Innhold. Appendix. side 3 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Appendix. side 3 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7"

Transkript

1

2 Innhold Prosjektgruppen... Bakgrunn... Visjon... Målsetting... Utfordringer... Fordeler... SEARCH 4 modellen... Kurs og utdanning... Historien om Stavanger og akuttmedisin... Veien videre... side 3 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 2 Appendix Uttalelser fra fagpersoner ved SUS... Uttalelser fra fagpersoner ved NVH... Planoversikt over Høyland-området... Planoversikt med rominndeling... Prisoverslag av SEARCH-bygget... Kommentarer til prisoverslag... Utkast til vedtekter... SEARCH/prosjekt kirurgi... SEARCH/prosjekt ortopedi... SEARCH/prosjekt akuttmedisin... SEARCH/prosjekt øyekirurgi... Vedtak... side 8 side 13 side 14 side 15 side 16 side 17 side 18 side 23 side 24 side 25 side 28 side 31

3 Prosjektgruppen 3 Nils Petter Oveland Lege SUS og Stipendiat Stiftelsen Norsk Luftambulanse M: Knut Harboe Lege og forsker SUS M: Martha Ulvund Professor NVH M: Nina Othilie Høiland Næringssjef Sandnes kommune M:

4 Bakgrunn Stavanger Universitessjukehus (SUS) har ikke tilgang til forskni n g sfasiliteter med dyrestall. Lokaler med mulighet for forskning og kirurgi på dyremodeller er tilgjengelig ved alle andre universitetssykehus i Norge. I samarbeid med veterinærprofessor Martha Ulvund har SUS legene Knut Harboe og Nils Petter Oveland gjennomført to forskningsprosjekter på henholdsvis geiter og gris ved Norges Veterinærhøyskole (NVH), Institutt for Småfeforskning, på Høyland i Sandnes. Disse pilotprosjektene har vært vellykket og målet er nå å legge forholdene til rette for at flere forskere i regionen kan få tilgang på egnede lokaler. Behovet for dette er stort og mange yrkesgrupper ved SUS har allerende ideer og planer som kan øke forsknings-aktiviteten. 4 Øyeavdelingen ønsker å etablere et ferdighetssenteret for forskning og trening på øyekirurgi. Radiolog Sumit Roy ved røntgenavdeling holder på med et prosjekt der en ny teknikk for å skjøte blodårere sammen (anastomose) skal testes ut. Dette må gjøres på gris og prosjektet vil kunne ha stor nytte et nytt forskningssenter i Sandnes. I heftets appendix er det uttalser fra fremtredende kardiologer, anes tesi ologer, radiologer, oftalmologer og kirurger ved SUS som alle har vist interesse for dette prosjektet og ønsker det velkommen. Visjon Sandnes Education and Research Center Hoyland (SEARCH) skal som organisasjon fremme forskning og utdanning blant helse- og veterinær personell. Målsetting Målet er å etablere organisasjonen SEARCH. Organiasjonsformen er ikke fastlagt, men både en modell i form av stiftelse eller AS er diskutert. Det er utarbeidet et utkast til vedtekter for denne organisasjonen gjengitt i appendix. For at SEARCH skal realiseres må det bygges et nybygg på ca 250

5 m² ved NVH på Høyland. Dette nybygget skal inneholde to store operasjonsstuer med relevant utstyr, egen oppstalling for gris, innledningsrom for dyreanestesi, forskningskontor, garderobe, pauserom, teknisk rom og et eget Computer Tomografi (CT) rom (Se tegninger i appendix). Bygget med innredning har en kostnadsramme mellom 10,5 til 13 millioner norske kroner (se prisoverslag i appendix). Utfordringer Dagens lokale på NVH Høyland er ikke egnet for all den forskning og utdanningsaktivitet som planlegges. Lokalene er små, laget med utgangspunkt for småfe og mangler oppstallingsmulighet for gris. I tillegg oppleves samtidighetskonflikter med undervisningen av veterinærstudenter. Det er videre mangel på medisinsk teknisk utstyr og forbruksutstyr, samt et behov for dyreforskerutdannning til helsepersonell fra SUS. 5 Fordeler Den største fordelen ved etableringen av SEARCH på Høyland er samlokaliseringen med NVH. Hos dem er det stor forskerkompetanse på dyr og dyrehold. I tillegg til professorstillingen til Martha Ulvund har Universitetsfondet forskuttert lønn i 5 år for 2 nyansatte veterinærer i amanuensis stillinger, hvor den ene er innen dyrehelse hos gris (PhD Marianne Oropeza). Et samarbeid SEARCH-NVH vil kunne resultere i en en betydelig synergieffekt, og NVH har allerende laboratorium, obduksjonssaler, auditorium og kantine til felles benyttelse. I 2012 starter Mattilsynet byggingen av et 1200 m² nybygg på Høyland, noe som vil styrke miljøet ytterligere. Plasseringen av SEARCH er optimal med kort vei til Universitetet i Stavanger (UIS), SUS og Stavanger Lufthavn Sola (alle steder er 15 minutter unna med bil). Av større dyremodeller innen medisinsk forskning er gris den mest egnede, fordi hjerte og lungefunksjonen er velig lik mennekets. I Rogaland er det flere griser enn innbyggere og tilgangen kan dermed hevdes å være god.

6 SEARCH 4 modellen SEARCH skal ikke bli en tom bygning uten innhold. SEARCH 4 er et forslag til en samarbeidsmodell der tre offentlige læringsinstitusjoner UIS, SUS og NVH går sammen med en samlet fjerde aktør bestående av private bedrifter/stiftelser som Stiftelsen Norsk Luftambulanse, SAFER, Lærdal Medical, IRIS, ++. Sandnes kommune som vertskommune vedtok i formannskapet å støtte en videreutvikling av det akademiske miljøet ved NVH Høyland og stiller sin næringssjef Nina Othilie Høiland til disposisjon i 20 % stilling for å jobbe videre med SEARCH (se vedtekter i appendix). 6 Kurs og utdanning Ved SEARCH skal det i tillegg til forskning drives omfattende kurs og utdanningsvirksomhet. Kirurg Bjørn Steinar Nedrebø har alle rede holdt tre opplæringskurs innen lapraskopisk kirurgi ved å bruke levende grisemodeller i narkose, det siste kurset nå i september 2011 med 18 deltagende kirurger fra SUS. Luftambulanselege og stipendiat i Norsk Luftambulanse Nils Petter Oveland har hatt to nasjonale kurs i bruk av ultralyd utenfor sykehus der grisemodeller brukes for å lære kursdeltagerne bruk av ultralyd ved alvorlige skader i bryst og bukhule. Dette kurset skal utvides i 2012 for å kunne ta imot kursister fra hele Skandinavia. Under planlegging er også samarbeid om et eget akuttkirurgikurs for luftambulanseleger og akuttmedisinere fra Norge og England. Norsk Oftalmologisk Forening har tatt kontakt med øyeavdelingen, SUS for å se på muligheten for et nasjonalt kurs i kataraktkirurgi (Se appendix for nærmere omtale av disse prosjektene). A SAFER SEARCH historien om Stavanger og akuttmedisin Stavanger har gjennom sin historie blitt forbundet med forskning og utvikling av akuttmedisin. I juni 2011 gikk UIS, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Lærdalsfondet, SUS og Universitetsfondet sammen

7 om et større forskningsprogram, Akuttmedisin Stavanger (SAR). Programmet har en varighet på 5 år og en ramme på 20 milioner kroner og skal satse på forskning innen akuttmedisinsk simulering og trening, avaserte prehositale tjenester og hjertestansforskning. Stiftelsen Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Reserach (SAFER) ble i 2006 dannet av UIS, SUS og Lærdal Medical for å fremme simulering-basert trening blant helsepersonell for å bedre pasientbehandlingen og pasientsikkerheten. I dette SAR programmet kan SEARCH bli en viktig brikke og linken med SAFER er allerende etablert, da det første prehospitale ultralydkurset ble avholdt i deres lokaler i februar Stiftelsen Norsk Luftambulanse sine medlemmer er med på å finasiere europas største gruppe av forskere innen akuttmedisin og flere av disse stipendiatene vil kunne benytte SEARCH som utgangspunkt for å realisere sine prosjekter. 7 UIS ønsker å få etablert et Helsefakultet med den fremtidige muligheten om et eget Medisinske Fakultet. SEARCH vil være vanskelig å overse i disse planene. Veien videre Prosjektet trenger 10,5 13 millioner kroner for å få realisert byggingen av et nytt forsknings- og opplæringssenter. Etter møtet ved NVH 17. november må det inngås en intensjonsavtale mellom overnevte parter. Sandnes Kommune vil lede det videre arbeidet med å få denne avtalen på plass og få etablert en finasieringskomite som har som oppgave å skaffe de nødvendige midler fra offentlige og private aktører. Lykkes man i dette vil SEARCH kunne etablere regionle, nasjonale og inter nasjonale kursprosjekter og utvikle et unikt miljø for forskning. SEARCH prosjektgruppe Nils Petter Oveland, Knut Harboe, Martha Ulvund og Nina Othilie Høiland

8 Uttalelser fra fagpersoner ved SUS Mitt forskningsprosjekt handler om bruk av små bærbare ultralydmaskiner som kan medbringes til pasientene utenfor sykehus. Jeg har i 2 år drevet med forskning på diagnostikk av punktert lunge (Pneumothorax) ved bruk av ultralyd. Jeg har utviklet en modell med bruk av gris der en kontrollert kan punktere lungen for deretter å teste ulike diagnostiske verktøy. Pilotfasen til dette prosjektet ble gjort på to griser ved NVH Høyland, men jeg måtte reise til Århus Universitetssykehus Skejby i Danmark for å gjennomføre selve hoveddelen av prosjektet. Tilgang på et nytt forskningsenter ved Høyland ville gjort dette unødvendig og skapt muligheter for forskning lokalt. Dette vil både gjort det enklere og rimeligere for meg som forsker. 8 Nils Petter Oveland, lege og forsker, Anestesiavdelingen I 2007 gjennomførte jeg et pilotforsøk på 12 geiter i Bergen. Her var det store logistiske utfordringer med tanke på at stallen ligger i tilknytning til Haukeland Sykehus, og dermed midt i byen. Derfor var det en forutsetning for et nytt forsøk at jeg kunne flytte dette til et mer egnet sted. Høyland kom frem som et glimrende alternativ. Det ble derfor etablert et samarbeid med NVH Høyland, og 35 geiter ble operert i januar 2008, observert til juli Disse ble operert i generell anestesi, og var det første dyreforsøket som ble gjennomført med mannskap fra SUS. I forkant av forsøket ble det utdannet to operasjonssykepleiere, to anestesisykepleiere og en anestesilege til forskningsteknikere (FELASA C kurs). Disse var alle med på gjennomføringen som totalt tok tre og en halv uke med to operasjoner daglig. Operasjons-stuen ble utstyrt med utgått materiell fra SUS (anestesiapparat, monitorer med mer). Det er åpenbart at NVH Høyland kan tilby mulighet for langtidsoppfølgelse som ikke noe annet sted i landet kan. Knut Harboe, lege og forsker, Ortopedisk avdeling

9 Øyeavdelingen ved SUS er blitt forevist planer for etablering av et større ferdighetssenter innen øyekirurgi i samarbeid med Veterinærhøyskolen, SUS og Universitetet i Stavanger. Ledelsen ved øye avdelingen støtter et slikt initiativ på det varmeste. Ved opplæring i øyekirurgi og eventuelle kurs i oftalmologisk kirurgi vil vi med glede være behjelpelige med faglig ekspertise. Vi har allerede fått positiv støtte fra industrien til nødvendig apparatur, og tror vi kan påregne ytterligere hjelp derfra hvis det kan føre til at man kan få til et større ferdighetssenter i vårt område. Vi ønsker initiativtagerne lykke til med arbeidet videre, og vi vil gjerne være med på laget i fortsettelsen. 9 Rune Hapnes, tidl. avdelingssjef, Øyeavdelingen Som en del av arbeidet med utvikling av prehospital ultralyd jobber en stipendiat ved SUS (Oveland) med å videreutvikle samarbeidet med Veterinærinstituttet Høyland. Man ser for seg en samarbeidsmodell mellom NVH, SUS og UIS for etablering av en egen forskningsstiftelse kalt SEARCH. SEARCH vil være instru mentell for videre utvikling av dyrestall for forskning og undervisning. Den akuttmedisinske forskningen vil være svært viktig i den videre utviklingen som vil skje med andre forskningsmiljøer på SUS og aktører i Stavanger området. Eldar Søreide, Professor i akuttmedisin, Anestesiavdelingen

10 Utvikling av karkirurgi i minimalt invasiv bane har blitt hindret av mangel på en enkel teknikk for å skjøte ( anastomosere ) blodårer. Selv i dag, innebærer anastomosering av blodårer møysommelig og tidskrevende arbeid med nål og tråd, som for over ett hundre år siden. Derfor har min forskningsgruppe utviklet en enkel anastomoseanordning, som kan lette dette arbeidet for karkirurgen. Utprøving av de første prototypene på dyr viste at det var mulig å anastomosere blodårer på bankende hjerte ( koronar bypass ) med anordningen i mindre enn ett minutt. Med støtte fra Norges Forskningsråd er vi nå i gang med å videreutvikle og evt. kommersialisere anordningen. De nødvendige dyreforsøkene utføres på Institutt for kirurgisk forskning ved Oslo Universitetssykehus, Rikshopitalet. Pendling mellom Stavanger og Oslo medfører dessverre tap av tid og økning i kostnader. Derfor vil et forskningssenter ved Høyland være meget kjærkommen for vårt vedkommende. 10 Tilgang til vel utstyrte dyrelaboratorier lokalt vil også stimulere nytenkning ved SUS, og på sikt kan fostre et tverrfaglig spisskompetent miljø for medisinsk grunn- og translasjonsforkning her i Rogaland. Sumit Roy, overlege og forsker ved Radiologisk avdeling Kardiologisk avdeling ved SUS har et meget aktivt forskingsmiljø. Den vesentligste delen av den kardiologiske forskningen er klinisk forsking på pasienter. Mangel på et dyrelaboratorium gjør at man for tiden ikke har mulighet til å igangsette egne mekanistiske studier ved SUS. Dette representerer en betydelig ulempe og hemmer utviklingen av det akademiske forskningsmiljøet ved kardiologisk avdeling ved SUS. Tilgang på et lokalt dyrelaboratorium vil ha stor betydning for den videre utviklingen av forskningsaktiviteten ved kardiologisk avdeling ved SUS. Stein Ørn, overlege, PhD og forsker ved Kardiologisk avdeling

11 Øyeavdelingen har et aktivt forskningsmiljø under ledelse av M.D. Ph.D. Sten Ræder. Forskere ved øyeavdelingen har nylig søkt om et patent. For å underbygge patentet er vi avhengig av et dyrelaboratorium. Vi er også kommet langt i planleggingen av et kirurgisk ferdighetssenter innen øyefaget. Norsk oftalmologisk forening støtter initiativet og ønsker at obligatoriske kurs for norske øyeleger legges til Sandnes. SEARCH vil sikre trygge rammer for kursvirksomheten og patenteksempler i tillegg til å være en god plattform for videre innovasjon og forskning innen øyefaget. 11 Harald Fredrik Ulltveit-Moe, tidligere overlege ved Øyeavdelingen, nå privat praktiserende øyelege og forsker ved Egersund Øyeklinikk. Kirurgisk avdeling har så langt brukt dyrelaboratoriet på Høyland til kursing innenfor laparoskopisk kirurgi. Vi ser for oss å kunne drive kursvirksomhet utover egen institusjon innen dette fagfeltet, både innen for bariatrisk kirurgi og laparoskopisk colorektal kirurgi. Videre kan lignende kurs arrangerer både internt og eksternt innenfor traumebehandling. For tiden er det ingen dyreeksperimentelle studier som pågår innenfor kirurgisk avdeling, men med god lokal infrastruktur, er dette noe som er veldig interessant å bygge opp. Bjørn Steinar Nedrebø, Overlege og forsker ved kirurgisk avdeling

12 Gastrokirurgisk seksjon har i dag et stort behov av en dyrestall (gris) for følgende: Trening i praktisk kirurgi for leger i utdanning og etter utdanning Forskning i forbindelse med implementering av nye metoder i kirugri/laparoskopi/endoskopi/robot mm Grunnforskning i forhold til laparoskopi/hemodynamikk/ sepsis/leverbehandling/traumer mm Kursvirksomhet evt samarbeid med industri I dag reiser vi årlig til senter i andre steder i Norge (Trondheim, Ullevål, Rikshospitalet, Tromsø), Tyskland og Frankrike for å få trening og vi har hatt kollegaer som har reist til Uppsala for forskning i griselab i forhold til utvikling av avansert laparoskopi. Det kan selvsagt også være interessant for oss å ha mulighet for å gjøre studier med mus og hamster, men gris er det som er mest aktuelt. Gastroseksjonen står for det aller meste av forskningen på kirurgisk avdeling og dette har stor betydning for utviklingen av SUS, spesielt i behandling av kreftpasienter. Forutsetningen for å være et universitetssykehus er at vi kan ha en aktiv forskning og ikke minst kan holde nasjonale og internasjonale kurser. En dyrestall i Sandnes vil gi helt nye muligheter. 12 Tom Glomsaker MD, MHA, Seksjonsoverlege

13 Uttalelser fra fagpersoner ved Norges veterinærhøgskole, Høyland NVH Høyland har undervisning for veterinærstudenter i medisin og diagnostikk, og forskning på husdyr. Seksjonen har grunnkompetanse på sau og geit, og bygger ut kompetansen på andre husdyr, spesielt gris og veterinær samfunnsmedisin. Et samarbeid med SUS vil gi muligheter for undervisningen bl.a. ved bruk av nyere teknologi innen diagnostikk; ultralyd, biopsiteknikker, kirurgi, endoskopi og CT, samt synergieffekter innen spesialområder som f.eks. oftalmologi. 13 Vi har forskningsprosjekt på hjernesykdommer og vektorbårne sykdommer (flere zoonoser), og vil i forskningen kunne dra meget stor nytte av et samarbeid. Vi ser for oss store muligheter for framtidig regional forskning. Martha J. Ulvund, professor, seksjonsleder ved NVH Høyland, og forskerne Snorre Stuen, 1. amanuensis, Cecilie Ersdal, 1. amanuensis, Erik Granquist, 1. amanuensis, Marianne Oropeza, universitetslektor, Siv Meling, PhD og Atle Domke PhD.

14 Planoversikt over Høyland-området med inntegning av SEARCH-bygget 14

15 Planoversikt med rominndeling ved SEARCH-bygget 15

16 Prisoverslag av SEARCH-bygget 16

17 Kommentarer til prisoverslag Med dette oversendes en forprosjektbeskrivelse med kalkyletall over sannsynlige prosjektkostnader for vårt aktuelle bygg. Som det framgår har jeg/vi vurdert de totale kostnader til kroner ,- inklusive mva. I tillegg til den etterfølgende grove beskrivelsen og tilhørende vedlagte forprosjektkalkyle ønsker jeg å tilføre følgende: Tegningen fra Sverre Vatland av angir et brutto areal på hovedbygget på 364 m2. Min kontrollregning tilsier at dette arealet skal være 394 m2! Tillagt mellombygget og en ca halve arealet av nyttbart loft, får jeg et revidert brutto areal på ca 470 m2. Dette tallet er benyttet i f.m. prisen pr m2. Som det framgår er det ikke medtatt noe i min kalkyle for tomtekostnader og finansieringskostnader/byggelån. Uforutsettposten på hele ,- har ikke inkludert noen prisstigning av betydning. Oppgitte priser må derfor regnes som dagens priser. Jeg har fått hjelp av enkelte entreprenører med oversendt prising. Mitt arbeid er følgelig blitt redusert. Noen av disse vil kunne fakturere prosjektet for dette arbeidet. Som det framgår av teksten var den opprinnelig beregnet som informasjon til aktuelle entreprenører/deltakere i prosessen. Kalkyletallene for spesiell innredning/installasjoner grunnet bruken (pkt 3.4 og 7.1) er mine egne antakelser/vurderinger. Disse tallene er følgelig svært usikre. Kalkylearbeidet har en nøyaktighetsgrad på +/- ca 10%. Dermed vil en sannsynlig totalkost ligge et sted mellom ,- og ,- Alt dette avhengig av eventuelt spesielt uforutsett og ikke minst markedssituasjonen på aktuelt tilbudsstadiet! 17 Oddbjørn Haaland Tlf: Mobil: E-post:

18 Utkast til vedtekter for SEARCH (Ikke undertegnet, eller godkjent) V E D T E K T E R Sandnes Education And Research Center Hoyland (SEARCH) * * * * * 18 1 Navn og opprettelse Stiftelsens er etablert på stiftelsesmøtet (DATO) på felles initiativ fra Stavanger Universitetsykehus (SUS), Institutt for småfeforskning (Norges Vetrinærhøyskole, NVHS), Universitetet i Stavanger (UiS),under forbehold om godkjenning på styremøter ved (SUS) (DATO), og ved (UiS) (DATO). (Andre mulige partnere er Lærdal Medical, IRIS) Stiftelsens navn er Sandnes Education And Research Center Hoyland (SEARCH). 2 Formål Stiftelsens formål er å bygge opp og drive et institutt for dyreforskning og trening i prosedyrer som ikke lar seg gjennomføre på andre modeller enn dyr. Et dyreforsøk er: Bruk av dyr for å vinne kunnskap av biologisk, psykologisk, etologisk, fysikalsk eller kjemisk art, også når dette er et nødvendig ledd i den utdannelsen en institusjon gir. (Fra forskrift om forsøk om dyr fra 1996) Stiftelsen skal sikte på å utvikle bedre mulighet for forskning på dyr som ledd i økt forståelse for sykdommer og skademekanismer hos dyr og mennesker. I treningsopplæring og kompetanseutvikling for alle som er eller kan bli engasjert i praktisk og/eller teoretisk

19 kirurgisk-, ortopedisk-, akuttmedisinsk-, anestesi-, radiologi-, kardiologi-, og onkologiskvirksomhet, bl.a. ved utvikling av læringsprogrammer, undervisningsvirksomhet, publisering m.v. Det skal iverksettes dyreforskning som skal være praktisk og teoretisk rettet. Forskningen forestås av stiftelsen alene og/eller i samarbeid med andre. Det skal legges stor vekt på å nyttiggjøre seg det nasjonale og internasjonale nettverk innen dyreforskning som stiftelsens initiativtakere har, og som stiftelsen selv bygger opp. Initiativtakernes har etablert følgende felles målsettinger for etableringen: 19 Øke muligheten for dyreforskning og trening innenfor humanmedisin. Øke muligheten for dyreforskning og trening innenfor dyremedisin. Legge til rette for utprøving av nye produkter og metoder som ikke kan utføres uten dyreforsøk. Som overordnet mål for alle punktene over, er målet å finne nye metoder for tilsvarende utprøvinger og modeller som ikke trenger dyr. Dette ligger fundamentert i de 3 R ene (Replace, Reduce, Refine). Videre gjelder følgende tilleggsmål: For SUS: Styrking av forskning og undervisning av medisinstudenter og annet helsefaglig personnell. For NVHS: Styrkning av forskning og undervisning av vetrinærstudenter og annet dyrehelsepersonell. For UiS: Bidra til å realisere visjonen om nyskapningsuniversitetet, og medisinsk faktultet. Tverrfaglig samarbeid, spesielt med fagmiljøer innenfor pedagogikk, samfunn-sikkerhet, medisinsk teknikk og helsefag. Pilotundervisning etter prinsippene i Læresirkelen.

20 Stiftelsen skal arbeide aktivt for å realisere initiativtakernes målsettinger. Finansiering av stiftelsens virksomhet tilsiktes ivaretatt ved økonomiske bidrag og donasjoner fra alle interesserte, så vel offentlige som private, herunder initiativtakerne. Dessuten skal det søkes oppnådd inntekter ved aktivitet som realiserer Stiftelsens formål, så som læring og kompetanseutvikling. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse som ikke har næringsvirksomhet som formål Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital utgjør kr , som er donert av stifterne. 4 Styret Styret består av seks medlemmer som velges på følgende måte: To medlemer utpekes av Universitetet i Stavanger. To medlemer utpekes av Stavanger Universitetssjukehus. To medlemer utpekes av NHVS. De samme utpeker en varamedlem hver. I medhold av stiftelsesloven 27a. jfr. Likestillingsloven 21, og når styret består av seks til åtte medlemmer, skal det ved oppnevnelse av medlemmer fra det offentlige tilsees at hvert kjønn er representert med minst tre. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for tre år om gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret velger selv sin formann. Styret skal utarbeide og vedta, og ved behov oppdatere, en egen styreinstruks, som spesifiserer styrets oppgaver, ansvar og arbeidsrutiner. Stiftelsens navn tegnes av det samlede styret eller av to styremedlemmer i fellesskap.

21 5 Daglig ledelse Stiftelsen skal ikke ha daglig leder. 6 Internasjonalt rådgivende organ Styret kan oppnevne et internasjonalt rådgivende råd (International Advisory Board), bestående av personer 3-6 personer med særlig relevant kompetanse i forhold til Stiftelsens formål og oppgaver. Dette organet vil ikke ha noen formell beslutningskompetanse, men skal kun rådgi styret og stiftelsens ansatte i spørsmål innen stiftelsens formål Kontorsted Stiftelsen har sitt kontor i Stavanger. 8 Regnskap og revisor Den administrative leder fører stiftelsens regnskap, og skal revideres av statsautorisert revisor som velges av styret. 9 Forvaltning av stiftelsens kapital Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkast ning for å ivareta stiftelsens formål. Styret forestår kapitalforvaltningen. 10 Utdeling Det skal ikke foretas utdeling av grunnkapitalens avkastning før grunnkapitalen måtte ha nådd en størrelse på kr. 5 mill., hvoretter den årlige avkastning av styret kan utdeles til dyreforskning, eventuelt tillegges grunnkapitalen.

22 11 Omdanning inkl. vedtektsendringer Omdanning i form av endring eller opphevelse av den rettslige disposisjon som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter, foretas slik som bestemt i stiftelsesloven kap. 6. Vedtektsendringer som nevnt i stiftelsesloven 45 tredje ledd a og b (forhøyelse og ned settelse av grunnkapitalen, jfr. 16 og 17, m.v.) foretas av styret med minst 2/3 stemmeflertall. Styret har i h.t. stiftelsesloven 48 annet ledd rett til å omdanne stiftelsen, herunder å foreta øvrige vedtektsendringer, med samme flertall som nevnt foran. Slike vedtak skal godkjennes av Stiftelsestilsynet før de blir gyldige Opphevelse av stiftelsen Opphevelse av stiftelsen vedtas av styret med 2/3 flertall. Vedtaket skal godkjennes av Stiftelsestilsynet før det blir gyldig. Gjenværende nettomidler skal i h.t. stiftelsesloven 47 annet ledd brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål. Dersom dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål. * * * * * Vedtatt på stiftelsesmøte enstemmig den (Dato)

23 SEARCH/prosjekt kirurgi Kurs i laparoskopisk og åpen kirurgi for assistentleger på kirurgisk og gynikologisk avdeling. 14. og 15. september arrangerte vi kurs for assistentleger på gynekologisk og kirurgisk avdeling. Hver deltaker fikk da i grupper på tre operere på levende gris, ca. halvannen time laparoskopisk, og halv annen time åpent. Totalt hadde vi seks griser, to på formiddagen torsdagen, to på ettermiddagen, og to på formiddagen fredagen. Det vil si at totalt at 18 assistentleger var gjennom dette, med seks fra gynekologisk og 12 fra kirurgisk side. Det var to anestesisykepleiere med hele tiden, en operasjonssykepleier, to operasjonssykepleierstudenter, og en veterinær. Firmaet Johnson og Johnson stilte med laparoskopiutstyr, staplere o.l, og Storz stilte med kamera, skjerm. Førstnevnte firma, JJ, sponset kurset med kr Disse pengene gikk til frikjøp av sykepleieressurser, leie av lokaler, innkjøp av griser, gass og medikamenter. 23 Det var laget er program for både åpen og laparoskopisk kirurgi, der man plukket ut ulike deler litt avhengig av erfaringsnivå, det vedlegges, likeledes vedlegges utstyrs pakken fra JJ.

24 SEARCH/prosjekt ortopedi Aktivitetsrapport for utvikling av ny hofteprotese Selskapet Aamedic AS som i dag har rettighetene til patentet SRPR (Sudmann Retrival PRocess) har innledet samarbeid med engelsk protesefirma om anvendelse av patentet på en human protese. Denne protesen vil bli testet med tanke på materialstyrke og endelig element analyse i løpet av dette året. Deretter planlegges det en human utprøving med oppstart i løpet av Aktivitetsrapport for utvikling av ny hofteprotese Aamedic AS fikk nylig Internasjonaliseringsstipend fra NHOs Internasjonaliseringstiftelse for å videreutvikle samarbeidet med denne engelske Selskapet Aamedic aktøren. AS som i dag har rettighetene til patentet SRPR (Sudmann Retrival PRocess) har innledet samarbeid med engelsk protesefirma om anvendelse av patentet på en human protese. Denne protesen vil bli testet med tanke på materialstyrke og endelig element analyse i løpet av dette Dette året. Deretter prosjektet planlegges det hadde en human ikke utprøving vært med mulig oppstart i uten løpet av samarbeidet med Høyland for utprøvingen av prototypene på geit. Aamedic AS fikk nylig Internasjonaliseringsstipend fra NHOs Internasjonaliseringstiftelse for å videreutvikle samarbeidet med denne engelske aktøren. 24 Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten samarbeidet med Høyland for utprøvingen av prototypene på geit.

25 SEARCH/prosjekt akuttmedisin Forskning og undervisning i akuttmedisinsk ultralyd av Nils Petter Oveland Lege luftambulansen Stavanger Stipendiat Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Akuttmedisinsk ultralyd (AMU) brukes for å diagnostisere livstruende tilstander hos syke og skadde pasienter slik at korrekt behandling kan iverksettes så tidlig som mulig. Ved å foreta en målrettet og fokusert ultralydundersøkelse kan klinikeren får et dynamisk bilde av tilstanden, som sammen med pasientens tegn og symptomer kan avklare vanskelige kliniske problemstillinger. AMU kan også brukes som hjelpemiddel til prosedyrer som vaskulær tilgang og nerveblokkader. 25 I akuttmottaket blir ultralyd brukt i primærutredningen av traumepasienter, og protokollen Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) er utviklet for tidlig å oppdage blod i buken eller rundt hjertet. En utvidelse av denne undersøkelsen (Extended FAST) til også å omfatte brystkassen gjør det mulig å diagnostisere luft (pneumothorax) og blod (hemothorax) i brysthulen. Ved intensivavdelinger brukes fokuserte ekkoundersøkelser til å skille ulike former for sirkulasjonssvikt og oppdage pleuravæske. Da prognosen til alvorlig skadde og syke ofte er avhengig av tid til behandling må det alltid være et mål å avdekke livstruende tilstander så tidlige som mulig. AMU reduserer morbiditet og mortalitet hos kritisk syke pasienter, reduserer tid til diagnose og påvirker valg av behandling. Teknologiske fremskritt har ført til utviklingen av handholdte, batteridrevne og mobile ultralydapparat som muliggjør undersøkelser av pasienter også utenfor sykehus.

26 Forskning på bruk av ultralyd ved alvorlige brystskader 26 Ved NVH Høyland ble det høsten 2009 for første gang benyttet grisemodeller som ledd i et forskningsprosjekt. Skader av brystkassen er veldig vanlig ved fallskader og bilulykker. Ofte vil ribben brekke og lungene kunne punkteres (pneumothorax). Dette kan være vanskelig å oppdage utenfor sykehuset selv med lytting ved hjelp av stetoskop. Denne tilstanden kan være farlig for pasienten dersom lungen kollapser helt og begynner å presse på hjerte og store kar inne i brysthulen (trykk pneumothorax). Behandlingen er enkel ved at et plastdren legges inn i brysthulen slik at lungen kan folde seg ut igjen. Mitt forskningsprosjekt har sett på bruk av ultralyd som diagnostisk hjelpemiddel for å tidlig kunne oppdage pneumothorax. Dermed kan behandling iversettes før pasienten kommer til sykehuset og potensielt redde pasientens liv. I en pilotfase i dette prosjektet ble det utviklet en grisemodell med punktert lunge ved NVH Høyland. Ultralyd, ultra wide band og røntgen ble brukt på modellen for å evaluere den diagnostiske nøyaktigheten. Resten av prosjektet ble utført ved dyrelaboratoriet ved Universitetet i Århus.

Forskernytt ved SUS September 2011

Forskernytt ved SUS September 2011 SUS med fortsatt høy forskningsproduksjon. I sommer ble tallene til NIFU offentliggjort for forskningsproduksjonen i helseforetakene i Norge for 2010. Tallene viste at sykehuset sin forskningsproduksjon

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi Tilbakemelding fra referansegruppen som helhet Ta utgangspunkt i følgende punkter: 1. Bidra til at oppdatert informasjon til brukere i hele landet (enkeltpasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, HF,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter.

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter. ÅRSBERETNING 2015 Universitetsfondet 1. Selskapets formål Universitetsfondet har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling!

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! 1 2 4500 dødsfall per år ved norske sykehus? 3 20.Sept 2004 11.Oktober 2004 Et samarbeid mellom Felles mål:

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb Stiftelsen Norsk Luftambulanse Oslo Vest Rotaryklubb 12.02.2014 Erik Kreyberg Normann Norsk Luftambulanses historie Stiftet november 1977 initiert av Jens Moe Første legehelikopteroppdrag 3. juni 1978

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Prehospital ultralyd. Ambulanseforum 2012

Prehospital ultralyd. Ambulanseforum 2012 Prehospital ultralyd Ambulanseforum 2012 Overlege Bård Rannestad Akuttmedisinsk klinikk Universitetssykehuset I Nord Norge Tromsø Agenda Nytt utstyr entusiasme og skepsis Diagnostiske muligheter? Behandlingmuligheter?

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE Vedtatt 20.11.2013 VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe. På engelsk benyttes Norwegian Gastrointestinal Cancer Group. Kortformen

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Disposisjon Hva er utfordringene for traumebehandlingen i Norge? Betydningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Mattilsynets arbeid med Plattform og Forsknings- og utvikingsfond for alternativer til forsøksdyr. Espen Engh Seniorrådgiver, Mattilsynet

Mattilsynets arbeid med Plattform og Forsknings- og utvikingsfond for alternativer til forsøksdyr. Espen Engh Seniorrådgiver, Mattilsynet Mattilsynets arbeid med Plattform og Forsknings- og utvikingsfond for alternativer til forsøksdyr Espen Engh Seniorrådgiver, Mattilsynet Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) Landbruksdepartementet vil bidra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie ALLTID TILSTEDE... EDISON ALLTID TILSTEDE... Brosjyren er utarbeidet av: Høgskolelektor Randi Grønseth, Videreutdanningen i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo Avdelingssykepleier Nina Bøhle Cheetham, Nyfødtintensiv,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Anskaffelse av CT til Skien Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 23-2016 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 06.04.2016 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett.

Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett. VEDTEKTER FOR TROMSØ MINESKADESENTER (TMC) 1. Foretakets navn og driftsgrunnlag Selskapets foretaksnavn er Tromsø Mineskadesenter UNN / Tromsoe Mine Victim Resource Center (TMC). Foretaket er en stiftelse.

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Behovsdrevet innovasjon i nasjonale og internasjonale nettverk. Innovasjonskonferansen 2008 Tore Lærdal

Behovsdrevet innovasjon i nasjonale og internasjonale nettverk. Innovasjonskonferansen 2008 Tore Lærdal Behovsdrevet innovasjon i nasjonale og internasjonale nettverk Innovasjonskonferansen 2008 Tore Lærdal Lærdal startet med forlag og leketøy ...og fortsatte med helping save lives 1958: Veiskille fra klinisk

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner Kliniske utprøvinger SINTEF Unimed som samspillpartner SINTEF Unimed en samspillpartner SINTEF Unimeds aktiviteter omfatter forskning, utvikling og rådgiving innen helsesektoren. Hovedsete ligger i Trondheim.

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

I 4 at regnskap sendes Regnskapsregisteret og ikke fylkesmannen som tidligere.

I 4 at regnskap sendes Regnskapsregisteret og ikke fylkesmannen som tidligere. Stiftelsen Sulitjelma Boligfond Postboks 354 8201 Fauske Fauske kommune Rådmannen Postboks 93 Organisasjonsnr. 871395292 Knut Hævaker, styreleder, tlf90858689 Kurt Karlsen, forretningsfører, tlf75600830

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med?

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Ånen Aarli Forskningskoordinator Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Seksjonsoverlege

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide?

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Anna Pettersen forbundsleder Norsk Radiografforbund Radiografiens dag 8.november 2007 Høgskolen i Gjøvik Bør radiografer gis utvidede roller? (stikkord fra

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14 Håndtering av stumpe bukskader Disposisjon Epidemiologi Strategi og ini>al vurdering Diagnos>kk Behandling Skademekanismer - verden Andel stumpe skader: Europa / Canada: 89-99 % Sør- Afrika / Asia / USA:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Den akuttmedisinske kjede AMK EKG LEGEVAKTSENTRAL FAST TRACK/ RØD LØPER HJERTE HJERNE TRAUME AKUTTMOTTAK LEGE

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Helsedirektoratets gjennomgang Prosjekt spesialitetsstruktur og innhold leger Roller og ansvar Hans Petter Aarseth Programdirektør Helsedirektoratet Bakgrunn og rammebetingelser

Detaljer

Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen. GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken

Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen. GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken LMI har som mål å styrke forskning, produksjon og næringsutvikling på legemiddelområdet i Norge Norsk grunnforskning

Detaljer

Revisjon av 11 i Vedtekter for Stiftelsen Frambu

Revisjon av 11 i Vedtekter for Stiftelsen Frambu Til: Styret i Stiftelsen Frambu Fra: Frambus administrasjon Saksnummer 31/16 Sakstype: vedtakssak Møtenummer: 3/2016 Møtedato: 13. september 2016 Dokumentdato 29. august 2016 Saksbehandler: Geir Andreassen/Kristian

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Hurtigfrigjøring Kjettingmetoden

Hurtigfrigjøring Kjettingmetoden Hurtigfrigjøring Kjettingmetoden Forskningen Jan-Einar Andersen Prosjektleder TAS Abstract Hurtigfrigjøring - Kjettingmetoden Hurtigfrigjøring: (Kjettingmetoden) Kombinert anvendbarhet og tverrsnittstudie

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Bruk av felles kunnskap og ressurser - en nøkkel til optimal utnyttelse av medisinsk teknologi

Bruk av felles kunnskap og ressurser - en nøkkel til optimal utnyttelse av medisinsk teknologi 1 Bruk av felles kunnskap og ressurser - en nøkkel til optimal utnyttelse av medisinsk teknologi 2 Medisinsk teknologi i utvikling 3 4 Ambulansetjenesten 5 Hjernekirurgi 6 7 Hvem har stått for den medisinskteknologiske

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Brukermedvirkning i Forskningen Trender nasjonalt og internasjonalt

Brukermedvirkning i Forskningen Trender nasjonalt og internasjonalt Trender nasjonalt og internasjonalt Pål Kjeldsen Først, kort om meg Rammet, ble i 2002 diagnostisert med Hjernesvulst Grad II og operert. Senere også strålet. Leder for styret i Hjernesvulstforeningen

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer