danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011"

Transkript

1 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

2 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 17 Endring i egenkapital 17 Kontantstrømoppstilling 18 Noter 40 Kontrollkomiteens uttalelse 41 Revisors beretning Danica Pensjonsforsikring AS Postadresse: Postboks 6003 Sluppen, 7434 Trondheim Besøksadresse: Nordre gt. 12, 7011 Trondheim Telefon: E-postadresse: Hjemmeside: danica.no Foretaksnummer:

3 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport En skjebnetid Det er en skjebnetid i norsk pensjonsbransje. De tradisjonelle produkter med årlige rentegarantier på 3-4 prosent og livsvarige utbetalinger utfordres kraftig. Dette skyldes at vi er i en lavrenteperiode, nye solvenskapitalregler fra Europa og det faktum at folk lever lenger enn før. Forretningsmodellen som Danica Pensjons konkurrenter har bygget sin virksomhet på er dermed kraftig utfordret, og lønnsomheten kommer under press. Banklovkommisjonen har laget en nyordning knyttet til fripoliser, der det fra 2013 vil bli tillatt med frivillig overgang til investeringsvalg, slik vi kjenner det fra innskuddspensjon. Det ligger 150 milliarder kroner i fripolisemarkedet i dag, og Danica Pensjon vil i løpet av våren ta stilling til om vi skal gå inn i fripolisemarkedet. Videre kan det forventes at de ytelsesbaserte tjenestepensjonene etter hvert forsvinner, fordi bedriftene får uforutsigbare (og høye) kostnader, samt at pensjonsforpliktelsene balanseføres. Her jobber Banklovkommisjonen med å få frem en ny generasjon produkter, der stikkordet er at arbeidstakeren må bære større risiko enn i dag. Alt i alt kan det oppsummeres, slik vi vurderer det, at fremtiden vil gi gode forretningsmuligheter for en utfordrer som Danica Pensjon! Vi har gjennom den profesjonalisering som har skjedd i selskapet de siste årene, opplevd at vi har blitt en attraktiv samarbeidspartner for andre. I 2010 inngikk vi et samarbeid på bedriftsområdet med If Skadeforsikring, og i 2011 et tilsvarende samarbeid med Terra-bankene. Gjennom dette samarbeidet har vi fått over nye småbedriftskunder, og tilgang på to meget gode distribusjonskanaler som leverer mange nye kontrakter. I 2011 fikk vi ca nye bedriftskunder hvorav ca 900 fra If Skadeforsikring. Ambisjonen for 2012, der også Terra-bankene vil bidra er nye bedriftskunder! Når vi opplever en slik vekst er det viktig at det ikke går ut over kvaliteten i kundeservicen. Det er viktig at nye medarbeidere raskt kommer inn i vår kultur og blir bærere av våre kjerneverdier: Ordentlig, Engasjert, Kompetent, Verdiskapende og Tilgjengelig. Vi vil i 2012 jobbe med begge disse forhold gjennom utarbeidelse av Danicas Servicekonsept. En annen stor begivenhet for selskapet i 2011 var å flytte inn i vårt nye hovedkontor i Trondheim sentrum. Her har vi fått både representative og tjenlige lokaler midt i byens hovedgågate, noe som har vært med å løfte den interne stoltheten. Midt oppi alt som skjer er det viktig å holde fast ved vår misjon; å gi personer økonomisk trygghet for helseforringelse, alderdom eller død. Det handler om å være til hjelp og støtte i livets ulike faser. Med vennlig hilsen Jan Petter Opedal Administrerende direktør

4 4 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 nøkkeltall Oversikt over finansielle nøkkeltall NOK *) Brutto premieinntekter Herav mottatte reserver Resultat før skatt Herav netto finansinntekter til eiere Forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall: Avkastning Danica Valg Moderat 3,7 % -16,2 % 20,9 % 12,3 % -2,5 % Kapitaldekning 47,7 % 37,2 % 34,2 % 33,0 % 24,1 % Solvensmargin 584,1 % 273,6 % 306,5 % 327,2 % 276,4 % Antall ansatte *) Tallene er inkl. Danica Link NUF aktivaprofil investeringsvalgporteføljen 5 % 5 % 8 % 2 % 33 % 43 % 34 % 30 % 22 % Privat pensjonssparing Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto 17 % innskuddspensjon Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto

5 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport ledergruppe Jan Petter Opedal Administererende direktør født 1961 Steinar Moen Sund Salgs- og markedsdirektør Privatmarked født 1971 Tine Hauan Nielsen Leder Fag- og kundeservice Privatmarked født 1968 Thorbjørn Michelsen Ansvarshavende aktuar født 1960 Terje Olsen Økonomisjef født 1967 Torunn Jacobsen Langlo Leder Fag- og kundeservice Bedriftsmarked født 1976 Frode Kvarsnes Salgsdirektør Bedriftsmarked født 1971 Terje Sneeggen IT-sjef født 1956 organisasjon adm. dir: Jan petter opedal ØKONOMI/CONTROLLER: TERJE OLSEN ADMINISTRASJON: SIRI VAAGAN It: Terje sneeggen finans: Morten mathisen ansvarshavende aktuar: torbjørn michelsen salg PM: Steinar moen sund SALG BM: FRODE KVARSNES FAG & KUNDESERVICE PM: TINE HAUAN NILSEN FAG & KUNDESERVICE BM: TORUNN JAKOBSEN LANGLO

6 6 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 styrets beretning for 2011 Hovedpunkter i 2011 Porteføljeovertakelse vedr. innskuddspensjon hos Terra-Gruppen; ca bedriftsavtaler med 848 millioner kroner i reserver og ca. 170 millioner kroner i årlige premier overført Økning i brutto premieinntekter til millioner kroner (+ 45 %) Tilfredsstillende resultat før skatt på 60,1 millioner kroner (- 3 %) Økning i forvaltningskapital til millioner kroner (+ 25 %) Det mest benyttede investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) hadde en avkastning på minus 2,5 % og klarer seg meget godt i konkurrentsammenligninger

7 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport Eierforhold / historikk Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, et selskap i Danske Bank-konsernet. Danica Pensjonsforsikring AS markedsføres under navnet Danica Pensjon. Selskapet ble etablert i 1997, og har sine røtter i de tidligere selskapene Nordenfjeldske Forsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF. De to førstnevnte ble oppkjøpt av Danica Pension i Virksomhetsområder Selskapet er inndelt i to virksomhetsområder, Privatmarked og Bedriftsmarked. Styret ønsker å knytte følgende kommentarer til virksomhetsområdene: Privatmarked I privatmarkedet tilbys pensjonsprodukter med investeringsvalg og personrisikoprodukter. Pensjonsproduktene selges gjennom søsterselskapet Fokus Bank mens personrisikoproduktene også selges gjennom Sandnes Sparebank og Landkreditt Bank. Ved utgangen av 2011 har selskapet avtaleforhold tilknyttet privat pensjonssparing, tilsvarende 2.383,8 millioner kroner i kundemidler. Årlig pensjonssparing skjer nå i økende grad i et nytt produkt uten bindingstid og skattefradrag på grunn av lave skatteinsitamenter for IPSproduktet. Selskapets markedsandel målt i kapital for produkter med investeringsvalg er ca. 7,5 %. Det har i 2011 være en vekst i salget av spareavtaler i forhold til året før. Porteføljen av personforsikringer omfattet ved utløpet av året forsikringsdekninger. Nesten halvparten av porteføljen består av dødsrisikoforsikringer, mens uføre- og ulykkesforsikringer utgjør en tredjedel. Det har vært vekst i salget av disse produkter i 2011 i forhold til året før. Bedriftsmarked I bedriftsmarkedet tilbys innskuddsbasert pensjon, uførepensjon, barnepensjon samt gruppeliv. I tillegg distribuerer selskapet diverse personrisikoprodukter fra andre leverandører. Produktene distribueres gjennom selskapets eget salgskorps som jobber i et tett samarbeid med Fokus Bank, av Fokus Bank selv, av If Forsikring, av Terra-bankene (nye i 2011) og gjennom meglere. I juli ble det inngått porteføljeoverføringsavtaler med Terra-Gruppen om innskuddspensjon og med DNB Livsforsikring om tilknyttede risikodekninger. I desember ble kontraktene flyttet regnskapsmessig, og det ble bokført 848 millioner kroner som engangspremier tilhørende ca bedrifter og ca pensjonskapitalbevis. Gjennom distribusjonsavtalen videreføres kapitalen i Terra-Gruppens egne fonds- og investeringsprofil-løsninger. Porteføljen innen bedriftsmarkedet ved utgangen av året utgjør bedrifter med aktive medlemmer. I tillegg inngår i porteføljen pensjonskapitalbevis. Kundemidlene i bedriftsmarkedet ved utgangen av 2011 var 3.318,1 millioner. Selskapets markedsandel målt i kapital for innskuddspensjon er ca. 6,5 % inklusiv den overtatte portefølje vedr Terra. Det har i 2011 vært en vekst i salget innen bedriftsmarkedet, særlig som følge av salg gjennom If Forsikring. Til sammen fikk selskapet over nye bedriftskunder mot ca. 900 året før. Styret er meget fornøyd med den gjennomførte porteføljeoverdragelsen og den økte salgskraft Terra-bankene vil representere for 2012.

8 Kapital pr. portefølje 2 % 6 % 6 % Premieinntekter Premieinntekter for egen regning (f.e.r.) i 2011 var 2.104,9 (1.444,0) millioner kroner, en økning på 46 % % 36 % Privat pensjonssparing Inv.valg PM 500 Innsk. pensjon Selskapsporteføljen Koll.port m/oversk.d Koll.port u/oversk.d Forfalt premie Mottatte reserver Porteføljeoverdragelse 3. Regnskapsmessige forhold (tall for 2010 vises i parentes) Resultat Resultat før skatt ble 60,1 (62,3) millioner kroner, og resultat etter skattekostnad er 42,1 (45,3) millioner kroner. Årsaken til det gode 2011-resultatet tilskrives særlig selskapets personrisikovirksomhet. Resultatnedgangen i forhold til 2010 skyldes i hovedsak økte IT-utviklingskostnader knyttet til porteføljeoverdragelsen vedr Terra samt engangskostnader ved flytting av selskapets hovedkontor. Selskapets årsregnskap for 2011 er basert på forutsetningen om fortsatt drift. Premieinntektene f.e.r. fra privatmarkedet utgjorde i ,5 (384,8) millioner kroner, hvorav spareproduktene sto for 346,1 (173,9) millioner kroner og risikoproduktene utgjorde 220,4 (210,9) millioner kroner. I disse tallene inngår tilflytting fra andre forsikringsselskap med 197,1 (17,7) millioner kroner. Premieinntektene f.e.r. fra bedriftsmarkedet utgjorde i ,4 (1059,2) millioner kroner, hvorav spareproduktene sto for 1.500,2 ( 1.003,7) millioner kroner og risikoproduktene utgjorde 38,2 ( 55,6) millioner kroner. I disse tallene inngår engangspremier knyttet til porteføljeoverdragelser vedrørende Terra-Gruppen med 848,4 millioner kroner i 2011 og If med 513,0 millioner kroner året før.

9 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport Erstatninger Den totale erstatningskostnaden f.e.r. for selskapet i 2010 var 539,0 (635,0) millioner kroner. Erstatningskostnadene knyttet til gjenkjøp utgjorde for privatmarkedet 119,9 (249,0) millioner kroner. I tillegg er 49,4 (47,1) millioner kroner flyttet til andre selskaper. For bedriftsmarkedet utgjorde flytting til andre selskaper 117,5 (59,2) millioner kroner. Utbetalinger til de forsikrede (eksklusive gjenkjøp) utgjorde for privatmarkedet 115,6 (127,8) millioner kroner og for bedriftsmarkedet 26,5 (7,9) millioner kroner. For øvrig inngår også flytting av midler til andre selskaper og endringer i forsikringstekniske reserver i erstatningskostnadene. Driftskostnader Selskapets driftskostnader for egen regning ble 141,1 (103,5) millioner kroner i Kostnadsveksten skyldes i hovedsak økt bemanning og provisjoner knyttet til Ifsamarbeidet som kom i gang høsten 2010 og implementeringskostnader knyttet til porteføljeoverdragelse vedrørende Terra. I tillegg har selskapet hatt engangs flyttekostnader ved flytting til nytt hovedkontor. Selskapet hadde 81 medarbeidere ved utløpet av 2011, mot 75 medarbeidere ved utløpet av Økningen i bemanningen kan i hovedsak tilskrives den overførte portefølje vedrørende Terra-Gruppen. Kapitalforvaltning/finansinntekter Selskapets kundemidler i investeringsvalgsporteføljen er plassert i ca. 55 fond levert av 9 ulike forvaltere. Andelen av aksjefond utgjør 58 % (55 %) av den totale beholdning og andel i rentefond og bankinnskudd utgjør 42 % (45 %). Total verdi for kundemidlene i privat- og bedriftsmarkedet ved utløpet av året er 5.701,9 (4.514,0) millioner kroner. Økningen skyldes vekst i bedriftsmarkedet (inklusive porteføljeoverførselen vedrørende Terra- Gruppen). Finansiell risiko knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg bæres av kundene. Selskapet bærer en mindre finansiell risiko knyttet til egne investeringsfondsandeler i forbindelse med fondshandel på vegne av kundene. Disse produktene gir ikke kundene rett til overskuddsdeling av selskapets resultat, og kundene bærer derfor den finansielle risikoen selv, såfremt de ikke har kjøpt avkastningsgarantier. Avkastningen for det mest populære investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) ble i 2011 minus 2,5 % (pluss 12,3 %). De siste 5 år har dette investeringsvalget gitt en årlig avkastning på 2,9 % i gjennomsnitt, noe som er blant de høyeste i bransjen. Uførepensjoner under utbetaling tilknyttet bedriftsmarkedet har rett til en årlig garantert avkastning på 2,75 %. Kollektivporteføljen tilknyttet disse reservene utgjorde 144,5 (88,9) millioner kroner pr , og fikk en verdijustert avkastning på 0,1 % (6,3 %) i Kundene får tilført den garanterte avkastning etter tilførsel fra tilleggsreservene, som nå er nullstilt. Netto finansresultat etter fradrag for forvaltningsprovisjon for selskapets egne midler ble i ,6 (16,7) millioner kroner. Resultatøkningen skyldes i hovedsak kursstigning på obligasjonsporteføljen. Den finansielle portefølje der avkastningen tilfaller selskapet har en bokført verdi pålydende 543,4 (497,5) millioner kroner ved utløpet av 2011, fordelt på 140,5 i selskapsporteføljen og 402,9 i kollektivporteføljen uten overskuddsdeling. Verdijustert avkastning i disse porteføljene utgjorde i ,8 % (3,4 %) for selskapsporteføljen og 4,2 % (3,5 %) for kollektivporteføljen.

10 10 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 Selskapets totale forvaltningskapital ved utløpet av 2011 er 6.631,8 (5.295,9) millioner kroner. Selskapets egenkapital utgjør pr ,2 (244,1) millioner kroner, og tilfredsstiller samtlige kapitalkrav med svært god margin. Det er i 2011 vedtatt og utbetalt 45,0 millioner i ordinært utbytte. 4. Diverse opplysninger Finansielle risikoer Selskapet er eksponert for finansielle risikoer primært gjennom forvaltningen av selskapets egne finansielle aktiva, da det i svært liten grad er gitt rentegarantier til kundene. Indirekte er selskapet også eksponert for verdiutviklingen hos kundene, særlig i privatmarkedet, da en andel av selskapets inntekter står i forhold til størrelsen på kundemidlene. De finansielle aktiva, det vil i denne sammenheng si selskapets egne midler, samt midler tilhørende forsikringstekniske avsetninger med og uten overskuddsdeling, forvaltes konservativt i henhold til en styrefastsatt strategi. Av midler der avkastningen tilfaller selskapet, som pr utgjorde 543,4 (497,5) millioner kroner er 78,2 % (93,2 %) investert i norske høykvalitetsobligasjoner og -sertifikater samt bankinnskudd. 20,2 % (5,7 %) er plassert i obligasjonsfond. Aksjeandelen av selskapets midler pr var kun 0,6 % (0,8 %). Av midler tilhørende forsikringstekniske avsetninger med overskuddstildeling, som pr utgjorde 144,5 (88,9) millioner kroner, kan iht. styrets ramme inntil 20 % investeres i aksjer. Faktisk investering i aksjer pr var 13,6 % (18,7 %). De øvrige midler investeres i norske og internasjonale obligasjoner. For å styre renterisikoen i selskapsporteføljen og kollektivporteføljen benyttes renteswapper. Øvrige risikoer Selskapet er også utsatt for andre typer risikoer: Forsikringsrisiko som relateres særlig til endringer i forsikringstakernes uførhet. Siden selskapet i liten grad tilbyr livsvarige alderspensjoner, har man liten risiko knyttet til økt levealder Operasjonell risiko, som er risiko for tap som skyldes svakheter ved prosesser eller systemer, begått av ansatte eller ved eksterne hendelser Forretningsrisiko som er risiko for tap som følge av endringer i markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer Innføring av Solvency II fra 2013 Fra 2013 innføres det nye solvenskrav for europeiske livsforsikringsselskaper. Et av hovedprinsippene er at både eiendeler og forpliktelser skal vurderes til virkelig verdi. Det innebærer at verdien av pensjonsforpliktelsene vil endres med rentenivået, noe som vil kunne være krevende for de selskaper som tilbyr årlige rentegarantier på et visst nivå. Siden Danica Pensjon har et relativt lite innslag av slike garantier, forventes ikke solvensbehovet å bli særlig endret. Derimot vurderes det at en sannsynlig markedsovergang til produkter med investeringsvalg / lavere nivå på garantier kan åpne markedsmuligheter for selskapet. Beregning av solvensbehovet høsten 2010 (QIS 5) viste at selskapet på det tidspunkt hadde en meget komfortabel overdekning i forhold til minimumsbehovet. SRI-retningslinjer for kapitalforvaltningen I likhet med Danske Bank-konsernet forøvrig er det innført retningslinjer for SRI (Social Responsible Investments) som bygger på internasjonalt anerkjente retningslinjer innenfor områdene menneskerettigheter, våpen, arbeidsforhold, miljø

11 og antikorrupsjon. Disse retningslinjene gjelder fond og porteføljer administrert av Danske Invest. Nærmere informasjon om selskapets egen og våre andre forvalteres SRI-politikk fremgår på hjemmesiden Intern kontroll, kvalitetssikring og compliance Selskapets system for intern kontroll og kvalitetssikring omfatter blant annet klare målsettinger, resultatrapportering, risikoanalyser og beskrivelser av alle vesentlige arbeidsrutiner. Ledelsen foretar ved utløpet av hvert halvår en gjennomgang av selskapets mål, de oppnådde resultater og vurdering av kritiske risikoer. Resultatet av dette arbeidet, med tilhørende tiltak fremlegges for selskapets styre årlig. Selskapet har en egen stilling tilknyttet compliance (overholdelse av lover og regler med mer). Det er i løpet av 2011 ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved selskapets virksomhet. Selskapets risikosituasjon vurderes å være tilfredsstillende. Dispensasjon fra krav om representantskap Selskapet har inntil videre fått innvilget en dispensasjon fra kravet om å ha representantskap. Vilkåret er at minst en tredjedel av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte, noe styrets sammensetning gjenspeiler. Samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening Selskapet er samarbeidspartner med Den Norske Turistforening. Foruten å støtte en samfunnsnyttig aktør som er opptatt av helse og sunn livsutfoldelse, ønsker Danica Pensjon å styrke sin merkevare gjennom samarbeidet. Medarbeiderne Styret og ledelsen har høyt fokus på medarbeidernes trivsel og motivasjon. Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse ligger på et meget tilfredsstillende nivå. Etter styrets vurdering har selskapet et godt arbeidsmiljø og gode fysiske arbeidsforhold. Samlet sykefravær utgjør 737 dager, som tilsvarer 3,6 % i 2011, mot 770 dager og 4,0 % i Det er ikke registrert skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten. Flytting til nytt hovedkontor I juni 2011 flyttet selskapet sitt hovedkontor til tidsmessige lokaler i Nordre gate i Trondheim sentrum, etter å ha hatt tilhold på Rosten siden oppstarten i Gjennom denne flyttingen har selskapet kommet tettere på søsterselskapet Fokus Bank i tillegg til å bli mer synlig i bybildet. Tiltak som fremmer likestilling og hindrer diskriminering Selskapets likestillingsarbeid er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det søkes å fremme en organisasjonskultur som hensyntar ulik etnisitet, funksjonsevne og kjønn, både hva gjelder rekruttering, forfremmelser, utvikling og lønns- og arbeidsforhold. Selskapets mål er et mangfoldig arbeidsmiljø som sikrer at vi har de beste ansatte uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder. Selskapets bedriftshelsetjeneste gjennomfører jevnlig samtaler med alle ansatte for å avdekke eventuell diskriminering og trakassering. Av selskapets 81 ansatte er kvinneandelen 53 %. 2 av 8 medlemmer i selskapets ledergruppe er kvinner. Lønnsnivået blant selskapets kvinnelige ansatte utgjør 87 % av mennenes lønnsnivå, når ledergruppen holdes utenfor.

12 Miljø Danica Pensjon er bevisst ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling. Beslutningen om å være samarbeidspartner for Den Norske Turistforening er i samsvar med dette synet. Danica Pensjon påvirker det ytre miljøet gjennom reisevirksomhet og kontordrift, på linje med forsikringsbransjen for øvrig. Selskapet har tatt i bruk tekniske løsninger som reduserer miljøbelastningen. Dette gjelder blant annet videokonferanseutstyr som reduserer reisevirksomheten. Fremtidsutsikter Styret forventer at innføringen av Solvency II vil medføre et økt marked for produkter med lavere garantinivåer og med investeringsvalg. Dagens ytelsespensjonsprodukt kan forventes avløst av såkalte hybridprodukter som reduserer livselskapenes risikoer både mht levealder og avkastingsgarantier. Det kan likevel forventes økt omdanning fra ytelsespensjoner til innskuddspensjoner og det kan forventes økte innskuddsgrenser innen innskuddspensjon. Selskapets ambisjon er å opprettholde sin markedsandel innen innskuddspensjon i et sterkt voksende marked, med forbedring av lønnsomheten. Det kan videre forventes at fripoliser vil kunne forvaltes med investeringsvalg for alderspensjonskapitalen. Danica Pensjon vil derfor i 2012 vurdere å delta i fripolisemarkedet. Styret forventer at driftsresultatet i 2012 forbedres innenfor bedriftsmarkedet, særlig som følge av de siste to års porteføljeovertakelser. Takk Styret i Danica Pensjonsforsikring AS ønsker å takke alle medarbeidere for god innsats, samt våre kunder og samarbeidende distributører for et godt samarbeid i Disponeringer og overføringer Styret foreslår at 42,0 millioner kroner utbetales som utbytte for 2011, som anses forsvarlig ut fra årets drift, selskapets likviditetssituasjon og fremtidig behov for solvens.

13 Trondheim, 10. februar 2012 Per Klitgård - Styreformann Jan-Frode Janson- Nestformann Trond Mellingsæter Janne Dyrlev Brynjulf Moe Annika Sollie-Hanssen- Varamedlem Øivind Sigstadstø Kari Weisser Evy Sørensen - Varamedlem Jan Petter Opedal Adm. direktør

14 14 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 Resultatregnskap NOK 1000 Note Premieinntekter Forfalt bruttopremie Endring i avsetning for ikke opptjent premie Overført premiereserve mv. fra andre Avgitt gjenforsikringspremie (53 179) (44 670) Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer (3 913) (4 487) Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer ( ) Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 2 ( ) Erstatninger Utbetalte erstatninger Brutto ( ) ( ) - Gjenforsikringsandelen Utbetalte erstatninger for egen regning 5 ( ) ( ) Endring i avsetninger til erstatninger Brutto (81 323) (87 827) - Gjenforsikringsandelen Overført premiereserve mv. til andre 6 ( ) ( ) Endringer i avsetninger til erstatninger ( ) ( ) Sum erstatninger for egen regning 2 ( ) ( ) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve f.e.r. (369) (413) Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond - - Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten (425) (23) - Endring i gjenforsikringsandelen av tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten - - Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje Endringer i avsetninger for unit linked investeringer 2 ( ) ( ) Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser - (1 717) Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader (1 589) (1 685) Salgskostnader 9 (58 124) (50 214) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (87 886) (61 599) Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader ( ) ( ) Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer 170 (300) Renteutgifter (2 945) (4 121) Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad 21 (17 980) (17 014) TOTALRESULTAT Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

15 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport balanse NOK 1000 Note EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler Investeringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 13, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kostpris) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER

16 16 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 NOK 1000 Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital, Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Premiereserve m.v Sum avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Avsetninger for forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser 11, Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Trondheim, 10. februar 2012 Per Klitgård - Styreformann Jan-Frode Janson- Nestformann Trond Mellingsæter Janne Dyrlev Brynjulf Moe Annika Sollie-Hanssen- Varamedlem Øivind Sigstadstø Kari Weisser Evy Sørensen - Varamedlem Jan Petter Opedal Adm. direktør

17 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport endring i egenkapital NOK 1000 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Fond for urealiserte verdier Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Endring i administrasjonsavsetningen 96 (96) Endring i urealiserte verdier selskapskapitalen (2 681) 0 Utbetalt utbytte (45 000) (45 000) Årets resultat før fordeling til utbytte Egenkapital pr Annen egenkapital: Av årets resultat på 42,1 mill. er 42 mill. av styret foreslått avsatt til utbytte. Utbytte vil balanseføres samme året det vedtas av generalforsamlingen. Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Adresse: Holmes Kanal 2, 1060 København K, Danmark Det er i alt aksjer à nominelt kr i selskapet. kontantstrømoppstilling NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Netto innbetalte premier Netto innbetalt fra andre forsikringsrelaterte inntekter Netto utbetalte erstatninger ( ) ( ) Utbetalinger relatert til forsikrings-/adm.kostnader ( ) ( ) Inn-/utbetalinger relatert til finansposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Netto investert i varige driftsmidler - - Netto investert i verdipapirer ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetalt utbytte (45 000) (15 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (45 000) (15 000) Netto kontantstrøm for perioden Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

18 note 1: regnskapsprinsipper Generelt Regnskapsåret 2011 dekker perioden Selskapets regnskap er utarbeidet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven, aksjeloven og god regnskapsskikk. Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR nr. 1241). Utarbeidelsen av regnskapet innebærer at ledelsen gjør vurderinger og estimater, samt at det foretas forutsetninger som påvirker eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historiske erfaringer og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet. Inntektsføring av premie og renteinntekter Premieinntekter omfatter alle forfalte premier for forsikringskontrakter og investeringskontrakter. Premieinntektene er som hovedprinsipp inntektsført pr. forfallsdato. Selskapets individuelle risikoprodukter har månedlige premieforfall, og selskapets kollektive tjenestepensjonsordninger har primært kvartalsvis premieforfall. Påløpte ikke mottatte renter av bankinnskudd og verdipapirer blir periodisert inn i regnskapet ved utløpet av regnskapsperioden. Verdsettelse av verdipapirer Selskapets verdipapirbeholdning er plassert i omløpsobligasjoner og andeler i verdipapirfond. Verdipapirbeholdningen bokføres til markedsverdi, med verdiendring over resultatet. Selskapets portefølje av finansielle instrumenter består av børsnoterte obligasjoner, andeler i Danica Balanse-fondene (se note 12), samt en liten del investeringsandeler. Selskapet er i begrenset grad eksponert for risiko knyttet til disse produktene. Risikoen som oppstår i forbindelse med selskapets portefølje av finansielle instrument kan klassifiseres under markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Risikooppfølgingen gjøres ved stresstesting. Dette innebærer spesifisering av negative scenarier for utviklingen i kapitalmarkedene, for deretter å beregne hva det vil innebære i tap for selskapet. Dette tapet sees opp mot de gjeldende kapitalkrav. Kundenes eiendeler knyttet til livsforsikringskontrakter med investeringsvalg er vurdert til markedsverdi, med verdiendring over resultatet. Forsikringstekniske avsetninger Forsikringstekniske avsetninger består av premiereserve, erstatningsreserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond og andre tekniske avsetninger. Avsetningene omfatter også premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond. Beregninger av forpliktelsene vedrørende forsikringskontrakter bygger på en rekke aktuarmessige beregninger. Beregningene anvender forutsetninger om en rekke variabler gitt ut fra den eksisterende bestand av forsikringstakere. Erstatningsavsetninger skal dekke erstatningskrav knyttet til forsikringstilfeller som er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort ved regnskapsperiodens utløp. Avsetninger til ikke meldte erstatningskrav er foretatt ut fra erfaringstall. Premiereserver er forfalte premieinntekter som er knyttet til senere regnskapsperioder. Premiereserver oppstår som følge av månedlige forskuddsinnbetalinger.

19 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport Avsetninger for ikke opptjent premie i skadeforsikring inngår i resultat- og balanseoppstillingen i posten Premiereserver. Avsetningene er i henhold til lovverket fastsatt til differansen mellom brutto årspremie og avløpt premie for alle skadeforsikringskontrakter. Beløpene fremkommer/inngår også i resultatoppstillingen under Premieinntekter, og i balanseoppstillingen under Fordringer (på forsikringstakere). Avsetningene for ikke opptjent premie har ingen netto resultateffekt. Tilleggsavsetninger er en betinget kundetildelt avsetning hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Finanstilsynet har gitt bestemmelser om maksimal tilleggsavsetning pr. kontrakt. Maksimal avsetning kan ikke utgjøre mer enn 12 % av premiereserven for kontrakten. Tilleggsavsetninger kan anvendes til dekning av renteunderskudd når årets avkastning er lavere enn den garanterte renten. Kursreguleringsfond tilsvarer summen av urealiserte gevinster på finansielle eiendeler som inngår i kollektivporteføljen. Dersom porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et netto urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til 0. Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra forsikringstakerne. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres andel av årets overskudd og benyttes til styrking av premiereserven for pensjonister i forbindelse med regulering av uførepensjonsutbetalinger. Andre tekniske avsetninger er foretatt i henhold til regelverk utarbeidet av Finanstilsynet. Avsetningene gjelder selskapets ulykkes- og sykeforsikringer. Hoveddelen av de tekniske avsetningene er sikkerhetsavsetninger. Avsetninger til forsikringsfond utgjør verdien av den investeringsporteføljen som forsikringen er tilordnet. I avsetninger til forsikringsfond hensyntas depotbeholdning, kontantbeholdning og kundefordringer. Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger består av gjenforsikringsandel av premieog erstatningsavsetninger fratrukket reassuranseavsetningen på skadeprodukter. Reassuranseavsetningen fastsettes i hht. forskrift fra Finanstilsynet. Gjenforsikringsandelen av premie- og erstatningsavsetninger er beregnet ut fra gjeldende avtale med reassurandør. Overføring av premiereserve m.v. (flytting) Overføring av premiereserve ved flytting av livsforsikringskontrakter med investeringsvalg føres over resultatregnskapet under posten Overført premiereserve m.v. fra/til andre som er en del av henholdsvis Premieinntekter for egen regning og Erstatninger for egen regning. På samme tidspunkt reduseres/økes avsetninger for Livsforsikringer med investeringsvalg i balansen. Flyttebeløpet er lik saldo på kundens kontrakt. Tilflyttede premiefond og innskuddsfond for kollektive pensjonsordninger avsettes direkte i balansen. Varige driftsmidler Innkjøpte driftsmidler til varig eie og bruk avskrives lineært over 36 måneder ut fra en vurdering av anleggsmidlenes forventede levetid, samt dens restverdi etter avskrivningsperioden.

20 20 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 IT-systemer Kostnader knyttet til bruksrettigheter og installasjon av større IT-systemer er periodisert over 24, 36 eller 60 måneder, ut fra forventet levetid for større vedlikehold/oppgradering. Selskapets administrasjonssystem for bedriftskundene eies av Danske Bank og aktiveres derfor ikke i Danica Pensjonsforsikring AS. Kundeportefølje og selskapsportefølje Det er som følge av Finansdepartementets forskrift av om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning fastsatt en kapitalforvaltningsstrategi, som angir retningslinjer for plasseringer av selskapets midler, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger og kundenes midler i investeringsporteføljen. Selskapets midler i selskapsporteføljen, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger i kollektivporteføljen og kundenes midler i investeringsvalgsporteføljen forvaltes i egne porteføljer, der midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger med overskuddsdeling forvaltes som en egen portefølje under kollektivporteføljen. Pensjonskostnader Kostnader og forpliktelser knyttet til tjenestepensjonsavtale for selskapets ansatte er behandlet i henhold til IAS 19 (Ytelser til ansatte). Alle selskapets ansatte har innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. I tillegg er det for ansatte med lønn over 12 G en driftspensjonsordning, samt en egen pensjonsordning for selskapets hovedlege. (fritaksmodellen). Selskapet har lagt til grunn at det vil være symmetri mellom ev. skattefrie gevinster og pliktige avsetninger til kundefond, slik at dette ikke gir noen skattemessige effekter. Valuta Eiendeler/gjeld i utenlandsk valuta er bokført med opprinnelig kostpris i valuta omregnet til norske kroner etter transaksjonsdagens valutakurs. Markedsverdi fastsettes på balansedagen, omregnet til norske kroner etter balansedagens valutakurs. Bundne midler Selskapets eneste bundne midler er pr avsatte skattetrekksmidler, hvorav skattetrekksmidler ansatte utgjør kr Selskapet har bankgaranti for skattetrekksmidler vedrørende kundene. Konsesjon Danica Pensjonsforsikring AS har konsesjon til å drive livsforsikringsvirksomhet. Dog må andelen syke- og ulykkesforsikring ikke overstige mer enn 5 % av premieinntektene for alle forsikringsklasser. Pr utgjør andelen syke og ulykkesforsikringer 1,4 % av premieinntektene. Konserntilknytning Ytterligere opplysninger kan innhentes i regnskapene til Danske Bank. Resultatskatt Beregningene av utsatt skatt/skattefordel er utført i henhold til IAS 12 (Inntektsskatt). Den vedtatte skattereform legger til grunn at gevinster ved salg av aksjer i hovedsak vil være skattefrie

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2012

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2012 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2012 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2012 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2012 3 innhold Pensjon i vinden 3 Kommentar fra administrerende direktør

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 2 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 240,3 mill. kroner etter andre

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 351,7 mill. kroner etter tredje

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer