Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp"

Transkript

1 Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp

2 Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet, og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord RHF. Hovedforfatter: Alexander Walnum (SKDE) Medforfattere: Heidi Jensberg, Robert Wiik og Inger Johanne Bakken (NPR)

3 p1 ÅpÅp Forord I 2013 ble det på oppdrag fra den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre, etablert et nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser for å lette kvalitetsregistrenes arbeid med å øke dekningsgraden. Systemet er utviklet og driftet i et samarbeid mellom Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre (ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) og Norsk pasientregister (avdeling i Helsedirektoratet). Årsrapporten, inkludert figurer, layout og design, er utarbeidet av Alexander Walnum, statistiker i det nasjonale servicemiljøet (SKDE), basert på analyser og rapporter av Heidi Jensberg, Robert Wiik og Inger Johanne Bakken, alle tre nå- og forhenværende seniorrådgivere i Helsedirektoratet (NPR). Mer informasjon om arbeidet med resultatrapportering og offentliggjøring fra medisinske kvalitetsregistre samt informasjon om kvalitetsregisterfeltet generelt finnes på nettsiden til det nasjonale servicemiljøet på: Tromsø, april 2014

4 p1 ÅpÅp Innhold I Informasjon om systemet 1 1 Innledning Rapportens oppbygning Anvendte forkortelser Om det nasjonale systemet Systemkomponenter Medisinske kvalitetsregistre Det nasjonale servicemiljøet Norsk pasientregister Saksgang og ansvarsområder Juridiske aspekter Generelt om analyser Dekningsgradsanalyser Andre analyser Systemets første virkeår Fortsettelsen II Dekningsgrader for medisinske kvalitetsregistre 15 3 Cerebral pareseregisteret i Norge Om analysen Resultater Registerets vurdering Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Om analysen Resultater Hofteproteseregisteret (NRL) Om analysen Resultater Oppsummering

5 6 Kneproteseregisteret (NRL) Om analysen Resultater Oppsummering Andre analyser Gastronet ERCP-registeret Nordisk register for Hidradenitis suppurativa Norsk kvalitetsregister for HIV Norsk Multippel Sklerose Register Norsk register for analinkontinens III Dekningsgrader for institusjoner 53 Helse Nord RHF 55 CPRN NKR NRL Helse -Norge RHF 61 CPRN NKR NRL Helse RHF 67 CPRN NKR NRL Helse -øst RHF 73 CPRN NKR NRL Noter 83

6 .

7 2 ) 2 ) p ( 2 2 ) ( 2 2 )DEL I ( 2 2 ) Informasjon om systemet. Da 2013 var systemets første virkeår er det i denne delen, i tillegg til redegjørelser for arbeidet utført i løpet av året, inkludert en del informasjon om systemet og dets oppbygning og funksjon.

8 .

9 p1 Åp1 Innledning For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, er det helt avgjørende at dekningsgraden i registeret er høy. Detaljert kunnskap om de medisinske kvalitetsregistrenes dekningsgrad er en av forutsetningene for å kunne arbeide med å høyne registrenes dekningsgrad og datakvalitet. Registrene bør være i stand til å gi tilbakemelding til enheter med lav dekningsgrad slik at hinder som eventuelt ligger i veien for bedre rapportering kan identifiseres. Slikt arbeid er viktig ettersom lave dekningsgrader legger betydelige begrensninger på hvilke konklusjoner som kan trekkes fra analyser av registrenes data. Uten noen form for validering og kvalitetssikring er det vanskelig å oppnå oversikt over den aktuelle pasientgruppen i form av forekomst og informasjon om diagnostikk og behandlingseffekt av ulike tiltak. Muligheten for at et utvalg ikke er representativt for populasjonen, dvs. et registers målgruppe, øker betydelig med fallende dekningsgrader. Eventuelle skjevheter i pasientgrunnlaget kan representere systematiske feilkilder i data og analyser som legges til grunn for styringsinformasjon og/eller anbefalt praksis. Behovet for informasjon om individbasert dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært adressert i Nasjonalt helseregisterprosjekt og i møter for den interregionale styringsgruppen for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Med dette som bakteppe ble det i 2013, som en tjeneste fra Servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre, etablert et nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene med forankring i Norsk pasientregister. Hensikten med det nasjonale systemet er å lette de nasjonale kvalitetsregistrenes arbeid med å øke dekningsgraden ved å tilby utfyllende og regelmessig informasjon om de aktuelle avdelingers faktiske rapporteringsgrad. 1.1 Rapportens oppbygning Rapporten består av tre deler. Etter en kort informasjonsdel, hovedsakelig bestående av redegjørelser for systemets oppbygning og funksjon (ettersom dette er systemets første driftsår), består rapporten av to hoveddeler; Del II fokuserer på resultatene til registrene som har gjennomført en dekningsgradsanalyse i 2013, mens Del III vinkles mot de regionale helseforetakene og de institusjoner som inngikk i de gjennomførte dekningsgradsanalysene. Notene som det henvises til i rapporten er gitt som et eget appendiks. Selv om det i 2013 ble gjennomført en del analyser i tillegg til rene dekningsgradsanalyser, vil fokuset i denne rapporten ligge på sistnevnte da dekningsgradsanalyser er systemets primære og viktigste formål. Når begrepet «dekningsgradsanalyser» benyttes kan det derfor i enkelte tilfeller menes i en noe utvidet form som også inkluderer relaterte analyser.

10 I Del I Informasjon om systemet 1.2 Anvendte forkortelser Følgende fortkortelser er benyttet i rapporten: Fortkortelse Registre BD-R CPRN CRC-R ERCP-R HISREG LKG-R MS-R NKR NKR-DN NORHIV NKL NKL-BH NKL-KB NRA NRL NRL-HP NRL-KP Helseforetak HF RHF Nord Annet NPR SKDE Betydning Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Cerebral pareseregisteret i Norge Nasjonalt kvalitetsregister for tykkog endetarmskreft Norsk ERCP-register Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte Norsk MS Register og biobank Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirugi NKR - Degenerativ nakke Norsk kvalitetsregister for HIV Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd NKL - Nasjonalt barnehofteregister NKL - Nasjonalt korsbåndregister Norsk register for analinkontinens Nasjonalt register for leddproteser NRL - Hofteprotese NRL - Kneprotese Helseforetak Regionalt helseforetak Helse Nord RHF Helse -Norge RHF Helse RHF Helse -Øst RHF Norsk pasientregister Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 4

11 p1 Åp2 Om det nasjonale systemet I dette kapittel redegjøres det for det nasjonale systemets oppbygging, inkludert en kort beskrivelse av systemets komponenter og samspillet dem i mellom. Den generelle gangen i en dekningsgradsanalyse blir også skissert. I siste del av kapittelet oppsummeres arbeidet utført i 2013 sammen med noen generelle betraktninger om systemets fremtid. For mer utfyllende informasjon om det arbeidet som gjøres med medisinske kvalitetsregistre henvises det til nettsiden til det Nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre på: 2.1 Systemkomponenter Hensikten med det nasjonale systemet er å lette de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes arbeid med å øke dekningsgraden ved å tilby informasjon om de aktuelle avdelingers faktiske rapporteringsgrad. Systemet finansieres av øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til kvalitetsregistersatsingen, og analysene gjennomføres av Norsk pasientregister Medisinske kvalitetsregistre Et medisinsk kvalitetsregister er en strukturering av klinisk relevante opplysninger i pasientforløp. Målsetningen er å utgjøre et kunnskapssystem for bruk i alle nivåer i helsetjenesten for fortløpende læring, forbedring, prioritering og styring. I de medisinske kvalitetsregistrene registreres det fortløpende opplysninger for en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp, hvor opplysningene skal kunne beskrive kvalitet hos de behandlende enhetene og helsetjenesten generelt. Et medisinsk kvalitetsregister kan bli tildelt nasjonal status, noe som betyr at registeret innfrir visse kriterier 1 og at et regionalt helseforetak har påtatt seg driften 2 av registeret. Nasjonal status tildeles av Helsedirektoratet og per 2014 er det 47 registre med denne statusen Det nasjonale servicemiljøet Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre er opprettet for å bidra til at kvalitetsregistrene i enda større grad enn i dag skal kunne oppfylle sine formål, og består av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og regionale fagsentre i Helse, Helse -Norge og Helse -Øst. Servicemiljøet har kompetanse på opprettelse og drift av kvalitetsregistre, jus og personvern, finansiering, statistikk, analyse, rapportering og IKT Norsk pasientregister Norsk pasientregister (NPR) er et av landets sentrale helseregistre og dekker hele spesialisthelsetjenesten. NPR er etablert med hovedformål administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenesten. I somatisk sektor brukes innrapporterte aktivitetsdata i ordningene for aktivitetsbasert finansiering, samt til forsknings- og styringsformål.

12 I Del I Informasjon om systemet Registeret er ikke samtykkebasert og innrapportering foregår elektronisk (med unntak av avtalespesialister). NPR har egen forskrift, kalt NPR-forskriften 3, og i henhold til denne er et av NPRs formål å «danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre». Forskriften åpner for at NPR «kan tilrettelegge og utlevere relevante og nødvendige opplysninger til sykdoms- og kvalitetsregistre for etablering og kvalitetskontroll». Med innrapporterte pasientadministrative data fra sykehus og private avtalespesialister er NPR godt egnet til å beregne kvalitetsregistres dekningsgrader med god nøyaktighet. At analysene gjennomføres av NPR, fremfor enkeltregistrene eller en tredjepart, gir dessuten fordeler både av personvernmessig og praktisk art. 2.2 Saksgang og ansvarsområder De kvalitetsregistre som ønsker å få utført en dekningsgradsanalyse søker det nasjonale servicemiljøet om dette gjennom søknadsskjema på servicemiljøets nettside 4, som også inneholder egnede maler med utfyllende informasjon til registrene om prosessen. Det nasjonale servicemiljøet har, i tillegg til ansvar for prioritering av registrene i kø, hovedansvaret for å formidle informasjon om systemet til kvalitetsregistrene og bidra med veiledning og bistand etter behov i forkant av dekningsgradsanalyser. Dette inkluderer også bistand med de juridiske aspektene som er beskrevet i kapittel Det aktuelle registeret må, i tillegg til å ha juridisk hjemmel for en dekningsgradsanalyse, utforme en prosedyrebeskrivelse (vanligvis basert på diagnose- og prosedyrekoder) for hvordan målgruppen skal identifiseres i NPR og kobles mot registerets data/observasjoner. Når søknaden om dekningsgradsanalyse er akseptert, og prosedyrebeskrivelsen adekvat, plasseres registeret i et køsystem før det blir kontaktet når kapasiteten til NPR tilsier at analysearbeidet kan starte. Køen blir dynamisk oppdatert etter hvert som nye søknader kommer inn. Køen er derfor mer en prioriteringsliste enn en «først-inn-først-ut»-kø. Servicemiljøet finansierer årlig et tilskudd på en million kroner til NPR som anvendes på det nasjonale systemet. Dette utgjør ett årsverk fordelt på to personer. Juridiske vurderinger, logistikk, dataoverføring og kvalitetssikring for det nasjonale systemet skjer i henhold til NPRs vanlige rutiner. Under analysearbeidet håndteres prosedyrejusteringer og problemstillinger fortløpende direkte mellom analyseansvarlig i NPR og registeret. Et tett samarbeid er viktig for et godt resultat. En registeransvarlig bør derfor være lett tilgjengelig for den analyseansvarlige i tillegg til å kunne tilbringe en dag eller to ved NPR i Trondheim om nødvendig. NPR har ansvaret for å utarbeide rutiner og registerspesifikke maler som muliggjør årlige gjenskapelser av sammenstilling og dekningsgradsanalyse. Intensjonen er at registre som har gjennomført dekningsgradsanalyser skal få disse gjentatt på årlig basis. For hver dekningsgradsanalyse vil NPR utarbeide en rapport til registeret, hvor de viktigste resultatene blir publisert av SKDE i samarbeid med registeret. For det nasjonale systemet som helhet vil NPR og SKDE utarbeide årlige rapporter (hvor denne er den første), som vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten. Dekningsgradsanalysene er i utgangspunktet en bestilling fra kvalitetsregistrene til NPR, som finansieres gjennom Servicemiljøet. Det er således kvalitetsregistrene som primært styrer offentliggjøringen av analyseresultatene, men i forbindelse med søknadsprosessen har registrene blitt informert om at resultatene vil bli publisert som beskrevet på nettsiden. 6

13 Informasjon om systemet Del I I I Resultatene fra dekningsgradsanalysen vil også bli benyttet i den innførte evalueringsmodellen 5 for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, i tillegg til å bli benyttet av NPR i interne kontroller og systemforbedringer Juridiske aspekter De fleste medisinske kvalitetsregistre er basert på informert samtykke. Samtykket gir typisk tillatelse til innhenting og sammenkobling av relevante tilleggsopplysninger uten å gi en detaljert beskrivelse av mulige formål, noe som åpner for tolkning om hvorvidt et samtykkeskriv er dekkende for sammenstilling i forbindelse med en dekningsgradsanalyse. Dersom et samtykkeskriv ikke kan benyttes som behandlingsgrunnlag, må det foreligge hjemmel i konsesjon for formålet. Det vil derfor for de fleste kvalitetsregistre være nødvendig å innhente dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet. Dette er en tidkrevende prosess som må være på plass før arbeidet med en dekningsgradsanalyse kan begynne. Servicemiljøet har ved flere anledninger, både i form av personlig elektronisk post, nyhetsbrev, brosjyrer og annet, oppfordret de nasjonale kvalitetsregistrene om å få inn en juridisk dekkende formulering i sine samtykkeskjemaer om muligheten for sammenstilling med NPR i forbindelse med dekningsgradsanalyser. Det vil derfor forhåpentligvis kun være ved første gangs gjennomførelse av en dekningsgradsanalyse at det vil være nødvendig å innhente eksterne tillatelser for sammenkobling. Hensynet til pasientenes personvern veier for øvrig tungt i det nasjonale systemet og sikres gjennom NPRs rutiner for datasikkerhet og internkontroll. NPR gjennomfører alle registerkoblinger og analyser, og overlevering av opplysninger fra kvalitetsregistrene til NPR gjøres i henhold til NPRs vanlige rutiner. Datamaterialet som utleveres fra NPR i etterkant av en dekningsgradsanalyse er på aggregert nivå, og for alle andre analyser blir det kun utlevert anonyme/aggregerte opplysninger til kvalitetsregistrene. 2.3 Generelt om analyser I dette delkapittel redegjøres det for hva som menes med de analyser som presenteres i rapportens Del II og III. Det rettes et spesielt fokus på dekningsgradsanalyser da dette er det nasjonale systemets hovedgeskjeft Dekningsgradsanalyser Med begrepet dekningsgrad menes et mål på om registrenes aktuelle observasjoner (pasienter, operasjoner eller lignende) faktisk blir registrert. Begrepet kan relateres til to dimensjoner; med dekningsgrad på institusjons- eller enhetsnivå menes andelen enheter (som behandler pasienter i registerets målpopulasjon) som rapporterer opplysninger til registeret, mens det med dekningsgrad på observasjonseller individnivå menes hvor komplett enhetenes rapportering generelt er - det vil si i hvor stor grad enhetenes pasienter innenfor målgruppen faktisk blir registrert. Detaljert kunnskap om et registers dekningsgrad på individnivå er en av forutsetningene for a kunne arbeide med å høyne registerets dekningsgrad og datakvalitet. Registeret bør kunne gi tilbakemelding til enheter med lav rapporteringsgrad på observasjonsnivå og identifisere eventuelle hinder som ligger i veien for en mer komplett innrapportering. Med begrepet dekningsgrad menes det i fortsettelsen av rapporten derfor dekningsgrad på individnivå med mindre annet er spesifisert. Arbeidet med å høyne registrenes dekningsgrad er viktig ettersom lave dekningsgrader vil legge begrensninger på hvilke konklusjoner som kan trekkes fra analyser av registrenes data. 7

14 I Del I Informasjon om systemet En analyses pålitelighet og statistiske styrke er knyttet til registerets dekningsgrad, sjansen for feilslutninger øker med fallende dekningsgrad. Dette da en lav dekningsgrad ofte kan assosieres med forventningsskjevheter (bias); muligheten for at et utvalg ikke er representativt for populasjonen, dvs. registerets målgruppe, øker med fallende dekningsgrad. Mangler i pasientgrunnlaget kan representere systematiske feilkilder som medfører upresise og misvisende estimater av behandlingseffekt eller lignende. Dersom feilaktige estimater skulle ligge til grunn for styringsinformasjon og/eller legge føringer på anbefalt praksis vil følgene potensielt kunne være av skjebnesvanger art for enkeltindivider. Med kunnskap om hvilke pasienter som inkluderes i registeret og hvilke som utelates, vil man kunne arbeide med å øke dekningsgraden og i alle fall til en viss grad kunne justere for eventuelle/potensielle skjevheter i analyser av registerets data. Slik kunnskap kan tilegnes gjennom frafallsanalyser. Analyseprosess For å gjennomføre en dekningsgradsanalyse trengs en beskrivelse av hvordan NPR i sine databaser skal kunne identifisere kvalitetsregisterets målgruppe. Typisk vil dette være et sett av inklusjons- og eksklusjonskriterier basert på diagnose- og prosedyrekoder (ICD-10 og NCSP/NCMP). Videre må det spesifiseres hvilke variabler og kriterier som skal legges til grunn for koblingen mellom de to registrene. Vanligvis vil koblingen baseres på samsvar, eller grad av samsvar, i variabler som er felles for de to registrene. Aktuelle variabler kan for eksempel være fødselsnummer, behandlings- eller diagnosedato og sykehus/institusjon. Prosedyrebeskrivelsen for identifisering av målpopulasjon og koblingen mellom registrene må utformes av kvalitetsregisteret (eventuelt under veiledning med SKDE) og vedlegges søknaden om dekningsgradsanalyse. Beskrivelsen vil typisk kun være et utgangspunkt for arbeidet, som regel oppstår det et behov for endringer og justeringer underveis i analysene. Analyseprosessen starter når kvalitetsregisteret overfører det aktuelle datagrunnlaget til NPR. Kort oppsummert består NPRs arbeid av å indentifisere kvalitetsregisterets målpopulasjon i egen database samt å koble disse mot opplysningene i det tilsendte datasettet. Den største utfordringen er som regel å definere eller «meisle» ut målpopulasjonen på en god måte. Mengden som utgjør målpopulasjonen er illustrert som området innenfor den stiplete randen, dvs. felt A og B, i Figur 2.1. Den stiplete randen meisles ut ved hjelp av algoritmer basert på prosedyrebeskrivelsens inklusjons- og eksklusjonskriterier. Dette meislingsarbeidet kan for eksempel kompliseres av at flere prosedyrekoder kan kvalifisere til registrering i kvalitetsregisteret samtidig som noen av disse prosedyrekodene i visse kombinasjoner med diagnosekoder skal medføre spesiell inklusjon eller eksklusjon. Det er derfor viktig å «kvalitetssikre» prosedyrebeskrivelsen i en så tidlig fase som mulig. Man kan for eksempel undersøke hva som kjennetegner de observasjoner i kvalitetsregisteret som ikke lot seg koble mot utvalget i NPR, kanskje meisler prosedyrebeskrivelsen ut en rand som ikke inkluderer alle relevante observasjoner/pasienter/opphold. Ved å undersøke andre opplysninger i NPR, som i utgangspunktet ikke ble inkludert i NPR-mengden (stiplet felt i Figur 2.1 på side 9), for eksempel innleggelser på samme tidspunkt og avdeling som de ikke-koblede registeropplysningene, kan man oppdage at prosedyrebeskrivelsen favner for smalt i NPRs databaser og således fører til et for høyt dekningsgradsestimat relativt den reelle dekningsgraden. Likeledes må ikke NPR-randen favne for bredt, da vil dekningsgradsestimatet bli for lavt. 8

15 Informasjon om systemet Del I I I NPR Register A B C (Koblet) Figur 2.1: Illustrasjon av identifiserings- og koblingsprosessen. Felt A og B utgjør målpopulasjonen i NPR, mens felt B og C utgjør kvalitetsregisterets data. Felt B utgjør de observasjoner som er koblet og felles for registrene, felt A utgjør de observasjoner som er unike for NPR og felt C utgjør de observasjoner som er unike for kvalitetsregisteret. Å algoritmisk meisle ut den optimale NPRranden er ofte utfordrende, oppgaven kan sammenlignes med å meisle ut en detaljert isskulptur av en liten isbit med et spett som det eneste verktøy. Fordelen med at NPR gjennomfører analysene er at de kan undersøke isbitene som meisles av og starte forfra (med en ny isbit) hvis man meisler av biter som skulle vært inkludert i målpopulasjonen. Hadde dekningsgradsanalysene blitt gjennomført utenfor NPR ville denne justeringsmuligheten av seleksjonskriteriene falle bort. I samarbeid med registerets fagmiljø kan NPR utforme den optimale algoritmen til gjenbruk i senere/andre analyser. Når NPR-mengden er meislet kobles den med kvalitetsregisterets opplysninger, sistnevnte illustrert som felt B og C i Figur 2.1. Ulike kriterier kan ligge til grunn for koblingen, det er typisk ikke tilstrekkelig å koble basert på pasienters fødselsnummer da vedkommende f.eks. kan ha hatt flere operasjoner og reoperasjoner innenfor en gitt tidsramme. Man må da ta hensyn til inngrepets dato, men da det ikke alltid er eksakt samsvar mellom en og samme operasjons inngrepsdato i de to registrene, må koblingsprosedyren ta hensyn til ulike spenn av datoer. En «en-til-en»-kobling mellom en observasjon i NPR-mengden og en observasjon i kvalitetsregisteret er derfor ikke binær (kobling/ikke-kobling), man opererer med et hierarki i koblingsprosedyren fra de strengeste til de minst rigide koblingskriteriene. Hva det «korrekte» nivået i hierarkiet er blir en skjønnssak fra analyse til analyse, hvor man f.eks. kan basere seg på sensibilitetsanalyser som sier noe om koblingskriterienes konsekvens for dekningsgradsestimatene. Andre utfordringer man kan støte på i koblingsprosedyren er for eksempel at NPR og kvalitetsregisteret benytter ulike navn og inndelinger for helseforetak, sykehus og avdelinger. For noen kvalitetsregistre er også privatfinansierte inngrep utført av private institusjoner en del av målgruppen. Da disse inngrepene ikke rapporteres til NPR vil man ikke med sikkerhet kunne vite de private institusjonenes faktiske rapporteringgrad til registeret. Etter at kvalitetsregisterets målpopulasjon er identifisert i NPRs databaser og koblet med registerets data, ender man opp med tre mengder, som illustrert av felt A, B og C i Figur 2.1, hvor B er mengden observasjoner som er felles for de to registrene, A er mengden som er unik for NPR og C er mengden som er unik for kvalitetsregisteret. De tre mengdene kan benyttes til å beregne dekningsgrad på individ- og en- 9

16 I Del I Informasjon om systemet Felles Kun i registeret Kun i NPR År X 1 7 N = n 1 År X 2 58% År År X 3 X 4 49% B C A Figur 2.2: Observasjonsmengdene fra Figur 2.1 splittet opp i år og illustrert som dekningsgrader. En institusjons dekningsgrad er summen av antallet observasjoner felles for registrene (B) og antall observasjoner unike for kvalitetsregisteret (C), dividert på antallet observasjoner totalt (A, B og C med N observasjoner). hetsnivå, samt dekningsgrad på individnivå for alle enheter i ulike år. Med DG X ind og DG X enh som dekningsgrad på individ- og enhetsnivå i år X, gjøres dette på følgende måte, hvor angir union (foreningsmengde): DG X ind = DG X enh = ant. obs. i {B C} i år X ant. obs. i {A B C} i år X ant. enh. i {B C} i år X ant. enh. i {A B C} i år X Likeledes kan de årlige dekningsgradene på individnivå beregnes for hver enhet Y: DG X Y = ant. obs. for Y i {B C} i år X ant. obs. for Y i {A B C} i år X Figur 2.2 viser hvordan dekningsgraden til institusjon Y kan illustreres ved hjelp av de tre mengdene. Dekningsgraden er gitt som den andelen mengden {B C} utgjør av den totale mengden {A B C} i år X. Dekningsgraden er altså antall observasjoner som er unike for kvalitetsregisteret og felles for de to registrene dividert med det totale antall observasjoner når man inkluderer observasjonene som er unike for NPR. Sistnevnte utgjør altså de observasjonene som kvalitetsregisteret mangler. I tillegg til antallet observasjoner som inngår i mengdene og brøkuttrykkene, er det ofte hensiktsmessig å levere avidentifisert informasjon til kvalitetsregisteret om hva som kjennetegner mengdenes observasjoner. Således vil registerets fagmiljø kunne forbedre prosedyrebeskrivelsen til de neste dekningsgradsanalysene, samtidig som de får mulighet til å identifisere eventuelle skjevheter i registerpopulasjonen og ta hensyn til dette i eventuelle analyser Andre analyser Systemets primære fokus er, spesielt i de første årene, dekningsgradsanalyser, men systemet har til en viss grad åpninger for valideringsstudier, tellinger og andre relevante analyser. Valideringer I tillegg til en høy dekningsgrad er det, for at et kvalitetsregister skal kunne tjene sitt formal, viktig at de registreringer som er gjort er valide (har høy gyldighet). For å sikre at registrenes datakvalitet er adekvat er det relevant å utføre valideringsstudier og identifisere eventuelle upresise kodinger eller tastefeil. Argumentene for nødvendigheten av valideringsstudiene er svært like de som er nevnt for dekningsgradsanalyser, og en full dekningsgradsanalyse vil også kunne tjene som, eller i alle fall utgjøre starten av, en valideringsstudie av både NPRs og kvalitetsregistrenes data. 10

17 Informasjon om systemet Del I I I NPR har for eksempel allerede hatt et samarbeidsprosjekt 6 med Kreftregisteret for å, i tillegg til å undersøke validitet i Kreftregisteret, undersøke hvordan data fra NPR kan overføres og benyttes i Kreftregisterets rutiner. Prosjektet ga forventninger om at rutinemessig sammenstilling av registerdata vil bidra til økt kvalitet i begge registre og viste at det er hensiktsmessig for Kreftregisteret å benytte data fra NPR som et purregrunnlag for a sikre at registeret blir mest mulig komplett. Prosjektet var det første hvor persondata fra NPR ble validert mot tilsvarende data fra et annet sentralt helseregister, og det har siden blitt etablert tilsvarende valideringssamarbeid med andre sentrale helseregistre. Metodikken benyttet bør kunne være overførbart med tanke på validering av datakvalitet for medisinske kvalitetsregistre. Tellinger Nasjonale kvalitetsregistre som av ulike årsaker ikke kan gjennomføre koblingsbaserte dekningsgradsanalyser (de kan f.eks. mangle data), kan via det nasjonale systemet få gjennomført såkalte «tellinger» det vil si en kartlegging av registerets målpopulasjon med tanke på prevalens (forekomst) eller insidens (hyppighet av nye forekomst) eller andre relevante aspekter. Disse tellingene kan, for eksempel når registeret har samlet tilstrekkelig data, benyttes som nevner i et brøkbasert (i motsetning til koblingsbasert) dekningsgradsestimat hvor registerets observasjoner utgjør telleren. Selv om systemets primære fokus er dekningsgradsanalyser vil ikke spesial- og tilleggsbestillinger, spesielt de som er lite ressurskrevende, nødvendigvis stilles bakerst i køen prioriteringer og nyttevurdering gjøres fortløpende. Registre som ikke er nasjonale kan for øvrig også søke om analyser gjennom det nasjonale systemet, men må påregne med noe lengre ventetid i køsystemet. 2.4 Systemets første virkeår Basert på pilotprosjektet som ble gjennomført med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi i, startet man året 2013 med en forventning om at systemets kapasitet var dekningsgradsanalyser for åtte til ti nye kvalitetsregister per år. Til tross for at denne «målsetningen» ikke ble møtt i 2013, trenger ikke kapasitetsestimatet å ha vært for optimistisk. Året 2013 ble, som forventet, noe preget av oppstart og av at systemet ikke har funnet sin endelige/optimale form. Det har vært utskiftninger av personell og nyansettelser i NPR, noe som uunngåelig har medført at en del tid har gått med til tilpasning og opplæring. Det har blitt gjennomført dekningsgradsanalyser for fire kvalitetsregistre (en gjenskapelse og tre nye registre), samtidig som seks kvalitetsregistre har fått gjennomført andre analyser. Tabell 2.1 gir en oversikt over hvilke registre som har fått gjennomført hvilke analyser. De viktigste resultatene fra både dekningsgradsanalysene og de andre analysene presenteres i Del II av rapporten. Her kan det bemerkes at systemet allerede har bidratt til å øke enkeltregisteres datakvalitet. For hofte- og kneproteseregisteret viste det seg å være forskjeller i dekningsgradene for revisjoner og primærinngrep, noe som medførte at registeret tok temaet opp med de aktuelle avdelingene og satte fokus bedre kodingspraksis. Se kapittel 5.3 og 6.3 for mer om dette. Registrene som har fått gjennomført fulle dekningsgradsanalyser har vært komplekse og nokså tidkrevende. For eksempel er diagnostikken knyttet til CPRN problematisk, mens NRL deles inn i kne-, ledd- og hofteproteser som både kan være primærinngrep og revisjoner med alt dette innebærer av ulike kombinasjoner av diagnose- og prosedyrekoder. I tillegg til registrene nevnt i Tabell 2.1 ble arbeidet med andre registre, som BD-R og 11

18 I Del I Informasjon om systemet CRC-R, påbegynt i 2013 uten at det ble ferdigstilt. Resultatene vil derfor først komme med i årsrapporten for 2014 til tross for at deler av analysearbeidet ble gjort i Deler av systemets ressures ble, spesielt ifm. Servicemiljøets offentliggjøring av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene i november 2013, brukt til kartlegginger og andre analyser for utvalgte kvalitetsregistre. Noen resultater er omtalt i Kapittel 7, men andre finnes på nettsiden 7 dedikert til resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Oppsummert har systemet allerede fått betydning for enkeltregistrenes datakvalitet, samtidig som det første virkeår har vært en lærerik prosess som gir grunnlag for en mer effektiv og strømlinjeformet tjeneste i fortsettelsen Fortsettelsen I 2014 legges det opp til en mer systematisk tidsplanlegging for å kunne gi kvalitetsregistrene bedre tidsestimater å forholde seg til. NPR har overtatt den «daglige driften» av køsystemet og vil basere denne på overordnede prioriteringer fra SKDE. Det legges opp til jevnlige orienterings- og planleggingsmøter mellom NPR og SKDE. Det vil fortsatt være SKDEs ansvar å sørge for at det nasjonale systemet kjent samt å veilede og bistå i søknadsprosessen. SKDE vil ta imot og vurdere de søknader som kommer inn før de oversendes til NPR. Felles plattform for filutveksling og dokumenthåndtering baseres på Googles nettskytjeneste, men benyttes kun til aggregerte tabeller og resultater. Utleveringene fra NPR til registrene besto i 2013 av utleveringsbrev, rapporter og Exceltabeller, med noe grafisk supplering fra SKDE. I 2014 vil NPR inkorporere enkle grafiske fremstillinger av resultatene som en del av utleveringene til registrene. SKDE vil kunne bidra til dette arbeidet ved behov. System for gjenskapelser av tidligere års gjennomførte dekningsgradsanalyser skal implementeres i løpet av Det vil neppe bli kapasitet til å gjenskape alle analyser hvert eneste år, så behov, nødvendighet og interesse vil bli lagt til grunn for prioriteringer. Gjenskapelsen i 2013 av dekningsgradsanalysen for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, som ble gjennomført som pilot i, viste at algoritmer nokså effektivt bør kunne gjenbrukes, men at det i større skala vil være behov for en mer systematisk datainnhenting fra de registre som er aktuelle for gjenskapelser. Mulighet for digital overføring av data (istedenfor rekommandert post) fra kvalitetsregistrene til NPR bør derfor vurderes og eventuelt utredes. Kryptert overføring over Norsk helsenett er nevnt som en mulighet, men registrene vil sannsynligvis i svært varierende grad ha IKTkapasitet og -kunnskap til å gjennomføre det en slik løsning krever. Fullført Pågående Køsystem Dekningsgradsanalyser CPRN NKR NRL-HP NRL-KP BD-R CRC-R NRL-KB NRL-BH LKG NKR-K Tabell 2.1: Status for systemetet i januar Se kapittel 1.2 på side 4 for liste over anvendte forkortelser. Andre analyser ERCP-R Gastronet HISREG MS-R NORHIV NRA 12

19 .

20 .

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2444 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2015 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2015. Utgitt: Februar

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Tema 1. Om Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Definisjoner Formål, aktører, funksjon

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2604 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2016. Utgitt: Februar

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Valideringshåndbok. Alexander Walnum. Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015

Valideringshåndbok. Alexander Walnum. Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015 Valideringshåndbok Alexander Walnum Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015 Bakgrunn Alle kvalitetsregistre inneholder feil og mangler, det som er avgjørende for at vi skal ha tiltro til resultatene,

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR =

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR = Dekningsgradsanalyse Nasjonalt barnehofteregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets navn Databehandlingsansvarlig Leder i registeret Øvrige

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr egisterets

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Hva kan dekningsgradsanalysene brukes til?

Hva kan dekningsgradsanalysene brukes til? Hva kan dekningsgradsanalysene brukes til? Erfaringer fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) v/leder Guro L. Andersen, spes i pediatri, PhD, SiV og 1.amanuensis, DMF, NTNU Hva er cerebral parese?

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Evaluering og planlegging av dekningsgradsanalyser. 25.02.2015 NPR, Trondheim

Evaluering og planlegging av dekningsgradsanalyser. 25.02.2015 NPR, Trondheim Evaluering og planlegging av dekningsgradsanalyser 25.02.2015 NPR, Trondheim Oversikt Dekningsgradssystemet Foranledning og etablering Arbeidsoppgaver Produksjon Mulige tiltak Tilgjengeliggjøring av resultater

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen 15.10.2014 Heidi Talsethagen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) SKDE - nasjonalt servicemiljø Opprettet 2004 Opprinnelig

Detaljer

Offentliggjøring fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)

Offentliggjøring fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) Offentliggjøring fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) Helsedirektoratet 15. desember 2014 v/leder Guro L. Andersen, spes i pediatri, PhD, SiV og 1.amanuensis, DMF, NTNU Hva er cerebral parese?

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2305 Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Utgitt: April 2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

From bench to bedside er det oppnåelig?

From bench to bedside er det oppnåelig? Utredning av klinisk relevant tilbakemelding fra NPR - Et prosjekt i samarbeid med avdeling statistikk From bench to bedside er det oppnåelig? Nasjonalt 2013 Tom og Øyvind helseregisterprosjekt Christensen

Detaljer

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Inger Johanne Bakken 1, Christian Lycke Ellingsen 1, Anne Gro Pedersen 1, Lilian Leistad 2, Jonas Minet Kinge 1, Marta Ebbing 1,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen /

Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen / Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen oyc@shdir.no 24 16 35 46 / 922 99 322 Innhold Bakgrunn for et personidentifisert NPR Personvern, sikkerhet og nye rapporteringsrutiner Videreutvikling

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre

Rettslig regulering av helseregistre Rettslig regulering av helseregistre HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 27. april 2016 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering/ FIKS Felles innføring

Detaljer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april 2010 Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og nye PPT-mal utfordringer Data og informasjonsflyt for indikatorer Hvordan utvikler vi indikatorer? Kan

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese Rapport IS-2267 Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse for Cerebral pareseregisteret i Norge og Norsk pasientregister

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer Ønskes utlevert; Sett kryss FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Fra: Helse Nord RHF

Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Fra: Helse Nord RHF NOTAT Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Fra: Helse Nord RHF Variasjon i helsetjenesteforbruk orientering om Helseatlas.no, et pilotprosjekt fra Helse Nord RHF

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2210 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer