Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister"

Transkript

1 Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

2 Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2222 Saksnummer: 14/1036 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet Avdeling Norsk pasientregister Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Rapporten kan lastes ned elektronisk fra Helsedirektoratet: Robert Wiik, seniorrådgiver Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd: Valborg Baste, biostatistiker, PhD Knut Fjeldsgaard, overlege Lars Engebretsen, overlege, professor Lars-Petter Granan, overlege Illustrasjon: Utgitt i samarbeid med: Corbis Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

3 FORORD Rapporten fra analysen av dekningsgraden til Nasjonalt Korsbåndregister er utarbeidet i fellesskap av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd og Helsedirektoratets avdeling Norsk pasientregister. Følgende personer ved Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd har deltatt i arbeidet: Valborg Baste, biostatistiker, PhD Knut Fjeldsgaard, overlege Lars Engebretsen, overlege, professor Lars-Petter Granan, overlege Norsk pasientregister ved Robert Wiik har vært ansvarlig for rapporten. 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 5 SAMMENDRAG 7 1. HJEMMELSGRUNNLAG 8 2. DATAGRUNNLAG Nasjonalt Korsbåndregister Norsk pasientregister 9 3. FORSKJELLER MELLOM REGISTRENE Dataenhet Identifisering av primæroperasjoner og revisjoner Operasjoner samme dag og koding av legemsside Sykehusnavn Avvik i sykehusnavn 12 3

5 INNHOLD 3.6 Fødselsnummer KOBLING AV REGISTRENE DEKNINGSGRADSANALYSER Grunndata Korsbåndoperasjoner Primæroperasjoner Revisjoner Analyser uten NCSP-kode NGT DISKUSJON Hovedfunn Korsbåndoperasjoner Primæroperasjoner og revisjoner VEDLEGGSTABELL 24 4

6 INNLEDNING Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 og er forankret i Helsedirektoratets avdeling Norsk pasientregister (NPR). Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har hovedansvar for administrasjon og prioritering av søknader om dekningsgradsanalyser fra medisinske kvalitetsregistre. NPR gjennomfører analysene og har ansvar for å utarbeide rutiner og registerspesifikke maler som muliggjør oppdateringer av sammenstilling og analyse. Juridiske vurderinger, logistikk og kvalitetssikring for dekningsgradsanalysesystemet vil skje i henhold til NPRs vanlige rutiner. 1 For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, er det avgjørende at flest mulig av de aktuelle observasjonene (pasienter, diagnoser, operasjoner) blir registrert. Behovet for informasjon om individbasert dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregister har blitt tatt opp i Nasjonalt helseregisterprosjekt og Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Nasjonalt korsbåndregister er del av Nasjonalt register for leddproteser (NRL) som drives av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Registeret er godkjent av Helseog omsorgsdepartementet som nasjonalt kvalitetsregister. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig. Registeret er samtykkebasert og registrering skjer ved bruk av papirbaserte meldinger. 2 I rapporten brukes forkortelsen Korsbåndregisteret i tekst, mens NK brukes i tabellene. Korsbåndregisteret mottar papirskjema med informasjon om hvert enkelt inngrep. Norsk pasientregister er et sentralt helseregister og dekker hele den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. NPR publiserer nasjonale aktivitets- og ventelistetall basert på innrapporterte data. I somatisk sektor brukes innrapporterte aktivitetsdata i ordningene for aktivitetsbasert finansiering, samt til forsknings- og styringsformål. Somatiske data blir DRGgruppert og, ved avdelingsoverføringer, aggregert til sykehusopphold. Registeret er ikke samtykkebasert og data rapporteres elektronisk. NPR har egen forskrift, Norsk pasient- 1 Se 2 Se 5

7 INNLEDNING registerforskriften. 3 NPR mottar i prinsippet opplysninger om alle opphold for alle pasienter fra hver rapporterende enhet. 3 Se 6

8 SAMMENDRAG Dekningsgraden for korsbåndoperasjoner generelt er relativt høy, med dekningsgrader på 78,1 prosent for Korsbåndregisteret og 83,5 prosent for NPR. Et stort antall operasjoner i Korsbåndregisteret som trolig er privatbetalte, og NPR ikke har informasjon om, påvirker imidlertid dekningsgraden. Ekskluderes disse fra materialet synker dekningsgraden for Korsbåndregisteret til 76,7 prosent, mens den for NPR blir betydelig høyere. NPR vil da ha dekningsgrad for offentlig finansierte opphold på 97,5 prosent. Det er vanskelig å beregne presise dekningsgrader for primæroperasjoner og revisjoner, da NCSP-kodene ikke kan brukes til å klassifisere type operasjon i data fra NPR. Usikkerhet om NPRoppholdenes operasjonstype medfører at det for Korsbåndregisteret blir usikkert hva som skal inngå i nevneren i utregningen av dekningsgraden. For NPR gjelder denne usikkerheten summene i både nevner og teller. Arbeidet med dekningsgradsanalysen har gitt verdifull kunnskap om kvalitet og kompletthet i både Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister. 7

9 1. HJEMMELSGRUNNLAG I henhold til Norsk pasientregisterforskriften 1-2b er et av NPRs formål å «danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre.» Videre åpner 3-7 for at «Norsk pasientregister kan tilrettelegge og utlevere relevante og nødvendige opplysninger til sykdomsog kvalitetsregistre for etablering og kvalitetskontroll.» Kvalitetsregistrene skal ha selvstendig hjemmel, enten i konsesjon eller forskrift, for å behandle opplysninger fra Norsk pasientregister. Datatilsynet innvilget Korsbåndregisterets søknad om endring av konsesjonsvilkår, jf. Datatilsynets brev av i sak 04/ /JTA. Helse- og omsorgsdepartementet har videre innvilget dispensasjon fra taushetsplikten etter helsepersonelloven 29b for å koble personidentifiserbare helseopplysninger fra NPR med personidentifiserbare helseopplysninger fra Korsbåndregisteret, jf. Helse- og omsorgs-departementets brev av i sak /ASD. Data kunne følgelig overføres fra NHBR til NPR. 8 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

10 2. DATAGRUNNLAG 2.1 Nasjonalt Korsbåndregister NPR mottok kliniske opplysninger og opplysninger om fødselsnummer i to separate forsendelser fra Korsbåndregisteret. Ved mottak i NPR ble fødselsnummer kryptert. Kryptert fødselsnummer («NPRid») ble deretter koblet med aktivitetsdatafilen ved hjelp av løpenummeret fra Korsbåndregisteret. I tilfeller hvor pasientens fødselsnummer ikke tidligere er registrert i NPR, kan ikke NPRid tildeles. NPR benyttet da pasientens løpenummer i Korsbåndregisteret som erstatning for NPRid. Konsekvensen var at disse pasientene måtte kobles mot NPR ved hjelp av andre opplysninger enn fødselsnummer. Data fra Korsbåndregisteret inneholdt i tillegg til pasientens fødselsnummer, kjønn og fødselsår også opplysninger om behandlende sykehus, dato og år for operasjonen, om inngrepet var en primæroperasjon eller revisjon (reoperasjon) og på hvilken legemsside inngrepet var utført. 2.2 Norsk pasientregister NPR trakk ut opplysninger fra nasjonale somatiske data for perioden basert på kodeoversikten i tabell 1. Avdelingsopphold som henger sammen i tid ved samme rapporteringsenhet blir aggregert til et sykehusopphold. I aggregeringslogikken blir ikke alle prosedyrekodene fra avdelingsoppholdene kopiert til sykehusoppholdet. I hele den aktuelle perioden gjelder dette prosedyrekoder fra 92 avdelingsopphold. De ble lagt til datagrunnlaget for dekningsgradsanalysen. Ved manglende innrapportering av fødselsnummer til NPR erstattes NPRid med pasientens unike løpenummer innenfor hver rapporteringsenhet. Dette er standard rutine i NPR. Slike tilfeller tas med i den videre analysen, da det testes for samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og datoer hvis fødselsnummer ikke er rapportert. Datagrunnlag 9

11 Tabell 1. NCSP-koder for primæroperasjoner og revisjoner av korsbånd, NCSP-koder Tekst NGE 11 Åpen deling eller eksisjon av fremre korsbånd NGE 12 Åpen deling eller eksisjon av bakre korsbånd NGE 15 Endoskopisk deling eller eksisjon av fremre korsbånd NGE 16 Endoskopisk deling eller eksisjon av bakre korsbånd NGE 21 Åpen sutur eller reinserering av fremre korsbånd NGE 22 Åpen sutur eller reinserering av bakre korsbånd NGE 25 Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd NGE 26 Endoskopisk sutur eller reinserering av bakre korsbånd NGE 31 Åpen transposisjon av fremre korsbånd NGE 32 Åpen transposisjon av bakre korsbånd NGE 35 Endoskopisk transposisjon av fremre korsbånd NGE 36 Endoskopisk transposisjon av bakre korsbånd NGE 41 Åpen rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale NGE 42 Åpen rekonstruksjon av bakre korsbånd uten protesemateriale NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale NGE 46 Endoskopisk rekonstruksjon av bakre korsbånd uten protesemateriale NGE 51 Åpen rekonstruksjon av fremre korsbånd med protesemateriale NGE 52 Åpen rekonstruksjon av bakre korsbånd med protesemateriale NGE 55 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd med protesemateriale NGE 56 Endoskopisk rekonstruksjon av bakre korsbånd med protesemateriale NGE 91 Annen åpen operasjon på fremre korsbånd NGE 92 Annen åpen operasjon på bakre korsbånd NGE 95 Annen endoskopisk operasjon på fremre korsbånd NGE 96 Annen endoskopisk operasjon på bakre korsbånd NGT 19 Mobilisering av kneledd NGU 69 Fjerning av ligamentprotese fra kne el legg 10 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

12 3. FORSKJELLER MELLOM REGISTRENE 3.1 Dataenhet Betegnelsen «inngrep» brukes om én dataenhet i Korsbåndregisteret, mens «opphold» (eller «episode») brukes om én dataenhet i NPR. Dette betyr at hvis det i samme seanse gjøres inngrep i begge knær registreres dette som to inngrep i Korsbåndregisteret, men bare ett opphold i data som innrapporteres til NPR. 3.2 Identifisering av primæroperasjoner og revisjoner I Korsbåndregisteret er korsbåndoperasjoner delt i primæroperasjoner og revisjoner. Det er ikke mulig å skille operasjonstypene ved hjelp av NCSP-koder i NPR. Korsbåndregisteret ønsket likevel at det om mulig ble gjort analyser for de to typene operasjon hver for seg. I de tilfeller der data fra Korsbåndregisteret og NPR kan kobles, har vi som utgangspunkt at Korsbåndsregisterets klassifisering av inngrepet er korrekt. Den største utfordringen i analysen er NPR-opphold som ikke kan kobles, da vi ikke vet om de er primæroperasjoner eller revisjoner. Dekningsgrad kan derfor bare beregnes for korsbåndoperasjoner generelt. Imidlertid blir det gjort andre analyser av primæroperasjoner og revisjoner. 3.3 Operasjoner samme dag og koding av legemsside I Korsbåndregisteret var fire pasienter registrert med to operasjoner samme dag. Alle fire fikk utført primæroperasjon og revisjon samme dag. 12 andre pasienter var registrert med to operasjoner i løpet av én måned. 44 pasienter i NPR, inkludert 6 samme dag, hadde to opphold med korsbåndoperasjon innenfor en periode på 31 dager. Dette kan for eksempel være ny innleggelse på grunn av postoperativ infeksjon. Siden slike inngrep/opphold utgjør et lite volum sammenliknet med det totale antallet i Korsbåndregisteret og NPR, tas det ikke spesielle hensyn i den videre håndteringen av data. De er med i analysen på lik linje med øvrige inngrep/opphold. I Korsbåndregisteret er variabelen «side» kodet med verdiene «høyre» og «venstre» for alle inngrep med unntak av to. Disse var kodet med verdi 9. I NPR var tilleggskodene for legemsside i Forskjeller mellom registrene 11

13 NCSP-kodeverket, ZXA 00 Høyre side og ZXA 05 Venstre side, benyttet i liten grad. 424 opphold var kodet med ZXA 00, mens 364 opphold var kodet med ZXA 05, noe som utgjør henholdsvis 4,1 og 3,5 prosent av totalantallet. 16 opphold var kodet med både ZXA 00 og ZXA Sykehusnavn Før analysene ble det laget felles navn på sykehusene eller behandlingsstedene. Betegnelsene som benyttes for behandlende enhet er i mange tilfeller forskjellige i de to registrene. Detaljeringsgraden er ulik og NPR har derfor arbeidet for å øke detaljeringsnivået slik at behandlingsstedene lettere kan sammenlignes i dekningsgradsanalysen. De fleste sykehus rapporterer til NPR på et nivå som sammenfaller med helseforetaksnivået. Rapporteringsenheter som rapporterer for hele foretaket, slik som f.eks. Helse Bergen, er imidlertid i de fleste tilfeller mulig å splitte ved hjelp av rapporterte avdelings- eller behandlingsstedkoder. Rapporteringsenheter som ikke koder behandlingssted godt nok eller som har tverrgående avdelingsstruktur kan ikke splittes. Der man i NPR-data ikke kan dele rapporteringsenheten i mer detaljerte behandlingssteder er sykehuset kalt det samme som helseforetaket med «kan ikke splittes» i parentes, f.eks. «Sykehuset i Vestfold (kan ikke splittes)». Kodingen av behandlingssted varierer fra år til år, så man vil for enkelte sykehus få brudd i tidsserien. For å få en sammenlignbar tidsserie står sykehusnavnene slik de var i 2012, som er det siste året som er med i denne analysen. F.eks. var Kongsberg sykehus del av Blefjell sykehus fram til 2009, mens sykehuset i 2010 ble en del av det nyopprettede Vestre Viken. Følgelig benyttes betegnelsen Vestre Viken Kongsberg i hele perioden fra 2008 til Avvik i sykehusnavn Det ble sjekket for samsvar i sykehus registrert i NPR og Korsbåndregisteret. Det ble funnet avvik for 17 pasienter. Sju av disse var avvik innenfor samme helseforetak og regnes ikke som noen stor feil. Slike avvik kan oppstå siden mange rapporteringsenheter består av flere behandlingssteder og aggregerte sykehusopphold er datagrunnlag. Ti tilfeller var registrert ved ulike helseforetak. Liste med oversikt over pasientenes sykehus og løpenummer ble sendt til kontroll hos Korsbåndregisteret og det ble bekreftet at NPRs registrering var korrekt for de ti. 3.6 Fødselsnummer Korsbåndsregisteret har fødselsnummer for alle sine inngrep. Med unntak for 95 pasienter kunne alle fødselsnumre fra Korsbåndregisteret kobles med NPRid. Det innebærer at fødselsnummer for alle pasienter utenom 95 er rapportert til NPR, men garanterer ikke nødvendigvis at korsbåndoperasjonen kan kobles i dekningsgradsanalysen. Fødselsnummeret kan være sendt inn fra et annet sykehus eller en annen sektor som rapporterer til NPR. 12 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

14 I NPR manglet fødselsnummer for 549 pasienter. 73,6 prosent av disse var registrert med aktivitet i 2008 og De aller fleste som manglet fødselsnummer var pasienter ved private sykehus, som for nevnte år hadde en underrapportering av fødselsnummer. Forskjeller mellom registrene 13

15 4. KOBLING AV REGISTRENE I koblingen ble data fra Korsbåndregisteret for perioden sammenstilt med datauttrekket fra NPR fra samme periode. Det ble laget en analysefil som inneholdt informasjon om alle dataenheter fra begge registerkilder, det vil si både primæroperasjoner og revisjoner fra Korsbåndregisteret og NPR-opphold med prosedyrekodene fra tabell 1. Det totale antallet er definert som summen av inngrep registrert kun i Korsbåndregisteret, opphold registrert kun i NPR og inngrep/opphold registrert i begge registrene. Data ble koblet etter følgende kriterier: 1. Samsvar i fødselsnummer og eksakte datoer 2. Samsvar i fødselsnummer og inntil én uke i avvik 3. Samsvar i fødselsnummer og mellom 7 og 31 dager i avvik 4. Samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og eksakte datoer 5. Samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og inntil én uke i avvik 6. Samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og mellom 7 og 31 dager i avvik De tre siste trinnene ble bare gjennomført hvis kryptert fødselsnummer manglet i NPR. Korsbånd-registeret registrerer kun personer med gyldig fødselsnummer. I alle par av koblede enheter fra de to registrene ble kun én enhet innenfor hvert par med i den videre analysen. Da man ut i fra NCSP-kodene ikke kan vite hvilke NPR-opphold som er primære og hvilke som er revisjoner ble det først gjort en analyse på hele materialet. Der det var sammenfall i kriterier for kobling ble informasjon om primæroperasjon og revisjon fra Korsbåndregisteret brukt til å klassifisere NPR-oppholdene. Dette ble gjort siden kodingen av NPR-oppholdene i seg selv ikke kunne angi hva slags type operasjon som var utført. Gjennom hele sammenstillingsprosessen ble alle opphold fra Korsbåndregisteret og NPR beholdt. Det ble laget en variabel som anga om Korsbåndregisteret eller NPR var kilde for oppholdet. I den endelige analysefila ble det laget en ny variabel med følgende kategorier: Kun registrert i Korsbåndregisteret Kun registrert i NPR Registrert i både NPR og Korsbåndregisteret 14 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

16 I siste kategori regnes opphold fra NPR som dubletter, slik at forekomstene ikke telles dobbelt i analysene. Dekningsgradene regnes ut slik: 93,4 prosent av de inngrepene/oppholdene registrert i begge registre ble koblet med basis i fødselsnummer og eksakt dato. 5,2 prosent ble koblet ved samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og eksakte datoer. Til sammen 1,4 prosent av operasjonene ble koblet ved hjelp av andre kriterier. Kobling av registrene 15

17 5. DEKNINGSGRADSANALYSER 5.1 Grunndata Som tabell 2 viser, var det en liten vekst i antall primæroperasjoner registrert i Korsbåndregisteret, fra i 2008 til i Antallet var imidlertid høyest i 2009 og Det ble registrert nesten dobbelt så mange revisjoner i Korsbåndregisteret i 2012 som i I og med at vi ikke er i stand til å skille mellom primæroperasjoner og revisjoner i NCSPdata er det ikke mulig å se tilsvarende trender i NPR. Antall i NPR med de aktuelle NCSP-kodene sank fra i 2008 til i Tabell 2. Antall registrerte inngrep/opphold i hvert register per kilde, type operasjon og år Kilde Type operasjon Total NK Primæroperasjon Revisjon Totalt NPR Korsbåndoperasjoner Første steg i analysen er å vurdere dekningsgraden for korsbåndoperasjoner generelt, uavhengig av om det er primæroperasjoner eller revisjoner. Da vi ikke vet hvilke av de ukoblede NPRoppholdene som er primæroperasjoner og hvilke som er revisjoner, er det ikke mulig å regne ut reelle dekningsgrader per operasjonstype. Ulike tilnærminger til hvordan vi kan estimere dekningsgrader for primæroperasjoner og revisjoner vil bli diskutert i de neste kapitlene. I Korsbåndregisteret og NPR var det til sammen inngrep/opphold av operasjonene var registrert i Korsbåndregisteret, noe som gir en dekningsgrad på 78,1 prosent. NPRs dekningsgrad var 83,5 prosent. Som tabell 3 viser, var det operasjoner i Korsbåndregisteret som ikke kunne kobles med NPR-opphold av de ukoblede operasjonene var registrert ved private sykehus og de fleste av dem er privatfinansierte. Private sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak (RHF) har pliktig rapportering til NPR og det er liten grad av underrapportering av offentlig finansierte opphold. RHF-ene bruker blant annet data rapportert til NPR i sin oppfølging og kontroll av avtalene. De fleste private sykehus som rapporterer til Korsbåndregisteret rapporterer samtidig 16 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

18 offentlig finansierte opphold til NPR. Datagrunnlaget fra de to registrene blir mer sammenlignbart om en holder ukoblede operasjoner ved private sykehus utenfor. Det mest ryddige vil være å ekskludere slike operasjoner fra både Korsbåndregisteret og NPR. Som følge av justeringen av datagrunnlaget synker dekningsgraden for Korsbåndregisteret fra 78,1 til 76,7 prosent, mens den for NPR øker til 97,5 prosent. I tråd med tidligere praksis for beregning av dekningsgrad bør det imidlertid være sammenstillingen som inkluderer alle typer sykehus som bør regnes som den offisielle dekningsgraden NPR-opphold kunne ikke kobles med inngrep rapportert til Korsbåndregisteret. Hyppigst forekommende NCSP-koder i disse oppholdene var NGT 19 Mobilisering av kneledd (1 181) og NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale (795). I gjennomsnitt var hvert NPR-opphold registrert med 2,4 NCSP-koder. Det knytter seg usikkerhet til om NCSP-koden NGT 19 Mobilisering av kneledd bør inkluderes i analysene, eller ikke. Se mer i kapittel 5.5 nedenfor. Dekningsgradene per sykehus og år som presenteres i tabell 10, tar utgangspunkt i data som ikke er delt i primæroperasjoner og revisjoner. Dekningsgraden for Korsbåndregisteret varierer mellom 75,1 og 80,6 prosent i perioden NPR har dekningsgrad på 91,5 i 2008, men denne synker til 72,0 i Antall og andel privatfinansierte operasjoner i Korsbåndregisteret kan være en del av forklaringen. Vi vet imidlertid ikke hvilke operasjoner i Korsbåndregisteret som er privatfinansierte og hvilke som er offentlig finansierte. Det var også variasjoner i dekningsgrad mellom sykehus. Mange sykehus var registrert med få registrerte operasjoner/opphold, så kun de med til sammen over 100 tilfeller i løpet av vil kommenteres her. Lovisenberg diakonale sykehus, Helse Nord-Trøndelag Levanger og Helse Førde Lærdal hadde dekningsgrad på under 50 prosent i Korsbåndregisteret i hele perioden. Sykehuset Østfold, Vestre Viken Drammen og Helse Finnmark Klinikk Hammerfest lå også relativt lavt med dekningsgrader på om lag 60 prosent i samme periode. Enkelte år var det også noen private sykehus som hadde lav dekningsgrad. For offentlige sykehus i NPR var det Lovisenberg diakonale sykehus, , som hadde lavest dekningsgrad. Generelt var det svært høye dekningsgrader for offentlige sykehus i NPR. Når det gjelder private sykehus var det større variasjon. Som diskutert ovenfor er årsaken trolig at det er snakk om privatfinansierte korsbåndoperasjoner som er registrert i Korsbåndregisteret, men som NPR ikke har hjemmel til å motta. Årsvariasjoner kan også forekomme på grunn av endringer i innholdet i avtalene de private sykehusene inngår med RHF-ene. Dekningsgradsanalyser 17

19 Tabell 3. Dekningsgrad for korsbåndoperasjoner, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR ,1 % 83,5 % NK NPR u/private sykehus* ,7 % 97,5 % * Koblede operasjoner beholdes 5.3 Primæroperasjoner I alt primære korsbåndoperasjoner var registrert i Korsbåndregisteret i perioden Videre var det opphold med NCSP-koder for korsbåndoperasjon registrert i NPR i samme periode. Som tidligere diskutert er det ikke mulig å vite hva slags operasjon som ble utført ut i fra prosedyrekodene. Hvis man inkluderer alle NPR-opphold som primæroperasjoner vil det samlede datasettet for slike inngrep bestå av operasjoner. Under denne forutsetningen vil Korsbåndregisteret ha en dekningsgrad på 76,6 prosent for primæroperasjoner, mens NPR vil ha en dekningsgrad på 84,1 prosent. Ved gyldig kobling mellom registrene kan opplysninger fra Korsbåndregisteret benyttes til å klassifisere type operasjon. Det er grunn til å tro at kategoriseringen av operasjoner i Korsbåndregisteret er av god kvalitet. En feilkilde kan være feil utfylling av registreringsskjema, 4 en annen feil ved overføring fra papirskjema til elektronisk format. Hyppigst forekommende NCSP-kode for opphold som lar seg koble mot Korsbåndregisterets primæroperasjoner var NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale (6 141). Hvert koblet opphold hadde i gjennomsnitt 2,8 NCSP-koder. En større utfordring er at vi ikke vet hvilke av de ukoblede oppholdene fra NPR som var primæroperasjoner eller revisjoner. I Korsbåndregisteret var om lag 92 prosent av inngrepene registrert som primæroperasjoner. Ved å anta at det samme er tilfelle i NPR kan man estimere at opphold var primæroperasjoner. Etter samme logikk vil det være åtte prosent eller 218 revisjoner i materialet fra NPR. I og med at de fleste operasjoner i Korsbåndregisteret er primære vil ikke dekningsgradene med og uten estimert antall primæroperasjoner skille seg så mye fra hverandre. Tabell 4. Estimert dekningsgrad for primæroperasjoner, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR (alle) ,6 % 84,1 % NK NPR (estimert antall) ,1 % 83,8 % 4 Se 18 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

20 Selv om vi ikke er i stand til å regne ut separate dekningsgrader for primæroperasjoner, tyder resultatene på at de primæroperasjonene som er registrert i Korsbåndregisteret er riktige. Operasjonene som er registrert gjenfinnes i stor grad i NPR. Det at vi finner igjen av (summen av kategoriene «Kun NK» og «Begge» i tabell 4) av primæroperasjonene i Korsbåndregisteret, tilsvarende 79,2 prosent, i NPR er en bekreftelse på god kvalitet i innrapporterte data. Ekskluderer vi ukoblede operasjoner ved private sykehus, blir antallet som lar seg koble med NPR av Koblingsandelen stiger da til 97,5 prosent. Omfanget av manglende operasjoner og kompletthet kan vi dessverre ikke si noe om. 5.4 Revisjoner 787 revisjoner var registrert i Korsbåndregisteret i perioden av dem kunne kobles mot NPR-opphold. På samme måte som for primæroperasjoner er det vanskelig å vite hva slags type operasjon som inngår i de ukoblede NPR-oppholdene. Hvis man inkluderer alle NPR-opphold som revisjoner vil det samlede datasettet for slike inngrep bestå av operasjoner. Da de ukoblede NPR-oppholdene står for en stor andel av totalen blir dekningsgraden for revisjoner i Korsbåndregisteret under denne forutsetningen kunstig lav. Gitt at alle de oppholdene som kun er i NPR er revisjoner, vil Korsbåndregisteret ha en dekningsgrad på 22,4 prosent og NPR 94,3 prosent. Mer realistisk er det at andel revisjoner kan ligge på om lag åtte prosent av totalantallet, jf. diskusjonen i forrige kapittel. Etter denne justeringen øker dekningsgraden for Korsbåndregisteret til 78,3 prosent. Dekningsgraden for NPR blir 80,1 prosent. Hyppigst forekommende NCSP-koder for opphold som lar seg koble mot Korsbåndregisterets revisjoner var NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale (493), ZZB 10 Transplantat av semitendinosussene (146) og NGU 49 Fjerning av osteosyntesemateriale fra kne eller legg (133). Hvert koblet opphold hadde i gjennomsnitt 3,1 NCSP-koder. Tabell 5. Estimert dekningsgrad for revisjoner, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR (alle) ,4 % 94,3 % NK NPR (estimert antall) ,3 % 80,1 % 587 av 787 revisjoner, eller 74,6 prosent, i Korsbåndregisteret gjenfinnes i NPR. Ekskluderer vi ukoblede operasjoner ved private sykehus i Korsbåndregisteret er andelen som lar seg koble med NPR 89,2 prosent. I likhet med for primæroperasjoner viser dette god kvalitet i innrapporterte data til Korsbåndregisteret. Dessverre kan vi heller ikke for revisjonene vite hvor mange operasjoner som eventuelt mangler i Korsbåndregisteret. Dekningsgradsanalyser 19

21 5.5 Analyser uten NCSP-kode NGT 19 NCSP-koden NGT 19 Mobilisering av kneledd kan også brukes for andre tilstander enn korsbåndoperasjoner. Imidlertid er det ikke mulig å si hvor mange dette gjelder. Etter ønske fra Korsbåndregisteret er det derfor laget en analyse hvor NGT 19 er tatt ut av datagrunnlaget. Tallene for Korsbåndregisteret som presenteres i tabell 6 nedenfor er de samme som i tabell 2, mens NPR-opphold registrert med NCSP-kode NGT 19 er tatt ut av datagrunnlaget. Tabell 6. Antall registrerte inngrep/opphold i hvert register per kilde, type operasjon og år uten NPRopphold med NGT 19. Kilde Type operasjon Total NK Primæroperasjon Revisjon Totalt NPR De tre tabellene nedenfor tilsvarer tabell 3, 4 og 5, med unntak av at NGT 19 er ekskludert. Ved eksklusjon av koden endrer dekningsgraden, inkludert ukoblede operasjoner ved private sykehus, seg fra 78,1 til 86,0 for Korsbåndregisteret og fra 83,5 til 81,8 prosent for NPR. Tabell 7. Dekningsgrad for korsbåndoperasjoner uten NPR-opphold med NGT 19, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR ,0 % 81,8 % NK NPR u/private sykehus* ,1 % 97,2 % * Koblede operasjoner beholdes I analysene der antallet per type operasjon i NPR ble forsøkt estimert, økte dekningsgraden for både primæroperasjoner og revisjoner etter eksklusjon av NGT 19. Dekningsgraden for primæroperasjoner i Korsbåndregisteret økte fra 78,1 til 85,9 prosent, mens dekningsgraden for revisjoner økte fra 78,3 til 86,1 prosent. Dekningsgradene for NPR ble redusert med 1,7 og 2,1 prosentpoeng for hhv. primæroperasjoner og revisjoner. Tabell 8. Estimert dekningsgrad for primæroperasjoner uten NPR-opphold med NGT 19, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR (alle) ,9 % 82,3 % NK NPR (estimert antall) ,9 % 82,1 % 20 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr egisterets

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2210 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak LEIF IVAR HAVELIN, OVE FURNES, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESSEN OG ANNE MARIE FENSTAD HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Tema 1. Om Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Definisjoner Formål, aktører, funksjon

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR =

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR = Dekningsgradsanalyse Nasjonalt barnehofteregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets navn Databehandlingsansvarlig Leder i registeret Øvrige

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Lars B. Engesæter, Jan-Erik Gjertsen, Eva Dybvik og Lise B. Kvamsdal 20.09.2016 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt hoftebruddregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kvalitetsregisterets navn

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Tittel Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese Rapport IS-2267 Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse for Cerebral pareseregisteret i Norge og Norsk pasientregister

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2305 Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Utgitt: April 2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2016-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 22. desember

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen /

Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen / Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen oyc@shdir.no 24 16 35 46 / 922 99 322 Innhold Bakgrunn for et personidentifisert NPR Personvern, sikkerhet og nye rapporteringsrutiner Videreutvikling

Detaljer

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR =

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR = Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt register for leddproteser 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2444 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2015 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2015. Utgitt: Februar

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 Riksrevisjonens koderevisjon 2009 revisjon av ISF- tilskuddet for 2008 Dokument 3:2 (2009-2010) Beate Seim Midtlien DRG-forum 10. mars 2010 Hva jeg skal snakke om Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan

Detaljer