Strategisk kommunikasjonsplan Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191"

Transkript

1 - 1 -

2 Strategisk kommunikasjonsplan Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor fotograf er Walter Schøffthaler

3 Bakgrunn Kommunikasjonsplanen gir retninger og føringer for Fredrikstad kommunes kommunikasjonsarbeid. Den inneholder sentrale mål, prinsipper og strategier for kommunens dialog med samfunnet rundt seg og innad i organisasjonen. Planen har sin forankring i kommuneplanens samfunnsdel for Kommuneplanens visjon er at Fredrikstad er byen hvor det årnær sæ for alle! Det overordnede målet med kommunikasjonsplanen er at Fredrikstad kommune skal nå sine mål, styrke sin attraktivitet og sette kommunikasjonsarbeidet i kommunen inn i klare rammer. Hensikten er å utføre kommunikasjonsarbeidet profesjonelt slik at det støtter opp om målene i kommuneplanen og at kommunikasjonen går i samme retning internt og eksternt. Fredrikstad kommunes kommunikasjon skal gjenspeile kommunens tre roller: tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Kommunikasjon er ett av flere virkemidler som kommunen har for å nå våre mål. Alle tjenester og all forvaltning og myndighetsutøvelse i kommunen inneholder informasjon. Alle beslutninger berører noen. Derfor er kommunikasjon en selvfølgelig del av all planlegging i kommunen og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler. Kommunikasjonsplanen skal revideres hvert 4. år og det skal utarbeides en årlig handlingsplan som skal bidra til måloppnåelse. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak og justeres i tråd med status og behov. Utfordringer Å bygge Fredrikstads omdømme bedre er en stor utfordring i årene som kommer. Omdømmet påvirkes av mange elementer og det må satses på flere arenaer samtidig. Vi må alltid begynne internt i egen organisasjon; If you take care of the inside, the inside will take care of the outside sies det. Derfor må vi jobbe aktivt med god intern kommunikasjon og dialog, vi må ha orden i sysakene og en høy etisk bevissthet. Så vil det være helt avgjørende å få fram de gode historiene om Fredrikstad og Fredrikstad kommune. Disse historiene må stemme overens med folks opplevelser og erfaringer. God intern kommunikasjon er en utfordring i en så stor og mangslungen organisasjon som Fredrikstad kommune. Arbeidshverdagen for våre medarbeidere er lite ensartet, og informasjon må gis i ulike kanaler for å nå ut til alle. Å utvikle digitale og effektive løsninger for innbyggere og medarbeidere er en annen viktig utfordring. Forventningene til tjenester 24/7 er store blant befolkningen og vi som kommune vil også ha gode effektiviseringsmuligheter ved å sette strøm på utvalgte tjenester. Visjon I Fredrikstads kommuneplan er vår visjon og overordnet mål beskrevet: Fredrikstad - byen hvor det årnær sæ for alle! Det årnær sæ gjennom å prioritere: Kunnskap Kultur Klima Det årnær sæ gjennom partnerskap, gjennom lokalt og regionalt samarbeid og gjennom et forpliktende samarbeid med staten

4 Verdier og kommunikasjonsplattform Fredrikstad kommunes verdier er modig, engasjert, romslig og kompetent. Akronymet blir MERK. MERK Fredrikstad så andre MERKer det. Disse verdiene skal også vises gjennom kommunikasjonsarbeidet vi gjør internt og eksternt. Modig - Fredrikstad kommune skal ha stor takhøyde for debatt og meningsutveksling, gi innsyn for publikum og media og praktisere meroffentlighet. Fredrikstad kommune skal opptre slik at innbyggere og ulike samarbeidspartnere oppfatter kommunen som åpen og troverdig. Fredrikstad kommune skal være ærlige i vår kommunikasjon ikke minst i vanskelige saker. Vi skal våge å ta vanskelige beslutninger selv om disse skaper debatt. Engasjert - Fredrikstad kommune skal vise kommunens oppdrag gjennom proaktiv kommunikasjon og sørge for at rett informasjon når riktig målgruppe til riktig tid og gjennom riktig kanal. Fredrikstad kommune skal informere aktivt gjennom lokale medier og vise at vi er opptatt av å levere gode tjenester og utvikle byen vår til det beste for innbyggerne. Romslig Fredrikstad kommunes medarbeidere skal vise evne og vilje til å finne løsninger for mennesker med ulike behov. Fredrikstad kommune skal også ha systemer og rutiner som sikrer at virksomhetene er tilgjengelige for innbyggerne. Fredrikstad kommune skal gi forståelig, brukervennlig informasjon gjennom flere kanaler. Fredrikstad kommune skal internt og eksternt ha takhøyde for at folk har ulike meninger og legge til rette for arenaer for meningsutveksling. Kompetent Fredrikstad kommunes ledere skal kjenne verktøyene og rutinene for kommunikasjonsarbeidet vårt og kunne bruke det strategisk for å oppnå mål. I Fredrikstad kommunes skal beslutninger tas basert på kompetente vurderinger. Roller og ansvar Kommunikasjon er et viktig verktøy som våre ledere skal ha et bevisst forhold til, ha god kunnskap om og ha evnen til å bruke strategisk. Derfor skal kommunikasjon som strategisk verktøy være en selvfølgelig del av vårt planarbeid og synliggjøres i plan- og styringsdokumenter bevisst benyttes som strategi og settes på dagsorden tidligst mulig i ulike prosesser og prosjekter være et naturlig tema i ulike ledermøter og fora synliggjøre Fredrikstad kommune som en helhetlig kommune og et fellesskap. Det er ikke de og oss, men vi. Ledere Kommunikasjon er alles ansvar, men ledere har et overordnet ansvar for å realisere målene i denne kommunikasjonsplanen. Ledere skal sørge for at ansatte jobber i tråd med prinsipper og mål for kommunikasjon i Fredrikstad kommune. Det er et lederansvar å sørge for at en selv og medarbeiderne er godt informert. Ledere i Fredrikstad kommune skal også skape kommunikasjonsklima både internt og eksternt der det er rom for dialog og tilbakemeldinger. Ledere skal utvikle en positiv servicekultur og bruke kommunikasjon for å skape tillit og realistiske forventninger til kommunens tjenester

5 Linje Kommunikasjonsansvaret følger linjen. Kommunikasjonsansvaret skal følge saksansvaret og være en integrert del av oppgaveløsningen. Den som har ansvaret for en tjeneste, har også kommunikasjonsansvaret og mediekontakten for denne. Ansatte Alle ansatte i Fredrikstad kommune er ambassadører og kommunikatører for Fredrikstad kommune. Vi representerer kommunen både i møte med kolleger og med innbyggere. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg informert og dele relevant informasjon. Avdeling for Kommunikasjon og service Avdelingen skal være en aktiv veileder og rådgiver overfor kommunens ledere og følge opp organisasjonen innenfor fagområdet. Det er avdelingens ansvar å legge til rette for at de overordnede kommunikasjonsprinsippene følges. Avdelingen har også ansvar for å utarbeide handlingsplan for kommunikasjon og service, rutiner og kjøreregler. Mål og strategier Fredrikstad kommunes kommunikasjonsarbeid har 4 hovedmål: 1. Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i 2. Innbyggerne opplever at de har god kjennskap til kommunens tjenester, rettigheter og plikter 3. Fredrikstad kommune legger til rette for samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i Fredrikstadsamfunnet 4. Fredrikstad kommune har en positiv og samlende organisasjonskultur - 5 -

6 MÅL 1: Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i Dette betyr at: Et godt omdømme og en tydelig identitet er viktig for å oppnå kommuneplanens mål om Fredrikstad som en attraktiv og levende by som innbyggerne er stolte av. Det er mye som påvirker vårt omdømme, men spesielt viktig er det inntrykket innbyggerne får i møte med kommunens politikere og ansatte, det være seg elektronisk, over telefon eller direkte. Hvordan Fredrikstad kommune omtales og framstilles i media er også viktig for omdømmet. Omdømmearbeid er langsiktig og strategisk, og det er mange elementer som påvirker hverandre. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Samfunnsaktør Troverdighet og tillit Omdømme Samfunnsaktør Vi legger til rette for og deltar i samfunnsdebatten Vi bygger gode relasjoner med næringsliv og foreningsliv Vi møter media og deltar på ulike arenaer åpent, aktivt og planlagt Kommunens ledere har en tydelig, troverdig og interessant stemme i Fredrikstad-samfunnet Både politikere og administrasjon bidrar til en konstruktiv dialog som fremmer omdømmet Antall kronikker/ replikker Overvåke medieaktivitet Troverdighet og tillit Kontakt og møte med kommunens ledere og medarbeidere oppleves som positivt og tillitvekkende. Våre medarbeidere er gode ambassadører for kommunen gjennom å være serviceinnstilte og behandle alle med respekt og forståelse Vi er tydelige på hva vi kan levere, holder det vi lover og retter opp feil vi gjør DIFIs innbyggerundersøkelse - 6 -

7 Omdømme Vi jobber langsiktig med å styrke kommunens og samfunnets attraktivitet i samarbeid med næringsliv og foreningsliv. Vi forteller de gode historiene i egne kanaler og gjennom mediene Vi markedsfører Fredrikstads særpreg og identitet for å tiltrekke oss tilflyttere og turister i samarbeid med ulike partnere Våre medarbeidere opplever seg godt informert og er gode ambassadører for kommunen Både politikere og administrasjon bidrar til en konstruktiv dialog som fremmer omdømmet Vi skaffer oss bedre kompetanse på områdene markedsføring og profilering og setter av ressurser til dette arbeidet Vi har en enhetlig og gjenkjennbar visuell profil Vi utvikler og markedsfører nettstedet BYPÅ som Fredrikstads nettsamfunn for lag, foreninger og lokalsamfunn Difi innbygger-undersøkelse Nærings-NM SSB flyttestatistikk - 7 -

8 MÅL 2: Innbyggerne opplever at de har god kjennskap til kommunens tjenester, rettigheter og plikter Dette betyr at: En av kommunens viktigste oppgaver er å utvikle og levere gode tjenester til innbyggerne. Medarbeidere og ledere i Fredrikstad kommune skal være opptatt av brukerne og opptre serviceinnstilt og løsningsfokusert. Vi har som mål å skape gode møter mellom kommunen og dens innbyggere som er preget av forståelse og respekt. Informasjon om kommunens tjenester, deres rettigheter og plikter skal være lett tilgjengelig. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Tjenesteinformasjon Digitalisering/elektronisk selvbetjening Service Ledelse Språk Mediekontakt Sosiale medier Tjenesteinformasjon Gi brukerne riktige forventninger til de tjenestene kommunen leverer Vi er proaktive og åpne i vår kommunikasjon Kommunens nettsider oppleves som brukervennlige og relevante for innbyggerne Vi informerer tidlig og målrettet om beslutninger som berører innbyggerne Vi tenker tverrfaglig og informerer aktivt om andre seksjoners tjenester Vi skaper realistiske forventninger til kommunens tjenester ved å informere tydelig og ved å bruke et enkelt og klart språk Vi er tydelige på hva vi kan levere, holder det vi lover og retter opp feil vi gjør Vi utvikler nettsider som er tilpasset PC, nettbrett og smarttelefoner (responsivt design) Våre nettsider har gode søkemuligheter Våre nettsider følger prinsippene om universell utforming og kommunens grafiske profil Våre tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer er tilgjengelige, forståelige og oppdaterte og skal benytte samme mal Kommunens tjenester skal presenteres på kommunens nettsider. Unntakene er virksomheter med kommersielle tjenester. Kommunal tilhørighet skal alltid synliggjøres. Alle seksjoner har minst en hovedredaktør som koordinerer seksjonens kommunikasjon på nettsidene. Hovedredaktørene deltar i et nett-redaktør-team som samordner kommunens kommunikasjon på Internett og i sosiale medier. Oppfølging av medieaktiviteten Tilbakemelding til Servicetorget Testpanel/ kurs Brukerundersøkelse - 8 -

9 Digitalisering/elektronisk selvbetjening Vi utvikler våre tjenester slik at innbyggerne kan hjelpe seg selv digitalt Vi er i forkant av den digitale utviklingen Vi gir innbyggerne innsyn i egne saker elektronisk Vi utvikler flere selvbetjeningsløsninger på nett Vi bruker kanalstrategien bevisst og påvirker innbyggerne til å benytte effektive kanaler (som nett og chat) der det er mulig Vi bruker flere kanaler slik at innbyggerne skal være sikret lik tilgang Vi standardiserer på et responsivt design (mobil og nettbrett) Vi utvikler standarder for web-applikasjoner for å tilby innbyggertjenester på nett CRM og web-applikasjoner sys sammen i en egnet responsiv portal slik at CRM-systemet kan fungere som nav for service og kundebehandling App-er som må lastes ned fra markedsplasser, anskaffes ikke. All funksjonalitet på innbyggertjenester skal finnes på Vi utdanner digitale ambassadører og gjennomfører kurs for utvalgte målgrupper Servicetorget er spesialister på veiledning og bruk av elektroniske tjenester Statistikk over prosentvis fordeling av innbyggere som bruker kommunens elektroniske tjenester vs søker manuelt

10 Service Vi har en bevisst og positiv servicekultur i hele organisasjonen Servicetorget er kommunens kundeservicesenter og vår «felles dør inn» Vi gir døgnåpen service gjennom selvbetjeningstjenester og oppdatert informasjon på nett Vi gjennomfører interne prosesser for å utvikle bevissthet og forståelse for service og kommunikasjon Kommunens virksomheter er tilgjengelige og imøtekommende overfor innbyggere og brukere Som hovedprinsipp skal alle regelstyrte publikumstjenester legges til Servicetorget Servicetorget er spesialister på veiledning og bruk av elektroniske tjenester Brukerundersøkelse %-vis antall henvendelser som direkte avklares Ventetid tlf/besøk Ledelse Våre ledere benytter kommunikasjon som strategisk virkemiddel. Alle virksomhetsplaner og kommunens handlingsplan har mål og tiltak på kommunikasjonsområdet Kommunikasjon er et viktig tema i lederutviklingsprogrammene Vi lytter til innbyggere/brukere for å avdekke informasjonsbehov Virksomhetene samarbeider med Kommunikasjonsenheten i kommunikasjonsfaglige spørsmål Datafangst i LUP-evalueringene Språk Vi bruker et enkelt og forståelig språk i våre dokumenter, brev og på våre nettsider. Vi utvikler nye maler for vedtaksbrev med vekt på klart og enkelt språk Vi deltar i «klarspråk-prosjekt» i regi av KS Kommunens språkprofil fornyes og benyttes aktivt av saksbehandlere og ledere Vi tilpasser språket til den kanalen vi bruker Brukerundersøkelser Mediekontakt Vi har en proaktiv og profesjonell mediekontakt

11 Vi trener ledere i å møte mediene profesjonelt Medieaktiviteten er tema på ledermøter Vi korrigerer når det som står i mediene er direkte feil Vi jobber aktivt for å selge inn våre saker og våre vinklinger Kommunikasjonsenheten er gode medierådgivere for ledere og fagpersoner Kommunikasjonsenheten informeres alltid i mediesaker i virksomhetene Overvåke medieaktivitet Faste møter med mediene Datafangst i LUP-evalueringene Sosiale medier Vi bruker sosiale medier aktivt for å skape engasjement og dialog med befolkningen. Vi inviterer innbyggerne til å komme med sine meninger og dele sitt engasjement Vi responderer raskt (fortrinnsvis samme dag) på henvendelser på sosiale medier Vi bruker sosiale medier som kanal i krisekommunikasjon Vi annonserer ved behov for å skape oppmerksomhet rundt enkeltsaker eller prosjekter Vi følger utviklingen av sosiale medier nøye og vurderer til enhver tid hvilke sosiale medier vi bør være til stede i Vi bruker video som uttrykksform for å skape oppmerksomhet og interesse i ulike saker Antall følgere på Facebook og Twitter Statistikk over aktivitet/engasjement i de sosiale mediene

12 MÅL 3: Fredrikstad kommune legger til rette for samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i Fredrikstadsamfunnet Dette betyr at: Fredrikstad kommune har ansvar for å sikre et velfungerende demokrati, og medvirkning er en viktig metode for å utvikle samfunnet i den retning vi ønsker. Kommunen skal oppmuntre til engasjement blant innbyggerne og konstruktiv debatt om hvordan samfunnet Fredrikstad skal videreutvikles. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Samfunnsaktør Dialog og åpenhet Samfunnsaktør Vi legger til rette for og deltar i samfunnsdebatten. Vi møter media og deltar på ulike arenaer åpent, aktivt og planlagt Kommunens ledere har en tydelig, troverdig og interessant stemme i Fredrikstad-samfunnet Antall kronikker/replikker Overvåke medieaktivitet Dialog og åpenhet Vi involverer innbyggerne i utvikling og forbedring av kommunens tjenester og av samfunnet Fredrikstad Vi skaper engasjement blant innbyggerne ved å gi innsyn i politiske saker og prosesser Vi involverer brukere/innbyggere tidligst mulig i ulike prosesser Vi inviterer innbyggerne til å komme med sine meninger og dele sitt engasjement gjennom ulike kanaler, spesielt i sosiale medier Vi arrangerer åpne møter og høringer i forbindelse med store prosjekter og planer Vi utvikler nettstedet BYPÅ til en dialogkanal mellom kommune, lag/foreninger og lokalsamfunn Innbyggerne har innsyn i politiske saker og vedtak Vi overfører politiske møter på Internett Brukerundersøkelse Høring Innbyggerpanel

13 - 13 -

14 MÅL 4: Fredrikstad kommune har en positiv og samlende identitet og organisasjonskultur Det betyr at: Fredrikstad kommunes medarbeidere skal oppleve at de er en del av en større helhet med et viktig oppdrag. Ansatte skal ha nødvendig og relevant informasjon for å kunne utføre sine oppgaver, fatte beslutninger og komme med forslag til nye ideer og løsninger. God intern informasjon er et nødvendig grunnlag for å trives og framstå som gode ambassadører for kommunen. Fredrikstad kommunes ledelse har ansvar for å skape en helhetlig forståelse for kommunes drift og prioriteringer og samtidig legge til rette for dialog og skape trygghet. For å nå dette målet, er våre satsingsområder: Attraktiv arbeidsplass Samhold og identitet Informasjonsflyt Ledelse Ansatte som ambassadører Samhandling Attraktiv arbeidsplass Fredrikstad kommune er en helsefremmende arbeidsplass med gode ledere, og ansvarlige, myndiggjorte og kompetente medarbeidere, i et mangfoldig arbeidsmiljø Fredrikstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver Vi er en innovativ og frisk organisasjon der medarbeiderne er gode ambassadører Ledere er bevisste på og aktive ift å bruke kommunikasjon som verktøy. Våre ledere praktiserer vedtatt arbeidsgiverpolitikk som er beskrevet i arbeidsgiverstrategien. Vi markedsfører Fredrikstad kommune overfor studenter og andre potensielle søkere. Aktuell personalstatistikk Samhold og identitet Vi skaper en kultur som stimulerer til deltakelse, dialog og engasjement. Vi utvikler kanaler som holder medarbeiderne informert og bedrer deres muligheter for å kommunisere seg imellom og dele erfaringer og kompetanse på tvers av organisasjonen Vi gjør verdiene kjent gjennom interne prosesser og informasjon slik at de eies og deles av alle medarbeidere Interne spørreundersøkelser Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse

15 Informasjonsflyt Vi bruker ulike kommunikasjonskanaler for sikre god intern informasjonsflyt Vårt intranett er brukerstyrt og gjør det lett å dele erfaring og kompetanse Vårt intranett er en digital arbeidsflate for å effektivisere arbeidsprosesser Vi sikrer at informasjon som beskriver arbeidsoppgaver, stillinger og organisasjonstilhørighet er systematisk Vi har gode strategier og rutiner for intern informasjon Det utvikles flere og nye kanaler, f.eks informasjonsskjermer, for å nå alle medarbeidere med samme informasjon, spesielt de som ikke jobber ved en pc Informasjon fra ledelse, gjenfinning av dokumenteter, deling av dokumenter og informasjon fra en rekke fagsystemer skal være lett tilgjengelig for den enkelte medarbeider Ny Frekit fungerer som digital arbeidsflate med min side og seksjons-/virksomhetsnyheter i tillegg til ny søkemotor Vi arbeider aktivt for å bygge en kultur for deling og samhandling. Ny intranett-plattform muliggjør deling av dokumenter og kompetanse på tvers av organisasjonen Vi standardiserer og systematiserer informasjon som beskriver arbeidsoppgaver, stillinger og organisasjon ved å etablere standardiserte emneord og felles begrepsapparat som er viktig for gjenfinning av informasjon (søk) Interne spørreundersøkelser Brukerstatistikk

16 Ledelse Våre ledere skaper forståelse for verdier og styringsprinsipper gjennom åpen, tydelig og troverdig dialog. Alle virksomhetsplaner og kommunens handlingsplan har mål og tiltak innenfor kommunikasjonsområdet Kommunikasjon er et viktig tema i lederutviklingsprogrammene Tillitsvalgte involveres tidligst mulig i viktige prosesser som berører ansatte Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse Ansatte som ambassadører Våre medarbeidere er godt informert slik at de kan være gode ambassadører for kommunen. Våre medarbeidere skal kjenne kommunens verdier og styringsprinsipper Det legges til rette for medvirkning og dialog i interne planprosesser og i utviklingsarbeid Ny Frekit etableres med min side og virksomhetsnyheter i tillegg til ny søkemotor Vi skaper stolthet gjennom å fortelle de gode historiene Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse Brukerundersøkelse Samhandling Vi har gode samhandlingsløsninger som gjør informasjon og kunnskap lett tilgjengelig for alle medarbeidere. Vi videreutvikler LYNC som plattform for telefoni, chat, tilgjengelighet og samhandling internt og mot eksterne kontakter Vi strukturerer informasjon ved bruk av emneord og metadata for gjenfinning av informasjon (søkemotorer) Vi benytter SharePoint som plattform for deling av dokumenter og kunnskap og «kjerne» for henting av data fra ulike informasjonskilder (eks: Ephorte) Vi motiverer og lærer opp medarbeidere i bruk av nye verktøy Engasjement og resultater i OLI-undersøkelse Brukerundersøkelse

17 VEDLEGG: Kommunikasjon påvirker omdømmet Denne kommunikasjonsplanen beskriver en felles, overordnede strategi som er en del av helhetsledelsen i kommunen. Vi kommuniserer individuelt og som organisasjon. Kommunikasjon handler i denne planen om: Utveksling av informasjon om organisasjonen, tjenestene og produksjonen Personlig service, adferd og etikk All kommunikasjon foregår i en eller annen form og gjennom ulike arenaer og kanaler. Kommunikasjon handler om alt det som skjer i kontakten mellom mennesker når de møtes. Når vi snakker sammen, uttrykker og utveksler vi tanker i ord, vi gir og tar i mot på samme tid. Samtidig kommuniserer vi, bevisst eller ubevisst, med øyne, ansikt, stemme og kroppsspråk. Vi sender ut signaler som tolkes av den andre, og vi tar imot informasjon. Mange ting skjer på samme tid og derfor er kommunikasjon komplisert og har kime i seg til misforståelser og konflikter. Kommunikasjon er et begrep som rommer mye av det vi gjør. Professor Peggy Brønn sier at strategien for å opparbeide seg et godt omdømme er todelt; Gjør tingene riktig og fortell andre om det. Dette betyr at langsiktig omdømmearbeid handler om service og kommunikasjon i hele organisasjonen. Målgrupper Kommunikasjonsarbeid handler om å sende budskap til gitte målgrupper og motta tilbakemeldinger. Strategisk kommunikasjon handler om å være bevisst på hvilke målgrupper som bør nås med hvilken informasjon gjennom ulike kanaler. Fredrikstad kommune skal først og fremst kommunisere med Innbyggerne og brukerne av kommunens tjenester Ansatte, nåværende og framtidige Andre målgrupper er Næringslivet (nåværende og potensielt) og næringslivets organisasjoner Hytteeiere Turister og andre tilreisende Samarbeidspartnere Media (både som målgruppe og kanal) Andre offentlige myndigheter som Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Andre kommuner Østfolds representanter på Stortinget og stortingskomiteene Departementer og direktorater KS Omdømme påvirkes av fire elementer; brukernes opplevelser, andres synsinger, mediene og det vi selv som organisasjon kommuniserer ut. Å bygge et bedre omdømme for Fredrikstad handler om å få disse fire elementene til å være mer samstemte og tydelige. Kommunikasjonskanaler Kommunikasjon handler om å sende og motta budskap. All kommunikasjon finner sted på en arena

18 eller gjennom en kanal. Strategisk kommunikasjonsarbeid handler om å velge riktig arena/kanal for å nå bestemte målgrupper med bestemte budskap. Til å lagre, gjenfinne og spre informasjon har kommunen disse kanalene: Elektroniske kanaler Telefon, sakarkivsystemer, e-post, intranett, internett inkludert chat, webskjema og dialog (nettåpent), etermedier, sosiale medier, nettaviser og brukerundersøkelser. Papirbaserte kanaler Brosjyrer, annonser, papiraviser, oppslag, styringsdokumenter som rundskriv, prosjektdokumenter, møtereferater, beslutninger og håndbøker. Disse publiseres og ajourholdes på intranettet Mellommenneskelige kanaler Samtaler, møter, samlinger, nettverksgrupper, kurs og opplæring, besøk, brukerdialoger. Det er utviklet en egen kanalstrategi for Fredrikstad kommune, den finner du i kvalitetssystemet. De viktigste kanalene våre er: Internett På Internett skal gjøre informasjon tilgjengelig på en enkel og oversiktlig måte. Nettstedet er portal for den døgnåpne kommune, med selvbetjening av elektroniske tjenester som skjema, innsyn, og chat. Andre muligheter for dialog (avviksmelding, spørsmål, forslag, ros og ris) ligger under fanen Nettåpent. Nettstedet har lenke til kommunens Facebook-side som er opprettet for å nå flere målgrupper og tilby utvidet dialog. Kommunens nettsted skal gjøre nyttig informasjon lett tilgjengelig, legge til rette for åpenhet og ha et høyt servicenivå. Å publisere nyheter og aktualiteter på Internett ses i sammenheng med bruk av pressemeldinger og andre initiativ overfor mediene. Nettpublisering og/eller mediekontakt må vurderes fra sak til sak. I vurderingen må det tas hensyn til om saken har allmenn interesse, hvor viktig den er for målgrupper, antall berørte personer som er lette/vanskelige å nå, om den tjener kommunens omdømme osv. Intranettet Frekit Intranettet Frekit er kommunens hovedkanal for intern informasjon. Informasjonsstrukturen skal gjenspeile rådmannens internmarkedsføring og støtte den lærende organisasjon støtte ledelsens og de ansattes behov for å spre og finne styringsinformasjon fremme en felles, positiv og samlende bedriftskultur Intern informasjon på Frekit skal skape felles forståelse Fredrikstad kommunes verdigrunnlag og styringsprinsipper. Intranettet skal dessuten være arena for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom virksomhetene. Redaksjonelle virkemidler på Frekit som fremmer bedriftskulturen, er samtidig lokkemidler for at flest mulig ansatte bruker Frekit og dermed blir oppmerksomme på rådmannens internmarkedsføring og styringsinformasjon. Blant slike virkemidler er oppslagstavle og diskusjonsforum. Frekit skal ikke reklamere for private aktører. Det er bare to tredeler av de ansatte i Fredrikstad kommune som har tilgang til pc på jobb. Ofte er det dem uten tilgang som det er viktig å nå med informasjon om tjenestetilbud og beslutninger. Det er derfor viktig at det utvikles flere kanaler for å nå alle ansatte jfr mål

19 Medier Fredrikstad kommunes mediestrategi er omtalt i egen veileder som er underordnet kommunikasjonsstrategien. Hovedmål for mediearbeidet i kommunen er å bygge opp og vedlikeholde demokratiske funksjoner og kommunens omdømme (i media) gjennom god og korrekt informasjon. Trykt materiell Brosjyrer (for eksempel tjenestebeskrivelser), plakater, planer, rapporter, plakater og annet trykt materiell vil fortsatt være viktige bærere av kommunens informasjon Sosiale medier Sosiale medier er stadig viktigere kanaler og skal brukes for å nå målgrupper som finnes på nett, men som ikke nødvendigvis besøker kommunens offisielle nettside. Vi bruker sosiale medier for å bygge opp under eksisterende mål og for å skape dialog og debatt. Fredrikstad kommune har en hovedside på facebook der alle administrative virksomheter skal legge ut informasjon som egner seg der. Kultur-virksomheter eller virksomheter med veldig avgrensede brukergrupper kan ha egne facebook-sider. Kommunikasjon og service må tas med på råd når virksomheter vil ta i bruk sosiale medier. Det er utviklet en egen veileder for sosiale medier for ansatte og ledere i Fredrikstad kommune. Kommunikasjonsverktøy Vil du vite mer om serviceutvikling og kommunikasjonsarbeid? Følgende verktøy finner du på Frekit under Organisasjonen - Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling - Kommunikasjon og service: Brosjyrearbeid Brukerundersøkelser Grafisk profil I møtet med mediene Informasjonsarbeid Kanalstrategi Mål og retningslinjer Rammebetingelser for kommunikasjonsarbeid Retningslinjer for nettsider Serviceatferd Sosiale medier Språkprofil Telefoni Lync Tjenestebeskrivelser Å lage materiell - 3 -

20 - 4 -

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune Råde kommune Fugleleiken Foto Nina Johansen Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune 2017-2020 2 Innhold Målsetninger... 3 Kommunikasjonsmål... 3 Kommunikasjonsprinsipper... 3 Ma lgrupper... 4 Strategisk

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 1 Til behandling Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Innhold 1. Hvorfor en strategi? 2. Mål for informasjon og kommunikasjon. 3. Målgrupper. 4. Informasjons- og kommunikasjonsprinsipper. 5. Ansvarsfordeling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 i nfo rma Sammen sjon. Innhold: Mål for Randaberg kommunes informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet... 1 Forankring av kommunens

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-060/16

KOMMUNIKASJONSPLAN. for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-060/16 KOMMUNIKASJONSPLAN for RINDAL KOMMUNE 206-2020 Vedtatt av Rindal kommunestyre den 05.0.6 KS-060/6 Innhold Innledning... 2 Statusvurdering / Situasjonen i dag... 3 2 Ekstern kommunikasjon... 5 2. Strategier

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014... 1 Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer