Trafikksikkerhetsplan for perioden Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer fra kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan for perioden 2015-2022 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer fra kommunen."

Transkript

1 Trafikksikkerhetsplan for perioden Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer fra kommunen. Statens vegvesen (SVV), datert: Innledningsvis informerer SVV om sin rolle i arbeidet med trafikksikkerhet i fylket, samt tilskuddsordninger som de disponerer. Strategidel og holdningsskapende SVV har følgende innspill til strategidel og holdningsskapende arbeid: - Kommunen bør ha som mål å få status som trafikksikker kommune i løpet av planperioden, - Et viktig holdningsskapende tiltak er sykkelopplæring. I Nordland er dette sikret gjennom etablering av sykkelgårder. Kommunene kan gjennom søknad få transportmidler, slik at barn fra Alstahaug kan reise for å benytte anleggene i nabokommuner. Målgruppa her er 4. trinn på barneskolen. Fysiske tiltak på fylkesveier Når det gjelder de ulike fysiske tiltakene på fylkesvei skriver SVV følgende: - For alle innspill knyttet til oppmerking av gangfelt mener SVV at dette først og fremst er et fremkommelighetstiltak for trafikanter, heller enn et trafikksikkerhetstiltak. Det vises til håndbok V127 Gangfeltkriterier. Dersom kommunen gjennom tellinger kan dokumentere at antall kryssinger ligger innenfor retningslinjene vil SVV vurdere foreslåtte tiltak. For strekninger med fartsgrense 60 km/t eller høyere bør det ikke anlegges gangfelt, - De er enige i prioriteringene når det gjelder gang- og sykkelvei på strekningen Sandnessjøen til Søvik, samt etablering av gang- og sykkelvei fra Harald Hårfagres gate langs FV 17 opp mot avkjøring til Horvnes, - SVV mener at krysset det avkjørsel fra FV 143 til Forshaugen krysser gang- og sykkelvei bør strammes opp, men det er ikke satt tidsplan for gjennomføring, - Når det gjelder etablering av rekkverk eller gjerde langs eksisterende gang- og sykkelvei (på sjøsiden) fra krysset til avkjøring mot ferjeleie (FV 828) samt ved Mesta på Søvik betraktes ikke dette som et trafikksikkerhetstiltak, - Der hvor gang- og sykkelvei etableres er det vanlig at hastigheten økes fra 60 til 70 km/t. SVV ser derfor ingen grunn til å redusere fartsgrensene på FV 828 eller å flytte fartsgrenseskilt på FV 17 til etter krysset til Søvik oppvekstsenter, - Vikepliktsforholdene i krysset FV17 og FV 828 på Søvik er avklart i trafikkreglene, samt gjennom oppsatt vikepliktskilt på FV 828. Forholdene er dermed tilstrekkelig ivaretatt i dagens situasjon, - SVV har jevnlig dialog med bussselskapene på Helgeland. På grunn av knappe ressurser har busslomme ved FV 17, ved innkjøring til Alstahaug og Petter Dassmuseet, ikke blitt prioritert. Side 1 av 13

2 Sykkelparkering - SVV synes det er veldig positivt at kommunen legger opp til mer og bedre sykkelparkering. Tilrettelegging for gode sykkelparkeringsplasser vil øke sykkelandelen i kommunen. Avslutningsvis peker SVV på at tiltak som er foreslått i planperioden må gjenspeiles i kommunens økonomiplan. Kommentar: Trafikksikkerhetsplanen oppdateres og tilpasses SVV sine kommentarer når det gjelder fylkesveier. Engan velforening v/tom Rune Værnes, datert: Engan boligområde begynner å bli ferdig utbygd, men det mangler merking av veinavn, fartsgrenser og trafikksikkerhetstiltak. Dette er uheldig av flere grunner både bor det mange barn i området og det er mye anleggstrafikk gjennom området knyttet til utbyggingen av Fredly panorama. Velforeningen ønsker at det gjøres trafikksikkerhetstiltak i området, minimum i form av sonemarkering for å redusere hastigheten på bilene. Videre er det ønske om autovern eller annen sikring nederst i Uraveien, for å hindre at biler og syklister kjører utfor skråningen og havner på parkeringsplassen til leilighetene i Uraveien Kommentar: Anleggstrafikk gjennom området er midlertidig, slik at tiltak knyttet til dette tas ikke inn i trafikksikkerhetsplanen. Heller ikke skilting av fartsgrenser og gatenavn tas inn i planen, da dette er tiltak som vil bli gjennomført. Det vil bli fattet vedtak om fartsgrenser i område (30-sone), og deretter skal området skiltes. Rekkverk nederst i Uraveien er i utgangspunktet noe som skulle vært etablert i forbindelse med utbygging av området. Siden dette ikke er gjort, tas tiltaket inn i trafikksikkerhetsplanen. Sammenlignet med mange av de andre tiltakene i trafikksikkerhetsplanen er ikke dette tiltaket vurdert som det mest presserende, og prosjektet har fått lav prioritet. Tjøtta og Offersøy områdeutvalg, datert: I forbindelse med innspill til kommuneplanens arealdel har det kommet innspill fra områdeutvalget for Tjøtta og Offersøy. De ønsker forbedring trafikksikkerheten rundt og på ferjeleiet. Dette gjelder for alle som ferdes der. Ønskene innebærer lavere fartsgrense, fartsdempere, fotgjengerfelt (tunell eller bro) knyttet til ferdsel til og fra skole, barnehage og butikk. Innspillet er registrert som innspill til kommuneplanens arealdel, men tas med i arbeidet med trafikksikkerhetsplan. Kommentar: Statens vegvesen setter i gang et arbeid med å utbedre ferjeleiet på Tjøtta høsten I den forbindelse vil trafikksikkerheten i et større område vurderes. Innspillet fra Tjøtta og Offersøy områdeutvalg vil spilles inn i prosessen, slik at det Side 2 av 13

3 problemstillingene blir tatt opp i dette arbeidet. Videre er tiltaket tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. Stein Inge Ludvigsen, datert: Ludvigsen sender på nytt inn sin høringsuttalelse til trafikksikkerhetsplan for perioden , da han mener at innspillet gjelder like fullt i dag som da. Ludvigsen er opptatt av trafikksituasjonen i krysset Åsmarkveien og Trollskarveien. Dette er et svært uoversiktlig kryss og særlig trafikkfarlig for de minste. Kryssing av Trollskarveien, fra Åsmarkveien, er av den grunn vanskelig, i tillegg til at bilene ofte kommer i stor fart opp Trollskarveien. Vinterstid er det enda større utfordring og problemer for biler og busser som skal opp og ned Trollskarveien. Kommentar: I dette området er det vanskelig å få gode kryssningsforhold, på grunn av store høydeforskjeller i krysset Åsmarkveien og Trollskarveien. Likevel gjøres det nå flere tiltak for å bedre forholdene. Bussene skal ikke lengre skal kjøre opp til skolen, men sette av barna nede ved sykehuset. Videre skal slitte gangfelt merkes opp igjen våren Dette er en del av kommunens kontinuerlige drift, og omfattes derfor ikke av trafikksikkerhetsplanen. Det skal også settes opp skilt for å gjøre bilister oppmerksomme på fotgjengerfeltene. Det er også fattet et politisk vedtak om at det opp bakken skal skiltes med 40-sone. Her mangler et skiltvedtak før tiltaket kan gjennomføres, men det skal gjøres våren Tiltak er allerede planlagt sommeren 2015 og tas derfor ikke inn i trafikksikkerhetsplanen. Dønna pendlerforening v/ Linda Bamberg, datert: Dønna Pendlerforening har forslag til forbedring av trafikksikkerheten og trafikkavviklingen ved ferjeleiet, og å bidra til å skape rom for parkeringsplasser i området nær kulturbadet. Alle forslagene er illustrert, en med dagens situasjon og en med foreslåtte endringer. Pendlerforeningen foreslår både å legge om trafikkmønsteret på ferjekaia, slik at biltrafikken kommer raskere bort fra det travle området ved ferjeleie og ut av byen. Forslaget innebærer at all biltrafikk fra ferja kjører til venstre ut av ferjene, i stedet for til høyre som de kjører i dag. Da kan biltrafikken dirigeres rett opp til rundkjøringa og videre ut på FV 809 mot Vågen, mens fotgjengerne går inn til byen. Fotgjengerne får to færre krysningspunkt med biltrafikken ut av ferja og risiko for skader reduseres betydelig. Videre foreslår pendlerforeningen at rekkefølgen på oppstillingsfilene snus, slik at felt 9 blir felt 1 og 1 blir felt 9. Felt 10 og 11 utgår og blir nytt kjørefelt ut av ferja. I perioder med stor utfart til Dønna, dannes det i dag kø opp gjennom rundkjøringen og videre langs FV 809 mot Vågen. Dette er et stort problem om sommeren og i forbindelse med langhelger. Køen blokkerer innkjørselen til Rema 1000 og XL-bygg og hindrer trafikken gjennom rundkjøringen. Ved å snu rekkefølgen på biloppstillingsfeltene, vil denne kødannelsen flyttes til Torolv Kveldulvsons gate, som er langt mindre trafikkbelastet enn FV 809. Disse to tiltakene alene vil ikke gi en fullstendig løsning på trafikkproblemene knyttet til fergetrafikken, men de vil gi en klar forbedring av trafikksikkerheten både for fotgjengere og kjørende. Side 3 av 13

4 Kommentar: Dønna pendlerforening har i sin uttalelse kommet med konstruktive innspill, samtidig som forslagene skaper noen utfordringer i forhold til eksisterende situasjon og planlagte tiltak i området. Det er likevel ønskelig å komme i dialog med pendlerforeningen for å bedre forholden ved ferjekaia. Statens vegvesen må også involveres i denne diskusjonen. Alstahaug kommune har derfor tatt initiativ til et møte mellom partene for å diskutere ulike løsninger og mulige forbedringer. Dette vil gå uavhengig av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen. FAU ved Ura skole v/bjørnar O. Klinkenberg, datert: FAU ved Ura skole har i denne uttalelsen hatt fokus på skolevei og farlige strekninger knyttet til denne. Innspillene baserer seg på kommentarer fra alle klassekontakter ved skolen. I området er det også flere steder barna leker, som enten ikke er egnet til det, eller utgjør en fare for barna. FAU rakk ikke å kartlegge disse stedene nå. Sammen med innspillet er det også vedlagt fire kart som viser hvor barna går for å komme til og fra skolen. Foreldrene ved Ura skole har følgende innspill til trafikksikkerhetsplanen: - Ned Urabakken er det 50-sone, tross i at det vel er regulert at det skal være 30-sone. Videre er det fortau uten skille mellom veien og fortauet. Det henvises videre til andre steder i nærområdet, hvor det er bedre løsninger med god avstand mellom fortau og veibane, - Det burde vært en fotgjengerovergang på sørsiden av krysset Urabakken og Novikveien, ikke bare på nordsiden som i dag. Det skaper trafikkfarlige situasjoner når man først krysser Uraveien så Novikveien, - Bakken langs gnr. 36, bnr. 131 og gnr.36, bnr.133 er glatt og dårlig strødd. Det er derfor vanskelig å ta seg fram, både oppover og nedover. Vedlikehold av veistykket bør prioriteres om vinteren, da denne veien også benyttes av de som har barn i Ura barnehage, - FAU ønsker at snarvei mellom Mikkjel Fønhus gate og Henrik Wergelands gate gruses opp, - Krysset mellom Novikveien og Segelbergan er uoversiktlig, og det burde vært vikeplikt og skiltet gang- og sykkelvei. Det stilles også spørsmål om det er planlagt tiltak i form av fotgjengerovergang lengre sør i Novikveien. Nå når det er bygd ut lengre sør og på oversiden av veien er det mange som krysser veien her i 70 sonen. Et alternativ kan være å trekke 40-sonen lengre sørover. Kommentar: Ned Urabakken er veibane og fortau skilt med kantstein. Når det gjelder skilting av fartsgrenser, så er skiltplan under arbeid og skilt vil bli satt opp i nær framtid, Statens vegvesen er eier av Novikveien på denne strekningen. I sin uttalelse til trafikksikkerhetsplanen uttaler de at de ikke ser på gangfelt som et trafikksikkerhetstiltak. Det er i dag undergang lengre nord, og fotgjengere er henvist til denne. Merknaden tas med bakgrunn i dette ikke til følge, Både punkt tre og punkt fire er knyttet til veivedlikehold, og dette omfattes ikke av trafikksikkerhetsplanen, I løpet av sommeren 2015 vil hele Novikveien bli forkjørsvei, slik at dette punktet vil bli imøtekommet, Side 4 av 13

5 Når det gjelder fotgjengeroverganger lengre sør i Novikveien, viser vi til uttalelsen fra Statens vegvesen. Svaret på dette spørsmålet er derfor nei, det vil ikke bli etablert fotgjengerfelt lengre sør i Novikveien. Det vil derimot innføres tidsdifferensiert sone forbi Ura skole. I perioden 8-15 på hverdager vil det bli 40 km/t, og sonen med 60 km/t blir forlenget sørover til Haugerud. Områdeutvalget for Søvik og Hamnes v/ Svein Nygård, datert: Områdeutvalget for Søvik og Hamnes har følgende innspill til trafikksikkerhetsplanen: - Krysset Herøyveien og Tjøttaveien (veien til fergeleiet på Søvik) er et farlig kryss. Det tas lite hensyn til trafikanter som kommer fra Herøy som skal inn på fylkesveien. Bedre merking om at man kjører inn på en forkjørsvei kan være en løsning, - Gatelys på Hamnesveien og inn til Grønnåsen på Dalveien, - Belysning ved fotgjengerkryssing av RV17, både ved veistasjonen og i Nautbryn (Herøyveien), - Belysning og evt. gangfelt kryssing av vei ved avkjørsel Herøyveien og opp til Søvikmoen, - Akseltrykksbegrensning i 30 sonen på Søvikmoveien. Her er det mye tungtrafikk til og fra kai. Et alternativ er omlegging av veien til og fra kai, - Flytting av 70-sonen på RV 17, slik at den gjelder forbi innkjørsel Søvik oppvekstsenter, - Fartsfotoboksvarsling på Steirostrekningen (70 sone), - Ny avkjørsel til Søvikmoen boligfelt og ikke åpne Ringveien rundt. Dette for å få et nytt kjøremønster for å avlaste trafikken i visse deler av feltet og samtidig åpne for nytt boligfelt i sør. Kommentar: Statens vegvesen svarer til første punkt at vikepliktsreglene er avklart i trafikkreglene, i tillegg til at vikeplikten er tydeliggjort gjennom vikepliktskilt, Gatelys på Hamnesveien og inn til Grønnåsen på Dalveien er ikke prioritert, og opprusting av Dalveien er videre tatt ut av Statens vegvesens arbeidsliste. Når de gjelder belysning på de andre nevnte strekningene (ved veistasjon, Nautbryn, ved avkjørsel Herøyveien og opp til Søvikmoen), så er det etablert belysning, Akseltrykksbegrensning er ikke knyttet til trafikksikkerhetsplan, men til drift av veier, slik at det tas ikke opp som tema her, Statens vegvesen har kommentert ønsket om redusert fartsgrense ved Søvik oppvekstsenter. De myke trafikantene benytter seg i all hovedsak av etablert gangog sykkelvei samt det kommunale veisystemet mellom boligfelt og skole/barnehage. Statens vegvesen ser derfor ingen grunn til å redusere fartsgrensen, Siden det er gang- og sykkelvei på Steirostrekningen, er fotoboks ikke et prioritert tiltak, Avkjørselsforhold i Søvikmoen boligfelt vil bli vurdert i forbindelse med utarbeining av reguleringsplan(er) for videre utbygging i området. Kirsten Steinholt Kristiansen, datert: Steinholt Kristiansen hilser en bom og snuplass i Trollskarveien ved Bjarnetjønna skole velkommen. I dag er det mye unødvendig biltrafikk i denne veien, hvor det kun er tillatt å kjøre til eiendommene. Steinholt Kristiansen mener det er viktig at bommen konstrueres slik Side 5 av 13

6 at de som bor i bakken nedenfor Bjarnetjønna skole kan åpne denne og komme seg forbi. På vinteren kan det være et problem å komme opp Trollskarveien. Da er løsningen å kjøre opp Skolebakken ved sykehuset, da denne pleier å ha bedre feste og være mer oppkjørt. Kommentar: Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilken løsning som velges for å sperre veien i Trollskarvveien. Ønsket vil sannsynligvis kunne tas til følge, men tas med inn i detaljplanleggingen av veisperringen. Leif Steinholt, datert: Steinholt innleder med at det er positivt at Alstahaug får en trafikksikkerhetsplan hvor det står såpass mye positivt om å legge til rette for syklister og gående. Han mener videre at forslaget om redusert fartsgrense i Novikveien på strekningen Nesset til ungdomskolen er positivt. Steinholt mener derimot at det foreslåtte tiltaket med å gjøre denne strekningen til forkjørsvei ikke er et fornuftig tiltak. Det er i dag en del som kjører for fort på denne strekningen, og skilting med 40 km/t vil neppe få slutt på dette. Dersom Novikveien likevel gjøres om til forkjørsvei er det for svakt at det i planen står at det bør kombineres med fartsdempende tiltak. Det må i istedenfor stå at dette skal kombineres med fartsdempende tiltak. Omgjøring til forkjørsvei bør heller ikke skje før slike tiltak er på plass, og trafikksikre krysningspunkter som er foreslått i planen høres fornuftig ut. Steinholt stusser over at Novikveien bare skal gjøres om til forkjørsvei fram til rundkjøringen ved ungdomskolen, all den tid bebyggelsen videre opp mot Ura har samme karakter. For å få et logisk og forutsigbart trafikkmønster bør hele Novikveien fra sentrum og opp til Ura behandles likt. Når det gjelder forslag om sykkelfelt langs Novikveien mener Stenholt at dette er for lite offensivt. Det bør heller bygges gang- og sykkelvei, og ikke bare skilles ut et felt i dagens kjørebane. Uansett hvilken løsning man ender opp med er det viktig at sykkelfeltet/sykkelveien kommer i forlengelse av dagens gang- og sykkelvei forbi ungdomsskolen, slik at syklister ikke må krysse Novikveien. Kommentar: Formuleringen i trafikksikkerhetsplanen endres fra bør til skal, i tråd med Steinholts innspill. Når det gjelder hvorvidt det skal etableres sykkelfelt eller gang- og sykkelvei inn mot sentrum er det ikke tatt stilling til hvilken løsning som skal velges eller på hvilken side av veien sykkelfelt eller gang- og sykkelvei bør gå. Teksten endres likevel fra «sykkelfelt» til «gang- og sykkelvei», for å sikre en best mulig løsning. Begrunnelsen for at Novikveien gjøres om til forkjørsvei er at dette vil gi et tydeligere trafikkbilde og en mer enhetlig trafikksituasjon. Tydeligere og like vikepliktsforhold langs hele Novikveien vil igjen gi økttrafikksikkerhet. Novikveien vil i løpet av sommeren 2015 bli forkjørsvei også fra rundkjøringen ved den videregående skolen og sørover, slik at hele Novikveien får samme status. Finn Roar Ørnøy, datert: Ørnøy etterlyser tiltak for å trygge skoleveien for barna som må krysse Novikveien for å komme til Bjarnetjønna skole, og har forslag til følgende tiltak: Side 6 av 13

7 - Oppmaling av fotgjengerfeltene, - Belysning ved fotgjengerovergangene slik at bilistene ser barna, - Lysregulerte overganger, - Forhøyede gangfelt, - Redusert fartsgrense, - Ingen omgjøring av Novikveien til forkjørsvei. På grunn av utrygg skolevei kjører mange foreldre barna sine til skolen. Anbefalt rute er da å kjøre via Prestmarkveien og sette av barna nedenfor skolen. Dette er ikke så enkelt, da dette er en smal gate hvor mange biler står parkert, i tillegg kommer bussen ofte kjørende. Kommentar: Som svar på Ørnøys merknader til omgjøring av Novikveien til forkjørsvei viser vi til vår kommentar til Leif Steinholt over. Samtidig som veien gjøres om til forkjørsvei blir også fartsgrensen redusert til 40 km/t. De fire første punktene i Ørnhøys merknad er fartsreduserende tiltak. Før Novikveien blir forkjørsvei skal det gjennomføres fartsdempende tiltak. Det er ikke tatt stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres, men flere av Ørnøys forslag vil bli vurdert i en kombinasjon. Alstahaug næringsforening v/ Sverre Knut Andresen, datert: Alstahaug næringsforening etterlyser følgende tiltak: - Tårekanalen som er en viktig forbindelse for å gjøre Sandnessjøen sentrum mer tilgjengelig, - Gjenåpning av Kirkeveien forbi Slipen, for en enklere atkomst til sentrum. Videre mener Alstahaug næringsforening at kravene om sykkelparkering er lite gjennomtenkt. Foreningen mener kostnadene med å legge til rette for sykkelparkering vil overgå nytten av dette. Videre mener foreningen at kravene om sykkelparkering vil kunne velte prosjekter som i utgangspunktet er marginale. Alstahaug næringsforening har ingen betraktninger om hva som vil være rimelige krav for sykkelparkering, men etterlyser konkrete krav til utforming og hvor stor plass man må beregne per sykkelparkeringsplass. Krav om sykkelparkering vil påføre næringslivet kostnader og begrensninger de ikke kan akseptere, og gi nok en konkurranseulempe i forhold til andre byer på Helgeland. Avslutningsvis spør næringsforeningen om hvordan kravet om sykkelparkering skal kompenseres dersom utbygger ikke har plass til å bygge de pålagte sykkelparkeringsplassene. Kommentar: Tårekanalen og åpning av Kirkeveien anses som virkemidler for å få en god trafikkavvikling i sentrum, og er prosjekter det arbeides med. Likevel er det ikke viktige tiltak ut fra trafikksikkerhet, slik at det er ikke tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. Tilgang på gode områder for sykkelparkering er et viktig virkemiddel for å få flere til å bruke sykkel, og dermed redusere bilkjøring for de som har mulighet for dette. Det er videre viktig for at sykler parkeres på ønskede steder, og ikke plasseres der hvor de for eksempel hindrer framkommelighet for andre. Det er likevel vurdert at Side 7 av 13

8 sykkelparkering hører bedre sammen i en samlet plan for parkering. En revidert parkeringsnorm skal utarbeides som en del av kommuneplanens arealdel. FAU ved Søvik oppvekstsenter v/aina Ludvigsen, datert: FAU ved Søvik oppvekstsenter ønsker følgende: - Utbedring av dekket på gangvei fra Gårdvika til Nautbrunnen (krysset FV 17 avkjørsel til ferjeleiet). Asfalten er i så dårlig forfatning at syklister foretrekker hovedveien når de sykler, - Oppmerket fotgjengerovergang fra gamle Alstahaug videregående til Søvikskaret. Veien krysses mye her, både av skoleelever på tur, i tillegg til andre turgåere, - Videreføring av gangvei fra Nautbrunnen til Alstahaug for å gi sikker skolevei for de som bor langs denne strekningen, - Overbygd sykkelparkering ved Søvik oppvekstsenter. Mye vind gjør at syklene ofte blåser overende. Kommentar: - Utbedring av dekket på gangvei er knyttet til drift, og ikke et punkt som tas inn i trafikksikkerhetsplanen, - Vi viser til uttalelse fra Statens vegvesen når det gjelder oppmerking av gangfelt, - Sykkelparkering på Søvik skole tas med som innspill til parkeringsnormen som skal utarbeides som en del av kommuneplanens arealdel, - Videreføring av gang- og sykkelvei til Alstahaug er tatt inn i planen. Torben Rødsand, datert: Gangfelt ved Åsmoveien, i Novikveien, blir sjeldent brukt. Det er trafikkfarlig, i tillegg til at det for eksempel ikke kan brukes med barnevogn, siden gangfeltet går fra grøft til grøft. Vinterstid er det brøyteskavler der og på sommer gror det igjen av buskas. Folk krysser veien er rett over krysset, der er det satt opp sperring og ikke merket med overgang. Her er det mye mer egnet enn eksisterende overgang, da det er planert på samme høyde som resten av gatene. Rødstrand mener derfor at gangfeltet må flyttes til sørsiden av krysset. Dagens 70-sone bør flyttes sørover på Novikveien. Dagens situasjon gir unødvendig pågassing midt i et boligfelt. Tiltak som bør gjennomføres er å utvide 40 km/t sone like langt som Åsmoveien går sørover idag. Det bør etableres sperre eller sjikane og autovern mellom Novikveien og Åsmoveien. Hensikten med dette er både et ønske om noe som har støydempende funksjon og en fysisk barriere for barn på vei til og fra skole og barnehage. Rødsand mener også at asfalt i Åsgata må prioriteres. Det er uheldig at beboere ved sykehjemmet ikke skal kunne trilles ut på tur fordi Åsgata er i fullstendig oppløsning. I tillegg benyttes veien av ambulanse. Kommentar: Gangfeltet i Novikveien, ved Åsmoveien, vil bli fjernet, og folk henvises til eksisterende undergang. Vi viser også til uttalelse FAU ved Ura skole for utdyping av dette. Det samme gjelder for merknaden knyttet til flytting av dagens 70-sone. Side 8 av 13

9 I dag er det avsatt et felt mellom gang- og sykkelvei og veibane, som fungerer som en barriere. Dette er vurdert som tilstrekkelig i forhold til å hindre barn i å gå ut i veien. I forhold til den støydempende funksjonen anses et autovern eller tilsvarende sjikane ikke som særlig effektivt. Det er heller ikke et trafikksikkerhetstiltak, og er derfor ikke tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. Asfalt i Åsgata er ikke høyt prioritert i trafikksikkerhetsplan for gjeldende. Før det investeres i asfalt skal det gjennomføres et større prosjekt med renovering av vannog avløpsanlegget som ligger i gata. Alstahaug mottak v/ Kenneth Pedersen, datert: Alstahaug mottak har nettopp fått en ny 3-årig avtale, med opsjon på drift framt til Gatelys langs Sivaveien er satt opp med 4. prioritet, og er planlagt i perioden Alstahaug mottak mener det er svært viktig at trafikksikkerhetstiltak kommer på et tidligere tidspunkt, og ber om at kommunen prioriterer sikker vei for de som bor på mottaket. På grunn av føringer om at beboerne skal gå fra mottaket til Voksenopplæringa vil det fra høsten 2015 bli en økning av myke trafikanter på strekningen. Selv om mottaket selv informerer om trafikksikkerhet og deler ut reflekser, ber de om at lys på strekningen gis en høyere prioritet. Det skaper også forundring at veien fra boligområdet på Siva til asylmottaket ikke er tatt med under oversikten over farlige kryss/veistrekninger. Her ferdes mange av beboerne på mottaket både tidlig morgen og sen kveld. Det har vært flere nestenulykker på strekningen og gang- og sykkelvei på strekningen bør prioriteres. Kommentar: Tiltaket er flyttet fra lista over kommunale tiltak og over på lista over tiltak på fylkesveier, der tiltaket er satt på andre plass. Begrunnelsen for at tiltaket er flyttet over til tiltak på fylkesveier er at det feilaktig var plassert på lista over tiltak på kommunale veier. Tanja Stokka, datert: Stokka savner skilting av gangfelt nedenfor sykehuset og helsestasjonen (på begge sider av veien). Oppmerkingen i veien er slitte og på vinterstid må man være lokalkjent for å vite at det er gangfelt her. Det har skjedd flere påkjørsler her. Kommentar: Slitte gangfelt merkes opp igjen våren Dette er en del av kommunens kontinuerlige drift, og omfattes derfor ikke av trafikksikkerhetsplanen. FAU ved Sandnes barneskole v/ Bright Halle Larsen, datert: FAU takker innledningsvis for gode tiltak for Sandnes skole og en god og gjennomarbeidet plan. I tillegg til foreslåtte tiltak ber FAU om at kjøring på skoleplassen må vekk. Skolegården må derfor skiltes med innkjøring forbudt på sørsiden av skolen. I tillegg er det ønske om sykkel- og sparkparkering på skolegården. Av de tiltak som allerede er foreslått i trafikksikkerhetsplanen har FAU følgende forslag om tillegg: Side 9 av 13

10 - Gatelys langs FV 17 FV 148 her bør det tydelig skilting om fartsgrense samt opplyst gangfelt etableres, - Ved opprusting av Botnveien ønskes veihammer på Høgåsen. Av nye tiltak som bør inn i planen foreslår FAU følgende: - Krysset Foged Falcksvei Kirkeåsveien er uoversiktelig, slik at her må det vurderes tiltak, - Opprustning av gang- og sykkelvei Kirkåsveien 8, - Krysset mellom Helgeland Rør Fagmøbler Radåsv er ønskelig med vikeplikt inn til veien fylkesv 17, - Krysset ved Shell mot skolen, her må det etableres simigangfelt som et minimumstiltak inntil videre regulering, - Gatelys fra Harald Hårfagresgt forbi barnehagen og skolen. Kommentar: - Begge innkjøringene mot Øysteins gate er skiltet med innkjøring forbudt. Riktignok er disse skiltene noe falmet av vær og vind, men likefult er begge innkjøringene til skolegården fra sør skiltet. - Gatelys inne på skoleområdet anses ikke som et trafikksikkerhetstiltak. Dersom det anses som et problem at det er manglende belysning i området er dette et forhold som må tas opp med eier av byggene. - Sykkelparkering på skolegården tas med inn i arbeidet med en samlet parkeringsnorm for kommunen. - Det vises til uttalelse fra Statens vegvesen når det gjelder etablering av gangfelt langs FV 17 og FV 148. Vi kan ikke se hvordan en vendehammer er et trafikksikkerhetstiltak, slik at dette ønsket tas ikke med videre i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen. - FAUs kommenterer både Kirkåsveien og krysset mellom Foged Falcksvei og Kirkåsveien er uoversiktlig. Vi er enige i at forholdene her ikke er tilfredsstillende, og her må det vurderes tiltak. Dette punktet er derfor tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. - FAU ønsker vikepliktsregulering av krysset mellom Helgeland Rør Fagmøbler Radåsveien. Det er i dag vikeplikt for de som skal inn på fylkesvei 17, og dette er skiltet med vikepliktskilt. - Når det gjelder krysset ved Shell mot skolen, så er det her satt i gang en planprosess for flere eiendommer i Øyvind Lambes vei. Planavgrensningen omfatter også krysset ved Shell, slik at kryssingsforhold mv. vil bli ivaretatt i dette arbeidet. Trond-Are Nilsen, datert: Novikveien bør omgjøres til forkjørsvei fra sykehuset til RV 17 over Kleivskaret. Alle fotgjengeroverganger på denne strekningen er nesten utvisket, samt at de fleste mangler skilting. Dette er trafikkfarlig og uholdbart. Der det ferdes mange, ved skolevei mv. bør man vurdere å lysregulere fotgjengerfeltene, - 70-sone ved Åsmoveien bør flyttes sør for krysset ved Uraveien, og hastigheten reduseres til 50 km/t, - Settes opp skille mellom Åsmoveien og Novikveien, helst noe som demper trafikkstøy, - Vurdere gatelys fra Åsmoveien og sørover til Haugerud og Uraveien, Side 10 av 13

11 - Autovern i Åsmoveien og tydelig merket fotgjengerfelt i sørenden av Åsmoveien over til gang- og sykkelveien i Øvermarka, hvor det er bussstopp, - Tidsstyring av 40-sone ved Ura skole, for eksempel mellom 8.00 og på hverdager. Ellers 50 sone hele veien, også mellom Statoilstasjonen og Ura skole. Kommentar: Veistrekningen som omtales i første strekpunkt vil bli gjort om til forkjørsvei i løpet av sommeren Når det gjelder oppmerking av fotgjengeroverganger vises til høringsuttalelse fra Statens vegvesen, og at fotgjengere henvises til å benytte eksisterende undergang. For kommentarer til de resterende punktene vises det til administrasjonens kommentarer til tidligere innspill, fra FAU ved Ura skole og Torben Rødsand. Sandnessjøen videregående skole v/ Margit Langseth, datert: Sandnessjøen videregående skole ber om at følgende tiltak prioriteres i planen: - Prestmarkveien bør få fortau, da det er skolevei og arbeidsvei både for elever og ansatte på denne skolen og for Bjarnetjønna skole, - Parkeringsplass mellom tennisbanen og Stamnes Arena har et meget uoversiktlig trafikkbilde med gående og syklende skolebarn, elever og ansatte som krysser innkjøringen til parkering og parkeringsplassen, - Manglende nett av sykkelstier til og fra sentrum utgjør både en sikkerhetsrisiko og motvirker at folk bruker sykkel, - Redusert fartsgrense på Novikveien ved Sandnessjøen videregående skole, Sandnessjøen ungdomsskole, Stamneshallen og Stamnes Arena bør vurderes. Her er det stor trafikk og ferdsel, spesielt ved skolestart og skoleslutt samt ved arrangement, Sandnessjøen videregående skole vil også fremheve at skolen jobber med sykkelparkering for elever og ansatte. Dette et tiltak både for sikkerhet, folkehelse og miljø. Kommentar: Alle de nevnte tiltakene ligger inne i trafikksikkerhetsplanen og ansees dermed som ivaretatt. Asbjørn Hestnes, datert: Ønsker fortau og fartsdempende tiltak på strekningen fra Foged Falchs gate til Kirkåsveien 1. Dette begrunnes med at mange skolebarn benytter strekningen, tungtrafikk til og fra Felleskjøpet i tillegg til stor trafikk av foreldre som kjører barna sine til skolen. Biler har ofte stor hastighet. Kommentar: På strekningen fra Felleskjøpet og forbi dagens kommunale boliger vil det bli etablert gang- og sykkelvei som en del av prosjektet med å bygge nye boliger på strekningen Foged Falchs gate Dette arbeidet er forventet å starte opp i løpet av John Kåre Olsen, datert: Side 11 av 13

12 Ønsker gjennomkjøring forbudt i Øvermarka. Dette begrunnes med at det er en god del trafikk gjennom gata i forbindelse med henting og bringing i Ura barnehage. I stedet for å benytte Novikveien fram til avkjørselen mot Mølnhusveien, velger mange å benytte snarveien fra Uraveien til Øvermarka. Øvermarka er en trang gate som ikke er dimensjonert for gjennomgangstrafikk. I tillegg til mye trafikk er det mange som har høy hastighet. Kommentar: Erfaringsvis er det vanskelig å håndheve gjennomkjøring forbudt, dersom det ikke også etableres fysiske sperrer. Problemene med gjennomkjøring i Øvermarka bør heller tas opp med barnehagen, slik at de oppfordrer foreldre å benytte overordnet veinett fram til barnehagen, slik at gjennomkjøring i Øvermarka reduseres. Syklistenes landsforening (SL) v/ Florian Kindl, datert: SL foreslår at det etableres en sykkelgård, som vil være et viktig holdningsskapende tiltak. En sykkelgård er et trafikkanlegg i miniatyr, med veier, fortau, sykkelveier, rundkjøringer, skilt, fotgjengeroverganger osv. Innspillet viser forøvrig til en tilsvarende sykkelgård som er etablert i Mosjøen. Sykkelgården foreslås plassert på den asfalterte plassen på Radåsmyra. Plassen er asfaltert og brukes allerede til trafikkopplæring. Med enkle midler kan denne oppgraderes til en sykkelgård. Kommentar: Statens vegvesen opplyser at det finnes midler til sykkelopplæring, og kommunene kan søke om transportmidler, slik at barn fra Alstahaug kan reise for å benytte anlegg i Mosjøen. Målgruppa her er 4. trinn på barneskolen. SL har på sin side foreslått at det etableres en egen sykkelgård i Sandenssjøen. Denne kan være til glede og nytte for barn på alle trinn, i tillegg til at den kan benyttes på kveldstid og helger av alle. Parken kan kanskje også, til bestemte tider, benyttes som øvingsfelt for mopedopplæring. Dette skjer i området i dag. Tiltaket er tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. Alf Jan Sørhaug, datert: Merknaden gjelder asfaltering og bygging av fortau i Åsgata. I følge forslag til trafikksikkerhetsplan skal dette gjennomføres i Viser til at dette, jf. i forrige trafikksikkerhetsplan skulle gjennomføres i På grunn av stor trafikk og at mange skolebarn ferdes her, er Sørhaug skuffet over at prosjektet er utsatt. Avslutningsvis ber han om at prosjektet gis førsteprioritet og framskyndes. Kommentar: Det henvises til tidligere kommentar til Torben Rødsands merknad til manglende asfalt i Åsgata. Sandnessjøen ungdomsskole v/ rektor Reidar Marø, datert: Ønsker enveiskjøring av Aleksander Kiellands gate (og videre til Bakkelygata), fra Novikveien. Dette for å unngå trafikkproblemer når elevene settes av ved skolen. Kommentar: Forslaget vil gi økt trafikk i en boliggate, og er av den grunn ikke ønskelig. Problemet forventes å bli redusert når Novikveien gjøres om til forkjørsvei. Kjell Olav Lund, datert: Side 12 av 13

13 Viser til forslag om å etablere gatelys på strekningen fra krysset mellom FV 148 og FV 17 og mot asylmottaket. Lund mener dette er et bra tiltak, men det bør gjøres mer. På strekningen fra krysset FV 17 til FV 148 møter Botnveien er det fartsgrense 80 km/t på det meste av strekningen. Her er det ikke forkjørsvei og det er tre kryss her. Her bør enten fartsgrensen reduseres eller veien reguleres som forkjørsvei. Kommentar: Vi viser her til tidligere kommentar til merknad fra Alstahaug mottak v/ Kenneth Pedersen. Beboere i Festningsgata, datert: Innledningsvis beskrives forholdene i Festningsgata, som de mener er en gate som er avglemt i trafikksikkerhetsplanen. Den er smal, har grusdekke som går i oppløsning hver vår, er uoversiktlig, bilister har høy hastighet og det er mange fotgjengere, særlig skoleelever, som benytter gata. Veikrysset Festningsgata, Åsgata og Brattåsveien oppleves som trafikkfarlig. Videre har trafikken i Festningsgata økt etter at Åsgata ble enveiskjørt. Dette til tross for at veien i dag er skiltet som forbud for motorvogn, med underskilt «gjelder gjennomkjøring». Beboerne mener Festningsgata bør stenges fysisk med bom, for å hindre gjennomkjøring. Videre bør den utbedres med fast dekke og fartsdumper. Kommentar: Forslaget er tatt inn som et tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Laila Brunvold, datert: I Kirkåsveien (husnr og 8-18) er det svært mye trafikk rundt skolestart og skoleslutt, på grunn av foreldre som kjører barna sine til skolen. Denne delen av veien er ikke egnet for den trafikkmengde som er her i dag. Brunvold ber om at veistrekningen blir høyt prioritert for å skille myke og harde trafikanter, samt at strekningen får asfalt. Dette som et ledd i sikker skolevei. Fartsreduserende tiltak er også nødvendig for å øke sikkerheten. Kommentar: Vi viser her til tidligere kommentar til merknad fra FAU ved Sandnes skole. Tiltaket er tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. Elisabeth Holmvik og Yngve Danielsen, datert Ønsker asfalt og fartsdempende tiltak i Mikal Jacobsens gate. Dette begrunnes i at det har vært stor økning i trafikken i denne gata etter at de kommunale boligene innerst i veien sto ferdige i På grunn av økt trafikk, at bilistene ikke overholder fartsgrensen og på grunn av støv ber de om at det gjøres tiltak i denne gata. Kommentar: På grunn av begrensede midler, både økonomiske og personressurser, har det vært nødvendig å prioritere tiltakene. Prinsippene som er lagt til grunn for prioriteringene er listet opp i trafikksikkerhetsplanen. Ønskene om asfalt og fartsdempende tiltak er tatt inn i revidert trafikksikkerhetsplan. Sammenlignet med mange av de andre strekningene i trafikksikkerhetsplanen er dette en strekning med relativt lite gangtrafikk til skole. Prosjektet har derfor fått en lav prioritet. Side 13 av 13

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: 25.01.16. Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanen s arealdel

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: 25.01.16. Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanen s arealdel Trafikkmønsterplan Temaplan Dato: 25.01.16 Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanen s arealdel Våren 2016 Kommunalteknisk sektor Vedtatt i planutvalget den 19.02.16, sak 4/16 Trafikkmønsterplan

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune 1. FAU Kulstad Barnehage v/bodil S. Lefstad Rødstilkvegen 4 8665 MOSJØEN Mosjøen 30. april 2015 bodil_lefstad@hotmail.com I handlingsplanen fra 2011 står

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden.

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden. RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg Saksbehandler: Linn Kristin Hassel TS-TILTAK I HALTVEIEN, STADSBYGD Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 Vedtatt av Alstahaug kommunestyre 18.06.15

ALSTAHAUG KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 Vedtatt av Alstahaug kommunestyre 18.06.15 ALSTAHAUG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 Vedtatt av Alstahaug kommunestyre 18.06.15 INNHOLD Innledning side 3 Planarbeidet side 7 Status side 8 Strategidel side 11 Handlingsdel

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom 2.etg. Møtetid: mandag 18. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

Fartsgrense. K 30 Blindvei - ansees ikke som særlig trafikkbelastet

Fartsgrense. K 30 Blindvei - ansees ikke som særlig trafikkbelastet Bilde over området som berøres NAVN SØKNAD / INNSPILL EIER- STATUS Trafikksikerhetsplan Fartsgrense Rådmannens vurdering TSU sine anbefalinger Styrking av tilbud til gående og syklende i rundkjøring Vestråttkrysset

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar 1. Det er planlagt en gjennomgang av fartsgrensesonen i sentrum. Dette er drift og tas ikke

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

Referat 2. Trafikkgruppas andre møte den 8. april 2015. Tilstedet: Espen Kristian Ann Cathrin Pia Jens. Ikke til stedet: Kato. Pkt 1 Møteleder AC

Referat 2. Trafikkgruppas andre møte den 8. april 2015. Tilstedet: Espen Kristian Ann Cathrin Pia Jens. Ikke til stedet: Kato. Pkt 1 Møteleder AC Referat 2 Trafikkgruppas andre møte den 8. april 2015 Tilstedet: Espen Kristian Ann Cathrin Pia Jens Ikke til stedet: Kato Pkt 1 Møteleder AC Pkt 2 Referant J Pkt 3 To forhold ønskes presisert: A. Trafikkgruppa

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Høringsversjon ALSTAHAUG KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022

Høringsversjon ALSTAHAUG KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 Høringsversjon ALSTAHAUG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - for perioden 2015-2022 INNHOLD Innledning side 3 Planarbeidet side 7 Status side 8 Strategidel side 11 Handlingsdel side 12 Sykkelparkering side

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Olav Agnalt, Ragnhild

Detaljer

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel Trafikkmønsterplan Temaplan Dato: 25.01.16 Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel Behandling Dato Revidert Vedtatt i planutvalget 19.02.2016 Kommunestyret 14.12.2016 Omklassifisering

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Sak 1 Gjennomgang av innspill og høringsuttalelser til planen

Sak 1 Gjennomgang av innspill og høringsuttalelser til planen Statens vegvesen Medlemmer i prosjektgruppen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Hedvig Pedersen Holm - 75552757 2012/033229-016 19.04.2013

Detaljer

Vedlegg C: Tilleggsrapport om Røyken kommunes barnetråkkundersøkelse

Vedlegg C: Tilleggsrapport om Røyken kommunes barnetråkkundersøkelse Vedlegg C: Tilleggsrapport om Røyken kommunes barnetråkkundersøkelse BARNETRÅKKUNDERSØKELSE OPPSUMMERING Innledning I et trafikksikkerhetsprosjekt peker barn og unge seg ut som spesielt viktige å ta hensyn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Versjon: 17. desember 2013 Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vigdis Lauritzen Thun Referanse VITH/2014/48-27/Q80 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling 1. Svensrud Naturbarnehage Hole Naturbarehagen ønsker å ha et synlig 15 000 Tilsagn 15 000 Det gis tisagn til tiltaket. opplæringsfelt med oppmerkede veier, gangfelt, vei kryss m.m. 2. Røyseplassen barnehage

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer