NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen"

Transkript

1 NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen PROGRAM: Søndag 5. februar kl kl kl kl Vannskiforum Lunsj Vannskiforum, forts. Forbundsting Med vennlig hilsen Norges Vannski- og Wakeboard Forbund Heidi Brenna fungerende president

2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... side 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN side 4 MEDLEMSOVERSIKT... side 5 STYRETS ÅRSMELDING 2011 side 9 ÅRSMELDING TEKNISK KOMITE 2011 side 17 IDRETTSSJEFENS BERETNING 2011 side 19 ØVRIGE BERETNINGER 2011 side 23 VEDLEGG TIL ÅRSBERETNINGEN 2011 side 30 REGNSKAP 2011 side 38 TINGFORSLAG.. side 42 LANGTIDSPLAN side 43 BUDSJETT side 57 VALGKOMITEENS INNSTILLING side 59

3 NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING februar DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av sakslisten. 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg av to representanter til å undertegne tingreferatet og fungere som tellekorps. 5. Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakt. 6. Behandling av årsmeldingen. 7. Behandling av regnskap i revidert stand. 8. Behandling av innkomne forslag. 9. Behandling av langtidsplan 10. Behandling av budsjett. 11. Tilsetting av statsautorisert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette revisors honorar 12. Valg 13. Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting 14. Avslutning

4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Forbundstinget ledes av de(n) valgte dirigenten/-er. Dersom flere dirigenter, ordner de ledelsen av møtet seg imellom. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 -tre- ganger i samme sak. Med unntak av evt. innledningsforedrag, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 -fem- minutter første gang og 3 -tre- minutter andre og siste gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett -1- minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortelse av taletiden og strek for inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt eller saken tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. Voteringsprosedyren skal være som følger: for - kontra - avholdende. 5. Forslag og vedtak protokollføres, med angivelse av antall stemmer for, imot, og avholdende. Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes.

5 NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUND Tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Medlem av IWWF og deres region Europe & Africa Til Tingdelegatene Besøksadresse: Idrettens Hus, Sognsveien 73, Oslo Postadresse: 0840 Oslo Forbundskontoret: Telefon: Org.nr: Konto.nr: Deres ref Vår ref Dato Smithurst 18. januar 2012 Vedr. medlems- og aktivitetstall 2011 (Idrettsregistreringen) I tingpapirene ligger medlems- og aktivitetstallene for klubbene tilsluttet Norges Vannski- og Wakeboard Forbund. Dette er tall pr. 31. desember Grunnen til dette er at klubbene har frist til 31. januar 2012, med å registrere sine tall for Disse tallene får vi ikke hentet ut før tidligst i slutten av februar måned. Dette til orientering. Med vennlig hilsen Norges Vannski- og Wakeboard Forbund Stephen Smithurst administrativ leder

6

7

8

9 Årsberetning Norges Vannski- og Wakeboard Forbund 2011

10 STYRETS ÅRSBERETNING Styrets sammensetning President: Visepresident: Styremedlemmer: Varamedlem: Kontrollkomité: Leder: Medlemmer: Varamedlemmer: Egil Furre Heidi Brenna André Natland Thorstein Granhus Tobben Mærde Tom Hvaara Tone Tevik Lilleberg Bjørn Gulbrandsen Hans Erik Utne Hanne Lotte Finstad Terje Baksås Åge Vangen Erik Tungen Representanter til ting og møter i de organisasjoner som særforbundet er tilsluttet: President/Visepresident Valgkomité: Leder: Medlemmer: Varamedlem: Nina Wold Mariann Ertresvaag Robert Wessel Kristian Rambo Statsautorisert revisor: J. Bruserud & Co A/S Antall medlemsklubber: 22 Antall særkretser: 2 Styrets arbeid Styremøter: Det er avholdt 6 styremøter. I tillegg har en del saker vært behandlet på mail og telefon. Styrets sentrale oppgaver i 2011: Det har vært et spennende og utfordrende år for forbundet. Rett etter tinget ble vår daglige leder sykmeldt slik at mange av de administrative oppgavene han vanligvis utfører måtte overtas av idrettssjefen og styret. I midten av april ble det nok en nedtur da det viste seg at vår endelige tildeling fra NIF ble flere hundre tusen lavere enn budsjettert pga. den store nedgangen i medlemstallet vårt.

11 Det har også vært positive hendelser. Vi deltok både på Ungdomslekene på Lillehammer og på Idrettens dag på Råhusplassen i Oslo. Der fikk vi virkelig vist oss fram både for deltagerne på Idrettstinget og ikke minst for mange tusen publikummere. Stor takk til Oysteins for flott arrangement. I august arrangerte Norge to internasjonale mesterskap. Først ut var Næglespretten Barfotklubb med et vellykket Nordisk Mesterskap i barfot på Stavsjø. Deretter var det E&A Open Championships på SIAP. Dette arrangementet har vi fått mye ros for. Vi har også inngått avtale med IWWF om å arrangere VM i Cable Wakeboard på Norsjø i Telemark i Vi har deltatt på Idrettstinget, møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) og dialogmøter med NIF. Vi har også representanter i flere av E&As komiteer: E&A Tournament Council: Stian Lilleberg E&A Wakeboard Council: Remi Breivik E&A Disabled Council: Ivar Fosse E&A Environment Committe: Ivar Fosse IWWF Environment Committe: Ivar Fosse Administrasjonen Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet. Forbundet har som oppgave å forestå den organiserte vannskiidretten i Norge. Virksomheten, dvs. forbundskontoret, er lokalisert i Oslo på Idrettens Hus, Ullevål stadion. Fortsatt drift Resultatet for 2011 viser et foreløpig overskudd på kr ,-. Noen av årsakene til dette resultatet finner dere under området Økonomi lenger ned i dokumentet. Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Forbundskontoret er organisert i et administrativt kontorfellesskap med tre andre særforbund. Det er ingen fast ansatte i forbundet i 2011, men forbundet leier tjenester av Norges Hundekjørerforbund til funksjonen som administrativ leder. Stephen Smithurst har vært administrativ leder (30% stilling) i forbundet i Hans arbeidsoppgaver har bl.a. vært sekretær for forbundsstyret ifm. styremøter, EM komite møter og andre møter innen idretten, i tillegg til å ta seg av den daglige driften av kontoret, samt å hjelpe idrettssjefen med noen av hans oppgaver. Ytre miljø. Forbundets virksomhet har ingen påvirkning på det ytre miljøet. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

12 Handlingsplanen for tingperioden 1. Organisasjon/Aministrasjon/Økonomi/Informasjon Målsetning: 1. Flere ungdommer inn i norsk vannskiidrett. 2. Å styrke frivilligheten i klubbene 3. Å øke den kollektive ansvarsfølelsen Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Idrettsregistreringen er ikke ferdig, men foreløpige tall tyder på en økning av barn/ungdom i forhold til i fjor. 2. Forbundet har i 2011 ikke hatt mulighet til å følge opp dette, annet enn å henstille om dette på vannskiforum. 3. Forbundet har i 2011 ikke hatt mulighet til å følge opp dette, annet enn å henstille om dette på vannskiforum. 2. Klubbutvikling/Bredde Målsetning: 1. Fortsatt utvikling av klubbene, med mange nye medlemmer, som samtidig er i takt med det lokale behovet medlemmer i 2011 Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Klubbene ble tilbudt klubbutvikling gjennom Post3-midler og spillemidler til utstyr. 2. Avventer fortsatt endelige medlemstall fra idretsregisreringen. 3. Eliteidrett Målsetning: Klassisk: Fullt landslag sendes til Åpen EM (Skarnes) & U-21 EM Finaleplass på JEM, U-21 EM & U-21 VM Wakeboard båt: EM 2011: 2 menn i åpen klasse og 1 Junior men VM 2011: 3 deltagere Wakeboard kabel: EM 2009: Minimum 2 deltagere Funk: Representasjon på VM Finaleplass på VM Barfot: Deltakelse i åpen EM Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Klassisk: Alle mål er oppnådd. Vi ligger før planen! U21 EM 1 bronse, U21 VM 1 sølv Wakeboard båt: Vi hadde 2 deltagere Wakeboard kabel: Vi hadde 2 deltagere Funk: 3 deltagere på VM. 5 medaljer, 3 bronse og 2 sølv Barfot: Ingen deltagere

13 4. Arrangement/Tekniske regler/funksjonærer Målsetning: 1. Antall NC-stevner: 6 2. Representasjon, rådgiving og kommunikasjon i forbindelse med konkurranser Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Det ble kun avholdt 3 NC-stevner i Forbundet var representert på alle konkurranser og bisto også med råd og kontakt med funksjonærer 5. Utdanning Målsetning: 1. Utdanne kursveiledere 2. Oppdatere idrettens administrative register (SportsAdmin) 3. Oppmuntre til at hver klubb har en Utdanningsansvarlig 4. Oppfordre klubbene til kun å benytte godkjente båtførere ved all aktivitet 5. Med utdanning som hjelpemiddel øke varigheten av tillitsvalgte i hele organisasjonen 6. Øke antall funksjonærer og trenere Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Her har vi ikke gjort noe 2. Her har det ikke vært noen oppgaver 3. Ikke utført 4. Følges opp kontinuerlig 5. Tilbud om klubbutvikling til alle klubber 6. Det er ikke gitt tilbud om dommerkurs i år, men det er avholdt et båtførerkurs. Mange av kursene i trenerutdanningen er oppdatert i løpet av året 6. Anlegg/utstyr Målsetning: : Etablering av ett nytt anlegg bestående av 2 kanaler som muliggjør aktivitet for samtlige disipliner innen NVWF og som utøves bak båt : Etablering av ett nytt anlegg som utøves med kabel Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Arbeidet med anlegg i Stavern er i gang. Vi har fått tildelt 1 million fra Kulturdepartementet i anleggsmidler 2. Det er etablert ett nytt kabelanlegg i Tønsberg

14 7. Marked Målsetning: 1. Definere potensielle salgsobjekter innenfor NVWF 2. Kartlegge mulige samarbeidspartnere 3. Fortsette å vidareutvikle samarbeidet med SFA og de samarbeidspartnere som har kontrakt med SFA Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Kun samarbeidet med SFA er fulgt opp 8. Internasjonalt arbeid Målsetning: 1. Gjennom internasjonal idrettspolitisk påvirkning søke løsninger som øker kompetanse- og aktivitets nivået nasjonalt som internasjonalt 2. Skape arena for felles nordisk erfaringsutveksling på alle nivå i organisasjonen 3. Jobbe for å ha med norske representanter i sentrale internasjonale verv Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Dette har vi ikke jobbet aktivt med i Har et godt samarbeid med Sverige på utdanning og elitenivå i samtlige grener 3. Vi har 3 representanter i fem internasjonale komiteer 9. Funksjonshemmede Målsetning: 1. Arbeide for økt satsing på rekruttering av barn og ungdom i lokalidretten og på all toppidrett 2. Arbeide for å iverksette informasjonstiltak, holdningsskapende arbeid og kompetanserettede tiltak samt tilrettelegge tilbud for funksjonshemmede på alle nivå. 3. NVWF skal knytte faste kontakter opp i mot ulike institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. 4. Norges Vannski- og Wakeboard Forbund skal kunne tilby kvalitetssikret og tilrettelagt aktivitet for alle grupper av funksjonshemmede utøvere som er interessert i vannskisport. Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Arrangerte Funk Extravaganza på Skarnes, avholdt 5 Prøve På samlinger. Gitt treningsstøtte til eliteutøverne 2. Det er ikke arbeidet aktivt med dette i år 3. Dette er fulgt opp og vi jobber videre med det 4. Vi har tilrettelagt etter behov

15 Aktivitet i utvalg og komiteer valgt av særforbundstinget Forbundets kontrollkomite og valgkomite jobber med de sakene de er tildelt. Se også egen årberetning fra Teknisk komite. Resultater og hedersbemerkelser Se årsberetning fra idrettssjefen, wakeboard og funk. Det henvises også til resultatlister på vannski.no. Økonomisk årsberetning for særforbundet - Innledning: Norges Vannski- og Wakeboardforbund er en medlemsorganisasjon for vannski, wakeboard og barfotklubber i Norge tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har kontor i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo - Antall medlemmer ved årsskiftet: 22 idrettslag, 2 særkretser og ca 1500 enkeltmedlemmer. - Miljø: Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. - Sykefravær: Daglig leder har vært sykmeldt i 5 måneder. - Likestilling: Begge våre ansatte er menn. - Årsregnskap: Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av særforbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet viser et foreløpig overskudd på kr ,- mot fjorårets overskudd på kr Styret foreslår at hele overskuddet overføres til egenkapital. Etter disponeringen utgjør forbundets egenkapital kr ,-. - Lov: Norges Vannski- og Wakeboardforbund har en lov som er i tråd med lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven. - Fortsatt drift: Årsregnskapet skal avgis under forutsetning om fortsatt drift

16 Medlemstall for 2011 Antall medlemsklubber: 22 Antall særkretser: 2 Aktive medlemmer i de grenene særforbundet organiserer: Kvinner Menn Totalt 0-5 år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Idrettsregisteringen er ikke avsluttet på tidspunktet for trykkingen av årsberetningen. Foreløpige tall blir lagt frem på tinget. Medlemsutvikling i antall idrettslag medlem av forbundet: Antall idrettslag Oslo, 14. januar 2012 Norges Vannski- og Wakeboard Forbund Egil Furre Heidi Brenna Tom Hvaara President Visepresident Styremedlem Thorstein Granhus Tone Tevik Lilleberg André Natland (sign) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tobben Mærde (sign) Styremedlem Bjørn Gulbrandsen Varamedlem

17 TEKNISK KOMITES BERETNING På forbundstinget velges leder og sekretær i teknisk komité. De valgte medlemmene kan ta inn i komiteen de personer som komiteen har behov for. Teknisk komité i 2011 har hatt denne sammensetningen: Leder: Kristian Rambo Valgt Nestleder: Christian Fyrand Valgt Opptatte medlemmer: Heidi Brenna Arnfinn Berntsen Ronny Kvislavangen Ivar Fosse Det har vært avholdt 2 møter i komiteen siden forrige ting. Komiteen har fortsatt arbeidet fra 2010 med - Oppdatering og ajourhold av norske rekorder - Reglene for NM - Norges Cupen - Regler for rekruttkonkurranse - Oppfølging av IWWF og E&A regler - Oppdatering av funksjonærliste - Arbeidet med utdanning for båtførere, dommere og funksjonærer - Terminlister - Resultatdatabase Vi ser at det er veldig få aktive funksjonærer slik at det blir mye arbeid på noen få. Komiteen vil benytte anledningen til å takke de funksjonærene som har stilt sin fritid til rådighet for å få gjennomført stevner. Stian Lilleberg har holdt et båtførerkurs i Svorken VSK, ellers har det ikke vært noen forespørsler etter kurs. Christer Antonsen har kjørt opp til nasjonal båtfører. Vi har også en person under opplæring som kalkulator. Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har i 2011 hatt 5 internasjonale funksjonærer i klassisk som har fungert på følgende konkurranser: Kristian Rambo E&A open Championships SIAP Hans Petter Iversen Slåstad Open, RC SIAP Heidi Brenna Slåstad Open, RC SIAP E&A open Championships SIAP Funk Eurotour Ambjørnarp, Sverige Stian Lilleberg E&A Senior Ch.ships Lacanau, Frankrike Ivar Fosse Slåstad Open, RC SIAP E&A open Championships SIAP IWWF World Disabled Ch USA KLI Trophy Italia

18 Ivar Fosse og Stian Lilleberg deltok på E&A seminaret i Opio i Frankrike. Stor takk til klubber, frivillige, funksjonærer og løpere for flott innsats og resultater i Lørenskog, 6. november 2011 Kristian Rambo leder Teknisk Komité

19 IDRETTSSJEFENS BERETNING Två av det gångna årets absolut största höjdpunkter var när Tobias Hvaara, Kvelde först placerade sig på 3:e plats i hopp vid U-21 EM i Sesena, Spanien och sedan lite senare under säsongen när han vann en silvermedalj i hopp vid U-21 VM i Meuzac, Frankrike. Lika imponerande var Tobias 7:e plats i hopp vid Open EM på SIAP. Thea Granhus slutade på en fin 7:e plats i slalom vid JEM i Ukraina & Ole-Johans guldmedalj i hopp vid E&A Senior Championships är ytterligare prestationer som visar att Norge nu verkligen är etablerat som en internationell vannskination. Suzie Varming, Sandnes og Stavanger vannskiklubb, fortsätter att imponera år efter år och vann en bronsmedalj i slalom (damer 45+) vid samma mästerskap, E&A Senior Championships. Tobias Hvaara blev NM kung och vann Kongepokalen 2011 för sin fina insats under Open NM i Slåstad där han vann hopp NVWF Norges Cup bestod av 3 deltävlingar och totalsegrare i de olika klasserna blev Ole-Johan Björnoe (Open), Lasse Johnsen (Senior), Even Moss- Lundemo (U-17) & Tobias Hvaara (U-21). Ett nytt Norges rekord har slagits i hopp i herrar open klass under 2011 Tobias Hvaara 63,4m. Det har även noterats nya rekord i klasserna U-17, U-21 & senior-1. Tyvärr har det under 2011 inte avhållits ett Scandinavian Open Championship (Nordiskt Mästerskap) FYS TRÄNING & SAMLINGAR - Årets första fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 15 januari under ledning av Eirik Hole. Denna samling var en kombinerad träningsdag som inledes med stup träning på Norges Idrettshøgskola under ledning av Christian Styren - Årets andra fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 16 februari under ledning av Eirik Hole - Årets tredje fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 16 mars under ledning av Eirik Hole - Årets fjärde fys samling avhölls på Spenst i Larvik den 27 mars under ledning Nina Haugen - Årets femte fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 20 oktober under ledning av Eirik Hole Detaljerade referat finns att tillgå på

20 TRÄNINGSLÄGER Nedan läger har avhållits maj Träningsläger Säsongsstart på SIAP i Skarnes. (både open och junior) maj Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) juni. Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) juni. Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) juli. Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) Organiserad landslagsträning har också bedrivits i direkt samband med de mästerskapstävlingar som våra atleter deltog på under Detaljerade rapporter för samtliga läger och träningssammankomster finns att tillgå på TÄVLINGAR NORGES CUPEN 2011 Det har avhållits 3 deltävlingar i NVWF Norges Cup Flertalet av våra toppidrottsutövare har deltagit på samtliga av deltävlingarna. Arrangörsklubbarna var Slåstad & Enebakk. NVWF Open arrangerades av NVWF på SIAP. 7. Slåstad Open 8. Enebakk Open 9. NVWF Open Slåstad Se detaljerade rapporter och resultat från alla N/C tävlingar på och på Sola Challenge, 5 juni, Karlstad, Sverige Norge är vid Sola Challenge representerat genom Thea Granhus, Anders Foss & Lars Marthinsen. Se referat och resultat på Trofeo Tomassini Recetto, juni Thea Granhus tävlar i Italien, Trofeo Tomassini, och sätter ett nytt inofficiellt Norges rekord i slalom i damer U-17 med ett resultat av 4,50/55/13,00.. Se referat/resultat på Slåstad Open på SIAP, 2 3 juli Första deltävlingen i årets Norges Cup avhålls på SIAP. Totalt deltog 36 löpare varav 16 stycken från Sverige. Bland annat satte Tobias ett nytt Norges rekord med 57,2 meter i klassen U-21. Se referat/resultat på

21 KWA Open & Varberg Open i Knäred, Sverige, 9 & 10 juli Norge deltar med 6 atleter vid KWA Open & Varberg Open i Knäred, Sverige. Susie Varming slutar på en 3:e plats i damklassen. Se referat/resultat på Recetto Overall Sergio Zanardi Trophy, Recetto Italien 8 10 juli Tobias Hvaara, Thea Granhus & Ole-Johan Björnoe tävlar i Italien, Recetto Overall Sergio Zanardi Trophy. Fantastiska prestationer med 2 nya Norges rekord, ett i hopp av Tobias med ett resultat av 59,1m och det andra av Thea i slalom med 0,5/55/12. Se referat /resultat på Enebakk Open juli Enebakk Open arrangeras av Enebakk vannskiklubb. Detta är den andra deltävlingen i årets Norges cup. NORGES MÄSTERSKAPET 2011, Slåstad, juli Norges Mästerskapet 2011, både funktionsfriska och funktionshämmade utövare, avhölls på SIAP i samtliga klasser. Under helt optimala förhållanden arrangerade Kvelde Vannskiklubb och Norges Vannski & Wakeboard Forbund i samarbete med Slåstad vannskiklubb ett otroligt vällyckat NM. Kombinationssegrare i herrar open blev Ole-Johan Björnoe & damklassens kombinations segrare blev Lise Elgesem- Vang. Tobias Hvaara vann Kongepokalen 2011 för sin fina insats där han vann hopp o pen klassen. Vidare vann Björn Gullbrandsen alla 4 guldmedaljerna i sin klass, funk (Categorie V2/3). Se detaljerad rapport och resultat från alla NM grenar och samtliga klasser på och E&A U-21 Championships, Sesena, (Madrid), Spanien, 5-7 augusti Norge tävlar med fullt lag (4 utövare) vid detta mästerskap, Thea Granhus, Richard Teigen, Tobias Hvaara & Christer Antonsen. Tobias slutar på en fenomenal 3:e plats i hopp och Christer Antonsen slutar på en 9:e plats i samma disciplin. Se referat/resultat på E&A Open Championships, SIAP Skarnes, augusti Norge tävlade med fullt lag (6 utövare) vid detta mästerskap, Lise Elgesem-Vang, Thea Granhus, Öystein Barhaughögda, Tobias Hvaara, Richard Teigen, Ole-Johan Björnoe. Fantastsisk åkning av Tobias som blir 7:a i hopp. Se referat/resultat på och på E&A Youth Waterski Championships i Dnepropetrovsk, Ukraina, augusti Norge är representerat genom Thea Granhus & Richard Teigen. Thea slutar på en fin 7:e plats i slalom i damer U-17. Se referat/resultat på

22 2011 IWWF U-21 World Waterski Championships, Meuzac, Frankrike 1-4 september Tobias Hvaara svarade för ännu en fantastisk och sensationell prestation när han under detta mästerskap erövrade en silvermedalj i herrar hopp. Tobias var ende deltagaren från Norge. Se referat/resultat på NVWF Open, SIAP Skarnes 10 september Under fantastiska förhållanden arrangerade NVWF i samarbete med Slåstad vannskiklubb den sista deltävlingen i Norges Cupen 2011 på SIAP. Se referat och resultat på och på E&A Senior European Championships, september, Lacanau, Frankrike Norge ställde upp med 7 atleter vid senior EM vilket är det största laget någonsin. Ole-Johan Bjørnoe, herrar 35+, Lars Marthinsen, herrar 35+, Susie Varming, damer 45+, Henrik Foss, herrar 45+, Cato Aall, herrar 45+, Audun Lilleberg, herrar 55+ och Lasse Johnsen, herrar 55+. Brons till Susie i slalom i klassen damer 45+ och guld till Ole-Johan i hopp i klassen 35+. Se rapport och resultat från EM på Vertice International Slalom, 25 september, Ski Clube Quinta Grande, Portugal. Norge var representerat genom Thea Granhus som placerade sig på 5:e plats i damer open med en bästa notering av 3,50/55/13,00m. Se resultat och referat på KLI Trophy, 7-9 oktober, Ravenna Italien Norge är vid KLI Trophy representerat av Thea Granhus. Thea slutar på en 3:e plats i slalom i damer U-17. Se alla resultat på ELITENÅLEN Poängräkning för Elitenålen har pågått sedan säsongen Kirsten Grönvik-Bråten & Lise Elgesem-Vang blev de två första toppatleterna som fick tilldelat sig Elitenål nummer 1 respektive Elitenål nummer 2 för sina fantastiska framgångar inom vannskisporten. Under 2008 trädde 3 nya atleter in i denna prestigefyllda grupp, Hans-Olaf Elgesem, Lasse Johnsen & Audun Lilleberg. Under 2009 utökades Elitenåls-gruppen med ytterligare två av Norges absolut främsta vannskiatleter genom tiderna, Björn Guldbrandsen & Ole-Johan Björnoe. Under 2010 & 2011 har listan naturligtvis uppdaterats men ingen har under den gångna säsongen genererat tillräckligt många poäng för att uppnå Elitenålsstatus. Noterbart är att Tobias Hvaara under 2011 samlade ihop hela 532 poäng. Se alla poäng för samtliga atleter (inklusive wakeboard / wakeskate & barfota) på Micke Michael C. Kjellander Idrettssjef NVWF November 2011

23 ÅRSBERÄTTELSE NVWF 2011 FUNK BREDDE & TOPPIDRETT BREDDE Post 3: NVWF ansökte om och erhöll Post-3 midler för att klubbarna skulle kunna avhålla specifika Prova På kvällar och Regionala samlingar för barn & unga (6-19 år) med funktionshinder. Ullensakers vannskiklubb har varit den klubb som varit mest aktiv när det gäller aktivitet för funktionshämmade utövare och har arrangerat 4 Prova På samlingar för målgruppen. Skandinaviskt samarbete: Norge fortsätter samarbetet uppemot både Sverige, Finland och Danmark för att ytterligare stärka relationerna med dessa nationer. E&A: Ivar Fosse har, precis som under föregående år varit verksam i Europa utskottet för funk-utövare (E&A Disabled council) Funk Extravaganza: Den 11 & 12 juni avhölls den andra upplagan av NVWF Funk Extravaganza på SIAP i Skarnes. Detta evenemang avhölls i rekryteringssyfte och NVWFs målsättning var att ge intresserade personer med funktionshinder en möjlighet att prova på vår sport under kontrollerade förhållanden och under säker och professionell ledning. Återigen var Mikkel Andersen kontrakterad som expert tränare. Det blev en mycket lyckad samling, se för mer info. TOPPIDRETT NORGES MÄSTERSKAPET 2011, Slåstad juli Norges Mästerskapet för funktionshämmade utövare avhölls parallellt med NM för funktionsfriska utövare på SIAP. Under helt optimala förhållanden arrangerade Kvelde Vannskiklubb och Norges Vannski & Wakeboard Forbund i samarbete med Slåstad vannskiklubb ett otroligt vällyckat NM. Årets Norges Mästerskap var ett bra och lyckat arrangemang med bra resultat. Totalt startade tre utövare under NM Se detaljerad rapport och resultat från alla NM grenar och samtliga klasser på NVWF Norges Cup Det blev arrangerat 3 deltävlingar i årets Norges Cup för funktionshämmade utövare. Totalsegrare 2011 blev Björn Guldbrandsen. Se alla resultat och referat på IWSF World Disabled Waterski Championships, West Chester, Ohio, USA augusti Norge ställer upp med 3 utövare, Björn Gullbrandsen, Glenn Poulsen och Dot Bergh. Lagkapten var Öystein Barhaughögda. Norge vann 5 medaljer, fantastiskt! 2 brons och ett silver till Björn och en silvermedalj till Dot samt brons till hoppguide Øystein. Se referat och resultat på Michael Kjellander & Björn Gulbrandsen

24 WAKEBOARDS BERETNING Det ble avholdt 4 nasjonale konkurranser i 2011: 1. Oysteins Summer Rail Challenge, Rådhusplassen 2. Surf City, Tønsberg 3. O`neill Best Trick, Arendal 4. Norgesmesterskap, Norsjø 5. Det ble også avholdt 4 Oysteins eventer: 1. Ungdomslekene på Lillehammer 2. Tre stopp i Oysteins Indoor Extreme Oysteins Summer Rail Challenge ble avholdt for fjerde gang, denne gangen på Rådhusplassen under Idrettens Dag. Det var mye aktivitet på Rådhusplassen, men Oysteins og NVWF sitt bidrag til Idrettens Dag fikk veldig mye oppmerksomhet. I strålende solskinn fikk publikum se spektakulær kjøring av norges beste wakeboardutøvere. Og nok en gang var det Jørn Simen Aabøè som viste at han er Norges beste railkjører. I 2011 har Oysteins AS avholdt 2 utendørs arrangement og 3 innendørs arrangement. Gjennom hardt arbeid fikk vi Battery med på laget og klarte på denne måten å finansiere en ny rail til parken. Denne railen flyter og gjorde det mulig å ha tilsvarende arrangement innendørs. Innendørs benytter vi også en elektrisk vinsj. Modellen for Oysteins indoorxtreme tour er slik at store deler av dagen kan også barn og publikum få lov til å prøve å stå på vannski eller wakeboard. Tanken bak dette er å rekruttere flest mulig inn i sporten og å få flest mulig svømmehaller til å kjøpe en vinsj/vaiertrekk på permanent basis som et tilbud til de besøkende. Dette kan igjen kan rekruttere flere medlemmer. Arrangementene i 2011: - Oysteins Summer Rail Jam - Ungdomslekene, Lillehammer (Video: - Oysteins Summer Rail Challenge - Idrettens dag, Oslo, Rådhusplassen (Video: - Oysteins indoorxtreme tour - 1'st stop - Risenga, Asker (Video: - Oysteins indoorxtreme tour - 2'nd stop - Pirbadet, Trondheim (Video: - Oysteins indoorxtreme tour - 3'rd stop - Nadderudhallen, Sandvika (Video: Surf City juli ble Surf City 2011 på 3. dammen i Tønsberg avholdt. I år fikk man oppleve spektakulære konkurranser som freestyle wakeboard på kabelbane, stand up paddel Board konkurranse for alle, trampoline, micro skate ramp og mye mer. Alle disse aktivitetene fikk man testet gratis med demo utstyr fra flere leverandører.

25 Alle var velkomne, store og små. Folk var her og deltok på mange av våre aktiviteter og uhøytidelige konkurranser, eller rett og slett bare nyt stemningen. Det ble gitt ut mange reisegavekort ved loddtrekning og som premie i konkurranser. Det var gratis inngang for alle og alt i alt kom det i underkant av 4000 mennesker innom i løpet av helgen. Det var et kjempe arrangement som publikum liker godt med at de kommer så tett på wakeboard-konkurransen og kan være med på forskjellige aktiviteter igjennom dagen med fest på kvelden. Vinnerene i de ulike klassene ble som følger: Open Wakeboard Herre: Odd Roar Solerød Open Wakeboard Dame: Louise Lewinschal Open Wakeskate: Lars Pettersen O`neill Best Trick ble også avholdt for fjerde året på rad, her samlet Arendal WakeboardKlubb Norges beste wakeboardere for å konkurrere om å sette det beste trikset. Det var tre ulike kategorier i år. Best Rail Trick, Best Bølge Trick og Best Kicker Trick. I motsetning til i fjor, var vi ikke like heldig med været, men vi hadde hvertfall flatt vann. Det var noen nye fjes med i konkurransen, vi var i alt 10 stk, der kjørerne dømte hverandre som tidligere. Best Bølge Trick var det Odd Roar Solerød som stakk avgårde med, med en solid Crowmobe, Han tok også best Kicker Trick med en vill Wirly 540. Og på best Rail var det nok en gang Jørn Simen Aabøe som var råest, til tross for sykdom i kroppen. Norgesmesterskapet 2011, ble avholdt på Norsjø. Også i år ble kabel og båt displinene kjørt på samme sted. Mange nye kjørere i begge disipliner i de yngre klassene, noe som er veldig bra. Men kabelfolket må følge opp båtfolket og stille i begge kategorier. Det var kabel wakeboard og wakeskate for de ulike aldersguppene og båt wakeboard og wakeskate for de ulike aldersgruppene. Konkurransen gikk over to dager, der fredagen var kvalifisering, mens lørdagen var semifinaler og finaler. Fredagen var det bra forhold på begge arenaer, men lørdagen blåste det opp, noe som førte til vanskelige forhold for wakeskate og wakeboard bak båt. Men hele arrangementet ble gjennomført med stil og det hele ble avsluttet med flott bankett og premieutdeling. Resultater: Kabel Yngre Junior Damer: 1. Nora Sukken Andersen Vilde Amundsen 67,5 3. Line Svendsrud Garås 58,5 4. Veslemøy Grilstad Prøis 55

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUND

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUND NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUND TINGPERIODEN 2013-2014 BERETNINGER TINGFORSLAG REGNSKAP Marie Kjos 2. plass i Masters Ladies Wakeboard under VM kabelwakeboard 2014! Gratulerer!!!! NORGES VANNSKI-

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

STRATEGIPLAN Gøy på vannet! Visjon:

STRATEGIPLAN Gøy på vannet! Visjon: STRATEGIPLAN 2017-2020 Visjon: Gøy på vannet! www.vannski.no 1 INNLEDNING Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF) skal fremme vannski-, wakeboard- og barfotidretten i Norge og representere idretten

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Protokoll SVSKs Årsmøte Protokoll Slåstad Vannskiklubb avholdt Årsmøte torsdag 17.februar 2011 kl på Caferiet, Skarnes.

Protokoll SVSKs Årsmøte Protokoll Slåstad Vannskiklubb avholdt Årsmøte torsdag 17.februar 2011 kl på Caferiet, Skarnes. Protokoll Slåstad Vannskiklubb avholdt Årsmøte torsdag 17.februar 2011 kl 19.00 på Caferiet, Skarnes. Årsmøtet ble forelagt følgende sakspapirer: 1. Saksliste, 2. Årsberetning 2010, 3. Årsregnskap balanse2010,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Saksdokumenter Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Side 1 PROGRAM Fredag 20. mars Ettermiddag/ kveld Ankomster og

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

HON HOTELS PROTOKOLL NORSK TIPPING N IĖES VANNSIR &WAKEBOARO FORBUND

HON HOTELS PROTOKOLL NORSK TIPPING N IĖES VANNSIR &WAKEBOARO FORBUND N IĖES VANNSIR &WAKEBOARO FORBUND PROTOKOLL NVWF Forbundsstyremøte nr. 02 2016/2017 Tid: Lørdag 21. og søndag 22. januar 2017 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Til stede: Heidi Brenna (president)

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/13. TINGPERIODEN 2012/2014 23. november Tromsø AJOURFØRT PR. 02.12.13 Deltagere: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Møteleder I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF STYRETS BERETNING 2015/2016 Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017 President Visepresident adm. Styremedlem økonomi/spons.

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Ve e~ ~ 3 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Styret i NABSF ble valgt på NABSF's ting i 2015 og har bestått av følgende personer: President Visepresident adm. Styremedlem

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering. SAKSLISTE FREDAG 1600-1730 Forbundsstyremøte 1800-2000 Kretsledermøte 2000 Middag LØRDAG 0900-1000 Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE 0900-0945 Alle tingets deltakere

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett Vedtatt på landsmøtet 27. februar 2010 1 Navn Organisasjonens navn er: "Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett 2 Organisering Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger: 1. Alle som

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Informasjon fra forbundskontoret V. Bjørn Sæthre Snakker om sykkelforbundets nye SPD Brukes aktivt i arbeidet på forbundskontoret som et styrende

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer