STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018"

Transkript

1 STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD Alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging.

2 FORORD FRA REKTOR Alle barn har rett til et oppvekst og læringsmiljø uten å oppleve krenkende atferd. Lovgrunnlaget slår dette tydelig fast. Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes. Det viktigste arbeidet mot krenkende atferd skjer lokalt. Hovedinnsatsen må settes inn der barn og unge oppholder seg. Skolen er en slik arena. Arbeidet mot krenkende atferd i skolen krever at flere parter samarbeider; alle ansatte på skolen, elevene, foreldrene/foresatte, og om nødvendig, andre aktører(ppt, barnevern evt. andre instanser). Det må arbeides på flere arenaer samtidig; i Elevrådet, på læringsarenaen og i foreldregruppa. Det er de voksne som har hovedansvaret for å gripe inn og stoppe krenkende atferd. Det er vanskelig for barn og unge selv å hamle opp med de kreftene som er i sving. Om vi skal lykkes i arbeidet mot krenkende atferd, må elevene gjennom erfaring få tillit til at de voksne tar deres signaler om krenking på alvor og griper inn og stopper den. Uten denne tryggheten vil mange barn og unge la være å melde fra om krenking, og lide i stillhet og plageren får bekreftet at ingen står opp for den svake part. Å arbeide med barn og unge innebærer at man ikke har lov til å lukke øynene. Å være lærer betyr at man er forpliktet til å se hver enkelt elev og ta vare på deres trygghet. Det er et moralsk og yrkesetisk ansvar! En eneste elev som lider ved Stavsberg skole, er en for mye! Skolen har nulltoleranse mot krenkende atferd! Else Margrethe Holst (rektor)

3 Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom noen som er tilsatt ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig, selv gripe direkte inn. HVA ER KRENKENDE ATFERD? 1. Mobbing: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestenging eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing Vi kan si at mobbing har tre viktige kjennetegn: -Trakasseringen er ondsinnet eller rammende -Den pågår over tid -Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing.

4 2. Vold: Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre 3. Rasisme: Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. 4. Diskriminering: Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). 5. Utestenging: Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes i mobbing gjentatte ganger og over tid, og som rammer et offer som ikke kan forsvare seg.

5 FOREBYGGING Skolen tilbyr en allsidig læringsarena som utfordrer hele mennesket Skoleledelsen er kunnskapsrik med evne til å organisere læringsarbeidet hensiktsmessig med tanke på økt læringsutbytte Lærerne er kunnskapsrike, klare og tydelige læringsledere Det er positive relasjoner preget av gjensidig tillit og respekt mellom elev og lærer/barneveileder Skolen har definert prinsippet tilpasset opplæring og har gjennomgående systemer og modeller som setter dette ut i praksis (EYLP, EYNP, veiledet lesing på mellomtrinnet) Hver elev har 7 mentorsamtaler pr. år; en 20 min. læringssamtale der trivsel og sosial IUP alltid skal være ett av temaene Skolen arbeider med utviklingen ev elevenes sosiale kompetanse jfr. Det gjennomgående systemet IUP sosial kompetanse Lærere og barneveiledere etterlever Fellesskapsregler sommer og vinter, som vi selv har laget og som revideres årlig Ordensreglementet er et levende dokument med en konsekvens-del ved brudd Elever og kontaktlærer på hvert trinn utformer i fellesskap sine samværsregler (klasseromsregler), som det er forpliktende for alle å følge Skolen har et aktivt Elevråd: -ansv. for elevvaktordningen -ansv. for Miljøbua med innhold og utpeking av Miljøagenter -ansv. for elevenes eget arrangement Stjerner på Stavsberg -ansv. for melkeordningen og -utdelingen -vertsrolle for Turnéorganisasjonen -medansvarlig for kåringen av Månedens trinn Skolen arrangerer månedlige fellessamlinger der ansvar og program varierer mellom trinnene Alle lærere/barneveiledere som har inspeksjon bærer gule vester som gjør dem synlige på uteområdet; både i skoletid og SFO-tid

6 Skolestart skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse, jfr. vedtatt prosedyre for overgang barnehage skole Fadderordning er satt i system trinn Foreldrene/de foresatte deltar i et reelt og likeverdig samarbeid med skolen gjennom foreldremøter, utviklingssamtaler, FAU og Skolemiljøutvalget Regelmessig og god informasjonsflyt mellom hjem og skole; Fronter, infoskriv fra kontaktlærer og skoleleder Bruk ev internett og mobiltelefon er et årlig tema mellom FAU og skole med tanke på bevisstgjøring og forebygging av mobbing gjennom disse kanalene Skolen har en uttalt serviceinnstilling og er på tilbudssiden ved behov for møter utenom oppsatt møtetid PROSEDYRE VED MISTANKE OM KRENKENDE ATFERD/MOBBING Tiltak Hvordan Ansvarlig Informasjonsinnhenting via observasjon Informasjonsinnhenting via samtale med antatt offer Involvering av foresatte -Når en har mistanke om mobbing/krenkende atferd eller har fått begrunnet informasjon om mistanke -Informasjonen drøftes i det voksne miljøet før tiltak iverksettes -Et skriftlig notat legges i klassemappa Ved begrunnet mistanke om mobbing/krenkende atferd skal foresatte til mobber/plager og mobbeoffer/den krenkede kontaktes så snart som mulig Alle Kontaktlærer/ skoleleder Kontaktlærer/ skoleleder

7 PROSEDYRE NÅR MOBBING/KRENKENDE ATFERD ER MELDT ELLER AVDEKKET Tiltak Når Ansvarlig Faktainformasjon sikres ved at kontaktlærer umiddelbart sørger for at skjemaet Rapportering av krenkende atferd fylles ut og leveres skoleleder Samtale med mobbeoffer/den krenkede -dokumenteres skriftlig -viktig å si fra at skolen ikke aksepterer mobbing/ krenking -si at du vet at eleven blir mobbet/krenket -gi eleven støtte -sikre konkret og nøyaktig informasjon -fortelle i grove trekk hva som skal skje videre -avtale nytt møte -informere om at foreldrene vil bli kontaktet -kontakte foreldrene Samtale med mobber/plager -dokumenteres skriftlig -konkret og nøyaktig informasjon må være klar før samtalen -er det flere mobbere/plagere, snakker man med dem en for en og uvarslet -hent eleven ut fra klassen -klargjør at du vet om mobbingen -gi klar tilbakemelding om at skolen ikke aksepterer mobbing/krenking -be eleven gi sin historie, så konkret og nøyaktig som mulig -presiser at mobbingen/krenkingen skal opphøre umiddelbart -informer om veien videre -avtale nytt møte -informere om at foreldrene vil bli kontaktet -kontakte foreldrene Nødvendige oppfølgingssamtaler med begge parter hver for seg (etter behov) Møte mellom partene -Mål: å bli enige om det faktiske hendelsesforløpet -dette nedfelles skriftlig Inngå skriftlig kontrakt -undertegnes av partene og foreldrene Umiddelbart Samme dag Samme dag Samme dag Den påfølgende dag Kontaktlærer/faglærer

8 Ved alvorlig mobbing innkalles foreldrene til møte -undertegner den inngåtte kontrakten Den påfølgende dag Ved kontraktbrudd sendes rapport til begge parter og det innkalles til nytt møte Samme dag Muntlig informasjon til hjemmet Samme dag Til stede i møtet er: -elevene -foreldrene -kontaktlærer -skoleleder Hensikten med møtet er: -klargjøring -oppfølging -dokumenteres skriftlig Samme dag Ved nytt kontraktbrudd -involvering av PPT, barnevern og/ eller andre instanser Straks Hvis en eller flere elever føler seg forulempet av krenkende ord eller handlinger uten at skolen griper inn og stopper krenkelsene, kan hun/han eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen/skoleeieren. Brevet bør peke på hva eleven føler seg krenket av. Skolen må fatte et enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Hvis det ikke blir gjort, eller de som sendte brevet ikke er fornøyd med vedtaket, kan de påklage det.

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer