OPERATIV LEDER HELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPERATIV LEDER HELSE"

Transkript

1 Nasjonal Paramedic Utdanning Pilotkullet Høgskolen i Lillehammer OPERATIV LEDER HELSE Problemformulering: Hvordan kan jeg som utdannet Nasjonal Paramedic drive veiledning og undervising i Operativ Leder Helse rollen? Avsluttende oppgave i forbindelse med ambulansepraksis av: Sindre Aslaksen 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for valg av tema Avgrensning og presisering av problemstilling Metodevalg OPERATIV LEDER HELSE Hva er operativ leder? Når er det behov for å opprette operativ leder helse? Lederegenskaper De tre K er Koodinering Kommunikasjon Kontroll Viktige sammarbeidspartnere til OLH og deres funksjoner Skadestedsleder Fagleder Brann Fagleder Helse AMK Leder samleplass ( større ulykker ) Leder innbringertjenesten ( større ulykker ) NK OLH ( større ulykker ) Hvordan jobber en ambulansearbeider i OLH rollen? HVORDAN KAN NASJONAL PARAMEDIC UTDANNING BIDRA TIL ET LØFT I OLH ROLLEN? Undervisning Veiledning KONKLUSJON EVALUERING LITERATURLISTE

4 1.0 INNLEDNING Operativ leder helse er en omfattende rolle som ambulansearbeideren må tre inn i. Det er av svært stor betydning at rett pasient blir fraktet til rett tid og rett sted. Det finnes ingen generell utdanning eller kurs i å lære opp ambulansepersonell i denne rollen i grunnutdanningen. Jeg ønsker med denne oppgaven å sette fokus på Operativ leder helse funksjonen og hvordan jeg som utdannet Nasjonal Paramedic kan bidra til opplæring i denne viktige rollen. 1.1 Bakgrunn for valg av tema I forbindelse med studiene i Nasjonal Paramedic vil min avsluttende oppgave handle om Operativ leder helse rollen, samarbeidspartnere og opplæring. Valg av tema gjorde jeg ut i fra at jeg er engasjert i OLH rollen, og fordi kollegaer har etterlyst undervisning i fagområdet. Hvordan jeg og andre som har gått Nasjonal Paramedic Utdanning løfte kompetansen hos en grunnutdannet ambulansearbeider, var et emne jeg hadde lyst til å fordype meg i. Jeg synes det er et viktig tema å sette fokus på siden det er et stort ansvar å påta seg OLH rollen. 1.2 Avgrensning og presisering av problemstilling Jeg har prøvd å få med meg det viktigste innen emnet og mest nødvendige for den daglige tjenesten. Teoridelen omhandler Operativ leder helse funksjonen, de ulike etatene og deres arbeidsoppgaver. Alle funksjonene blir ikke brukt i det daglige, men jeg har valgt å ta det med for å vise betydningen av hvordan redningstjenesten er bygd opp. Drøftingsdel beskriver hva jeg har gjort for å bidra til kompetanseheving innefor OLH funksjonen. Den skildrer kursets undervisningsplan og min funksjon. Medisinsk behandling blir omtalt i svært liten grad. Debrifing blir nevnt, men pga oppgavens omfang, har jeg ikke kunnet gå nærmere inn på hva det innebærer. Problemstilling: Hvordan kan jeg som utdannet nasjonal paramedic drive veiledning og undervisning i operativ leder helse rollen? 4

5 1.3 Metodevalg En metode er en framgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap (Dalland, 2001, s.71) Jeg har valgt et litteraturstudie, som jeg har knyttet opp mot mine egne erfaringer. Jeg har brukt pensumlitteratur og undervisningsmateriell fra utdanningen. 5

6 2.0 OPERATIV LEDER HELSE Operativ leder helse er ansvarlig for organiseringen, ledelsen og koordineringen av det operative helseapparat. Praksis har vist at fagleder helse vil være sterkt engasjert i den praktiske skadebehandlinga, slik at det blir liten tid til stabsfunksjonene. Operativ leder helse er derfor den leder på helsesiden som skadestedslederen som oftest vil ha å forholde seg til. (Direktiv for politi om redningstjenesten pkt ) 2.1 Hva er operativ leder? Den ledende ambulansearbeideren på første ambulanse på et skadested har i oppgave å etablere rollen som operativ leder helse (OLH) og skal samarbeide nært med Skadestedsleder. Hans viktigste oppgave i denne rollen er å styre et samspill mellom mennesker for å oppnå en rask og sikker redningsinnsats med maksimal ressursutnyttelse. Det oppnår OLH ved å ha kontroll over den medisinske innsatsen på skadestedet gjennom organisering av skadestedet, disponering og oppfølging av personell. Prioritering av egensikkerheten skal alltid komme i først rekke. En dyktig leder er forberedt, motivert og jobber målrettet for å gjøre en best mulig innsats. For å kunne utfylle rollen sin som leder på en effektiv måte må man ha kunnskaper om redningstjenestens oppbygning og lokale ressurser, iverksette effektive og riktige prioriteringer, samt ha oversikt og inneha ledelse over arbeidet. (Richardsen, 2005, Østbø, 2005) 2.2 Når er det behov for å opprette operativ leder helse? I redningsarbeid med flere etater i innsats, er det behov at alle enheter oppretter sine lederfunksjoner. Ambulansetjenesten iverksetter OLH rollen når det vil foregå redningsarbeid som omfatter to eller flere ambulanser eller samarbeid med andre etater. 2.3 Lederegenskaper Operativ leder helse må være tydelig og bevisst på sin rolle som leder og ha fokus på oppgaven. For å kunne lykkes med rollen som OLH er evnen til å tenke proaktivt en enestående egenskap. Har lederen dette karaktertrekket, har han på vei ut og ved ankomst skadestedet allerede tenkt igjennom mulige scenarier og løsninger på dem i forkant. Lederstilen er avhengig av situasjonen og det enkelte oppdrag. I den første tiden på et 6

7 skadested kan det være uoversiktlig og kaotisk. Operativ leder helse må ta beslutninger og legge en plan og han må stole på de beslutningene han tar. Det vil ikke være rom for drøftninger i den første akutte fasen, men det er mulig at det åpner for innspill og drøftninger med annet ambulansepersonell senere i aksjonen. En god leder kjennetegnes ved at han er synlig og tilgjengelig for sine underledere og andre samarbeidspartnere. Han må kunne gi klare ordre, motivere og gi positive tilbakemeldinger underveis til sine medarbeidere der dette er naturlig. Nonverbal kommunikasjon ved øyekontakt, kroppsbruk og direkte verbal kommunikasjon er hjelpemidler lederen kan bruke for å formidle sine kommandoer og gjøre seg forstått på og som er helt avgjørende for resultatet. (Richardsen, 2005) 2.4 De tre K er Koordinering Kommunikasjon Kontroll Koodinering OLH koordinerer alt helse personell på skadested, melder til skadestedsleder ved behov for annet mannskap eks. politi, brann eller frivillig org. ( Røde Kors, Sivilforsvar ) Kommunikasjon OLH må ha en god kommunikasjon med de andre faglederene, helsepersonellet og AMK. OLH må være klar og tydelig i kommunikasjonsmåten han velger Kontroll OLH skal få oversikt over skadestedet og antall skadde personer, samt grad/type skade. Dette for å legge en plan for videre redningskjede og hvilke ressurser som trengs. Her vil det være viktig å kunne se mulig problemstillinger som kan komme (proaktiv). Når OLH har fått oversikten/kontroll, er det av stor betydning å klare å beholde den. 7

8 2.5 Viktige sammarbeidspartnere til OLH og deres funksjoner Skadestedsleder Skadestedsleder ( SKL ) politimann, er øverste sjef på skadested. SKL har kontinuerlig kontakt med Lokal redningssentral ( LRS ). Han skal i sammråd med de andre faglederne legge en strategi for det videre redningsarbeidet, samtidig som ressursbehovet kartlegges. SKL må også planlegge og tilrettelegge forholdene slik at de andre instansene skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Kommandoplass (SKL KO) opprettes og ledes av SKL og er et avtalt samlingssted som de ulike faglederene møtes og leder aksjonen utifra. SKL utpeker også en polititjenestebetjent til Fagleder Orden (FO), som har ansvaret for sperring, ambulansekontrollpunkt, trafikkløsninger, landingsplass for helikopter og presse. (Richardsen, 2005) Fagleder Brann Fagleder Brann (FB) er SKLs sikkerhetsrådgiver. Han har ansvar for å organisere og lede brannforebyggende arbeid, frigjøring, redning og annet sikkerhetsarbeid. FB er ansvarlig for å sikre og klarere skadestedet for innsatspersonellet som for eksempel ved ulykker ved farlilg gods, brann og røykutvikling. Han er sjef på skadestedet hvis ikke politiet er ankommet. (Richardsen, 2005) Fagleder Helse Fagleder helse er en lege. Dette kan være en kommunelege, lege fra sykehus eller luftambulanselege. FH har ansvaret for alt medisinsk arbeidet på skadestedet og skal påse at prioritering og evakuering foregår på en hensiktsmessig måte. FH skal rapportere til SKL og være hans rådgiver i medisinske spørsmål, samt samarbeide tett med OLH. (Richardsen, 2005) AMK Akutt medisinsk kommunikasjonssentral (AMK) varsler og koordinerer alle operative ambulanser, legevaktsleger, luftambulansetjenesten og sykehusressurser. AMK veileder innringer i viktige tiltak og førstehjelp i påvente av at kvalifisert personell ankommer. OLH informerer AMK kontinuerlig om skadestedets omfang, antall skadde og type skader. OLH 8

9 melder til AMK om behov for helseressurser. AMK imformerer fortløpende de aktuelle sykehusene som skal ta imot pasienter.(richardsen, 2005) Leder samleplass ( større ulykker ) Leder samleplass har ansvaret for opprettelse og drift av samleplassen og for behandling og prioritering av de skadede som bringes dit. Denne funksjonen er underlagt FH, og rolleinnhaver samarbeider med OLH. (Direktiv 3) Leder innbringertjenesten ( større ulykker ) Leder innbringertjenesten har ansvaret for å styre bårepersonell som skal frakte skadde fra skadested til samleplass. (Direktiv 3) NK OLH ( større ulykker ) NK-OLH er ingen funksjon som er beskrevet i direktivene for redningstjenesten. Dette er noe OLH må ta stilling til, om det er behov og ressurser til å opprette denne funksjonen. Rollen går ut på å avlaste OLH i sine gjøremål og oppgaver. 2.6 Hvordan jobber en ambulansearbeider i OLH rollen? På vei ut til et skadested begynner OLH å samle informasjonen han får fra AMK og hvilke ressurser som er på vei ut. Ved ankomst skadested, er det viktig å bruke øynene og sansene aktivt for å hente inn informasjon om farer. Egensikkerhet er første prioritet. Ambulansen må parkeres hensiktsmessig, for å hindre at den ikke blir innestengt og hindrer brannvesenet i å kjøre frem til ulykkesstedet. (For eksempel ved hurtigfrigjøring og brann). OLH sikrer skadestedet ved å se etter eventuelle farer. Ambulansepersonell skal forholde seg til sikkerhetsanvisninger fra SKL eller FB, dersom noen av disse instansene er ankommet før. Ved større ulykker blir den første oversikten grov og basert på observasjon av ulykkesstedet og informasjon fra tilstedeværende. Hvilken type ulykke er det snakk om? Hvor mange skadde? Tilstanden til pasienten(e)? Skademekanisme? Dette er viktig informasjon som OLH bruker for å kunne håndtere situasjonen og hvilke ressurser som er nødvenige for å løse oppdraget. Det er derfor av stor betydning at AMK får en rask tilbakemelding basert på den første oversikten og antall skadde, slik at AMK kan mobilisere flere nødvendige ressurser dersom det skulle være behov for det. I den første fasen av skadestedsarbeidet starter 9

10 makkeren til OLH med livreddende førstehjelp som frie luftveier, stablit sideleie og stans av truende ytre blødninger. OLH skal bidra i dette arbeidet, men skal så fort det er ankommet flere helseressurser skal OLH trekke seg bort fra pasientbehandling og arbeide videre med det operative, som å ta imot ressursene som ankommer, fordele oppgaver og samarbeider med SKL. FB osv.. AMK skal så snart det er mulig få en detaljert tilbakemelding på antall involverte, deres tilstand og etter hvert som pasienten blir evakuert til sykehus eller legevakt. OLH er den av helseressursene som sist forlater skadestedet og etter aksjonen avgjør om det er behov for en eventuell debrifing. (Richardsen, 2005) 10

11 3.0 HVORDAN KAN JEG SOM UTDANNET NASJONAL PARAMEDIC DRIVE VEILEDNING OG UNDERVISNING I OPERATIV LEDER HELSE ROLLEN? For å lykkes i rollen som Operativ leder helse, må ambulansearbeideren ha kunnskaper om oppbygningen av redningstjenesten, hvilke funksjoner våre samarbeidsenheter har og lokale helseressurser. I oppgavens kapitel 2.0 identifiseres de ulike samarbeidsetatene og hva som er de viktigste oppgavene til OLH og egenskapene personen bør ha for å utfylle rollen sin. Jeg vil i denne delen av oppgaven belyse hva jeg som ambulansearbeider med Nasjonal Paramedic utdanning kan bidra med i veiledning og undervisning av ambulansepersonell i Operativ leder helse. Nasjonal Paramedic udanning har i sin 6. og siste modul tatt for seg operativt ambulansearbeid. Denne modulen går blant annet inn på først ambulanse på skadestedet, oppbygningen av redningstjenesten og operativ leder helse rollen. Modulen har to samlinger av 3 dager hver, med blanding av teori og praksis. Dette er en modul som gir et godt fundament for å jobbe videre med Operativ leder helse rollen og kjennskap til den norske redningstjenesten. 3.1 Undervisning I samarbeid med opplæringsleder i Prehospitale tjenester Sørlandet sykehus har jeg vært med å utarbeide et 3 dagers kurs for ambulansearbeidere i Operativ leder helse. Kurset tar utgangspunkt i å tilegne ambulansepersonell de grunnleggende egenskapene for rollen, forståelse av funksjonen og hva våre samarbeidsetater har som oppgaver og kan bidra med. Kurset innebærer teoretiske forelesninger og praktiske øvelser, hvor kursdeltagerne er inndelt i grupper. I den teoretiske delen blir deltakerne undervist av personell fra de ulike etatene. Målet med undervisningen er/har vært en aktiv forelesning, hvor enn ønsker at deltakerne deler sine tidligere erfaringer, slik at vi har kunnet lage rom for diskusjon og erfaringsutveksling. Det er et ønske er at deltakerne skal få i gang egne tanker med det å ta på seg rollen som Oprativ leder helse. Undervisnigen legger ikke opp til noen fasitsvar, men tar for seg viktige momenter deltakerne vil få bruk for når de skal ut å være Operativ leder helse i daglig tjeneste. Et viktig aspekt med kurset er å prøve å gjøre deltakerne trygge i å påta seg ansvaret som Operativ leder helse og føle det bekvemt å inneha rollen. Trygghet og følelsen 11

12 av mestring er en del av grunnlaget for å kunne gjøre en best mulig jobb. De to først dagene er mest teori og noen gruppeoppgaver. Siste dagen er en ren praktisk dag. Her skal deltakerne bruke det de har lært på de to første dagene. Alle deltakerne får trent på det med å ta på seg Operativ leder helse vesten og oppgaver som følger med denne. Etter hver øvelsesstasjon er det en kort evaluering. Her får den som har hatt Operativ leder helse rollen mulighet til å fortelle hvordan han opplevde situasjonen og måten han løste oppgaven på. Hans medarbeidere i gruppen kommer også med innspill. Vurdering av hvert enkelt oppdrag er essensielt fordi underviser/veileder kan få deltakerne i gruppen til å fokusere/reflektere på det som gikk bra og bygge opp dem opp. Det har vært viktig å få med forelesere fra de andre etatene. Forelesere som er i aktiv tjeneste, vet hvordan det er å arbeide ute i felten. Fra politiet har vi valgt en person som er fast oprativ uteleder for politiet i Agder (1 av 5stk). Fra brann er det en utrykningsleder. Det er valgt å få med en sentral person i NRK Sørlandets avdeling. Dette for å belyse at pressen også har en jobb å gjøre. Få pressen som en medspiller, ikke en motspiller. Lederen for beredskap for Sørlandet Sykehus forteller om det planverket sykehusene har og hva som skjer i praksis ved økt beredskap, hva sykehusene har av kapasitet og begrensninger. Debrifing har vært et tema som er tilført underveis. Dette er relevant for kurset, p.g.a. at det er et stort ansvar å ha rollen som Operativ leder helse. Enn kan ofte sitte igjen med mange og sterke inntrykk, og om man gjorde en god nok jobb. Til å snakke om dette temaet har leder for ambulansestasjonen i Kristiansand. Han er utdannet/kurset i debrifing. Dette går ikke noe på teknisk gjennom gang, men på opplevelser, sanser og inntrykk innsattspersonellet sitter igjen med, og dette er kun for ambulansepersonellet. Sivilforsvaret får snakke om hva de kan bidra med. Kurset er i deres leir, og her har de alt av utstyr og matriell. Dette blir presentert og prøvd i praksis av deltakerne. Undervisningen med Operativ leder helse rollen er det en kollega som jeg gikk sammen med på Nasjonal Paramedic ved Lillehammer og jeg som holder. Kurset er bare en begynnelse og et grunnlag for at deltakerene skal bli dyktige/flinke i rollen som Operativ leder helse. Det blir presisert tydelig til alle deltakerne at de ikke er ferdig utlært som Operativ leder helse etter endt kurs, men det er nå det starter. Øvelse gjør mester. 12

13 3.2 Veiledning Jeg har oppfordret alle som har vært på kurset til å være med på øvelser, hvis de får muligheten. Ved større øvelser har jeg hatt en kontroller-funksjon. Her går jeg inn og følger den som har Operativ leder helse-jobben. Min oppgave er å observere, støtte og veilede denne personen slik at han skal få mest mulig utbytte av øvelsen. I den dagelige tjenesten går jeg inn for å veilede den jeg kjører sammen med i operativ leder helse rollen, hvis situasjonen tillater det. Jeg gjør mitt i å støtte og bidra til at denne personen lykkes med oppgaven. Vi evaluerer oppdraget rett etter aksjonens slutt. Her, som på kurset, er det viktig å få personen til å fokusere på det som gikk bra, samtidig som man ser alternative løsninger og eventuelle negative utfall. Andre utdanningsmodeller som finnes i Ambulanse Norge er tjenester hvor det utpekes fast Operativ leder helse personell, som feks Helse Bergen. Samvirkekurset til Sivilforsvaret har et bra fokus på etatenes samvirke på skadested. Her er det blanding av teori forelesninger og bra øvelser. Deltakere fra forskjellige tjenester/steder i landet deltar, noe som kan føre gode erfaringsutvekslinger. I Agder har vi holdt et samvirkeseminar. Dette er et kurs som det også er fokus på samvirke på skadested og er et samarbeid med Politi, Brann, Ambulanse og Sivilforsvaret. Kurset varer i 2 dager. Det er lagt opp til mye gruppe oppgaver der de forskjellige etater sitter sammen og finner løsninger. Seminaret ble etterfulgt av en fullskala øvelse med togulykke på Sørlandsbanen. 13

14 4.0 KONKLUSJON Min problemstilling spør: Hvordan kan jeg som utdannet Nasjonal Paramedic bidra til veiledning og undervisning i OLH rollen? Jeg føler jeg har fått satt fokus på min problemstilling. Operativ leder helse funksjonen er en omfattende rolle hvor det av praktiske konsekvenser og ikke minst tryggheten på seg selv, er viktig å inneha kunnskaper om ressurser, etatenes ulike funksjoner og egenskaper rolleinnhaver kan bruke i en betydelig rolle som OLH, hvor man har mange ulike oppgaver å koordinere. Trygghet og kompetanse er stikkord her som er svært elementære. Føler vi oss trygge på oss selv og den oppgaven vi gjør, vil dette mest sannsynlig også smitte over på pasientene, med- og samarbeidspartnere. Trygghet henger sammen med kompetanse. Jo høyere kompetanse og utdannelse vi har, jo tryggere blir vi i jobben vi utfører. Å fokusere på hevingen av kompetansen innen dette fagområdet føler jeg er viktig slik at mine kollegaer kan føle seg trygge og gjøre en god jobb. Modellen OLH kurset er bygd opp på tar høyde for å utdanne alle som skal kjøre som ansvarshavende på ambulansen (nivå 2) i hele Agder. Andre modeller utdanner en mindre gruppe til å være OLH. Her ser jeg fordeler og bakdeler med begge modellene. Med å ha en mindre spesial gruppe vil disse oftere være i rollen som OLH noe som er positivt. Det som kan være negativt er hvis utrykningstiden blir lang på enkelte oppdrag. Ved å lære opp alle med nivå 2 har enn alltid kvalifisert personell på første ambulanse på et skadested til å gi god ledelse prehospitalt, noe som bidrar til at rett pasient får rett hjelp til rett tid. Av negativ synspunkter på denne modellen er at ambulansepersonellet sjeldnere ikler seg rollen. Jeg tror en kombinasjon kan være et godt alternativ. 14

15 5.0 EVALUERING Når jeg valgte emne å skrive om, hadde jeg lyst å skrive om noe personellet i tjenesten er engasjert seg i. Før vi laget OLH kurset var det stor etterspørsel fra mine arbeidskollegaer om dette temaet. Flere ambulansearbeidere ga utrykk for at de ikke følt seg trygge i OLH rollen p.g.a manglende kunnskap. Det er viktig at vi som profesjonelle hjelpere vet hva vi skal gjøre i slike situasjoner, og at vi utnytter og bruke de ressursene vi har tilgjengelige på en fornuftig måte. Ved å skrive denne oppgave har jeg lært ting med meg selv. Jeg har fått en bredere forståelse i betydningen av å være åpen for andres meninger og forslag til løsninger. Tilegnet meg mer kunnskap som er blitt brukt i kurset har jeg også fått, sammen med nye vinklinger og synspunkter. Det har vært en intressant prosses å jobbe med dette emne siden det er umulig å gi et konkret fasitsvar på løsningene. Ulike løsninger og muligheter i rollen har økt interessen for temaet for mitt vedkommende. Når jeg har holdt på med oppgaven, kursing og veiledning har det dukket opp momenter jeg ønsker å jobbe videre med. Noe er jeg allerede i gang med, som foreksempel merkesystem for pasienter på skadested. Jeg vil se nærmere på utsiktene om å videreutvikle og kurse en mindre gruppe som kan ta på seg OLH rollen ved større ulykker/katastrofer. 15

16 6.0 LITERATURLISTE Dalland, Olav, Metode og oppgaveskriving for studenter, Oslo; Gyldendal Norsk Forlag AS, 2001 Direktiv for redningstjenesten: Direktiv 3. Skadetsledelse og søksledelse. Justisdepartementet Richardsen, Jon, Ambulansens operative funksjoner Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005 Østbø, Olav, Operativ Leder Helse Forelesningsmateriell Nasjonal Paramedic utdanning,

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Hva slags utdanning finnes Større hendelser Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Historie i operativ/taktisk ledelse Redningsdirektivet gitt ved kgl. res. 4. juli 1980 er den overordnede

Detaljer

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested - Høringsversjon. Skandinavisk akuttmedisin 160405

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested - Høringsversjon. Skandinavisk akuttmedisin 160405 Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested - Høringsversjon Skandinavisk akuttmedisin 160405 people tend to get agitated over nomenclature. Innsatsleder Helse (ILH) Medisinsk Leder

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Øvelse Tyr 2010. Politiinspektør Bård Olsen SEKSJON FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Øvelse Tyr 2010. Politiinspektør Bård Olsen SEKSJON FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING NATIONAL POLICE DIRECTORATE Øvelse Tyr 2010 Politiinspektør Bård Olsen SEKSJON FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING Generelt om øvelse Tyr Initiert og ledet av Politidirektoratet Øve politidistriktene,

Detaljer

15.05.2014. Tverrfaglig møte i førstehjelp. Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie. Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest

15.05.2014. Tverrfaglig møte i førstehjelp. Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie. Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest Tverrfaglig møte i førstehjelp Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest Universitetslektor Maud Barstad Kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp

Detaljer

KATASTROFEPLAN FOR HELSETJENESTEN I HATTFJELLDAL KOMMUNE

KATASTROFEPLAN FOR HELSETJENESTEN I HATTFJELLDAL KOMMUNE KATASTROFEPLAN FOR HELSETJENESTEN I HATTFJELLDAL KOMMUNE fredstid Versjon 1.3 Utarbeidet: 2002 av medstud Hildegunn Dalane, i samarbeide med Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen. Godkjent: for 2012-2015

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

Fagbrev og Paramedic. Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF

Fagbrev og Paramedic. Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF Fagbrev og Paramedic Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF Noen viktige begreper: Grunnutdanning Videreutdanning Bedriftsintern utdanning

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17940962 Mottakere etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/11175-2 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato:

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 1 Røyk- og kjemikaliedykkerledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE NASJONAL PARAMEDIC UTDANNING KULL 2 Andrè Tiller 0-2. Operativ leder

PROSJEKTOPPGAVE NASJONAL PARAMEDIC UTDANNING KULL 2 Andrè Tiller 0-2. Operativ leder PROSJEKTOPPGAVE NASJONAL PARAMEDIC UTDANNING KULL 2 Andrè Tiller 0-2 Operativ leder INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Forord..3 1.2 Innledning... 3 1.3 Avgrensing av oppgaven 4 1.4 Oppbygging av

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

AVSLUTTENDE OPPGAVE VED PARAMEDICUTDANNING HØGSKOLEN I LILLEHAMMER EN GYLDNE TIME SKREVET AV BJØRN IVAR JENSSEN

AVSLUTTENDE OPPGAVE VED PARAMEDICUTDANNING HØGSKOLEN I LILLEHAMMER EN GYLDNE TIME SKREVET AV BJØRN IVAR JENSSEN AVSLUTTENDE OPPGAVE VED PARAMEDICUTDANNING HØGSKOLEN I LILLEHAMMER EN GYLDNE TIME SKREVET AV BJØRN IVAR JENSSEN Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for valg av tema...3 1.1 Definisjon...3 2. Tiden det tar

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Til Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4A, 0484 Oslo Deres ref.: 15/2144 MESE Vår ref.: jen Dato: 30.11.15 Mulighetsstudien høringssvar

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Samvirkekurs vannredning 2012. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. Samvirkekurs vannredning 2012. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT Samvirkekurs vannredning 2012 LRS - Øvingsforum 1 Sivilforsvaret, FORF og FM i 1. OVERORDNET INFORMASJON OM SAMVIRKEKURSET 1.1. Kurset navn Samvirkekurs i vannredning. 1.2. Mandat/bakgrunn

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005.

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. ØVE: Medisinsk ledelse, kommunikasjon, koordinering og kontroll. Samhandling med primærhelsetjenesten, evakuering, dokumentasjon og logistikk.

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Ledelse under aksjoner

Ledelse under aksjoner Ledelse under aksjoner Kriseledelse i brannvesenet Prosedyrer og styrende dokumentasjon NOFO - spesialstyrken, samling Bergen 270813 Eivind L. Rake, RAKOS, Stavanger Universitetssykehus, tlf. 91336270,

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE

Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 2 MELDING OM STØRRE ULYKKE/KATASTROFE 3 ETABLERING AV AKSJONSSAMBAND 4 INNKALLING

Detaljer

Samarbeid med lokalt brannvesen

Samarbeid med lokalt brannvesen Samarbeid med lokalt brannvesen Bergen lufthavn Flesland Einar Hermansen Fagkoordinator brann og redningstjenesten CTIF konferanse Gardermoen 27.01.2011 Innledning Bergen brannvesen en naturlig samarbeidspartner

Detaljer

Hva er blitt gjort på gruppenivå?

Hva er blitt gjort på gruppenivå? (Kinesisk ordspråk) Hva er blitt gjort på gruppenivå? Første fase krisehåndtering første dagene Andre fase 1. debrief uken e=er 2207 Tredje fase 2. debrief 1 måned e=er 2207 Avrundende fase oppsummering

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Prosedyre: Skyting pågår

Prosedyre: Skyting pågår Prosedyre: Skyting pågår et risikokompensatorisk tiltak? Bjørn Bjelland, MSc.,EMT P Ass. ambulansesjef Oslo universitetssykehus HF Bakgrunn Utgangspunktet var at skoleskyting nærmet seg Skandinavia Markant

Detaljer

Hamar Lufthavn Stafsberg HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG. Havariplan. Revisjon nr. 8 Dato 01.06.2012 InDesign CS3

Hamar Lufthavn Stafsberg HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG. Havariplan. Revisjon nr. 8 Dato 01.06.2012 InDesign CS3 HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. Innledning. DEL 2. Generelt. DEL 3. Bestemmelser om første innsats. DEL 4. Havarikart. DEL 5. Innsatsskjema - Redningsstyrken. DEL 6. Varslingsplan.

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hva er Plivo? En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

Hedmark politidistrikt. Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken. NK/Planlegger Felles Operativ Enhet. Hedmark politidistrikt

Hedmark politidistrikt. Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken. NK/Planlegger Felles Operativ Enhet. Hedmark politidistrikt Hedmark politidistrikt Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken NK/Planlegger Felles Operativ Enhet Hedmark politidistrikt Politidistriktet Hedmark politidistrikt Hedmark politidistrikt Opprettet 1.1.2002

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde.

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Nasjonalt topplederprogram Torbjørn Lia Tønsberg, April 2014 1

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Beredskapskonferansen 2009

Beredskapskonferansen 2009 Beredskapskonferansen 2009 27.-28. 28. mai 2009 Avdeling for utredning og nasjonal beredskap, enhet for strategisk sk krisehåndtering og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Murphy

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Forebyggende overdoser Oppsøkende på gata Der de rusavhengige er Høykompetente sykepleiere med god kunnskap om rusmidler Skape gode relasjoner

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen Masseskadesituasjoner i utkantstrøk Kari Schrøder Hansen Konklusjon Masseskader i utkantstrøk kommer til å skje Vi vet ikke når eller hvor. Planer og basiskunnskaper må være på plass Stikkord: Enkelt,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Høringssvar på PLIVO-veilederen

Høringssvar på PLIVO-veilederen Helsedirektoratet PLIVOprosedyrer@helsedir.no Drøbak, 29 september 2014 Høringssvar på PLIVO-veilederen Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) takker for å få være høringsinstans til forslag til nasjonale

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Kursplan for operative ledere i NRH

Kursplan for operative ledere i NRH Kursplan for operative ledere i Fredag 04.12.2009 17.00 17.30 Gjennomgang av kurset Anders Sten Nessem, 17.45 19.15 Innsatsleder/fagleder hund fra politiet om deres erfaringer: Målsetning: At våre OL skal

Detaljer

NSH-konferansen november 2007

NSH-konferansen november 2007 NSH-konferansen 22-23 november 2007 Fremtidig kompetanse- og utdanningsbehov i ambulansetjenesten NSH-konferansen 22-23 november 2007: Ambulansetjenesten og prehospitale tjenester Dagens situasjon Et fag

Detaljer

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK Vedtatt av Styret i Alarmsentralen 110 Telemark: 18. mars 2010 Orientert i Årsmøtet i Alarmsentralen 110 Telemark: 28. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Verdien av simulering. Helge Lorentzen. pedagogisk leder, SAFER

Verdien av simulering. Helge Lorentzen. pedagogisk leder, SAFER Verdien av simulering Helge Lorentzen. pedagogisk leder, SAFER 1 Hvem er jeg og hvorfor står jeg her Pedagog Paramedic Pedagogisk leder, SAFER Ambulansetjenesten i Stavanger President i SESAM Internasjonal

Detaljer

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested. Skandinavisk aku7medisin 2017

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested. Skandinavisk aku7medisin 2017 Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested Skandinavisk aku7medisin 2017 Planverk for redningstjenesten Nivå 1 Frem?dig felles Redningshåndbok Nivå 2 Nasjonale veiledere Nivå 3 Regionale

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer