Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse"

Transkript

1 Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse R 9. juli

2

3 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Dokumentnr.: Dato: 9. juli 2014 Rev. nr./rev. dato: 0 Oppdragsgiver Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av betong fra rivningsmasse R Oppdragsgiver: Södra Cell Tofte AS Kontaktperson: Trond Sværen Kontraktreferanse: Best. nr For NGI Prosjektleder: Utarbeidet av: Kontrollert av: Bente Havik Bente Havik og Marianne Kvennås Gudny Okkenhaug Sammendrag I forbindelse med nedleggelsen av Sødra Cell Toftes celluloseproduksjon skal mange bygninger på fabrikkeiendommen rives. Det er planer om å nyttiggjøre knust betong fra rivejobben for planering og oppfylling av tomten. Betongmassene vil erstatte tilkjørt stein og fyllmasser. Det anslås at det er ca tonn betong som skal rives. Ca tonn betong kan nyttiggjøres til planering og oppfylling på eiendommen. Konsentrasjonen av tungmetaller og PCB i behandlet betong er generelt lave. Risikoen for human helse eller spredning av forurensning til sjøen er liten. Betong med maling som inneholder farlig avfall eller betong som er tilgriset med olje, må leveres til godkjent deponi. Betongmasser som ikke kan benyttes på tomten (overskuddsmasser) må leveres til godkjent mottak. Lett forurenset betong som benyttes til planering på eiendommen, må dekkes til med et lag ren jord/betong eller området må asfalteres. 09r søknad om gjenbruk av betong.docx

4 Innhold Dokumentnr.: R Side: 4 1 Innledning og bakgrunn 5 2 Beskrivelse av riveprosjektet Opplysning om søker og tomt Bygninger som skal rives Oversikt over mengde betong 8 3 Forurensningsnivå i betong Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse Beregning av total mengde PCB og tungmetaller 9 4 Disponering av betong fra rivningsmasse 11 5 Beskrivelse av område for gjenbruk av betong Areal og forurensningsgrad Vurdering av miljørisiko ved bruk av lett forurenset betong 14 6 Oppsummering og konklusjon 15 7 Referanser 15 Vedlegg: Vedlegg A Vedlegg B Oversiktskart Analyseresultater fra betong Kontroll og referanseside

5 Dokumentnr.: R Side: 5 1 Innledning og bakgrunn På fabrikkeiendommen til Södra Cell Tofte har det vært drevet cellulosefabrikk siden Fabrikken ble nedlagt i 2013 og eiendommen skal selges. I den forbindelse er Norges Geotekniske Institutt (NGI) engasjert av Södra Cell Tofte AS for å gjøre nødvendige miljøtekniske vurderinger i forbindelse med nedleggelsen og salg av eiendommen. Området er regulert til industri, og det er planlagt at det fortsatt skal foregå industrivirksomhet på eiendommen. Mange fabrikkbygg skal rives, og det planlegges planering på området med bruk av knust betong fra bygg som er revet. Det antas at nye bygg på sikt skal settes opp, men det foreligger ingen konkrete detaljplaner for dette på nåværende tidspunkt. Kart over eiendommen er vist i figur 1. N Figur 1: Oversiktskart over Södra Cell Tofte (kilde:

6 NGI har utført miljøkartlegging av til sammen 22 avdelinger (ulike områder/bygninger) samt undersøkelse av forurensningssituasjonen på land og i sjø. I forbindelse med miljøkartleggingen og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelser er det tatt prøver av betong, puss og avrettingslag og overflatemaling. Kartleggingen er også viktig for å få en oversikt hva som kan gjenbrukes av bygningsdeler av betong/stein/tegl, selv om det ikke inneholder miljøgifter. En detaljert beskrivelse av riveprosjektet er gitt i ulike rapporter, se tabell 1. I henhold til Forurensningsforskriftens 32 kan betongmassene nyttiggjøres dersom massene er egnet til formålet og mengden betongmasser som benyttes står i forhold til behovet for masser (Miljødirektoratet, 2013). Det er et behov for fyllmasser i forbindelse med planering og arrondering av området, og det er derfor et ønske om å benytte revet bygningsmasse av betong (ren og lett forurenset) til dette formålet. Nyttiggjøring av lett forurenset betong krever søknad etter forurensningsloven, mens bruk av ren betong ikke omfattes av søknadsplikten. Kravet til nyttiggjøring gjelder imidlertid også for ren betong. Foreliggende dokument er en søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsarbeidene ved Södra Cell Tofte. Som grunnlag for søknaden gir dokumentet en beskrivelse av all disponering av betong fra området, både ren og forurenset. Dokumentnr.: R Side: 6 2 Beskrivelse av riveprosjektet 2.1 Opplysning om søker og tomt Søker: Södra Cell Tofte AS, AVD Hurum, Østre Strandvei 52, 3482 Tofte Org. nr.: Gnr/Bnr: 36/1/0/0 Eier: Södra Cell Tofte AS, AVD Hurum, Østre Strandvei 52, 3482 Tofte. 2.2 Bygninger som skal rives Bygningsmassen og konstruksjonene er delt inn i avdelinger. Det er 22 avdelinger som skal rives. Totalt er det 23 bygninger som skal rives samt at det er noen store frittstående betongkonstruksjoner bl.a. flisstakker og flistårn. Det er også en del underjordiske betongkulverter på eiendommen. En oversikt over bygninger som skal rives er vist på kart i vedlegg A. Det er utført miljøkartlegging for samtlige avdelinger. En oversikt over de ulike avdelingene med tilhørende rapporter fra miljøkartlegging er vist i tabell 1.

7 Tabell 1 Liste over kartlagte avdelinger ved Södra Cell, med referanse til NGIs rapportnummer Type kartlegging Avdeling Rapport nr: Miljøkartlegging avdeling : Vedhåndtering 12: Renseri 13: Flisstakker 14: Solderi R Miljøkartlegging avdeling 22, 23, 24, 28 Miljøkartlegging avdeling 21, 25, 27 Miljøkartlegging avdeling 28 Asbestkartlegging avdeling 31 og 32 Miljøkartlegging 41, 42 og 47 Miljøkartlegging 44, 45, og 46 Miljøkartlegging avdeling 53 Miljøkartlegging avdeling 58 Miljøkartlegging gamle installasjoner (ingen avd.nr) Transportører og rørgater 22: Småfliskokeri 23: Gammelt SO2 anlegg 24: Gammelt blekeri 21: Kokeri og sileri 25: Klordioksidavdeling 27: O2 blekeri R Utført av Hjellnes Consult 28: Blekeri R 31: Tørkemaskin R 32: Tørkemaskin 2 Ettersileri 41: Turbin og inndamping R 42: Sodakjele og el filter 47: Mesahus og kaustisering 44: Fyrhus, oljekjel og barkkjel R 45: Kjemisk vannrensing 46: Kjemisk vannrensing 53: Sedimenteringsanlegg R 58: Nytt SO2 anlegg Utført av Hjellnes Consult Arbeidsbrakke R Betongkonstruksjoner Lager/verksted Brannøvingsbygg Hoveddelen av bygningene er oppført i 1979 da det var en stor ombygging på fabrikken. Det eldste bygget som skal rives er fra Byggene fra 1979 er satt opp med betongelementvegger. På yttersiden består disse av tegl. Det er isolering av glava på innsiden og betong på innervegger. Fuger mellom elementene og isolering må fjernes før deponering av betong. De fleste betongveggene er ubehandlet og umalt. Dokumentnr.: R Side: 7

8 Dokumentnr.: R Side: Oversikt over mengde betong Et grovt estimat av betong som skal rives ligger på tonn. Det er ikke utført noe grundig estimat for mengden betong. Dette vil bli gjort av riveentreprenør. Basert på resultater fra miljøkartleggingen er det i Tabell 2 vist estimerte mengder betong som er lett forurenset og forurenset over grensen til farlig av fall for PCB og tungmetaller. Det er i tabellen antatt at tonn betong skal rives. Tabell 2 Oversikt over mengde betong avhengig av forurensningsgrad Type betong Mengder (tonn) Kommentar Ren betong Innhold < normverdier, usikkert estimat Lett forurenset betong Inneholder PCB og tungmetaller < grensen for farlig avfall Forurenset betong, farlig 300 Inneholder PCB og avfall (FA) tungmetaller > grensen for farlig avfall Usikkert estimat 3 Forurensningsnivå i betong 3.1 Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse NGI har bistått Sødra Cell Tofte AS med en miljøkartlegging av bygningene og konstruksjonene som skal rives. I forbindelse med miljøkartleggingen og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelser er det tatt prøver av betong, puss og avrettingslag og overflatemaling. Prøver er tatt av betong fra ulike byggeår. Malingsprøver er tatt i eldre bygninger hvor det kan være mistanke om bruk av PCB i malingen. Det er opplyst om at bedriften hadde fokus på bruk av asbest og PCB og at det ved bygging av nye fabrikklokaler i perioden bevisst ble unngått produkter med innhold av PCB og asbest. For å verifisere dette har det blitt tatt enkelte stikkprøver av avrettingslag og maling fra de aktuelle byggene. Det er ikke påvist PCB i noen bygg oppført i 1979 eller senere. Alle bygg som er oppført i 1979 er konstruert på samme måte med vegger av betongelementer. Det er derfor ikke tatt ut betongprøver av alle disse byggene. De prøvene som er tatt ut fra disse byggene representerer betong i alle bygg fra Ettersom bygningsmassen er så stor, er det ikke tatt prøver av all betong eller av alle malte flater. Det er imidlertid tatt XRFmålinger for analyse av tungmetaller av de fleste malte betongflater.

9 Der betongen var tydelig tilgriset med oljesøl er det ikke tatt prøver, da det konkluderes med at betongen er forurenset og må leveres til godkjent avfallsmottak. Det er utarbeidet separate rapporter for de ulike avdelingene (tabell 1). En oppsummering av analyseresultater fra samtlige prøver av betong, puss og avrettingslag og overflatemaling er vist i vedlegg B. Det er ikke påvist tungmetaller eller PCB i ubehandlet betong i noen av disse prøvene. I 3 malingsprøver er det påvist tungmetaller over grensa for farlig avfall. Det er i tillegg en del av malingen samt noe avrettingsmasse og murpuss hvor det er påvist tungmetaller og PCB over normverdi for forurenset grunn (SFT, 2009) og foreløpig referansenivå i betong (Miljødirektoratet, 2013). Dokumentnr.: R Side: Beregning av total mengde PCB og tungmetaller Det er for hver avdeling utført beregning av mengde tungmetaller og PCB, der disse er påvist over foreløpig referansenivå i betong (Miljødirektoratet, 2013). Beregningene er utført ved å bruke følgende faktorer i beregningene: Malingsforbruk pr strøk: 0,13 l/m 2 Egenvekt maling: 1,3 kg/l Mengde løsemiddel: 40 % Antall malingsstrøk: 5 Totalmengde av PCB er beregnet ved å multiplisere konsentrasjonen av PCB7 med en faktor på fem. Resultatene er vist i Tabell 3.

10 Tabell 3 Mengde tungmetaller og PCB påvist i maling, puss eller avretting i betong i de avdelingene som skal rives (alle verdier i gram) Avdeling As g Cd g Cr g Cu g Hg g Ni g Pb g Zn g Dokumentnr.: R Side: 10 PCB* g 10 Ikke påvist konsentrasjoner over foreløpig referansenivå i betong , , Ikke påvist konsentrasjoner over foreløpig referansenivå i betong 14 Ikke påvist konsentrasjoner over foreløpig referansenivå i betong 22/ , , ,03 0,8 3,8 0 0, ,14 25 Ikke påvist konsentrasjoner over foreløpig referansenivå i betong ,02 1,2 0,7 0 1,1 7, ,6 0,4 0, ,1 1,1 1,3 0 0,7 4, ,0 0, ,7 12 3, , ,7 4, ,3 3, , , , , ,02 46 Ikke påvist konsentrasjoner over foreløpig referansenivå i betong 53 5, ,7 5,8 12 0, Ikke påvist konsentrasjoner over foreløpig referansenivå i betong Gammelt Ikke påvist konsentrasjoner over foreløpig referansenivå i betong SUM alle avdelinger ,2 * PCB er utregnet fra konsentrasjon av PCB7 ganget med en faktor på fem Det antas at ca tonn knust betong kan omdisponeres på tomten. Dersom man knuser betongen med malingen på og all behandlet betong inngår i de omdisponerte massene, kan konsentrasjonen i mg tungmetall og PCB per kg betong beregnes. Konsentrasjonene er vist i tabell 4. Tabell 4 Beregnet innhold av tungmetaller og PCB i knust betong (mg/kg) As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB* 0,002 0,0003 0,08 0,01 0,0052 0,015 0,034 0,48 0,00004 * PCB er utregnet fra konsentrasjon av PCB7 ganget med en faktor på fem Resultatene i tabell 4 viser at alle konsentrasjoner for tungmetaller og PCB i knust betong ligger langt under normverdier.

11 Dokumentnr.: R Side: 11 4 Disponering av betong fra rivningsmasse Disponeringen av betong er avhengig av forurensningsgraden. I utgangspunktet er det et ønske om at betong og tegl fra rivning av fabrikkbygninger og betongkonstruksjoner nyttiggjøres i forbindelse med planering av fabrikkområdet. Det er planlagt at betongen knuses på stedet. Det foreslås følgende disponering av betongmassene: Forurenset betong (FA): Betong som inneholder konsentrasjoner av PCB og/eller tungmetaller over grensen for farlig avfall kjøres til godkjent deponi eller at maling på betong fjernes og betongen nyttiggjøres som ren betong. Betong med oljesøl kan ikke brukes som fyllmasser, og må leveres til godkjent deponi. Masser som eventuelt må mellomlagres før transport til deponi skal legges på fast dekke og dekkes til for å hindre avrenning. Lett forurenset betong: Betong som er lettere forurenset nyttiggjøres som oppfyllingsmasse på industriområde, se Figur 2. En nærmere beskrivelse av område og forurensningsgrad er gitt i kapittel 5. Ren betong: Det vil i være behov for gjenbruk av betongen for oppfyllingsmasse på industriområdet Overskuddsmasse av lett forurenset og ren betong: Overskuddsmasse av knust betong må transporteres og leveres til godkjent mottak 5 Beskrivelse av område for gjenbruk av betong 5.1 Areal og forurensningsgrad Statkraft og Södra Cell har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap som har som målsetting å etablere framtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare på tomten. Deler av industriarealet skal planeres slik at nye industribygg kan settes opp. Disse ønskes plassert lenger vekk fra veien og øvrig bebyggelse på Tofte. Det er også behov for masse til igjenfylling av underjordiske kulverter og avretting av fallende terreng mot sjøsiden av området. Betongmassene vil erstatte stein og fyllmasse som ellers måtte bli transportert inn til eiendommen. En slik løsning vil ha ett positivt økonomisk og miljømessig aspekt da lang og kostnadsdrivende transport kan unngås. Plassering av betong for planering og oppfylling er vist på Figur 2.

12 Dokumentnr.: R Side: 12 N Figur 2 Ca. lokalisering av område for nyttiggjøring av betong inne på industriområdet (oransje strek) Området er grovt beregnet ca m 2 stort, og ligger på ca. kote +7 i nord og skrår ned til ca. kote +4 i sør. Det er foreløpig usikkert hvordan området skal se ut etter planering, men det er anslagsvis behov for ca m 3 knust betong på dette området. Dette tilsvarer ca tonn knust betong. Det er utført miljøteknisk grunnundersøkelse med prøvetaking av jord og sedimenter ved Sødra Cell Tofte (NGI, 2014a og b). I området hvor det er planlagt gjenbruk av betong er det påvist olje (C12C35) i tilstandsklasse 4 i jordprøver og PAH og bly opp til tilstandsklasse 3 (jordprøver 712 og 16). Ellers er tungmetaller og PCB påvist under normverdi (ref. Tabell 5 og Tabell 6). Det er utført en egen risikovurdering for forurensningssituasjonen i jord på området og det er utarbeidet akseptkriterier for toppjord og dypereliggende jord (NGI, 2014c). Beregnede akseptkriterier for tungmetaller er vist i tabell 7. Det er ikke utarbeidet akseptkriterier for PCB ettersom PCB ikke er påvist i jordprøvene. Risikoen for spredning og helserisikoen ved påvist forurensning i grunnen er liten og det er ikke behov for tiltak i grunnen i dette aktuelle området. Når det gjelder sedimentene konkluderes det at det ikke er noen vesentlig negativ påvirkning av sjøsedimentene som følge av tilførsel fra fabrikkområdet på land.

13 Tabell 5: Innhold av miljøgifter i toppjord (0 1 m) fra sjakt 716 (mg/kg). Blå farge indikerer at verdiene ligger innenfor normverdi for jord (tilstandsklasse I). Grønn, gul og oransje farge indikerer henholdsvis tilstandsklasse II, III og IV. Parameter Miljøprøve Normverdi Arsen 11 4,2 1,3 7,4 3,6 2,6 1,1 8 Kadmium 0,34 0,17 <0,10 0,49 0,34 <0,10 <0,10 1,5 Kobber , Kvikksølv <0,20 <0,20 <0,20 0,26 <0,20 <0,20 <0,20 1 Nikkel , ,0 60 Bly , Sink Krom (III) , ,8 50 Krom (VI) <0,060 <0,060 0,094 0,11 0,17 0,26 0,10 2 PCB7 i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. 0,01 Fluoranten* 0,046 0,15 0,13 1,6 0,037 0,012 <0,010 1 Pyren* 0,035 0,11 0,36 1,3 0,035 0,011 <0,010 1 Benso(a)pyren 0,023 0,15 <0,010 0,65 0,018 <0,010 <0,010 0,1 PAH 16 0,29 1,4 0,56 8 0,22 0,043 i. p. 2 Olje C 12C Tilstandsklasse Miljøprøve 13 ble ikke tatt; * Det eksisterer ikke tilstandsklasser for denne forbindelsen; i. p. ikke påvist over rapporteringsgrensen for analysemetoden Tabell 6: Innhold av miljøgifter i dypereliggende jordprøver (mg/kg). Blå farge indikerer at verdiene ligger innenfor normverdi for jord. Grønn, gul og oransje farge indikerer henholdsvis tilstandsklasse II, III og IV. Parameter Miljøprøve 8, 3,5 m 9, 1,7 m Normverdi Arsen 0,94 1,3 8 Kadmium <0,10 <0,10 1,5 Kobber 2,4 5,9 100 Kvikksølv <0,20 <0,20 1 Nikkel <5,0 8,2 60 Bly 4,0 4,4 60 Sink Krom (III) 2,3 6,2 50 Krom (VI) 0,081 0,094 2 PCB7 i. p. i. p. 0,01 Fluoranten* 0,14 <0,010 1 Pyren* 0,14 0,020 1 Benso(a)pyren 0,17 <0,010 0,1 PAH 16 1,7 0,085 2 Olje C 8C 10 <10 <10 10 Olje C 10C 12 <2,0 2,0 50 Olje C 12C Tilstandsklasse 3 4 * Det eksisterer ikke tilstandsklasser for denne forbindelsen; i. p. ikke påvist over rapporteringsgrensen for analysemetoden Dokumentnr.: R Side: 13

14 Dokumentnr.: R Side: 14 Tabell 7 Beregnede akseptkriterier for topp jord og dypereliggende jord (mg/kg ts). Parameter Akseptkriterier industri, toppjord (01m) Akseptkriterier industri, dypereliggende jord Arsen Bly Kadmium Kvikksølv Kobber Sink Krom (III) Krom (VI) Krom (III+VI) Nikkel Vurdering av miljørisiko ved bruk av lett forurenset betong Gjeldende arealbruk for området er industri, og området selges som industriområde. Miljørisiko fra forurensede masser i grunnen vil derfor i hovedsak være knyttet til direkte kontakt/opptak av forurensning (human helse), samt eventuell spredning til fjorden. Human helse: Lett forurenset betongmasse som legges ut på industriområdet vil bli dekket til med et sjikt ren betong (> 0,5m) eller asfalt. Dette vil utgjøre en fysisk barriere mellom lett forurenset betong og ytre miljø, og således hindre direkte kontakt mellom massene og mennesker. Eksponering av gass fra betongmassene er uaktuelt. Risiko for human helse anses derfor som ubetydelig. Spredning til sjø: Som vist i tabell 4 vil forurensningsgraden i de lettere forurensede betongmassene være lavere sammenlignet med jordmassene på stedet. Dette betyr at betongmassene ikke vil forverre forurensningssituasjonen på området. Kotehøyde etter oppfylling vil ca +7. Grunnvannsnivå i området ligger ca 3 m under dette. Lettere forurensede betongmasser som benyttes som utfyllingsmasser vil således bli liggende i umettet sone, uten påvirkning av grunnvann. Eventuelle setninger i underliggende masse forventes ikke å endre på dette forholdet.

15 Nedbør som infiltrerer gjennom betongmassene kan få en ph økning som følge av betongens basiske egenskaper. Mengden base som tilføres underliggende jordmasser vil imidlertid være beskjeden, og påvirkning av ph forventes å være marginal. Løseligheten av bly reduseres ved økning i ph. Dokumentnr.: R Side: 15 6 Oppsummering og konklusjon Det anbefales at betong kan gjenbrukes på tomten til oppfylling og planering av eiendommen som et tiltak for bygging av nye fabrikkbygg. Betongmassene vil være en erstatning for stein og fyllmasser. Ved å bruke knust betong vil man nyttiggjøre betong fra fabrikkområdet og unngår transport av andre masser inn på området. Malt betong, murpuss og avrettingslag kan inneholde tungmetaller eller PCB over normverdier. Betong som er behandlet med maling, murpuss eller avrettingslag utgjør en liten del av den totale mengden betong i hele riveprosjektet. Konsentrasjonene av tungmetaller og PCB blir derfor totalt sett veldig lave. Utlekking og risiko for human helse ansees som liten, og konsentrasjonene i betong vil komme under de beregnede stedsspesifikke akseptkriteriene utarbeidet for fabrikkområdet. Konsentrasjonene av tungmetaller og PCB vil også komme under det som er påvist i løsmassene på stedet. Knust betong som deponeres på eiendommen må tildekkes med et lag ren jord eller ren betong eller dekkes med asfalt. Betong med maling som inneholder farlig avfall eller betong som er tilgriset med olje, må leveres til godkjent deponi. Det anslås at det er ca betong som skal rives. Ca tonn betong kan nyttiggjøres til planering og oppfylling på eiendommen. Betongmasser som ikke kan benyttes på tomten må leveres til godkjent mottak. 7 Referanser SFT, 2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Veileder TA 2553/2009. Miljødirektoratet, 2013 Disponering av betongavfall. Faktaark M14, Miljødirektoratet, 2014 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sødra Cell Tofte AS. Tillatelse gitt 19. desember 2000, sist endret 4. mars 2014.

16 NGI, 2014a Sødra Cell Tofte AS. Datarapport Miljøteknisk grunnundersøkelse april NGI rapport R, datert 28. mai NGI, 2014b Sødra Cell Tofte AS. Datarapport sedimentundersøkelse april NGI rapport R, datert 28. mai NGI, 2014c Sødra Cell Tofte AS. Risikovurdering av forurenset grunn. NGI rapport R, datert 4. juli Dokumentnr.: R Side: 16

17 Dokumentnr.: R Vedlegg A, Side: 1 Vedlegg A Oversiktskart

18

19 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 1 Vedlegg B Analyseresultater av betong

20 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 2 Følgende fargekoder er benyttet i tabellene: Gult: Oransje: Rødt: Konsentrasjoner høyere enn normverdi, men under grense for farlig avfall. Konsentrasjoner høyere enn referansenivå for betongavfall. Konsentrasjoner over grense for farlig avfall. Grenseverdier: As mg/kg Cd mg/kg Cr mg/kg Cu mg/kg Hg mg/kg Ni mg/kg Pb mg/kg Zn mg/kg PCB7 mg/kg Farlig avfall grense <50 Foreløpig referansenivå 8 1, <5 Normverdi 8 1, <0,01 Avdeling 10 Prøve Rom Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB7 Betongvegg i.p. Avdeling 12 Rom/ Prøve Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn bygning PCB7 123a 001 Avretting gulv <3,00 0,21 21,8 15,2 <1,00 21,9 7,1 154 i.p. 123b 001 Betong gulv <3,00 <0,10 31,9 11,8 <1,00 8,6 5,7 41,5 i.p Betong vegg 3,98 <0,10 27,6 6,52 <1,00 15,2 3,2 16,9 i.p Betong gulv <3,00 <0, ,42 <1,00 9,3 3,2 17,3 i.p. Vedhandtering 101 = ikke analysert 1215 Ute Puss grunnmur <3,00 <0,10 16,4 5,37 <1,00 8,9 3,3 17,8 i.p Ute Betong veggelement <3,00 <0,10 21,9 6,32 <1,00 16,1 3,3 20,2 i.p Ute Puss veggelement <3,00 <0,10 19,5 6,16 <1, ,2 16,4 i.p maling 101 Maling vegg i.p. XRF Behandlet vegg 0,1 0,1 0, XRF Behandlet gulv 0,1 0,1 0, , XRF Maling vegg 4 0,1 0, XRF /104 Maling vegg 0,1 0,1 0, XRF Epoxy gulv 0,1 0,1 0, XRF Maling vegg 16 0,1 0,

21 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 3 Rom/ Prøve Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn bygning PCB7 XRF Pusslag vegg 0,1 8 0,1 0,1 26 0, XRF Maling vegg 12 0, ,1 0,1 0,1 6,2 519 = ikke analysert Avdeling 13 Prøve Rom/bygning Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB7 131 Kulvert Betong i.p. 13 flisstakk Flisstakk Betong <3,00 0,25 16,2 11,3 <1,00 10, i.p. 13 flistårn Flistårn Betong <3,00 0, ,2 <1,00 11,8 5,9 38,3 i.p. XRF , bygg 14a Epoxy gulv 6 1 0, XRF , bygg 14a Maling vegg 0,1 0,1 0, ,1 16 0,1 = ikke analysert Avdeling 14 Prøve Rom/bygning Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB7 14a3 101 Betong gulv <3,00 <0,10 12,4 4,77 <1,00 6 2,8 15,8 14a4 101 Betong vegg <3,00 <0,10 15,8 14 <1,00 9,6 4,8 24,1 14silo3 Siloute Betong vegg <3,00 <0,10 21,8 24,2 <1,00 25,5 3,5 23,9 i.p. XRF Maling vegg 0,1 0,1 0,1 48,0 21, ,8 0,1 XRF Epoxy gulv 0,1 0,1 0,1 10,5 36,4 0,1 8,3 0,1 XRF 50 Silo, 1. etg. Maling vegg 2,2 0,1 0,1 55,0 50,5 0,1 1,3 73,8 = ikke analysert

22 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 4 Avdeling 21 Prøve Rom/bygning Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 216 Trapperom 0304, 3. etg PCB7 PCB* Lys blå maling <3,00 0, <1, ,869 4, valserom Epoxy gulv i.p. i.p. 219 Sileri (kote+18) Epoxy gulv i.p. i.p. Blekeri 2110 (kote+11,2) Kontordel etg kote +18 korridor El.rom 2118 kontordel 2. etg/kote+14,4 * PCB = PCB7 x 5 = ikke analysert Epoxy gulv i.p. i.p. Maling tak 3,4 <0, <1 13 6,8 220 i.p. i.p. maling <0,1 <0,03 1,1 8 <0,02 2, Avdeling 22 (kun XRFanalyser) 50 Tank 2, inne 52 Tank 2, utendørs Prøve Rom nr Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 15 Gammelt trapperom Maling vegg (turkis) 7,01 0,1 181,76 135,7 23,9 0,1 15, Kjeller 0 Maling vegg/søyler (hvit) 9,53 7,18 619,53 0,1 28,92 63,22 18, Kjeller 0 hydraulikkrom Epoxymaling gulv 2,1 0,1 540,45 31,73 3,39 33,39 0,1 717 Kjeller 0 22 hydraulikkrom Veggmaling 7,41 0,1 40,89 37,93 34,54 24,43 35, Maling 24 Kjeller nivå 2 vegg/søyler hvit 4,04 0,1 707,69 40,29 28,48 97,5 2, Trapperom Maling vegg 25 Kjeller nivå 2 (hvit) 0,7 0,1 244,56 0,1 20,39 68,49 16,23 0, etg hovedrom Maling søyler/bjelker (hvit) 0,65 0,1 432,48 24,67 16,53 91,24 7, Containerrom Maling vegg (grønn) 8,53 0,1 933,36 44,36 40,51 5,98 1, Containerrom Maling vegg (hvit) 7,8 0,1 315,58 17,3 42,44 6,12 0, Utendørs Slemming på betongvegg 31,47 0,1 207,03 236,92 44,67 20,47 0, Utendørs Veggmaling (hvit) under røde plater 0,1 5,23 227,53 45,06 17,87 0,1 6, Betongfundament 2,96 0,1 380,62 0,1 24,6 96,5 4, Puss på betongfundame nt 1,31 0,1 351,74 303,7 14,66 67,3 11,58 77

23 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 5 Prøve Rom nr Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 88 Kjeller, elrom 1 Maling vegg (grå) 22,92 0,1 0,1 12,17 5,8 0,1 49, Kjeller, elrom 1 maling gulv (grå) 19,37 0,1 342,24 228,07 27,91 73, Heisrom, hovedtrapp 6. etg Veggmaling 6,47 0,1 0,1 74,33 21,53 51,82 33, Heisrom, baktrapp 5. etg veggmaling (hvit) 0,1 0,1 0,1 0,1 26,49 30,54 29, Heisrom, hovedtrapp 6. etg gulvmaling 0,1 0,1 107,01 536,83 0,1 151, Heisrom, baktrapp 5. etg gulvmaling (grå) 0,1 4,84 130,03 484,87 0,1 31, Avdeling 24 Prøve Rom nr Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn XRF Maling 62 Kjellerkontor betongvegg/tak 13,38 0,1 501,02 8,14 16,3 28,01 0,1 0,1 XRF Kjeller, Maling, 63 hovedrom søyler/vegger 62,17 21,87 281,24 901,4 11,15 54,71 20,67 86,93 XRF Kjeller, Maling 64 hovedrom betongtank 7,45 0,1 415,76 43,88 21,26 68,18 7,86 393,32 XRF maling vegg 7422, etg trapp nedre (grønn) 9,46 0,1 757,63 196,72 29,21 16,01 13,53 9 XRF 10903, etg trapp maling vegg øvre 9,5 0,1 0,1 45,76 39,17 47,47 5,76 21 XRF puss på vegg mot etg trapp ny del 0,1 0,1 343,19 4,73 22,39 44,5 1,04 0,1 XRF etg Betongtanker 9,12 0,1 58,93 0,1 19,1 0,2 5,04 0,1 XRF Maling trapp, 1481,2 75 2/3 etg. gulv 87,32 0,1 433,15 0,1 0,1 146, ,8 XRF Maling vegg 1847, etg nedre (grå) 0,12 0,1 0,1 0,1 4,54 7,78 20,22 5 XRF Maling vegg 3663, etg øvre (hvit) 2,59 0,1 0,1 0,1 17,35 0,1 15,08 2 XRF 3. etg maling vegg 5028,9 78 garderobe (lysgrå) 6,96 0,1 0,1 0,1 17,77 44,15 31,17 8 XRF etg WC maling vegg 6,02 0,1 0,1 0,1 34,78 28,41 56, XRF 87 Utendørs Puss grunnmur 1,96 0,1 179,28 0,1 16,73 58,22 24,12 58,15 XRF etg elrom Veggmaling 12,64 0,1 537,23 7,63 22,36 59,29 32, XRF 98 2.etg tavlerom Veggmaling 11,29 0,1 0,1 0,1 1,95 33,65 123, XRF etg heisrom veggmaling 0,1 0,1 332,52 17,35 1,09 21,17 2,02 0,1 Kjeller, 2413 hovedrom Betonggulv = ikke analysert PCB7 i.p

24 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 6 Avdeling 25 Prøve Rom Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Pumperom = ikke analysert PCB7 Veggmaling <3 <0,1 9,1 7,9 <1 3,1 4,6 106 i.p. Avdeling 27 Prøve Rom Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Kote ,2 Kote ,2 = ikke analysert PCB7 Epoxy gulv i.p. veggmaling <3 0, < i.p. Avdeling 28 Prøve Rom Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn XRF Epoxy gulv 0,1 0,1 0, , XRF Maling lecahvit 0,1 0,1 0, XRF Maling betongvegghvit 5 3 0, , XRF Epoxy gulv 0,1 0,1 0, , XRF Maling betongvegg hvit 0,1 0,1 0, , Avdeling 41 Prøve Rom Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB7 41ute1 Ute Avretting 4,88 0,44 37,2 73 < i.p /Turbin Betonggulv 3,25 <0, ,79 <1 16 2,9 15 i.p /Turbin betongvegg 4,47 <0, ,11 <1 36 3,3 23 i.p /Turbin / Inndamping /Turbin gul epoxy på betonggulv <3 <0, <1 < i.p. betonggulv <3 0, <1 11 2,7 86 i.p. Epoxymaling på gulv <3 0, <1 5, i.p /Turbin Murpuss <3 <0,1 16 4,9 < i.p.

25 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 7 Avdeling 42 Prøve Rom/ bygning /Soda hvit veggmaling /Sodapan Epoxy ne gulvmaling /Sodapan ne /Soda 42 sodahus1 01b1 XRF57 Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB7 <3 0, < i.p. <3 0, < i.p. Avretting i.p. Epoxymaling på betonggulv 6 0, < i.p. 101b/Soda Gulvmaling <3 <0, < i.p. 111/Tallolje Hvit maling vegg 0,1 0, ,1 18 0,1 XRF59 106/Tallolje Epoxy på gulv 0,1 0, , ,1 Hvit maling XRF60 106/Tallolje vegg 4 0, ,1 5 0,1 0,1 26 = ikke analysert Avdeling 44 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Prøve Rom Materiale PCB7 PCB* mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Turbinkjellegulv Betong 441 i.p. i.p. Turbinkjeller takmaling Vegg og 443 <3 0,13 29,2 14,8 <1 11, ,014 0, Turbinrom Avretting <3 0,14 14,8 8,03 <1 10 2,8 17,2 i.p. i.p. Veggmaling 4411 Fyrkjeller <3 2,19 33,5 187 < ,417 2,1 Plan Betonggulv 4416 kt+17,8 i.p. i.p. Veggmaling 4419 TS406 <3 0,2 33,4 11,6 <1 5,3 3, ,039 0,195 Vegg og 4420 TS405 takmaling <3 < ,4 7,13 <1 6,7 6,2 34,6 0,22 1,1 Gulvmaling 4421 Turbinrom <3 1, <1 30, ,568 2,8 XRF 19 XRF 20 Trappeoppg. Trappeoppg. Epoxymalt gulv Epoxymalt vegg Betongkant malt Utendørs 4417 Østre side Utendørs Vestre Betongvegg 44ute 1 vegg * PCB = PCB7 x 5 = ikke analysert i.r: målt verdi oppgitt med for stor usikkerhet 10,72 0,1 53,65 87,26 i.r. i.r. i.r ,68 0,1 i.r. i.r. 7,66 26,34 61, , < ,52 7,6 i.p. i.p.

26 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 8 Avdeling 45 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Prøve Rom Materiale PCB7 PCB* mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Betong 451 Trappeoppg. slemming i.p. 452B Trappeoppg. Betong i.p. Plan kt Maling på ,7 betongkar 4,69 1,84 77,4 97,6 <1 61, ,349 1,75 45 rom 4 Rom 4 Veggmaling 2,96 14,8 45 4B, plan kote XRF Gulvmaling 381 0, ,1 i.r ,70 8,5 XRF 14 Rom 3 Veggmaling 0,1 0,1 0,1 55,62 0,1 0, XRF 17 Rom 2 Veggmaling 12,69 0,1 0,1 i.r. i.r. 0,1 0,1 893 * PCB = PCB7 x 5 = ikke analysert i.r: målt verdi oppgitt med for stor usikkerhet Avdeling 46 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Prøve Rom Materiale PCB7 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 463 Plan kt+4,5 Betonggulv i.p. 464 Plan kt+11,7 Betongkar i.p. = ikke analysert Avdeling 47 Prøve Rom/bygning Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn XRF3 ute hvitmalt grunnmur 4 0,1 0, XRF7 201/Mesa malt betong, vegger og tak 8 0,1 0,1 0,1 15 0, XRF53 302/Kaustisering Malt vegg grå 9 0, , XRF54 302/Kaustisering Epoxy på gulv 55 0, XRF55 303/Kaustisering Blå maling vegg 0,1 0,1 0, ,1 0, XRF94 102/Mesa maling betongvegg 7 0,1 0, ,

27 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 9 Avdeling 53 Prøve Rom/ bygning Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB 7 PCB * 531 i.p. i.p. Sed. Grønn XRF4 basseng maling ,1 0,1 10 0,1 0, Sed. Avrettingmurpuss i.p. i.p. XRF5 basseng 1 0, ,1 0,1 0,1 0, Gul i.p. i.p. XRF7 101 epoxymaling på gulv 5 0,1 0,1 10 0,1 0, Avrettingmurpuss i.p. i.p Avrettingmurpuss 0,102 0,51 XRF Hvit maling vegg 25 0, , XRF Grå maling gulv 10 0, * PCB = PCB7 x 5 = ikke analysert Avdeling 58 Prøve Rom/ bygning Gammel 581 del Gammel 582 del * PCB = PCB7 x 5 = ikke analysert Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Hvit malingbetongsøyle Avretting gulv PCB 7 PCB* <3 0,62 10,5 29 <1 8, ,184 0,92 i.p. i.p.

28 Dokumentnr.: R Vedlegg B, Side: 10 Avdeling "Gamle installasjoner" Prøve BØ1 BØ3 BØ4 BØ5 BØbetong Rom/ bygning Brannøving innvendig Brannøving innvendig Brannøving innvendig Brannøving utvendig Brannøving utvendig Betongsøyl erute Verkstedinnvendig Verkstedinnvendig Gamm el 6 Gamm el 9 Gamm el 10 = ikke analysert Materiale As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PCB7 Murpuss i.p. Leca m/sotbelegg 4,3 1, <1, i.p. Betong vegg i.p. Veggmaling <3,00 <0,10 8,97 10,6 <1,00 17,7 3,5 18 i.p. Betongvegg i.p. Betong i.p. Veggmaling <3,00 <0, ,31 <1,00 7,3 2,7 26 i.p. Betongvegg i.p.

29 Kontroll og referanseside/ Review and reference page Dokumentinformasjon/Document information Dokumenttittel/Document title Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse Dokumentnr./Document No R Dokumenttype/Type of document Rapport/Report Oppdragsgiver/Client Södra Cell Tofte AS Emneord/Keywords Concrete Distribusjon/Distribution Fri/Unlimited Dato/Date 9. juli 2014 Rev.nr.&dato/Rev.No.&date 0 Stedfesting/Geographical information Land, fylke/country, County Buskerud Kommune/Municipality Hurum Sted/Location Østre Strandvei 52, Tofte Kartblad/Map Havområde/Offshore area Feltnavn/Field name Sted/Location Felt, blokknr./field, Block No. UTMkoordinater/UTMcoordinates Dokumentkontroll/Document control Kvalitetssikring i henhold til/quality assurance according to NSEN ISO9001 Rev./ Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision Egenkontroll/ Self review av/by: 0 Originaldokument BHa GO Sidemannskontroll/ Colleague review av/by: Uavhengig kontroll/ Independent review av/by: Tverrfaglig kontroll/ Interdisciplinary review av/by: Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release Dato/Date 9. juli 2014 Sign. Prosjektleder/Project Manager Bente Havik Mal rev. dato: Skj.nr. 043

30

31

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 9. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-531-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi:

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi: Teknisk notat Til: v/: Kopi: Fra: Oslo Havn KF Jarle Berger NGI Dato: 5. mai 2009, rev. 1: 2009-05-20 Dokumentnr.: 20051785-00-5-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-02 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi til: Dato: 7. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 00 / 7. juni 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-6-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-26 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi: Fra: NGI Dato: 2. mai 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-1-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas Sandene Prosjektleder: Thomas Sandene

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Fra: NGI Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Virkning på

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 20091732-00-1-R 12. august 2009 Prosjekt Prosjekt: 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Dokumentnr.: 20091732-00-1-R

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Akvator Turid Verdal Dato: 2. april 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20130143-01-TN Skredfarevurdering,

Detaljer

Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng

Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng 20130687-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Skaug Bodø - skredvurdering Dokumenttittel: Skredvurdering høydebasseng Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 23. august 10 Dokumentnr.: 051785-00-5-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Teknisk notat. TN 08 Tilstandsregistrering av naboeiendommer. Innhold

Teknisk notat. TN 08 Tilstandsregistrering av naboeiendommer. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Statsbygg Anders Wethal Dato: 3. april 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Rambøll v/ Andreas Kleven 20130496-08TN

Detaljer

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Skredsikring 20081239-00-1-R 14. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Dokumentnr.: 20081239-00-1-R Dokumenttittel:

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Vurdering av fare for steinsprang mot skoleområde og i klatrefelt

Vurdering av fare for steinsprang mot skoleområde og i klatrefelt Teknisk notat Til: Åseral kommune v/: Kopi: Fra: NGI Dato: 8. august 2011 Dokumentnr.: 20110549-00-1-TN Prosjekt: Bordalen-Austrudsmonen, Åseral kommune Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder: Frode

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold. 1 Innledning 2 2 Barnehagen Dale 3 3 Befaring til Solliveien 4 4 Møte med krisegruppen 6

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold. 1 Innledning 2 2 Barnehagen Dale 3 3 Befaring til Solliveien 4 4 Møte med krisegruppen 6 Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Tinn kommune Dagfinn Jaren Dato: 18. mai 2013 Rev. nr./ Rev. dato: - Dokumentnr.: 20130xxx0-1-TN Prosjekt: Akuttbefaring til Rjukan den 16. mai 2013 Utarbeidet av: Prosjektleder:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Foto: Conpot Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS Bakgrunn Dersom innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i eller på tyngre bygningsmaterialer

Detaljer

Teknisk notat. Faresoner for skred i fem delområder. 1 Generelt

Teknisk notat. Faresoner for skred i fem delområder. 1 Generelt Teknisk notat Til: v/: Jørn Berg Kopi til: : 10. mai 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 nr.: -01-TN Prosjekt: r for skred i fem delområder Utarbeidet av: Karstein Lied, Ulrik Domaas Prosjektleder: Karstein Lied

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Hvorfor jobber vi med dette? Hva gjør vi? Hva sier regelverket? Erfaringer fra saksbehandling Hvorfor

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

Teknisk notat. Sikring av delområde Breiset vest. Innhold. 1 Innledning 2 2 Farevurdering 2 3 Skisseløsning til tiltak 5 4 Referanser 6

Teknisk notat. Sikring av delområde Breiset vest. Innhold. 1 Innledning 2 2 Farevurdering 2 3 Skisseløsning til tiltak 5 4 Referanser 6 Teknisk notat Til: Nord Aurdal kommune v/: Eirik Steinde Kopi til: Dato: 15. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20110723-01-TN Prosjekt: Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal Utarbeidet av:

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 08.01.201414 2013/5981/ANML/470 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. Alle kommunane i Møre og

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Foto: Conpot Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS Bakgrunn Dersom innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i eller på tyngre bygningsmaterialer

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram for utfylling ved Herreterminalen

Miljøoppfølgingsprogram for utfylling ved Herreterminalen Teknisk notat Til: AT Terminal AS v/ Nils Aakre Kopi til: Svein Ove Nyvoll Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150318-02-TN Prosjekt: Herreterminalen Utarbeidet av : Bente Havik Prosjektleder: Bente

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot caravanoppstilling

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot caravanoppstilling Teknisk notat Til: Dimensjon Rådgivning AS v/: Eva Esbensen Kopi: Fra: NGI Dato: 15. mai 2012 Dokumentnr.: 20120455-00-1-TN Prosjekt: Skredfare Solheim, Sirdal Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder:

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Tildekking av mudrede områder som tiltak mot restforurensning

Teknisk notat. Innhold. Tildekking av mudrede områder som tiltak mot restforurensning Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 30. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-493-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold Teknisk notat Til: Aurland kommune v/: Steve Elgåen Kopi til: Dato: 14. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140276-02-TN Prosjekt: Ytstebøen boligfelt i Aurland Utarbeidet av: Vidar Kveldsvik

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Fiskhammer boligfelt. Sikring av boligfelt mot steinsprang

Fiskhammer boligfelt. Sikring av boligfelt mot steinsprang Fiskhammer boligfelt Sikring av boligfelt mot steinsprang 20100418-00-1-R 14. oktober 2010 Prosjekt Prosjekt: Fiskhammer boligfelt Dokumentnr.: 20100418-00-1-R Dokumenttittel: Sikring av boligfelt mot

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING Oppdragsgiver: Oppdrag: 606405-01 DP tiltak forurenset sjøbunn Sandefjord Dato: 2016-11-09 Skrevet av: Mari Moseid og Espen Eek Kvalitetskontroll: Arne Pettersen APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING INNHOLD

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer