kompetanseheving formidling 1 Litteraturformidling 1, 3 Fjellregionen Hedmarken Våler bibliotek Ringsaker bibliotek Sum tilskudd 2013 Språkstimulering småbarn 1, 3, 5 Sør-Østerdal Kompetanseheving Hedmarken formidling, lesestimulering skoleelever 1, *Våre innsatsområder er: 1. Litteraturkunnskap og formidling. 2. Digital kompetanse. 3. Markedsføring og kommunikasjon. 4. Kulturelt mangfold. 5. Biblioteket som læringsarena. fordeler inntil ,- i årets tildelingsrunde (2013) av Bibliotekmidler fordelt på 6 søknader. Tilskuddene belastes følgende tjenestenummer under Kapittel 5, Kultur, bibliotek og kompetanse, Andre Overføringer, Tjeneste 5000 Bibliotektjenester. Årets Bibliotekmidler - prosjekter, er fordelt etter denne tildelingsrunden. Etter denne tildelingsrunden er det igjen ,- på denne budsjettposten. Tynset bibliotek sin søknad om det gjentagende prosjektet Sommerles avslås siden ett nytt tilskudd ville blitt betegnet som driftsmidler.

8 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Av til sammen 7 innkomne søknader finner fylkesrådet å kunne tildele følgende 6 søknader tilskudd fra bibliotekmidler 2013 Søker Sør-Odal bibliotek Trysil Folkebibliotek Formål og innsatsområde* Region Tilskudd KR Stemmeretts- Glåmdalen arrangement 1, 4 Lesestimulering Sør-Østerdal barn 1 Alvdal, Folldal. Os, Tolga og Rendalen bibliotek Hamar bibliotek Lesestimulering voksne og kompetanseheving formidling 1 Litteraturformidling 1, 3 Fjellregionen Hedmarken Våler bibliotek Ringsaker bibliotek Sum tilskudd 2013 Språkstimulering småbarn 1, 3, 5 Sør-Østerdal Kompetanseheving Hedmarken formidling, lesestimulering skoleelever 1, *Våre innsatsområder er: 1. Litteraturkunnskap og formidling. 2. Digital kompetanse. 3. Markedsføring og kommunikasjon. 4. Kulturelt mangfold. 5. Biblioteket som læringsarena. fordeler inntil ,- i årets tildelingsrunde (2013) av Bibliotekmidler fordelt på 6 søknader. Tilskuddene belastes følgende tjenestenummer under Kapittel 5, Kultur, bibliotek og kompetanse, Andre Overføringer, Tjeneste 5000 Bibliotektjenester. Årets Bibliotekmidler - prosjekter, er fordelt etter denne tildelingsrunden. Etter denne tildelingsrunden er det igjen ,- på denne budsjettposten.

9 Tynset bibliotek sin søknad om det gjentagende prosjektet Sommerles avslås siden ett nytt tilskudd ville blitt betegnet som driftsmidler. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

10 SAK 13/13 Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder s innstilling til vedtak: 1. bevilger et samlet beløp på kr ,- til videreføring av følgende sørsamiske satsingsområder: a. Årlig grunntilskudd på inntil kr ,- til drift av Aajege, samisk språk,- og kompetansesenter på Røros b. Årlig grunntilskudd på inntil kr til drift av sørsamisk bok- og kulturbuss i Hedmark Beløpet belastes budsjettpost , Regionplanprosjekter for Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. bevilger et samlet beløp på kr ,- til videreføring av følgende sørsamiske satsingsområder: a. Årlig grunntilskudd på inntil kr ,- til drift av Aajege, samisk språk,- og kompetansesenter på Røros b. Årlig grunntilskudd på inntil kr til drift av sørsamisk bok- og kulturbuss i Hedmark Beløpet belastes budsjettpost , Regionplanprosjekter for &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

11 SAK 14/13 Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Gauldal-Østerdal Buss AS s innstilling til vedtak: fornyer tildeling med hjemmel i 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer Gauldal-Østerdal Buss AS løyve for persontransport i rute med motorvogn innenfor følgende områder: -Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os kommuner -Åmot kommune med unntak av strekningene: Rena-Nordre Osen (Fv 215) Nordre Osen Slemdalen (Fv 610) Osdalen (Fv 611) Vestsiden av Osensjøen Trysil-Åmot grense (Fv 561) Østsiden av Osensjøen Trysil-Åmot grense (Fv 562) På strekningene: Alvdal-Hjerkinn (Fv 29) Tynset-Ulsberg-Berkåk (Rv 3 og E6) Tynset-Røros (Fv 30) Folldal-Alvdal-Tynset-Kvikne-Ulsberg-Trondheim (Fv 29, Rv 3, E6) Løyvet gjelder til utgangen av Dersom rutetransporten skulle bli tildelt annet selskap i forbindelse med innføring av konkurranse innen en rute eller i et ruteområde vil de gitte ruteløyver bli tatt tilbake; jfr. 27 (2) i yrkestransportloven. For løyvet gjelder yrkestransportloven med tilhørende forskrifter. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&

12 &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& fornyer tildeling med hjemmel i 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer Gauldal-Østerdal Buss AS løyve for persontransport i rute med motorvogn innenfor følgende områder: -Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os kommuner -Åmot kommune med unntak av strekningene: Rena-Nordre Osen (Fv 215) Nordre Osen Slemdalen (Fv 610) Osdalen (Fv 611) Vestsiden av Osensjøen Trysil-Åmot grense (Fv 561) Østsiden av Osensjøen Trysil-Åmot grense (Fv 562) På strekningene: Alvdal-Hjerkinn (Fv 29) Tynset-Ulsberg-Berkåk (Rv 3 og E6) Tynset-Røros (Fv 30) Folldal-Alvdal-Tynset-Kvikne-Ulsberg-Trondheim (Fv 29, Rv 3, E6) Løyvet gjelder til utgangen av Dersom rutetransporten skulle bli tildelt annet selskap i forbindelse med innføring av konkurranse innen en rute eller i et ruteområde vil de gitte ruteløyver bli tatt tilbake; jfr. 27 (2) i yrkestransportloven. For løyvet gjelder yrkestransportloven med tilhørende forskrifter. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

13 SAK 15/13 Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Åmot-Engerdal Bilselskap AS s innstilling til vedtak: fornyer tildeling med hjemmel i 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer Åmot-Engerdal Bilselskap AS slikt løyve for persontransport i rute med motorvogn: Innenfor Engerdal kommune og på følgende strekninger: Nordre Osenområdet (Fv 610 til Slemdalen, Fv 611 Osdalen) vestsiden av Osensjøen til Søre Osen skole (Fv 561) østsiden av Osensjøen til Søre Osen skole (Fv 562) Rena-Nordre Osen-Engerdal (Fv 215 og Fv 26) Løyvet gjelder til utgangen av Dersom rutetransporten skulle bli tildelt annet selskap i forbindelse med innføring av konkurranse innen en rute eller et ruteområde vil de gitt ruteløyver bli tatt tilbake; jfr. 27 (2) i yrkestransportloven. For løyvet gjelder yrkestransportloven med tilhørende forskrifter. avslår søknaden om nytt ruteløyve på strekningene Jordet-Trysil sentrum (Fv 26) og Trysil sentrum-elverum (rv 25). Begrunnelsen er at det ikke synes behov for å gi konkurrerende ruteløyve på strekninger som Boreal Transport Sør AS allerede har ruteløyve på og at Hedmark Trafikk FKF inngår avtale med selskap som trafikkerer nevnte rutestrekninger. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&&

14 fornyer tildeling med hjemmel i 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer Åmot-Engerdal Bilselskap AS slikt løyve for persontransport i rute med motorvogn: Innenfor Engerdal kommune og på følgende strekninger: Nordre Osenområdet (Fv 610 til Slemdalen, Fv 611 Osdalen) vestsiden av Osensjøen til Søre Osen skole (Fv 561) østsiden av Osensjøen til Søre Osen skole (Fv 562) Rena-Nordre Osen-Engerdal (Fv 215 og Fv 26) Løyvet gjelder til utgangen av Dersom rutetransporten skulle bli tildelt annet selskap i forbindelse med innføring av konkurranse innen en rute eller et ruteområde vil de gitt ruteløyver bli tatt tilbake; jfr. 27 (2) i yrkestransportloven. For løyvet gjelder yrkestransportloven med tilhørende forskrifter. avslår søknaden om nytt ruteløyve på strekningene Jordet-Trysil sentrum (Fv 26) og Trysil sentrum-elverum (rv 25). Begrunnelsen er at det ikke synes behov for å gi konkurrerende ruteløyve på strekninger som Boreal Transport Sør AS allerede har ruteløyve på og at Hedmark Trafikk FKF inngår avtale med selskap som trafikkerer nevnte rutestrekninger. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

15 SAK 16/13 Medfinansiering for 2013 av treårig partnerskapsprosjekt E16 Oslo-Gävle s innstilling til vedtak: finner at det treårige prosjektet i perioden , E16 Oslo-Gävle, med blant annet delprosjektene systemanalyse for E16 Gävle-Bergen og pilotprosjekt for strekningen Kongsvinger-Torsby, er forenelig med Regionalt utviklingsprogram. bevilger Partnerskapet E16 Oslo-Gävle ved Glåmdalsregionen ved Kongsvinger kommune et tilskudd på kr ,- for budsjettåret 2013 fra budsjettpost Regionale utviklingstiltak, ansvar 11607, tjeneste 6510 til gjennomføring av prosjektet. Eventuelt tilskudd for siste år i prosjektperioden vurderes etter ny søknad. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Det forutsettes at andre bidragsytere gir tilskudd til utredningen i samsvar med opprinnelig prosjekt, som ble behandlet i fylkesrådssaker 184/11 og 61/12 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& finner at det treårige prosjektet i perioden , E16 Oslo-Gävle, med blant annet delprosjektene systemanalyse for E16 Gävle-Bergen og pilotprosjekt for strekningen Kongsvinger-Torsby, er forenelig med Regionalt utviklingsprogram. bevilger Partnerskapet E16 Oslo-Gävle ved Glåmdalsregionen ved Kongsvinger kommune et tilskudd på kr ,- for budsjettåret 2013 fra budsjettpost Regionale utviklingstiltak, ansvar 11607, tjeneste 6510 til gjennomføring av prosjektet. Eventuelt tilskudd for siste år i prosjektperioden vurderes etter ny søknad. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

16 Det forutsettes at andre bidragsytere gir tilskudd til utredningen i samsvar med opprinnelig prosjekt, som ble behandlet i fylkesrådssaker 184/11 og 61/12 &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& SAK 17/13 Høyring om endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) s innstilling til vedtak: 1. De framlagte forslag til lovendringer i del I er i stor grad allerede innført i yrkestransportloven- og forskriften, og fylkesrådet tilslutter seg til forslagene til endring. 2. Endringsforslagene i del II er omfattende. Når forslag til endring ikke direkte følger av implementering av vegpakken, kan vi ikke se at det på det nåværende tidspunkt er behov for endring uten en grundig konsekvensanalyse. Fylkeskommunen beholder løyveforvaltningen slik det er i dag. 3. Høringsfristen for del II, endring i organisering av løyvemyndighet og løyveordningen, bør utsettes/forlenges, slik at det blir tilstrekkelig med tid til både utredning og politisk behandling i alle fylkeskommuner. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1.

17 De framlagte forslag til lovendringer i del I er i stor grad allerede innført i yrkestransportloven- og forskriften, og fylkesrådet tilslutter seg til forslagene til endring.

18 2. Endringsforslagene i del II er omfattende. Når forslag til endring ikke direkte følger av implementering av vegpakken, kan vi ikke se at det på det nåværende tidspunkt er behov for endring uten en grundig konsekvensanalyse. Fylkeskommunen beholder løyveforvaltningen slik det er i dag. 3. Høringsfristen for del II, endring i organisering av løyvemyndighet og løyveordningen, bør utsettes/forlenges, slik at det blir tilstrekkelig med tid til både utredning og politisk behandling i alle fylkeskommuner. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

19 SAK 18/13 Kommuneplan Grue - Trekking av innsigelse s innstilling til vedtak: fremmet i møte den innsigelse til kommuneplanen for Grue på følgende punkt: - manglende bestemmelser for Vestmarka i tråd med retningslinjer for bruk og vern av Vestmarka - generell åpning for 250m2 hytter i hele kommunen - uklarheter i 4.4 om stedfesting og åpning for gamle og/eller nye buer og koier - spredt boligbygging på Skulstadmoen (SB9) - ytterligere boligbygging nord og øst for Kirkenær uten krav om gang-/sykkelveg (rekkefølgebestemmelse) Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt, og har bl.a. tatt fylkesrådets innsigelse til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& fremmet i møte den innsigelse til kommuneplanen for Grue på følgende punkt: - manglende bestemmelser for Vestmarka i tråd med retningslinjer for bruk og vern av Vestmarka - generell åpning for 250m2 hytter i hele kommunen - uklarheter i 4.4 om stedfesting og åpning for gamle og/eller nye buer og koier - spredt boligbygging på Skulstadmoen (SB9) - ytterligere boligbygging nord og øst for Kirkenær uten krav om gang-/sykkelveg (rekkefølgebestemmelse) Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt, og har bl.a. tatt fylkesrådets innsigelse til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra

20 &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& SAK 19/13 Økonomisk bidrag til å gjennomføre Innlandskonferanse s innstilling til vedtak: vedtar å bevilge kr ,- til å gjennomføre samferdsels- og utviklingskonferansen «Innlandskonferansen 2013». Utgiftene dekkes innenfor fylkesdirektørens ansvar Samferdsel, kulturminner og plan, tjenestegruppe 410 Kommunal veiledning og miljø ( Prosjekt 2438) Tjenestegruppe 410 Kommunal veiledning og miljø styrkes med kr ,- ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost, konto Det gjenstår etter dette kr ,- udisponert på fylkesrådets disposisjonspost Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& vedtar å bevilge kr ,- til å gjennomføre samferdsels- og utviklingskonferansen «Innlandskonferansen 2013». Utgiftene dekkes innenfor fylkesdirektørens ansvar Samferdsel, kulturminner og plan, tjenestegruppe 410 Kommunal veiledning og miljø ( Prosjekt 2438)

21 Tjenestegruppe 410 Kommunal veiledning og miljø styrkes med kr ,- ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost, konto Det gjenstår etter dette kr ,- udisponert på fylkesrådets disposisjonspost &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

22 SAK 20/13 Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid s innstiling til vedtak: 1. tar i mot til Riksantikvarens invitasjon om samarbeid for å styrke kommunal kulturminnekompetanse, og søker om kr ,- for 2013 og tilsvarende i 2014 til å følge det opp. 2. Hedmark fylkeskommune igangsetter arbeidet med kunnskapsløftet for kommunenes kulturminnekompetanse og prioriterer inntil tre kommuner for oppstart i bevilger inntil kr ,- til hver av de tre kommunene, totalt kr ,- til arbeidet med kulturminneplaner. Beløpet belastes post fylkesdelplan for kulturminner. 4. legger følgende til grunn for videre arbeid: - Samarbeidet baseres på en modell der prosessen koordineres med rulleringen av handlingsprogrammet til fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. - Prioritering av deltakerkommuner tar utgangspunkt i om kommunen har kommunedelplan for kulturminner som del av sin planstrategi kulturarvsbaserte satsninger med forankring i fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, som kunnskapsløftet kan knyttes til meldt interesse for deltakelse - Satsningen søkes videreført etter 2014, men evalueres etter første prosjektperiode slik at kriteriene og prioriteringene kan revideres på grunnlag av erfaringene. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& fremmet slik endring i pkt. 1, ordet til strykes. Votering: s innstilling med endring enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&

23 &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. tar i mot Riksantikvarens invitasjon om samarbeid for å styrke kommunal kulturminnekompetanse, og søker om kr ,- for 2013 og tilsvarende i 2014 til å følge det opp. 2. Hedmark fylkeskommune igangsetter arbeidet med kunnskapsløftet for kommunenes kulturminnekompetanse og prioriterer inntil tre kommuner for oppstart i bevilger inntil kr ,- til hver av de tre kommunene, totalt kr ,- til arbeidet med kulturminneplaner. Beløpet belastes post fylkesdelplan for kulturminner. 4. legger følgende til grunn for videre arbeid: - Samarbeidet baseres på en modell der prosessen koordineres med rulleringen av handlingsprogrammet til fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. - Prioritering av deltakerkommuner tar utgangspunkt i om kommunen har kommunedelplan for kulturminner som del av sin planstrategi kulturarvsbaserte satsninger med forankring i fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, som kunnskapsløftet kan knyttes til meldt interesse for deltakelse - Satsningen søkes videreført etter 2014, men evalueres etter første prosjektperiode slik at kriteriene og prioriteringene kan revideres på grunnlag av erfaringene. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

24 SAK 21/13 Riksantikvarens prioriteringsbrev til kulturminneforvaltningen 2013 s innstilling til vedtak: tar Riksantikvarens prioriteringsbrev til kulturminneforvaltningen til etterretning og legger føringene i brevet til grunn for prioriteringer i 2013 innenfor gjeldende rammer for kulturminneforvaltningen. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& tar Riksantikvarens prioriteringsbrev til kulturminneforvaltningen til etterretning og legger føringene i brevet til grunn for prioriteringer i 2013 innenfor gjeldende rammer for kulturminneforvaltningen. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

25 SAK 22/13 Tilskuddsordningen for kollektivtrafikk i distriktene KID-midler Søknad om midler til utvikling av kollektivtrafikken i Mjøsregionen s innstiling til vedtak: bevilger kr ,- til dekning av Hedmark fylkeskommunes egenandel for 2013 til KID-prosjekt for utvikling av kollektivtrafikken i Mjøsregionen Mjøsnett. Utgiftene dekkes innenfor fylkesdirektørens ansvar tjeneste Konto styrkes med kr ,- ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost, konto Det gjenstår etter dette kr ,- udisponert på fylkesrådets disposisjonspost. Beløp til dekning av egenandel for 2014 søkes innarbeidet i Hedmark Trafikk FKFs budsjett for forutsetter at Oppland fylkeskommune gjør tilsvarende vedtak om å dekke egenandel i prosjektet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& bevilger kr ,- til dekning av Hedmark fylkeskommunes egenandel for 2013 til KID-prosjekt for utvikling av kollektivtrafikken i Mjøsregionen Mjøsnett. Utgiftene dekkes innenfor fylkesdirektørens ansvar tjeneste Konto styrkes med kr ,- ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost, konto Det gjenstår etter dette kr ,- udisponert på fylkesrådets disposisjonspost.

26 Beløp til dekning av egenandel for 2014 søkes innarbeidet i Hedmark Trafikk FKFs budsjett for forutsetter at Oppland fylkeskommune gjør tilsvarende vedtak om å dekke egenandel i prosjektet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

27 SAK 23/13 Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 s innstiling til vedtak: 1. Tiltaksmidler avsatt i budsjettet for 2013 for styrking av fagopplæringen i 2013 er 5.2 mill. kroner. 2. vedtar at Hedmark fylkeskommune i samarbeid med partene i samfunnskontrakten skal delta aktivt i oppstart, lansering og gjennomføring av tiltakene for å oppnå målene i samfunnskontrakten. 3. Tiltaksmidler for å styrke fagopplæringen i Hedmark, avsatt i budsjettet for 2013 (tjeneste 2151), fordeles på følgende tiltak: Tiltak 1: Øke antall nye lærebedrifter og antall læreplasser i Hedmark Tiltak 2: Formidling av søkere til læreplass innen 15.juli 2013 Tiltak 3: Ekstra tilskudd til opplæringskontrakter (grunnkompetanse) Tiltak 4: Styrking av formidling prosessen for søkere til læreplass Tiltak 5: Kompetanseheving for instruktører, lærere og prøvenemndsmedlemmer. 4. delegerer til fylkesdirektøren å disponerer eventuelle resterende midler til å styrke formidlingen til flere læreplasser. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Tiltaksmidler avsatt i budsjettet for 2013 for styrking av fagopplæringen i 2013 er 5.2 mill. kroner. 2. vedtar at Hedmark fylkeskommune i samarbeid med partene i samfunnskontrakten skal delta aktivt i oppstart, lansering og gjennomføring av tiltakene for å oppnå målene i samfunnskontrakten. 3. Tiltaksmidler for å styrke fagopplæringen i Hedmark, avsatt i budsjettet for 2013 (tjeneste 2151), fordeles på følgende tiltak: Tiltak 1: Øke antall nye lærebedrifter og antall læreplasser i Hedmark

28 Tiltak 2: Formidling av søkere til læreplass innen 15.juli 2013 Tiltak 3: Ekstra tilskudd til opplæringskontrakter (grunnkompetanse) Tiltak 4: Styrking av formidling prosessen for søkere til læreplass Tiltak 5: Kompetanseheving for instruktører, lærere og prøvenemndsmedlemmer. 4. delegerer til fylkesdirektøren å disponerer eventuelle resterende midler til å styrke formidlingen til flere læreplasser. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

29 SAK 24/13 Årsbudsjett 2013 Drift Spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 95/12 s innstiling til vedtak: 1. vedtar en økning av fylkeskommunens utgifts- og inntektsramme for 2013 med kr fra kr til kr som følge av justert utgifts- /inntektsnivå for ulike virksomheter. 2. vedtar en spesifisering av driftsbudsjettet for 2013 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste slik det fremgår av pkt. 3 i saksfremlegget. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. vedtar en økning av fylkeskommunens utgifts- og inntektsramme for 2013 med kr fra kr til kr som følge av justert utgifts-/inntektsnivå for ulike virksomheter. 2. vedtar en spesifisering av driftsbudsjettet for 2013 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste slik det fremgår av pkt. 3 i saksfremlegget. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

30 SAK 25/13 Invitasjon til deltagelse i prøveprosjekt med delegasjon av midlertidig myndighet i visse saker etter kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd i henhold til retningslinjer for ordningen s innstiling til vedtak: 1. tar i mot Miljøverndepartementets invitasjon til deltakelse i prøveprosjekt med delegasjon av midlertidig myndighet i visse saker etter kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd. 2. er positive til prøveprosjektet gjennomføres og forventer at deltakelse i prøveprosjektet vil kunne gi vesentlige kostnads- og tidsbesparelser for tiltakshavere i saker som kommer i konflikt med et mindre antall vanlig forekommende automatisk fredete kulturminner. 3. vil fremme sak for fylkestinget om intern delegasjon til administrativt nivå, dersom Hedmark fylkeskommune blir tatt med i prøveprosjektet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& s innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. tar i mot Miljøverndepartementets invitasjon til deltakelse i prøveprosjekt med delegasjon av midlertidig myndighet i visse saker etter kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd. 2. er positive til prøveprosjektet gjennomføres og forventer at deltakelse i prøveprosjektet vil kunne gi vesentlige kostnads- og tidsbesparelser for tiltakshavere i saker som kommer i konflikt med et mindre antall vanlig forekommende automatisk fredete kulturminner. 3. vil fremme sak for fylkestinget om intern delegasjon til administrativt nivå, dersom Hedmark fylkeskommune blir tatt med i prøveprosjektet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& Møtet hevet. Aasa Gjestvang Fylkesråds nestleder

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 11.02.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsak VEDTAK 148 11/13 12/5261

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute

Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Saknr. 12/8247-7 Ark.nr. N11 &18 Saksbehandler: Per Olav Bakken/Grethe Blystad Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 27.01.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Sekretær

Detaljer

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll - Telefonmøte Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 23.01.2012 Kl 11.00 Til stede på telefon: Njål S.Føsker Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 06.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S.Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: kl. 9.00

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: kl. 9.00 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 11.02.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 25/13 12/12282 Invitasjon

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring Saknr. 14/411-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Elisabeth Seip Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011 Saknr. 08/5523-40 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Felles næringsservice

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Thomas Breen Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 04.10.2010 Kl 09.00 Til stede: Siv Tørudbakken Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll - komitebehandling Dato: 04.06.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 99/14 FT 100/14 FT 13/14104

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad. Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid

Saknr. 12/ Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad. Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid Saknr. 12/12539-2 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune

Offentlig høring av Høyhastighetsutredningen 2010-12 Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Hamar, 27.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/5811-9 Ark N20 &13 Saksbeh. Øystein Sjølie Tlf. 62 54 46 67 Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 31.08.2012 Kl 08.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning Saknr. 12/790-11 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret

Utvalg: Kommunestyret OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Os kommunehus - Kantina Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per K. Langøien (møter kl.12.00 deltar på

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Region Øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-006 19.02.2013 Vegavdeling Hedmark U

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 168 2,2-202 -9 Delvis ledige 1 100 1,1-67 -6 Arbeidssøkere på tiltak 501 0,5 103 26 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 217 2,3-299 -12 Delvis ledige 957 1,0-70 -7 Arbeidssøkere på tiltak 405 0,4 60 17 Kvinner

Detaljer

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Saknr. 12/373-3 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Saken oversendes fylkestingets

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 16.09.2013 Kl 08.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016 Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016 2015 2025 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg Saknr. 12/5485-5 Ark.nr. L10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN -SØKNAD OM TILSKUDD 2008

FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN -SØKNAD OM TILSKUDD 2008 Saknr. 5523/08 Løpenr.15828/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Felles

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.09.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - Permisjon Dessuten møtte:

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 07.09.2015.

Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 07.09.2015. R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/7193-4 07.09.2015 FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet

Detaljer

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Saknr. 16/880-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet ser

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 26.03.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 26.03.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 61/12

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009 Saknr. 4139/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Bedriftsstipendiatordningen

Detaljer