Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister"

Transkript

1 Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

2 Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2222 Saksnummer: 14/1036 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet Avdeling Norsk pasientregister Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Rapporten kan lastes ned elektronisk fra Helsedirektoratet: Robert Wiik, seniorrådgiver Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd: Valborg Baste, biostatistiker, PhD Knut Fjeldsgaard, overlege Lars Engebretsen, overlege, professor Lars-Petter Granan, overlege Illustrasjon: Utgitt i samarbeid med: Corbis Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

3 FORORD Rapporten fra analysen av dekningsgraden til Nasjonalt Korsbåndregister er utarbeidet i fellesskap av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd og Helsedirektoratets avdeling Norsk pasientregister. Følgende personer ved Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd har deltatt i arbeidet: Valborg Baste, biostatistiker, PhD Knut Fjeldsgaard, overlege Lars Engebretsen, overlege, professor Lars-Petter Granan, overlege Norsk pasientregister ved Robert Wiik har vært ansvarlig for rapporten. 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 5 SAMMENDRAG 7 1. HJEMMELSGRUNNLAG 8 2. DATAGRUNNLAG Nasjonalt Korsbåndregister Norsk pasientregister 9 3. FORSKJELLER MELLOM REGISTRENE Dataenhet Identifisering av primæroperasjoner og revisjoner Operasjoner samme dag og koding av legemsside Sykehusnavn Avvik i sykehusnavn 12 3

5 INNHOLD 3.6 Fødselsnummer KOBLING AV REGISTRENE DEKNINGSGRADSANALYSER Grunndata Korsbåndoperasjoner Primæroperasjoner Revisjoner Analyser uten NCSP-kode NGT DISKUSJON Hovedfunn Korsbåndoperasjoner Primæroperasjoner og revisjoner VEDLEGGSTABELL 24 4

6 INNLEDNING Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 og er forankret i Helsedirektoratets avdeling Norsk pasientregister (NPR). Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har hovedansvar for administrasjon og prioritering av søknader om dekningsgradsanalyser fra medisinske kvalitetsregistre. NPR gjennomfører analysene og har ansvar for å utarbeide rutiner og registerspesifikke maler som muliggjør oppdateringer av sammenstilling og analyse. Juridiske vurderinger, logistikk og kvalitetssikring for dekningsgradsanalysesystemet vil skje i henhold til NPRs vanlige rutiner. 1 For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, er det avgjørende at flest mulig av de aktuelle observasjonene (pasienter, diagnoser, operasjoner) blir registrert. Behovet for informasjon om individbasert dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregister har blitt tatt opp i Nasjonalt helseregisterprosjekt og Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Nasjonalt korsbåndregister er del av Nasjonalt register for leddproteser (NRL) som drives av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Registeret er godkjent av Helseog omsorgsdepartementet som nasjonalt kvalitetsregister. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig. Registeret er samtykkebasert og registrering skjer ved bruk av papirbaserte meldinger. 2 I rapporten brukes forkortelsen Korsbåndregisteret i tekst, mens NK brukes i tabellene. Korsbåndregisteret mottar papirskjema med informasjon om hvert enkelt inngrep. Norsk pasientregister er et sentralt helseregister og dekker hele den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. NPR publiserer nasjonale aktivitets- og ventelistetall basert på innrapporterte data. I somatisk sektor brukes innrapporterte aktivitetsdata i ordningene for aktivitetsbasert finansiering, samt til forsknings- og styringsformål. Somatiske data blir DRGgruppert og, ved avdelingsoverføringer, aggregert til sykehusopphold. Registeret er ikke samtykkebasert og data rapporteres elektronisk. NPR har egen forskrift, Norsk pasient- 1 Se 2 Se 5

7 INNLEDNING registerforskriften. 3 NPR mottar i prinsippet opplysninger om alle opphold for alle pasienter fra hver rapporterende enhet. 3 Se 6

8 SAMMENDRAG Dekningsgraden for korsbåndoperasjoner generelt er relativt høy, med dekningsgrader på 78,1 prosent for Korsbåndregisteret og 83,5 prosent for NPR. Et stort antall operasjoner i Korsbåndregisteret som trolig er privatbetalte, og NPR ikke har informasjon om, påvirker imidlertid dekningsgraden. Ekskluderes disse fra materialet synker dekningsgraden for Korsbåndregisteret til 76,7 prosent, mens den for NPR blir betydelig høyere. NPR vil da ha dekningsgrad for offentlig finansierte opphold på 97,5 prosent. Det er vanskelig å beregne presise dekningsgrader for primæroperasjoner og revisjoner, da NCSP-kodene ikke kan brukes til å klassifisere type operasjon i data fra NPR. Usikkerhet om NPRoppholdenes operasjonstype medfører at det for Korsbåndregisteret blir usikkert hva som skal inngå i nevneren i utregningen av dekningsgraden. For NPR gjelder denne usikkerheten summene i både nevner og teller. Arbeidet med dekningsgradsanalysen har gitt verdifull kunnskap om kvalitet og kompletthet i både Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister. 7

9 1. HJEMMELSGRUNNLAG I henhold til Norsk pasientregisterforskriften 1-2b er et av NPRs formål å «danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre.» Videre åpner 3-7 for at «Norsk pasientregister kan tilrettelegge og utlevere relevante og nødvendige opplysninger til sykdomsog kvalitetsregistre for etablering og kvalitetskontroll.» Kvalitetsregistrene skal ha selvstendig hjemmel, enten i konsesjon eller forskrift, for å behandle opplysninger fra Norsk pasientregister. Datatilsynet innvilget Korsbåndregisterets søknad om endring av konsesjonsvilkår, jf. Datatilsynets brev av i sak 04/ /JTA. Helse- og omsorgsdepartementet har videre innvilget dispensasjon fra taushetsplikten etter helsepersonelloven 29b for å koble personidentifiserbare helseopplysninger fra NPR med personidentifiserbare helseopplysninger fra Korsbåndregisteret, jf. Helse- og omsorgs-departementets brev av i sak /ASD. Data kunne følgelig overføres fra NHBR til NPR. 8 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

10 2. DATAGRUNNLAG 2.1 Nasjonalt Korsbåndregister NPR mottok kliniske opplysninger og opplysninger om fødselsnummer i to separate forsendelser fra Korsbåndregisteret. Ved mottak i NPR ble fødselsnummer kryptert. Kryptert fødselsnummer («NPRid») ble deretter koblet med aktivitetsdatafilen ved hjelp av løpenummeret fra Korsbåndregisteret. I tilfeller hvor pasientens fødselsnummer ikke tidligere er registrert i NPR, kan ikke NPRid tildeles. NPR benyttet da pasientens løpenummer i Korsbåndregisteret som erstatning for NPRid. Konsekvensen var at disse pasientene måtte kobles mot NPR ved hjelp av andre opplysninger enn fødselsnummer. Data fra Korsbåndregisteret inneholdt i tillegg til pasientens fødselsnummer, kjønn og fødselsår også opplysninger om behandlende sykehus, dato og år for operasjonen, om inngrepet var en primæroperasjon eller revisjon (reoperasjon) og på hvilken legemsside inngrepet var utført. 2.2 Norsk pasientregister NPR trakk ut opplysninger fra nasjonale somatiske data for perioden basert på kodeoversikten i tabell 1. Avdelingsopphold som henger sammen i tid ved samme rapporteringsenhet blir aggregert til et sykehusopphold. I aggregeringslogikken blir ikke alle prosedyrekodene fra avdelingsoppholdene kopiert til sykehusoppholdet. I hele den aktuelle perioden gjelder dette prosedyrekoder fra 92 avdelingsopphold. De ble lagt til datagrunnlaget for dekningsgradsanalysen. Ved manglende innrapportering av fødselsnummer til NPR erstattes NPRid med pasientens unike løpenummer innenfor hver rapporteringsenhet. Dette er standard rutine i NPR. Slike tilfeller tas med i den videre analysen, da det testes for samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og datoer hvis fødselsnummer ikke er rapportert. Datagrunnlag 9

11 Tabell 1. NCSP-koder for primæroperasjoner og revisjoner av korsbånd, NCSP-koder Tekst NGE 11 Åpen deling eller eksisjon av fremre korsbånd NGE 12 Åpen deling eller eksisjon av bakre korsbånd NGE 15 Endoskopisk deling eller eksisjon av fremre korsbånd NGE 16 Endoskopisk deling eller eksisjon av bakre korsbånd NGE 21 Åpen sutur eller reinserering av fremre korsbånd NGE 22 Åpen sutur eller reinserering av bakre korsbånd NGE 25 Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd NGE 26 Endoskopisk sutur eller reinserering av bakre korsbånd NGE 31 Åpen transposisjon av fremre korsbånd NGE 32 Åpen transposisjon av bakre korsbånd NGE 35 Endoskopisk transposisjon av fremre korsbånd NGE 36 Endoskopisk transposisjon av bakre korsbånd NGE 41 Åpen rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale NGE 42 Åpen rekonstruksjon av bakre korsbånd uten protesemateriale NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale NGE 46 Endoskopisk rekonstruksjon av bakre korsbånd uten protesemateriale NGE 51 Åpen rekonstruksjon av fremre korsbånd med protesemateriale NGE 52 Åpen rekonstruksjon av bakre korsbånd med protesemateriale NGE 55 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd med protesemateriale NGE 56 Endoskopisk rekonstruksjon av bakre korsbånd med protesemateriale NGE 91 Annen åpen operasjon på fremre korsbånd NGE 92 Annen åpen operasjon på bakre korsbånd NGE 95 Annen endoskopisk operasjon på fremre korsbånd NGE 96 Annen endoskopisk operasjon på bakre korsbånd NGT 19 Mobilisering av kneledd NGU 69 Fjerning av ligamentprotese fra kne el legg 10 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

12 3. FORSKJELLER MELLOM REGISTRENE 3.1 Dataenhet Betegnelsen «inngrep» brukes om én dataenhet i Korsbåndregisteret, mens «opphold» (eller «episode») brukes om én dataenhet i NPR. Dette betyr at hvis det i samme seanse gjøres inngrep i begge knær registreres dette som to inngrep i Korsbåndregisteret, men bare ett opphold i data som innrapporteres til NPR. 3.2 Identifisering av primæroperasjoner og revisjoner I Korsbåndregisteret er korsbåndoperasjoner delt i primæroperasjoner og revisjoner. Det er ikke mulig å skille operasjonstypene ved hjelp av NCSP-koder i NPR. Korsbåndregisteret ønsket likevel at det om mulig ble gjort analyser for de to typene operasjon hver for seg. I de tilfeller der data fra Korsbåndregisteret og NPR kan kobles, har vi som utgangspunkt at Korsbåndsregisterets klassifisering av inngrepet er korrekt. Den største utfordringen i analysen er NPR-opphold som ikke kan kobles, da vi ikke vet om de er primæroperasjoner eller revisjoner. Dekningsgrad kan derfor bare beregnes for korsbåndoperasjoner generelt. Imidlertid blir det gjort andre analyser av primæroperasjoner og revisjoner. 3.3 Operasjoner samme dag og koding av legemsside I Korsbåndregisteret var fire pasienter registrert med to operasjoner samme dag. Alle fire fikk utført primæroperasjon og revisjon samme dag. 12 andre pasienter var registrert med to operasjoner i løpet av én måned. 44 pasienter i NPR, inkludert 6 samme dag, hadde to opphold med korsbåndoperasjon innenfor en periode på 31 dager. Dette kan for eksempel være ny innleggelse på grunn av postoperativ infeksjon. Siden slike inngrep/opphold utgjør et lite volum sammenliknet med det totale antallet i Korsbåndregisteret og NPR, tas det ikke spesielle hensyn i den videre håndteringen av data. De er med i analysen på lik linje med øvrige inngrep/opphold. I Korsbåndregisteret er variabelen «side» kodet med verdiene «høyre» og «venstre» for alle inngrep med unntak av to. Disse var kodet med verdi 9. I NPR var tilleggskodene for legemsside i Forskjeller mellom registrene 11

13 NCSP-kodeverket, ZXA 00 Høyre side og ZXA 05 Venstre side, benyttet i liten grad. 424 opphold var kodet med ZXA 00, mens 364 opphold var kodet med ZXA 05, noe som utgjør henholdsvis 4,1 og 3,5 prosent av totalantallet. 16 opphold var kodet med både ZXA 00 og ZXA Sykehusnavn Før analysene ble det laget felles navn på sykehusene eller behandlingsstedene. Betegnelsene som benyttes for behandlende enhet er i mange tilfeller forskjellige i de to registrene. Detaljeringsgraden er ulik og NPR har derfor arbeidet for å øke detaljeringsnivået slik at behandlingsstedene lettere kan sammenlignes i dekningsgradsanalysen. De fleste sykehus rapporterer til NPR på et nivå som sammenfaller med helseforetaksnivået. Rapporteringsenheter som rapporterer for hele foretaket, slik som f.eks. Helse Bergen, er imidlertid i de fleste tilfeller mulig å splitte ved hjelp av rapporterte avdelings- eller behandlingsstedkoder. Rapporteringsenheter som ikke koder behandlingssted godt nok eller som har tverrgående avdelingsstruktur kan ikke splittes. Der man i NPR-data ikke kan dele rapporteringsenheten i mer detaljerte behandlingssteder er sykehuset kalt det samme som helseforetaket med «kan ikke splittes» i parentes, f.eks. «Sykehuset i Vestfold (kan ikke splittes)». Kodingen av behandlingssted varierer fra år til år, så man vil for enkelte sykehus få brudd i tidsserien. For å få en sammenlignbar tidsserie står sykehusnavnene slik de var i 2012, som er det siste året som er med i denne analysen. F.eks. var Kongsberg sykehus del av Blefjell sykehus fram til 2009, mens sykehuset i 2010 ble en del av det nyopprettede Vestre Viken. Følgelig benyttes betegnelsen Vestre Viken Kongsberg i hele perioden fra 2008 til Avvik i sykehusnavn Det ble sjekket for samsvar i sykehus registrert i NPR og Korsbåndregisteret. Det ble funnet avvik for 17 pasienter. Sju av disse var avvik innenfor samme helseforetak og regnes ikke som noen stor feil. Slike avvik kan oppstå siden mange rapporteringsenheter består av flere behandlingssteder og aggregerte sykehusopphold er datagrunnlag. Ti tilfeller var registrert ved ulike helseforetak. Liste med oversikt over pasientenes sykehus og løpenummer ble sendt til kontroll hos Korsbåndregisteret og det ble bekreftet at NPRs registrering var korrekt for de ti. 3.6 Fødselsnummer Korsbåndsregisteret har fødselsnummer for alle sine inngrep. Med unntak for 95 pasienter kunne alle fødselsnumre fra Korsbåndregisteret kobles med NPRid. Det innebærer at fødselsnummer for alle pasienter utenom 95 er rapportert til NPR, men garanterer ikke nødvendigvis at korsbåndoperasjonen kan kobles i dekningsgradsanalysen. Fødselsnummeret kan være sendt inn fra et annet sykehus eller en annen sektor som rapporterer til NPR. 12 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

14 I NPR manglet fødselsnummer for 549 pasienter. 73,6 prosent av disse var registrert med aktivitet i 2008 og De aller fleste som manglet fødselsnummer var pasienter ved private sykehus, som for nevnte år hadde en underrapportering av fødselsnummer. Forskjeller mellom registrene 13

15 4. KOBLING AV REGISTRENE I koblingen ble data fra Korsbåndregisteret for perioden sammenstilt med datauttrekket fra NPR fra samme periode. Det ble laget en analysefil som inneholdt informasjon om alle dataenheter fra begge registerkilder, det vil si både primæroperasjoner og revisjoner fra Korsbåndregisteret og NPR-opphold med prosedyrekodene fra tabell 1. Det totale antallet er definert som summen av inngrep registrert kun i Korsbåndregisteret, opphold registrert kun i NPR og inngrep/opphold registrert i begge registrene. Data ble koblet etter følgende kriterier: 1. Samsvar i fødselsnummer og eksakte datoer 2. Samsvar i fødselsnummer og inntil én uke i avvik 3. Samsvar i fødselsnummer og mellom 7 og 31 dager i avvik 4. Samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og eksakte datoer 5. Samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og inntil én uke i avvik 6. Samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og mellom 7 og 31 dager i avvik De tre siste trinnene ble bare gjennomført hvis kryptert fødselsnummer manglet i NPR. Korsbånd-registeret registrerer kun personer med gyldig fødselsnummer. I alle par av koblede enheter fra de to registrene ble kun én enhet innenfor hvert par med i den videre analysen. Da man ut i fra NCSP-kodene ikke kan vite hvilke NPR-opphold som er primære og hvilke som er revisjoner ble det først gjort en analyse på hele materialet. Der det var sammenfall i kriterier for kobling ble informasjon om primæroperasjon og revisjon fra Korsbåndregisteret brukt til å klassifisere NPR-oppholdene. Dette ble gjort siden kodingen av NPR-oppholdene i seg selv ikke kunne angi hva slags type operasjon som var utført. Gjennom hele sammenstillingsprosessen ble alle opphold fra Korsbåndregisteret og NPR beholdt. Det ble laget en variabel som anga om Korsbåndregisteret eller NPR var kilde for oppholdet. I den endelige analysefila ble det laget en ny variabel med følgende kategorier: Kun registrert i Korsbåndregisteret Kun registrert i NPR Registrert i både NPR og Korsbåndregisteret 14 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

16 I siste kategori regnes opphold fra NPR som dubletter, slik at forekomstene ikke telles dobbelt i analysene. Dekningsgradene regnes ut slik: 93,4 prosent av de inngrepene/oppholdene registrert i begge registre ble koblet med basis i fødselsnummer og eksakt dato. 5,2 prosent ble koblet ved samsvar i sykehus, kjønn, fødselsår og eksakte datoer. Til sammen 1,4 prosent av operasjonene ble koblet ved hjelp av andre kriterier. Kobling av registrene 15

17 5. DEKNINGSGRADSANALYSER 5.1 Grunndata Som tabell 2 viser, var det en liten vekst i antall primæroperasjoner registrert i Korsbåndregisteret, fra i 2008 til i Antallet var imidlertid høyest i 2009 og Det ble registrert nesten dobbelt så mange revisjoner i Korsbåndregisteret i 2012 som i I og med at vi ikke er i stand til å skille mellom primæroperasjoner og revisjoner i NCSPdata er det ikke mulig å se tilsvarende trender i NPR. Antall i NPR med de aktuelle NCSP-kodene sank fra i 2008 til i Tabell 2. Antall registrerte inngrep/opphold i hvert register per kilde, type operasjon og år Kilde Type operasjon Total NK Primæroperasjon Revisjon Totalt NPR Korsbåndoperasjoner Første steg i analysen er å vurdere dekningsgraden for korsbåndoperasjoner generelt, uavhengig av om det er primæroperasjoner eller revisjoner. Da vi ikke vet hvilke av de ukoblede NPRoppholdene som er primæroperasjoner og hvilke som er revisjoner, er det ikke mulig å regne ut reelle dekningsgrader per operasjonstype. Ulike tilnærminger til hvordan vi kan estimere dekningsgrader for primæroperasjoner og revisjoner vil bli diskutert i de neste kapitlene. I Korsbåndregisteret og NPR var det til sammen inngrep/opphold av operasjonene var registrert i Korsbåndregisteret, noe som gir en dekningsgrad på 78,1 prosent. NPRs dekningsgrad var 83,5 prosent. Som tabell 3 viser, var det operasjoner i Korsbåndregisteret som ikke kunne kobles med NPR-opphold av de ukoblede operasjonene var registrert ved private sykehus og de fleste av dem er privatfinansierte. Private sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak (RHF) har pliktig rapportering til NPR og det er liten grad av underrapportering av offentlig finansierte opphold. RHF-ene bruker blant annet data rapportert til NPR i sin oppfølging og kontroll av avtalene. De fleste private sykehus som rapporterer til Korsbåndregisteret rapporterer samtidig 16 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

18 offentlig finansierte opphold til NPR. Datagrunnlaget fra de to registrene blir mer sammenlignbart om en holder ukoblede operasjoner ved private sykehus utenfor. Det mest ryddige vil være å ekskludere slike operasjoner fra både Korsbåndregisteret og NPR. Som følge av justeringen av datagrunnlaget synker dekningsgraden for Korsbåndregisteret fra 78,1 til 76,7 prosent, mens den for NPR øker til 97,5 prosent. I tråd med tidligere praksis for beregning av dekningsgrad bør det imidlertid være sammenstillingen som inkluderer alle typer sykehus som bør regnes som den offisielle dekningsgraden NPR-opphold kunne ikke kobles med inngrep rapportert til Korsbåndregisteret. Hyppigst forekommende NCSP-koder i disse oppholdene var NGT 19 Mobilisering av kneledd (1 181) og NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale (795). I gjennomsnitt var hvert NPR-opphold registrert med 2,4 NCSP-koder. Det knytter seg usikkerhet til om NCSP-koden NGT 19 Mobilisering av kneledd bør inkluderes i analysene, eller ikke. Se mer i kapittel 5.5 nedenfor. Dekningsgradene per sykehus og år som presenteres i tabell 10, tar utgangspunkt i data som ikke er delt i primæroperasjoner og revisjoner. Dekningsgraden for Korsbåndregisteret varierer mellom 75,1 og 80,6 prosent i perioden NPR har dekningsgrad på 91,5 i 2008, men denne synker til 72,0 i Antall og andel privatfinansierte operasjoner i Korsbåndregisteret kan være en del av forklaringen. Vi vet imidlertid ikke hvilke operasjoner i Korsbåndregisteret som er privatfinansierte og hvilke som er offentlig finansierte. Det var også variasjoner i dekningsgrad mellom sykehus. Mange sykehus var registrert med få registrerte operasjoner/opphold, så kun de med til sammen over 100 tilfeller i løpet av vil kommenteres her. Lovisenberg diakonale sykehus, Helse Nord-Trøndelag Levanger og Helse Førde Lærdal hadde dekningsgrad på under 50 prosent i Korsbåndregisteret i hele perioden. Sykehuset Østfold, Vestre Viken Drammen og Helse Finnmark Klinikk Hammerfest lå også relativt lavt med dekningsgrader på om lag 60 prosent i samme periode. Enkelte år var det også noen private sykehus som hadde lav dekningsgrad. For offentlige sykehus i NPR var det Lovisenberg diakonale sykehus, , som hadde lavest dekningsgrad. Generelt var det svært høye dekningsgrader for offentlige sykehus i NPR. Når det gjelder private sykehus var det større variasjon. Som diskutert ovenfor er årsaken trolig at det er snakk om privatfinansierte korsbåndoperasjoner som er registrert i Korsbåndregisteret, men som NPR ikke har hjemmel til å motta. Årsvariasjoner kan også forekomme på grunn av endringer i innholdet i avtalene de private sykehusene inngår med RHF-ene. Dekningsgradsanalyser 17

19 Tabell 3. Dekningsgrad for korsbåndoperasjoner, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR ,1 % 83,5 % NK NPR u/private sykehus* ,7 % 97,5 % * Koblede operasjoner beholdes 5.3 Primæroperasjoner I alt primære korsbåndoperasjoner var registrert i Korsbåndregisteret i perioden Videre var det opphold med NCSP-koder for korsbåndoperasjon registrert i NPR i samme periode. Som tidligere diskutert er det ikke mulig å vite hva slags operasjon som ble utført ut i fra prosedyrekodene. Hvis man inkluderer alle NPR-opphold som primæroperasjoner vil det samlede datasettet for slike inngrep bestå av operasjoner. Under denne forutsetningen vil Korsbåndregisteret ha en dekningsgrad på 76,6 prosent for primæroperasjoner, mens NPR vil ha en dekningsgrad på 84,1 prosent. Ved gyldig kobling mellom registrene kan opplysninger fra Korsbåndregisteret benyttes til å klassifisere type operasjon. Det er grunn til å tro at kategoriseringen av operasjoner i Korsbåndregisteret er av god kvalitet. En feilkilde kan være feil utfylling av registreringsskjema, 4 en annen feil ved overføring fra papirskjema til elektronisk format. Hyppigst forekommende NCSP-kode for opphold som lar seg koble mot Korsbåndregisterets primæroperasjoner var NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale (6 141). Hvert koblet opphold hadde i gjennomsnitt 2,8 NCSP-koder. En større utfordring er at vi ikke vet hvilke av de ukoblede oppholdene fra NPR som var primæroperasjoner eller revisjoner. I Korsbåndregisteret var om lag 92 prosent av inngrepene registrert som primæroperasjoner. Ved å anta at det samme er tilfelle i NPR kan man estimere at opphold var primæroperasjoner. Etter samme logikk vil det være åtte prosent eller 218 revisjoner i materialet fra NPR. I og med at de fleste operasjoner i Korsbåndregisteret er primære vil ikke dekningsgradene med og uten estimert antall primæroperasjoner skille seg så mye fra hverandre. Tabell 4. Estimert dekningsgrad for primæroperasjoner, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR (alle) ,6 % 84,1 % NK NPR (estimert antall) ,1 % 83,8 % 4 Se 18 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

20 Selv om vi ikke er i stand til å regne ut separate dekningsgrader for primæroperasjoner, tyder resultatene på at de primæroperasjonene som er registrert i Korsbåndregisteret er riktige. Operasjonene som er registrert gjenfinnes i stor grad i NPR. Det at vi finner igjen av (summen av kategoriene «Kun NK» og «Begge» i tabell 4) av primæroperasjonene i Korsbåndregisteret, tilsvarende 79,2 prosent, i NPR er en bekreftelse på god kvalitet i innrapporterte data. Ekskluderer vi ukoblede operasjoner ved private sykehus, blir antallet som lar seg koble med NPR av Koblingsandelen stiger da til 97,5 prosent. Omfanget av manglende operasjoner og kompletthet kan vi dessverre ikke si noe om. 5.4 Revisjoner 787 revisjoner var registrert i Korsbåndregisteret i perioden av dem kunne kobles mot NPR-opphold. På samme måte som for primæroperasjoner er det vanskelig å vite hva slags type operasjon som inngår i de ukoblede NPR-oppholdene. Hvis man inkluderer alle NPR-opphold som revisjoner vil det samlede datasettet for slike inngrep bestå av operasjoner. Da de ukoblede NPR-oppholdene står for en stor andel av totalen blir dekningsgraden for revisjoner i Korsbåndregisteret under denne forutsetningen kunstig lav. Gitt at alle de oppholdene som kun er i NPR er revisjoner, vil Korsbåndregisteret ha en dekningsgrad på 22,4 prosent og NPR 94,3 prosent. Mer realistisk er det at andel revisjoner kan ligge på om lag åtte prosent av totalantallet, jf. diskusjonen i forrige kapittel. Etter denne justeringen øker dekningsgraden for Korsbåndregisteret til 78,3 prosent. Dekningsgraden for NPR blir 80,1 prosent. Hyppigst forekommende NCSP-koder for opphold som lar seg koble mot Korsbåndregisterets revisjoner var NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale (493), ZZB 10 Transplantat av semitendinosussene (146) og NGU 49 Fjerning av osteosyntesemateriale fra kne eller legg (133). Hvert koblet opphold hadde i gjennomsnitt 3,1 NCSP-koder. Tabell 5. Estimert dekningsgrad for revisjoner, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR (alle) ,4 % 94,3 % NK NPR (estimert antall) ,3 % 80,1 % 587 av 787 revisjoner, eller 74,6 prosent, i Korsbåndregisteret gjenfinnes i NPR. Ekskluderer vi ukoblede operasjoner ved private sykehus i Korsbåndregisteret er andelen som lar seg koble med NPR 89,2 prosent. I likhet med for primæroperasjoner viser dette god kvalitet i innrapporterte data til Korsbåndregisteret. Dessverre kan vi heller ikke for revisjonene vite hvor mange operasjoner som eventuelt mangler i Korsbåndregisteret. Dekningsgradsanalyser 19

21 5.5 Analyser uten NCSP-kode NGT 19 NCSP-koden NGT 19 Mobilisering av kneledd kan også brukes for andre tilstander enn korsbåndoperasjoner. Imidlertid er det ikke mulig å si hvor mange dette gjelder. Etter ønske fra Korsbåndregisteret er det derfor laget en analyse hvor NGT 19 er tatt ut av datagrunnlaget. Tallene for Korsbåndregisteret som presenteres i tabell 6 nedenfor er de samme som i tabell 2, mens NPR-opphold registrert med NCSP-kode NGT 19 er tatt ut av datagrunnlaget. Tabell 6. Antall registrerte inngrep/opphold i hvert register per kilde, type operasjon og år uten NPRopphold med NGT 19. Kilde Type operasjon Total NK Primæroperasjon Revisjon Totalt NPR De tre tabellene nedenfor tilsvarer tabell 3, 4 og 5, med unntak av at NGT 19 er ekskludert. Ved eksklusjon av koden endrer dekningsgraden, inkludert ukoblede operasjoner ved private sykehus, seg fra 78,1 til 86,0 for Korsbåndregisteret og fra 83,5 til 81,8 prosent for NPR. Tabell 7. Dekningsgrad for korsbåndoperasjoner uten NPR-opphold med NGT 19, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR ,0 % 81,8 % NK NPR u/private sykehus* ,1 % 97,2 % * Koblede operasjoner beholdes I analysene der antallet per type operasjon i NPR ble forsøkt estimert, økte dekningsgraden for både primæroperasjoner og revisjoner etter eksklusjon av NGT 19. Dekningsgraden for primæroperasjoner i Korsbåndregisteret økte fra 78,1 til 85,9 prosent, mens dekningsgraden for revisjoner økte fra 78,3 til 86,1 prosent. Dekningsgradene for NPR ble redusert med 1,7 og 2,1 prosentpoeng for hhv. primæroperasjoner og revisjoner. Tabell 8. Estimert dekningsgrad for primæroperasjoner uten NPR-opphold med NGT 19, Kobling Kun NK Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, NK Dekningsgrad, NPR NK NPR (alle) ,9 % 82,3 % NK NPR (estimert antall) ,9 % 82,1 % 20 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth rapport 2010:3 Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk helsevern for voksne Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth Rapport 2010:3 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006 Informasjonshefte Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer