NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen"

Transkript

1 NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen PROGRAM: Søndag 5. februar kl kl kl kl Vannskiforum Lunsj Vannskiforum, forts. Forbundsting Med vennlig hilsen Norges Vannski- og Wakeboard Forbund Heidi Brenna fungerende president

2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... side 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN side 4 MEDLEMSOVERSIKT... side 5 STYRETS ÅRSMELDING 2011 side 9 ÅRSMELDING TEKNISK KOMITE 2011 side 17 IDRETTSSJEFENS BERETNING 2011 side 19 ØVRIGE BERETNINGER 2011 side 23 VEDLEGG TIL ÅRSBERETNINGEN 2011 side 30 REGNSKAP 2011 side 38 TINGFORSLAG.. side 42 LANGTIDSPLAN side 43 BUDSJETT side 57 VALGKOMITEENS INNSTILLING side 59

3 NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING februar DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av sakslisten. 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg av to representanter til å undertegne tingreferatet og fungere som tellekorps. 5. Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakt. 6. Behandling av årsmeldingen. 7. Behandling av regnskap i revidert stand. 8. Behandling av innkomne forslag. 9. Behandling av langtidsplan 10. Behandling av budsjett. 11. Tilsetting av statsautorisert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette revisors honorar 12. Valg 13. Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting 14. Avslutning

4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Forbundstinget ledes av de(n) valgte dirigenten/-er. Dersom flere dirigenter, ordner de ledelsen av møtet seg imellom. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 -tre- ganger i samme sak. Med unntak av evt. innledningsforedrag, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 -fem- minutter første gang og 3 -tre- minutter andre og siste gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett -1- minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortelse av taletiden og strek for inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt eller saken tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. Voteringsprosedyren skal være som følger: for - kontra - avholdende. 5. Forslag og vedtak protokollføres, med angivelse av antall stemmer for, imot, og avholdende. Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes.

5 NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUND Tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Medlem av IWWF og deres region Europe & Africa Til Tingdelegatene Besøksadresse: Idrettens Hus, Sognsveien 73, Oslo Postadresse: 0840 Oslo Forbundskontoret: Telefon: Org.nr: Konto.nr: Deres ref Vår ref Dato Smithurst 18. januar 2012 Vedr. medlems- og aktivitetstall 2011 (Idrettsregistreringen) I tingpapirene ligger medlems- og aktivitetstallene for klubbene tilsluttet Norges Vannski- og Wakeboard Forbund. Dette er tall pr. 31. desember Grunnen til dette er at klubbene har frist til 31. januar 2012, med å registrere sine tall for Disse tallene får vi ikke hentet ut før tidligst i slutten av februar måned. Dette til orientering. Med vennlig hilsen Norges Vannski- og Wakeboard Forbund Stephen Smithurst administrativ leder

6

7

8

9 Årsberetning Norges Vannski- og Wakeboard Forbund 2011

10 STYRETS ÅRSBERETNING Styrets sammensetning President: Visepresident: Styremedlemmer: Varamedlem: Kontrollkomité: Leder: Medlemmer: Varamedlemmer: Egil Furre Heidi Brenna André Natland Thorstein Granhus Tobben Mærde Tom Hvaara Tone Tevik Lilleberg Bjørn Gulbrandsen Hans Erik Utne Hanne Lotte Finstad Terje Baksås Åge Vangen Erik Tungen Representanter til ting og møter i de organisasjoner som særforbundet er tilsluttet: President/Visepresident Valgkomité: Leder: Medlemmer: Varamedlem: Nina Wold Mariann Ertresvaag Robert Wessel Kristian Rambo Statsautorisert revisor: J. Bruserud & Co A/S Antall medlemsklubber: 22 Antall særkretser: 2 Styrets arbeid Styremøter: Det er avholdt 6 styremøter. I tillegg har en del saker vært behandlet på mail og telefon. Styrets sentrale oppgaver i 2011: Det har vært et spennende og utfordrende år for forbundet. Rett etter tinget ble vår daglige leder sykmeldt slik at mange av de administrative oppgavene han vanligvis utfører måtte overtas av idrettssjefen og styret. I midten av april ble det nok en nedtur da det viste seg at vår endelige tildeling fra NIF ble flere hundre tusen lavere enn budsjettert pga. den store nedgangen i medlemstallet vårt.

11 Det har også vært positive hendelser. Vi deltok både på Ungdomslekene på Lillehammer og på Idrettens dag på Råhusplassen i Oslo. Der fikk vi virkelig vist oss fram både for deltagerne på Idrettstinget og ikke minst for mange tusen publikummere. Stor takk til Oysteins for flott arrangement. I august arrangerte Norge to internasjonale mesterskap. Først ut var Næglespretten Barfotklubb med et vellykket Nordisk Mesterskap i barfot på Stavsjø. Deretter var det E&A Open Championships på SIAP. Dette arrangementet har vi fått mye ros for. Vi har også inngått avtale med IWWF om å arrangere VM i Cable Wakeboard på Norsjø i Telemark i Vi har deltatt på Idrettstinget, møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) og dialogmøter med NIF. Vi har også representanter i flere av E&As komiteer: E&A Tournament Council: Stian Lilleberg E&A Wakeboard Council: Remi Breivik E&A Disabled Council: Ivar Fosse E&A Environment Committe: Ivar Fosse IWWF Environment Committe: Ivar Fosse Administrasjonen Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet. Forbundet har som oppgave å forestå den organiserte vannskiidretten i Norge. Virksomheten, dvs. forbundskontoret, er lokalisert i Oslo på Idrettens Hus, Ullevål stadion. Fortsatt drift Resultatet for 2011 viser et foreløpig overskudd på kr ,-. Noen av årsakene til dette resultatet finner dere under området Økonomi lenger ned i dokumentet. Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Forbundskontoret er organisert i et administrativt kontorfellesskap med tre andre særforbund. Det er ingen fast ansatte i forbundet i 2011, men forbundet leier tjenester av Norges Hundekjørerforbund til funksjonen som administrativ leder. Stephen Smithurst har vært administrativ leder (30% stilling) i forbundet i Hans arbeidsoppgaver har bl.a. vært sekretær for forbundsstyret ifm. styremøter, EM komite møter og andre møter innen idretten, i tillegg til å ta seg av den daglige driften av kontoret, samt å hjelpe idrettssjefen med noen av hans oppgaver. Ytre miljø. Forbundets virksomhet har ingen påvirkning på det ytre miljøet. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

12 Handlingsplanen for tingperioden 1. Organisasjon/Aministrasjon/Økonomi/Informasjon Målsetning: 1. Flere ungdommer inn i norsk vannskiidrett. 2. Å styrke frivilligheten i klubbene 3. Å øke den kollektive ansvarsfølelsen Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Idrettsregistreringen er ikke ferdig, men foreløpige tall tyder på en økning av barn/ungdom i forhold til i fjor. 2. Forbundet har i 2011 ikke hatt mulighet til å følge opp dette, annet enn å henstille om dette på vannskiforum. 3. Forbundet har i 2011 ikke hatt mulighet til å følge opp dette, annet enn å henstille om dette på vannskiforum. 2. Klubbutvikling/Bredde Målsetning: 1. Fortsatt utvikling av klubbene, med mange nye medlemmer, som samtidig er i takt med det lokale behovet medlemmer i 2011 Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Klubbene ble tilbudt klubbutvikling gjennom Post3-midler og spillemidler til utstyr. 2. Avventer fortsatt endelige medlemstall fra idretsregisreringen. 3. Eliteidrett Målsetning: Klassisk: Fullt landslag sendes til Åpen EM (Skarnes) & U-21 EM Finaleplass på JEM, U-21 EM & U-21 VM Wakeboard båt: EM 2011: 2 menn i åpen klasse og 1 Junior men VM 2011: 3 deltagere Wakeboard kabel: EM 2009: Minimum 2 deltagere Funk: Representasjon på VM Finaleplass på VM Barfot: Deltakelse i åpen EM Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Klassisk: Alle mål er oppnådd. Vi ligger før planen! U21 EM 1 bronse, U21 VM 1 sølv Wakeboard båt: Vi hadde 2 deltagere Wakeboard kabel: Vi hadde 2 deltagere Funk: 3 deltagere på VM. 5 medaljer, 3 bronse og 2 sølv Barfot: Ingen deltagere

13 4. Arrangement/Tekniske regler/funksjonærer Målsetning: 1. Antall NC-stevner: 6 2. Representasjon, rådgiving og kommunikasjon i forbindelse med konkurranser Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Det ble kun avholdt 3 NC-stevner i Forbundet var representert på alle konkurranser og bisto også med råd og kontakt med funksjonærer 5. Utdanning Målsetning: 1. Utdanne kursveiledere 2. Oppdatere idrettens administrative register (SportsAdmin) 3. Oppmuntre til at hver klubb har en Utdanningsansvarlig 4. Oppfordre klubbene til kun å benytte godkjente båtførere ved all aktivitet 5. Med utdanning som hjelpemiddel øke varigheten av tillitsvalgte i hele organisasjonen 6. Øke antall funksjonærer og trenere Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Her har vi ikke gjort noe 2. Her har det ikke vært noen oppgaver 3. Ikke utført 4. Følges opp kontinuerlig 5. Tilbud om klubbutvikling til alle klubber 6. Det er ikke gitt tilbud om dommerkurs i år, men det er avholdt et båtførerkurs. Mange av kursene i trenerutdanningen er oppdatert i løpet av året 6. Anlegg/utstyr Målsetning: : Etablering av ett nytt anlegg bestående av 2 kanaler som muliggjør aktivitet for samtlige disipliner innen NVWF og som utøves bak båt : Etablering av ett nytt anlegg som utøves med kabel Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Arbeidet med anlegg i Stavern er i gang. Vi har fått tildelt 1 million fra Kulturdepartementet i anleggsmidler 2. Det er etablert ett nytt kabelanlegg i Tønsberg

14 7. Marked Målsetning: 1. Definere potensielle salgsobjekter innenfor NVWF 2. Kartlegge mulige samarbeidspartnere 3. Fortsette å vidareutvikle samarbeidet med SFA og de samarbeidspartnere som har kontrakt med SFA Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Kun samarbeidet med SFA er fulgt opp 8. Internasjonalt arbeid Målsetning: 1. Gjennom internasjonal idrettspolitisk påvirkning søke løsninger som øker kompetanse- og aktivitets nivået nasjonalt som internasjonalt 2. Skape arena for felles nordisk erfaringsutveksling på alle nivå i organisasjonen 3. Jobbe for å ha med norske representanter i sentrale internasjonale verv Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Dette har vi ikke jobbet aktivt med i Har et godt samarbeid med Sverige på utdanning og elitenivå i samtlige grener 3. Vi har 3 representanter i fem internasjonale komiteer 9. Funksjonshemmede Målsetning: 1. Arbeide for økt satsing på rekruttering av barn og ungdom i lokalidretten og på all toppidrett 2. Arbeide for å iverksette informasjonstiltak, holdningsskapende arbeid og kompetanserettede tiltak samt tilrettelegge tilbud for funksjonshemmede på alle nivå. 3. NVWF skal knytte faste kontakter opp i mot ulike institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. 4. Norges Vannski- og Wakeboard Forbund skal kunne tilby kvalitetssikret og tilrettelagt aktivitet for alle grupper av funksjonshemmede utøvere som er interessert i vannskisport. Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 1. Arrangerte Funk Extravaganza på Skarnes, avholdt 5 Prøve På samlinger. Gitt treningsstøtte til eliteutøverne 2. Det er ikke arbeidet aktivt med dette i år 3. Dette er fulgt opp og vi jobber videre med det 4. Vi har tilrettelagt etter behov

15 Aktivitet i utvalg og komiteer valgt av særforbundstinget Forbundets kontrollkomite og valgkomite jobber med de sakene de er tildelt. Se også egen årberetning fra Teknisk komite. Resultater og hedersbemerkelser Se årsberetning fra idrettssjefen, wakeboard og funk. Det henvises også til resultatlister på vannski.no. Økonomisk årsberetning for særforbundet - Innledning: Norges Vannski- og Wakeboardforbund er en medlemsorganisasjon for vannski, wakeboard og barfotklubber i Norge tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har kontor i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo - Antall medlemmer ved årsskiftet: 22 idrettslag, 2 særkretser og ca 1500 enkeltmedlemmer. - Miljø: Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. - Sykefravær: Daglig leder har vært sykmeldt i 5 måneder. - Likestilling: Begge våre ansatte er menn. - Årsregnskap: Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av særforbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet viser et foreløpig overskudd på kr ,- mot fjorårets overskudd på kr Styret foreslår at hele overskuddet overføres til egenkapital. Etter disponeringen utgjør forbundets egenkapital kr ,-. - Lov: Norges Vannski- og Wakeboardforbund har en lov som er i tråd med lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven. - Fortsatt drift: Årsregnskapet skal avgis under forutsetning om fortsatt drift

16 Medlemstall for 2011 Antall medlemsklubber: 22 Antall særkretser: 2 Aktive medlemmer i de grenene særforbundet organiserer: Kvinner Menn Totalt 0-5 år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Idrettsregisteringen er ikke avsluttet på tidspunktet for trykkingen av årsberetningen. Foreløpige tall blir lagt frem på tinget. Medlemsutvikling i antall idrettslag medlem av forbundet: Antall idrettslag Oslo, 14. januar 2012 Norges Vannski- og Wakeboard Forbund Egil Furre Heidi Brenna Tom Hvaara President Visepresident Styremedlem Thorstein Granhus Tone Tevik Lilleberg André Natland (sign) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tobben Mærde (sign) Styremedlem Bjørn Gulbrandsen Varamedlem

17 TEKNISK KOMITES BERETNING På forbundstinget velges leder og sekretær i teknisk komité. De valgte medlemmene kan ta inn i komiteen de personer som komiteen har behov for. Teknisk komité i 2011 har hatt denne sammensetningen: Leder: Kristian Rambo Valgt Nestleder: Christian Fyrand Valgt Opptatte medlemmer: Heidi Brenna Arnfinn Berntsen Ronny Kvislavangen Ivar Fosse Det har vært avholdt 2 møter i komiteen siden forrige ting. Komiteen har fortsatt arbeidet fra 2010 med - Oppdatering og ajourhold av norske rekorder - Reglene for NM - Norges Cupen - Regler for rekruttkonkurranse - Oppfølging av IWWF og E&A regler - Oppdatering av funksjonærliste - Arbeidet med utdanning for båtførere, dommere og funksjonærer - Terminlister - Resultatdatabase Vi ser at det er veldig få aktive funksjonærer slik at det blir mye arbeid på noen få. Komiteen vil benytte anledningen til å takke de funksjonærene som har stilt sin fritid til rådighet for å få gjennomført stevner. Stian Lilleberg har holdt et båtførerkurs i Svorken VSK, ellers har det ikke vært noen forespørsler etter kurs. Christer Antonsen har kjørt opp til nasjonal båtfører. Vi har også en person under opplæring som kalkulator. Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har i 2011 hatt 5 internasjonale funksjonærer i klassisk som har fungert på følgende konkurranser: Kristian Rambo E&A open Championships SIAP Hans Petter Iversen Slåstad Open, RC SIAP Heidi Brenna Slåstad Open, RC SIAP E&A open Championships SIAP Funk Eurotour Ambjørnarp, Sverige Stian Lilleberg E&A Senior Ch.ships Lacanau, Frankrike Ivar Fosse Slåstad Open, RC SIAP E&A open Championships SIAP IWWF World Disabled Ch USA KLI Trophy Italia

18 Ivar Fosse og Stian Lilleberg deltok på E&A seminaret i Opio i Frankrike. Stor takk til klubber, frivillige, funksjonærer og løpere for flott innsats og resultater i Lørenskog, 6. november 2011 Kristian Rambo leder Teknisk Komité

19 IDRETTSSJEFENS BERETNING Två av det gångna årets absolut största höjdpunkter var när Tobias Hvaara, Kvelde först placerade sig på 3:e plats i hopp vid U-21 EM i Sesena, Spanien och sedan lite senare under säsongen när han vann en silvermedalj i hopp vid U-21 VM i Meuzac, Frankrike. Lika imponerande var Tobias 7:e plats i hopp vid Open EM på SIAP. Thea Granhus slutade på en fin 7:e plats i slalom vid JEM i Ukraina & Ole-Johans guldmedalj i hopp vid E&A Senior Championships är ytterligare prestationer som visar att Norge nu verkligen är etablerat som en internationell vannskination. Suzie Varming, Sandnes og Stavanger vannskiklubb, fortsätter att imponera år efter år och vann en bronsmedalj i slalom (damer 45+) vid samma mästerskap, E&A Senior Championships. Tobias Hvaara blev NM kung och vann Kongepokalen 2011 för sin fina insats under Open NM i Slåstad där han vann hopp NVWF Norges Cup bestod av 3 deltävlingar och totalsegrare i de olika klasserna blev Ole-Johan Björnoe (Open), Lasse Johnsen (Senior), Even Moss- Lundemo (U-17) & Tobias Hvaara (U-21). Ett nytt Norges rekord har slagits i hopp i herrar open klass under 2011 Tobias Hvaara 63,4m. Det har även noterats nya rekord i klasserna U-17, U-21 & senior-1. Tyvärr har det under 2011 inte avhållits ett Scandinavian Open Championship (Nordiskt Mästerskap) FYS TRÄNING & SAMLINGAR - Årets första fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 15 januari under ledning av Eirik Hole. Denna samling var en kombinerad träningsdag som inledes med stup träning på Norges Idrettshøgskola under ledning av Christian Styren - Årets andra fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 16 februari under ledning av Eirik Hole - Årets tredje fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 16 mars under ledning av Eirik Hole - Årets fjärde fys samling avhölls på Spenst i Larvik den 27 mars under ledning Nina Haugen - Årets femte fys samling avhölls på Olympiatoppen i Oslo den 20 oktober under ledning av Eirik Hole Detaljerade referat finns att tillgå på

20 TRÄNINGSLÄGER Nedan läger har avhållits maj Träningsläger Säsongsstart på SIAP i Skarnes. (både open och junior) maj Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) juni. Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) juni. Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) juli. Träningsläger på SIAP. (både open och juniorer) Organiserad landslagsträning har också bedrivits i direkt samband med de mästerskapstävlingar som våra atleter deltog på under Detaljerade rapporter för samtliga läger och träningssammankomster finns att tillgå på TÄVLINGAR NORGES CUPEN 2011 Det har avhållits 3 deltävlingar i NVWF Norges Cup Flertalet av våra toppidrottsutövare har deltagit på samtliga av deltävlingarna. Arrangörsklubbarna var Slåstad & Enebakk. NVWF Open arrangerades av NVWF på SIAP. 7. Slåstad Open 8. Enebakk Open 9. NVWF Open Slåstad Se detaljerade rapporter och resultat från alla N/C tävlingar på och på Sola Challenge, 5 juni, Karlstad, Sverige Norge är vid Sola Challenge representerat genom Thea Granhus, Anders Foss & Lars Marthinsen. Se referat och resultat på Trofeo Tomassini Recetto, juni Thea Granhus tävlar i Italien, Trofeo Tomassini, och sätter ett nytt inofficiellt Norges rekord i slalom i damer U-17 med ett resultat av 4,50/55/13,00.. Se referat/resultat på Slåstad Open på SIAP, 2 3 juli Första deltävlingen i årets Norges Cup avhålls på SIAP. Totalt deltog 36 löpare varav 16 stycken från Sverige. Bland annat satte Tobias ett nytt Norges rekord med 57,2 meter i klassen U-21. Se referat/resultat på

21 KWA Open & Varberg Open i Knäred, Sverige, 9 & 10 juli Norge deltar med 6 atleter vid KWA Open & Varberg Open i Knäred, Sverige. Susie Varming slutar på en 3:e plats i damklassen. Se referat/resultat på Recetto Overall Sergio Zanardi Trophy, Recetto Italien 8 10 juli Tobias Hvaara, Thea Granhus & Ole-Johan Björnoe tävlar i Italien, Recetto Overall Sergio Zanardi Trophy. Fantastiska prestationer med 2 nya Norges rekord, ett i hopp av Tobias med ett resultat av 59,1m och det andra av Thea i slalom med 0,5/55/12. Se referat /resultat på Enebakk Open juli Enebakk Open arrangeras av Enebakk vannskiklubb. Detta är den andra deltävlingen i årets Norges cup. NORGES MÄSTERSKAPET 2011, Slåstad, juli Norges Mästerskapet 2011, både funktionsfriska och funktionshämmade utövare, avhölls på SIAP i samtliga klasser. Under helt optimala förhållanden arrangerade Kvelde Vannskiklubb och Norges Vannski & Wakeboard Forbund i samarbete med Slåstad vannskiklubb ett otroligt vällyckat NM. Kombinationssegrare i herrar open blev Ole-Johan Björnoe & damklassens kombinations segrare blev Lise Elgesem- Vang. Tobias Hvaara vann Kongepokalen 2011 för sin fina insats där han vann hopp o pen klassen. Vidare vann Björn Gullbrandsen alla 4 guldmedaljerna i sin klass, funk (Categorie V2/3). Se detaljerad rapport och resultat från alla NM grenar och samtliga klasser på och E&A U-21 Championships, Sesena, (Madrid), Spanien, 5-7 augusti Norge tävlar med fullt lag (4 utövare) vid detta mästerskap, Thea Granhus, Richard Teigen, Tobias Hvaara & Christer Antonsen. Tobias slutar på en fenomenal 3:e plats i hopp och Christer Antonsen slutar på en 9:e plats i samma disciplin. Se referat/resultat på E&A Open Championships, SIAP Skarnes, augusti Norge tävlade med fullt lag (6 utövare) vid detta mästerskap, Lise Elgesem-Vang, Thea Granhus, Öystein Barhaughögda, Tobias Hvaara, Richard Teigen, Ole-Johan Björnoe. Fantastsisk åkning av Tobias som blir 7:a i hopp. Se referat/resultat på och på E&A Youth Waterski Championships i Dnepropetrovsk, Ukraina, augusti Norge är representerat genom Thea Granhus & Richard Teigen. Thea slutar på en fin 7:e plats i slalom i damer U-17. Se referat/resultat på

22 2011 IWWF U-21 World Waterski Championships, Meuzac, Frankrike 1-4 september Tobias Hvaara svarade för ännu en fantastisk och sensationell prestation när han under detta mästerskap erövrade en silvermedalj i herrar hopp. Tobias var ende deltagaren från Norge. Se referat/resultat på NVWF Open, SIAP Skarnes 10 september Under fantastiska förhållanden arrangerade NVWF i samarbete med Slåstad vannskiklubb den sista deltävlingen i Norges Cupen 2011 på SIAP. Se referat och resultat på och på E&A Senior European Championships, september, Lacanau, Frankrike Norge ställde upp med 7 atleter vid senior EM vilket är det största laget någonsin. Ole-Johan Bjørnoe, herrar 35+, Lars Marthinsen, herrar 35+, Susie Varming, damer 45+, Henrik Foss, herrar 45+, Cato Aall, herrar 45+, Audun Lilleberg, herrar 55+ och Lasse Johnsen, herrar 55+. Brons till Susie i slalom i klassen damer 45+ och guld till Ole-Johan i hopp i klassen 35+. Se rapport och resultat från EM på Vertice International Slalom, 25 september, Ski Clube Quinta Grande, Portugal. Norge var representerat genom Thea Granhus som placerade sig på 5:e plats i damer open med en bästa notering av 3,50/55/13,00m. Se resultat och referat på KLI Trophy, 7-9 oktober, Ravenna Italien Norge är vid KLI Trophy representerat av Thea Granhus. Thea slutar på en 3:e plats i slalom i damer U-17. Se alla resultat på ELITENÅLEN Poängräkning för Elitenålen har pågått sedan säsongen Kirsten Grönvik-Bråten & Lise Elgesem-Vang blev de två första toppatleterna som fick tilldelat sig Elitenål nummer 1 respektive Elitenål nummer 2 för sina fantastiska framgångar inom vannskisporten. Under 2008 trädde 3 nya atleter in i denna prestigefyllda grupp, Hans-Olaf Elgesem, Lasse Johnsen & Audun Lilleberg. Under 2009 utökades Elitenåls-gruppen med ytterligare två av Norges absolut främsta vannskiatleter genom tiderna, Björn Guldbrandsen & Ole-Johan Björnoe. Under 2010 & 2011 har listan naturligtvis uppdaterats men ingen har under den gångna säsongen genererat tillräckligt många poäng för att uppnå Elitenålsstatus. Noterbart är att Tobias Hvaara under 2011 samlade ihop hela 532 poäng. Se alla poäng för samtliga atleter (inklusive wakeboard / wakeskate & barfota) på Micke Michael C. Kjellander Idrettssjef NVWF November 2011

23 ÅRSBERÄTTELSE NVWF 2011 FUNK BREDDE & TOPPIDRETT BREDDE Post 3: NVWF ansökte om och erhöll Post-3 midler för att klubbarna skulle kunna avhålla specifika Prova På kvällar och Regionala samlingar för barn & unga (6-19 år) med funktionshinder. Ullensakers vannskiklubb har varit den klubb som varit mest aktiv när det gäller aktivitet för funktionshämmade utövare och har arrangerat 4 Prova På samlingar för målgruppen. Skandinaviskt samarbete: Norge fortsätter samarbetet uppemot både Sverige, Finland och Danmark för att ytterligare stärka relationerna med dessa nationer. E&A: Ivar Fosse har, precis som under föregående år varit verksam i Europa utskottet för funk-utövare (E&A Disabled council) Funk Extravaganza: Den 11 & 12 juni avhölls den andra upplagan av NVWF Funk Extravaganza på SIAP i Skarnes. Detta evenemang avhölls i rekryteringssyfte och NVWFs målsättning var att ge intresserade personer med funktionshinder en möjlighet att prova på vår sport under kontrollerade förhållanden och under säker och professionell ledning. Återigen var Mikkel Andersen kontrakterad som expert tränare. Det blev en mycket lyckad samling, se för mer info. TOPPIDRETT NORGES MÄSTERSKAPET 2011, Slåstad juli Norges Mästerskapet för funktionshämmade utövare avhölls parallellt med NM för funktionsfriska utövare på SIAP. Under helt optimala förhållanden arrangerade Kvelde Vannskiklubb och Norges Vannski & Wakeboard Forbund i samarbete med Slåstad vannskiklubb ett otroligt vällyckat NM. Årets Norges Mästerskap var ett bra och lyckat arrangemang med bra resultat. Totalt startade tre utövare under NM Se detaljerad rapport och resultat från alla NM grenar och samtliga klasser på NVWF Norges Cup Det blev arrangerat 3 deltävlingar i årets Norges Cup för funktionshämmade utövare. Totalsegrare 2011 blev Björn Guldbrandsen. Se alla resultat och referat på IWSF World Disabled Waterski Championships, West Chester, Ohio, USA augusti Norge ställer upp med 3 utövare, Björn Gullbrandsen, Glenn Poulsen och Dot Bergh. Lagkapten var Öystein Barhaughögda. Norge vann 5 medaljer, fantastiskt! 2 brons och ett silver till Björn och en silvermedalj till Dot samt brons till hoppguide Øystein. Se referat och resultat på Michael Kjellander & Björn Gulbrandsen

24 WAKEBOARDS BERETNING Det ble avholdt 4 nasjonale konkurranser i 2011: 1. Oysteins Summer Rail Challenge, Rådhusplassen 2. Surf City, Tønsberg 3. O`neill Best Trick, Arendal 4. Norgesmesterskap, Norsjø 5. Det ble også avholdt 4 Oysteins eventer: 1. Ungdomslekene på Lillehammer 2. Tre stopp i Oysteins Indoor Extreme Oysteins Summer Rail Challenge ble avholdt for fjerde gang, denne gangen på Rådhusplassen under Idrettens Dag. Det var mye aktivitet på Rådhusplassen, men Oysteins og NVWF sitt bidrag til Idrettens Dag fikk veldig mye oppmerksomhet. I strålende solskinn fikk publikum se spektakulær kjøring av norges beste wakeboardutøvere. Og nok en gang var det Jørn Simen Aabøè som viste at han er Norges beste railkjører. I 2011 har Oysteins AS avholdt 2 utendørs arrangement og 3 innendørs arrangement. Gjennom hardt arbeid fikk vi Battery med på laget og klarte på denne måten å finansiere en ny rail til parken. Denne railen flyter og gjorde det mulig å ha tilsvarende arrangement innendørs. Innendørs benytter vi også en elektrisk vinsj. Modellen for Oysteins indoorxtreme tour er slik at store deler av dagen kan også barn og publikum få lov til å prøve å stå på vannski eller wakeboard. Tanken bak dette er å rekruttere flest mulig inn i sporten og å få flest mulig svømmehaller til å kjøpe en vinsj/vaiertrekk på permanent basis som et tilbud til de besøkende. Dette kan igjen kan rekruttere flere medlemmer. Arrangementene i 2011: - Oysteins Summer Rail Jam - Ungdomslekene, Lillehammer (Video: - Oysteins Summer Rail Challenge - Idrettens dag, Oslo, Rådhusplassen (Video: - Oysteins indoorxtreme tour - 1'st stop - Risenga, Asker (Video: - Oysteins indoorxtreme tour - 2'nd stop - Pirbadet, Trondheim (Video: - Oysteins indoorxtreme tour - 3'rd stop - Nadderudhallen, Sandvika (Video: Surf City juli ble Surf City 2011 på 3. dammen i Tønsberg avholdt. I år fikk man oppleve spektakulære konkurranser som freestyle wakeboard på kabelbane, stand up paddel Board konkurranse for alle, trampoline, micro skate ramp og mye mer. Alle disse aktivitetene fikk man testet gratis med demo utstyr fra flere leverandører.

25 Alle var velkomne, store og små. Folk var her og deltok på mange av våre aktiviteter og uhøytidelige konkurranser, eller rett og slett bare nyt stemningen. Det ble gitt ut mange reisegavekort ved loddtrekning og som premie i konkurranser. Det var gratis inngang for alle og alt i alt kom det i underkant av 4000 mennesker innom i løpet av helgen. Det var et kjempe arrangement som publikum liker godt med at de kommer så tett på wakeboard-konkurransen og kan være med på forskjellige aktiviteter igjennom dagen med fest på kvelden. Vinnerene i de ulike klassene ble som følger: Open Wakeboard Herre: Odd Roar Solerød Open Wakeboard Dame: Louise Lewinschal Open Wakeskate: Lars Pettersen O`neill Best Trick ble også avholdt for fjerde året på rad, her samlet Arendal WakeboardKlubb Norges beste wakeboardere for å konkurrere om å sette det beste trikset. Det var tre ulike kategorier i år. Best Rail Trick, Best Bølge Trick og Best Kicker Trick. I motsetning til i fjor, var vi ikke like heldig med været, men vi hadde hvertfall flatt vann. Det var noen nye fjes med i konkurransen, vi var i alt 10 stk, der kjørerne dømte hverandre som tidligere. Best Bølge Trick var det Odd Roar Solerød som stakk avgårde med, med en solid Crowmobe, Han tok også best Kicker Trick med en vill Wirly 540. Og på best Rail var det nok en gang Jørn Simen Aabøe som var råest, til tross for sykdom i kroppen. Norgesmesterskapet 2011, ble avholdt på Norsjø. Også i år ble kabel og båt displinene kjørt på samme sted. Mange nye kjørere i begge disipliner i de yngre klassene, noe som er veldig bra. Men kabelfolket må følge opp båtfolket og stille i begge kategorier. Det var kabel wakeboard og wakeskate for de ulike aldersguppene og båt wakeboard og wakeskate for de ulike aldersgruppene. Konkurransen gikk over to dager, der fredagen var kvalifisering, mens lørdagen var semifinaler og finaler. Fredagen var det bra forhold på begge arenaer, men lørdagen blåste det opp, noe som førte til vanskelige forhold for wakeskate og wakeboard bak båt. Men hele arrangementet ble gjennomført med stil og det hele ble avsluttet med flott bankett og premieutdeling. Resultater: Kabel Yngre Junior Damer: 1. Nora Sukken Andersen Vilde Amundsen 67,5 3. Line Svendsrud Garås 58,5 4. Veslemøy Grilstad Prøis 55

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING Stiklestad 13.-15. juni 2014 Tinget 2014 Program Fredag 13. juni 17.30 20.30 Temamøte: - Velkommen - Presentasjon VM 2016 - Idedugnad:

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Innholdsfortegnelse 1. SESONGEN 2012 2013: HØYDEPUNKTER...3 2. ADMINISTRASJON...5 3. SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER...6 4. STYRETS ARBEID...7 5. ØKONOMI...9

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer