SFI - Informasjon til søkerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFI - Informasjon til søkerne"

Transkript

1 SFI - Informasjon til søkerne 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med to andre dokumenter, Beskrivelse av SFI-ordningen og SFI Krav og retningslinjer, gi søkere nødvendig informasjon om dette nye virkemidlet og hva som vil kreves av en søker. 1.2 Bakgrunn for etablering av SFI-ordningen Det er flere viktige grunner til at Forskningsrådet har fremmet forslaget om å etablere en SFIordning: Behov for å stimulere etablert næringsliv med høye forskningsambisjoner til større innsats. Det skal gjøres mer attraktivt for bedrifter som arbeider internasjonalt, å legge FoU-virksomhet til Norge. Behov for å stimulere til økt satsing på grunnleggende næringsrettet forskning og større grad av langsiktighet både i bedrifter og innen forskningsinstitusjoner. Behov for å konsentrere innsatsen for å skape internasjonalt synlige forskningsmiljøer som er attraktive samarbeidspartnere på den internasjonale forskningsarena. Behov for å styrke samspill mellom forskningsintensive bedrifter og forskningsinstitusjoner og å stimulere til samarbeid på tvers av institusjons- og faggrenser. En ny ordning med innovasjonsrettede forskningssentra med forbilde fra bl.a. de svenske kompetansesentra, som VINNOVA (Verket for innovasjonssystem) har etablert, ble utredet våren Det ble gjennomført en grundig vurdering av hvorledes næringslivet og forskningssystemet så på konseptet, basert på møter med representanter for ledelsen i utvalgte bedrifter, organisasjoner og FoU-institusjoner i løpet av høsten 2004 og vinteren Videre ble det vurdert hvorledes SFI-konseptet kunne innordnes i Forskningsrådets virkemiddelsstruktur, og premissene for en norsk SFI-ordning ble gjennomgått og konkretisert. Dette omfattet forslag knyttet til organisering av sentrene, vertskap, lokalisering og størrelse, finansieringsperiode og avvikling, samt bedømmelseskriterier og prosess for utlysning og utvelgelse av sentre. Hovedstyret behandlet forslaget om SFI-ordningen 16. desember 2004 og sendte forslaget om etablering av SFI-ordningen til Utdannings- og forskningsdepartementet som et innspill til forskningsmeldingen. Hovedstyret vedtok å iverksette SFI-ordningen, og administrasjonen ble gitt i oppgave å utforme retningslinjene for SFI-ordningen, herunder fremdriftsplan, utlysningstekst og kriterier for utvelgelsen av sentre. 1.3 Føringer fra Regjeringen gjennom forskningsmeldingen og innstillingen til Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite om Vilje til forsknings Regjeringen fulgte opp forslaget om etablering av SFI i forskningsmeldingen Vilje til forskning. Meldingen trekker frem følgende momenter som bør vektlegges ved etablering av SFI ordningen: Sentrene skal som hovedregel ha internasjonal forankring. Viktig at også mindre, FoU-intensive bedrifter kan delta i SFI. Utlysning bør foregå samtidig med SFF (Sentre for fremragende forskning). Forskningsinstitusjonenes ressursinnsats i sentrene må tilpasses slik at deltakelsen sees i forhold til andre prioriterte oppgaver. 1

2 Deltagere i et SFI må klargjøre eierskap til resultater og håndtering av intellektuelle rettigheter. Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite om Vilje til forsknings støtter i sin innstilling forslaget om å etablere sentre for forskningsdrevet innovasjon. Komiteen mener at Regjeringens forslag om å opprette en ny ordning, Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), etter mønster fra ordningen med Sentre for fremragende forskning, kan være et viktig bidrag for å stimulere innovasjonsevnen i næringsliv og offentlig sektor. Gjennom økt satsing på langsiktig grunnleggende forskning hvor det stilles høye krav til vitenskapelig kvalitet og nærings- og samfunnsmessig relevans, vil forskningsdrevet innovasjon og nyskapning kunne bli vesentlig forbedret. Komiteen mener at slike sentre også kan lokaliseres til bedrifter med tunge forskningsmiljøer. Mange bedrifter har eksempelvis gode laboratorier som gjør det naturlig å legge senteret til bedriften. En forutsetning er sjølsagt at forskningsresultatene skal være tilgjengelige og kunne publiseres på vanlig måte. 1.4 Ordningens plass i virkemiddelstrukturen for innovasjon Et hovedargument for å etablere en SFI-ordning er at Forskningsrådet ser behov for et virkemiddel som er attraktivt for bedrifter med høye forskningsambisjoner. Dette gjelder ikke minst for at bedrifter som arbeider internasjonalt, skal kunne se Norge som en interessant base for langsiktig forskning. Figuren nedenfor viser virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. Med sine om lag 100 mill kroner pr. år utgjør SFI om lag seks prosent av Forskningsrådets samlede bevilgninger til næringsrettet forsking. De store programmene i Forskningsrådet med et samlet budsjett på 700 mill kroner pr. år representerer strategiske satsinger på utvalgte tema. Brukerstyrt forskning i Forskningsrådet hadde i 2004 et budsjett på 450 mill kroner pr. år. Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) inngår her og har støtte til innovasjon i bedrifter som et Mål og målgruppe Virkemidler Vekst SMB Brukerstyrt forskning SkatteFUNN FoU Kommersiali - Lokomotiver sering Fokuserte programmer SFI Forny Næringsrett et - kompetanse Internasjonale midler (Rammeprogram, Eureka) Kompetanse Samarbeid og nettverk Systemtiltak. Fig 1 Forskningsrådets innovasjonsrettede virkemidler og deres forhold til ulike målgrupper SkatteFUNN-ordningen hadde i 2004 et omfang på 1,800 mill kroner pr. år og er en rettighetsbasert ordning med bred deltagelse for små og mellomstore bedrifter (SMB). Totalt deltar 5400 bedrifter i SkatteFUNN. 2

3 2. Hovedinnholdet i SFI-ordningen 2.1 Mål og overordnede kriterier Målet for SFI-ordningen kan oppsummeres i følgende punkter. SFI skal: Stimulere bedrifter til innovasjon gjennom økt satsing på langsiktig forskning, og gjøre det attraktivt for bedrifter som arbeider internasjonalt, å etablere FoUvirksomhet i Norge. Skape aktivt samarbeid mellom innovativt næringsliv og fremstående forskningsmiljøer. Fremme utvikling av næringsrettede forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten og som inngår i sterke internasjonale nettverk Stimulere til forskerutdanning på områder som er viktig for næringslivet og til forskningsbasert kunnskaps- og teknologioverføring. SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon som Forskningsrådet har. Satsingen er spesielt rettet mot den forskningsintensive delen av norsk næringsliv. SFI-ordningen gir næringslivet mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlasting i satsingen på forskning. For forskningsmiljøene åpner SFI mulighet for en langsiktig kompetanseoppbygging gjennom forskning på et høyt vitenskapelig nivå i nært samspill med bedrifter. Å stimulere til forskerutdanning på områder som er viktig for næringslivet, er ett av målene for SFI. Evaluering av lignende kompetansesentra i andre land har vist at utvikling av høyt kvalifiserte medarbeider med innsikt i næringslivets problemstillinger er ett av de viktigste bidragene fra sentrene. Innenfor de næringsrettede forskningsområder er det lav kvinneandel. Forskningsrådet ser det derfor som særlig viktig at SFIene bidrar til å styrke rekruttering av kvinner. SFI har to overordnede kriterier: Potensial for innovasjon og verdiskaping Vitenskapelig kvalitet Disse kriteriene danner grunnlaget for utvelgelse av sentrene. 2.2 Andre hovedtrekk ved ordningen Vertsinstitusjonene for sentrene kan være universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forskningstunge bedrifter som har forutsetninger for å realisere SFI-konseptet. SFI-sentrene skal ha en varighet på åtte år, men forlengelse utover fem år er avhengig av et positivt resultat av en evaluering som blir gjennomført etter fire år. Brukerpartnere kan være bedrifter (betegnet som bedriftspartnere) og offentlige foretak. Det forventes at bedriftspartnerne bidrar med minst 25 prosent av senterets budsjett. Der spesielle forhold tilsier det kan Forskningsrådet redusere kravet til finansielt bidrag fra bedriftspartnerne. Andre forskningsinstitusjoner kan også være partnere og betegnes som andre samarbeidspartnere. Denne utlysningen har en total budsjettramme på om lag 100 mill kroner/år og veiledende ramme for Forskningsrådets finansiering av det enkelte senter er 8-12 mill kroner/år. Dette innebærer at inkludert bidrag fra partnere og vertsinstitusjon vil sentrene ha et årlig budsjett på mill kroner. 3

4 Forskningen ved senteret, også den som finansieres av brukerpartnere, skal være langsiktig forskning som forventes å gi grunnlag for innovasjon og verdiskaping. Forskningsresultater fra senteret skal være åpne. Dette forhindrer ikke at det skal være mulig å beskytte kommersielt utnyttbare resultater for eksempel gjennom patentering før publisering. Programkode behøver ikke offentliggjøres. 3. Utforming og innhold i søknader Søknaden må være i form av en elektronisk søknad (esøknad) og utformes i henhold til søknadstypen annen institusjonsstøtte. Det henvises til det som er angitt under søknadsinformasjon i søknadsportalen esøknad når det gjelder innholdet i søknaden. Søknaden og alle vedlegg skal være på engelsk. Søknaden er bare tilgjengelig for personer som undertegner en taushetserklæring. Om søker mener at deler av søknaden må behandles spesielt fortrolig, vil det være anledning til å legge restriksjoner på hvem som kan lese deler av vedleggene eller brev fra partnere. Informasjon om utfylling av søknadsskjema og krav til søknaden utover det som finnes beskrevet i hjelpetekstene i esøknad, finnes i vedlegg 2 i dette dokumentet. 3.1 Prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 15 sider og skal inneholde følgende punkter : 1. Status nasjonalt og internasjonalt, state-of-the-art, for de relevante teknologier/forskningstemaer for senteret. 2. Forskningsoppgaver: Beskriv og avgrens problemstillingene som skal inngå. Trekk frem hva som er de mest sentrale forskningsoppgavene og forskningsmessige ambisjoner og begrunn hvorfor de er viktige for fremtidig innovasjon og verdiskaping. Hvor mange dr.grader er planlagt, og innenfor hvilke deltema? 3. Forskningsmetode: Beskriv hvilke metoder og teorier som tenkes brukt, og redegjør for hvordan de vil være egnet for å bringe frem relevant kunnskap for faget og fremtidig verdiskaping. Beskriv også planer for publisering i vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning, konferanser og evt. planer for patentering. 4. Organisering: Beskriv og begrunn samarbeidskonstellasjonen i senteret. Hvilken rolle har hver av samarbeidspartnerne i gjennomføringen og hvilken kunnskap/kompetanse bidrar de med? Beskriv styringen av prosjektet, og spesielt hvordan medvirkning fra partnere ivaretas. Beskriv hvordan kunnskap fra senterets forskning vil overføres til de enkelte partnerne slik at den kan utløse innovasjon og verdiskaping. Desentraliserte løsninger er mulig, men der det velges en slik modell, stilles krav om at det redegjøres for samspillet i senteret og planer for utveksling av forskere mellom vertsinstitusjon og partnere. 5. Internasjonalt samarbeid Beskriv planer for internasjonalt samarbeid i senteret. Beskriv internasjonalt forskningssamarbeid som senteret inngår i eller er en del av. Hva vil det internasjonale samarbeidet tilføre senteret? Redegjør for hvordan senteret vil fremstå som en attraktiv partner for internasjonale forskningsmiljøer. 6. Fremdriftsplan med milepæler Planen skal tidfeste og beskrive hovedaktiviteter og milepæler inkludert prosjektleveranser ved de angitte milepælene. 7. Budsjett Fullstendig budsjett for senteret skal gis. Se også punktene 8 og 9. 4

5 8. Kostnader fordelt på de enkelte partnere Det skal gis en oversikt som viser hvordan prosjektkostnadene fordeler seg på hver av de utførende partnerne. Vis i tabellform, for hver utførende partner, prosjektkostnadene fordelt på personal- og indirekte kostnader, utstyr, andre kostnader, og totalt. (Summen av alle kostnadene skal stemme med totalkostnaden for FoU-prosjektet, ref. søknadsskjemaet pkt. 7 Kostnadsplan) Egeninnsats fra næringslivet skal inngå i prosjektets kostnader. 9. Bidrag fordelt på de enkelte partnere Det skal gis en oversikt som viser hvilke partnere som bidrar til finansieringen av senteret. Vis i tabellform den enkelte partners bidrag. Siste rad i tabellen skal vise det beløp som er søkt fra Forskningsrådet, slik at totalbeløpet stemmer med totalsummen for prosjektet (ref. søknadsskjemaet pkt. 8 Finansieringsplan). 10. Betydning for næringslivet: a) På hvilken måte vil kunnskapen fra senteret ha betydning for fremtidig innovasjon og verdiskaping for hver av de deltakende bedriftene? b) Beskriv hvilket potensial for innovasjon og økt verdiskaping resultatene fra prosjektet kan ha for andre deler av norsk næringsliv. Redegjør for hvilke resultater forskningsmiljøet har oppnådd tidligere med betydning for innovasjon og verdiskaping. 11. Miljøkonsekvenser: Redegjør for om forskningen eller utnyttelse av resultatene fra senteret vil ha miljøkonsekvenser av betydning (positive eller negative). 12. Likestilling: Angi måltall for kvinneandelen av stipendiater og redegjør for tiltak for å styrke rekruttering av kvinner. 3.2 Intensjonserklæring fra partnere Det må vedlegges en intensjonserklæring, et "Letter of Intent" (1-2 sider), fra hver av partnerne, både brukerpartnere og andre samarbeidspartnere med følgende innhold: Partneren må bekrefte sin intensjon om å delta som partner i senteret. Partneren må begrunne sin interesse i å delta i senteret. På hvilken måte vil senterets aktiviteter gagne partneren og skape av muligheter som ikke vil være der uten senteret? Hvilket potensial for innovasjon og verdiskaping ser (bruker- og forsknings-) partneren i de forventede resultatene fra senteret og hvordan vil forskningsresultatene kunne anvendes? Partneren må oppsummere sitt bidrag til senteret i form av finansiering, fasiliteter, kompetanse og egeninnsats over senterets levetid. Partneren må redegjøre for sitt eget langsiktige forskningsfokus, innenfor og utenfor senteret (strategisk forankring). 3.3 Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen Vertsinstitusjonens øverste ledelse må komme med en intensjonserklæring om at den vil påta seg forpliktelser vertskapet innebærer, og redegjøre for hvordan senteret inngår i vertsinstitusjonens faglige strategi. 4. Fremdriftsplan for iverksetting av SFI-ordningen Det er satt opp følgende tentative fremdriftsplan for iverksetting av SFI : 8. juni 2005: SFI-ordningen utlyses 1. desember 2005: Søknadsfrist Vår 2006 Utarbeiding av beslutningsgrunnlag og vedtak om utvelgelse av sentre blant søkere Høst 2006: Kontraktsforhandlinger med vertsinstitusjoner Høst 2006/vinter 2007: Oppstart av sentrene 5

6 5. Vurderingskriterier 5.1 Vurderingskriterier for søknaden Søknadene vil bli bedømt ut fra to overordnede kriterier: Vitenskapelig kvalitet Potensial for innovasjon og verdiskaping Vurdering vil bli gitt i form av en verbal beskrivelse, og med karakter basert på en skala med 1 som laveste karakter og 7 som høyeste. For vitenskapelig kvalitet er gitt følgende beskrivelse av hvert av tallene: 1: Dårlig 2: Svak 3: Mindre god 4: God 5: Meget god 6: Fremragende 7: Eksepsjonelt god 5.2 Vitenskapelig kvalitet Hver søknad bedømmes av minst tre fageksperter. Vurderingen vil bli basert på følgende kriterier: (vedlegg 1: Kriterier for bedømmelse av søknader, gir nærmere beskrivelse) Vitenskapelig kvalitet Prosjektledelse Forskningsmiljø Gjennomførbarhet Internasjonalt samarbeid Formidling Miljø, etikk og likestilling Ekspertene bedømmer søknadene ut fra hvert av disse kriteriene og gir dessuten en samlet vurdering. Dette skal være i form av en verbal evaluering og en karakter. 5.3 Potensial for innovasjon og verdiskaping Hver søknad bedømmes av eksperter med næringslivskompetanse. Vurderingskriteriene er (vedlegg 1: Kriterier for bedømmelse av søknader, gir en nærmere beskrivelse av kriteriene): Næringsmessig relevans Samfunnsøkonomisk nytteverdi Addisjonalitet Gjennomførbarhet Generell prosjektkvalitet Nasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid Miljø, etikk og likestilling Ekspertene bedømmer søknadene ut fra hvert av disse kriteriene og gir dessuten en samlet vurdering av potensial for innovasjon og verdiskaping 6

7 6. Prosess for søknadsvurdering E. Hovedstyreutvalg D. Divisjonsstyreutvalg C. Næringspaneler B. Panel Vitenskapelig kvalitet A. Fageksperter Vurdering av vitenskapelig kvalitet Fig 1 Prosessen for søknadsvurdering Prosedyren for utvelgelsen kan skisseres som vist i figuren ovenfor. I det følgende er hvert trinn kommentert. A Vitenskapelig kvalitet vurderes av fageksperter Vitenskapelig kvalitet for den enkelte søknad bedømmes av tre utenlandske fageksperter med vitenskapelig kompetanse innenfor det faglige tema som søknaden dekker. Det vil bli lagt vekt på å finne fageksperter som kombinerer et høyt faglig nivå med erfaring fra forskning i eller i samarbeid med næringsliv. B Panel for å bedømme vitenskapelig kvalitet Et internasjonalt, vitenskapelig panel med bred faglig kompetanse foretar deretter en samlet vurdering av søknadene og fagekspertuttalelsene og gir en endelig karakter for hver søknad. Det vitenskapelige panel får seg forelagt ekspertvurderingene, men setter den endelige karakteren på selvstendig grunnlag. Søknader som får endelig vurdering av vitenskapelig kvalitet som er meget god eller bedre, går videre til vurdering av potensial for innovasjon og verdiskaping. Søknader med dårligere endelig karakter går ikke videre til neste trinn i søknadsvurderingen. C Næringspaneler for å bedømme potensial for innovasjon og verdiskaping Søknadene som har kommet videre etter vurdering i det vitenskapelige panelet, inndeles i grupper etter tematisk område og bedømmes av ekspertpaneler med relevant kompetanse innenfor hver gruppe. D. Divisjonsstyreutvalget innovasjon gir samlet vurdering av søknadene Det nedsettes et divisjonsstyreutvalg, utgått fra styret for Divisjon for innovasjon og supplert med: Personer med relevant kompetanse som er medlemmer i styret for Divisjon for store satsinger Lederne for hvert næringspanel Utvalgte medlemmer av det vitenskapelige panelet og Andre ressurspersoner oppnevnt av styret for Divisjon for innovasjon. Utvalget rangerer de søknadene som er kommet videre til denne fase av søknadsprosessen. Det baserer sin saksbehandling på: a) Potensial for innovasjon og verdiskaping, slik det fremkommer fra næringspanelenes vurderinger og søknaden, som er hovedkriteriet b) Samlet næringsmessig profil for sentrene 7

8 c) Vitenskapelig kvalitet: Vitenskapelig panels vurdering supplert med fagekspertenes vurdering d) Relevans i forhold til utlysningen herunder forholdet til vertsinstitusjonens forskningsstrategi Basert på denne vurderingen av søknadene, utformer styreutvalget en innstilling om hvilke søknader som anbefales innvilget. E Et hovedstyreutvalg tar beslutning om hvilke sentre som skal få bevilgning Den endelige beslutningen og bevilgningen av midler til sentrene foretas av et utvalg som utgår fra Hovedstyret for Norges forskningsråd supplert med eksterne personer som Hovedstyret oppnevner. Hovedstyreutvalget baserer sin beslutning på divisjonsstyreutvalgets innstilling og rangering, samt det underlagsmaterialet som divisjonsstyreutvalget fikk seg forelagt. 7. Innsending av søknadsskisse Søkere anmodes om å levere inn en skisse på 1-2 sider til Forskningsrådet innen 15. oktober Det er ønskelig at skissen inneholder navn på senteret, vertsinstitusjon, en skisse til prosjektbeskrivelse og arbeidsform, leder for senteret og potensielle brukerpartnere. Skissen er ikke bindende for innholdet i den endelige søknaden og vil ikke påvirke vurderingen av søknaden. Forskningsrådet ber om skissen for bedre å kunne tilrettelegge søknadsvurderingsprosessen og for å kunne danne seg et bilde av søknadsporteføljen. Det vil ikke bli gitt tilbakemelding til søkerne på bakgrunn av denne skissen, men søkerne kan ta kontakt med Forskningsrådet for å få veiledning vedrørende tolkning av retningslinjer for SFI-ordningen med basis i en slik skisse. Hvis det foreligger åpenbare misforståelser, som fremgår av skisse, vil vi gjøre søker oppmerksom på dette Forskningsrådet vil ikke publisere skissene utover å gi informasjon om navn på senter og vertsinstitusjon. Søkere er invitert til å komme med forslag på inntil fem internasjonale fageksperter Vi ønsker at søkere kommer med dette allerede sammen med skissen 15.oktober. Forskningsrådet er opptatt av å komme tidlig i gang med å finne frem til habile fageksperter med vitenskapelig kompetanse innenfor det faglige tema som søknaden dekker. Fagekspertene bør kombinere et høyt faglig nivå med erfaring fra forskning i eller i samarbeid med næringsliv. 8

9 Vedlegg 1: Kriterier for vurdering av søknader Denne informasjon ligger også på Forskingsrådets hjemmesider under søknadsinformasjon /vurderingskriterier Vurderingskriterum Beskrivelse Vitenskapelig kvalitet Vitenskapelig kvalitet i forskningen er et sentralt og avgjørende kriterium i søknadsvurdering og vil bli tillagt stor vekt. Følgende faktorer vil bli vurdert: 1. Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap 2. Om målformuleringene er konkrete og etterprøvbare 3. Om problemstillinger og hypoteser er klare 4. Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder og analyser 5. Dokumentert kunnskap om forskningsfronten Der det er relevant vil faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming vurderes. Prosjektledelse Forskningsmiljø Det vurderes i hvilken grad prosjektleder har nødvendig kunnskap og erfaring innenfor forskningsfeltet, og generelle kvalifikasjoner til å lede og organisere prosjektet. For store og sammensatte prosjekter vil prosjektteamet bli vurdert. Spesielt vurderes veilederkompetansen ved doktorgradsutdanning. Det vurderes om forskningsmiljøet har nødvendig kompetanse, ressurser og/eller infrastruktur, og om det har tilstrekkelig kontaktflate nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med stipendkandidater vurderes det om det er et godt læringsmiljø, og om forholdene er lagt til rette slik at kandidatene fullfører. Gjennomførbarhet Internasjonalt samarbeid Det vurderes om prosjektet er realistisk og gjennomførbart ut fra faglig vurdering, ut fra organisatorisk vurdering, innenfor angitt budsjett og innenfor det planlagte tidsrom. Det vurderes i hvor stor grad prosjektet vil bidra til internasjonalisering av norsk forskning og/eller næringsliv på området, og på hvilken måte dette planlegges. Videre vurderes det hvorvidt valget av internasjonale samarbeidspartnere vil bidra til å heve prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. 9

10 Nasjonalt samarbeid Det vurderes i hvilken grad prosjektet vil bidra til å utnytte og utvikle den nasjonale forskningskompetansen og/eller bygge nettverk på området. Videre vurderes det hvorvidt valget av nasjonale samarbeidspartnere vil bidra til å heve prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. Formidling Planer for formidling (vitenskapelig og populærvitenskapelig) og brukerkontakt vurderes, herunder målgrupper og formidlingsformer. Strategisk betydning Det vurderes hvordan prosjektet er forankret i søkerinstitusjonens/- bedriftens strategiske mål og planer, og/eller i aktuelle fagevalueringer og fagplaner og/eller kompetansefelt. Disse kan være institusjonelle eller nasjonale. Næringsmessig relevans Addisjonalitet Miljø, etikk, likestilling Relevans i forhold til utlysning Generell prosjektkvalitet Det vurderes hvor stor betydning den kompetanse/kunnskap/nettverk og lignende som bygges opp i prosjektet, forventes å ha for verdiskaping i norsk næringsliv. Det vurderes i hvilken grad støtte fra Forskningsrådet vil utløse innsats, handlinger, resultater og effekter som antas å ikke ville bli oppnådd uten støtten. Følgende kriterier skal integreres i den forskningen Forskningsrådet finansierer: 1 miljøperspektiver, 2. etiske aspekter og 3. likestilling og kjønnsperspektiv. Alle prosjekter vurderes opp mot de føringer som er gitt i utlysningen til aktiviteten/programmet det søkes om midler fra. Generell prosjektkvalitet er et uttrykk for hvor godt prosjektet tilfredsstiller krav som bør stilles til ethvert prosjekt uansett prosjektinnhold og type. Både prosjektinnhold og aktører omfattes, og følgende vurderes: om idé og målsetting er klart formulert, overordnet prosjektidé, prosjektmålenes etterprøvbarhet, prosjektplan (med milepæler og resultatbeskrivelse), strategisk forankring, aktørenes gjennomføringsevne, evne til å utnytte resultatene videre. Kompetansebygging Det må vurderes om prosjektet vil bidra til den langsiktige kompetanseoppbyggingen på de områder som forventes å være av betydning for institusjonen. Samfunnsøkonomisk nytteverdi Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover det bedriftsøkonomiske gevinstpotensialet til de deltagende bedriftene. Det er de bedriftseksterne effektene som her vurderes, for eksempel kompetanseoppbygging, nettverksutvikling, miljøforbedringer, bedret samfunnsmesseig infrastruktur, samfunnsnyttig produkt/tjeneste. (Effektene for deltagerbedriftene vurderes under Bedriftsøkonomisk verdi) 10

11 Vedlegg 2: Veiledning til utfylling av esøknadsskjema Alle søknader til Forskningsrådet, også SFI-søknader, skal sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem, esøknad. For å komme til et nytt søknadsskjema må man gå via en utlysning. esøknadsskjemaet åpnes ved å klikke på Opprett ny søknad (eventuelt på Åpne eksisterende søknad dersom det allerede er opprettet en søknad) på utlysningssiden på Søknadstypen som brukes for SFI kalles Annen institusjonsstøtte. Denne søknadstypen er nokså generell, og noen av hjelpetekstene i søknadsskjemaet trenger derfor presiseringer. Dette vedlegget er ment som en utdyping og klargjøring av de søknadselementene som ikke er tilstrekkelig godt beskrevet i søknadsskjemaet hjelpetekster (se Guidelines i søknadsskjemaet). De hjelpetekster som ikke er nevnt nedenfor, er gyldige som de står i søknadsskjemaet. Overskriftene nedenfor viser til hvilket bilde i søknadsskjemaet som forklaringene knytter seg til. Placement Other relevant programmes/activities er ikke relevant for SFI og skal ikke fylles ut. Project timetable På grunn av begrensninger i esøknadssystemet er det ikke mulig å legg inn aktiviteter og milepæler som er planlagt gjennomført senere enn Kun de mest sentrale aktivitetene og milepælene bør legges inn i søknadsskjemaet med vekt på den første 5-årsperioden. En mer utfyllende plan forventes inkludert i prosjektbeskrivelsen (se mal tidligere i dette dokumentet). Budget På grunn av begrensninger i esøknadssystemet er det ikke mulig å legge inn budsjett-tall for år senere enn Tall for senere år bes slått sammen med 2013-tallene. Fullstendig budsjett skal være en del av prosjektbeskrivelsen. Merk at prosjektets kostnadsplan ( cost plan ) skal gi totalkostnadene for hele senterets virksomhet ikke bare de kostnadene som søkes dekket av Forskningsrådet. esøknadsskjemaet gir mulighet for å angi hvilke stipend (doktorgrad- og postdoktor-) som planlegges som del av prosjektet det søkes om. Utfylling av dette punktet i søknadsskjemaet er ikke nødvendig for SFI. Oversikt over (antall) planlagte doktorgradsstudent- og postdoktorårsverk bør taes med i prosjektbeskrivelsens kapittel 2. Active partners Her listes aktive partnere i senteret. Partnerens rolle skal antydes: 11

12 Executive betyr at partneren skal utføre forskningsoppgaver i senteret, men uten å bidra med finansiering av senteret utover forskningsinnsatsen. Financing betyr at partneren bidrar til finansiering av senteret uten å utføre forskningsoppgaver Exec.+fin. betyr at partneren bidrar med utføring av forskningsoppgaver så vel som finansiering av senteret Alle partnere skal utstede en intensjonserklæring som skal vedlegges søknaden, se omtale tidligere i dette dokumentet. Attachments Søknaden skal ha følgende vedlegg: Prosjektbeskrivelse vedlegges under punktet Project description Intensjonserklæringer fra partnere og vertsinstitusjonens øverste ledelse vedlegges under punktet Other items CV (maks. 3 sider pr. CV på engelsk) for vitenskapelig nøkkelpersonell vedlegges under punktet Other items. Det anbefales benyttet følgende mal for CV: Name: Born: Nationality: Present position: Degrees: Experience with emphasis on work related to innovation and business sector: Present research activities and fields of interests Membership in academic and professional committees: Present doctoral students supervised (Names and subject for thesis): Selected academic and professional publications Peer-reviewed journals - International conference proceedings - Other professional publications Forslag på inntil 5 internasjonale fageksperter vedlegges under punktet Other items 12

Informasjon til søkerne

Informasjon til søkerne Informasjon til søkerne 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter, Beskrivelse av SFI-ordningen og SFI Krav og retningslinjer, gi søkere nødvendig informasjon om dette

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd Juni 2013 Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 1 Innledning SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005, 14 SFI ble valgt ut i

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd 7. juni 2005 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Beskrivelse av SFI-ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd 21.10.2009 Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med to andre dokumenter, Sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

SFF III - Informasjon til søkere

SFF III - Informasjon til søkere SFF III - Informasjon til søkere 1. Innledning Dette dokumentet skal sammen med Utlysningen og dokumentet: Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer (Norges forskningsråd 28.02.11) gi utfyllende

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME Samfunn) FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Dagens FME-ordning skal bidra til kompetanseutvikling og innovasjon gjennom satsing på langsiktig

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Informasjon til inviterte søkere mai 2006

Informasjon til inviterte søkere mai 2006 SFF andre søknadsrunde. Lukket utlysning 30.05.06 Informasjon til inviterte søkere mai 2006 Dette dokumentet er i alle hovedtrekk identisk med den informasjon som ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider

Detaljer

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd 1. Erfaringer med rapportering Fremdriftsrapporter

Detaljer

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1. Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.2011 Senior rådgiver Jørn Lindstad BA-Nettverket: Nettverk for bedre

Detaljer

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Hva kjennetegner et SFI Forskningsmiljøer i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter og offentlige

Detaljer

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 31.05.05 Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 1. Bakgrunn Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter: Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer 1 og den opprinnelige

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt innovasjonsprosjekt? Innhold: Innovasjonsprosjekt; en søknadstype

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for SFI-III. 13. januar 2015 Liv Jorunn Jenssen

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for SFI-III. 13. januar 2015 Liv Jorunn Jenssen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for SFI-III 13. januar 2015 Liv Jorunn Jenssen Hovedpunkter Arbeid fram mot etablering og oppstart av de nye sentrene Rutiner og

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad

Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad Kjennskap til hvordan søknadene vurderes, kan gjøre søkerne mer oppmerksomme på hva som er viktig å få frem

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Liv Jorunn Jenssen og Dag Kavlie Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER Endelig utkast datert 22.04.05 SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

FME - Beskrivelse av ordningen

FME - Beskrivelse av ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) FME - Beskrivelse av ordningen FME-ordningen skal utvikle kompetanse og innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning på utvalgte områder innen miljøvennlig

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015.

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015. Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015. 1. Innledning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en stor og viktig satsing innenfor energiforskning.

Detaljer

Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd)

Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd) Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd) Søknadstyper 1.1 Regional kvalifiseringsstøtte Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Behandlingsprosedyre for søknader som ikke defineres å være storskalasøknader

Behandlingsprosedyre for søknader som ikke defineres å være storskalasøknader Vedlegg 2: Behandlingsprosedyre Nedenfor er beskrevet prosedyren for søknadsbehandlingen som foretas i 2010. Alle søknader evalueres i en trinnvis prosess som omfatter en faglig evaluering av eksterne

Detaljer

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA BIA presentasjon EdTech cluster Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA Agenda Norges forskningsråd Hvilke typer prosjekt Forskingsrådet støtter BIA programmet Utlysningen 2015 - tallunderlag

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 08.06.2005 SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland 3 søknadstyper i Forskningsrådet: Innovasjons prosjekter i næringslivet Bedriftene søker (max 50 % i

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT)

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) http://www.forskningsradet.no/no/utlysning/kreft/1253969386162?visaktive=false Page 1 of 2 1. Om programmet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) Frist Utlysning Løpende

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Mai 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Mai 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Mai 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Brukerstyrt Innovasjonsarena

Brukerstyrt Innovasjonsarena Brukerstyrt Innovasjonsarena Bred arena: En mulighet for læring mellom bransjer og fag. Øystein Strandli Oslo 22.11.2005 Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA): Erstatter 5 av dagens tematiske og bransjeorienterte

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Tips til utforming

Detaljer

Vurderingskriterier i FRIPRO

Vurderingskriterier i FRIPRO Vurderingskriterier i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriteriene som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend i FRIPRO,

Detaljer

Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole

Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole Ved å returnere dette skjema i utfylt stand, bekrefter jeg følgende forhold: Jeg er ikke kjent med forhold som gjør meg

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Formålet med dokumentet

Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 RFF Vestlandet Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 Generelt om hovedprosjekter De tre nye søknadstypene i Forskningsrådet Evaluering av hovedprosjekter RFF Vestlandet

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon Vurderingskriterier Kapasitetsløft FORREGION Ekspertpanelet vurderer: - Strategisk forankring - Næringsmessig relevans - Nasjonal kompetansebygging - Gjennomføringsevne - ddisjonalitet - Relevans i forhold

Detaljer

Oslo 24/4-2016 Oppdatering september 2015

Oslo 24/4-2016 Oppdatering september 2015 Oslo 24/4-2016 Dette dokumentet beskriver elementer som skal nedfelles i Norges forskningsråds kontakter med de nye SFF sentrene i 2017. Innholdet i dette dokumentet erstatter "Krav og retningslinjer for

Detaljer

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til SHP Målsettinger for satsingen Rammer og viktige føringer i denne utlysningen

Detaljer

Veiledning for bruk av vurderingskriterier for Regionale bedriftsprosjekt og Regionale offentlige prosjekter

Veiledning for bruk av vurderingskriterier for Regionale bedriftsprosjekt og Regionale offentlige prosjekter Veiledning for bruk av vurderingskriterier for Regionale bedriftsprosjekt og Regionale offentlige prosjekter Fagekspertene skal vurdere hver søknad ut fra 8 kriterier som spesifisert nedenfor. 1. Innovasjonsgrad

Detaljer

FORNY2020 verifiseringsmidler - veiledning for bruk av vurderingskriterier

FORNY2020 verifiseringsmidler - veiledning for bruk av vurderingskriterier FORNY2020 verifiseringsmidler - veiledning for bruk av vurderingskriterier Hver søknad skal vurderes ut fra 8 kriterier som er spesifisert nedenfor. Den enkelte ekspert foretar sin vurdering av hvert kriterium

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Hvordan finne og lese utlysningen? Hvem er målgruppen? Målgruppen for utlysningen er offentlige

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

SFF-forum 5. september 2005

SFF-forum 5. september 2005 SFF-forum 5. september 2005 Divisjon for vitenskap - Ansvarsområde Viktigste brukergruppe: FoU-sektoren Hovedansvar: Grunnforskning og FoU-infrastruktur, herunder samfunnsvitenskapelige institutter, Sentra

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer

SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING KRAV OG RETNINGSLINJER 1

SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Norges forskningsråd 28. februar 2011 SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING KRAV OG RETNINGSLINJER 1 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for nye SFI - 1. februar 2011 Liv Jorunn Jenssen

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for nye SFI - 1. februar 2011 Liv Jorunn Jenssen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for nye SFI - 1. februar 2011 Liv Jorunn Jenssen Hovedpunkter Arbeid fram mot etablering og oppstart av de nye sentrene Rutiner

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012

SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012 SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012 Dette dokumentet er i alle hovedtrekk identisk med den informasjon som ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider ved utlysningen av prekvalifiseringsrunden

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Finansieringskilder - utstyrsutvikling

Finansieringskilder - utstyrsutvikling Finansieringskilder - utstyrsutvikling KDV- seminar 12. okt. 2010 VEKST I BEDRIFTER flere bedrifter skal vokse gjennom økt innovasjonsevne og takt, og oppnå internasjonal konkurranseevne Stein Ivar Strøm

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Vurderingskriterier med forankringstekster pr

Vurderingskriterier med forankringstekster pr Addisjonalitet IPN (A) Administrativ ledelse og drift av infrastruktur INFRA (7) Brukermedvirkning KPN (A) Dokumentkvalitet IPN (A) Faglig ledelse av infrastruktur INFRA (7) Faglige og teknologiske løsninger

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap (FME Samfunn)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap (FME Samfunn) Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap (FME Samfunn) 1. Innledning Dette dokumentet skal, sammen med tre andre dokumenter, FME-samfunn

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer 1 Formålet med dokumentet 1.1. Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen Forskningssentre

Detaljer

Vurderingskriterier med forankringstekster pr

Vurderingskriterier med forankringstekster pr Addisjonalitet IPN (A) Administrativ ledelse av infrastruktur INFRA (7) Brukermedvirkning KPN (A) Dokumentkvalitet IPN (A) Formidling og kommunikasjon FP (A) Forskningens innovasjonsrelevans IPN (7) Forskningens

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Programplan for Kunnskapsgrunnlag for nærings- og innovasjonspolitikken.

Programplan for Kunnskapsgrunnlag for nærings- og innovasjonspolitikken. 1 Programplan for Kunnskapsgrunnlag for nærings- og innovasjonspolitikken. 2 0. Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Kunnskapsmessige utfordringer... 4 3. Mål... 5 4. Sentrale FOU-temaer... 5 4.1. INNOVASJONSPOLITIKK

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO O Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO Forskningspolitiske rammer Økt krav til ekstern finansiering Mer tverrfaglighet, krav til relevans Forskningen skal gi samfunnet

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer