Årsplan for barnehageåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for barnehageåret 2014-2015"

Transkript

1 1

2 2 Årsplan for barnehageåret I denne årsplanen vil vi vise planane og tankane våre for dette nye barnehageåret. Det er så mange ting vi ønskjer å gjere og så mange idear ein har. Her skal vi prøve å lage ein nokså realistisk oversikt for det vi skal jobbe med i år! Vi ønskjer ikkje å låse oss heilt fast, for barns medverking er viktig. Og skal våre små få vere medverkande og med bestemmande er det viktig å kunne vere impulsiv i lag med barna. Ønske vårt er å sjå kvart enkelt barn som unikt og jobbe for å få ein barnehage som speglar namnet vårt. Unike barn i ein unik barnehage. Der ingen er like nett som snøkrystallen i naturen, unik, skjør og fin. Vi skal vere liten og trygg for små barn, vi skal vere eit så lite miljø at foreldre føler dei kjenner oss og er trygge på å gå frå sine barn hos oss. I årsplanen vil ein finne faste aktivitetar og dagar som er viktige i løpet av året og med små tips for kvar årstid. Det er viktig at ein les og sett seg inn i årsplanen for barnehageåret og at ein les treårsplanen til småbarnehagen. Snøkrystallen småbarnehage starta i 2009 som ordinær privat barnehage. Vi ser at vi er på veg til å finne vår plass i barnehagekvardagen. Vi kjenner kva som fungera med småbarn. Vi veit litt om kva som er flott å gjere i lag med barn i aldersgruppa 0-3 år. Vi ser kva vi er gode på, og vi prøver til ei kvar tid å forbetre det vi ikkje er så gode på. Nordfjordeid 30. september 2014 Mari Henden Nilsen, pedagogisk leiar/ eigar og Karina Kjørstad, styrar/eigar. Vi har som mål at vi skal sjå ditt vesle barn som heilt spesielt. Vi lovar å ta vare på barnet ditt så godt vi kan, fordi vi veit at det er det kjæraste du har! Vi skal gje det opplevingar og sette gode spor i livet til barnet. Slik alle dei små set spor i dei vaksne sine liv. Barna set spor i barnehagen, og på korleis barnehagen skal bli. Visjonen vår: Vi er små og unike, som set og finn spor på vår veg.

3 3 Kontakt informasjon: Snøkrystallen småbarnehage Holane 12, 6770 Nordfjordeid Tlf E-post: Barnehagen har side under nettsamfunnet Facebook. Opningstider Måndag-fredag Vi vil ha hovudvekta av personalet frå Det betyr at ein opnar berre tidlig om behovet er der, same gjeld ved stenging. Stengt Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår og onsdag før skjærtorsdag. Fellesferie for Snøkrystallen, veke 30, 31 og 32 i Dette vart bestemt på barnehagemøte for foreldra den 12.september 2012 Planleggingsdagar: 14. august og 07. oktober januar mai Desse 5 dagane er sett av til kompetanse og kvalitetsheving for personalet. Personalet har kurs og planleggingsarbeid desse dagane. Barnehagen er stengt. Siste dag i barnehageåret er 14. august Barnehageplassar Samansetning av barnegruppa vert gjort om våren, ved opptak til nytt barnehageår i kommunen. Ved oppstart av dette barnehageåret har vi til saman 11 barn fordelt på 10 plassar i alderen 0-2,5 år. Barnehagen har full barnegruppe for barnehageåret Forsikring Kvart barn er forsikra 24 timar i døgnet så lenge barnet har plass i Snøkrystallen småbarnehage. Avtalen er gjennom Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Samarbeidsutval Samarbeidsutvalet sine oppgåver er å vere rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal arbeide for eit godt barnehagemiljø for barn, foreldre og personale. Ein skal arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal fastsetje årsplanen i barnehagen. Representant i samarbeidsutvalet dette barnehageåret: Alexander Andersen, Linda Hjelle og Karina Kjørstad. Mari H. Nilsen stiller som sekretær. Samarbeidsutvalet har møte kvart år. Foreldrerådsrepresentant Alexander Andersen vart valt til foreldrerepresentant for barnehageåret Det vert kalla inn til foreldrerådsmøte viss det dukkar opp saker som skal takast opp. Alle foreldra er medlem av foreldrerådet. Oppgåver for foreldrerådet er: Fremme felles interesser. vere med å skape eit godt barnehagemiljø. Styrke samarbeid mellom barnehage og foreldregruppa. Vi sender ut ein brukarundersøking i løpet av barnehageåret slik at vi kan få evaluert arbeidet vi gjer i barnehagen i samarbeid med foreldra.

4 4 Personalet Alle som jobbar i barnehagen har teieplikt, ein har likevel opplysningsplikt ovanfor barnevernet når ein har mistanke om at barnet er utsatt for omsorgssvikt eller mishandling. Personalet går vakter. Barnehagen kan kome til å ta imot skuleelevar og praksisplassar utover året. Eigar/styrar: Karina Kjørstad Pedagogisk leiar: Cathrine Sølvberg Pedagogisk leiar: Mari Henden Nilsen Assistent: Linda Hjelle Assistent: Line Kathrine Dalsbø Vikarar: Jannicke Kupen, Siv Randi Førde, Silje Bakke, Janne Yri, Else Bjørlo. Praktisk informasjon om Snøkrystallen På heimesida vår finn du informasjon om : Opningstide og stenging Parkering Klede Informasjonsfoldar Idear til matpakke Idear til bursdagsmat Bilde frå kvardagen Årsplan Treårsplan Plan for samlivsbrudd Vedtekter for Snøkrystallen Lov om barnehage Referat frå barnehagemøtet Link til Facebook sida vår Linkar til andre nyttige sider. Og mykje anna!

5 5 Språk som set spor! Språk kan vere så mange ting det kan vere babyspråk, babling, skriftspråk, teiknspråk, munnleg språk, kropp språk, også kultur vert spegla i språk. Vi har ulike språk og dialekter som nynorsk, bokmål, engelsk, svensk, tyrkisk og mange andre. Språk er en viktig del av oss. Og i år er språk tema i Snøkrystallen. Det blir et spennande og kjekt tema som vi håpar skal vise igjen i kvardagen vår. Med vår aldersgruppe som består av flest 1 og 2 åringar, er kroppsspråk og bevegelsar viktig. Rutinar og gjentaking er og viktige ting i barnehagen vår og det gjeld også med språk. Barn erobrar verda gjennom språk. Typisk for små barns interesse er gjentaking, men med variasjon over temaet. Vi ser at dei minste må få bruke kroppen og sansane kombinert med språk og leik. Det er og viktig at barna har trygge stabile vaksne som er med dei når dei utforskar for å lære og oppdage nye ting. Vi har valt å deler barnehageåret opp i fire årstider. Dei 7 fagområda i rammeplanen flettar vi inn i årstidene som går sin gang i barnehagen. Med fire årstider som kvar har nokre månadar, får vi litt tid. Tid, er viktig med 1 og 2 åringar. Vi treng tid til å høyre ting mange gangar, smake, leike, lage, synge og seie ting. Derfor vil vi ha fire bøker/forteljingar som vi skal jobbe med i år. I tillegg vil vi ha fire songar som vi blir å øve ekstra mykje på til dei ulike årstidene. Men i tillegg kjem alle andre bøker, historier, leikar, songar og rim og regler. Det er fire songar og fire bøker som får meir teamarbeid rundt seg og som vi tek med oss gjennom året. Ungane får sjølvsagt lese og synge andre ting. Desse fire er bøkene vi har valt, er bøker som dekker ulike sjangrar og som barna blir glad i og engasjerte i. Vi har valt å nytte eit eventyr, ei nynorsk bok, ein klassikar frå 1970 talet og ei nyare bok frå I rammeplanen sitt temahefte om språk og språkstimulering står det at; «rike erfaringar med forteljing, høgtlesing, song og regler kjem språkutviklinga til gode» Meir om rammeplanen finn du i treårsplanen vår og på heimesida vår. Til dei minste er ofte det enkle det beste, korte songar, enkle aktivitetar, element som fenger merksemda som ein ting, ein lyd, bilde eller noko å kjenne på. Også brukar vi det mange gongar, men gjerne med ulike måtar å vise det på og med ulike media. Til to og treåringane kan vi bruke litt meir tid og la barna delta enda meir aktivt med å spørje og komme med idear og innspel i aktivitetane vi legg opp til.

6 6 Dette trur vi kan bli ein kjekk måte å bli kjent med historier og la språket setje spor hos barna. Vi har delt inn året slik: Haust: Eventyret om «Bukkene bruse», og songen om «Bukkene Bruse». Vi jobba litt med eventyret i fjor, og mange av barna elskar å høyre eventyret. Vinter: Boka: «Bø og Bæ og vinden» og sangen «Snømann, snømann» Våren: Boka om den lille larven aldrimett og sangen «Blomster små». Både den orginale bildeboka og denne fingerdukke boka. Sommar: Boka «Nilsen og krokkodille-mamma» og songen «Krokodill». Dette er ei nyare bok for dei minste om en liten gut og ei leikande mamma. Bittelitt skummel og morosam. Vi har eit tema som kan la barn og vaksne i Snøkrystallen blomstre, med akkurat det dei er gode på. La seg inspirere, gripe augeblinken og vere kreative! Eit av fokusområda, i kvalitetsheving arbeidet vi har i lag med dei andre barnehagane, var samlinga. Dei tankane vi laga rundt samlinga i Snøkrystallen, var ein arbeidsmåte som falt i smak både hos små og store. Vi gleder oss til arbeidet vidare ut over hausten, med spor med sansane, årstidene og våre små venner, alt som gjer oss til Snøkrystallen.

7 7 Barnehageåret. Haust, vinter, vår og sommar. Årstida som påverkar oss, og set spor. Tema: Språk som set spor!

8 8 Hausten - September, Oktober og November. Temabok: «Bukkene Bruse». Temasang: «Bukkene Bruse». Hausten i barnehagen byr på mange element som skaper variasjon. Kvart år er det typisk for barnehagen med er tilvenning om hausten. Vi får nye venner, og det er nye både barn og vaksne som skal bli kjende med kvarandre. Og nye venner gir variasjon i leik, songar, idear og utvikling. Ingenting er som før sommaren. Været skiftar fortare, vi kan ha sommar og kalde haustdagar på ei veke, og det gjev variasjon i uteleiken og sanseinntrykk. I år skal eventyret om Bukkane Bruse prege hausten vår. Vi blir til fortelje eventyret munnleg, vi blir å lese og leike det. I tillegg skal vi øve på songen om Bukkane Bruse. Vi planlegg nokre kjekke formingsprosjekt inne med temaet om Bukkane bruse. Konkretar i forma av figurar eller bilde er fint å nytte når vi fortel eventyret. Vi blir å nytte slike, når vi fortel eventyret. Telle til tre vert ein viktig ting å lære med dette temaet. Naturen er ein del av eventyret så samling og leik i og med naturen vert naturleg no på hausten. Nokre turar i skogen for å finne elva og brua er obligatorisk når ein jobbar med Bukkane brus!. Ein liten studie av geiter er nok og på sin plass. Kva får vi av geita, kva lyd har den og kanskje vert det tid til eit geitebesøk.

9 9 Om hausten: Vi ser på haustteikn, og spora som hausten set på det rundt oss ute. Vi plukkar plommene på treet vårt. Vi snakkar om klede, kva vi må ha på i forhold til været. Vi målar og lagar haustbilde, som vi dekorerer med inne. Vi lærar oss songar om hausten og bli kjent med bøker og regler om hausten. dei eldste får gå på små turar i skogen og på biblioteket. Mot slutten av hausten lagar vi hemmelege ting, som ingen får sjå før dei sitt på julekvelden og opnar gåver får sine små! Viktige datoar i haustmånadane: AUGUST tilvenning, John Lidvar har bursdag. SEPTEMBER Vi lagar pizza og Kjøttbollar. Barnehagemøte for foreldra 30. september. OKTOBER- Vi lagar laks og pasta. Planleggingsdagar 6. og 7. oktober. Barnehagen er stengt. Arian og Jonas har bursdag. NOVEMBER- Vi lagar tomatsuppe og bakar til desember. No planlegg vi og hemmelege ting til jul.

10 10 Vinter - Desember, januar og februar. Temabok: «Bø og bæ i vinden». Temasang: «Snømann, snømann bom fallera». Det beste med vinteren må være alle sanseopplevingane i vår barnehage. Vi startar i desember med ein spennande og heilt forandra barnehage. I vår barnehage markerer vi advent, så kan familiane feire jul heime. Vi kosar oss i heile desember med adventsaktivitetar, ulike tradisjonar vi har laga oss, og ein lilla barnehage med mange sanseopplevingar både ute og inne. Vinteren gir oss mange sanseopplevingar frå snø, is og kulde som både kan smakast, sjåast og kjennast i heile kroppen. Barna opplever mørke morgonar og det blir mørkt før ein går heim. Ute sett naturen nye og andre spor med denne årstida. Det vert meir innetid med små barn, som gjev seg utslag i meir songstunder. I vintermåndane blir boka om «Bæ og Bø i vinden» viktig. Den handlar om ein sparketur på butikken der dei handlar grønsaker til middag. På tur heim mistar dei ei kål som trillar gjennom snøen og vert til ein kjempe snøball. Er vi heldig får vi litt snø i vinter slik at vi kan prøve både sparken og lage litt land art ute i snøen med boka som ide. Mat må vi lage slik bæ og bæ gjer i boka, så grønsaksuppe er nok ein aktivitet i vinter. Vi skal og lære oss ein song om ein Snømann. Det er ei enkel song med bevegelsar til. Du finn den i songhefte vårt på heimesida. Er det snø får vi lage litt formingsaktivitetar ute til snømann songen! Vi må studere kva som skjer når snøen smeltar slik snømannen gjer. Kjenne og smake på snø må vi nok og.

11 11 HUSK: Viktig å ha varmt tøy i barnehagen. Både til å vere ute i og ekstra varmt tøy til å sove i ute. Små nok vottar og store nok sko. Husk å ta ut skosolen og måle, barnefoten veks fort og treng 12 mm såle fram om stortåa! Husk å merke nye klede før ein kjem etter juleferien Barnehagen har solkrem, men det kan vere godt med solbriller. Lyset blir skarpt når vi har sol og snø ute! Vinter i barnehagen: Songar, historier, bøker om vinteren og jul. Snø og is byggeprosjekt. Sparketurar. Former ute og inne. Sola som kjem tilbake etter nyttår. Advents gudsteneste ein dag i desember. Felles gudsteneste for alle barnehagane i kommunen. Solfest. Ake, turne, skli i snø! Treet vårt blir pynta med lys og adventspynt, og får jobben som adventstre i desember! Viktige dagar i vintermånadane: DESEMBER desember ser sist dag før jul. Vi lagar til nissefest og har adventstund kvar dag. JANUAR- 2. januar er planleggingsdag. Theo har bursdag. Vi feirer at sola er tilbake i midten av januar. Vi lagar Ostesmørbrød og Solbollar. FEBRUAR Sinan har bursdag. Vi lagar grønsaksuppe og grove vaffler.

12 12 Vår! - Mars, april og mai. Temabok: «Lille larven aldrimett». Temasang: «Blomster små». Det beste med våren må vere lyse ettermiddagar og lette sko. Vi jaktar på vårspor som dukkar opp over alt, både ute og inne. Med våren får vi meir utetid og det vert mange små og lengre turar no på våren. På desse turane ser vi på at naturen vaknar til liv, vi ser blomane som veks opp av marka, livet hos dyra. Vi prøver med dette å lære oss litt om naturen rundt oss. Temaboka denne perioden er ein klassikar. Den finn ein i mange ulike variantar og vi blir nok kjent med boka på ulike måtar. Det gjer at barna likar å høyre historia fleire gangar. Songen no på våren er ein namnesong, der ein puttar inn namnet til barnet vi syng om. Du finn den i songheftet vårt på heimesia vår. Vi håpar å få til eit flott formingsprosjekt til temaet om larven og songen. Kva vi skal lage er ikkje heilt bestemt, så ein får vente i spenning. I boka om larven, blir vi kjent med naturen der ein larve vert til ein sommarfugl. Vidare blir ein kjent med frukt og mat, så fruktsalat må nok stå på menyen denne våren. Tradisjon i barnehagen er å måle sommarfuglar som skal pynte ute på sommarfesten, så det er nok ein fin aktivitet til temaboka denne våren. Dei eldste i år, får fleire turar i skog og mark og til biblioteket. Elles nyttar vi tida til å leike og lage land art ute. Om våren startar sesongen for å ete mat ute, både matpakke og mat vi lagar og tar med på tur. Våren er spennande med skiftande vær og skiftande temperatur. Og kva er vel betre den første dagen i barnehagen med lette springesko og lette dressar? Det er noko av høgdepunkta med våren. Når ein endeleg kan bytte ut vintersko og støvlar med lette småsko.

13 13 HUSK: Det er viktig å ha både varmt tøy, men og litt lettare klede utover våren. Når sola kjem for fult i barnehagen vår, blir det fort varmt i solveggen! Vi kjøper inn solkrem, men skyggehue/ solbriller kan vere godt å ha. Husk å ta ut solen i skoa å sjekke at der 12 mm fram for tåa på solen, når barnet står på foten. Om våren prøver vi å få til: Påskelunsj for barna i barnehagen. Vi lagar påskepynt og pyntar til påske. Vi pyntar treet vårt med fine påske egg! Vi lærer 17. mai songar og vårsongar. Vi ser på vårteikn. Vi ryddar og gjer klart for våren ute. Plukkar rusk og rakar og kostar. Hoppar i søyler. Ser på snø og is som smeltar. Det blir spennande å sjå kva som skjer med treet vårt no om våren. Viktige dagar i vårmånadane: MARS : Thea har bursdag. Vi lagar Fiskeburger og har Påskelunsj rett før påske, for barna. APRIL: Marius og Kevin har bursdag. Vi lagar fruktsalat. Barnehagen har stengt 1. april. MAI: Sebastian har bursdag. 1. mai er barnehagen stengt. 14.mai er kristi himmelfartsdag. 15. mai er barnehagen stengt, det er planleggingsdag. 25. mai er 2. pinsedag.

14 14 Sommar- Juni, juli og august Temabok: «Nilsen og Krokkodillemamman». Temasong: «Nyss så møtte eg en krokkodill!» Det best med sommaren må vere at vi har tid. Vi har meir tid til å kose oss, vær og temperatur gjev oss meir tid ute, vi kan gå meir på tur og nyte dei siste månadane i lag, før ferie eller overgang til større barnehage. Eller frå å vere minst til størst i barnehagen vår. Vi ser på sommaren som set sitt spor på landskapet rundt oss. Temaboka denne perioden er «Nilsen og krokkodillemamman». Det er ei enkel bok, som er bittelitt spennande. I tillegg skal vi øve på songen «krokkodill» om ein krokodille som køyrer bil. Planen er å bli godt kjent med både songen med bevegelsar og boka. Det er ei fin bok for høgtlesing både ute og inne. Vi håpar å få til nokre fine formingsprosjekt også til denne boka og songen. I barnehagen jobbar vi med å skape, vi skaper minner frå tida ein har vore i barnehagen. Vi lagar spor til å ta med seg når ein sluttar, eller spor frå året som har gått. Vi lagar spor for å vise alle spora vi har laga og sett, opplevd og lært i løp av barnehageåret som har gått. Og alle spor som vi har samla, i alle tenkelige former. Ja, dei vil vi vise til mamma, pappa og familien vår på sommarfesten. Så utover våren og sommaren jobbar vi mot det, å lage ein kjempefin sporutstilling som ramme for ein familiesommaravslutningsfest

15 15 HUSK: Barnehagen har solkrem. Husk å ta med solhatt og solbriller på varme dagar. Om sommaren prøver vi å få til: Sentrumsdag med henting ved hærmuseet. Tur til Hennebygda. Tur til vårsetra og utsikten. Sommarfest med stor sporutstilling ute og inne i heile barnehagen. Småturar i nærområdet. Vi får vaske leikane! Vi syng sommarsongar og andre songar. Dei som skal slutte, prøver vi å få til å besøke den nye barnehagen. Vi plukkar blomstrar, lærer namn. Viktige datoar i sommarmånadane: JUNI: Har Synne bursdag. Vi reiser på tur til Hennebygda. Sommarfest for familien. JULI: Martine har bursdag. Ferie frå veke: 30, 31 og 32. AUGUST : Vi startar på igjen etter ferie. Nytt barnehageår startar den17. august. Vi avsluttar med å ønskje alle ein fin sommarferie, med mange fine spor. Vi takkar for året som har gått. Vi gleder oss til nytt år med nye og gamle venner i Snøkrystallen.

Årsplan for barnehageåret 2015-2016

Årsplan for barnehageåret 2015-2016 2 Årsplan for barnehageåret 2015-2016 I denne årsplanen vil vi vise planane og tankane våre for det nye barnehageåret. Med eit nytt blankt år framfor oss, er det mange idear og ønskjer. I årsplanen vår

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

1 Snøkrystallen småbarnehage

1 Snøkrystallen småbarnehage 1 Snøkrystallen småbarnehage 2 Snøkrystallen småbarnehage Årsplan for barnehageåret I denne årsplanen vil vi vise planane og tankane våre for dette nye barnehageåret. Det er så mange ting vi ønskjer å

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Årsplan for barnehageåret

Årsplan for barnehageåret Årsplan for barnehageåret 2012-2013 Vi vil få presentere årsplanen for Snøkrystallen småbarnehage for barnehageåret 2012-2013. I denne årsplanen vil vi vise planane og visjonane våre for dette nye barnehageåret.

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Barnehageåret 2012-2013

Barnehageåret 2012-2013 Barnehageåret 2012-2013 Til deg, som har vore her i lag med oss i år. Til deg som vil lese om kva vi har funne på og opplevd. Veldig kort oppsummert fine, våte, triste, kjekke, lærerike, rolige, tøysete

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei også litt tilvenning. Derfor har me fokusert på sosialisering

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Da er det klart for siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane verte mykje aktivitet i barnehagen.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA Juni 2016

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA Juni 2016 MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA Juni 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 22 30-31 mai 1.-3 Juni 23 6.-10 Juni Granitt friluftsuke med tursekk Skifer prosjekt Skifer friluftsuke med Tursekk Granitt prosjekt

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro?

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro? Månedsbrev for mai kom mai du skjønne milde.ja det hadde vært godt om mai kom med finvær og varme. I april har vi hatt mye vær, det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær som de sier. Når man i løpet

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015!

Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015! HÅ KOMMUNE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2014 *************************************************************************** Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015! Kvar månad sender

Detaljer

november 2015 ***************************************************************** Tema november: Kreativ leik - musikkglede

november 2015 ***************************************************************** Tema november: Kreativ leik - musikkglede BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE november 2015 ***************************************************************** Tema november: Kreativ leik - musikkglede Månadens bok (tekst, språk, kommunikasjon: Karsten

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Da er det klart for siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane vert me mykje ute, vi skal ha HiSF besøk,

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57 67 35 00 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57 67 35 00 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57 67 35 00 E-post: karin.uglum@sisof.no No er det klart for siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane vert me mykje ute, dagane vert fylt

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014.

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. ARBEIDSMÅTER: Sosial kompetanse: «Sosial kompetanse viser seg, uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. For å oppnå sosial kompetanse kreves

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Hei og velkommen til Maurtuå Barnehage! Maurtuå Barnehage opna hausten 1992 som ein privat andelsbarnehage. I august 2010 blei me kommunal. Me har eit stabilt personale

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

HÅ KOMMUNE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE

HÅ KOMMUNE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE HÅ KOMMUNE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE november 2014 ***************************************************************** Tema november: Kroppen vår hovudet og sansane Månadens bok (tekst, språk, kommunikasjon:

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Månedsbrev Bikuben oktober 2016

Månedsbrev Bikuben oktober 2016 Månedsbrev Bikuben oktober 2016 SEPTEMBER MÅNED: Barnegruppa på Bikuben er no kome godt i gang, dei nye barna har funne seg godt til rette, me ser mykje glede, latter og smil. Barna viser tillit og trygghet

Detaljer

Månedsbrev Bikuben september 2016

Månedsbrev Bikuben september 2016 Månedsbrev Bikuben september 2016 Velkomen til eit nytt barnehageår på Bikuben. Spesielt velkomen til dei nye barna frå Knøttene; Emrik, Jonas, Elisabeth, Malvin, Gabriel Ragnar og Vanessa, og til Natanael

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsplan for TUSSEBO 2015

Årsplan for TUSSEBO 2015 Årsplan for TUSSEBO 2015 I Høyjord barnehage har vi valgt å ha fokus på to hovedområder fra rammeplanen i år. Det ene er «Kommunikasjon, Språk og tekst» og det andre er «Natur, miljø og teknikk». Vi på

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015.

Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015. Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015. Hva har vi gjort i oktober/november. Disse månedene har vi kost oss masse ute i naturen på tur og i barnehagen. Vi har fulgt med på naturens utvikling

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer