DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

2 2 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 17 Endring i egenkapital 17 Kontantstrømoppstilling 18 Noter 43 Kontrollkomiteens uttalelse 44 Revisors beretning Danica Pensjonsforsikring AS Postadresse: Postboks 6003 Sluppen, 7434 Trondheim Besøksadresse: Nordre gt. 12, 7011 Trondheim Telefon: E-postadresse: Hjemmeside: danica.no Foretaksnummer:

3 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT DIGITALISERINGENS MULIGHETER OG UTFORDRINGER Pensjons- og forsikringsbransjen er en svært IT-intensiv næring. Det har skjedd en betydelig produktivitetsvekst de senere år som følge av digitalisering, dog ikke like betydelig som i banknæringen. Tempoet i, og omfanget av digitalisering i samfunnet for øvrig, skyter stadig fart. Dette gir både muligheter og utfordringer. Det er nå teknologisk mulig å kjøpe pensjonsog personforsikringsprodukter på internett. Helsevurdering kan gjøres ved hjelp av kunstig intelligens. Avtale kan opprettes og signeres elektronisk i løpet av få minutter. En tilsvarende prosess brukte man flere uker på for noen år siden. Likedan er det teknologisk mulig at du som kunde selv kan gjøre alle endringer på forsikringsavtalen. Kun når det gjelder å få vurdert erstatningsoppgjør, kan man hevde at det er behov for et skjønn fra et menneske. En slik effektiviseringseffekt vil komme kundene til gode gjennom reduserte priser og kortere behandlingstid. Tradisjonelt har pensjons- og personrisikoprodukter blitt solgt av rådgivere, og ikke kjøpt av kundene. Det vil si at rådgivere har gjort kundene oppmerksomme på de økonomiske konsekvensene ved manglende forsikringer eller privat pensjonssparing. En utfordring knyttet til digitaliseringen er at kundene kan få mangelfull rådgivning. De færreste har interesse for eller stor nok innsikt i pensjon og forsikring til å ta egne valg. Vi ser derfor at rådgivning fortsatt vil være viktig for kunden også fremover. Jeg er såpass gammel at jeg husker at forsikringsagentene ringte på hjemme hos oss for å selge lukrative avtaler. Men rådgivning trenger ikke lenger skje ansikt til ansikt. Nå er det mulig å sitte foran tv-skjermen og skype med rådgiveren som sitter femti mil unna og formidler informasjon tilpasset kundens behov og livssituasjon. Så langt har det ikke etablert seg en nisjeaktør i pensjonsmarkedet som utelukkende satser på digital distribusjon, men jeg forventer det kommer snart. En utfordring ved digitalisering er knyttet til personvernet. Det skjer nå en raskere og mer omfattende innsamling, utveksling, behandling og lagring av personopplysninger. Slike opplysninger kan angripes av uvedkommende som har til hensikt å skade eller svindle. Vi i Danica Pensjon har fokus på digitalisering og bruker mye ressurser på utvikling, slik at vi kan innfri forventningene om enkle, raske og sikre nettløsninger. Vi håper at du som kunde snart vil merke en forskjell i forhold til hvordan vi utstiller våre produkter og tjenester i de digitale flater. Det skal bidra til å realisere vår visjon om å gi bransjens beste kundeopplevelse. Med vennlig hilsen Jan Petter Opedal Administrerende direktør

4 4 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL OVERSIKT OVER FINANSIELLE NØKKELTALL NOK Brutto premieinntekter Herav mottatte reserver Resultat før skatt Herav netto finansinntekter til eiere Forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall: Avkastning Danica Valg Moderat 12,3 % -2,5 % 11,7 % 17,7 % 13,8 % Kapitaldekning 33,0 % 24,1 % 21,8 % 18,1 % 16,9 % Solvensmargin 327,2 % 276,4 % 267,1 % 273,3 % 295,5 % Antall ansatte AKTIVAPROFIL INVESTERINGSVALGPORTEFØLJEN 18,7 % 1,0 % 25,6% 7,4 % 1,0 % 45,4 % 29,0 % 28,8 % 25,8 % 17,3 % PRIVAT PENSJONSSPARING Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto INNSKUDDSPENSJON Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto

5 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT LEDERGRUPPE > > > JAN PETTER OPEDAL ADMINISTERERENDE DIREKTØR Født 1961 STEINAR MOEN SUND SALGS- OG MARKEDSDIREKTØR PM Født 1971 ARNE MARIUS ROEL KIRKNES SALGSDIREKTØR BM Født 1978 > > > THORBJØRN MICHELSEN ANSVARSHAVENDE AKTUAR Født 1960 TINE HAUAN NIELSEN LEDER FAG- OG KUNDESERVICE PM Født 1968 TERJE SNEEGGEN IT-SJEF Født 1956 > > > TERJE OLSEN ØKONOMISJEF Født 1967 TORUNN JACOBSEN LANGLO LEDER FAG- OG KUNDESERVICE BM Født 1976 TOVE NERVIK DUNCAN KOMMUNIKASJONSANSVARLIG Født 1972 ORGANISASJON ADM. DIREKTØR Jan Petter Opedal ØKONOMI (5) Terje Olsen ADMINISTRASJON (2) Siri Vaagan IT (7) Terje Sneeggen INVESTERING (1) Morten Mathisen AKTUAR (2) Torbjørn Michelsen COMPLIANCE (1) Magnus Seljelid* KOMMUNIKASJON (1) Tove N. Duncan * rapporterer formelt til Complianceansvarlig i morselskapet SALG PM (6) Steinar M. Sund FAG & KUNDESERVICE PM (22) Tine H. Nielsen FAG & KUNDESERVICE BM (29) Torunn J. Langlo SALG BM (11) Arne M. R. Kirknes

6 6 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 HOVEDPUNKTER I 2014 Historisk høyt resultat før skatt på 114 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 38,8 %. Økning i forvaltningskapital til millioner kroner (+ 16,6 %). Det er oppnådd en meget god kundeavkastning, der det mest benyttede investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) hadde en avkastning på 13,8 % i ,0 % nedgang i premieinntektene skyldes store reserveoverførsler i 2013.

7 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT STYRETS BERETNING 1. Markedsmessige forhold Markedet for innskuddspensjon har vist en økning siste år. Det ble i 2014 innbetalt 16,7 milliarder kroner til innskuddspensjon (+ 15 %) fordelt på ca. 1,1 millioner arbeidstakere. Det er nå reserver på 119,2 milliarder innen innskuddspensjon (+ 22 %). Årsaken til denne veksten skyldes både bedrifter som har endret sin pensjonsordning fra ytelsespensjon, samt økte sparesatser. I markedet for privat pensjonssparing har det så langt etter regjeringsskiftet ikke kommet endringer i skatteregelverket. Like fullt har etterspørselen tatt seg noe opp, hjulpet av mediefokusering av behovet. På slutten av året ble det tillatt å konvertere fripoliser til investeringsvalg for alderspensjonskapitalen, men det har så langt vært beskjedent omfang av dette. Det har vært et greit år avkastningsmessig for aksjeinvesteringer, der verdensindeksen har økt med 4,5 % i lokal valuta, men med hele 27,6 % målt i kroner som følge av en svekket kronekurs. Oslo Børs har økt med 4,9 % i Eierforhold / historikk Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, et selskap i Danske Bank-konsernet. Danica Pensjonsforsikring AS markedsføres under navnet Danica Pensjon. Selskapet ble etablert i 1997, og har sine røtter i de tidligere selskapene Nordenfjeldske Forsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF. De to førstnevnte ble oppkjøpt av Danica Pension i Selskapets hovedkontor er i Trondheim, med salgskontorer også i Oslo, Bergen og Stavanger. 3. Virksomhetsområder Selskapet er inndelt i to virksomhetsområder, Privatmarked og Bedriftsmarked. Styret ønsker å knytte følgende kommentarer til virksomhetsområdene: PRIVATMARKED I privatmarkedet tilbys pensjonsprodukter med investeringsvalg og personrisikoprodukter. Pensjonsproduktene selges i hovedsak gjennom Danske Bank i Norge og Pareto Wealth Management. Personrisikoproduktene selges gjennom Danske Bank i Norge og Sandnes Sparebank. Ved utgangen av 2014 har selskapet avtaleforhold tilknyttet privat pensjonssparing, tilsvarende millioner kroner i kundemidler. Selskapets markedsandel for produkter med investeringsvalg er 9,2 % målt i kapital. Porteføljen av personforsikringer omfattet ved utløpet av året forsikringsdekninger. Nesten halvparten av porteføljen består av dødsrisikoforsikringer, mens uføre- og ulykkesforsikringer utgjør en tredjedel. BEDRIFTSMARKED I bedriftsmarkedet tilbys innskuddsbasert pensjon, uførepensjon, barnepensjon samt gruppeliv. Produktene distribueres gjennom selskapets eget salgskorps som jobber i et tett samarbeid med Danske Bank i Norge, av Danske Bank i Norge selv, av If Forsikring, av Eika-bankene og gjennom uavhengige meglere. Porteføljen innen bedriftsmarkedet ved utgangen av året utgjør bedrifter med aktive medlemmer. I tillegg inngår pensjonskapitalbevis i porteføljen. Kundemidlene

8 med investeringsvalg i bedriftsmarkedet var ved utgangen av millioner kroner. Selskapets markedsandel målt i kapital for innskuddspensjon er ca. 5,9 %. Det har også i 2014 vært en vekst i salget innen bedriftsmarkedet, særlig som følge av salg gjennom Danske Bank og Eika-bankene. Selskapets vekst er dog noe lavere enn markedsveksten KAPITAL PR. PORTEFØLJE Inv.valg PM Innsk. pensjon Selskapsporteføljen Koll.port m/oversk.d Koll.port u/oversk.d 4 % 2 % 5 % 30 % Forfalt premie Mottatte reserver Konverterte reserver 59 % 4. Regnskapsmessige forhold (tall for 2013 vises i parentes) RESULTAT Resultat før skatt ble 114,0 (109,9) millioner kroner, og resultat etter skattekostnad er 82,9 (80,2) millioner. Årsaken til det gode 2014-resultatet tilskrives særlig selskapets personrisikovirksomhet. Resultatfremgangen i forhold til 2013 er påvirket av høyere realiserte kursgevinster som følge av et lavere rentenivå. Selskapets årsregnskap for 2014 er basert på forutsetningen om fortsatt drift. PREMIEINNTEKTER Premieinntekter for egen regning (f.e.r.) i 2014 var 1.749,9 (2.058,8) millioner kroner, en nedgang på 15,0 %. Premieinntektene f.e.r. fra privatmarkedet utgjorde i ,6 (784,3) millioner kroner. Nedgangen skyldes at man i 2013 fikk overført store reserver gjennom det da nye samarbeidet med Pareto Wealth Management, som ikke har vært på samme nivå i Premieinntektene f.e.r. fra bedriftsmarkedet utgjorde i ,3 (1.274,5) millioner kroner. Nedgangen skyldes en rekordstor kontrakt med nærmere 150 millioner i tilflyttede midler som kom i 2013, og ingen tilsvarende kom i ERSTATNINGER Den totale erstatningskostnaden f.e.r. for selskapet i 2014 var 923,4 (894,4) millioner kroner. I erstatningskostnadene inngår gjenkjøp, erstatningsutbetalinger til de forsikrede, flytting av midler til andre selskap og endringer i forsikringstekniske reserver.

9 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT STYRETS BERETNING DRIFTSKOSTNADER Selskapets driftskostnader for egen regning ble 151,0 (148,9) millioner kroner i Selskapet hadde 88 fast ansatte medarbeidere ved utløpet av 2014, det samme antallet som året før. KAPITALFORVALTNING/FINANSINNTEKTER Selskapets kundemidler i investeringsvalgsporteføljen er plassert i 81 fond levert av 12 ulike forvaltere foruten selskapets egne fond. Andelen av aksjefond utgjør 59 % (60 %) av den totale beholdning og andel i rentefond og bankinnskudd utgjør 41 % (40 %). Total verdi for kundemidlene i investeringsvalgsporteføljen i privat- og bedriftsmarkedet ved utløpet av året er ,3 (9.102,3) millioner kroner. Økningen skyldes både økt premieinngang og høy avkastning i aksjefondene. Finansiell risiko knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg bæres av kundene. Disse produktene gir ikke kundene rett til overskuddsdeling av selskapets resultat, og kundene bærer derfor den finansielle risikoen selv, såfremt de ikke har kjøpt avkastningsgarantier. Avkastningen for det mest populære investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) ble i 2014 pluss 13,8 % (17,3 %), som er tredje best i bransjen i De siste 5 år har dette investeringsvalget gitt en årlig avkastning på 10,4 % i gjennomsnitt, noe som er nest best i bransjen og langt høyere enn den avkasting som er oppnådd på ytelsesbaserte produkter. De forsikringstekniske avsetninger tilknyttet uførepensjoner under utbetaling er beregnet med en årlig garantert avkastning (grunnlagsrenten) på mellom 2,00-2,75 %. Kollektivporteføljen tilknyttet disse reservene utgjorde 272,6 (221,2) millioner kroner pr , og fikk en verdijustert avkastning på 6,8 % (6,4 %) i Bufferkapitalen tilknyttet denne porteføljen er derfor økt til 10,0 % av reserven (8,5 %). Denne porteføljen kan iht. styrets ramme investere inntil 20 % i aksjer. Faktisk investering i aksjer pr var 7,4 % (10,2 %). De øvrige midler investeres i norske og internasjonale obligasjoner. Netto verdijustert finansresultat etter fradrag for forvaltningsprovisjon for selskapets egne midler (som tilfaller eierne) ble i ,1 (17,3) millioner kroner. Resultatøkningen skyldes i hovedsak høyere realiserte kursgevinster på obligasjonsporteføljen som følge av et fallende rentenivå. Porteføljen forvaltes konservativt i høykvalitetsobligasjoner. 79,0 % (81,4 %) er investert i norske høykvalitetsobligasjoner og -sertifikater samt bankinnskudd, og 19,6 % (17,1 %) er plassert i obligasjonsfond. Denne porteføljen har en bokført verdi pålydende 709,8 (672,3) millioner kroner ved utløpet av 2014, fordelt på 147,3 i selskapsporteføljen og 562,5 i kollektivporteføljen uten overskuddsdeling. Verdijustert avkastning i disse porteføljene utgjorde i ,9 % (2,0 %) for selskapsporteføljen og 4,4 % (3,5 %) for kollektivporteføljen uten overskuddsdeling. Selskapets totale forvaltningskapital ved utløpet av 2014 er (10.230) millioner kroner. Selskapets egenkapital utgjør pr ,1 (272,3) millioner, og tilfredsstiller samtlige kapitalkrav med god margin. Det ble for forretningsåret 2013 vedtatt og utbetalt i 2014, 40 millioner i ordinært utbytte.

10 10 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT Risikoforhold FINANSIELLE RISIKOER Selskapet er eksponert for finansielle risikoer primært gjennom forvaltningen av selskapets egne finansielle aktiva, da det i svært liten grad er gitt rentegarantier til kundene. I kollektivporteføljen med overskuddsdeling bærer eierne en risiko for at den årlige rentegarantien oppfylles, etter at bufferkapitalen er oppbrukt. For denne risikoen innkreves det en forhåndsfastsatt rentegarantipremie. Indirekte er selskapet også eksponert for verdiutviklingen i investeringsvalgsporteføljen tilhørende kundene, da en andel av selskapets inntekter står i forhold til størrelsen på kundemidlene. De finansielle aktiva, det vil i denne sammenheng si selskapets egne midler, samt midler tilhørende forsikringstekniske avsetninger med og uten overskuddsdeling, forvaltes konservativt i henhold til en styrefastsatt strategi. For å styre renterisikoen i selskapsporteføljen og kollektivporteføljen benyttes bl.a. renteswapper. Hensikten med risikostyringen er å tilpasse den finansielle risikoen til selskapets soliditet, dets risikobærende evne og vilje, samtidig som det skapes en konkurransedyktig finansavkastning. FORSIKRINGSRISIKO Forsikringsrisiko relateres særlig til endringer i forsikringstakernes uførhet. Siden selskapet ikke tilbyr livsvarige alderspensjoner med garantier, har vi marginal risiko knyttet til økt levealder. I selskapets Solvens II-beregninger er forsikringsrisikoen den mest kapitalkrevende. OPERASJONELL RISIKO er knyttet til tap som skyldes feil eller mangelfulle prosesser, menneskelig svikt, systemsvikt eller eksterne hendelser. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og fulgt opp med kvalitetsforbedrende tiltak. ØVRIGE RISIKOER Selskapet er også utsatt for andre typer risikoer som f.eks motpartsrisiko, likviditetsrisiko, forretningsrisiko og omdømmerisiko. Selskapet har en egen rolle som Risikostyringsansvarlig samt en risikostyringskomite, for bedre å håndtere risikosituasjonen. I 2014 utarbeidet selskapet for første gang en såkalt ORSA-rapport (Own Risk and Solvency Assessment) som ble sendt Finanstilsynet i desember. INNFØRING AV SOLVENS II Fra innføres nye solvenskrav for europeiske livsforsikringsselskaper. Et av hovedprinsippene er at både eiendeler og forpliktelser skal vurderes til virkelig verdi. Det innebærer at verdien av pensjonsforpliktelsene vil endres med rentenivået, noe som vil kunne være krevende for de selskaper som tilbyr årlige rentegarantier på et visst nivå. Siden Danica Pensjon har et relativt lite innslag av slike garantier samt god inntjening, forventes ikke solvensbehovet å bli særlig utfordrende. Som en følge av Solvens II regelverket, vil risikostyringsområdet (Pilar 2) og rapporteringen (Pilar 3) bli mer vektlagt. INTERN KONTROLL, KVALITETSSIKRING OG COMPLIANCE Selskapets system for intern kontroll og kvalitetssikring omfatter blant annet klare målsettinger, resultatrapportering, risikoanalyser og beskrivelser av alle vesentlige arbeidsrutiner. Ledelsen foretar ved utløpet av hvert halvår en gjennomgang av selskapets mål, de oppnådde resultater og vurdering av kritiske risikoer.

11 STYRETS BERETNING Resultatet av dette arbeidet, med tilhørende tiltak fremlegges for selskapets styre årlig. Selskapet har en egen stilling tilknyttet compliance (overholdelse av lover og regler med mer). Det er i løpet av 2014 ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved selskapets virksomhet. Selskapets risikosituasjon vurderes å være tilfredsstillende. 6. Andre forhold SRI-RETNINGSLINJER FOR KAPITALFORVALTNINGEN I likhet med Danske Bank-konsernet for øvrig er det innført retningslinjer for SRI (Social Responsible Investments) som bygger på internasjonalt anerkjente retningslinjer innenfor områdene menneskerettigheter, våpen, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Disse retningslinjene gjelder fond og porteføljer administrert av Danske Invest. Nærmere informasjon om selskapets egen og våre andre forvalteres SRI-politikk fremgår på hjemmesiden MEDARBEIDERNE Styret og ledelsen har høyt fokus på medarbeidernes trivsel og motivasjon. Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse ligger på et tilfredsstillende nivå. Etter styrets vurdering har selskapet et godt arbeidsmiljø og gode fysiske arbeidsforhold. Samlet sykefravær var i ,5 %, mot 7,7 % i Forebyggende helsearbeid, med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår som viktige elementer i HMS-arbeidet. Det er ikke registrert skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten. oppfatning tilfredsstillende. Det søkes å fremme en organisasjonskultur som hensyntar ulik etnisitet, funksjonsevne og kjønn, både hva gjelder rekruttering, forfremmelser, utvikling og lønns- og arbeidsforhold. Av selskapets 88 fast ansatte er kvinneandelen 58 %. 3 av 9 medlemmer i selskapets ledergruppe er kvinner. MILJØ Danica Pensjon er bevisst ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling. Danica Pensjon påvirker det ytre miljøet gjennom reisevirksomhet og kontordrift, på linje med forsikringsbransjen for øvrig. Selskapet har tatt i bruk tekniske løsninger som reduserer miljøbelastningen. Dette gjelder blant annet videokonferanseutstyr som reduserer reisevirksomheten. FREMTIDSUTSIKTER Styret forventer at innføringen av Solvens II vil medføre et økt marked for produkter med lavere garantinivåer og med investeringsvalg. Dagens ytelsespensjonsprodukt kan forventes omdannet til innskuddspensjoner nå som det er innført økte innskuddsgrenser. Selskapets ambisjon er å opprettholde sin markedsandel innen innskuddspensjon i et voksende marked. DISPONERINGER OG OVERFØRINGER Styret foreslår at 82 millioner kroner utbetales som utbytte for 2014, noe som anses forsvarlig ut fra årets drift, selskapets likviditetssituasjon og fremtidig behov for solvens. I tillegg foreslår styret at Risikoutjevningsfondet tilføres 1,4 millioner kroner. TILTAK SOM FREMMER LIKESTILLING OG HINDRER DISKRIMINERING Selskapets likestillingsarbeid er etter styrets

12 12 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 Ekspertise Integritet Verdi Agilitet Samarbeid Oslo, 24. februar 2015

13 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT

14 14 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 RESULTATREGNSKAP Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Endring i avsetning for ikke opptjent premie Avgitte gjenforsikringspremier (79 237) (63 659) Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Erstatninger Utbetalte erstatninger Brutto ( ) ( ) - Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto (61 090) (78 907) - Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper 6 ( ) ( ) Sum erstatninger for egen regning 2 ( ) ( ) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve f.e.r. (7 009) (250) Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond (9 890) (6 963) Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond - Endring i tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten (1 493) (1 786) - Endring i gjenforsikringsandelen av tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten 490 (424) Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser - Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 2 (17 768) (9 423) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje Endringer i avsetninger for unit linked investeringer 2 ( ) ( ) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 2 ( ) ( ) Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet (5 271) (4 659) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (1 440) (2 862) Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser (6 711) (7 521) Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader (2 225) (1 956) Salgskostnader 9 (93 202) (92 502) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (60 188) (58 283) Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader ( ) ( ) Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer (1 407) Realisert gevinst og tap på investeringer (630) Renteutgifter (4 871) (3 705) Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter - - Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad 21 (31 167) (29 704) TOTALRESULTAT Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

15 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT BALANSE REGNSKAP Note EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler Investeringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 13, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum finansielle eiendeler Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kostpris) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER

16 16 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Premiereserve m.v Innskuddsfond Sum avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved skatt Avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser 13, Sum forpliktelser Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Oslo, 24. februar 2015

17 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT ENDRING I EGENKAPITAL Annen innskutt egenkapital Fond for urealiserte verdier Aksjekapital Overkursfond Risikoutjevningsfond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Endring i administrasjonsavsetningen - - Endring i urealiserte verdier selskapskapitalen (3 504) - Til risikoutjevningsfond (1 440) - Utbetalt utbytte (40 000) (40 000) Årets resultat før fordeling til utbytte Egenkapital pr REGNSKAP Annen egenkapital: Av årets resultat på 82,9 mill. er 82,0 mill. av styret foreslått avsatt til utbytte. Utbytte vil balanseføres samme året det vedtas av generalforsamlingen. Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Adresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K, Danmark Det er i alt aksjer à nominelt kr i selskapet. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Netto innbetalte premier Netto innbetalt vedrørende reassuranse Netto utbetalte erstatninger ( ) ( ) Utbetalinger relatert til forsikrings-/adm.kostnader ( ) ( ) Inn-/utbetalinger relatert til finansposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Netto investert i varige driftsmidler - - Netto investert i verdipapirer ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetalt utbytte (40 000) (64 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (40 000) (64 000) Netto kontantstrøm for perioden Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

18 NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Regnskapsåret 2014 dekker perioden Selskapets regnskap er utarbeidet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven, aksjeloven og god regnskapsskikk. Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR nr. 1241). Utarbeidelsen av regnskapet innebærer at ledelsen gjør vurderinger og estimater, samt at det foretas forutsetninger som påvirker eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater evalueres løpende og er basert på historiske erfaringer og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet. Inntektsføring av premie og renteinntekter Premieinntekter omfatter alle forfalte premier for forsikringskontrakter og investeringskontrakter. Premieinntektene er som hovedprinsipp inntektsført pr. forfallsdato. Selskapets individuelle risikoprodukter har månedlige premieforfall, og selskapets kollektive tjenestepensjonsordninger har primært kvartalsvis premieforfall. Påløpte ikke mottatte renter av bankinnskudd og verdipapirer blir periodisert inn i regnskapet ved utløpet av regnskapsperioden. Verdsettelse av verdipapirer Selskapets verdipapirbeholdning er plassert i omløpsobligasjoner og andeler i verdipapirfond. Verdipapirbeholdningen bokføres til markedsverdi, med verdiendring over resultatet, i samsvar med IFRS 9 og IAS 39. Selskapets portefølje av finansielle instrumenter består av børsnoterte obligasjoner, andeler i Danica Balansefondene (se note 13), samt en liten del investeringsandeler. Selskapet er i begrenset grad eksponert for risiko knyttet til disse produktene. Risikoen som oppstår i forbindelse med selskapets portefølje av finansielle instrument kan klassifiseres under markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Risikooppfølgingen gjøres ved stresstesting. Dette innebærer spesifisering av negative scenarier for utviklingen i kapitalmarkedene, for deretter å beregne hva det vil innebære i tap for selskapet. Dette tapet sees opp mot de gjeldende kapitalkrav. Kundenes eiendeler knyttet til livsforsikringskontrakter med investeringsvalg er vurdert til markedsverdi. Urealisert gevinst/tap resultatføres fortløpende til kundene. Forsikringstekniske avsetninger Forsikringstekniske avsetninger består av premiereserve, erstatningsreserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond og andre tekniske avsetninger. Avsetningene omfatter også premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond. Beregninger av forpliktelsene vedrørende forsikringskontrakter bygger på aktuarmessige beregninger. Beregningene anvender forutsetninger om en rekke variabler gitt ut fra den eksisterende bestand av forsikringstakere. Erstatningsavsetninger skal dekke selskapets forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. Erstatningsavsetningen tilsvarer bare midler som ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet. Avsetninger til ikke meldte erstatningskrav er foretatt ut fra erfaringstall.

19 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT MEDARBEIDERE 88 AVKASTNING DANICA VALG MODERAT 13,8 % RESULTAT FØR SKATT 114 MILL NOTER Premiereserve er avsetning for å sikre fremtidige forsikringsmessige forpliktelser overfor forsikringstakerne og forsikrede. Premiereserver oppstår som følge av månedlige forskuddsinnbetalinger. Avsetninger for ikke opptjent premie i skadeforsikring inngår i resultatog balanseoppstillingen i posten Premiereserver. Avsetningene er i henhold til lovverket fastsatt til differansen mellom brutto årspremie og avløpt premie for alle skadeforsikringskontrakter. Beløpene fremkommer/inngår også i resultatoppstillingen under Premieinntekter, og i balanseoppstillingen under Fordringer (på forsikringstakere). Avsetningene for ikke opptjent premie har ingen netto resultateffekt. Tilleggsavsetninger er en betinget kundetildelt avsetning hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Finanstilsynet har gitt bestemmelser om maksimal tilleggsavsetning pr. kontrakt. Maksimal avsetning kan ikke utgjøre mer enn 12 % av premiereserven for kontrakten. Den faktiske avsetning for det enkelte år vurderes i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene. Dersom avkastningen tilordnet en kontrakt i et år ikke er stor nok til å dekke det årlige avsetningskravet, kan avsetningskravet oppfylles ved overføring av tilleggsavsetninger tilordnet kontrakten. Kursreguleringsfond tilsvarer summen av urealiserte gevinster på finansielle eiendeler som inngår i kollektivporteføljen. Dersom porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et netto urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til 0. Alle foretak skal ha et premiefond som kan anvendes i henhold til lov om foretakspensjon, herunder til betaling av premier. Overskudd på premiereserve knyttet til pensjoner under hel eller delvis utbetaling, skal tilføres pensjonistenes overskuddsfond og anvendes til styrking av premiereserven for pensjonister i forbindelse med regulering av løpende ytelser. Andre tekniske avsetninger er foretatt i henhold til regelverk utarbeidet av Finanstilsynet. Avsetningene gjelder selskapets ulykkes- og sykeforsikringer. Hoveddelen av de tekniske avsetningene er sikkerhetsavsetninger. Avsetninger til forsikringsfond utgjør verdien av den investeringsporteføljen som forsikringen er tilordnet. I avsetninger til forsikringsfond hensyntas depotbeholdning, kontantbeholdning og kundefordringer. Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger består av gjenforsikringsandel av premieog erstatningsavsetninger fratrukket reassuranseavsetningen på skadeprodukter. Reassuranseavsetningen fastsettes iht. forskrift fra Finanstilsynet. Gjenforsikringsandelen av premie- og erstatningsavsetninger er beregnet ut fra gjeldende avtale med reassurandør. Overføring av premiereserve m.v. (flytting) Overføring av premiereserve ved flytting av livsforsikringskontrakter med investeringsvalg føres over resultatregnskapet under posten Overført premiereserve m.v. fra/til andre, som er en del av henholdsvis Premieinntekter for egen regning og Erstatninger for egen regning. På samme tidspunkt reduseres/økes avsetninger for Livsforsikringer med investeringsvalg i balansen. Flyttebeløpet er lik saldo på kundens kontrakt. Tilflyttede premiefond og innskuddsfond for kollektive pensjonsordninger avsettes direkte i balansen.

20 20 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT MARKEDSANDEL INNSKUDDS- %PENSJON Varige driftsmidler Innkjøpte driftsmidler til varig eie og bruk avskrives lineært over 36 måneder ut fra en vurdering av anleggsmidlenes forventede levetid, samt dens restverdi etter avskrivningsperioden. IT-systemer Selskapets administrasjonssystem eies av Danske Bank og aktiveres derfor ikke i Danica Pensjonsforsikring AS. Kundeportefølje og selskapsportefølje Det er som følge av Finansdepartementets forskrift av om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning fastsatt en kapitalforvaltningsstrategi, som angir retningslinjer for plasseringer av selskapets midler, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger og kundenes midler i investeringsporteføljen. Selskapets midler i selskapsporteføljen, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger i kollektivporteføljen og kundenes midler i investeringsvalgsporteføljen forvaltes i egne porteføljer, der midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger med overskuddsdeling forvaltes som en egen portefølje under kollektivporteføljen. Pensjonskostnader Kostnader og forpliktelser knyttet til tjenestepensjonsavtale for selskapets ansatte er behandlet i henhold til IAS 19 (Ytelser til ansatte). Alle selskapets ansatte har innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. I tillegg er det for ansatte med lønn over 12 G en driftspensjonsordning, samt en egen pensjonsordning for selskapets hovedlege. er forventet å bli utlignet i fremtiden. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan utlignes mot skattepliktig inntekt i senere år. Den vedtatte skattereform legger til grunn at gevinster ved salg av aksjer i hovedsak vil være skattefrie (fritaksmodellen). Selskapet har lagt til grunn at det vil være symmetri mellom ev. skattefrie gevinster og pliktige avsetninger til kundefond, slik at dette ikke gir noen skattemessige effekter. Valuta Eiendeler/gjeld i utenlandsk valuta er bokført med opprinnelig kostpris i valuta omregnet til norske kroner etter transaksjonsdagens valutakurs. Markedsverdi fastsettes på balansedagen, omregnet til norske kroner etter balansedagens valutakurs. Bundne midler Selskapets eneste bundne midler er pr avsatte skattetrekksmidler, hvorav skattetrekksmidler ansatte utgjør kroner. Selskapet har bankgaranti for skattetrekksmidler vedrørende kundene. Konserntilknytning Ytterligere opplysninger kan innhentes i regnskapene til Danske Bank. Resultatskatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og årets endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS 2 SpareBank1 Forsikring Årsrapport 2014 Innhold ÅRSBERETNING 3 STYRENDE ORGANER 13 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØM 20 ENDRING I EGENKAPITAL 21 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. SpareBank 1 Gruppen

ÅRSRAPPORT 2014. SpareBank 1 Gruppen ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 13 Utvidet resultat 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Endring i egenkapital 17 Noter Note 1 Generell informasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR 2012 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Tredje 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 5 Forsikring

Detaljer