Tema: Tjenestepensjon Kontraktstyring Energieffektiv belysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Tjenestepensjon Kontraktstyring Energieffektiv belysning"

Transkript

1 Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR ÅRGANG 10 Tema: Tjenestepensjon Kontraktstyring Energieffektiv belysning

2 MARKER KOMMUNE det beste av to verdener Marker ligger ved riksgrensen, langs hovedferdselsåren E18 mellom Stockholm og Oslo. Det er her Norge møter Europa, og samarbeidet over grensen er omfattende. Med nærhet til større befolkningskonsentrasjoner og hovedferdselsårer står samferdsel, bolig- og næringsutvikling sentralt. Kommunene har gode oppvekstvilkår og tilgang på attraktive byggetomter. Med markant veksling mellom slake åser, koller, kulturmark, skog og vann, skiller landskapet i Marker seg fra resten av Østfold. Haldenvassdraget deler kommunen fra nord til syd, med sine sluseanlegg særpregede kulturminne og et vakkert landskapselement som skaper eksotisk ramme om båtlivet. Valg av bosted er et spørsmål om prioriteringer, om livsstil og vesentlige veivalg i livet. Marker kan ikke by på urban tilværelse med høy puls, men er et alternativ for deg som gjerne vil delta i kulturlivet snarere enn å se på at andre gjør det, og for deg som heller går tur i skogen enn å spasere i parken. Marker Kommune satser på lag og foreninger, på den nære kulturen, på opplevelsene som gir innbyggerne mulighet il deltagelse og tilhørighet. Så kanskje er tiden moden for å overveie Marker som din fremtidige hjemkommune. Ikke nødvendigvis fordi du er lei byen, eller fordi du ønsker å bo helt for deg selv, men fordi det kan gi deg muligheten til å velge mellom det beste fra to verdener. Velkommen til Marker For mer informasjon, se Marker kommunes internettside; TIDSSKRIFT FOR: Kommunesektorens Innkjøpsforum 10. årgang FAGRÅDET: Birger Asphhaug Marianne Skjerstad Andersen Jostein Engen Knut Haavardsholm Gøril Reinås Roger Stampe INNHOLD REDAKSJON LEDER Lasso rundt tjenestepensjonen... 3 Tjenestepensjon ta styring i anbudsprosessen... 4 ARTIKLER Tjenestepensjon. Erfaring med en anbudsprosess... 5 Pensjonskontorets rolle og oppgave... 8 Innkjøpsveilederen kommunal tjenestepensjonsordning Hva skjer når kontrakten er signert? Profesjonelle innkjøp og miljø markedsmakt og avmakt Mer standardisering for e-handel Energieffektiv belysning erfaringer fra faktor 10 prosjekt Energisparende belysning sparar miljøet og kommunekassa ADRESSE: Haakon VII sgt, 9 Postboks 1378 Vika 0114 Oslo Tlf.: Fax: REDAKSJON: Redaktør: Gerd Buflod tlf tlf.dir tlf.priv off.anskaffelser ANNONSER: Etter avtale PRODUKSJON: Grafisk forsyning, Bergen OPPLAG: 2600 eks FORSIDEFOTO: Marker kommune. Foto Jørn A. Fjeld FORSYNING ISSN:

3 REDAKSJON Lasso rundt tjenestepensjonen Å oppnå kontrakt om tjenestepensjon er som å kaste lasso på stjernehimmelen. Ikke godt å vite hva man ender opp med verken for oppdragsgiver eller leverandør, men at potensialet er stort er sikkert. Det er tariffavtalene som regulerer tjenestepensjonen. I disse avtalene er det 2 parter som kan bli enige om hva det skal være og det har de ved å opprette Pensjonskontoret. Navnet i seg gir assosiasjoner til fordums rasjoneringskontor, men så skal det da også sikre kvaliteten på pensjonsproduktet til kommunesektoren. Det krever solid ståsted og langsiktig perspektiv. KLP har hatt oppdraget med å forvalte pensjonspengene på sin måte. Siden det til syvende og sist er staten som garanterer for kommunenes økonomi, har det vel vært liten grunn til utsette de blinkende pensjonspengene for større risiko enn nødvendig. Solidaritetsprinsippet har også stått sterkt. Men nye idealer har vunnet frem. Hva enkelte kommuner kan oppnå ved egen fortreffelighet har fått større oppmerksomhet. Så har da også rammebetingelsene blitt lagt til rette for større konkurranse om pensjonspengene med nytt forsikringslovverk og nye tariffavtaler. Forsikringsloven legger til rette for at produktene kan leveres av flere. Tariffavtalen legger til rette for at flere får anledning til å konkurrere om leveransen om produktene på visse vilkår. Ett av vilkårene er at Lov om offentlige anskaffelser skal gjelde for konkurransen. Gerd Buflod Det er altså tariffavtalen og ikke forsikringsloven eller Lov om offentlige anskaffelser selv som velger vilkår. Det får noen konsekvenser for prosedyrevalg. EU direktivene som EØS-regelverket og Lov om offentlige anskaffelser bygger på, omhandler ikke tjenestepensjon knyttet til tariffavtaler. Det betyr at tjenestepensjon i forhold til anskaffelsesregelverket må oppfattes som en urprioritert tjeneste, og dermed omfattet av forskriftenes del III. I forskriftenes del III er forhandlet prosedyre en helt ordinær prosedyreform. Bastante holdninger til at åpen anbudskonkurranse er det som gjelder ut fra EØS-regelverket faller på sin urimelighet av to grunner; 1) Det er ikke nødvendig å utlyse konkurransen etter denne del av regelverket. 2) Om man likevel velger å gjøre det, så er det behovet som vil være avgjørende. Det er det bare oppdragsgiver som kan bestemme og stå ansvarlig for. Selvfølgelig kan det legges premisser for konkurranseformen både fra partene i tariffavtalen og fra kommunestyret gjennom innkjøpspolitikken. Men det blir en helt annen sak. Pensjonskontoret har utarbeidet en innkjøpsveileder. Om det er innenfor deres mandat er et interessant spørsmål. Ved å overstyre leverandørene gjennom krav til produktene og innkjøperne gjennom måten å forespørre på, forsvinner selve poenget med konkurransen. Men det var kanskje meningen? Det var en gang 3 leverandører av tjenestepensjoner i Norge, den ene var vakker, den andre klok og den tredje rik. Og hver kommune valgte det den synes best om og lykkelige ble de alle sine dager. God sommer! Gerd Buflod redaktør Forsyning nr

4 LEDER Tjenestepensjon ta styring i anbudsprosessen En ny definisjon av tjenestepensjon i anbudssammenheng: et vanskelig og arbeidskrevende arbeidsområde. Birger Asphaug Etter at det ble innført nye regler for tjenestepensjon i forsikringstjenesteloven, har andre selskaper enn KLP mulighet til å tilby tjenestepensjon. Kjøp av tjenestepensjon faller inn under bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser; prioriterte tjenester. For en kommune som vurderer å skifte leverandør av tjenestepensjon, må følge reglene i LOA. Forutsetningene for å gå ut med en konkurranse er at det foreligger et politisk vedtak i forkant, jfr hovedtariffavtalen. Prosessen med en anbudsrunde for tjenestepensjon tar lang tid. Erfaringer viser at man trenger ca 5 til 6 måneder før endelig avgjørelse tas i kommunestyret. Under prosessen skal arbeidstakerorganisasjonene være involvert i tråd med bestemmelsen i HTA. I skrivende stund er det kanskje for sent til å gjennomføre en anbudsrunde i år fordi kommunestyrets avgjørelse må foretas før 1. desember. Jeg har selv deltatt i to anbudsrunder med tjenestepensjon i løpet av de siste 4 årene (2001 og 2005). Vi har opprettet en ressursgruppe bestående av personalleder, økonomikonsulent og innkjøpsleder som forestår den administrative saksbehandlingen. Begge gangene benyttet vi oss av ekstern bistand (konsulent) for å bistå gruppen i anbudsprosessen. (Å benytte meglertjeneste i forsikring er ikke aktuelt for vår kommune.) Vi lærte av første runde at kommunen må lære seg fagområdet for på den måten ha full styring av anbudsrunden. Hvis ikke vil konsulenten kunne påvirke prosessen og beslutningene i for stor grad. For å få en mest mulig objektiv vurdering av de innkomne tilbudene (i 2005) samt forslag til vedtak for kommunestyret skulle konsulenten ikke sette fram anbefalt leverandør i sin rapport. Dette skyldes at konsulentene i dette fagområdet også er meglere og har en form for avtale med de aktuelle forsikringsselskapene. Da anbudsrunden var over, satt arbeidsgruppen igjen med den gode magefølelsen av at prosessen hadde fungert om ikke optimalt så tilfredsstillende. Dette skyldes god læring etter forrige runde og en bevisst holdning til innholdet i konsulentens oppdrag. Med andre ord: ta og behold styringen når ekstern bistand benyttes i en anbudsprosess! Nytt fag- og årsmøte i KSI Som leder i KSI vil jeg vil minne om fag- og årsmøtet i KSI som går av stabelen i Bergen den 21. og 22. september. Arrangementskomiteen har utarbeidet et innholdsrikt program. Bruk anledningen til å møte kollegaer, etablere et kollegialt nettverk og få faglig påfyll i vakre Bergen. Jeg ser fram til å møte så mange som mulig av mine kollegaer disse dagene. Vel møtt!! Birger Asphaug Leder i KSI 4 Forsyning nr

5 Tjenestepensjon Erfaring med en anbudsprosess av avdelingsleder Karsten Saugestad og innkjøpsleder Birger Asphaug, Steinkjer kommune Bakgrunn Steinkjer kommune gjennomførte i 2001 og 2005 to omfattende anbudsrunder med tjenestepensjon. Erfaringene fra prosessen i 2001: - Pensjonsforsikring oppfattes som et vanskelig og arbeidskrevende tema - Det er behov for ekstern bistand/ konsulentbistand - Nødvendig å tilegne seg god kunnskap innenfor dette fagfeltet for bedre å kunne kommunisere med konsulenten - Behov for selv å styre hele anbudsprosessen; sette premisser Etter at kommunestyret vedtok at kommunens pensjonsordning skulle settes ut på anbud i 2005, nedsatte rådmannen en arbeidsgruppe for å ivareta arbeidet med å forberede en anbudsrunde. Arbeidsgruppen var den samme som i 2001, med deltakelse fra personal, økonomi og innkjøp. Steinkjer kommune har aldri brukt megler verken til forsikring, strøm og lignende. Kommunen har alltid hatt et prinsipp om at kommunen selv skal tilegne seg kunnskap innenfor disse fagområdene. Derfor var ekstern bistand i form av kjøp av konsulenttjenester for gjennomføring av anbudsprosessen det eneste aktuelle alternativ. og ikke overlate alt til konsulenten. Arbeidsgruppen hadde fått mer erfaring og kunnskap innen dette fagfeltet og hadde derved et bedre ståsted for å kunne styre prosessen. Konsulenten første oppgave var å kartlegge og analysere kommunens premiereserver i KLP. Deretter skulle anbudsdokumentet utarbeides. Dette grunnlaget måtte oversendes kommunen for gjennomgang og godkjenning før anbudet ble utlyst. De innkomne anbudene ble levert Steinkjer kommune som gjennomførte anbudsåpningen. Anbudsprotokollen og anbudene ble deretter oversendt til konsulenten for videre analyse. Før konsulentens rapport ble formelt ferdigstilt og oversendt kommunen, ble den gjenstand for omfattende drøfting med den kommunale arbeidsgruppen. Denne gjennomgangen var viktig og nødvendig for Karsten Saugestad Konsulentens oppgave Det første som ble gjort, var å forespørre 3 konsulentfirmaer om bistand i det forestående arbeidet. Avtalen med konsulentfirmaet hadde følgende hovedpunkter: Kommunen var bevisst på hva konsulentens oppdrag skulle omfatte. Fra forrige runde hadde vi erfart at oppdragsgiver i mye større grad må ha styring på hele anbudsprosessen Birger Asphaug Forsyning nr

6 alle parter. På denne måten ble alle usikre og ikke minst avgjørende momenter nøye vurdert og analysert. Prosessen ble derved lærerik for alle involverte. I motsetning til runden i 2001 skulle konsulentens rapport ikke omfatte en konklusjon eller anbefaling om valg av leverandør. I stedet skulle konsulenten vurdere tilbyderne ut i fra de ulike tildelingskriteriene. Med denne arbeidsformen fikk kommuneadministrasjonen et sterkere eierforhold til saken, og saksbehandlerne måtte sette seg grundigere inn i saksmaterien. Tidsbruk Hele anbudsprosessen tok 5 måneder fra forberedelsene startet og til kommunestyret hadde ferdigbehandlet saken: : Forespørsel konsulenttjenester : Avtale med konsulent : Anbudsfrist - Pensjon : Behandling i kommunestyret Selv 5 måneder ble i knappeste laget. I perioden etter at anbudene kom inn og fram til den politiske behandlingen var det hektiske drøftinger både på dag- og kveldstid. Anbudets innhold: Anbudet inneholdt følgende kvalifikasjonskriterier: betalte skatter og avgifter, HMS-erklæring, årsregnskaper, referanser, leverandørens kvaliteter, krav til tilbudet (alle spørsmålene i tilbudet skal besvares), kopi av godkjent produkt. Videre var det oppgitt følgende tildelingskriterier (uprioritert): reserver, premier inklusive ansattes 2 % - andel, kapitalforvaltning, service inkl rutiner, flytting, opplæring og annet. Partssammensatt arbeidsgruppe Steinkjer kommune ønsket som tidligere nevnt ikke å sette bort alt arbeidet, men hadde tydelige intensjoner om å være med. Den interne arbeidsgruppa som skulle ivareta dialogen opp mot konsulenten, bestod av rådgiver økonomi hos rådmannen, innkjøpsleder og avdelingsleder for økonomi og personal samt 1 tillitsvalgt. Arbeidsgivers representanter i arbeidsgruppa var samtidig saksbehandlere for rådmannen. Den tillitsvalgte hadde samme ansvar som de andre i gruppa til å lære og forstå. Gruppa som helhet skulle utfordre konsulenten, herunder stille de spørsmål som ville kunne komme senere, og slik etablere en viss beredskap i forhold til dette. Gruppa var tydelig på at den tillitsvalgte ikke var noe gissel i pensjonssaken. Arbeidsgruppa hadde en betydelig kompetanseheving gjennom arbeidet. Gruppa er av den oppfatning at også konsulenten lærte mye av måten arbeidet ble organisert på og de spørsmål og innspill gruppa kom med. Forholdet til de ansatte De ansatte skal være sikret de samme rettigheter uansett hvilket selskap som forvalter kommunens pensjonsforsikring. De 3 aktørene vi har på markedet i dag; Vital, Storebrand og KLP, leverer alle pensjonsprodukter som tilfredsstiller hovedtariffavtalens krav. I henhold til hovedtariffavtalen kap er følgende fastsatt vedrørende informasjon til og drøfting med arbeidstakerorganisasjonene: Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Drøftingsplikten inntrer tidligst mulig og senest før oppsigelse er vedtatt og levert dagens leverandør av tjenestepensjonsforsikring. Steinkjer kommune valgte å dele opp informasjons- og drøftingsplikten. Utfordringen var hvordan informere og drøfte tidligst mulig og samtidig ivareta drøftingsaspektet i forhold til valg av leverandør. Arbeidstakerorganisasjonene fikk generell informasjon om saken i 2 møter; først i august og sist i september. Det var videre drøftingsmøter først i september og sist i oktober. Det formelle drøftingsmøtet i henhold til hovedtariffavtalen kap ble gjennomført i oktobermøtet. Saken ble også utsendt til høring med svært kort frist. Den korte høringsfristen var fastsatt ut fra sakens framdrift, samt det forhold at det underveis var tett kontakt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Det var ingen merknader fra organisasjonene til dette. Det var også åpnet for ytterligere informasjon fra arbeidsgiver dersom organisasjonene skulle ønske dette. Det var tydelig at dette var et vanskelig tema for de tillitsvalgte og at de hadde mange spørsmål knyttet til eventuelt skifte av leverandør og om dette allikevel vil ha konsekvenser for de ansatte. Det var også nødvendig å fastslå at arbeidsrettssaken av 2004 ikke lenger var en begrensende faktor i forhold til bytte av/valg av leverandør av pensjonsforsikring. Alle er opptatt av pensjon men svært få skjønner hvordan ordningen fungerer. Steinkjer kommune laget en forenklet modell som synliggjorde hovedtrekkene i forvaltningen av pensjonsforsikringsordningen. På denne måten ble en del tvil og tro ryddet av vegen, og gjorde det lettere for tillitsvalgte å være med og diskutere sakens realiteter. Konklusjon, anbefaling og valg. Som tidligere nevnt er dette et komplekst område. Det finnes ingen fasit kun antagelser. Ut fra samlet forsikringsmasse beregnet tilbyderne til dels svært forskjellig pensjonsgrunnlag. Premietilbudene varierte mye på 6 Forsyning nr

7 de ulike elementer og i sum. Differansen i premie mellom høyeste og laveste tilbud utgjorde ca. 2,3 mill. kroner. Når det gjelder premieanslagene bemerkes følgende: administrasjonskostnad, høyeste tilbud lå 50% over laveste tilbud bruttogaranti, høyeste tilbud lå 120% over laveste tilbud AFP 65-66, høyeste tilbud lå 100% over laveste tilbud AFP 62-64, høyeste tilbud lå 89% over laveste tilbud Alle 3 tilbydere representerte fellesskap med mennesker med forskjellig opptjening og forskjellige ytelser innenfor rammen av hovedtariffavtalens og folketrygdlovens bestemmelser. Det sa seg selv at ingen av disse fellesskapene var helt like. Ut fra en slik tankegang var det naturlig for Steinkjer kommune å søke det fellesskap som hadde den beste strukturen. Premieanslagene ga imidlertid ingen garanti for hvilket av selskapene som på sikt ga det beste resultatet for kommunen. Steinkjer kommune hadde en vurdering knyttet til administrasjonskostnad og administrasjonsresultat som var presentert i framlegg til tilsvarende sak i Klepp kommune i sommer. De opplysninger som her var tatt inn viste tydelig sprik mellom premie og resultat. Dette var samtidig en tydelig påminning om at Steinkjer kommune måtte betale sin andel av kostnaden uavhengig av premietilbud. Avkastning på kapitalen vil kunne redusere kravet til total innbetaling på ordningen. Det vil være slik at et selskap kan oppnå høyere avkastning enn sine konkurrenter i tida framover, avhengig av risiko, vinst og/ eller tap. Hvem av de 3 selskapene som vil være vinneren i åra framover, kan være vanskelig å si noe om. Det er kanskje ikke usannsynlig at dette også vil kunne utlignes over tid. Samlet sett var det vanskelig å hevde at et selskap er bedre enn de andre. Det var ingen av tilbyderne som ga noen garantier om at det ikke vil komme krav om ytterligere innbetalinger. Det som var sikkert, var at Steinkjer kommune uansett måtte være med og dekke alle kostnader vedrørende ordningen uavhengig av de premier som lå i tilbudene. En eventuell besparelsesmargin i et selskaps favør ble ikke antatt være stor. Å velge leverandør av kommunens pensjonsforsikring er en omfattende sak. Steinkjer kommune ønsket å se dette i et lengre perspektiv, hvor også arbeid og øvrige kostnader vedrørende flytting ble vurdert. Steinkjer kommune valgte fortsatt KLP som leverandør av pensjonsforsikringen. Kommunen pekte allikevel på behovet for å vurdere alternativ leverandør av pensjonsforsikringen med jevne mellomrom, og hvis noen totalt sett ville levere et bedre tilbud, også bytte leverandør. Ny Lov om Forsikringsvirksomhet vil antakelig gi langt bedre grunnlag for å sammenligne tilbudene enn dagens ordning. Forsyning nr

8 Pensjonskontorets rolle og oppgave av rådgiver Endre Lien, Pensjonskontoret Pensjonskontoret ble stiftet med hjemmel i Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) kap. 16, vedlegg 5 til HTA. Pensjonskontoret er organisert som forening og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Foreningens formål er å fylle de oppgaver og formål som er nedfelt i de til enhver tid gjeldende vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) i Hovedtariffavtalen innen KS tariffområde. Foreningens formål er også nedfelt i Pensjonskontorets egne vedtekter som man finner på Pensjonskontorets websider: Pensjonskontoret består av et styre og et sekretariat. Styrets og sekretariatets oppgaver er nærmere beskrevet nedenfor. Pensjonskontorets styre Styrets sammensetning Pensjonskontorets styre er partssammensatt, dvs. at det består, foruten KS, av hovedsammen-slutninger på arbeidstakersiden: LO-Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K Styret er vedtaksfør når minst én representant fra KS, LO-Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K er til stede, jf. TPO-vedtektene 16-1, annet ledd. Pensjonskontorets egne vedtekter inneholder, foruten formålsbestemmelsen, organisatoriske bestemmelser om styre og sekretariat, om årsmøte og årsmøtets oppgaver samt om vedtektsendring og oppløsning, se for øvrig Pensjonskontorets hjemmesider, Styrets oppgaver Styrets oppgaver følger av TPO-vedtektene 16-1 og er som følger: a. Ankebehandling etter vedtektene for TPO og AFP. b. Foreta justeringer av vedtektene som følge av endringer i lovverk og/eller tilsvarende ordninger i privat og statlig sektor. c. Utarbeide forslag for tariffpartene til endringer i bestemmelsene som styret finner hensiktsmessig. d. Følge utviklingen og forvaltningen av reglene, samt de økonomiske konsekvensene av ordningene i KS-området. e. Vedta opplærings- og andre utviklingstiltak som styret finner hensiktsmessig innen pensjonsområdet. f. Vedta tilsettinger, budsjett, regnskap og virksomhetsplan for administrasjonen av TPO og AFP på vegne av partene. g. Avgi uttalelse i flyttesaker. Pensjonskontorets sekretariat Sekretariatets oppgaver Sekretariatets oppgaver følger av TPO-vedtektene 16-2, og er å 1. forvalte, informere og overvåke praktiseringen av reglene for AFP og TPO innen KS tariffområde 2. forberede saker til styret for AFP og TPO 3. innhente nødvendig informasjon og utredninger, følge utviklingen, herunder vurdere konsekvensene av forslag til regelendringer og regelendringer, samt ha kontakt med ulike aktuelle aktører innen pensjonsområdet 4. legge frem forslag til plan for virksomheten, regnskap og budsjett overfor styret 5. forberede behandling av flyttesaker, herunder kontrollere at produktene oppfyller tariffavtalens krav, inkludert kravene i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven Pensjonskontorets rolle/oppgaver i forbindelse med flyttesaker Pensjonskontoret er i utgangspunktet en koordinerende instans og en tilrettelegger for å sørge for at flytteprosessene er i samsvar med og følger HTA-bestemmelsene om pensjon. 8 Forsyning nr

9 Pensjonskontorets styre har imidlertid adgang til å avgi uttalelse i flyttesaker med hjemmel i TPO-vedtektene Videre er sekretariatet gitt i oppgave å forberede behandling av flyttesaker, herunder kontrollere at produktene oppfyller tariffavtalens krav, jf. 16-2(2), nr. 5. Det vises i den forbindelse til Pensjonskontorets uttalelse i flyttesaker på Pensjonskontorets websider: Etter styrets foreløpige vurderinger synes både KLPs, Storebrands og Vitals pensjonsprodukter å oppfylle bestemmelsene i Hovedtariffavtalen slik styret tolker denne. Styret vil på bakgrunn av de vurderingene som er gjort, påpeke at det er nyanser i hvordan produktene blir praktisert. Disse nyansene vurderes imidlertid ikke å være i strid med tariffavtalen. Det er anledning for Pensjonskontoret til å gå inn i enkeltsaker der viktige tariffrettslige spørsmål berøres og der det er tvil om forståelsen av vedtekter/tariffbestemmelsene. Et eksempel på dette er Pensjonskontorets styrebehandling og skriftlige uttalelse i forbindelse med at Fjell kommune ønsket å opprette en såkalt nøkkelferdig pensjonskasse hos Storebrand Pensjonstjenester AS høsten Forsyning nr

10 Innkjøpsveilederen kommunal tjenestepensjonsordning av rådgiver Endre Lien, Pensjonskontoret Ny innkjøpsveileder og konkurransegrunnlag fra Pensjonskontoret. Innledning Innkjøpsdokumentet Innkjøpsveileder kommunal tjenestepensjonsordning med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan ble formelt ferdigstilt den Innkjøpsveileder med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan gjøres ikke obligatorisk for årets anbudsprosesser. Det ble i samme møte fattet vedtak om at innkjøp av kommunal tjenestepensjon skal følge anskaffelsesprosedyren åpen anbudskonkurranse. Dette vedtaket har solid rettslig forankring, og er i samsvar med og understøttes av KS-Advokatenes konklusjon i KS B-rundskriv nr. 9/2005. Dokumentene er tilgjengelig på Pensjonskontorets nettsider: www. pensjonskontoret.no. I tillegg til elektronisk versjon foreligger innkjøpsveilederen i trykt utgave, som kostnadsfritt kan bestilles ved henvendelse til Pensjonskontoret. Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av dokumentene hva angår innhold og hvordan de er tenkt brukt, samt deres forhold til anskaffelsesreglene. Prosessen På Pensjonskontorets styremøte den ble det besluttet å opprette en prosjektgruppe, bestående av én representant fra hhv. KS og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, i tillegg til Pensjonskontorets sekretariat. Pensjonskontorets styre har fungert som styringsgruppe, og sekretariatsleder som prosjektleder. I samråd med styringsgruppen ble det bestemt å utarbeide følgende: 1. Innkjøpsveileder for kommunal tjenestepensjonsordning 2. Konkurransegrunnlag til benyttelse ved innkjøp av kommunal tjenestepensjonsordning innen KS tariffområde I tilknytning til konkurransegrunnlaget er det utarbeidet en instruks til tilbyder kalt Pensjonskontorets referanseplan. Dokumentene er kvalitetssikret gjennom dialog med bl.a. KS-Advokatene og KS Innkjøpsforum (KSI), og har vært sendt på høring til Finansnæringens Hovedorganisasjon og Norske Forsikringsmegleres Forening. Innkjøpsveileder Innkjøpsveilederen er en brukerhåndbok for en kommune/fylkeskommune/virksomhet som ønsker å vurdere sin tjenestepensjonsleveranse, og gir bl.a. anvisning på den prosess som Endre Lien 10 Forsyning nr

11 må følges i forhold til skifte av pensjonsleverandør. Den gir en beskrivelse av gangen i en flyttesak, dvs. de formelle bestemmelser som må følges i forhold til opphør og flytting av pensjonsavtale. I den forbindelse gjennomgås både Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser i forhold til opphør og flytting av pensjonsavtale (jf. kap. 2 og TPOvedtektene kap. 14) og anskaffelsesprosessen (jf. de aktuelle bestemmelser i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften). I tillegg gis en redegjørelse for den planlegging og det forarbeid man bør foreta i forkant av en eventuell anbudsprosess. Innkjøpsveilederen beskriver dessuten hovedinnholdet i konkurransegrunnlaget, herunder tildelingskriteriene og vurdering av disse, og er ment som en rettleder til konkurransegrunnlaget. Den er også ment å være et hjelpemiddel til bruk ved evalueringen av de tilbud som mottas etter gjennomført prosess. Konkurransegrunnlag Et sentralt dokument i innkjøps- og anskaffelsesprosessen er konkurransegrunnlaget. Det følger av anskaffelsesforskriften 5-1 til 5-4 at det skal utarbeides et konkurransegrunnlag. Dette gjelder ved innkjøp over terskelverdiene ( kr / 1,7 mill. kr). Det skal inneholde opplysninger om hvordan konkurransen skal gjennomføres og hvilken ytelse som etterspørres. Her skal reglene for konkurransen gjøres kjent, og opplysninger som har betydning for tilbyderne angis. Konkurransegrunnlaget skal også beskrive hva som skal anskaffes. I tillegg skal det opplyses hvilke kriterier som vil bli brukt for kvalifisering av tilbyderne og tildeling av kontrakt. Pensjonskontorets forslag til konkurransegrunnlag Pensjonskontoret har utarbeidet forslag til konkurransegrunnlag for benyttelse ved innkjøp av kommunale tjenestepensjonsordninger. Etter anskaffelsesforskriften 10-2(2) skal kontraktstildeling skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, hvor oppdragsgiver i konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen skal oppgi samtlige tildelingskriterier. Pensjonskontoret forslag til aktuelle kriterier (i prioritert rekkefølge): Avkastning, kapitalforvaltning og egenkapitalbetjening Administrasjonskostnader Premieutjevningsfellesskap Pensjonskostnad Forsikringsbart/ikke-forsikringsbart Likviditet Kapitalbinding Service Under hvert tildelingskriterium blir tilbyder bedt om gi opplysninger om en rekke forhold, både av økonomisk og ikke-økonomisk art. Tilbyders avgitte opplysninger i utfylt konkurransegrunnlag med tilhørende vedlegg utgjør samlet det komplette tilbudet. I tilknytning til tildelingskriteriene er ett av hovedfokusene å etterspørre data som gir informasjon om konsekvensen av deltakelse i de ulike risikofellesskapene (hos hhv. KLP, Storebrand og Vital) ikke innhenting av bestandsdata i seg selv. Det er søkt avdekket de reelle kostnadsforskjeller mellom disse forsikringsfellesskapene, og også skilt på forskjeller mellom premie og reelle kostnadsstørrelser. Det er ellers lagt stor vekt på at opplysningene i konkurransegrunnlaget presenteres på en oversiktlig og ryddig måte. Tallene og opplysningene fremkommer i rubrikker og tabeller med tilhørende forklaringer og veiledninger. (Det forklares for oppdragsgiver hvilke tall som skal sammenliknes og på hvilken måte man skal sammenlikne). Et slikt felles konkurransegrunnlag har man til nå ikke hatt i markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Den enkelte oppdragsgiver har selv utarbeidet konkurransegrunnlag, gjerne ved hjelp av forsikringsmegler/-rådgiver. Pensjonskontorets referanseplan Pensjonskontorets referanseplan er en instruks til tilbyder, og inneholder standardiserte metoder for hvordan pensjonskostnadene skal beregnes, i tillegg til en detaljert beskrivelse av hvilke pensjonsytelser det skal foretas beregning for. Den skal benyttes som grunnlag for utfylling av opplysninger av nærmere angitte tabeller i konkurransegrunnlaget. Pensjonskontorets referanseplan inngår som en del av oppdragsgivers konkurransegrunnlag, forutsatt benyttelse av tildelingskriteriene pensjonskostnad og forsikringsbart/ikke-forsikringsbart som referanseplanen gjelder for. Det er derfor viktig at oppdragsgiver også overleverer tilbyder dette dokumentet. Hva oppnås? Ved at oppdragsgiver benytter et standardisert tilbudsoppsett, som Pensjonskontorets konkurransegrunnlag innebærer, oppnår man å: Få sammenliknbare tallstørrelser (gjennom mest mulig spisset spørsmåls-stilling) Objektivisere, strukturere, standardisere og profesjonalisere innkjøpsprosessen (gjennom å følge anskaffelsesregelverket) Avdekke eventuelle feil hos én eller flere av tilbyderne Konkurransegrunnlaget med tilhørende innkjøpsveileder gir oppdragsgiver totalt sett bedre mulighet til å foreta en selvstendig vurdering av de mottatte tilbud, og samlet sett i større grad enn tidligere kunne fatte Forsyning nr

12 avgjørelser som kan begrunnes i kvalitetsforskjeller i tilbyders pensjonsprodukt og tjenester. Anskaffelsesreglene Pensjonskontorets styre har fattet vedtak om at anskaffelsesreglene skal følges i forhold til innkjøp av tjenestepensjon. (Dette er i samsvar med KS-Advokatenes konklusjon i KS B-rundskriv nr. 9/2005). Utformingen av innkjøpsveilederen bygger på dette faktum, og behandler også dette regelverket i et eget kapittel, hvor fremstilling og utvalget av stoff er gjort med henblikk på innkjøp av pensjon med vektlegging av de spesielle forhold som gjelder på dette område. De kommuner/fylkeskommuner/ virksomheter som ønsker å vurdere sin tjenestepensjonsleveranse må altså følge reglene for offentlige anskaffelser, noe som bl.a. innebærer at det må skje en utlysning av anbudskonkurranse. Åpen anbudskonkurranse Som nevnt innledningsvis har Pensjonskontoret styre fattet vedtak om at innkjøp av kommunal tjenestepensjon skal følge anskaffelsesprosedyren åpen anbudskonkurranse. Åpen anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling, jf. anskaffelseforskriften 1-4(h). De to øvrige anskaffelsesprosedyrer, begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling (jf. anskaffelsesforskriften 4-1, annet ledd), er etter dette ikke aktuelle ved innkjøp av kommunale tjenestepensjonsordninger. Det gjøres oppmerksom på adgangen til å la alle tilbyderne presentere sine tilbud, dog uten at det tilkommer ny informasjon eller at avgitt tilbud endres i noen form. Forholdet til nye anskaffelsesregler Fornyings- og administrasjonsdepartmentet (FAD) har utarbeidet forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. Forskriftene ble vedtatt 7. april Ikrafttredelsestidspunktet for disse forskriftene blir tidligst 1. januar 2007, jf. pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartmentet (FAD) av 2. juni Det nye regelverket vil bli omtalt på Pensjonskontorets hjemmesider. 12 Forsyning nr

13 Hva skjer når kontrakten er signert? av samfunnsviter/ingeniør Arne Sivertsen og sivilingeniør/mba Rolf Wergeland, Resource-partner AS Artikkelen skisserer innkjøpsprosessen frem til kontraktsignering, for så å se nærmere på fallgruver og suksessfaktorer i implementering av kontrakter og i kontraktsforvaltningen. Dette er den første av 2 artikler. Den neste publiseres i Forsyning til høsten og peker på operative løsninger som kan bidra til bedre kontaktsforvaltning. Innkjøpsprosessen kan være lang og omstendelig før kontraktsignering finner sted. Så er da også forventningen stor til å kunne ta kontrakten i bruk på en effektiv måte. Vår erfaring er at dette i virkeligheten ikke er så lett. Årsaken kan være manglende fokus på en del viktige områder; - forankring, informasjon og bruk av kontrakten i organisasjonen - organisering og gjennomføring av anskaffelser med tanke på en god kontraktsoppfølging, - utnyttelse og bruk av spesifikasjoner og oppdragsbeskrivelser i kontraktsforvaltningen, - Rutiner, fullmakter og verktøy for god kontraktsadministrasjon. Det finnes store uutnyttede potensialer nedfelt i eksisterende avtaler og kontrakter i veldig mange virksomheter. Spørsmålet er hva skal til for å utnytte/finne dette potensialet? 1) Fra innkjøp til leveranse - en stafett uten pinne? En vanlig utfordring etter signering av kontrakten er at leveransen ikke blir fulgt opp av de samme folkene som var med under innkjøpsprosessen. Konkret betyr det å holde samme fokus på de kommersielle, tekniske og juridiske parametrene i drift som i innkjøpsfasen. Kontrakten er ideelt sett et resultat av et verifisert behov som er formidlet til markedet gjennom en optimalt valgt spesifikasjon. Deretter er det evaluert og kanskje forhandlet på alle deler av leveransen forut for kontraktssignering. Det blir derfor svært viktig at det skjer en overlevering av kontrakten sammen med en gjennomgang av de sentrale elementene i den. Linjen /driftsorganisasjonen bør ha god kunnskap om de reguleringer og muligheter som er nedfelt i kontrakten. Dette er ofte en forsømt del av prosessen som kan føre til unødige kostnader og manglende behovsdekning. Kreftene som påvirker implementering og bruken av kontrakten etter avtaleinngåelse er en blanding av potensielle fallgruver- og suksessfaktorer. Arne Sivertsen Rolf Wergeland Forsyning nr

14 Fallgruver ved implementering og forvaltning av kontrakter Klassiske fallgruver i forbindelse med overlevering og forvaltning av en kontrakt: - Manglende kunnskap om kontraktens innhold bidrar til lav utnyttelse. Spesielt kan dette være krevende ved intellektuelle tjenester hvor ytelsene og resultater kan være vanskelig å måle. Her må leverandøren følges opp og måloppnåelse verifiseres forløpende for at utnyttelsen skal bli optimal. - Manglende eierskap og organisering av kontraktforvaltningen kan føre til at leverandøren opplever kunden som uprofesjonell/lite krevende. På lang sikt viser erfaring at dette svekker kvaliteten på leveransene. I tillegg fører det til at leverandøren prioriterer andre mer krevende kunder - Anskaffelsen gjennomføres uten tilstrekkelig forankring i driftsorganisasjonen. En iboende motstand mot endringer er ofte et viktig hinder for å få en kontrakt til å fungere. Hvis brukerne ikke har vært en del av innkjøpsprosessen må det ofte et godt stykke arbeid til for å forankre aktiv bruk av kontrakten hos dem. Det gjøres best gjennom forpliktende engasjement, kunnskap og eierskap. - Tilleggstjenester, bonuser, opsjoner, grantier og reklamasjoner blir ikke tatt ut ihht kontrakten fordi de ikke er kjent av brukerne. Dette er ofte verdier som er forhandlet frem i innkjøpsprosessen og som var utslagsgivende for at leverandøren fikk kontrakten. Innkjøpets siste fase Vi vet at innkjøpte varer og tjenester ofte utgjør % av bedriftenes samlede kostnader - da blir det avgjørende hvordan innkjøpet gjennomføres, men også meget viktig hvordan kontrakten forvaltes over tid. Mange bedrifter har etter hvert satt større fokus på innkjøpet, både det repetitive og investeringsbaserte. Utfordringen blir å opprettholde fokus på det som gjerne kan kalles for innkjøpsprosessen siste fase kontraktsforvaltningen. Tradisjonelt begynner innkjøpet med en spesifikasjon som sendes ut i en forespørsel og avsluttes når kontrakten er signert. Men jobben er altså ikke gjort med et pennestrøk, innkjøpets siste fase må også settes under lupen. Suksessfaktorene i kontraktsforvaltningen blir det å sikre: - At den gruppen som skal gjennomføre anskaffelsen er kompetent og representativ. - At viktige brukere og premissgivere inkluderes i prosessen. - At det utarbeides en spesifikasjon eller oppdragsbeskrivelse som treffer leverandørmarkedet slik at behovet blir dekket Figur 1: Kontraktsadministrasjon i praksis Overleverer uten historikk Innkjøp kontrakt om prosess Gir innkjøp oppdrag uten tilstrekkelig kompetanse, forankring eller mandat Lekker sensitiv info pga mangel på prosesshistorikk Ikke forankring Gir leverandør urealistiske forhåpninger om volumer/ avtalelengde i løpet av innkjøpsprosessen Lite kommunikasjon Ledelsen Operativt miljø Dagens leverandør - At det utpekes en kontraktsansvarlig som tilføres kunnskap som skal til for å forvalte kontrakten godt. Det beste er ofte at en av deltakerne i innkjøpsprosessen får ansvaret for implementering og forvaltning av kontrakten. - At leverandøren er klar over at de leverer til en kompetent og profesjonell kunde. Jevnlige møter hvor leveransen er i fokus og kunden setter agenda er et godt verktøy i så måte. Dette vil bidra til at leverandøren er skjerpet og forblir konkurransedyktig over tid. - Avtalelojalitet - at det volumet og produktspekteret som er kontraktsfestet faktisk blir tatt ut hos valgt leverandør ikke hos andre leverandører. Mange kontraktsforhold fungerer dårlig fordi det lekker salg til andre leverandører. - At det utarbeides rutiner, kommunikasjonslinjer og verktøy som sikrer at kontrakten forvaltes optimalt Dårlig kontroll på leveranser etter signering Lite rapportering på leveranseutvikling Bestiller uten å følge opp/sanksjonere ihht kontrakt Lekker sensitiv info som kan gi konkurransefortrinn Påvirker pleier behov kontrakter Lekkasjer Øvrige Påvirkning leverandørmarked Kommuniserer med alle for å påvirke behov på alle nivå Bransjetreff Søker sensitiv info Skaper allianse / «venner» i løpet av prosessen Kartlegger uformelle makthavere, kompetanse og roller Noen innkjøpsgrupper har preferanser Copyright: Resource-Partner AS, Arne Sivertsen & Rolf Wergeland Pleier bransjekontrakter treff Pleier kontrakter med preferanser Dette er en typisk situasjonsbeskrivelse fra faktisk kontraktsforvaltning i virksomheter både i privat og offentlig sektor. Figuren viser aktører, kommunikasjonslinjer, muligheter og trusler her er mange parametere som skal styres. De hele linjene viser offisielle kommunikasjonslinjer, mens de stiplede linjene viser de mer uoffisielle forbindelsene. Hvis vi sier at dette er situasjonen i dag blir spørsmålet hvordan vil vi egentlig ha det? 14 Forsyning nr

15 - At leverandørmarkedet kjenner kunden som en profesjonell aktør og derfor strekker seg langt for å få levere sine varer og tjenester. Konkrete problemstillinger knyttet til kontraktsforvaltning I forvaltningen av en kontrakt er det mange parametere å holde styr på, dette krever både tid og kunnskap. Typiske spørsmål som dukker opp er; - Hva sier kontrakten om risiko? Hvem bærer kostnadene knyttet til stans i leveransen? - Er det brukt Incoterms og hva betyr disse i praksis når en leveranse skades eller blir forsinket pga streik? Hvem skal betale regningen? - Hvilke betalingsbetingelser er avtalt er disse med på å sikre god kvalitet? - Hva med insentivstruktur, ligger det belønnings- eller straffemekanismer i kontrakten som er kjent og anvendes? - Hva er prosedyren når en kontrakt skal fornyes? - Er kontrakten kjent og tatt i bruk av hele organisasjonen? Eller kjøpes det tjenester og varer fra andre leverandører slik at kontrakten i praksis ikke fungerer? - Hvordan kan jeg hindre organisasjonen fra å kjøpe fra andre leverandører enn dem vi har kontrakt med? - Hvordan er leveringspresisjon og sikkerhet definert, kan den måles? Resource-Partner A/S leverer rådgivningstjenester innen innkjøp, kommersiell prosjektledelse og kostnadsstyring, se Alt dette forteller oss at det å lande en kontrakt og forvalte den på riktig måte avhenger av en rekke faktorer. Figur 1 gir et bilde av situasjonen og pekepinner på hvor kommunikasjonen foregår mellom de ulike interessentene. Forsyning nr

16 Profesjonelle innkjøp og miljø markedsmakt og avmakt av Øystein Sætrang, siviløkonom og seniorrådgiver i GRIP senter Hvordan skal miljøproblemene løses? Hva bør være myndighetenes ansvar, og hva kan profesjonelle innkjøpere håndtere? Antakelig legges for mye over på innkjøperne i dag. Myndighetene bør i større grad legge listen, spesielt på kjemikalieområdet. To skoler I mitt hode er det to skoler med hensyn til profesjonelle innkjøp og miljø. Den ene går på at miljøkrav til varer og tjenester er et myndighetsanliggende, og ikke noe profesjonelle innkjøpere skal behøve å befatte seg med. Den andre går på at miljøkrav er en oppgave profesjonelle innkjøpere bør inkludere i sitt daglige arbeid. Hvis jorda virkelig har store problemer med drivhuseffekt, spredning av kjemikalier, overforbruk, avfallsberg og redusert biologisk mangfold, så virker det objektivt sett litt spett å overlate til profesjonelle innkjøpere og delvis til den jevne innkjøpende forbruker å trå til og redde planeten. I det perspektivet synes det mye mer virkningsfullt at myndighetene setter foten ned, og gir klare regler på hva som kan tillates med hensyn til råvarebruk, produksjonsprosesser, varens bruksegenskaper og egenskapene i avfallsfasen. Ansvaret overføres til markedet Men det blåser en vind over verden. En markedsliberalistisk vind. Markedet rår, markedet bestemmer, markedet skal avgjøre. Myndighetenes rolle er å legge til rette slik at markedet kan gjøre jobben sin. Monopoler oppløses, tollmurer bygges ned og fri flyt av varer og tjenester er (nesten) blitt et mål i seg selv. To sterke utslaget av denne politikken synes jeg er (1) tanken om å legge ut på nettet en oversikt over flyselskap med dårlig sikkerhet, og så skal markedet unngå disse og (2) trykke bilde av bonden på landbruksprodukter. Alternativet i begge tilfellene hadde jo vært å sette foten ned, og gi klar beskjed om hvilket sikkerhetsnivå som skal gjelde for flyselskaper og hvilke kvalitetskrav som skal gjelde for matproduksjon. Denne markedsorienterte politikken krever utvilsomt mye av markedet. Det overlates til markedet å ikke bare finne frem til det produktet som best dekker behovet, men også å finne frem til det produktet som best oppfyller krav til etisk produksjon, riktig råvarebruk, produksjonsprosess som ivaretar hensyn til helse, miljø og sikkerhet, produkter som holder en god kvalitet, har lavt energiforbruk, ikke inneholder farlige kjemikalier, ikke bidrar til allergi og dårlig inneklima, har lave utslipp og lar seg gjenvinne. Det sier seg selv at dette er vanskelig nok for myndighetene og deres Øystein Sætrang 16 Forsyning nr

17 kontrollapparat. For markedet er det nærmest en umulighet Noen tema er for kompliserte I min kontekst (profesjonelle innkjøp og miljø) går det ganske bra å presentere ulike krav, inntil jeg tar opp temaet farlige kjemikalier. For da kommer jeg ikke unna verstinger som penta-bromdifenyleter polybromerte bifenyler kaliumhexafluorozirkonat og kaliumhexafluorotitanat. Det gir en litt tøff pedagogisk utfordring. Tilhørerne blir fort matte i blikket. Øystein Sætrang er siviløkonom fra NHH og seniorrådgiver i GRIP. Sætrang har arbeidet i skjæringspunktet mellom næringsliv, miljøvern og profesjonelle innkjøp i en årrekke. Markedet har makt, men er nok i like stor grad rammet av avmakt. Det er rett og slett en grense for hva en innkjøper klarer å ta inn over seg og antakelig er det en grense for hva man bør pålegge innkjøpere å ta inn over seg. I en markedsorientert verden hvor trenden er at mer skal overlates til markedet, er det ikke enkelt å se løsningen på dette problemet. Men kompleksiteten tilsier at myndighetene antakelig i en større grad enn i dag, bør sette ned foten og legge listen. Kanskje er en dialog på sin plass, en dialog som søker å finne en pragmatisk rollefordeling mellom myndigheter og marked. Innkjøperne kan nok takle en del, men polybromerte bifenyler bør de spares for. Farlige kjemikalier tror jeg er et godt eksempel på et problemområde som det først og fremst er myndighetene som må ta ansvaret for. Forsyning nr

18 Mer standardisering for e-handel av Marianne Fromreide, KS Innkjøpsforum Nasjonalt og internasjonalt pågår det i øyeblikket et bredt spekter av standardiseringsprosjekter med sikte på å frembringe helhetlige, ikke-diskriminerende løsninger for e-handel. Problemet til nå har ikke vært mangel på gode løsninger. Snarere tvert i mot. Det er de store kostnadene ved tilpasning til mange ulike systemer, og dermed begrenset markedsadgang for en rekke mindre leverandører (SMB), som har presset fram kravet om økt standardisering. Små og mellomstore bedrifter, som allerede sliter med å nå opp i konkurransen om leveranser til det offentlige og andre storkunder, kunne ellers risikert å bli forbikjørt på grunn av teknisk knock-out. Den lokale, norske næringsutviklingen skulle vært spesielt sårbar for en slik utvikling. KS støtter derfor aktivt opp om standardiseringstiltakene som oppfølging av IKT-strategi og handlingsplaner for (e-)fornyelse i kommunesektoren. Begrepet e-handelsløsninger brukes her i vid forstand og kan dekke større eller mindre deler av forsyningsprosessen. Dermed er det gitt at standardiseringsbehovet omfatter alle nødvendige dokumenter og prosesser som måtte inngå i en fullintegrert, sikker handelsløsning. Heldigvis foreligger det allerede utredninger og beste praksis-rapporter innen de mest relevante temaer, dokumentasjon som dels stammer fra EUkommisjonens initiativ, dels fra andre internasjonale organisasjoner, og endelig fra de ulike nasjonale initiativ, innenfor og utenfor EU-området, herunder Norge. Arbeidet med konsolidering og formalisering, vanligvis ved etablering av Norsk Standard (NS) eller ISO-standarder, er derfor svært ressurskrevende. Standardisering bygger på prinsipper om åpen deltakelse og konsensus, det siste i motsetning til kompromiss, for å sikre best mulig forankring blant brukere av standardene. Samtidig løper den teknologiske utvikling foran og forkludrer jobben slik at standardene må utformes mest mulig uavhengig av de til enhver tid foreliggende buzz-words. For eksempel vil det være en målsetning at en norsk standard for e-faktura, når den ser dagens lys om få måneder, også skal være aktuell om fem år. Det er derfor svært viktig at standardiseringsprosjektene får støtte fra miljøer og individuelle deltakere som til sammen representerer bredden og dybden innen hvert enkelt kompetanseområde. Det har vært vanlig å skille mellom standardisering som gjelder forretningsgjennomføringen (prosess) og standardisering som gjelder teknologi (format). En del nyere temaer kan imidlertid sies å ligge midt i mellom, eksempelvis semantisk interoperabilitet, hvor spørsmålet er om et språklig informasjonselement oppfattes likt av alle de systemer som bruker informasjonselementet. Ber kjøkkensjefen om pris på levering av Hummer, skal han verken få tilbud på Kanari eller på kjøretøyet med samme navn. Spørsmålet er om problemet må løses gjennom teknologi eller om det er språket 18 Forsyning nr

19 som må justeres. KS Registeret GAR (se er resultat av en språkteknisk tilnærming som tar utgangspunkt i at alle produkter, og tjenester, benevnes med en generisk artikkelbetegnelse og relevante egenskaper for bruk i en innkjøps Norge er på mange måter et foregangsland når det gjelder elektroniske innkjøp i offentlig sektor, i og med etableringen av en egen markedsplass (www.ehandel.no). Dette gir en unik mulighet til å ta i bruk og spre de standardene som etter hvert etableres, og på den måten løse utfordringer knyttet til kritisk brukermasse. Dermed gis oppdragsgivere og leverandører større trygghet for at investeringene i teknologi og organisasjonsutvikling vil gi den forutsatte avkastning. Tid for et dikt En keltisk kulturplass, Stonehang Det var ikke murer de bygget, på slettene reiste de porter. Både for de som lever og for alle de døde, de bygget porter for solen. Stenene minnes ropet fra sol, gjenskjær av ild, gjenlyd av hester. Regnskogene Fruktbarhet evindelig i regnskogene, bregneskogene, nedsunket verden, bunnløs, grønn, sted for de store trommene om natten, sted for hud, blod i sine forgreninger, kropper i sine forgreninger, flettverk, omslyngninger. Her er jeg En som spiller På bambusfløyter. Sigmund Mjelve Landskap Gyldendal Norsk Forlag, 1978 Forsyning nr

20 Energieffektiv belysning erfaringer fra faktor 10 prosjekt av Ole Jørgen Hanssen, Linda Antonsen, Ingunn Sauer Modahl og Anne Rønning, Stiftelsen Østfoldforskning (www.sto.no) Offentlig sektor er en stor bruker av kontorareal i Norge, og derigjennom av elektrisitet til bla. belysning av kontorer og fellesarealer. Gjennom et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd der bla. Fredrikstad kommune, KS Innkjøpsforum, Telenor, Østfold Energi mfl har vært med, har det vært satt fokus på energibruk knyttet til belysning som ledd i å øke miljø- og ressurseffektiviteten i tjenesteproduksjon radikalt i forhold til dagens nivå. Kunnskapen om energiforbruk knyttet til belysning i Norge er relativt lav, og det er få virksomheter som har oversikt over hvor mye energi som går med til å belyse egne kontorarealer eller hvor effektivt energien utnyttes. Som ledd i en Hovedoppgave ved NTNU 1 er det gjennomført kartlegging og logging av energibruk til belysning i 7 bygg, hvorav 4 kontorbygg og 3 skolebygg. Det ble også gjennomført kartlegging av holdninger til lysbruk og hvordan kontorarealene ble utnyttet. Kartleggingen viste at forbruket av energi til belysning i byggene var relativt høy, og at kun to av byggene ville oppfylle veiledende normer for B-klassifiserte bygg, mens ingen oppfylte A-klassifisering. Beregnet forbruk varierte fra 16 til 75 kwh/m 2 år (Figur 1). De eldste byggene hadde det høyeste spesifikke forbruket, først og fremst som følge av dårlig teknisk standard (høy installert effekt og liten grad av styring). Kartleggingen viste også at mange av disse styringssystemene ikke fungerte godt nok, enten pga tekniske problemer eller fordi kontorplassene ikke var innrettet slik at de hadde effektiv belysning. Eksempel er kontorlandskap der all belysningen står på selv om ingen eller kun et fåtall personer er på jobb. Ingen av byggene hadde systemer som behovsregulerer belysningen etter daglystilgang (dimmestyring). Kartleggingen viste også at brukerne av byggene er lite bevisste i forhold til å slå av lys når man går fra kontoret. Over 80% av kontorbrukerne svarte at de aldri slo av lyset hvis de var ute av kontoret i løpet av 1 Antonsen, Linda Metode for vurdering av energieffektivitet for kontorbelysning. Hovedoppgave Institutt for Elkraftteknikk, NTNU desember De fire forfatterne (fra venstre): Siv.ing. Linda Antonsen, tok hovedoppgave på energibruk knyttet til belysning ved STØ i Arbeider nå på Wang toppidrettssenter i Oslo. Dr. techn. Ole Jørgen Hanssen var prosjektleder for Faktor 10 kontor prosjektet, og er direktør ved STØ. Forsker Ingunn Saur Modahl deltok i Faktor 10 Kontor-prosjektet i flere delprosjekter. Seniorforsker Anne Rønning er prosjektleder for Strategisk Instituttprogram i STØ på miljøstyring og tjenesteproduksjon. Alle foto: Eivind Lome, Telenor 20 Forsyning nr

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Innkjøpsveileder. Kommunal tjenestepensjonsordning

Innkjøpsveileder. Kommunal tjenestepensjonsordning Innkjøpsveileder Kommunal tjenestepensjonsordning Forord Pensjonskontorets styre besluttet høsten 2004 å utarbeide en tilbudsmal for innkjøp av kommunal tjenestepensjonsordning. Malen skulle representere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

INNKJØPSVEILEDER kommunal tjenestepensjonsordning 2006 INNKJØPSVEILEDER. Kommunal tjenestepensjonsordning

INNKJØPSVEILEDER kommunal tjenestepensjonsordning 2006 INNKJØPSVEILEDER. Kommunal tjenestepensjonsordning INNKJØPSVEILEDER kommunal tjenestepensjonsordning 2006 INNKJØPSVEILEDER Kommunal tjenestepensjonsordning FORORD Pensjonskontorets styre besluttet høsten 2004 å utarbeide en tilbudsmal for innkjøp av kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

Konkurranseutsatte pensjonstjenester

Konkurranseutsatte pensjonstjenester Konkurranseutsatte pensjonstjenester Fordeler og fallgruver ved bruk av anskaffelsesregelverket Advokat (H) Pål Magne Bakka 1 Temaer 1. Pensjon 2. Bør pensjon konkurranseutsettes? 3. Pensjonsytelser som

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

PENSJONSVEILEDER INNKJØP OG VURDERING AV

PENSJONSVEILEDER INNKJØP OG VURDERING AV PENSJONSVEILEDER INNKJØP OG VURDERING AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJONSORDNING 2008 Forord Årets utgave av innkjøpsveilederen Pensjonsveileder innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2008 har

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av "Økonomisk modell for virkemiddelanalyser i Nord-Norge". Klager anførte at en person i innklagedes

Detaljer

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER INSTRUKS FOR KONKURRANSEUTSETTING HOS BIR AS OG DATTERSELSKAP AV BIR AS SOM MED ENERETT UTFØRER LOVPÅLAGTE OPPGAVER 1. INSTRUKSEN GJELDER FOR Denne instruks for konkurranseutsetting gjelder for alle anskaffelser

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2008 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Elektronisk auksjon - erfaringer. Birger Asphaug Innkjøpsleder i Steinkjer kommune

Elektronisk auksjon - erfaringer. Birger Asphaug Innkjøpsleder i Steinkjer kommune Elektronisk auksjon - erfaringer Birger Asphaug Innkjøpsleder i Steinkjer kommune 4-2:Definisjon av elektronisk auksjon en elektronisk prosess hvor det etter en første fullstendig vurdering av tilbudene,

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser?

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Presentasjon 13. Nov 2014 Anskaffelseskonferansen - Difi Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Sverre Svensen Agenda 1. Hensikten 1. Er din virksomhet

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 16 27. april 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Det er ikke noe krav å utforme en individuell begrunnelse til hver leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse

Detaljer

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere Kurs i anskaffelser for tilbydere 1 Agenda for gjennomgangen Hva er offentlige anskaffelser? Grunnleggende krav til oppdragsgivere Grunnlaget for konkurransen Asker kommunes anskaffelsesportal Hvordan

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Trondheim Private Omsorgstjeneste AS Hornebergveien 7A 7038 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/119 12.04.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandlinger vedrørende overvåkning og Jjernstyring avpumpestasjoner og renseanlegg. Klagenemnda kom til at innkiagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elevator AS Att: Glenn Skjæret Postboks 4399 2308 Hamar Deres referanse Vår referanse Dato 2010/44 25.01.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elpag Att. Fred R.Hoff Risløkkveien 2 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/121 21.06.2010 AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til

Detaljer

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33247856.aspx Ekstern anbuds ID M258007/MAY178189

Detaljer

Barnehageassistent for minoritetsspråklige

Barnehageassistent for minoritetsspråklige Barnehageassistent for minoritetsspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38073227.aspx Ekstern anbuds ID M286649/MAR193924 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering Lørenskog kommune PUBLISERT: 20. AUGUST 2013 TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering GURI HORSFJORD LASSEN OMRÅDE: PENSJON 2 Nøkkeltall for Lørenskog (2010) Oppsparte midler Premie Storebrand Lønnsgrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Tilbud på pensjonsrådgivning

Tilbud på pensjonsrådgivning & Consultants Tilbud på pensjonsrådgivning Båtsfjord kommune 14. januar 2009 Aon Grieg Sammendrag Vedlagt følger vårt tilbud på gjennomføring av analyse og tilbudskonkurranse høsten 2009. Båtsfjord kommune

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer