Dekningsgradsanalyse Nasjonalt barnehofteregister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekningsgradsanalyse Nasjonalt barnehofteregister"

Transkript

1 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt barnehofteregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr egisterets navn Nasjonalt barnehofteregister (NBHR) Databehandlingsansvarlig Helse Bergen HF Leder i registeret Ola Wiig, Oslo universitetssykehus HF Øvrige kontaktpersoner Anne Kristin Reve, Helse Stavanger HF Hjemmelsgrunnlag Samtykkeerklæringen dekker samm enstilling med Norsk pasientregister ( NPR ) Type dekningsgradsanalyse Indi vidbasert analyse Ny analyse eller gjenskapelse Gjenskapelse (forrige analyses saksnummer: 14/1659) Saksbehandler i Robert Wiik, seniorrådgiver, Avdeling helseregistre Helsedirektoratet Relevante bestemmelser i 1-2b og 3-7 NPR - forskriften S aksnummer i 17/5689 Helsedirektoratet Tidsperiode for analyse Dataenhet Individ Koblingsvariabler Pseudon ymisert f ødselsnummer, ICD - 10, NCSP Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NPR = kun NPR + begge registre kun NBHR + kun NPR + begge registre Arbeid utført i perioden S eptember - des ember 2017 Sammendrag I dekningsgradsanalysen er data på individnivå fra Nasjonalt barne - hofteregister (NBHR) sammenstilt med data fra Norsk pasientregister. Analysen dekker perioden Det er beregnet dekningsgrad for tilstandene hofteleddsdysplasi (HD), e pifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Calvé - Legg - Perthes (CLP). Dekningsgrad for HD var nær 80 %, mens den var 74 % for SCFE og 91 % for CLP. NPRs dekningsgrad var om lag 90 % for HD og 98 % for de to andre tilstandene. Analysene var krevende å gjennomføre da mange operasjoner ikke var rapportert fra sykehusene til NPR. Dette gjaldt spesielt for HD og CLP.

2 2 Datagrunnlag, uttrekkskriterier og kobling I dekningsgradsanalysen inngår data fra NPR og NBHR for perioden Det gjøres egne analyser for hver av tilstandene hofteleddsdysplasi (HD), epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Calvé- Legg-Perthes (CLP). Se definisjoner og uttrekkskriterier i tabellene 2 til 5. I likhet med forrige dekningsgradsanalyse for NBHR (saksnummer 14/1659) er analyseenheten individ, og ikke operasjon og operasjonsdato. Hver pasient inngår kun én gang, uavhengig av antall behandlinger. Helsedirektoratet mottok 922 fødsels- og løpenumre fra NBHR, fordelt på 519 for HD, 182 for SCFE og 221 for CLP. I dekningsgradsanalysene erstattet et indirekte personidentifiserbart, pseudonymt løpenummer fødselsnumrene. Det var 5 dubletter i data for HD. Radene hadde lik informasjon i alle variabler, og ble ekskludert i analysene. Det var ingen dubletter i SCFE- og CLP-data. I data for HD manglet 18 av radene behandlingsdato, mens det tilsvarende tallet for SCFE og CLP var 3 og 10. De manglende datoene ble erstattet med dato fra variablene for diagnosedato (hd_diag_dato, ecf_diag_dato, clp_diag_dato). Det var 13 rader som manglet informasjon om diagnosedato i HD, 10 i SCFE og 15 i CLP. Tabell 2. Definisjoner Tilstand Hofteleddsdysplasi (HD) Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) Calvé-Legg-Perthes (CLP) Definisjon Hofteleddsdysplasi er en tilstand der hoftens leddskål er for grunn og steil. Epifysiolysis capitis femoris er forskyvning i vekstskiven i øvre del av lårbeinet. Vanlig internasjonal forkortelse er SCFE (slipped capital femoral epiphysis). Den brukes i denne rapporten også. Calvé-Legg-Perthes er en tilstand der blodforsyningen til lårbeinshodet opphører, som medfører nedbrytning og deformering av hoften som resultat. 2

3 Tabell 3. Uttrekkskriterier for NPR, HD Kriterium Kode Tekst ICD-10 Q65.0-Q65.6 Medfødte deformiteter i hofte / hofteleddsdysplasi I kombinasjon med minst en av: NCSP NEK 59 Osteotomi i bekkenet med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning NFH 00 Lukket reposisjon av hofteluksasjon NFH 02 Åpen reposisjon av hofteluksasjon NFK 59 Osteotomi i lårbein med aksekorreksjon, rotasjon el akseforskyvning NFL 39 Myotomi eller tenotomi i hofte eller lår TNE 34 Stor gipsbandasje på bekkenet TNF 32 Skinne av modellerbart materiale på hofte eller lår TNF 33 Sirkulær gips på hofte eller lår TNF 34 Stor gipsbandasje på hofte eller Og: Alder Omsorgsnivå 3 måneder - 12 år Dagbehandling eller døgnopphold Tabell 4. Uttrekkskriterier for NPR, SCFE Kriterium Kode Tekst ICD-10 Minst en av: M93.0 Glidning i øvre lårbensepifyse (ikke traumatisk) / epifysiolysis capitis femoris S72.0 Brudd i lårhals [kun for operasjoner som kan kobles mellom NBHR og NPR] I kombinasjon med minst en av: NCSP NEK 59 Osteotomi i bekkenet med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning NFJ 40 Osteosyntese av lårhalsfraktur med metalltråd, cerclage eller pinne NFJ 70 Osteosyntese av femurfraktur med skruer NFK 49 Epifysiodese NFK 59 Osteotomi i lårbein med aksekorreksjon, rotasjon el akseforskyvning Og: Alder Omsorgsnivå 8 år - 16 år Dagbehandling eller døgnopphold 3

4 Tabell 5. Uttrekkskriterier for NPR, CLP Kriterium Kode Tekst ICD-10 M91.1 Juventil osteonekrose i lårbeinshode / Calvé-Legg-Perthes sykdom I kombinasjon med minst en av: NCSP NEK 59 Osteotomi i bekkenet med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning NFK 49 Epifysiodese NFK 59 Osteotomi i lårbein med aksekorreksjon, rotasjon el akseforskyvning TNF 31 Prefabrikert ortose på hofte eller lår TNF 32 Skinne av modellerbart materiale på hofte eller lår TNF 33 Sirkulær gips på hofte eller lår Og: Alder Omsorgsnivå 2 år - 12 år Dagbehandling eller døgnopphold Dekningsgradsanalysen avdekket at sykehusene i varierende grad har rapportert inn de aktuelle NCSP-kodene for barnehofteoperasjoner til NPR. Konsekvensen er mer komplekse og usikre analyser. Vår tilnærming er å gjøre analysen i to trinn. Slik kan vi vise hvordan manglende kompletthet påvirker dekningsgradsresultatene. Det er NPRs dekningsgrad som endres fra trinn 1 til trinn 2. NBHRs dekningsgrad er lik begge steder. Framgangsmåte for beregning av dekningsgrad: 1. I det første trinnet benytter vi de opprinnelige kodekriteriene fra NBHR. Det vil si at både de spesifiserte ICD-10-kodene og NCSP-kodene må være innrapportert til NPR i samme episode. a. Kobling Finnes samme pseudonymiserte løpenummer i både NPR og NBHR, samtidig som NPR-oppholdet har både relevante ICD-10- og NCSP-koder, regnes det som en gyldig kobling. Kriteriene for alder og omsorgsnivå brukes ikke her. Pasientene med registrering i NBHR regner vi som bekreftede barnehoftepasienter, og vi setter derfor antall utvalgskriterier i NPR til et minimum. b. Kun NPR Pasienter som kun er i NPR tilfredsstiller kriteriene for ICD-10- og NCSP-koder, samt alder og omsorgsnivå, men gjenfinnes ikke i NBHR. For SCFE inngår kun operasjoner med kombinasjonen M93.0 og relevant NCSP-kode. S72.0 tas ut som kriterium for de som kun er i NPR. c. Kun NBHR Pasienter som kun er i NBHR gjenfinnes ikke i NPR med relevante ICD-10- og NCSPkoder. 4

5 2. I neste trinn benytter vi en åpnere tilnærming til kodekriteriene for barnehofteoperasjoner: a. Kobling Hvis pasienten har relevant ICD-10-kode og finnes i begge registre, regnes det som kobling. En ser altså bort fra kravet om relevant NCSP-kode. Argumentasjonen i 1 a. om å redusere antall kriterier i NPR hvis pasienten også er i NBHR utvides ytterligere her. b. Kun NPR Dette punktet er likt som b. i trinn 1. c. Kun NBHR Pasienter som kun er i NBHR gjenfinnes ikke i NPR med relevant ICD-10-kode. Om vi benytter for strenge kriterier for identifikasjon av episoder i kategorien «kun NPR» vil det kunne medføre at en utelater faktiske barnehofteoperasjoner. På den annen side vil det å la pasienter med kun ICD-10-kode inngå kunne føre til overrapportering av manglende operasjoner i NBHR. I valget mellom disse ytterpunktene velges her det mest konservative alternativet, altså å legge strenge kriterier til grunn ved identifikasjon av hvilke operasjoner NBHR mangler. Tabellene 9 til 12 viser resultatene for trinn 1, mens tabellene 13 til 19 viser resultatene for trinn 2. Det er resultatene fra trinn 2 som vil benyttes som offisielle dekningsgrader for HD, SCFE og CLP. I rapporten er det laget et kapittel om frafall. Fokus her er operasjonene som er i NBHR, men ikke NPR, samt operasjoner som kun er i NPR. Resultatene fra disse analysene blir presentert i tabellene på side 12 til 15. 5

6 Tabell 6. Antall pasienter per register og helseforetak*, HD, Helseforetak NBHR NPR Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF 6 6 Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF 2 6 Sykehuset Telemark HF 1 1 Martina Hansens Hospital 2 - Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF - 2 Helse Stavanger HF Helse Møre og Romsdal HF 8 7 Helse Nord-Trøndelag HF 1 1 St. Olavs Hospital HF Nordlandssykehuset HF 2 3 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 8 14 Totalt * Pasientens sist besøkte helseforetak. Basert på dekningsgradsberegning i tabell 17. Tabell 7. Antall pasienter per register og helseforetak*, SCFE, Helseforetak NBHR NPR Akershus universitetssykehus HF Finnmarkssykehuset HF 1 1 Helse Bergen HF Helse Fonna HF 5 6 Helse Møre og Romsdal HF 6 7 Helse Nord-Trøndelag HF 3 5 Helse Stavanger HF 5 7 Lovisenberg diakonale sykehus 1 1 Nordlandssykehuset HF - 1 Oslo universitetssykehus HF 9 29 St. Olavs Hospital HF Sykehuset i Vestfold HF 5 7 Sykehuset Innlandet HF 6 11 Sykehuset Telemark HF 2 6 Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 3 2 Vestre Viken HF 6 12 Totalt * Pasientens sist besøkte helseforetak. Basert på dekningsgradsberegning i tabell 18. 6

7 Tabell 8. Antall pasienter per register og helseforetak*, CLP, Helseforetak NBHR NPR Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF 10 5 Sykehuset Østfold HF 8 5 Sørlandet sykehus HF 7 7 Vestre Viken HF - 1 Sykehuset Telemark HF 6 7 Martina Hansens hospital 1 1 Helse Bergen HF Helse Fonna HF 4 3 Helse Stavanger HF Helse Møre og Romsdal HF - 2 Helse Nord-Trøndelag HF 1 1 St. Olavs Hospital HF Nordlandssykehuset HF 2 2 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 3 6 Helgelandssykehuset HF - 1 Totalt * Pasientens sist besøkte helseforetak. Basert på dekningsgradsberegning i tabell

8 3 Dekningsgrad, trinn Dekningsgrad Tabell 9. Dekningsgrad per tilstand, trinn 1, Tilstand Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR HD ,5 51,1 SCFE ,0 82,4 CLP ,9 34,2 3.2 Dekningsgrad per år Tabell 10. Dekningsgrad per år, trinn 1, HD, År Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR ,1 45, ,6 50, ,8 38, ,2 63, ,0 59, ,7 49,3 Totalt ,5 51,1 Tabell 11, Dekningsgrad per år, trinn 1, SCFE, År Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR ,9 68, ,4 70, ,6 87, ,0 91, ,3 85, ,7 91,9 Totalt ,0 82,4 Tabell 12, Dekningsgrad per år, trinn 1, CLP, År Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR ,8 37, ,6 43, ,2 23, ,2 33, ,2 40, ,3 27,0 Totalt ,9 34,2 8

9 4 Dekningsgrad, trinn Dekningsgrad Tabell 13. Dekningsgrad per tilstand, trinn 2, Tilstand Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR HD ,5 90,2 SCFE ,0 98,5 CLP ,9 97,7 4.2 Dekningsgrad per år Tabell 14. Dekningsgrad per år, trinn 2, HD, År Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR ,1 90, ,6 92, ,8 89, ,2 89, ,0 93, ,7 86,7 Totalt ,5 90,2 Tabell 15. Dekningsgrad per år, trinn 2, SCFE, År Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR ,9 97, ,4 97, ,6 100, ,0 100, ,3 97, ,7 100,0 Totalt ,0 98,5 Tabell 16, Dekningsgrad per år, trinn 2, CLP, År Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR ,8 97, ,6 100, ,2 100, ,2 95, ,2 100, ,3 94,6 Totalt ,9 97,7 9

10 4.3 Dekningsgrad per helseforetak Tabell 17. Dekningsgrad per helseforetak, trinn 2, HD, Helseforetak Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR Akershus universitetssykehus HF ,6 87,5 Oslo universitetssykehus HF ,2 92,1 Sykehuset i Vestfold HF ,5 89,7 Sykehuset Innlandet HF ,0 66,7 Sykehuset Østfold HF ,0 100,0 Sørlandet sykehus HF ,3 100,0 Sykehuset Telemark HF ,0 0,0 Martina Hansens Hospital ,0 0,0 Helse Bergen HF ,4 93,5 Helse Fonna HF ,0 100,0 Helse Stavanger HF ,8 90,9 Helse Møre og Romsdal HF ,1 50,0 Helse Nord-Trøndelag HF ,0 100,0 St. Olavs Hospital HF ,6 100,0 Nordlandssykehuset HF ,7 100,0 UNN HF ,4 66,7 Totalt ,5 90,2 Tabell 18. Dekningsgrad per helseforetak, trinn 2, SCFE, Helseforetak Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR Akershus universitetssykehus HF ,0 100,0 Oslo universitetssykehus HF ,5 100,0 Sykehuset i Vestfold HF ,4 100,0 Sykehuset Innlandet HF ,0 90,0 Sykehuset Østfold HF ,0 95,0 Sørlandet sykehus HF ,9 100,0 Vestre Viken HF ,0 100,0 Sykehuset Telemark HF ,3 100,0 Lovisenberg diakonale sykehus ,0 100,0 Helse Bergen HF ,5 100,0 Helse Fonna HF ,3 100,0 Helse Stavanger HF ,4 100,0 Helse Møre og Romsdal HF ,7 100,0 Helse Nord-Trøndelag HF ,0 100,0 St. Olavs Hospital HF ,3 100,0 Finnmarkssykehuset HF ,0 100,0 Nordlandssykehuset HF ,0 100,0 UNN HF ,0 66,7 Totalt ,0 98,5 10

11 Tabell 19. Dekningsgrad per helseforetak, trinn 2, CLP, Helseforetak Begge Kun NPR Kun NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR Akershus universitetssykehus HF ,8 100,0 Oslo universitetssykehus HF ,7 98,1 Sykehuset i Vestfold HF ,7 100,0 Sykehuset Innlandet HF ,0 70,0 Sykehuset Østfold HF ,0 87,5 Sørlandet sykehus HF ,5 100,0 Sykehuset Telemark HF ,0 100,0 Martina Hansens Hospital ,0 100,0 Helse Bergen HF ,4 100,0 Helse Fonna HF ,0 100,0 Helse Stavanger HF ,5 100,0 Helse Møre og Romsdal HF ,0 100,0 Helse Nord-Trøndelag HF ,0 100,0 St. Olavs Hospital HF ,0 100,0 Nordlandssykehuset HF ,0 100,0 Universitetssykehuset Nord-Norge HF ,0 100,0 Totalt ,9 97,7 11

12 5 Frafallsanalyser 5.1 HD Dekningsgradsanalysene viste at NPR manglet mange av de relevante ICD-10- og NCSP-kodene, noe som vanskeliggjorde identifikasjonen av HD-operasjoner i NPR. På tross av manglende kompletthet kan imidlertid mange operasjoner i NBHR kobles med NPR ved hjelp av løpenummer og dato. Frafallsanalyser vil kunne gi svar på hva som karakteriserer pasienter med opphold som ikke tilfredsstiller kodekriteriene. Utgangspunktet for frafallsanalysen for HD er de 214 operasjonene i NBHR som ikke kunne kobles med tilsvarende operasjoner i NPR (se tabell 9). 43 av de 214 pasientene hadde ikke korrekt ICD-10-kode. Enkelte av de 43 har imidlertid riktig NCSPkode. I tabell 20 presenteres opplysninger for de 43 pasientene etter kobling av pasientenes operasjonsdato i de to registrene. Det er for øvrig disse pasientene som utgjør gruppen «kun NBHR» i tabell 13. Tabell 20. Operasjoner i NBHR uten korrekt ICD-10-kode i NPR. HD. ICD Q65.8 (31), Q65.9 (3), M25.5 (2), Z47.9 (2), Q66.0 (1), Q67.5 (1), Z13.7 (1), Z47.8 (1), J10.0 (1) NCSP 10 TNE 31 (3), NFH 02 (2), TNE 39 (1), TNF 31 (1), TNF 32 (1), TNF 33 (1), TJD 00 (1) Helseforetak 43 OUS (8), Sykehuset i Vestfold (7), Helse Møre og Romsdal (7), UNN (5), Akershus (4), Helse Bergen (4), Martina Hansens hospital (2), Helse Stavanger (2), Sykehuset Innlandet (2), Sykehuset Telemark (1), Finnmarkssykehuset (1) Omsorgsnivå 43 Døgnopphold (4), poliklinikk (39) 171 av 214 pasienter kun i NPR hadde korrekt ICD-10-kode, men var enten ikke rapportert med NCSP-kode eller hadde en ikke korrekt NCSP-kode. Tabell 21 inneholder informasjon om de 53 i sistnevnte gruppe. Vi ser at TNF 31 Prefabrikert ortose på hofte eller lår forekommer klart flest ganger i denne gruppa. Tabell 21. Operasjoner i NBHR med korrekt ICD-10-kode, men ikke NCSP-kode, i NPR. HD. NCSP 53 TNF 31 (32), NFA 10 (7), TNE 31 (6), JHD 00 (3), TNF 30 (2), JFG 30 (1), NFU 49 (1), TNF 40 (1) Helseforetak 53 Helse Bergen (16), Helse Fonna (10), St. Olavs hospital (9), OUS (7), Stavanger (7), Sykehuset Østfold (3), Helse Førde (1) Omsorgsnivå 53 Døgnopphold (8), dagbehandling (4), poliklinikk (41) Inkluderes NPR-opphold med ICD-10-kodene Q65.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i hofte og Q65.9 Uspesifisert medfødt deformitet i hofte som gyldige koder kan ytterligere 39 opphold kobles med NBHR. Dette inkluderer de 34 operasjonene som kunne kobles mellom registrene ved hjelp av presis operasjonsdato (se tabell 20) og 5 med varierende grad av avvik mellom operasjonsdatoene. Da dataenheten i dekningsgradsanalysene for NBHR er individ og ikke operasjon/ 12

13 operasjonsdato er det for analysen ingen praktisk forskjell mellom de ulike presisjonsnivåene. Det at 39 av de resterende 43 operasjonene nå kan kobles kan tyde på at mange opphold er kodet og rapportert upresist eller feil til NPR. Kun 4 av operasjonene i NBHR kan ikke kobles hvis Q65.8/Q65.9 tas med. Tabell 22. Dekningsgrad. HD inkl. Q65.8 og Q Tilstand Begge Kun NPR NBHR Totalt Dekningsgrad, NBHR Dekningsgrad, NPR HD (alle Q65.x) ,5 99,1 I NPR er det 90 pasienter med opphold med relevante ICD-10- og NCSP-koder som ikke gjenfinnes i NBHR. Tabell 23 viser hvilke år, helseforetak og omsorgsnivå dette gjelder. Tabell 23. Operasjoner som kun er i NPR. HD År (16), 2011 (17), 2012 (6), 2013 (21), 2014 (20), 2015 (10) Helseforetak 90 St. Olavs Hospital (26), OUS (18), Helse Bergen (14), UNN (10), Helse Møre og Romsdal (6), Sørlandet (4), Helse Stavanger (4), Østfold (3), Akershus (3), Vestfold (1), Nordlandssykehuset (1) Omsorgsnivå 90 Døgnopphold (76), dagbehandling (14) 5.2 SCFE Utgangspunktet for frafallsanalysene for SCFE er de 36 operasjonene i NBHR som ikke kunne kobles med tilsvarende operasjoner i NPR (tabell 9). Kun 3 av de 36 pasientene hadde ikke korrekt ICD-10-kode. 2 av dem hadde imidlertid relevant NCSPkode. Det er disse 3 som utgjør gruppen «kun NBHR» i tabell 13. Tabell 24. Operasjoner i NBHR uten korrekt ICD-10-kode i NPR. SCFE. ICD-10 3 M25.2 (1), S72.9 (1), T93.1 (1) NCSP 3 NFJ 70 (1), NFJ 43 (1), NFK 49 (1) Helseforetak 3 Sykehuset Østfold (1), Sykehuset Innlandet (1), UNN (1) Omsorgsnivå 3 Døgnopphold (3) I tabell 25 ser vi på de som har relevant ICD-10-kode, men mangler relevant NCSP-kode. Det gjelder i utgangspunktet 33 operasjoner. 31 av disse kan kobles med NBHR ved hjelp av presis operasjonsdato, mens det er større avvik for de 2 siste operasjonene. Vi ser at NFK 99 Annen operasjon på bein i femur forekommer flest ganger av de som ikke har relevant NCSP-kode. 13

14 Tabell 25. Operasjoner i NBHR med korrekt ICD-10-kode, men ikke NCSP-kode, i NPR. SCFE. NCSP 31 NFK 99 (11), NFJ 73 (6), NFJ 00 (5), NFJ 70 (3), NFJ 71 (2), NFJ 03 (2), NFJ 90 (2), andre koder (16) Helseforetak 31 Akershus (3), Helgelandssykehuset (1), Helse Bergen (1), Finnmarkssykehuset (1), Helse Fonna (4), Helse Møre og Romsdal (1), OUS (2), St. Olavs Hospital (4), Sykehuset i Vestfold ( 2), Sykehuset Innlandet (2), Sykehuset Østfold (1), Sørlandet (7), Vestre Viken (2) Omsorgsnivå 31 Døgnopphold (31) I NPR er det 53 operasjoner med ICD-10-kode M93.0 og relevant NCSP-kode som ikke gjenfinnes i NBHR. Informasjon om disse oppholdene finnes i tabell 26. Tabell 26. Operasjoner som kun er i NPR. SCFE. År (13), 2011 (8), 2012 (4), 2013 (10), 2014 (9), 2015 (9) Helseforetak 53 OUS (15), Vestre Viken (6), St. Olavs Hospital (4), Akershus (4), Sykehuset Innlandet (4), Sørlandet sykehus (2), Helse Bergen (4), Helse Stavanger (2), Sykehuset Telemark (4), Sykehuset i Vestfold (2), Helse Fonna (1), Sykehuset Østfold (1), Helse Møre og Romsdal (1), Helse Nord Trøndelag (1), Helse Nord-Trøndelag (1), Nordlandssykehuset (1) Omsorgsnivå 53 Døgnopphold (51), dagbehandling (2) 5.3 CLP 144 operasjoner i NBHR kunne i utgangspunktet ikke kobles med NPR (se tabell 9). Kun 5 av de 144 hadde annen ICD-10-kode enn M av de 5 kunne kobles til NPR vha. dato, mens det for den siste ble hentet opplysninger fra det nærmeste oppholdet i tid. Tabell 27. Operasjoner i NBHR uten korrekt ICD-10-kode i NPR. CLP. ICD-10 5 M91.0 (1), M91.9 (1), M25.5 (1), M77.85 (1), S72.3 (1) NCSP 2 NFJ 14 og NFJ 54 (samme episode) Helseforetak 5 Sykehuset Innlandet (3), Sykehuset Østfold (1), OUS (1) Omsorgsnivå 5 Døgnopphold (1), poliklinikk (4) I tabell 28 vises opplysninger for de som har korrekte ICD-10-koder, men mangler korrekt NCSP-kode. Det er 24 som har ikke-relevante NCSP-koder, men datokobling viste at kun 4 av disse var i samme tidsrom som i NPR. For de øvrige oppholdene med korrekte ICD-10-koder var det ikke rapportert noen NCSP-koder. 14

15 Tabell 28. Operasjoner i NBHR med korrekt ICD-10-kode, men ikke NCSP-kode, i NPR. CLP. NCSP 4 NFA 10 (2), NFU 49 (1), TNF 40 (1) Helseforetak 4 St Olavs hospital (2), Helse Bergen (1), Sykehuset Telemark (1) Omsorgsnivå 4 Døgnopphold (2), poliklinikk (2) I NPR var det 20 operasjoner med relevante ICD-10- og NCSP-koder som ikke ble gjenfunnet i NBHR. Tabell 29 vise informasjon om disse. Tabell 29. Operasjoner som kun er i NPR. CLP År (6), 2011 (3), 2012 (4), 2013 (2), 2014 (4), 2015 (1) Helseforetak 20 Helse Bergen (9), OUS (5), Helse Stavanger (2), Akershus (1), Helse Møre og Romsdal (1), Sykehuset i Vestfold (1), Sørlandet (1) Omsorgsnivå 20 Døgnopphold (17), dagbehandling (3) 15

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR =

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR = Dekningsgradsanalyse Nasjonalt barnehofteregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets navn Databehandlingsansvarlig Leder i registeret Øvrige

Detaljer

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr egisterets

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt hoftebruddregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kvalitetsregisterets navn

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Vedtak om utlevering av opplysninger fra NPR - Dekningsgradanalyse for Norsk gynekologisk endoskopiregister

Vedtak om utlevering av opplysninger fra NPR - Dekningsgradanalyse for Norsk gynekologisk endoskopiregister v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge HDIR Innland 29540896 Toril Råknes Sykehuset i Vestfold Halfdan Wilhelmsens allè 17 3116 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Uakseptable feil. - eksempler og analyser. Bente Urfjell, seniorrådgiver, Seksjon for registerkvalitet

Uakseptable feil. - eksempler og analyser. Bente Urfjell, seniorrådgiver, Seksjon for registerkvalitet Uakseptable feil - eksempler og analyser Bente Urfjell, seniorrådgiver, Seksjon for registerkvalitet Testpasienter / testaktivitet Personidentifikasjon NPR 2018: 31 pasienter med ugyldige fødselsnummer/d-nummer

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2704 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2017 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2017. Utgitt: Februar

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste SAMDATA Spesialisthelsetjeneste Rapport IS-2848 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. 4 1.1 Nasjonal utvikling 4 1.2 Regional utvikling 6 1.3 Kostnad

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2210 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Utvalgte helsetjenester til barn i Norge. Notat

Utvalgte helsetjenester til barn i Norge. Notat Utvalgte helsetjenester til barn i Norge Notat 2017 SKDE notat Oktober 2017 Forfattere Toril Bakken og Bård Uleberg Oppdragsgiver Hans Petter Fundingsrud (UNN, Tromsø) Forsidefoto: Colourbox Alle rettigheter

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Avtalen er inndelt i følgende deltilbud: Delområde Deltilbud A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Delområde A1: Rådgivende

Detaljer

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Dette vedlegget presenterer estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade og kontrollgraf for alle helseforetak og private sykehus

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2444 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2015 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2015. Utgitt: Februar

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister Dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Tema 1. Om Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Definisjoner Formål, aktører, funksjon

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Kostnadsvektarbeid basert på KPP

Kostnadsvektarbeid basert på KPP Kostnadsvektarbeid basert på KPP Jostein Bandlien Seniorrådgiver 18.03.2013 Kostnadsvektarbeid basert på KPP 1 Kostnadsvektarbeidet 2013 Kostandsvektarbeidet (KV) Kostnad per pasient (KPP) Bruk av KPP-data

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-64 Revidert retningslinje - Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Medisin og helsefag 337 tgående internt produsert, 08/01111-53

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2016-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 22. desember

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2017-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 11. januar

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01800-114 Vedrørende Regional sykehusplan - Høring på Rådhuset tirsdag 11092018 Generelle henvendelser til styret for Helse Sør-Øst RHF Lovisenberg Diakonale Sykehus Journaldato:

Detaljer

Vedlegg 7. DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF.

Vedlegg 7. DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF. Vedlegg 7 DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF. Regioner (sykehusregion) DAECA hoved pasientgrupper Kirurgi 39 % 32 % 33

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR =

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR = Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt register for leddproteser 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjeneste

SAMDATA spesialisthelsetjeneste SAMMENDRAG Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2013-2017 Nr.14/2018 Analysenotat 14/2018 SAMDATA spesialisthelsetjeneste 1 Tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst. Nicolai Møkleby 15. Januar 2019

Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst. Nicolai Møkleby 15. Januar 2019 Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst Nicolai Møkleby 15. Januar 2019 Noen hovedutfordringer Lancet 2015; 385: 563 75 Endringer i sykdomsbilde og risikofaktorer Foreman 2018 Poliklinisk vekst 10000 000

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr. 15/2017 Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 Analysenotat 15/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr Godtgjøring for særskilt Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr. 1.7.2016 Akershus Universitetssykehus HF Kl 17 22: 40 % av timelønn Kl 22 07: 45 % av timelønn Ansatte som ikke jobber skift/turnus

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for med plan for forbedringstiltak Trude Gundersen 1, Ola Wiig 2, Anders Wensaas 3,Anne Kristin Reve 4 og Anne Marie Fenstad 5 1 Haukeland Universitetssykehus 2

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Trude Gundersen 1, Ola Wiig 2, Anders Wensaas 3 og Anne Kristin Reve 4 1 Haukeland Universitetssykehus 2 Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Til fagdirektør: Informasjon om prosjektet revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Til fagdirektør: Informasjon om prosjektet revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00127-55 Ny nasjonal avtale - annonseformidlingstjenester Rammeavtale annonsetjenester - annonsering Sykehusinnkjøp HF Innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE ø SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE ø SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE ø SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 13.05.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: + Helse Sør-øst RHF Utskriftsdato

Detaljer

Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger

Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger 18.01.2017 2 Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger God kvalitet ved behandling med legemidler Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler Tilrettelegge for forskning og innovasjon Legemidler

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 052 DL-MED/RM

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 052 DL-MED/RM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.2019-27.01.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 28.01.2019 AW: AW: Possible systematic failure on the Voyager incubator

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.2019-23.06.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 25.06.2019 Svar midlertidig landingsplass ved Arendal Helikopterplass -

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese Rapport IS-2267 Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD- 10-kode for cerebral parese Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse for Cerebral pareseregisteret i Norge og Norsk pasientregister

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Barnehofteregister Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak Trude Gundersen 1, Ola Wiig 2, Anders Wensaas 3,Anne Kristin Reve 4 og Anne Marie Fenstad 5 1 Haukeland Universitetssykehus

Detaljer