Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN likeverd. respekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt"

Transkript

1 Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt

2 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Dette gjenspeiles i vår pedagogiske plattform der LIKEVERD OG RESPEKT er et hovedfokus. Dette betyr at hver enkelt er en del av et fellesskap uavhengig av evner, sosial og etnisk bakgrunn og at likhet og likeverd gjennomsyrer vår skolehverdag. Ordensreglementet sier også at vi alle har en plikt for å utvikle et godt skolemiljø for alle. Med dette som bakgrunn er det utviklet en handlingsplan mot mobbing som gjelder i alle deler av skolesamfunnet. Den har fokus både på direkte mobbing og den digitale mobbingen. Planen har en tosidig funksjon den skal både virke forebyggende/holdningsskapende og være et redskap med prosedyrer for å stoppe mobbing dersom dette skulle oppstå. Det handler om å ta vare på og bry seg om hverandre ved at en alltid sier fra dersom man oppdager at noen blir plaget eller mobbet. Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Avdekking 1.1 Årlig undersøkelser for å avdekke omfanget av mobbing ved skolen 1.2 Vakt og tilsynsordninger 1.3 Kommunikasjon lærer elev foreldre 1.4 Ved mistanke om mobbing 2. Problemløsing 2.1 Skolens prosedyre når mobbing er meldt eller avdekket 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak elevarbeid 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak organisasjonsarbeid/læring 3. Forebygging 3.1 Relasjon lærer elev 3.2 Relasjon lærer klasse/gruppe

3 3.3 Relasjon elev elev 3.4 Relasjon lærer foresatte 3.5 Skolestart 3.6 Klasse/gruppestart 3.7 Overganger mellom skoleslag 4. Kontinuitet 4.1 Ansvarskjede 4.2 Faste tiltak i et årshjul 4.3 Registreringsskjema brudd på 9A Årlig gjennomgang og revisjon av planen Skolens arbeid mot mobbing Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjonene nedenfor er i hovedsak hentet fra utdanningsdirektoratets folder: Elevenes skolemiljø Kapittel 9a i opplæringsloven, utgitt mai Disse definisjonene er tatt med i handlingsplanen for å sikre en lik oppfattelse av sentrale begrep i forhold til mobbe problematikk for alle i skolesamfunnet på Røyken videregående skole. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. Med krenkende atferd mener vi krenkende språkbruk og atferd. Dette beskrives som mobbing, diskriminering, rasisme, vold og utestenging. I tillegg nevner vi seksuell trakassering. I henhold til Buskerud fylkeskommunes ordensreglement aksepteres ikke dette verken fysisk, verbalt eller digitalt. Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer (Likestillingsloven) Individuell rett: Eleven har en individuell rett til et godt psykososialt miljø, og det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om noe er krenkende atferd eller ikke. Skolens arbeid mot mobbing beskrives i skolens handlingsplan. Handlingsplan mot mobbing 2

4 Planen bygger på fem prinsipper: Avdekking av mobbing Problemløsning av mobbesaker Forebygging Kontinuitet i arbeidet Ivareta taushetsplikten 1. Avdekking av mobbing Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket Ansvar: Alle i skolesamfunnet har ansvar for å avdekke mobbing. Å formidle det videre etter prosedyrer i denne handlingsplanen. 1.1 Årlige undersøkelser for å avdekke omfanget av mobbing ved skolen 1. Skolemiljøutvalget lager en undersøkelse via sitt eget fag på It s Learning. Dette er en ikkeanonym undersøkelse hvor for eksempel spørsmål som Blir du mobbet?, Mobber du? blir stilt konkret. Undersøkelsen foregår en ganger i løpet av skoleåret. Skolemiljøutvalget vil gi god informasjon i forkant av undersøkelsen. Spesielt i forhold til viktigheten av at alle svarer reelt på spørsmålene. Alle innkomne data blir behandlet konfidensielt. Hvis det i undersøkelsen blir avdekket mobbing vil disse sakene bli behandlet som beskrevet i denne handlingsplanen. I tillegg til Skolemiljøutvalgets undersøkelse vil Elevundersøkelsen gjennomføres og følges opp i tråd med handlingsplanen der det avdekkes mobbing. 2. Ansvar i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av den årlige undersøkelsen: Skolens ledelse har i samarbeid med skolemiljøutvalget ansvaret for tilrettelegging for at alle lærere får sine elever til å svare på undersøkelsene både fra skolemiljøutvalget og Elevundersøkelsen. Skolens ledelse har i samarbeid med skolemiljøutvalget ansvar for å veilede lærerne i forbindelse med mobbing og undersøkelsenes hensikter. Skolens ledelse og skolemiljøutvalget har ansvar for å følge opp resultatene fra undersøkelsene i forhold til spørsmålene om mobbing. 1.2 Vakt og tilsynsordninger 1. Alle ansatte og elever har en plikt og et ansvar som vakt for både seg selv og andre. Ytterligere konkretisering: Skolens ansatte, representanter fra skolemiljøutvalget og elevrådet har et overordnet ansvar for å forebygge og avdekke mobbing. Ved avdekking av en mulig mobbe sak skal skolens ledelse og skolemiljøutvalget varsles i tråd med handlingsplanen. Ansvar: Alle ansatte og elever. 2. Hele skolen er mobbefrisone. Ytterligere konkretisering: På Røyken videregående skole er det ikke lov til å mobbe. All aktivitet i forbindelse med skolehverdagen skal være fri for mobbing. Dette gjelder både på vei til og fra skolen og i skoletiden. Ansvar: Alle ansatte og elever. Handlingsplan mot mobbing 3

5 1.3 Kommunikasjon lærer elev foresatte Sjekkpunkt: Den enkelte elevs arbeidsmiljø som utgangspunkt for å avdekke evt. mobbing: 1. Mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte. Ytterligere konkretisering: Lærer tar opp mobbing som tema og informerer om handlingsplanen mot mobbing ved introduksjonssamtalen. Lærere skal stille elever og foresatte konkrete spørsmål om mobbing. For eksempel Blir du mobbet? Blir din datter/sønn mobbet?. Lærer vil da få større innsikt både fra eleven og dens foresatte. Ansvarlig: Kontaktlærer har ansvaret. 2. Mobbing tas opp i faste elevsamtaler Ytterligere konkretisering: Lærer skal stille eleven konkretet spørsmål om mobbing. Blir du mobbet? Mobber du?. Eleven blir konfrontert med sine egne problemer på en annen måte enn Har du det bra på skolen? Ansvarlig: Kontaktlærer har ansvaret. 3. Mobbing er tema på foreldremøter Ytterligere konkretisering: Lærer skal ta opp mobbing som tema på foreldremøter. Foresatte skal være klar over skolens nulltoleranse angående mobbing. Foresatte skal få informasjon om skolens handlingsplan mot mobbing. Ansvarlig: Kontaktlærer har ansvaret sammen med skolens ledelse for å informere om dette på foreldremøter. 1.4 Ved mistanke om mobbing Prosedyre når mistanke om mobbing er tilstede: Ved enhver mistanke om mobbing skal undervisningsleder og kontaktlærer umiddelbart informeres om dette. Observer situasjonen, og hent ut eventuelle bevis for at mobbingen foregår. 1. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon Ytterligere konkretisering: Hente bevis på at mobbingen foregår. For eksempel lagre skjermbilder fra sosiale nettsteder, falske profiler osv. Observasjon av situasjoner som oppstår i og utenfor klasserommet. Bruke resultater fra undersøkelser og samtaler. Ved observasjon bruk "Registreringsskjema brudd på 9A-3" Skjema ligger under 4.3 i denne handlingsplanen. Ut fra informasjonen fattes det enkeltvedtak i samarbeid med ass. rektor eller rektor. Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Vedtaket er juridisk bindende og kan påklages. Ansvarlig: Undervisningsleder, lærer og skolemiljøutvalget 2. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt mobbeoffer Ytterligere konkretisering: Avtale tid for samtale med antatt mobbeoffer. Kun en voksenperson fra skolen som har kjennskap til eleven snakker med han/henne. Viktig at eleven har en god relasjon til voksenpersonen. La personen få snakke uten press. Informer om hva som skjer videre i prosessen jf. handlingsplanen mot mobbing. Ansvarlig: Hvilken voksenperson vurderes i hver enkelt sak. Viktig: trygg og god relasjon mellom antatt mobbeoffer og voksenperson Handlingsplan mot mobbing 4

6 2. Problemløsing Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen Skolens fellesstrategi skal sikre at lærere eller foresatte som tar opp en mobbesak vet at den blir seriøst behandlet etter retningslinjer man er blitt enige om Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket 1. Undersøkelser for å sikre faktainformasjon om mobbesituasjonen. Konkretisering: Å finne ut av hvem som blir mobbet, og hvem som mobber. Å finne bevis for at mobbingen forekommer og for hvem som er mobbeoffer og utøver(e). Enkeltvedtak fattes i samarbeid med ass. Rektor eller rektor. Ansvarlig: Undervisningsleder i samarbeid med klassens lærere og evt. andre hjelpeinstanser som for eksempel rådgivere og PPOT. 2. Første samtale med mobbeoffer. Konkretisering: mobbeoffer tas ut av klassen for avtalt samtale. Lærer må være informert i forkant. Forklare offeret at skolemiljøutvalget og skolens ledelse vet om mobbingen. La mobbeofferet få snakke ut uten press. Gi informasjon om hva som skjer videre, og at mobbing ikke er akseptert ved skolen og at det blir satt i verk tiltak for å få mobbingen til å opphøre. Viktig at mobbeofferet får støtte og at det avtales oppfølgingssamtale. Ansvarlig: Voksen person ved skolen som har tillitt og autoritet 3. Første samtale med plager(e). Konkretisering: Mobber(e) tas ut av klassen for samtale. Lærer må være informert i forkant. Konfronter mobber med at man vet om mobbingen, og at ledelsen er informert. Gjør dette bestemt men ikke uvennlig. Forklar at mobbing ikke er akseptabelt (viktig at man aksepterer personen, men ikke handlingen). Inviter mobber til samarbeid og forpliktelse for å få slutt på mobbingen. Informer om hva som skjer videre, avslutt deretter samtalen. Hvis det er flere mobbere er det viktig at samtalene blir gjennomført slik at mobberne ikke får snakket med hverandre. Når man har snakket med alle mobberne hver for seg, avholdes en samtale med alle mobberne tilstede. I denne samtalen tar man en gjennomgang av hva som har kommet fram. Viktig at dette møtet har fokus på hva som skal gjøres for å få slutt på mobbingen, og hver enkelt må forplikte seg i forhold til sitt ansvar for å få slutt på mobbingen. Ansvarlig: Samme person som har snakket med mobbeofferet i saken. 4. Oppfølgingssamtaler med mobbeoffer Konkretisering: Et møte en gang i uken for å finne ut hvordan det går og om mobbingen har sluttet. Viktig at mobbeofferet forstår at dette vil bli fulgt opp helt til mobbingen opphører. 5. Oppfølgingssamtaler med plager Konkretisering: Et møte en gang i uken for å finne ut om mobbingen tar slutt, og at plager(e) følger opp det han/hun har forpliktet seg til. Handlingsplan mot mobbing 5

7 6. Samtaler med foreldrene til mobbeoffer Konkretisering: Møte for å informere om hvordan situasjonen er for barnet deres. Og for å informere om hva skolen gjør for å stoppe mobbingen. Å informere om hvordan foresatte kan hjelpe sitt barn. Og rettigheter i forhold til enkeltvedtak og klagerett Ansvarlig: Skolens ledelse i samarbeid med den som har ansvaret for å følge opp mobbeoffer og mobbere. 7. Samtaler med foreldrene til plager Konkretisering: Møte for å informere om hvordan situasjonen er for deres barn. Hvordan skolen arbeider for å få slutt på mobbingen og hvordan foresatte kan hjelpe sitt barn. Og rettigheter i forhold til enkeltvedtak og klagerett. Ansvarlig: Skolens ledelse i samarbeid med den som har ansvaret for å følge opp mobbeoffer og mobbere. 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 1. Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er: Andre skoler i Buskerud, PPOT, Helsesøster, Psykiatrisk helsesøster, BUPA og lignende. 2. Prosedyrer for samarbeid med parter utenfor skolen: Ha samtaler med de andre skolemiljøutvalgene ved de andre skolene og hjelpe instansene. Informere om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Viktig å ivareta taushetsløftet. Ansvar for å følge opp prosedyrene: Skolemiljøutvalget sammen med skolens ledelse. 2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere. Det må være et bevist arbeide i forhold til å utjevne styrkeforholdet mellom mobbeoffer og mobberen(e) Prosedyrer for jobbing i etterkant med enkeltelever og klasse/gruppe: Holdningsforedrag i alle klasser/grupper på skolen. Informer alle elever om at det er mobbing på skolen og hvordan skolemiljøutvalget i samarbeid med ledelsen og øvrige ansatte ved skolen jobber imot dette. Snakk om mobbing og hvorfor det ikke er akseptert. Ha forebyggende øvelser, som for eksempel komplimentsøvelser. Ansvar for arbeidet: Skolemiljøutvalget sammen med skolens ledelse i det generelle arbeidet. Kontaktlærer, faglærere, rådgiver og andre hjelpeinstanser i forhold til enkelt elever/klasser. 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak organisasjonsarbeid/læring Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. Prosedyrer for jobbing i etterkant med fokus på organisasjonen: Handlingsplan mot mobbing 6

8 1. Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som ikke fungerer godt nok. Konkretisering: Møte med skolemiljøutvalget og skolens ledelse der alle får sagt hvordan de synes det fungerer, og hva de syns ikke har fungert. Hva var bra? Hva kan bedres? Alle må få sagt sin mening. Ansvarlig for arbeidet: Skolemiljøutvalget sammen med skolens ledelse. 2. Informasjon til andre ansatte basert på det som kommer fram i prosedyrens punkt.1 Konkretisering: Lærer kick-off der alle de ansatte blir informert om mobbingen som forekommer på skolen, og hvordan skolemiljøutvalget og ledelsen arbeider i mot mobbing. Bruk en gjennomført og godt evaluert sak som eksempel. Lær de ansatte om mobbing og hvordan det skal håndteres. Informer om skolemiljøutvalget og hva de kan gjøre i for eksempel mobbesaker. Ansvarlig for arbeidet: Skolens ledelse sammen med skolemiljøutvalget. 3. FOREBYGGING Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø Kapittel 9a i Opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a-1er de generelle kravene i loven formulert. Her heter det:... alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Denne formuleringen uttrykker en forutsetning for skolen som institusjon. Elevenes læring sees i sammenheng med et skolemiljø som er helsefremmende og trivselsfremmende. I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven 1 1 siste ledd, står det:... Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 3.1 Relasjon lærer elev Lærer har fokus på forutsigbar og trygg ledelse i møte med eleven for å skape tillit. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkelteleven pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Alle kontaktlærer gjennomfører introduksjonssamtaler med sine elever 1. skoledag. Trivsel og miljø vektlegges i samtalen. Punkter som må berøres: tilhørighet, utfrysing og digital mobbing. 3.2 Relasjon lærer - klasse/gruppe Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene Alle ansatte er tydelige voksenpersoner som elevene kan ha tillit til. Det betyr: at alle ansatte og elever er en del av et fellesskap der alle er med for å skape gode relasjoner til elever fra første skoledag. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til klassen/gruppen har høy kvalitet: Handlingsplan mot mobbing 7

9 Kontaktlærer i samarbeid med elevene utarbeider tydelige og klare positive klasseromsregler, som alle må følge. Fokus på viktigheten av å få gode valg på tillitselev, og hvilke egenskaper tillitseleven bør ha. Årshjul for Tett på eleven følges opp av alle lærere og ledelse. Stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø i kasserommet fra skolestart. Lærer styrt aktivitet og valg av grupper. Passe på at alle får arbeidet med alle for å bli kjent. Kontaktlærer fører en tydelig og bestemt klasseromsledelse som gir trygghet og trivsel blant elevene. Handlingsplan mot mobbing 8

10 3.3 Relasjon elev - elev Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksnes stimulering av positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Alle lærere og andre ansatte har alltid nulltoleranse på all atferd mellom elever som kan oppleves krenkende eller sårende. Skole-/klassemiljø er fast tema på alle arbeidslagsmøter Fast tema på elevrådsmøter er klasse-/skolemiljø. Bevisstgjøre hver enkelt elev på sitt ansvar for at alle har et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing eller plaging. Si ifra når du ser/vet noe det er ikke sladring men ivaretakelse av et medmenneske. 3.4 Relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje Det betyr: Foresatte blir informert, hørt og sett i kontakt med skolen. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærernes arbeid med å bygge gode relasjoner til foresatte pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Gjennomføres faste foreldremøter og foreldresamtaler på alle klassetrinn. Foresatte blir innkalt på møter som omhandler deres barn. 3.5 skolestart Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven: Alle elver får brev hjem før skolestart som inneholder opplysninger om møtetid, møtetid osv. Alle kontaktlærere gjennomfører introduksjonssamtale med alle elevene sine. Introduksjonssamtalen har fast mal som alle lærere følger. Alle tillitselever og vara får informasjon om 9A-3, "Handlingsplan mot mobbing" og hva det vil si at skolen lager et enkelt vedtak. Foresatte får samme informasjon ved foreldremøtene rett etter skolestart. Denne informasjonen ligger også på skolens hjemmeside. 3.6 Klasse/gruppestart Lærer møter klassen/gruppen på en måte som signaliserer trygg ledelse, ivaretakelse som basis for gjensidig tillit Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god årlig start for klasser/grupper: Jf. 3.2 Relasjon lærer - klasse/gruppe 3.7 Overganger mellom skoleslag Overganger mellom skoleslag oppleves som forutsigbart og trygt for elevene Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god overgang for enkelteleven: Gjennomføres møter med spes.ped. koordinator, repr. fra avgiver skole, elev og foresatt for å få til en så god overgang som mulig for elever med spesielle behov. Samarbeid mellom ungdomsskolene o området og RVS for å sikre så god overgang og skolestart som mulig for alle elever. Handlingsplan mot mobbing 9

11 4. Kontinuitet Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig 4.1 Ansvarskjede Ved all mistanke om mobbing skal det meldes inn til skolens ledelse v/undervisningsleder. Alle i skolesamfunnet har plikt til å melde til undervisningsleder ved mistanke om mobbing. Undervisningsleder avklarer i samråd med kontaktlærer og evt. rådgiver om hvem som skal følge opp saken videre. Det skal fattes enkeltvedtak i alle saker. Oppfølgingen av saken blir i forhold til enkeltvedtaket som er fattet i samråd med ass. rektor og rektor. 4.2 Faste tiltak i et årshjul Måned Aktivitet Ansvarlig August Planleggingsdag med Kick off for lærere Introduksjonssamtaler Arbeid for å utvikle et godt klassemiljø i skolestart SMUs undersøkelse angående elevmiljøet - I Rådgivere SMU Kontaktlærer Kontaktlærer Faglærer SMU September Foreldremøter Alle tillitselever og vara elever fellessamling valg av elevråd og skolemiljøutvalg Kontaktlærer Tilbakemelding fra SMUs undersøkelse angående elevmiljøet - I SMU Oktober Elevsamtaler - I Kontaktlærer November Møte med foresatte Avdelingsvis oppsummering av avdekking av mobbesaker på avdelingen. Oppsummeringen bygger på resultatene fra samtalene og undersøkelsen som er gjennomført Kontaktlærer Undervisningsleder Kontaktlærer Faglærer Handlingsplan mot mobbing 10

12 Desember Januar Arbeidslagsmøter Kontaktlærer Faglærer Februar Elevsamtaler - II Kontaktlærer Februar Mars Elevundersøkelsen (Læringslabben) Tilbakemelding på Elevundersøkelsen (Læringslabben) Kontaktlærer April Analyse av alle undersøkelsene/samtaler - samlet Mai Juni Tilbakemeldinger av resultater av Analyse av alle undersøkelsene/samtaler samlet Evaluering av arbeidet som er gjort igjennom skoleåret i forhold til avdekking, tiltak og resultater Revidering av handlingsplan med bakgrunn fra evalueringen SMU Handlingsplan mot mobbing 11

13 4.3 REGISTRERINGSSKJEMA - BRUDD PÅ 9A-3 REGISTRERINGSSKJEMA - BRUDD PÅ 9A-3 Dato: Unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovens 13 Dokumentet oppbevares i personens mappe. Den person som har vært utsatt for, eller utøvet, krenkende ord eller handlinger, jf. 9a-3: Navn: Klasse/gruppe: Krenkelsen er observert av: Melding om krenkelse fra: Melding om krenkelse er mottatt av: Hva har skjedd? Beskriv: Melders underskrift Kontaktlærers underskrift Rektors underskrift Handlingsplan mot mobbing 12

14 4.4 Ansvarlig for gjennomgang og revisjon av planen For å gjøre planen til et aktivt verktøy i organisasjonen vil det være nødvendig med en årlig gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende eller om det er nødvendig med revisjon. a) tidspunkt for årlig gjennomgang av planen: Revidering av planen gjennomføres i juni med bakgrunn i konklusjonene fra evalueringsarbeidet som gjennomføres i månedsskifte mai/juni. b) ansvarlig for at årlig gjennomgang av planen gjøres: Skolens ledelse har ansvaret for at gjennomgang og revidering av planen gjennomføres. Handlingsplan mot mobbing 13

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer