Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet"

Transkript

1 22 Klinisk sygepleje 23. årgang nr Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet Holism in Nursing, CAM and New Age This article discusses how nurses offering CAM (Complementary and Alternative Medicine) understand their own holistic approach. Empirical data were collected from field work among registered nurses who choose to offer CAM. Due to cultural science, CAM is a part of the New Age movement. Holism is considered to be a core concept in both nursing and the New Age movement and is used to describe CAMpractice in contrast to conventional bio-medicine. Results are categorized in three main issues: 1. Holism emphasize relations and connections. 2. Holism describes a unity between man and nature, and 3. Holism emphasizes spiritual aspects in health care. This discussion is focusing on the diffuse connection between CAM, nursing, and the New Age movement and shows how holism is both applauded and rejected in nursing, especially when it comes to the spiritual aspects. The conclusion is that holism is understood in different ways, and that there is a blurred connection between CAM, nursing, and the New Age movement. The connection between health and spirituality needs further investigation. Keywords Holistic nursing, CAM, New Age, and spirituality Berit Johannessen Bakgrunn og problemstilling Det har de siste årene vært stor økning i bruk av alternative behandlingsformer i Norge. Samtidig er det flere og flere sykepleiere som opplever sykepleieryrket som tungt og som slutter for å jobbe med andre ting (1-3). Noen av disse sykepleierne velger å utdanne seg til alternative behandlere. Bakgrunnen for denne artikkelen er et doktorgradsprosjekt som undersøkte hvorfor sykepleiere velger å tilby alternativ behandling (4). Dette arbeidet ble gjennomført som et flerfaglig prosjekt mellom sykepleie og kulturvitenskap. I kulturforskningen blir alternativ behandling oppfattet som en del av den kulturelle strømningen som kalles New Age eller nyreligiøsitet. I skandinavisk sykepleie er det ingen klar oppfatning av forholdet mellom sykepleie og alternativ behandling, internasjonalt derimot integreres alternative behandlingsformer i den sykepleiefaglige retningen som omtales som Holistic Nursing. De sykepleiere som deltok i studien var alle norske og de hadde ulike begrunnelser for å velge å bli alternative behandlere. De viktigste var: økt selvstendighet, styrket faglig identitet, fokus på selvutvikling og det å kunne jobbe holistisk (4). Det er denne siste begrunnelsen denne artikkelen omhandler. Hensikten med artikkelen er å gi leseren et innblikk i alternative sykepleieres forståelse av holisme i lys av sykepleiefaglig og kulturfaglig perspektiv.

2 Klinisk sygepleje 23. årgang nr Holismebegrepet Holismebegrepet brukes i mange ulike sammenhenger, ordet kommer fra det greske holos og sikter mot en forståelse for at virkeligheten består av integrerte helheter med egenskaper som ikke kan reduseres til egenskapene hos de mindre enhetene som bygger opp helheten (5). Holismebegrepet har lenge vært diskutert i norsk sykepleie (6-9). Diskusjonene knyttes ofte til dikotomien holisme- reduksjonisme. Reduksjonisme har vært et negativt ladet begrep, og norsk sykepleiefaglig litteratur fremhever stadig betydningen av at sykepleie er humanistisk og helhetlig, ikke positivistisk og reduksjonistisk. En annen side ved diskusjonen handler om at betydningen av begrepet er uklart. Karoliussen (9) introduserer derfor begrepet humanøkologisk: Å tenke humanøkologisk betyr å fatte at mennesket er komplekst og foranderlig, at vi er en integrert del av en større helhet av fysisk og åndelig art, og at den ytre verdenen, fysisk og psykososialt, påvirker den indre verdenen (21 s. 71). Kristoffersen (10) skiller seg ut ved å definere og argumentere for holismebegrepet som sentralt i forståelsen av helse. Han anser begrepene holisme, nett og rytmer som nøkkelbegrep i en helhetlig helseforståelse. Internasjonalt har også begrepet vært diskutert i sykepleien. Noen er svært kritiske til begrepet (11-14), mens andre mener holisme kan være sykepleiens redning (15,16). Holistic nursing finnes ikke i Skandinavia men er et velkjent begrep internasjonalt. Holistic nursing er en egen retning i sykepleien som har egne faggrupper og forskingstidsskrift 1. American Holistic Nurses Association (AHNA) har dette som sitt slagord: The Heart of Nursing. The Science of Holism. De oppfatter holismebegrepet som et kjernebegrep i syke- 1. F.eks.: Journal of Holistic Nursing eller Holistic Nursing Practice. pleie og holistisk vitenskap 2, som sentral for sykepleie. AHNA beskriver tre ulike aspekter ved holismebegrepet: en måte å oppfatte mennesket på, en måte å oppfatte omgivelsene på og som et behandlingstilbud. Samtidig vektlegger AHNA betydningen av at sykepleieren tar vare på seg selv, er reflektert og har et åpent forhold til en gudskraft/ åndelig livskraft som sentralt i en holistisk tilnærming. Holistic nursing bygger på ulike sykepleieteorier, teorier som ofte integrerer østlig filosofi, religion og nyere vestlig vitenskap. 3 Religionshistorikerne Hammer (17), Gilhus og Mikaelsson (18) er kulturforskere som har studert nyreligiøsitet/new Age. New Age er en kulturstrømning påvirket av 1960-tallets hippie-bevegelse og er en samlebetegnelse på en stor gruppe religiøse bevegelser og filosofier som har utviklet seg i Vesten etter ca Fokus er også på å leve riktig og forbedre sin fysiske og psykiske helse. Det har vist seg vanskelig å etablere en felles teoretisk ramme over dette mangfoldet. New Age reflekterer en import av østlig tankegods og en sekularisering av elementer fra vestlig esoterisk tradisjon. 2. Det definers på denne måten i Wikipedia: Holism in science is an approach to research that emphasizes the study of complex systems. Two central aspects are: 1. the way of doing science, sometimes called whole to parts, which focuses on observation of the specimen within its ecosystem first before breaking down to study any part of the specimen. 2. the idea that the scientist is not a passive observer of an external universe; that there is no objective truth, but that the individual is in a reciprocal, participatory relationship with nature, and that the observer s contribution to the process is valuable. 3. Eksempler på slike teorier er: Health as Expanding Consiousness av Margareth Newman (1994), Unitary Human Beeing av Märtha Rogers (1970), Postmodern Nursing (1999) og Caring science as Sacred Science (2005) av Jean Watson. I disse teoriene er energibegrepet sentralt, og de bygger på holistisk vitenskap, som kan være kvantefysikk, systembiologi, økologi,bevissthetsforskning og kompleksitetsteorier.

3 24 Klinisk sygepleje 23. årgang nr Gilhus og Mikaelson (18) understreker at ulike former for behandling og terapi er ett av særtrekkene ved nyreligiøsiteten. De bruker betegnelsen alternative og nyreligiøse terapier og nevner aromaterapi, homøopati, soneterapi, regresjonsterapi, helhetsmassasje, Reiki-massasje, yoga, Osho kroppsterapi, Tai Chi, astrologi, healing, chakrabalansering, tyding av aurabilder, tarrot og klassisk akupunktur som eksempler. De sier: Flere av disse terapiene har røtter i østlig kultur, andre tilhører vestlig tradisjon. Med et litt løst begrep kan man karakterisere deres overordnede mål med termen healing. Slike terapier dreier seg om å helbrede personen, gjøre vedkommende hel. I denne prosessen spiller det fysiske og det åndelige sammen, og sykdom tilskrives en form for ubalanse i personen som helhet (18, s.178). Det grunnleggende verdensbildet bak disse metodene blir karakterisert som holistisk eller helhetlig, og en kan derfor finne betegnelser som holistisk healing eller helhetlig helbredelse. Holism, altså helhetstänkande, är en av nyckeltankarna innom New Age sier Hammer (17, s 236) og nevner fysikeren Fritjof Capras teori om sammenhengene mellom vestlig fysikk og østlig filosofi (Fysikkens Tao), teorien til David Bohm: Wholeness and the Implicate Order og Gaia-teorien (økologi) til James Lovelock som sentrale teorier. Disse teoriene beskriver det som oppfattes som et holistisk verdensbilde hvor hele verdensaltet utgjør en ubrutt helhet, en gigantisk organisme hvor helheten gir delene deres struktur og plass. Alt er levende og henger sammen i et slags energieller bevissthetsnettverk. En slik virkelighetsforståelse er også grunnlaget for den norske nyreligiøse livssynsorganisasjonen Holistisk Forbund, som ble etablert i De har nedfelt sin plattform i 8 punkter hvor en av dem omhandler forholdet mellom skolemedisin og alternativ medisin (http:// doc/hof-plattform.doc). Det er oppsiktsvekkende at en livssynsorganisasjon understreker en oppfatning om helse, medisin og behandling i sitt idégrunnlag. Det står: Holistisk Forbund ser det derfor som nødvendig at alternativmedisin og skolemedisin gis lik status, og at det stimuleres til økt dialog og samarbeid mellom disse grenene for best mulig å imøtekomme enkeltmenneskers behov. Holismebegrepet utdypes videre ved å peke på at religiøs og vitenskapelig innsikt beriker hverandre og at holisme innebærer en økologisk og moralsk holdning til jorden. Bruken av holismebegrepet i New Age problematiseres. Bevegelsens oppfatning om at alt henger sammen og gjennomstrømmes av spirituell energi oppfattes svært ulikt innen nyreligiøse grupper. Forholdet mellom det å være bundet sammen med alt og samtidig være et enkeltindivid er heller ikke klart (19). Sykepleiere som tilbyr alternativ behandling kan oppfattes både som helsearbeidere og som nyreligiøse. De mener selv at de har en holistisk tilnærming til behandling av syke. Jeg var interessert i å få innsikt i hva de mener med dette. Denne tosidige problemstillingen ble valgt: Hvordan kommer den holistiske tilnærmingen til uttrykk hos sykepleiere som velger å tilby alternativ behandling, og hvordan kan dette forstås i lys av sykepleie og kulturvitenskap? Metode For å få den ønskede innsikt og forståelse ble en kvalitativ tilnærming valgt. Det ble gjennomført et lengre feltarbeid blant sykepleiere som tilbyr alternative behandlingsformer. I tråd med kulturvitenskapelig tradisjon bestod feltarbeidet av en rekke ulike datasamlingsmetoder (22). Datakildene var nettsteder, artikler, deltagelse på møter og konferanser, 20 halvstrukturerte intervjuer, besøk på 8 arbeidssteder og flere uformelle samtaler. Infor-

4 Klinisk sygepleje 23. årgang nr manter ble rekruttert gjennom annonser i tidsskrifter, og de tok selv kontakt med meg for å bli intervjuet. Kriteriet for å bli inkludert var at de var offentlig godkjente sykepleiere og at de tilbød en eller flere former for alternativ behandling 4. Til intervjuene ble det anvendt en temaguide som ble utformet på bakgrunn av litteraturgjennomgang og min uformelle kontakt med feltet. Aktuelle temaer var virkelighetsoppfatninger, oppfatninger om helse, sykdom og behandling, erfaringer fra arbeid som sykepleier og som alternativ behandler, hva som var avgjørende for valg av alternativer m.m. Intervjuene ble tatt opp på bånd og skrevet ut. Samtalene var i mindre grad planlagt og foregikk der jeg naturlig traff informanter, for eksempel på konferanser og møter. Det ble tatt feltnotater under og etter slike møter. Informanter som har formidlet seg skriftlig eller muntlig uavhengig av mitt prosjekt ble også brukt som kilder. Kulturforskere definerer eksterne kilder slik: Den kategori hvor forskeren er aktivt med i formingsprosessen, kan kalles interne kilder, der hvor dette ikke er tilfelle for eksterne kilder (20 s ) Artikler, foredrag, nettsteder, presentasjoner i ulike medlemsblad osv. var blant studiens eksterne kilder. Disse informanter ble omtalt med sine riktige navn, mens interne kilder (fra intervjuene, observasjonene og samtalene) ble gitt fiktive navn. Noen fungerte som både eksterne og interne kilder og ble derfor omtalt med to navn. Noen informanter tok selv kontakt med meg fordi de ønsket å bidra med informasjon og erfa var utdannet i kinesisk medisin (akupunktur, qi gong, tai chi), 4 var fotsoneterapeuter, 8 var healere, 1 var antroposofisk sykepleier,3 tilbød terapeutisk berøring,4 tilbød ulike former for massasje,1 var reikihealer, 2 tilbød krystallhealing,1 var rosenterapeut, 2 var aromaterapeuter, 1 tilbød craniosacralterapi, 1 tilbød psykodrama, 1 var utdannet i ernæringsterapi og bioresonans og 1 i fargeterapi. ringer. Miles og Hubermann (21) påpeker at dette kan være en fallgruve for representativiteten ved feltarbeid. De sier bl.a.: We should also emphasise that anthropologists have often warned of fieldworkers tendency to rely too much on articulate, insightful, attractive, and intellectually responsive informants, such people often turn out to be in the local elite (21, s. 231) Informanter gav meg uoppfordret informasjon, noen har hatt sentrale posisjoner og kan sies å tilhøre eliten av alternative sykepleiere. De kunne ha forventninger om at jeg skulle være et talerør for deres interesser. Ved å la noen slippe til mer enn andre, er det fare for skjevheter. Min brede kontakt med feltet over tid var korrigerende i forhold til dette. Analyseprosessen var en runddans mellom teori, empiri og metode (22) og dreiet seg om sykepleiernes mangfoldige begrunnelser for å velge alternativt. Valgene var knyttet til virkelighetsforståelser (inklusive oppfatninger om sykdom, helse og behandling), personlige opplevelser, erfaringer med sykdom og behandling og erfaringer de hadde gjort seg som ansatte i det offentlige helsevesen. Sykepleierne ble ikke direkte spurt om å beskrive sin oppfatning om holismebegrepet. Det var i analysen av empirien at begrepet holisme på ulik måte dukket opp. Dermed førte runddansen meg til søk i litteratur om sykepleie og New Age hvor jeg så at begrepet ble presentert som sentralt, men med noe ulikt innhold. Runddansen førte meg så tilbake til empirien hvor jeg oppdaget at flere av temaene sykepleierne var opptatt av, kunne knyttes til holismebegrepet slik det ble presentert i teori om New Age og om sykepleie. Disse temaene ble til slutt samlet under 3 overlappende hovedtemaer som jeg mener beskriver sykepleiernes oppfatninger om holisme. Disse presenteres under. Runddansen førte meg videre til søk i aktuell sykepleieforskning hvor det viste seg at holismebegrepet svært ofte var omtalt, oftest i forbindelse med alternative behandlingsformer i sykepleien. I diskusjonen, som

5 26 Klinisk sygepleje 23. årgang nr kan sies å være siste del av den analytiske runddansen, blir empiriens hovedkategorier drøftet i lys av kulturvitenskapelig og sykepleiefaglig litteratur og forskning om holisme. Presentasjon av funn Funnene presenteres i tre hovedkategorier som er overlappende. Holisme er å vektlegge sammenhenger Anna som nå driver et senter for helhetsterapi, sier at det ble snakket mye om holistisk tilnærming når hun jobbet som sykepleier, men at det i praksis var spesialisert og oppstykket. Hun mener at det var diagnosen og den medisinske behandlingen som styrte sykepleiens arbeidsoppgaver. Videre hevder hun at alternative behandlere tenker annerledes om sammenhenger og årsaker til sykdom enn de gjør i helsevesenet. Hun fremhever for eksempel at det er uvesentlig å skille fysisk fra psykisk, at det viktige er pasientens livshistorie. Bodil er utdannet i kinesisk medisin og forteller om hvordan det alternative behandlingsområdet gav henne mulighet til å se mennesket som en helhet i en sammenheng. Hun fremhever hvordan hennes utdanning i sykepleie for mange år siden har likhetstrekk med hennes nyere utdanning i alternativ behandling. Hun skriver dette i medlemsbladet Påtrykk 5 Det jeg har lært meg gjennom min akupunkturutdanning er langt mer enn å stikke nåler på de riktige plassene og med riktig teknikk og dybde. Jeg har nemlig blitt introdusert til en helhetlig behandlingstanke som fascinerer meg meget Det jeg har oppfattet er at alle alternative behandlingsformer inkluderer forståelses av mennesket som et helhetlig vesen i en større sammenheng. 5. Påtrykk er medlemsbladet til SFA (Sykepleiernes Faggruppe for Alternativ medisin). Bodil har praksis fra det offentlige helsevesen, og hun er kritisk til det menneskesynet og den sykdomsoppfatningen hun erfarte mens hun jobbet der. Hun skriver videre: Jeg synes at det etablerte helsevesen i alt for stor grad håndterer folk som om de skulle være en kropp. Det betyr, slik jeg ser det, at kroppens symptomer i alt for stor grad forstås og behandles som sykdom, mens det egentlig kanskje var et signal om at mennesket ikke har det bra, og at kroppen lider under de valgene vi gjør og den måten vi lever, tenker og spiser på. Når mennesket ikke har det bra, er det mer enn kroppen som lider. Helheten i mennesket rommer faktisk, slik jeg allerede lærte det i min sykepleierutdanning, både kropp, tanke og en åndelig dimensjon. Holisme som enhet mellom mennesket og naturen/omgivelsene På ulik måte beskriver sykepleierne en oppfatning om at mennesket og omgivelsene er vevd sammen, dette forholdet beskrives ofte ved bruk av energibegrepet. Når energien mellom og gjennom mennesket og omgivelsene flyter fritt, oppleves det som helsefremmende. Karen som tilbyr soneterapi, kinesisk medisin og kostholdsveiledning, sier at for henne er energibegrepet sentralt. Hun sier bl.a.: Det er energimønstre på ulike nivå, og da kan du ikke unngå å skjønne at du er del av alt levende på jorden og også kosmos. Vi er en del av altet. Da blir det viktig å ta vare på dyr, planter og natur. Ingrid bruker krystaller og blomsteressenser (Bachs blomstermedisin) i behandlingen. Hun forteller at ved å bruke krystaller kan vi bli oppmerksomme på sider av oss selv som vi trenger å arbeide med for å utvikle oss. Det mener hun er avgjørende for å heles fra sykdom. Steinene transformerer energi, lys og healing som den enkelte av oss har bruk for på det stadiet vi er på i vår utvikling. Min oppgave er å gi deg viten om steinenes åndelige kvaliteter, og føre deg inn i en verden av sensitivitet og intuisjon, står det i brosjyren som presenterer hennes ulike behandlingstilbud. Ingrid oppfatter steinene som levende energi som kan påvirke

6 Klinisk sygepleje 23. årgang nr menneskets helse. Også essenser fra blomster mener hun virker på denne måten. Effekten av Bachs blomstermedisin beskrives slik: En grunnleggende helbredelse forutsetter en harmonisering av menneskets naturlige indre tilbøyeligheter, en forsoning mellom det vi kan være og det vi er. Nøkkelen til en slik forsoning med det naturlige i oss må finnes i naturen. Det finnes blomster og andre vekster med særskilte egenskaper som kan speile menneskets sjelelige trekk og harmonisere disse (Myskja 2002:11). Sykepleierne forteller om sterke opplevelser av å være ute i naturen og av energikontakt med trær, steiner eller dyr. Inga sier det slik: Jeg følte meg jo litt dum da, når vi skulle finne oss et tre og omfavne det for å kjenne energien. Men det var jo helt fantastisk, når jeg faktisk kjente at jeg fikk kontakt. Også menneskeskapte omgivelser som for eksempel bygninger, former, farger og kulturlandskap oppfattes å påvirke menneskets helse gjennom energi. Gunn som er utdannet i kinesisk medisin, har innredet klinikken sin etter Feng Shui 6. Hun sier: Med utgangspunkt i Feng Shui har rommene på klinikken min forskjellige farger som styrker de ulike organene. Karin har et antroposofisk virkelighetssyn og sier at bygningene og omgivelsene både ute og inne påvirker pasientenes helbredelseskrefter, derfor velges utsikten, materialene, fargene, lydene og rommenes utforming med omhu på Vidarklinikken 7, der hun har arbeidet. 6. Feng Shui er kinesisk lære om rommets energi. Det brukes i arkitekturen for å skape harmoni og balanse i omgivelsene på arbeidsplassen eller i hjemmet. 7. Vidarklinikken er et antroposofisk sykehus i Sverige, og antroposofien har en egen arkitektonisk ide eller tradisjon bygget på Rudolf Steiners teorier. De bygger også på Goethes fargelære. Holisme som det å vektlegge åndelige aspekter ved helse og behandling Mange av de alternative sykepleierne i denne studien er tydelige på at de er opptatt av det åndelige. Ingrid sier: Jeg ser i hvert fall på mennesket som en helhet, det åndelige. Når jeg ber henne si noe mer om hva hun mener med det åndelige, så sier hun: Jeg har et sterkt forhold til det åndelige, ja sånn som den healingen jeg driver med så betrakter jeg det jo som en Guds gave, det vil jeg si, og som ånd. Det er en kraft som jeg får, som bare går gjennom meg. Jeg stiller meg rett og slett til disposisjon. Videre forteller hun om chakrasystemet som hun oppfatter som kroppens kraftpunkter som kan være blokkert ved sykdom og som hun kan åpne ved hjelp av healing. Hun sier at når de åpnes, så leges pasienten av seg selv. Hun forteller også at hun på en måte blir ett med den andre og kan oppleve og føle hvordan pasienten har det når hun gir healing. Mari som også er healer, sier det slik: Jeg er opptatt av åndelighet, forholdet til Gud, Gud er kjærlighet som holder oss oppe. Det er en guddommelig gnist i hver enkelt av oss. Vårt egentlige jeg er guddommelig Jeg har gått i mange år og lært om energier, energibaner, chakraer osv. Videre forteller hun at hun ber for å holde evnene ved like og for å være i kontakt med sitt indre. Den helbredende energien som Mari forteller om, knyttes på ulik måte til noe guddommelig. Sofie som arbeider med massasje og healing, sier det slik: Når jeg gir massasje, kjenner jeg på energier som strømmer i mellom oss, og jeg prøver å overføre energi til dem jeg masserer. Jeg vet ikke om det er fra Gud eller hva den kraften er, jeg føler egentlig at det er noe i meg. Når jeg mediterer, kan jeg åpne for det jeg vil kalle et lys som jeg lar strømme gjennom meg og ut gjennom hendene til dem som mottar massasje. Ikke alle alternative sykepleiere vil bruke religiøse begreper som guddommelig, åndelig osv. for å beskrive det de gjør. Inga hadde aldri tenkt på sin akupunktur som religiøs, men da hun skulle pre-

7 28 Klinisk sygepleje 23. årgang nr sentere akupunktur for jordmødre, sa en av jordmødrene at det stred mot hennes kristne tro å sette akupunkturnåler, da hun mente hun kunne føre hedensk energi gjennom nålene og dermed påvirke pasienten religiøst. Dette overrasket Inga som ikke var forberedt på en slik oppfatning om akupunktur. Soneterapeut Evy mener at soneterapi er en holistisk behandlingsform, men når jeg spør henne om hennes forhold til det religiøse, så svarer hun som mange andre: Soneterapi har ikke noe med religiøsitet å gjøre, det er en behandling som bygger på en naturvitenskapelig teori om sammenhenger og funksjoner i kroppen. Diskusjon Diskusjonen vil dreie seg rundt de tre temaene fra funnene. Sammenhenger Når de alternative sykepleierne fremhever betydningen av å se ting i sammenheng, er dette i tråd med en sykepleiefaglig forståelse av holismebegrepet, der både sammenhengen mellom kropp, sjel og ånd og sammenhengen mellom person og omgivelser poengteres. Det alternative kommer til uttrykk i metodene og teoriene/oppfatningene disse bygger på. Den kinesiske energiteorien omfatter for eksempel meridianlæren som viser at det er sammenhenger mellom flere organer som ligger på samme meridian (som for eksempel bihulene og tarmene). Den omfatter også en oppfatning om sammenheng mellom spesielle følelser og visse organer (for eksempel at sinne påvirker milten). Dette er sammenhenger som ikke aksepteres i en biomedisinsk kroppsforståelse. Informantenes fokus på sammenhenger er sentralt i en holistisk forståelse og er kjent både i sykepleie og New Age. I sykepleie er det først og fremst knyttet til menneskesynet hvor det poengteres en sammenheng mellom kropp og sjel og en vektlegging av at mennesket er uløselig knyttet til sine nære omgivelser. Den som uttrykker dette mest tydelig er Kristoffersen (10) som bl.a. sier: Holisme viser til at vi lever i en sammenheng og at vi dermed står ansvarlig overfor andre mennesker og våre omgivelser (10.s.41). Videre sier han at hensikten med å beskrive holisme er å tydeliggjøre hvordan sammenhengene eksisterer mellom det enkelte individet og omgivelsene og hvordan sansene knytter individet sammen med andre mennesker og omgivelser (10 s. 9). I et nyreligiøst perspektiv er holisme først og fremst knyttet til en virkelighetsoppfatning eller forståelse av universet, slik det for eksempel beskrives i kvantefysiske teorier eller Østens filosofi. I såkalt holistisk vitenskap beskrives sammenhenger mellom religion/spiritualitet og vitenskap. Kristoffersen (10) sier det på en annen måte, han sier at holismetenkningen fyller et hull i vitenskapen. I den forbindelse filosoferer han over menneskets bevissthet og nære forbindelser til naturen og det åndelige som betydningsfullt for forståelse av helsens sammenhenger. Slik jeg ser det er informantenes oppfatninger i tråd med Kristoffersens beskrivelse av helse, noe som også understreker at gråsonene mellom det alternative og det sykepleiefaglige er store. Mennesket og omgivelsene Informantenes beskrivelser viser at menneskets indre helbredelseskrefter oppfattes å være sammenvevd med ytre forhold, at det er en vekselvirkning mellom det ytre og det indre. Dette forholdet har i stor grad et spirituelt preg, hvor naturen oppfattes å være gjennomstrømmet av energi, en guddommelig kraft eller en universell bevissthet som menneskene påvirkes av. Informantenes forestillinger om den spirituelle naturen er typisk for New Age. Det økologiske paradigmet har inspirert nyreligiøse til tolkninger som innebærer at menneskets samspill med naturen spiritualiseres. En slik oppfatning studeres også i sykepleien (9). Lincoln (24) har analysert begrepet øko-spiritualitet slik det oppfattes av sykepleiere. Hennes funn viser at sykepleiere oppfat-

8 Klinisk sygepleje 23. årgang nr ter økospiritualitet som det nettverk eller mønster som forbinder mennesket med omgivelsene, og de beskriver de religiøse følelsene de har av denne forbindelsen som hellighet, ærefrykt, tilhørighet og ansvar. Watson (15) beskriver en slik oppfatning ved bruk av begrepet transpersonlig som er et kjernebegrep i hennes teori om postmoderne sykepleie og som hun definerer slik: Transpersonal conveys a human connection, beyond personal body-physical ego, and has a spiritual dimension; it implies a focus on the uniqueness of self and other coming together, moving from the fully embodied physical egoself to deeper, more spiritual, transcendent even cosmic connections that tap into healing; transpersonal includes the unique individuality of each human, while extending beyond the ego-self, radiating and transcending to deeper connections all humans share with their deeper selves, others, environment, nature and the universe (15 s. 291) Ved å koble økologi og spiritualitet på denne måten, får menneskets forhold til naturen og de menneskeskapte omgivelsene en økende betydning for helse og livskvalitet. I noen grad diskuteres dette forholdet i amerikansk sykepleielitteratur, men i liten grad i den nordiske. Et unntak er Kristoffersens (10) teori om et helhetssyn på helse. Holismebegrepet hos Kristoffersen (10) sidestilles med to andre begreper: nett og rytmer. Disse begrepene er også brukt for å beskrive hvordan ting henger sammen og hvordan menneskenes liv alltid er sammenvevd med andre og naturen i et nettverk som er i konstant endring og bevegelse. Han sier at vi er en del av og forbundet med våre omgivelser, at vi er innfelt i naturen og del av en større helhet enn bare våre kropper. En slik forståelse gjenkjennes hos mine informanter samt i nyreligiøse forestillinger om virkeligheten, men teoriene bruker flere og ulike begreper for å beskrive fenomenet. Når informanter vektlegger de fysiske omgivelsenes betydning for helse ved hjelp av Feng Shuiteori eller antroposofisk teori, har de også støtte i sykepleieteorier. Watson (15) har bilder av nettopp antroposofisk inspirerte byggverk i sin bok om postmoderne sykepleie, og hun beskriver dem som eksempler på healing architecture. Nightingale (25) var verken antroposof eller brukte Feng Shui, men hun var opptatt av omgivelsenes betydning for helbredelse. Hun skriver: Farge og form er midler til helbredelse. Den innvirkning vakre gjenstander eller en variasjon av gjenstander har på sykdom, og spesielt virkningen av strålende farger, blir nesten ikke tillagt betydning. Slike behov blir vanligvis kalt nykker Dette er ikke innbildning. Det sies at virkningene er kun på sinnet. Det er ikke riktig. Virkningen er også på kroppen. Selv om vi vet lite om hvordan vi påvirkes av form, farge og lys, vet vi iallfall at de har en fysisk virkning. Ingen som har sett syke mennesker kan tvile på at de blir stimulert av å se på skarlagensrøde blomster og slitne av å se på mørkeblått osv. (25 s.97/98/100). Fargenes effekt på kroppen, for eksempel effekten av rødt, slik Nightingale beskrev det, er den samme som i den indiske chakralæren som flere av informantene bygger på. Etter indisk ayurvedisk tradisjon har mennesket 7 energisentre (chakra) i kroppen. Hver av disse er knyttet til en farge. Det første er rødt, og kalles rotchakra. Denne energien er knyttet til overlevelse og jording, det gir kraft og styrke. Å blande Nightingales oppfatninger med bl.a. Østens teorier om energi er vanlig i amerikansk holistisk sykepleie. Nightingale rekonstrueres i et holistisk sykepleieperspektiv (15,26). Det åndelige Informantenes oppfatninger om at helbredende energi kommer fra en guddommelig kilde og går gjennom hendene slik at de kan hjelpe mennesker som er syke eller som ønsker selvutvikling, er ikke ny. Den er velkjent i folkemedisinen. Folkloristene Alver og Selberg (20) viser i sin avhandling at dette fenomenet på ulike måter har eksistert i uminnelige tider under ulike forklaringsmodeller eller forestillingsverdener, som for eksempel knyttet til en kristen tradisjon eller til oppfatninger om magne-

9 30 Klinisk sygepleje 23. årgang nr tisme og elektrisitet, idéer om vitale krefter, eller en universell kjærlighetskraft/prinsipp som kan kalles Gud. I internasjonal, moderne sykepleie beskrives fenomenet oftest som Therapeutic Touch (TT), og defineres som en metode i holistisk sykepleie. Når begreper om det guddommelige trekkes inn som forklaring på det som skjer, vil behandlingen kunne oppfattes som religiøs praksis. Healing er den behandlingsformen som oftest knyttes til religiøse forestillinger og derfor møter mest skepsis i den offentlige helsetjenesten hvor det tabu å blande slike forestillinger med behandling av sykdom. Den danske sosiologen Launsø (27) har gjennomført en studie blant leger og farmasøyter som tilbyr alternativ behandling. En lege som også er healer sier: Det at arbejde med hænderne, det har jeg været afskåret fra inden for sygehusene. Jeg arbejder så via det mentale med klarhed uden at røre ved folk. Men jeg ser bedre, når jeg arbejder med hænderne (healer), end når jeg arbejder rent mentalt. Det vil ikke være muligt at lave en regulær healing inden for systemet. Der sætter grænsen ind (27 s. 90). Informantene i min studie ønsker ikke å skille kropp og sjel, de ønsker å ha fokus på menneskets åndelige dimensjon og de ønsker selv å definere hva det innebærer. Det er svært ulike oppfatninger om hva som ligger i begrepet religiøst 8. Noen opp- 8. Religiøst oppfattes som en forestilling om transempiriske krefter utenfor mennesket, men i en nyreligiøs oppfatning kan disse kreftene sies å ha flyttet inn i mennesket. Videre er det flere som hevder et skille mellom åndelig og religiøst. Religion oppfattes som trossystemer definert av ytre rammer som dogmer og læresetninger, mens åndelighet er ubundet av dette. Begrepene åndelig, religiøst og spirituelt brukes i noen grad om hverandre. I kulturvitenskapen, brukes fortrinnsvis begrepet religiøsitet, sykepleiere bruker oftere begrepet åndelig, mens de nyreligiøse er opptatt av det åndelige og det spirituelle. I hvilken grad det guddommelige er inkludert i begrepene er avhengig av en definisjon av guddommelig. fatter for eksempel den kinesiske energilæren som religiøs, mens andre oppfatter den som en naturvitenskapelig teori. Østens kulturer skiller i mindre grad mellom religiøse forestillinger og medisinske forklaringsmodeller eller religiøs og medisinsk praksis. Er for eksempel qigong 9 eller meditasjon religiøs praksis, eller er det tekniske metoder for å fremme helse? Dette er det ulike meninger om. Informanter som tilbyr qigong, soneterapi, homøopati, akupunktur osv. blir provosert av å bli definert som religiøse behandlere av kulturforskere 10 og kristne. 11 Akupunktøren Inga fortalte (se over) at hun ble definert som religiøs behandler av en kristen jordmor. Den kristne legen Sven Weum (www.weum. no) og sykepleieren Tove Giske (28) som er leder av gruppen Kristent Forum for Sykepleiere og Sykepleierstudenter (KFSS) er to av dem som advarer kristne mot deler av det alternative behandlingsområdet. Giske (28) hevder at det er tre begreper som er problematiske for henne som kristen sykepleier: Holisme, Energi og Høyere bevissthet. Hun hevder at holismebegrepet i alternativ medisin innebærer en oppfatning som hun beskriver som monistisk, panteistisk eller animistisk, hvor Gud og verdensaltet er ett, og mennesker dermed også er guddommelige. Hun fremhever at i den kristne forestillingen om verden er det Gud som står øverst, utenfor skaperverket og har all makt. Hun sier Når alternativ medisin tilbyr eit heilskapeleg behandlingstilbod med veiledning for både kropp og sjel, kan helse og frelse lett blandas saman. Dermed kan det skje at den som ynskjer seg bedre helse plutselig finn ut at ho/han samstundes er på veg mot ei eller anna form for frelse (28, s. 24) 9. Kinesiske helseøvelser som bygger på energilæren. 10. Eksempel: I Botvars (2006) undersøkelser om nyreligiøsitet i Norge blir antall brukere av alternative behandlingsformer brukt som uttrykk for økende nyreligiøsitet i befolkningen. 11. Se for eksempel htm

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

En praksis basert på kunnskap

En praksis basert på kunnskap En praksis basert på kunnskap En kvalitativt orientert studie om hvordan intensivsykepleiere beskriver sitt kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelse. 45 studiepoeng Heidi B Bringsvor Desember 2011 Summary

Detaljer

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem.

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. Inger-Lise Pedersen Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Noen har sett meg i dag

Noen har sett meg i dag Masteroppgave Noen har sett meg i dag En kvalitativ forskningsstudie Forfatter: Hanne Marit Holth Veileder: Bengt Eriksson Termin: VT 12 Kurskode: 5MB35E [ ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för

Detaljer

«Si minst mulig det kan brukes mot deg siden!»

«Si minst mulig det kan brukes mot deg siden!» Campus Elverum Institutt for psykisk helse, oppvekst og samfunn Avdeling for helse- og idrettsfag Helge Toft Emne 4PM790 Masteroppgave «Si minst mulig det kan brukes mot deg siden!» En studie av LAR-klienters

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Man snakker ikke om sånt

Man snakker ikke om sånt Man snakker ikke om sånt En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Yasmin Therese Walås Master i Psykisk helsearbeid. Institutt for folkehelse, Elverum. HØGSKOLEN

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Bare det å lære seg å lytte

Bare det å lære seg å lytte Bare det å lære seg å lytte Hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? En kvalitativ studie. Anne-Kristine

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

«Å føle seg velkommen har mye å si»

«Å føle seg velkommen har mye å si» Birgit Stølen «Å føle seg velkommen har mye å si» -en kvalitativ studie om hvordan eldre med kommunal rehabiliteringsplass opplever kommunikasjonen med personalet i et empowerment perspektiv Masteroppgave

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer