Strategisk kommunikasjonsplan Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191"

Transkript

1 - 1 -

2 Strategisk kommunikasjonsplan Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor fotograf er Walter Schøffthaler

3 Bakgrunn Kommunikasjonsplanen gir retninger og føringer for Fredrikstad kommunes kommunikasjonsarbeid. Den inneholder sentrale mål, prinsipper og strategier for kommunens dialog med samfunnet rundt seg og innad i organisasjonen. Planen har sin forankring i kommuneplanens samfunnsdel for Kommuneplanens visjon er at Fredrikstad er byen hvor det årnær sæ for alle! Det overordnede målet med kommunikasjonsplanen er at Fredrikstad kommune skal nå sine mål, styrke sin attraktivitet og sette kommunikasjonsarbeidet i kommunen inn i klare rammer. Hensikten er å utføre kommunikasjonsarbeidet profesjonelt slik at det støtter opp om målene i kommuneplanen og at kommunikasjonen går i samme retning internt og eksternt. Fredrikstad kommunes kommunikasjon skal gjenspeile kommunens tre roller: tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Kommunikasjon er ett av flere virkemidler som kommunen har for å nå våre mål. Alle tjenester og all forvaltning og myndighetsutøvelse i kommunen inneholder informasjon. Alle beslutninger berører noen. Derfor er kommunikasjon en selvfølgelig del av all planlegging i kommunen og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler. Kommunikasjonsplanen skal revideres hvert 4. år og det skal utarbeides en årlig handlingsplan som skal bidra til måloppnåelse. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak og justeres i tråd med status og behov. Utfordringer Å bygge Fredrikstads omdømme bedre er en stor utfordring i årene som kommer. Omdømmet påvirkes av mange elementer og det må satses på flere arenaer samtidig. Vi må alltid begynne internt i egen organisasjon; If you take care of the inside, the inside will take care of the outside sies det. Derfor må vi jobbe aktivt med god intern kommunikasjon og dialog, vi må ha orden i sysakene og en høy etisk bevissthet. Så vil det være helt avgjørende å få fram de gode historiene om Fredrikstad og Fredrikstad kommune. Disse historiene må stemme overens med folks opplevelser og erfaringer. God intern kommunikasjon er en utfordring i en så stor og mangslungen organisasjon som Fredrikstad kommune. Arbeidshverdagen for våre medarbeidere er lite ensartet, og informasjon må gis i ulike kanaler for å nå ut til alle. Å utvikle digitale og effektive løsninger for innbyggere og medarbeidere er en annen viktig utfordring. Forventningene til tjenester 24/7 er store blant befolkningen og vi som kommune vil også ha gode effektiviseringsmuligheter ved å sette strøm på utvalgte tjenester. Visjon I Fredrikstads kommuneplan er vår visjon og overordnet mål beskrevet: Fredrikstad - byen hvor det årnær sæ for alle! Det årnær sæ gjennom å prioritere: Kunnskap Kultur Klima Det årnær sæ gjennom partnerskap, gjennom lokalt og regionalt samarbeid og gjennom et forpliktende samarbeid med staten

4 Verdier og kommunikasjonsplattform Fredrikstad kommunes verdier er modig, engasjert, romslig og kompetent. Akronymet blir MERK. MERK Fredrikstad så andre MERKer det. Disse verdiene skal også vises gjennom kommunikasjonsarbeidet vi gjør internt og eksternt. Modig - Fredrikstad kommune skal ha stor takhøyde for debatt og meningsutveksling, gi innsyn for publikum og media og praktisere meroffentlighet. Fredrikstad kommune skal opptre slik at innbyggere og ulike samarbeidspartnere oppfatter kommunen som åpen og troverdig. Fredrikstad kommune skal være ærlige i vår kommunikasjon ikke minst i vanskelige saker. Vi skal våge å ta vanskelige beslutninger selv om disse skaper debatt. Engasjert - Fredrikstad kommune skal vise kommunens oppdrag gjennom proaktiv kommunikasjon og sørge for at rett informasjon når riktig målgruppe til riktig tid og gjennom riktig kanal. Fredrikstad kommune skal informere aktivt gjennom lokale medier og vise at vi er opptatt av å levere gode tjenester og utvikle byen vår til det beste for innbyggerne. Romslig Fredrikstad kommunes medarbeidere skal vise evne og vilje til å finne løsninger for mennesker med ulike behov. Fredrikstad kommune skal også ha systemer og rutiner som sikrer at virksomhetene er tilgjengelige for innbyggerne. Fredrikstad kommune skal gi forståelig, brukervennlig informasjon gjennom flere kanaler. Fredrikstad kommune skal internt og eksternt ha takhøyde for at folk har ulike meninger og legge til rette for arenaer for meningsutveksling. Kompetent Fredrikstad kommunes ledere skal kjenne verktøyene og rutinene for kommunikasjonsarbeidet vårt og kunne bruke det strategisk for å oppnå mål. I Fredrikstad kommunes skal beslutninger tas basert på kompetente vurderinger. Roller og ansvar Kommunikasjon er et viktig verktøy som våre ledere skal ha et bevisst forhold til, ha god kunnskap om og ha evnen til å bruke strategisk. Derfor skal kommunikasjon som strategisk verktøy være en selvfølgelig del av vårt planarbeid og synliggjøres i plan- og styringsdokumenter bevisst benyttes som strategi og settes på dagsorden tidligst mulig i ulike prosesser og prosjekter være et naturlig tema i ulike ledermøter og fora synliggjøre Fredrikstad kommune som en helhetlig kommune og et fellesskap. Det er ikke de og oss, men vi. Ledere Kommunikasjon er alles ansvar, men ledere har et overordnet ansvar for å realisere målene i denne kommunikasjonsplanen. Ledere skal sørge for at ansatte jobber i tråd med prinsipper og mål for kommunikasjon i Fredrikstad kommune. Det er et lederansvar å sørge for at en selv og medarbeiderne er godt informert. Ledere i Fredrikstad kommune skal også skape kommunikasjonsklima både internt og eksternt der det er rom for dialog og tilbakemeldinger. Ledere skal utvikle en positiv servicekultur og bruke kommunikasjon for å skape tillit og realistiske forventninger til kommunens tjenester

5 Linje Kommunikasjonsansvaret følger linjen. Kommunikasjonsansvaret skal følge saksansvaret og være en integrert del av oppgaveløsningen. Den som har ansvaret for en tjeneste, har også kommunikasjonsansvaret og mediekontakten for denne. Ansatte Alle ansatte i Fredrikstad kommune er ambassadører og kommunikatører for Fredrikstad kommune. Vi representerer kommunen både i møte med kolleger og med innbyggere. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg informert og dele relevant informasjon. Avdeling for Kommunikasjon og service Avdelingen skal være en aktiv veileder og rådgiver overfor kommunens ledere og følge opp organisasjonen innenfor fagområdet. Det er avdelingens ansvar å legge til rette for at de overordnede kommunikasjonsprinsippene følges. Avdelingen har også ansvar for å utarbeide handlingsplan for kommunikasjon og service, rutiner og kjøreregler. Mål og strategier Fredrikstad kommunes kommunikasjonsarbeid har 4 hovedmål: 1. Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i 2. Innbyggerne opplever at de har god kjennskap til kommunens tjenester, rettigheter og plikter 3. Fredrikstad kommune legger til rette for samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i Fredrikstadsamfunnet 4. Fredrikstad kommune har en positiv og samlende organisasjonskultur - 5 -

6 MÅL 1: Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i Dette betyr at: Et godt omdømme og en tydelig identitet er viktig for å oppnå kommuneplanens mål om Fredrikstad som en attraktiv og levende by som innbyggerne er stolte av. Det er mye som påvirker vårt omdømme, men spesielt viktig er det inntrykket innbyggerne får i møte med kommunens politikere og ansatte, det være seg elektronisk, over telefon eller direkte. Hvordan Fredrikstad kommune omtales og framstilles i media er også viktig for omdømmet. Omdømmearbeid er langsiktig og strategisk, og det er mange elementer som påvirker hverandre. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Samfunnsaktør Troverdighet og tillit Omdømme Samfunnsaktør Vi legger til rette for og deltar i samfunnsdebatten Vi bygger gode relasjoner med næringsliv og foreningsliv Vi møter media og deltar på ulike arenaer åpent, aktivt og planlagt Kommunens ledere har en tydelig, troverdig og interessant stemme i Fredrikstad-samfunnet Både politikere og administrasjon bidrar til en konstruktiv dialog som fremmer omdømmet Antall kronikker/ replikker Overvåke medieaktivitet Troverdighet og tillit Kontakt og møte med kommunens ledere og medarbeidere oppleves som positivt og tillitvekkende. Våre medarbeidere er gode ambassadører for kommunen gjennom å være serviceinnstilte og behandle alle med respekt og forståelse Vi er tydelige på hva vi kan levere, holder det vi lover og retter opp feil vi gjør DIFIs innbyggerundersøkelse - 6 -

7 Omdømme Vi jobber langsiktig med å styrke kommunens og samfunnets attraktivitet i samarbeid med næringsliv og foreningsliv. Vi forteller de gode historiene i egne kanaler og gjennom mediene Vi markedsfører Fredrikstads særpreg og identitet for å tiltrekke oss tilflyttere og turister i samarbeid med ulike partnere Våre medarbeidere opplever seg godt informert og er gode ambassadører for kommunen Både politikere og administrasjon bidrar til en konstruktiv dialog som fremmer omdømmet Vi skaffer oss bedre kompetanse på områdene markedsføring og profilering og setter av ressurser til dette arbeidet Vi har en enhetlig og gjenkjennbar visuell profil Vi utvikler og markedsfører nettstedet BYPÅ som Fredrikstads nettsamfunn for lag, foreninger og lokalsamfunn Difi innbygger-undersøkelse Nærings-NM SSB flyttestatistikk - 7 -

8 MÅL 2: Innbyggerne opplever at de har god kjennskap til kommunens tjenester, rettigheter og plikter Dette betyr at: En av kommunens viktigste oppgaver er å utvikle og levere gode tjenester til innbyggerne. Medarbeidere og ledere i Fredrikstad kommune skal være opptatt av brukerne og opptre serviceinnstilt og løsningsfokusert. Vi har som mål å skape gode møter mellom kommunen og dens innbyggere som er preget av forståelse og respekt. Informasjon om kommunens tjenester, deres rettigheter og plikter skal være lett tilgjengelig. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Tjenesteinformasjon Digitalisering/elektronisk selvbetjening Service Ledelse Språk Mediekontakt Sosiale medier Tjenesteinformasjon Gi brukerne riktige forventninger til de tjenestene kommunen leverer Vi er proaktive og åpne i vår kommunikasjon Kommunens nettsider oppleves som brukervennlige og relevante for innbyggerne Vi informerer tidlig og målrettet om beslutninger som berører innbyggerne Vi tenker tverrfaglig og informerer aktivt om andre seksjoners tjenester Vi skaper realistiske forventninger til kommunens tjenester ved å informere tydelig og ved å bruke et enkelt og klart språk Vi er tydelige på hva vi kan levere, holder det vi lover og retter opp feil vi gjør Vi utvikler nettsider som er tilpasset PC, nettbrett og smarttelefoner (responsivt design) Våre nettsider har gode søkemuligheter Våre nettsider følger prinsippene om universell utforming og kommunens grafiske profil Våre tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer er tilgjengelige, forståelige og oppdaterte og skal benytte samme mal Kommunens tjenester skal presenteres på kommunens nettsider. Unntakene er virksomheter med kommersielle tjenester. Kommunal tilhørighet skal alltid synliggjøres. Alle seksjoner har minst en hovedredaktør som koordinerer seksjonens kommunikasjon på nettsidene. Hovedredaktørene deltar i et nett-redaktør-team som samordner kommunens kommunikasjon på Internett og i sosiale medier. Oppfølging av medieaktiviteten Tilbakemelding til Servicetorget Testpanel/ kurs Brukerundersøkelse - 8 -

9 Digitalisering/elektronisk selvbetjening Vi utvikler våre tjenester slik at innbyggerne kan hjelpe seg selv digitalt Vi er i forkant av den digitale utviklingen Vi gir innbyggerne innsyn i egne saker elektronisk Vi utvikler flere selvbetjeningsløsninger på nett Vi bruker kanalstrategien bevisst og påvirker innbyggerne til å benytte effektive kanaler (som nett og chat) der det er mulig Vi bruker flere kanaler slik at innbyggerne skal være sikret lik tilgang Vi standardiserer på et responsivt design (mobil og nettbrett) Vi utvikler standarder for web-applikasjoner for å tilby innbyggertjenester på nett CRM og web-applikasjoner sys sammen i en egnet responsiv portal slik at CRM-systemet kan fungere som nav for service og kundebehandling App-er som må lastes ned fra markedsplasser, anskaffes ikke. All funksjonalitet på innbyggertjenester skal finnes på Vi utdanner digitale ambassadører og gjennomfører kurs for utvalgte målgrupper Servicetorget er spesialister på veiledning og bruk av elektroniske tjenester Statistikk over prosentvis fordeling av innbyggere som bruker kommunens elektroniske tjenester vs søker manuelt

10 Service Vi har en bevisst og positiv servicekultur i hele organisasjonen Servicetorget er kommunens kundeservicesenter og vår «felles dør inn» Vi gir døgnåpen service gjennom selvbetjeningstjenester og oppdatert informasjon på nett Vi gjennomfører interne prosesser for å utvikle bevissthet og forståelse for service og kommunikasjon Kommunens virksomheter er tilgjengelige og imøtekommende overfor innbyggere og brukere Som hovedprinsipp skal alle regelstyrte publikumstjenester legges til Servicetorget Servicetorget er spesialister på veiledning og bruk av elektroniske tjenester Brukerundersøkelse %-vis antall henvendelser som direkte avklares Ventetid tlf/besøk Ledelse Våre ledere benytter kommunikasjon som strategisk virkemiddel. Alle virksomhetsplaner og kommunens handlingsplan har mål og tiltak på kommunikasjonsområdet Kommunikasjon er et viktig tema i lederutviklingsprogrammene Vi lytter til innbyggere/brukere for å avdekke informasjonsbehov Virksomhetene samarbeider med Kommunikasjonsenheten i kommunikasjonsfaglige spørsmål Datafangst i LUP-evalueringene Språk Vi bruker et enkelt og forståelig språk i våre dokumenter, brev og på våre nettsider. Vi utvikler nye maler for vedtaksbrev med vekt på klart og enkelt språk Vi deltar i «klarspråk-prosjekt» i regi av KS Kommunens språkprofil fornyes og benyttes aktivt av saksbehandlere og ledere Vi tilpasser språket til den kanalen vi bruker Brukerundersøkelser Mediekontakt Vi har en proaktiv og profesjonell mediekontakt

11 Vi trener ledere i å møte mediene profesjonelt Medieaktiviteten er tema på ledermøter Vi korrigerer når det som står i mediene er direkte feil Vi jobber aktivt for å selge inn våre saker og våre vinklinger Kommunikasjonsenheten er gode medierådgivere for ledere og fagpersoner Kommunikasjonsenheten informeres alltid i mediesaker i virksomhetene Overvåke medieaktivitet Faste møter med mediene Datafangst i LUP-evalueringene Sosiale medier Vi bruker sosiale medier aktivt for å skape engasjement og dialog med befolkningen. Vi inviterer innbyggerne til å komme med sine meninger og dele sitt engasjement Vi responderer raskt (fortrinnsvis samme dag) på henvendelser på sosiale medier Vi bruker sosiale medier som kanal i krisekommunikasjon Vi annonserer ved behov for å skape oppmerksomhet rundt enkeltsaker eller prosjekter Vi følger utviklingen av sosiale medier nøye og vurderer til enhver tid hvilke sosiale medier vi bør være til stede i Vi bruker video som uttrykksform for å skape oppmerksomhet og interesse i ulike saker Antall følgere på Facebook og Twitter Statistikk over aktivitet/engasjement i de sosiale mediene

12 MÅL 3: Fredrikstad kommune legger til rette for samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i Fredrikstadsamfunnet Dette betyr at: Fredrikstad kommune har ansvar for å sikre et velfungerende demokrati, og medvirkning er en viktig metode for å utvikle samfunnet i den retning vi ønsker. Kommunen skal oppmuntre til engasjement blant innbyggerne og konstruktiv debatt om hvordan samfunnet Fredrikstad skal videreutvikles. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Samfunnsaktør Dialog og åpenhet Samfunnsaktør Vi legger til rette for og deltar i samfunnsdebatten. Vi møter media og deltar på ulike arenaer åpent, aktivt og planlagt Kommunens ledere har en tydelig, troverdig og interessant stemme i Fredrikstad-samfunnet Antall kronikker/replikker Overvåke medieaktivitet Dialog og åpenhet Vi involverer innbyggerne i utvikling og forbedring av kommunens tjenester og av samfunnet Fredrikstad Vi skaper engasjement blant innbyggerne ved å gi innsyn i politiske saker og prosesser Vi involverer brukere/innbyggere tidligst mulig i ulike prosesser Vi inviterer innbyggerne til å komme med sine meninger og dele sitt engasjement gjennom ulike kanaler, spesielt i sosiale medier Vi arrangerer åpne møter og høringer i forbindelse med store prosjekter og planer Vi utvikler nettstedet BYPÅ til en dialogkanal mellom kommune, lag/foreninger og lokalsamfunn Innbyggerne har innsyn i politiske saker og vedtak Vi overfører politiske møter på Internett Brukerundersøkelse Høring Innbyggerpanel

13 - 13 -

14 MÅL 4: Fredrikstad kommune har en positiv og samlende identitet og organisasjonskultur Det betyr at: Fredrikstad kommunes medarbeidere skal oppleve at de er en del av en større helhet med et viktig oppdrag. Ansatte skal ha nødvendig og relevant informasjon for å kunne utføre sine oppgaver, fatte beslutninger og komme med forslag til nye ideer og løsninger. God intern informasjon er et nødvendig grunnlag for å trives og framstå som gode ambassadører for kommunen. Fredrikstad kommunes ledelse har ansvar for å skape en helhetlig forståelse for kommunes drift og prioriteringer og samtidig legge til rette for dialog og skape trygghet. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Attraktiv arbeidsplass Samhold og identitet Informasjonsflyt Ledelse Ansatte som ambassadører Samhandling Attraktiv arbeidsplass Fredrikstad kommune er en helsefremmende arbeidsplass med gode ledere, og ansvarlige, myndiggjorte og kompetente medarbeidere, i et mangfoldig arbeidsmiljø Fredrikstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver Vi er en innovativ og frisk organisasjon der medarbeiderne er gode ambassadører Ledere er bevisste på og aktive ift å bruke kommunikasjon som verktøy. Våre ledere praktiserer vedtatt arbeidsgiverpolitikk som er beskrevet i arbeidsgiverstrategien. Vi markedsfører Fredrikstad kommune overfor studenter og andre potensielle søkere. Aktuell personalstatistikk Samhold og identitet Vi skaper en kultur som stimulerer til deltakelse, dialog og engasjement. Vi utvikler kanaler som holder medarbeiderne informert og bedrer deres muligheter for å kommunisere seg imellom og dele erfaringer og kompetanse på tvers av organisasjonen Vi gjør verdiene kjent gjennom interne prosesser og informasjon slik at de eies og deles av alle medarbeidere Interne spørreundersøkelser Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse

15 Informasjonsflyt Vi bruker ulike kommunikasjonskanaler for sikre god intern informasjonsflyt Vårt intranett er brukerstyrt og gjør det lett å dele erfaring og kompetanse Vårt intranett er en digital arbeidsflate for å effektivisere arbeidsprosesser Vi sikrer at informasjon som beskriver arbeidsoppgaver, stillinger og organisasjonstilhørighet er systematisk Vi har gode strategier og rutiner for intern informasjon Det utvikles flere og nye kanaler, f.eks informasjonsskjermer, for å nå alle medarbeidere med samme informasjon, spesielt de som ikke jobber ved en pc Informasjon fra ledelse, gjenfinning av dokumenteter, deling av dokumenter og informasjon fra en rekke fagsystemer skal være lett tilgjengelig for den enkelte medarbeider Ny Frekit fungerer som digital arbeidsflate med min side og seksjons-/virksomhetsnyheter i tillegg til ny søkemotor Vi arbeider aktivt for å bygge en kultur for deling og samhandling. Ny intranett-plattform muliggjør deling av dokumenter og kompetanse på tvers av organisasjonen Vi standardiserer og systematiserer informasjon som beskriver arbeidsoppgaver, stillinger og organisasjon ved å etablere standardiserte emneord og felles begrepsapparat som er viktig for gjenfinning av informasjon (søk) Interne spørreundersøkelser Brukerstatistikk

16 Ledelse Våre ledere skaper forståelse for verdier og styringsprinsipper gjennom åpen, tydelig og troverdig dialog. Alle virksomhetsplaner og kommunens handlingsplan har mål og tiltak innenfor kommunikasjonsområdet Kommunikasjon er et viktig tema i lederutviklingsprogrammene Tillitsvalgte involveres tidligst mulig i viktige prosesser som berører ansatte Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse Ansatte som ambassadører Våre medarbeidere er godt informert slik at de kan være gode ambassadører for kommunen. Våre medarbeidere skal kjenne kommunens verdier og styringsprinsipper Det legges til rette for medvirkning og dialog i interne planprosesser og i utviklingsarbeid Ny Frekit etableres med min side og virksomhetsnyheter i tillegg til ny søkemotor Vi skaper stolthet gjennom å fortelle de gode historiene Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse Brukerundersøkelse Samhandling Vi har gode samhandlingsløsninger som gjør informasjon og kunnskap lett tilgjengelig for alle medarbeidere. Vi videreutvikler LYNC som plattform for telefoni, chat, tilgjengelighet og samhandling internt og mot eksterne kontakter Vi strukturerer informasjon ved bruk av emneord og metadata for gjenfinning av informasjon (søkemotorer) Vi benytter SharePoint som plattform for deling av dokumenter og kunnskap og «kjerne» for henting av data fra ulike informasjonskilder (eks: Ephorte) Vi motiverer og lærer opp medarbeidere i bruk av nye verktøy Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse Brukerundersøkelse

17 VEDLEGG: Kommunikasjon påvirker omdømmet Denne kommunikasjonsplanen beskriver en felles, overordnede strategi som er en del av helhetsledelsen i kommunen. Vi kommuniserer individuelt og som organisasjon. Kommunikasjon handler i denne planen om: Utveksling av informasjon om organisasjonen, tjenestene og produksjonen Personlig service, adferd og etikk All kommunikasjon foregår i en eller annen form og gjennom ulike arenaer og kanaler. Kommunikasjon handler om alt det som skjer i kontakten mellom mennesker når de møtes. Når vi snakker sammen, uttrykker og utveksler vi tanker i ord, vi gir og tar i mot på samme tid. Samtidig kommuniserer vi, bevisst eller ubevisst, med øyne, ansikt, stemme og kroppsspråk. Vi sender ut signaler som tolkes av den andre, og vi tar imot informasjon. Mange ting skjer på samme tid og derfor er kommunikasjon komplisert og har kime i seg til misforståelser og konflikter. Kommunikasjon er et begrep som rommer mye av det vi gjør. Professor Peggy Brønn sier at strategien for å opparbeide seg et godt omdømme er todelt; Gjør tingene riktig og fortell andre om det. Dette betyr at langsiktig omdømmearbeid handler om service og kommunikasjon i hele organisasjonen. Målgrupper Kommunikasjonsarbeid handler om å sende budskap til gitte målgrupper og motta tilbakemeldinger. Strategisk kommunikasjon handler om å være bevisst på hvilke målgrupper som bør nås med hvilken informasjon gjennom ulike kanaler. Fredrikstad kommune skal først og fremst kommunisere med Innbyggerne og brukerne av kommunens tjenester Ansatte, nåværende og framtidige Andre målgrupper er Næringslivet (nåværende og potensielt) og næringslivets organisasjoner Hytteeiere Turister og andre tilreisende Samarbeidspartnere Media (både som målgruppe og kanal) Andre offentlige myndigheter som Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Andre kommuner Østfolds representanter på Stortinget og stortingskomiteene Departementer og direktorater KS Omdømme påvirkes av fire elementer; brukernes opplevelser, andres synsinger, mediene og det vi selv som organisasjon kommuniserer ut. Å bygge et bedre omdømme for Fredrikstad handler om å få disse fire elementene til å være mer samstemte og tydelige. Kommunikasjonskanaler Kommunikasjon handler om å sende og motta budskap. All kommunikasjon finner sted på en arena

18 eller gjennom en kanal. Strategisk kommunikasjonsarbeid handler om å velge riktig arena/kanal for å nå bestemte målgrupper med bestemte budskap. Til å lagre, gjenfinne og spre informasjon har kommunen disse kanalene: Elektroniske kanaler Telefon, sakarkivsystemer, e-post, intranett, internett inkludert chat, webskjema og dialog (nettåpent), etermedier, sosiale medier, nettaviser og brukerundersøkelser. Papirbaserte kanaler Brosjyrer, annonser, papiraviser, oppslag, styringsdokumenter som rundskriv, prosjektdokumenter, møtereferater, beslutninger og håndbøker. Disse publiseres og ajourholdes på intranettet Mellommenneskelige kanaler Samtaler, møter, samlinger, nettverksgrupper, kurs og opplæring, besøk, brukerdialoger. Det er utviklet en egen kanalstrategi for Fredrikstad kommune, den finner du i kvalitetssystemet. De viktigste kanalene våre er: Internett På Internett skal gjøre informasjon tilgjengelig på en enkel og oversiktlig måte. Nettstedet er portal for den døgnåpne kommune, med selvbetjening av elektroniske tjenester som skjema, innsyn, og chat. Andre muligheter for dialog (avviksmelding, spørsmål, forslag, ros og ris) ligger under fanen Nettåpent. Nettstedet har lenke til kommunens Facebook-side som er opprettet for å nå flere målgrupper og tilby utvidet dialog. Kommunens nettsted skal gjøre nyttig informasjon lett tilgjengelig, legge til rette for åpenhet og ha et høyt servicenivå. Å publisere nyheter og aktualiteter på Internett ses i sammenheng med bruk av pressemeldinger og andre initiativ overfor mediene. Nettpublisering og/eller mediekontakt må vurderes fra sak til sak. I vurderingen må det tas hensyn til om saken har allmenn interesse, hvor viktig den er for målgrupper, antall berørte personer som er lette/vanskelige å nå, om den tjener kommunens omdømme osv. Intranettet Frekit Intranettet Frekit er kommunens hovedkanal for intern informasjon. Informasjonsstrukturen skal gjenspeile rådmannens internmarkedsføring og støtte den lærende organisasjon støtte ledelsens og de ansattes behov for å spre og finne styringsinformasjon fremme en felles, positiv og samlende bedriftskultur Intern informasjon på Frekit skal skape felles forståelse Fredrikstad kommunes verdigrunnlag og styringsprinsipper. Intranettet skal dessuten være arena for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom virksomhetene. Redaksjonelle virkemidler på Frekit som fremmer bedriftskulturen, er samtidig lokkemidler for at flest mulig ansatte bruker Frekit og dermed blir oppmerksomme på rådmannens internmarkedsføring og styringsinformasjon. Blant slike virkemidler er oppslagstavle og diskusjonsforum. Frekit skal ikke reklamere for private aktører. Det er bare to tredeler av de ansatte i Fredrikstad kommune som har tilgang til pc på jobb. Ofte er det dem uten tilgang som det er viktig å nå med informasjon om tjenestetilbud og beslutninger. Det er derfor viktig at det utvikles flere kanaler for å nå alle ansatte jfr mål

19 Medier Fredrikstad kommunes mediestrategi er omtalt i egen veileder som er underordnet kommunikasjonsstrategien. Hovedmål for mediearbeidet i kommunen er å bygge opp og vedlikeholde demokratiske funksjoner og kommunens omdømme (i media) gjennom god og korrekt informasjon. Trykt materiell Brosjyrer (for eksempel tjenestebeskrivelser), plakater, planer, rapporter, plakater og annet trykt materiell vil fortsatt være viktige bærere av kommunens informasjon Sosiale medier Sosiale medier er stadig viktigere kanaler og skal brukes for å nå målgrupper som finnes på nett, men som ikke nødvendigvis besøker kommunens offisielle nettside. Vi bruker sosiale medier for å bygge opp under eksisterende mål og for å skape dialog og debatt. Fredrikstad kommune har en hovedside på facebook der alle administrative virksomheter skal legge ut informasjon som egner seg der. Kultur-virksomheter eller virksomheter med veldig avgrensede brukergrupper kan ha egne facebook-sider. Kommunikasjon og service må tas med på råd når virksomheter vil ta i bruk sosiale medier. Det er utviklet en egen veileder for sosiale medier for ansatte og ledere i Fredrikstad kommune. Kommunikasjonsverktøy Vil du vite mer om serviceutvikling og kommunikasjonsarbeid? Følgende verktøy finner du på Frekit under Organisasjonen - Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling - Kommunikasjon og service: Brosjyrearbeid Brukerundersøkelser Grafisk profil I møtet med mediene Informasjonsarbeid Kanalstrategi Mål og retningslinjer Rammebetingelser for kommunikasjonsarbeid Retningslinjer for nettsider Serviceatferd Sosiale medier Språkprofil Telefoni Lync Tjenestebeskrivelser Å lage materiell - 3 -

20 - 4 -

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjon er et viktig redskap for forståelse mellom mennesker. Med en åpen dialog unngår man misforståelser som skaper ubehageligheter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer