En oversikt over plassering av alternativene og inndeling av parseller er vist i figur 3-1 under.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En oversikt over plassering av alternativene og inndeling av parseller er vist i figur 3-1 under."

Transkript

1

2 Geoteknisk vurdering av traséalternativer 1 Innledning Statens vegvesen planlegger ny E6 mellom Selli Asp Trøa i Steinkjer kommune. Basert på kommunedelplan 2012 ble det bestemt videre utredning av alternativ A3, som går øst for Rungstadvatnet, gjennom Asphaugen sentrum og videre nordover mot eksisterende E6 ved Trøa. Prosjektet planlegges med fjellskjæring, tunnel og vil gå gjennom områder med mektige myravsetninger og kvikkleire/sprøbruddmateriale. I reguleringsplanen ble det i geoteknisk rapport foreslått tiltak enten i form av myrbru, pelet fylling eller evt. kalk-sement-stabilisering av de bløte områdene. På grunn av høye kostnader og stort omfang av stabiliserende tiltak, er det bedt om å gjøre en tilleggsutredning og en optimalisering av valgt trase, dvs. alternativ A3. I tillegg er det bedt om å utrede en alternativ trase, alternativ D2, øst for Asphaugen sentrum. Foreliggende notat skal være grunnlag for anslag og for videre valg av veialternativ. Notatet redegjør for behov og omfang av nødvendige geotekniske tiltak, og gir i tillegg et estimat av kostnader for begge alternativene. Estimerte kostnader er basert på overslagspriser fra lignende prosjekt. Rev01: Etter en endring av planlagt løsning for lokalvegsystem med tilknytning mellom Asphaugen og Fv.17 er notatet revidert. Teksten som er revidert/inkludert i notatet er uthevet med kursiv skrift og omfatter i hovedsak kapittel Rev02: Notatet er revidert etter at foreløpige tegninger for lokalvegen er utarbeidet. Teksten som er revidert/inkludert i notatet er uthevet med understrek og omfatter i hovedsak deler av kapittel Grunnlag Ved beskrivelse og som grunnlag for videre vurdering, er det tatt utgangpunkt i følgende dokumenter: RIG-RAP-002 Geoteknisk vurdering, datert [1] RIG-RAP-001 Datarapport grunnundersøkelser, datert [2] RIG-RAP-001 Datarapport, datert [3] RIG-NOT-028 Pelet tilløpsfylling Gulltjønn Bru, datert [4] I tillegg er supplerende grunnundersøkelser også lagt til grunn for vurderingene. Resultatene av disse grunnundersøkelsene vil bli presentert i en egen datarapport. 3 Beskrivelse av alternativene En oversikt over plassering av alternativene og inndeling av parseller er vist i figur 3-1 under RIG-NOT september 2015 / Revisjon 02 Side 2 av 8

3 Geoteknisk v urdering av trasé alternativer Figur 3-1 Forslag inndeling av alternativene A3 og D2 Alternativ A3 er inndelt i tre parseller. Vegen planlegges med to åpne bergskjæringer og traséen planlegges gjennom sentrum av Asphaugen. Alternativ D2 er inndelt i to parseler og planlegges med é n tunnel og é n bergskjæring. Traséen planlegges øst for Asphaugen sentrum. Parsell A3-3 er lik for begge alternativene. I videre kapitler følger en beskrivelse av parsellene. Alternativ A3, veglinje Parsell A3-1, PR Parsell A3-1 går fra Sneve og avslutter etter bergskjæring øst for Rungstadvatnet. Området består generelt av flate partier og bratt side terreng. M ellom ca. PR vil vegen ligge med bergskjæring på begge sid er av vegen. Ved ca. PR. 630 planlegges det en driftsveg i kulvert under ny E6. Rungstadbekken planlegges lagt i rør under ny E6 ved ca. PR. 600 og bekken fortsetter mot Sneve langs østsiden av planlagt veg. Lø smassene ved Sneve består av fyllmasser over leire ned til fast grunn. Prøvetaking nær PR. 0 påviste sprøbruddmateriale ca. 4 m under terreng. Sør for Rungstadvatnet, ca. PR , består løsmassene av torv - og myrmasser med mektighet inntil 5 m, over l eire med innslag av sand og grus. Nærmest Rungstadvatnet er leira bløt til meget bløt. Grunnvannsnivået ligger her omtrent 0,5 m under terreng Parsell A3-2, PR Parsell A3-2 går fra nordenden av første bergskjæring øst for Rungstadvatnet og a vslutter like nord for planlagt rundkjøring ved avkjøring til Namsosvegen. Planlagt veg går gjennom to flate partier med myrmasser, gjennom é n bergskjæring og gjennom Asphaugen sentrum. Løsmassene ved Sørenga ca. PR , Nesje ca. PR og nord for Asphaugen ca. PR , består i hovedsak av torv - og myrmasser over meget bløt leire. Prøvetaking i disse områdene påviste kvikkleire/sprøbruddmateriale. Mektigheten på torvlaget ved Sørenget og nord for Asphaugen er ca. 3-4 m, mens ved Nesj a er mektigheten inntil 7 m. I disse områdene ligger grunnvannet omtrent 0,5 til 1 m under terreng. På Asphaugen består løsmassene i hovedsak av fyllmasser og morenemasser RIG - NOT september 2015 / Revisjon 02 Side 3 av 8

4 Geoteknisk v urdering av trasé alternativer Parsell A3-3, PR A3-3 går fra planlagt rundkjøring med avkjørsel til Namsosvegen og avslutter ved Trøa. Terrenget langs vegli nja er svakt skrånende mot vest. Terrenget har en skråningshelning på ca. 1:8 og o mrådet består generelt av dyrket mark. Planlagt ve g krysser Svenningbekken, ca. PR og Kjerrin gbekken, ca. PR Ved ca. PR vil det gå en kulvert under p lanlagt E6, for lokalveg mot Oksås. Mellom ca. PR og ca. PR planlegges støyvoll på østsiden av ny E6. Løsmassene på strekningen består i hovedsak av tørrskorpeleire over sand, silt og siltig, sandig leire. Ved Kjerringbekken, mellom ca. PR , er leira bløtere. Alternativ D2, veglinje Parsell D2-1, PR Alternativ D2-1 begynner ved Sneve og avsluttes ved nordre tunnelpåhugg øst for Rungstadva tnet. Området består generelt av flate partier og bratt sideterreng. Mellom ca. PR. 670 og 810 vil vegen ligge med bratt sideterreng øst for vegen. Det planlegges driftsveg med bru over E4 ved ca. PR Rungstadbekken planlegges lagt i rør under ny E6 v ed ca. PR. 600 og bekken fortsetter mot Sneve langs østsiden av planlagt veg. Løsmassene ved Sneve består av fyllmasser over leire ned til fast grunn. Prøvetaking nær PR. 0 påviste sprøbruddmateriale ca. 4 m under terreng. Sør for Rungstadvatnet, ca. PR , består løsmassene av torv - og myrmasser med mektighet inntil 5 m, over leire med innslag av sand og grus. Nærmest Rungstadvatnet er leira b løt til meget bløt. Grunnvannsnivået ligger her omtrent 0,5 m under terreng Parsell D2-2, PR A lternativ D2-2 går fra nordre påhugg av tunnel, gjennom en bergskjæring, øst for skytebanen og øst for Asphaugen sentrum. Parsellen avsluttes ved rundkjøring mot Namsosvegen. Området består generelt av flate myrområder, bratt sideterreng og en morenerygg. Løsmassene i de flate områdene består generelt av torv - og myrmasser over bløt leire. Torv - og myrlaget har en mektighet på inntil ca. 3 m. Det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale både ved Sørenget, Nesje og i området sø r for avkjøring til Namsosve gen. På Asphaugen er løs massene i hovedsak morenemasser, men det er påtruffet en mindre kvikkleirelomme lokalt øst for bensinstasjonen. 4 Geoteknisk vurdering Alternativ A3, veglinje Parsell A3-1, PR Ved Sneve og fram til ca. PR. 500 vil ny E6 ligge omtrent i samme terrenghøyde som nåværende vegnivå. Derfra og mot bergskjæringen øker fyllingshøyden jevnt og vil være ca. 9 m på det høyeste. Vegfyllingene planlegges med skråningshelning 1:2. Ved parsell start vil det gå en lokalveg parallelt med ny E6. Lokalvegen har en fyllingshøyde på ca. 5 m. Pga dårlig stabilitet for lokalvegen, er det behov for l ette fyllmasser i vegfyllingen. Estimert volum med lette fyllmasser er ca RIG - NOT september 2015 / Revisjon 02 Side 4 av 8

5 Geoteknisk vurdering av traséalternativer Mellom ca. PR , ca. 180 m, vil det på grunn av høy vegfylling og meget bløt leire i grunnen, være behov for kalk-sement-stabilisering under fyllingen. Omtrentlig areal for området som må stabiliseres er ca m, og gjennomsnittlig dybde på kalk-sement-peler vil anslagsvis være ca. 10 m. Med en dekningsgrad på 35 %, er kostnad for stabiliserende tiltak estimert til ca kr/lm. Ved etablering av vegen vil det mellom ca. PR , være behov for masseutskifting av torv- og myrmasser med inntil 5 m mektighet. Estimert volum for masseutskifting er ca m. Masseutskifting utføres etter kalk-sement-stabilisering Parsell A3-2, PR Ved Sørenget, mellom ca. PR.1280 og 1440 planlegges vegen å ligge på fylling med fyllingshøyde mellom 4-6 m. Pga dårlig stabilitet må grunnen stabiliseres, og aktuell metode for grunnforsterkning er kalk-sement-stabilisering av grunnen. Areal på området som må forsterkes er ca m og nødvendig dybde på kalk-sement-pelene er gjennomsnittlig ca. 15 m. Med en dekningsgrad på 35 % er kostnadene estimert til ca kr/lm. Videre må det påregnes masseutskifting av torv- og myrmasser. Estimert volum for masseutskifting er ca m, og masseutskifting må utføres etter at kalk-sement-stabiliseringa er herdet. Ved Nesja, mellom ca. PR og 2000 planlegges vegen å ligge på fylling med fyllingshøyde mellom 2 og 7 m høyde. Pga dårlige grunnforhold, lav lokalstabilitet, mektige torv- og myrmasser, høy grunnvannstand samt anleggstekniske forhold, tilrås det på denne strekningen å etablere pelet fylling. Nødvendig lengde av pelet fylling er ca. 300 m, dvs. mellom PR og Gjennomsnittlig bredde på pelet fylling vil være i ca. 30 m og gjennomsnittlig dybde pr pel er ca. 30 m. Kostnad for pelet fylling inkludert peletopper og jordarmeringsduk er estimert til ca kr/lm. Før peling må det øverste topplaget av myr og torv masseutskiftes med sand. Estimert volum for masseutskifting er beregnet til ca m. På Asphaugen, mellom ca. PR og 2320, planlegges vegen senket inntil ca. 7 m i forhold til dagens terreng. Det skal etableres tørrmur langs begges sidene av vegen, samt en bru for lokalveg over E6 ved ca. PR Pga bolighus i nærheten av planlagt veg, er det ikke tilstrekkelig plass for åpen utgraving for støttemurene lokalt forbi disse husene. Dersom husene har kjeller, kan det være mulig å bygge støttemuren ved seksjonsvis utgraving og oppføring av støttemuren i korte seksjoner. Dersom husene ikke har kjeller, må det trolig iverksettes oppstøttingstiltak. Det vil uansett være risiko for setningsskader på husene i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Videre er det ved ca. PR overbygning og drivstoffpumper for Holbergs auto/bensinstasjon, med avstand ca. 4,5 m ut til topp mur. Ved ca. PR er det nedgravd drivstofftank i forbindelse med Holbergs auto/bensinstasjon. Tanken ser ut til å komme i direkte konflikt med planlagt avkjøringsrampe og må trolig flyttes i forbindelse med bygging av veg og støttemur. Mellom ca. PR og 2700 planlegges vegen på en fylling med fyllingshøyde opp til ca. 8 m over dagens terreng. Løsmassene i området består generelt av torv- og myrmasser over leire, sand og grus. Ved prøvetakning er det påvist sprøbruddmateriale i dybder mellom 4 og 5 m under terreng. Pga. dårlig lokalstabilitet må det utføres stabiliserende tiltak i dette området, og motfylling og nedslaking av vegskråning vurderes som mest aktuelt. Stipulert volum for motfylling vil være ca m. Motfylling må etableres før vegfyllingen påbegynnes. Torv- og myr må masseutskiftes, og estimert volum for masseutskifting er ca m Parsell A3-3, PR Ny E6 planlegges med fyllingshøyde ca. 2-3 m over eksisterende terreng. Det skal etableres støyvoll langs deler av strekningen. Vollen planlegges 2,5 m over vegnivå og fyllingsutslagene planlegges med skråningshelning 1:2. Ved kryssing av Svenningbekken og Kjerringbekken vil fyllingshøyden bli inntil 7 m RIG-NOT september 2015 / Revisjon 02 Side 5 av 8

6 Geoteknisk v urdering av trasé alternativer Pga dårlig lokalstabilitet ved Kjerringbekken, ca. PR , tilrås det bruk av le tte fyllmasser i vegfyllingen. Estimert volum fo r lette fyllmasser i vegfyllingen er estimert til ca. 600 Videre må torv, myr og humusholdig jord langs hele parsellen masseut skift es, og estimert volum for masseutskift ing er beregnet til ca Alternativ D2, veglinje Parsell D2-1, veglinje Planlagt veg vil i hovedsak ligge i eksisterende terreng, bortsett fra mellom ca. PR. 600 og 730. Her vil vegen ha fyl lingshøyde 2-3 m, og etableres med skråningshelning 1:2. Planlagt driftsveg vil etableres med bru over ny E6, og tilløpsfylling mot landkar vil være in n til 9 m høy. Ved parsellstart vil det gå en lokalveg parallelt med ny E6. Lokalvegen har en fyllingshøy de på ca. 5 m. Pga dårlig stabilitet for lokalvegen, er det behov for l ette fyllmasser i vegfyllingen. Estimert volum med lette fyllmasser er ca Etablering av vegen vil medføre masseutskifting av torv og myr med mektighet inntil 5 m. Videre er det under planlagt driftsveg myrmasser med mektighet ca. 3 m over bløt leire. Leira har en mektighet på ca. 2-3 m og pga lav stabilitet tilrås både myr og leire masseutskiftet i dette området. Grunnvannet ligger her omtrent 0,5 til 1 m under terreng og mas seutskifting bør utføres seksjonsvis. Estimert volum for masseutskift er ca Parsell D2-2, PR Mellom nordre tunnelpåhugg og bergskjæringen, ca. PR , vil planlagt veg ligge på fylling med høyde inntil 2 m over terreng. Vegfy llingen planle gges med skråningshelning 1:2. Pga h umus og planterester i løsmassene, påregnes masseutskifting av de øverste tre meterne under vegfylling. Estimert volum for masseutskift er ca Fra bergskjæring og mot moreneryggen på Asphaugen, ca. PR , er vegen planlagt på fylling med høyde inntil 4 m over terreng. Ved ca. PR planlegges en kulvert under ny E6. Pga lav lokalstabilitet av vegfylling, er det behov for grunnforsterkning av leira. Mest aktuell metode er kalk - sement - stabi lisering. Areal som må grunnforsterkes er ca , og gjennomsnittlig dybde på kalk - sement - pelene er ca. 30 m. Med en dekningsgrad på 35 % er kostandene estimert til å være ca kr/lm. Videre må torv og myr masseutskiftes og estimert volum er beregnet til ca På Asphaugen er vegen planlagt senket med inntil ca. 10 m i forhold til dagens terreng. Løsmasse skjæring en er planlagt med skråningshelning 1:1,5. Løsmassene består generelt av morenemasser, sand og grus. For å forhindre overfla teutglidinger på vegskjæringe n, tilrås det å etablere skr åningsdren vertikalt på vegskjæringene. Det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale i vestre vegskjæring mellom ca. PR Pga lav lokalstabilitet av skråningen tilrås grunnforsterking i f orm av kalk - sement - stabilisering. Areal som må grunnforsterkes er ca , og gjennomsnittlig dybde på kalk - sement - pelene er ca. 10 m. Med en dekningsgrad på 35 % er kostnadene stipulert til ca kr/lm. Videre er det behov for masseutskifting av myrmasser i skråninga over stabilisert område. Estimert volum for masseutskift ing ved dette området er ca Ved ca. PR og 2330 er det et hus/uthus som ser ut til å bli direkte berørt av etablering av vegen, og bygg et må trolig innløses. Mellom ca. PR og 2700 planlegges E6 på en fylling med fyllingshøyde opp til ca. 8 m over dagens terreng. Videre p lanlegges det lokalveg med tilknytning mellom Asphaugen og Fv.17. Løsningen består i å legge lokalveg på vestsiden og tilnærmet parallell med ny trase for E RIG - NOT september 2015 / Revisjon 02 Side 6 av 8

7 Geoteknisk vurdering av traséalternativer Løsmassene består her av 2-3 m myr og torv over leire, sand og grus. Ved planlagt E6 og lokalveg er det påtruffet sprøbruddmateriale i dybder mellom 4 og 5 m under terreng. Vi vurderer at ny E6 og lokalvegen mellom Asphaugen og Fv.17 kan etableres, men at det vil bli behov for stabiliserende tiltak i form av motfylling. Motfylling må etableres før vegfylling påbegynnes. Omfanget og mengder av motfylling er foreløpig usikkert. Videre er det også behov for masseutsikfting av torv- og myrmasser. For mer detaljert beskrivelse av geotekniske tiltak med tanke på mengder av masseutsikfting og motfylling, tilrås det derfor at det utføres supplerende grunnundersøkelser i området vest for planlagt fylkesveg. Dette også for å dokumentere mektigheten på kvikkleirelaget østover. Foreløpige estimerte mengder for masseutsikfting og motfylling er henholdsvis m og m. Etter revisjon 01 er det utarbeidet foreløpige tegninger av lokalvegen med tilknytning til Asphaugen. Tegningene viser at fyllingshøyden på lokalvegen er inntil ca. 10 m på det høyeste. Mengder på stabiliserende tiltak og masseutskifting beskrevet i dette notatet er beregnet før tegningene ble utarbeidet, og må derfor sees på som omtrentlige. Det er derfor knyttet stor usikkerhet i forhold til omfang og mengder av stabiliserende tiltak i dette området. 5 Oppsummering /sluttkommentar Tabell 5-1 nedenfor gir en oppsummering av nødvendige geotekniske tiltak for de forskjellige alternativene og parsellene. Tabell 5-1 Oppsummering av geotekniske tiltak og estimerte kostnader A3 D2 Tiltak Parsell Parsell A3-1 A3-2 A3-3 D2-1 D2-2 Mengder Lette fyllmasser [m ] Masseutskifting [m ] Motfylling [m ] Lengder Lengde KS-stab [lm] Lengde pelet fylling [lm] 300 Kostnad KS-stab [kr/lm] Pelet fylling [kr/lm] Ved bruk av kalk-sement-stabilisering må myrmassene over stabilisert område masseutskiftes, og vegkroppen etableres på toppen av stabilisert grunn. I områder hvor det er anbefalt å benytte kalksement-stabilisering som stabiliserende tiltak, er mektigheten på torvlaget ca. 3-4 m. Ved alternativ A3, ca. PR , er mektigheten på torv- og myrlaget inntil 7 m tykt, samtidig som grunnvannet ligger omtrent i nivå med terreng. Masseutskifting av myr på så store dybder med konstant innsig av vann, er anleggsteknisk utfordrende å gjennomføre. Det er derfor anbefalt pelet fylling i stedet for kalk-sement-stabilisering i dette området. Ved etablering av pelet fylling RIG-NOT september 2015 / Revisjon 02 Side 7 av 8

8 Geoteknisk vurdering av traséalternativer masseutskiftes kun det øverste laget med synlige plante- og trerester og erstattes med et lag med sand. Pelene rammes deretter gjennom sandlaget og underliggende myrlag, og videre ned til faste masser. Ved masseutskifting av myr og torv nær Rungstadvatnet, må det påregnes en del innsig av vann i gropa. Videre kan det for alternativ D2-2, pga grunnvannsnivå nær terrengnivå også kunne være en del innsig av vann i byggegropa. Med konstant innsig av vann i byggegrop, kan det være utfordrende å holde byggegrop tørr og dermed vanskelig å etablere kvalitetsfylling. For å unngå uakseptable differansesetninger tilrås det at tilløpsfylling inn mot pelet fylling ved PR etableres med lette fyllmasser, og det bør brukes setningsplater i overgangen mellom fylling og konstruksjon. Ved beregninger av kostnader for tiltak ved de ulike parsellene er det benyttet priser fra lignende prosjekter og priser fra entreprenør. For alternativet med pelet fylling er det benyttet mengder og priser fra Gulltjønn ved E6 Frya Vinstra-prosjektet. Kostnadene for KC-stabilisering ved de tre områdene varierer noe i forhold til løpemeterpris. Dette er med bakgrunn i at ved overslagsberegningene er det benyttet priser pr. lengdemeter pel og områdene som må kalksement-stabiliseres varierer noe i bredde og dybde. 6 Referanser [1] Multiconsult AS (2015), Rapport nr RIG-RAP-002 Geoteknisk vurdering, datert [2] Multiconsult AS (2014), Rapport nr RIG-RAP-001 Datarapport grunnundersøkelser, datert [3] Multiconsult AS (2012), Rapport nr RIG-RAP-001 Datarapport, datert [4] Multiconsult AS (2012), Notat nr RIG-NOT-028 Pelet tilløpsfylling Gulltjønn Bru, datert RIG-NOT september 2015 / Revisjon 02 Side 8 av 8

Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik FAGRAPPORT Geoteknikk Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik Region sør Oppdragsnr.: 5135506 Rev: 00 Dato: 2014-09-01 Beskrivelse: Til oppdragsgiver Utarbeidet: AnBra Fagkontroll: GuH

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur NOTAT OPPDRAG Fv. 260 Frogner Bru DOKUMENTKODE 126495-RIG-NOT-005 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDER Ingrid Christensen KONTAKTPERSON Håkon Håversen SAKSBEH

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 04.07.2011 Vår referanse: 2011/035622-011 Fv

Detaljer

Vegfylling på kalk- og sementpeler

Vegfylling på kalk- og sementpeler Vegfylling på kalk- og sementpeler Forfatter: Vikas Thakur 1 Med bidrag fra: Ove Strømme 1, Per Bjørn Gjelsten 2, Odd Arild Lindseth 3, Audun Egeland Sanda 4 1 Geotekniker, Statens vegvesen 2 Prosjektleder,

Detaljer

OMRÅDEPLAN LER - ALTERNATIVE VEITRASEER. GEOTEKNISK NOTAT

OMRÅDEPLAN LER - ALTERNATIVE VEITRASEER. GEOTEKNISK NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 612478-01 Områdeplan Ler alternativsvurderinger Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Ole Hartvik Skogstad Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo OMRÅDEPLAN LER - ALTERNATIVE VEITRASEER. GEOTEKNISK

Detaljer

Dette notatet tar for seg geotekniske vurderinger for den planlagte vegens profil 0-600, samt avkjørsel (profil 0-90) plassert sør for KV19.

Dette notatet tar for seg geotekniske vurderinger for den planlagte vegens profil 0-600, samt avkjørsel (profil 0-90) plassert sør for KV19. NOTAT Oppdrag 6120598 KV19 Tomtbakkan Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001_rev03 Dato 24.10.2014 Til Stjørdal Kommune ved Ketil Fiskvik Fra Rambøll Norge AS ved Marit B. Pedersen Kopi Norconsult

Detaljer

Bakgrunn og hensikt Malvik kommune skal utføre en detaljregulering av feltene B14 og B15 i Svebergmarka.

Bakgrunn og hensikt Malvik kommune skal utføre en detaljregulering av feltene B14 og B15 i Svebergmarka. NOTAT Dato 2011-02-22 Oppdrag 6100852 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-002 Til Willy Stork Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

R.1649 Klæbuveien fortau

R.1649 Klæbuveien fortau Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1649 Klæbuveien fortau 12.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2016 er det gitt en prioritert

Detaljer

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG E18 Retvet - Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-017 EMNE Utredning av områdestabilitet deponi 1 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk KONTAKTPERSON

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 2. Grunnforhold... 4 2.1 Områdebeskrivelse... 4 2.2 Løsmasser... 4 2.2.1 Generelt... 4 2.2.2 Rutineanalyser...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens vegvesen, Region midt Rv 62 Bru 15-1119 Drivabrua og 1125 Driva GS-bru Oppdrag nr: 2100251 Rapport nr. 1 Dato: 05.11.2010 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Saksbehandler/innvalgsnr: Øyvind Skeie Hellum - Vår dato: 24.09.2013 Vår referanse: 2012/072943-082

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi: Fra: NGI Dato: 2. mai 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-1-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas Sandene Prosjektleder: Thomas Sandene

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport for reguleringsplan E39 Birkeland - Sande nord. Ressursavdelingen. Nr

Geoteknikk Geoteknisk rapport for reguleringsplan E39 Birkeland - Sande nord. Ressursavdelingen. Nr Geoteknikk 36040-470 Geoteknisk rapport for reguleringsplan E39 Birkeland - Sande nord O p p d r a g R e s s u r s a v d e l i n g e n Nr. 2010104813-18 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Breivika Nord DOKUMENTKODE 711865-RIG-NOT-002 EMNE Etablering av mudringsrenne TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen KONTAKTPERSON Erling Bangsund

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Multiconsult utførte befaring i området 20. september 2012. Overgangen mellom området med antatt leiravsetninger og områder med bart berg/tynt løsmassedekke ble kartlagt. Opplysningene i løsmassekartet

Detaljer

R.1358-2 Ust kirkegård II

R.1358-2 Ust kirkegård II Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1358-2 Ust kirkegård II Dato: 09.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Byplankontoret vurderer bruk av eiendommene 174/1 og 175/1 til kirkegårdsgrunn.

Detaljer

Figur 1 Flyfoto/illustrasjon Vestre Havn, Namsos. Strandvegen 7 merket med rosa farge (Illustrasjon: Arkplan)

Figur 1 Flyfoto/illustrasjon Vestre Havn, Namsos. Strandvegen 7 merket med rosa farge (Illustrasjon: Arkplan) 1 Innledning Det planlegges oppføring av nytt leilighetsprosjekt i Strandvegen 7 (gnr. 65/bnr:1403,1404) ved Vestre havn i Namsos. Multiconsult er engasjert for å gi en geoteknisk uttalelse i forbindelse

Detaljer

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan 2 Terreng og grunnforhold Terrenget i området ved den planlagte utvidelsen av kirkegården ligger tilnærmet flatt på mellom ca. kote 13 15. Elveskråningene mot Vikelva i nord har gjennomsnittlig helning

Detaljer

Områdestabilitet for Hoeggen- og Nidarvoll kvikkleiresone er vurdert av Rambøll Norge AS, ref. /3/ og /4/.

Områdestabilitet for Hoeggen- og Nidarvoll kvikkleiresone er vurdert av Rambøll Norge AS, ref. /3/ og /4/. TRONDHEIM KOMMUNE Stabsenhet for byutvikling NOTAT Til: Birgitte G. Johannesen Vår referanse 10/15007-1 (57447/10) Vår dato 07.10.2010 Fra: Stabsenhet for byutvikling v/konstantinos Kalomoiris Kopi til:

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 26.11.2015 Geoteknikk Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Lovraeidet Rv.13, Suldal kommune Ressursavdelinga

Detaljer

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Prosjektnr: 06-136 Dato: Saksbehandler: FORELØPIG Kundenr: Dato: Kvalitetsikrer: Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Vormsund / Hvamsmoen

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Arkiplan/Asplan Viak utarbeider regulering av området ved Trondheim sentralstasjon hvor det planlegges ny bussterminal, nye boliger og nye kontorlokaler. Multiconsult ASA er engasjert av Arkiplan

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Grilstad Marina AS planlegger framtidig boligutbygging i område B3 i Grilstadfjæra. Metode for gjenstående oppfylling og fundamentering av bygg ble diskutert i møte mellom Grilstad Marina

Detaljer

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Flatåsen Nordre DOKUMENTKODE 417773-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Heimdal Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Håvard Narjord KONTAKTPERSON Kjell Ivar Kjølhamar SAKSBEH Konstantinos

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Planlagt utbygging... 4 3 Grunnforhold på tomta... 5 3.1 Datagrunnlag...5 3.2 Beskrivelse av grunnforholdene...5 4 Sikkerhet mot ras... 7 4.1 Tidligere vurdering

Detaljer

2.1 Omfang av grunnundersøkelser

2.1 Omfang av grunnundersøkelser PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER VEDLEGG A4 (1 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNKJØRING RÅDHUSVEIEN PLANID 010526031 GEOTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

Torv og eventuelle fyllmasser under fundamenter og golv på grunn må utskiftes med stabile friksjonsmasser som legges ut og komprimeres lagvis.

Torv og eventuelle fyllmasser under fundamenter og golv på grunn må utskiftes med stabile friksjonsmasser som legges ut og komprimeres lagvis. NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan for Larsheimen, Namsos DOKUMENTKODE 416270-rig-not-01 EMNE Geoteknisk vurdering av rasfare og fundamenteringsforhold TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Namsos kommune OPPDRAGSLEDER

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Vurderingsnotat Geoteknikk

Vurderingsnotat Geoteknikk Region sør Prosjektavdelingen 27.05.2015 E18/E39 Ytre ringveg Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen Vurderingsnotat Geoteknikk Foto: Kjell Inge Søreide for statens vegvesen Statens vegvesen Notat

Detaljer

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering NOTAT Oppdrag 1350001877 Kunde Notat nr. Til Fra Statens vegvesen Region Sør G-not-001-rev.01 Astrid Veronica Bjordal Rydland, Statens vegvesen Region Sør Ernst Pytten, Rambøll FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN,

Detaljer

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser RAPPORT E6 Hvam-Gardermoen N. OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Foreløpig rapport - Sammenstilling av grunnundersøkelser E6 Skedsmovollen - Grankrysset DATO

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

NY GS-VEG SIGERFJORD GEOTEKNISK RAPPORT

NY GS-VEG SIGERFJORD GEOTEKNISK RAPPORT Oppdragsgiver Sortland kommune Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 22.2.2016 NY GS-VEG SIGERFJORD GEOTEKNISK RAPPORT 2 (12) GS-VEG SIGERFJORD Oppdragsnr.: 1350010888 Oppdragsnavn: GS-veg Sigerfjord

Detaljer

Løsmassene i overflaten på øvrige deler av området er vist som morene (grønt) eller forvitringsmateriale over fjell (mørk rosa).

Løsmassene i overflaten på øvrige deler av området er vist som morene (grønt) eller forvitringsmateriale over fjell (mørk rosa). NOTAT Til: Kjersti Sandven, Byplankontoret -10 () Fra: v. Tone Furuberg Kopi til: Kjersti Myrvang, Byplankontoret Ole Ivar Folstad, Eierskapsenheten Granåsen områdeplan - grunnforhold Det skal utarbeides

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 24.06.2011 Vår referanse: 2011/035606-011 Fv

Detaljer

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst Geoteknikk Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012080096-30 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E8 Sørbotn - Laukslett DOKUMENTKODE 713155-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Nord OPPDRAGSLEDER Tone Skogholt KONTAKTPERSON Ellbjørg Schultz SAKSBEHANDLER

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim. Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal 950 33 506 Vår dato: 25.06.2015 Vår referanse: 2013/010071 Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Detaljer

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser TEKNISK NOTAT TIL: Agnes Utvikling AS v/arne Hermansen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110289n1 Prosjekt: 110278 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Detaljplan.

Detaljer

Notat RIG-02. Adkomstveg til KILA. Vurdering av behov for geotekniske tiltak for å muliggjøre bygging som beskrevet i foreliggende traséforslag

Notat RIG-02. Adkomstveg til KILA. Vurdering av behov for geotekniske tiltak for å muliggjøre bygging som beskrevet i foreliggende traséforslag Til: Tschudi Kirkenes Fra: Norconsult v/ Jørgen Johannessen Dato/Rev: 2015-06-01 Notat RIG-02. Adkomstveg til KILA. Vurdering av behov for geotekniske tiltak for å muliggjøre bygging som beskrevet i foreliggende

Detaljer

: Grunnundersøkelser. Alt.C gjennom Drevja SAMMENDRAG

: Grunnundersøkelser. Alt.C gjennom Drevja SAMMENDRAG ADrevja.wp Emne Arkiv Oppdragsnr. A : Grunnundersøkelser : Wh-04 : Wh-04-06 Ev6:Mosjøen-Finneidfjord Rapport nr.1 Rev.06.02.95 SAMMENDRAG Grunnforholdene i veglinjen er antatt på grunnlag av NSB's geotekniske

Detaljer

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2014-12-17 Geoteknikk Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser Fv222 hp 03 m 1500 Ressursavdelingen Nr. 2014070242-29 n s e

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1 RAPPORT Skreppestad Eiendom AS Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111248r1 21. november 2014 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Dokumentnavn:

Detaljer

GEOTEKNISK NOTAT. Det har i 2013 blitt utført grunnundersøkelser. området. Disse ligger til grunn for i foreliggende notat foretatte vurderinger.

GEOTEKNISK NOTAT. Det har i 2013 blitt utført grunnundersøkelser. området. Disse ligger til grunn for i foreliggende notat foretatte vurderinger. GEOTEKNISK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref. 229.17y/mw Dato: 14.2.2017 Til: Bekkefaret Bolig AS Ullensaker kommune, avd. byggesak Oppdragsnavn: Bekkefaret, Jessheim, 132/275 m.fl. Ullensaker kommune Emne: Geoteknisk

Detaljer

R.1612 Vikåsen vanntunnel - adkomstveg

R.1612 Vikåsen vanntunnel - adkomstveg Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1612 Vikåsen vanntunnel - adkomstveg 18.08.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal etablere en ny vanntunnel parallelt med dagens tunnel

Detaljer

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2016-02-17 Geoteknikk Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg Fv 503 Hp 01 m 1000 Ressursavdelingen Nr.16/26076-1 Statens

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Nordlandsbanen (Hell) - Steinkjer Fagrapport Geoteknikk

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Nordlandsbanen (Hell) - Steinkjer Fagrapport Geoteknikk ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Justert henvisning, sidetall og navn bru SHLei MaBon LiLun 01A Rettet skrivefeil 13.06.17 SHLei RoGje LiLun 00A Til bruk 01.06.17 SHLei MaBon LiLun

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Nordlandsbanen Hell - Steinkjer Fagrapport Geoteknikk

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Nordlandsbanen Hell - Steinkjer Fagrapport Geoteknikk ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Til bruk SHLei MaBon LiLun Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Antall sider: 11 Elektrifisering av Trønder- og Nordlandsbanen

Detaljer

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området.

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området. Statens vegvesen NOTAT - Ud943An01 Til: Utbyggingsseksjonen v/roar Dypvik Kopi: Berg- og geoteknikkseksjonen v/per Olav Berg Oppdrag: Rv. 705 Moheim-Borsetmoen Dok. nr. i Sveis: 2012132790-002 Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no

NOTAT SAMMENDRAG. MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no NOTAT SAMMENDRAG Melhus kommune planlegger etablering av en ny avløpspumpestasjon i Kråkdalen, akkurat innenfor tomtegrensa av tomt gnr/bnr 12/1. Det planlegges i tillegg en mindre parkeringsplan med adkomstvei

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Reguleringsplan Notat Vurdering av områdestabilitet - Kråkstadelva FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet Vinterbro

Detaljer

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst Geoteknikk Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011118348-32 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

2 Grunnforhold. 3 Geotekniske vurderinger. Generelt. Stabilitet. Fundamentering

2 Grunnforhold. 3 Geotekniske vurderinger. Generelt. Stabilitet. Fundamentering I forbindelse med forprosjektet skal det avklares om reguleringsområdet kan rase ut eller bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras i høyereliggende terreng. I tillegg skal fundamenteringsforholdene

Detaljer

Geoteknisk vurdering. 1 Orientering

Geoteknisk vurdering. 1 Orientering Steintak og deponi Gullvika, Namsos Geoteknisk vurdering multiconsult.no 1 Orientering Det skal behandles en reguleringsplan for etablering av et steintak ved Gullvika på eiendommen gnr. 14 bnr. 4 i Namsos

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

imb erbk erbk REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

imb erbk erbk REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Ny Kvaløy- og tverrforbindelse DOKUMENTKODE 712263-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Erik Ditlefsen

Detaljer

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse.

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Nilsen Einar D Saksbehandler/innvalgsnr: Tebarek Ahmed - 24058561 Vår dato: 12.06.2015 Vår referanse: 2014/104951-008 Fv.120 Tverrforbindelse 1. INNLEDNING/ORIENTERING

Detaljer

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling TEKNISK BEREGNING Prosjekt: Oppdrag: Beregning: Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling Geoteknisk vurdering for oppfylling felt B Stabilitet ved oppfylling Dato: 22.6.16 Dokumentnr: 112190tb1 Utarbeidet

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011170142-12 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

Rassikring FV 723 Paulen og Ryssdal 2015

Rassikring FV 723 Paulen og Ryssdal 2015 1 Rassikring FV 723 Paulen og Ryssdal 2015 Alternative løsninger: www.fosenvegene.no 28.01.2015 - KS 2 Statens vegvesen Region midt, har utarbeidet en felles Rassikringsplan datert nov. 2007. (gjelder

Detaljer

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Gunnerød Hiruy Ghidey og Xiang Yu Saksbehandler/innvalgsnr: +47 94433121 Vår dato: 11.12.2015 Vår referanse: 15/238175-1 Notat om eksisterende grunnundersøkelser

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.8 GEOTEKNISK NOTAT Dato: 14.MAI 2012 1 GENERELT Trondheim kommune skal bygge ny barnehage på Grilstad (vestre

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Topografi... 3 3. Befaring... 4 3.1 Generelle observasjoner tilløp Søra... 4 3.2 Terreng og vegetasjon... 5 3.3 Observert erosjon overflateglidninger... 7 4. Hydrologiske

Detaljer

TEKNISKNOTAT. Asplan Viak AS Skien v/ Lars Krugerud. Kopi: GrunnTeknikk AS

TEKNISKNOTAT. Asplan Viak AS Skien v/ Lars Krugerud. Kopi: GrunnTeknikk AS TEKNISKNOTAT TIL: Asplan Viak AS Skien v/ Lars Krugerud Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111307n1 Prosjekt: 110736 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Detaljregulering

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Kollektivfelt Mortensrud - Skullerud DOKUMENTKODE 126977-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hjellnes Consult as OPPDRAGSLEDER Jan Finstad KONTAKTPERSON Roar Oliver SAKSBEHANDLER

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer