Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år."

Transkript

1 REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional Rules og «Disabled Additional Rules» for den aktuelle øvelse. Dispensasjon kan i spesielle tilfeller innvilges av Teknisk Komite, og må offentliggjøres umiddelbart. Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. 2 NM holdes hvert år. NM bør ikke arrangeres på samme dato som internasjonalt viktige stevner, og dersom praktisk mulig, helst på den samme dato som IWWF Region E&A har avsatt til nasjonale mesterskap på sin terminliste. Datoen for NM annonseres før sesongen begynner. Dersom forandringer i den internasjonale terminlisten tilsier det, bør NM flyttes til en annen dato, med arrangørens samtykke. Andre konkurranser kan ikke avholdes sammen med NM. 3 Konkurransen skal holdes på et sted hvor det er teknisk utrustning, beliggenhet, kapasitet og ekspertise til å gjennomføre et slikt arrangement på en tilfredstillende måte. Om nødvendig kan det forlanges at det avholdes et prøvestevne for å kontrollere at arrangørklubben er i stand til å avvikle NM på en tilfredstillende måte. Pålegg om eventuelle forbedringer kan gis med tidsfrist. Ikke overholdte pålegg kan medføre at klubben fratas mesterskapet eller at NM får status som uoffisielt. Dersom dette skjer så skal ordet uoffisielt brukes på all omtale av mesterskapet og skal stå i alt skriftlig materiale med samme type skrift og størrelse som resten av tittelen. NM skal minimum være normalhomologert. Homologeringen skal være avsluttet innen den offisielle treningen starter. Arenaen skal være klargjort for homologering før homologator ankommer. Fristen for å søke NM er 15. januar, samme år som det aktuelle NM. Søknaden skal minst inneholde: Nøyaktig stedsangivelse med beskrivelse av arena og tekniske hjelpemidler. Spesifisering av trekkbåt(er). Se 12 Adresse/telefon til ansvarshavende for konkurransen. Opplysninger om muligheter for kost og losji. Et foreløpig program. Alle rettigheter til NM, kommersielle og andre, tilhører Norges Vannski- og Wakeboardforbund. Arrangøren har rett til forhandlinger med NVWF`s styre, eller det utvalg, eller enkeltpersoner styret utpeker. Som grunnlag skal det brukes standard kontrakt godkjent av NVWF styre. Styret i NVWF tildeler NM etter anbefaling fra Teknisk Komite. Dersom ingen søker om å få arrangere NM, eller søkerne ikke er kvalifisert, vil styret i NVWF enten utpeke en arena og være behjelpelig med arrangementet eller følge denne paragrafs første ledd. 4 Det påligger Teknisk Komite å utpeke dommere, båtførere, homologator og kalkulator til NM. Ved uttak av dommere og båtførere bør det tas hensyn til at ingen klubb får majoritet av dommere i juryen.

2 Det skal nyttes båtførere som er godkjent av NVWF, hvorav minst en bør være fra en annen klubb enn den arrangerende. Overdommeren avgjør hvilke båtførere som skal benyttes i de forskjellige grener. 5 Dommere, båtførere, homologator og kalkulator utenfor arrangørklubben, skal få dekket reise, kost og losji etter de til en hver tid gjeldende regler vedtatt av NVWF. Vanlig innkvartering er på hotell, pensjonat eller privat innkvartering. 6 En utøver som ønsker å delta på Norgesmesterskapet (NM) må ha oppnådd poeng i NC-stevne, eller homologert stevne i utlandet i den grenen han/hun ønsker å delta i under NM. Noter at det her er gren og ikke klasse som gjelder. Ønsker man å delta i klassisk, åpen klasse gjelder i tillegg følgende resultatkrav*: Åpen Herrer: Slalåm: 18,25m 55 km/t Hopp: 30m** Trick: 1000p Åpen Damer: Slalåm: 49 Hopp: 20m Trick: 500p Har man klart to krav, får man delta i alle grener. Resultatet må være satt i en homologert konkurranse. Både kravet om deltagelse og resultat kan oppnåes i perioden fra et NM til det neste. Dog gjelder ikke resultat satt i Norgesmesterskapet foregående år. Hvis det er tvil om kvalifiseringskravet er oppnådd er det løperens ansvar å kunne dokumentere dette ovenfor overdommer/kalkulator på forespørsel. I tillegg til ovennevnte er tittelforsvarer i hver enkelt gren startberettiget i åpen klasse. Teknisk Komite har anledning til å avvike fra kvalifiseringskravene hvis det ikke er avholdt tilstrekkelig med kvalifiseringskonkurranser i perioden. Dette må annonseres senest 2 uker før første konkurransedag. * Det er mulig å delta i åpen klasse fra og med det året man fyller 15 år. Derfor har ingen U-14 utøvere mulighet får å være med i åpen klasse uansett hva slags resultat de har prestert. ** Resultatet skal derfor være oppnådd på en hopphøyde på 165cm eller 180cm. 7 Det er kun kvalifiserte løpere som har adgang til å starte i NM. Kvalifiseringskravene fastsettes hvert år av Teknisk Komite i Norges Vannski- og Wakeboardforbund. Enhver klubb som ikke har kvalifiserte løpere, har dog adgang til å stille med 1 deltaker, mann eller kvinne. Deltakeren må dokumentere medlemskap i respektive klubb ved idrettsregistreringen inneværende år. Utenlandske deltakere har anledning til å starte i NM så sant de har oppfylt kvalifiseringskravene. Hvis noen av disse går til finale kommer de i tillegg til antall finalister som er spesifisert i reglene. De kan heller ikke få tittelen norgesmester eller motta medaljer. Dersom en løper ikke har sitt økonomiske forhold til forbund, arrangørklubb eller vannskikrets i orden, skal denne ikke gis anledning til å starte. Det samme gjelder løpere som representerer klubb som ikke har sitt

3 økonomiske forhold til forbund eller vannskikrets i orden. Stevneleder, overdommer og NVWFs representant kan i særtilfeller i felleskap fravike dette. 8 Startkontingent skal være den samme som i norgescup stevner. 9 Premiering skal være medaljer som er bestemt av NVWF, og som skaffes gjennom NVWF. Medaljene kan kun brukes til NM, og merkes med klasse, gren, årstall og kjønn. Annen premiering er opp til arrangøren. NMs høyeste utmerkelse er Hans Majestets Kongens Pokal. Denne pokal tildeles den utøver i åpen klasse herrer og damer, som oppnår det resultat som er nærmest gjeldende europarekord, og etter statutter fastsatt av Norges Idrettsforbund. Oppnås beste resultat i en klasse hvor kongepokal ikke er satt opp vil pokalen ikke bli delt ut. Overdommer, stevneleder og den utpekte representant for NVWF avgjør om pokal skal deles ut, og hvem som skal ha den. Dette avgjøres i et lukket møte. Premiene deles ut av NVWFs president, eller i dennes fravær visepresident. Dersom ingen av disse er tilstede, vil styret i NVWF utpeke en reprensentant. Det må være minst 4 deltakere i en gren for at det skal kunne deles ut gull, sølv og bronse. Er det mindre enn 4 deltakere deles kun ut gull. Denne regelen gjelder ikke for sammenlagt. Funksjonshemmede starter i egen klasse i hver gren og har egne resultatlister i slalom, trick og hopp og kombinert. 10 NM Lagkonkurranse Aldersbestemte klasser: Utregningen gjøres fra max. 4 personer, 2 av hvert kjønn, og max 2 i hver klasse. De 4 beste overall resultat av enten herre eller dame fra hvert lag i hver gren fra kvalifiseringsrunden vil bli lagt til grunn for lagpoeng. Åpen klasse. Utregningen gjøres fra max 4 personer, 2 av hvert kjønn De 4 beste overall resultat av enten herre eller dame fra hvert lag i hver gren i åpen eller Funk fra kvalifiseringsrunden vil bli lagt til grunn for lagpoeng. (Dvs. om overallresultatene fra en gren i funk er høyere enn et av de fire beste resultatene i åpen vil dette gjelde) Total: Summen av lagkonkurranse aldersbestemte klasse og åpen klasse legges sammen. (Dvs. totalsummen av max 8 resultater (4 aldersbestemt + 4 åpen klasse)) Premiering skjer på samme måte som i den individuelle konkurransen. Det må være minimum 4 lag for å dele ut alle tre medaljene, er det færre deles det kun ut gull. Løpere kan telle i begge NM. 11 Invitasjon til NM skal sendes ut skriftlig senest 4 uker før konkurransen. Invitasjonen skal inneholde de opplysninger som er nevnt i paragraf 3. Programmet for konkurransen skal i

4 tillegg til å inneholde treningstider og starttidspunkt for de enkelte grener være som følger: Alt 1. Kun åpen klasse eller aldersbestemte klasser over en helg Lørdag: Kval slalåm, trick, hopp Søndag: Finale slalåm, trick, hopp Alt 2: Aldersbestemte og åpen klasse samme helg Fredag: Kval aldersbestemte klasser slalåm, trick, hopp Lørdag: Finale aldersbestemte slalåm, trick hopp Kval åpen klasse finale slalåm, trick, hopp Søndag: Finale åpen klasse slalåm, trick, hopp Avvik fra dette skjemaet kan kun gjøres ved skriftlig søknad fra arrangør til TK med begrunnelse, eller pga. værforhold eller andre uforutsette forhold. Påmelding skal være NVWFs kontor i hende senest 10 dager før NMs start, med kopi til arrangørklubb. Det er kun klubber, ikke enkelpersoner, som kan melde på deltagerer til NM. Påmeldingen skal være skriftlig. Kopi av giro for innbetalt startkontingent til arrangørklubb skal følge påmeldingen. Påmeldinger og innbetalinger etter denne frist, kan ved spesielle omstendigheter mottas mot et straffegebyr på kr 200,- pr. deltager som tilfaller arrangør. Løpere som ikke står på den siste oppdaterte liste over innbetalte lisenser må kunne fremvise kvittering på innbetalt beløp. Overdommer, eller personen som denne utpeker, kan forlange å se disse kvitteringer. Hvis noen av de ikke kan fremvises kan start nektes. Ved påmelding SKAL det oppgis følgende: Navn på lagleder og eventuelt reserve, løpers navn, fødselsdato med angivelse av klasse, grener og hopphøyde dersom dette er valgfritt. I tillegg skal det oppgis hvor og når kvalifiseringen har funnet sted. Løpere som starter ukvalifisert under 6 i en aldersbestemt klasse må kunne vise legitimasjon dersom de ikke har deltatt i stevner før. Startlister skal offentliggjøres på NVWF og/eller klubbens hjemmeside senest 48 timer før konkurransens start. Korrigeringer/endringer i listene må være arrangøren i hende senest 24 timer før start. 12 Tid for evnt. offisiell trening skal komme frem av invitasjonen til NM. Overdommer og arrangørklubb, kan i samarbeid sette spesielle restriksjoner på denne treningen, der omstendinghetene krever dette. 13 Lagledermøte og jurymøte skal avholdes før konkurransen starter. 14 Det bør være minst 2 av IWWF Region E&As godkjente trekkbåter (ref. Additional Rules, Appendix C) tilgjengelige på NM. Disse skal være mest mulig identiske. 15 Kombinertpoengtabellen som skal brukes i klassisk skal alltid være den siste versjonen av E&As lowerscore. I Funk skal E&As tabell benyttes. 16 Endring i disse regler vedtas av NVWF ved Teknisk Komite. 17 Endringer i disse reglene for påfølgende sesong, vedtas av Teknisk Komite innen tinget er satt

5 Revidert 6. november 2011

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Kontaktperson: Robert Hamara, mobil: 922 33 143 e-mail: robert@kampsport.no Teknisk arrangør:

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD:

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Bærum/NOR 14. februar EM innendørs,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Gyldig fra 01.09.2014-31.03.2019 www.nkk.no Norsk Kennel Klubs regler for drivende hunder tilsluttet NHKF INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER....

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer