Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett."

Transkript

1 VEDTEKTER FOR TROMSØ MINESKADESENTER (TMC) 1. Foretakets navn og driftsgrunnlag Selskapets foretaksnavn er Tromsø Mineskadesenter UNN / Tromsoe Mine Victim Resource Center (TMC). Foretaket er en stiftelse. Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett. Hensikten med vedtektene er å definere TMC s eksterne oppgaver å definere TMC-styrets funksjon, oppgaver og ansvar å gi retningslinjer for daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. 2. TMC s eksterne oppgaver TMC s hovedoppgave er å styrke overlevelseskjeden spesielt for akutt skadde i lavinntektsland og krigsrammede områder gjennom utvikling, utprøving og igangsetting av målretta tiltak for overlevelse. TMC prioriterer arbeid for bedre skadebehandling utenfor sykehus, men skal også kunne drive utviklingsarbeid rettet mot sykehus, utvikle, utprøve og fremme bruken av bedre metoder for skadebehandling i fattigland. Dette innebærer: klinisk og eksperimentell forskning systematisk og kontrollert utprøving av forbedrede behandlingsmetoder og nye organisasjonsmodeller gjennom utviklingsarbeid i områder med store skadeproblemer og svake overlevelseskjeder samt utvikling av undervisningsmetoder og produksjon av læremidler. TMC har som overordnet mål å bygge sjølstendig lokal kompetanse slik at både opplæringsog behandlingsprogram overtas av og drives av lokale krefter så snart tilstrekkelig kvalitet er dokumentert. Dette utelukker ikke at samarbeidet mellom TMC og lokale partnere videreføres dersom det er behov for modifisering av den opprinnelige modellen, og/eller behov for videre studier av traumerelaterte problem. Dette innebærer at TMC s medisinske og pedagogiske prosjekter skal være low-cost low-tech at TMC skal fremme gode alternativer til high-cost high-tech strategier fra Nord, men dette skal ikke hindre lokale partneres tilgang til livreddende ny teknologi der low-cost løsninger ikke finnes. at TMC skal legge vekt på å bygge kompetansenettverk Sør-Sør innen behandling og undervisning at TMC ikke skal påta seg langsiktige prosjekter av typen tradisjonell medisinsk nødhjelp eller bistand at TMC skal samarbeide med mål-landas lokale myndigheter og/eller folkelige bevegelser. Vedtekter TMC

2 TMC s eksterne oppgaver er ytterligere utdypet i samarbeidsavtalen mellom WHO og TMC. Denne avtalen er å anse som et supplement til vedtektene. TMC administrerer enkelte prosjekter startet av Trauma Care Foundation (TCF). Forvaltningen av data og resultater fra disse prosjektene er regulert i Statutter for TCF s vitenskapelige arbeid. 3. Styrets sammensetning og fullmakter 3.1 Sammensetning og konstitusjon Styret skal bestå av fem til sju styremedlemmer: Minst to av TMC s seniormedarbeidere En representant fra Trauma Care Foundation En representant fra med.fak. UiT En representant fra UNN Styret fatter alle vedtak ved simpelt flertall. Hvert styremedlem har en 1 stemme i avstemninger. Styret skal ha en styreleder og nestleder som godkjennes av direktøren. Daglig leder fungerer som styrets sekretær. Styret supplerer seg selv. UNNs styre og ledelsen ved med.fak, UiT, foreslår representanter til styret. Representanter for UNNs direktør har møte- tale- og forslagsrett, men uten stemmerett i styret. 3.2 Styrets funksjon Styret er TMC s høyeste organ. TMC-styret rapporterer til UNNs direktør. TMC styret kan ta imot råd fra UNNs ledelse. Styrets oppgaver følger av den til en hver tid gjeldende lovgivning, TMC s vedtekter, betingelser knyttet til økonomiske donasjoner til TMC s prosjekt, samt styrevedtak i TMC som måtte supplere disse vedtektene. Styrets hovedoppgave kan inndeles i: Styrets forvaltning av selskapet Styrets tilsynsansvar Styrets rapporteringsansvar. Styret skal generelt behandle alle saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for TMC. 3.3 Forvaltning og organisering Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret er ansvarlig for daglig leders ansettelsesforhold. Styret utarbeider arbeidsinstruks og lønnsplassering for daglig leder. Styret vedtar nivå for bonus, honorarer og forsikring for oppdragstakere knyttet til TMC. Vedtekter TMC

3 3.4 Budsjettering, planlegging, strategi Styret skal fastsette overordnede planer og budsjetter for TMC s virksomhet og kan også fastsette detaljerte retningslinjer for virksomheten. Strategidiskusjoner skjer fortrinnsvis i siste kvartal i forkant av kommende års budsjettprosess, og gjerne i eget styremøte kun viet strategi. Innenfor strategiområdet skal styret være pådriver for administrasjonen, dvs. daglig leder og prosjektansvarlige. Styret skal godkjenne selskapet/konsernets budsjett for kommende år før søknader om ekstern finansiering blir sendt. 3.5 Styring og kontroll Styret er ansvarlig for TMC s økonomi og plikter å påse at TMC s virksomhet og økonomiske forvaltning er overensstemmende med styrets vedtak Særskilt om statusrapportering TMC s administrasjon skal orientere styret hvert halvår om oppnådde resultater, økonomisk status og utsikter for neste halvår. Orienteringen skal skje skriftlig Særskilt om årsregnskap og årsberetning Utkast til årsregnskap skal fremlegges for styret i løpet av årets siste kvartal. Revidert regnskap og utkast til årsberetning skal fremlegges for styret for endelig godkjennelse i løpet av første kvartal påfølgende år. 3.6 Øvrige oppgaver For øvrig inngår i styrets oppgaver alt som er tillagt styret i henhold til vedtektene og forhold som administrasjonen, styrets leder eller styremedlemmene vurderer som påkrevet at styret er orientert om eller tar stilling til. 4. Daglig leders funksjon 4.1. Daglig leders oppgaver Daglig leder står for den daglige ledelse av virksomheten slik den er definert i arbeidsinstruks vedtatt av styret. Daglig leder kan i samarbeid med styrets leder avgjøre enkeltsaker ved å søke fullmakt hos styret. Styret skal snarest underrettes om slike ekstraordinære avgjørelser. 4.2 Daglig leders plikter overfor styret Daglig leder skal gi styrets leder månedlig statusrapport for resultater og økonomi. Daglig leder skal i samarbeid med styrets leder gi styret halvårlig orientering om TMC s virksomhet, resultater og økonomiske stilling. Slik orientering skal gis skriftlig. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder. Beslutningsunderlag sendes styrets medlemmer minst en uke før styrebehandling. Vedtekter TMC

4 5. Saksbehandling ved TMC 5.1 Behandling av saker i TMC-styret Styremedlemmene, prosjektansvarlige og daglig leder kan kreve styremøtebehandling av enkeltsaker. Årsplaner (strategi og budsjett), årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte. Styremøter ledes av styrets leder. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 5.2 Innkalling Styrets leder sørger for behandling av saker som hører inn under styret og er ansvarlig for å kalle inn til styremøter. Utsendelse av innkalling er daglig leders ansvar. Det avholdes normalt to ordinære styremøter årlig møtet i første kvartal behandler revidert regnskap og årsrapport, møtet i siste kvartal behandler strategi og budsjett. Dato for ordinære styremøter fastsettes for ett år av gangen. Ekstraordinære styremøter bør innkalles med minst én ukes varsel, men styret kan kalles inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling. Dersom ingen av styremedlemmene har innvendinger, kan personer som har relevante opplysninger bli innkalt til styremøtene. 5.3 Referat Det skal føres skriftlig referat fra styremøter og fra andre former for styrebehandling av saker. Daglig leder fungerer som styrets sekretær. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfating innført i protokollen. Referatet skal sendes styrets medlemmer per brev, faks eller e-post innen 1 uke etter styremøtet. Det enkelte styremedlem bekrefter og gir eventuelle merknader til referatet per brev, faks eller e-post innen 1 uke etter at de har mottatt referatet. Godkjent referat med eventuelle merknader oversendes UNNs direktør 5.4 Delegasjon av myndighet Styret kan delegere bestemte oppgaver til styrets leder eller til utvalg som utspringer fra styret selv. 5.5 Inhabilitet Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. 5.6 Informasjon Med mindre styret gjør annet vedtak i bestemte saker, det er ønskelig at kun styrets leder og daglig leder er berettiget til å uttale seg på styrets vegne. Vedtekter TMC

5 6. Vedtektsendringer og oppløsning 6.1 Endringer Kun TMC s styre kan vedta endringer i tillegg til TMC s vedtekter. Slike endringer/tillegg skal rapporteres til UNNs styre. Styret har ikke anledning til å vedta endringer under disse vedtektenes punkt.1 (ovenfor) som innebærer vesentlige endringer i TMC s grunnleggende strategi. 6.2 Oppløsning Styret kan vedta å legge ned TMC og oppløse seg selv. Data, kommunikasjon og økonomiske verdier knyttet til TMC s prosjekter tilfaller Trauma Care Foundation som har det beslektet formål. Vedtekter TMC

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Innhold Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Aktuelle lover og forskrifter 3 Utdrag fra Eierskapsmelding for Hedmark Fylkeskommune 2011, vedtatt oktober 2011 - Del

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer