Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD AKF 11/2013 REVISJONSBERETNING - ÅRSREGNSKAP 2012 AKF 12/2013 REGNSKAPSRAPPORT - 1. KVARTAL 2013 AKF 13/2013 FELLESRÅDETS LØNNSKJØRING FOR STILLINGER OPPRETTET MED FINANSIERING FRA ANDRE KILDER ENN FELLESRÅDET AKF 14/2013 MIDLER OG STILLINGER TIL TROSOPPLÆRING AKF 15/2013 HISØY KIRKEGÅRD - REVISJON AV GRAVPLAN FELT C AKF 16/2013 SOKNAD OM MIDLER TIL VEIKIRKE - AUSTRE MOLAND KIRKE AKF 17/2013 SOMMERÅPEN KIRKE - TREFOLDIGHETSKIRKEN AKF 18/2013 REFERATSAKER ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Arendal, den Leder Kontorsjef

2 AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD UTREDNING Bilag i saken: - Møteprotokoll fra fellesrådets møte Tidligere sendt ut. Møteprotokoll fra s møte legges frem for godkjenning. INNSTILLING godkjenner møteprotokoll fra møtet

3 AKF 11/2013 REVISJONSBERETNING - ÅRSREGNSKAP 2012 UTREDNING Bilag:./. Revisors beretning uttalelse om årsregnskap 2012, datert den Fellesrådet behandlet årsmelding og årsregnskap for 2012 i sitt møte onsdag 27. februar. I sak AKF 2/2013 gjorde fellesrådet et enstemmig vedtak om å godkjenne både årsregnskap 2012, datert 15. februar 2013, og årsmelding 2012, datert 15. februar Fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS foreligger nå revisors beretning, datert den Det framgår av beretningen at driften viser kr. 0 etter bruk og avsetninger til fond i henhold til fellesrådets vedtak. Revisjonen uttaler som sin konklusjon at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til per 31. desember 2012, og at resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Revisjonen uttaler videre at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak, at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar merd lov og forskrifter, og at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. INNSTILLING tar revisorberetning for 2012, datert den , til orientering.

4 AKF 12/2013 REGNSKAPSRAPPORT - 1. KVARTAL 2013 UTREDNING Bilag:./. Regneark av vedr. driftsregnskap 1. kvartal fordelt etter hovedarter Viser til vedlagte regneark med oversikt over utgifter og inntekter, fordelt etter hovedarter, som er ført i fellesrådets driftsregnskap pr. 31. mars. Samlet utgift er kr ,46. Det utgjør 27,22 % av vedtatt budsjett på kr Samlet inntekt er kr ,21, som er 39,34 % av vedtatt budsjett. Da er medregnet to kvartalsbeløp av kommunens driftstilskudd på til sammen kr.10,6 mill. Det gir tilsynelatende en positiv balanse på knapt 4 mill (kr ,79). Ser en bort fra driftstilskuddet for 2. kvartal, framkommer en negativ balanse på vel kr.1,3 mill. Hovedgrunnen til ubalansen i begynnelsen av året, som kommunen møter med å være i forkant med overføring av tilskuddet, er todelt: 1) En del utgifter blir i begynnelsen av året betalt for hele eller halve året. Særlig gjelder det enkelte utgifter under hovedart 1 varer og tjenester: Konto Art Regnskap Budsjett Betalingsperiode Årsavgift/forsikring Hele året Forsikringer *) Hele året Husleie Halve året Medlemsavgift KA Hele året Sum Stipulert kvartalsbeløp Forskuddsbetalt kvartal *) Derav ført kr på konto forsikringer/vakttjenester til personalforsikring, mot budsjettert kr på konto trekkpliktig forsikringsordning. 2) Fellesrådet yter tjenester som teknisk arbeidsgiver for stillinger som finansieres av menighetsråd, og fellesrådet forskutterer lønnskostnader som refunderes etterskuddsvis to ganger i året. Konto Refusjoner menighetsråd er således ført pr. 31. mars kun med en inntekt på kr , mens kontoen en budsjettert med kr for hele Det er for tidlig på året å si noen endelig om årsregnskapet kan avsluttes i balanse. Budsjettet er presset, særlig ved at rammen for driftstilskuddet ikke tar høyde for prisstigning på vitale tjenester som bl.a. forsikring. Dertil kommer at driftsbudsjettet, slik fellesrådets vedtok det i september 2012 er balansert med et kommunalt driftstilskudd på kr. 21,85 mill, mens kommunestyret har vedtatt kr. 21,2 mill. Denne mindreinntekten på kr må hentes inn i en budsjettjustering i løpet av våren. Med et kutt på 2,5 % ville kommunens tilskudd vært på kr. 21,71 mill., og da ville balanseringsbehovet vært ca en halv mill. kroner. De balanserende tiltak som nå er særlig aktuelle å vurdere, er for det første at fellesrådets bidrag til trosopplæring, som er budsjettert til kr , bør kunne reduseres, ettersom ordinært statstilskudd blir gjort gjeldende med virkning fra 1. mai. Statstilskuddet vil langt på vei avlaste fellesrådet for de store finansieringsmessige forpliktelsene som rådet har påtatt seg

5 i påvente av statstilskudd. Mens høringsprosessen ennå pågår overfor menighetsrådene om fordelingen av de statlige tilskuddsmidlene til trosopplæring, er det for tidlig å tallfeste størrelsen på fellesrådets evt. innsparing. Det vises til egen sak om oppfølgingen av at Arendal mottar trosopplæringsmidler og prosessen rundt fordeling av midler og stillinger, samt avklaring om videreføring av stillinger og evt. opprettelse av nye stillinger. Hvor mye midler fellesrådet evt. skal bruke på trosopplæring, utover statstilskuddet og midler som menighetsrådene bidrar med, bør vurderes i et bredt perspektiv, knyttet til revisjon av driftsbudsjett 2013 og rammebetraktninger for budsjett For det andre bør det vurderes om vikarutgiftene til organister og kirketjenere skal reduseres. Dette tiltaket har vært foreslått tidligere, fordi fellesrådets aldri har fått kompensert de ekstra vikarkostnadene som følger av den endringen av arbeidstidsordninger som innførte rett til månedlig frihelg. Forståelig nok har menighetene vegret seg tiltak som reduserer vikarkostnadene knyttet til den månedlige frihelgene. Framfor å gjennomføre gudstjenester uten organist, bør det imidlertid legges til rette for mer bruk av alternative gudstjenestetider og/eller flere fellesgudstjenester. Jeg minner om fellesrådets sak 27/2012 om driftsbudsjett 2013, der det framgår at konto Vikarlønn ble kuttet med kr fra kr til kr I årets første kvartal er det allerede ført utgifter til vikarlønn på kr Med en evt. på denne kontoen i 2013 på ca. kr. 0,5 mill, vil det bli en budsjettsprekk på vel kr , når sosiale kostnader medregnes. For å unngå en slik sprekk, er det viktig at tiltak for å spare vikarkostnader blir iverksatt innen sommeren. Lønnskostnadene i de faste stillingene ser per i dag ut til å være under kontroll. På konto fastlønn er ført en utgift på kr , som utgjør 26,676 % av budsjettet på kr Forutsatt lik månedslønn gjennom hele året, vil utgiften i første kvartal tilsvare 27,66 % av årsbeløpet, altså mer enn tre tolvtedeler. Årsaken er at de ansatte i juni utbetales ferielønn, avsatt i forrige regnskapsår, mens lønnsutbetalingene med avsetning av feriepenger for neste år blir belastet årsregnskapet i de øvrige månedene. Økte lønnskostnader som følge av årets lønnsoppgjør skal i prinsippet dekkes av en egen avsetning til formålet på konto , som i 2013 er på kr Hvis lønnstilleggene i KA-området skulle bli så vidt moderate som starten på årets mellomoppgjør i de såkalte frontfagene kan tyde på, kan det ligge an til en mulig innsparing i utgiftene til fastlønn, som da evt. blir et tredje tiltak for å balansere det ikkebudsjetterte kuttet i kommunens driftstilskudd. Evt. nytilsettinger inn for eksempel trosopplæring fra sommeren vil naturlig nok redusere denne innsparingsmuligheten. INNSTILLING tar oversikten over driftsregnskap for 1. kvartal til etterretning. Kirkevergen bes om å arbeide med tiltak som skissert i saksframstillingen, med sikte på at det i 1. halvår kan vedtas et revidert driftsbudsjett som tar høyde for kuttet i kommunens driftstilskudd, utover det kuttet fellesrådet forutsatte i sitt budsjettforslag fra september 2012, der driftstilskuddet ble satt til kr. 21,85 mill.

6 AKF 13/2013 FELLESRÅDETS LØNNSKJØRING FOR STILLINGER OPPRETTET MED FINANSIERING FRA ANDRE KILDER ENN FELLESRÅDET UTREDNING Gjennom sin tjenesteytingsavtale med Arendal kommune ivaretar kirkevergen i dag lønnsadministrative rutiner for flere stillinger som er finansiert fra andre kilder enn den kommunale rammebevilgning. Dette gjelder statsfinansierte stillinger (kateket Tromøy), stillinger der lokalmenigheter bidrar med midler (diakon Barbu / div. trosopplæringsstillinger) og stillinger der fellesrådet ikke selv er arbeidsgiver (leder frivillighetssentral, Hisøy / renholdere Stokken / dirigent Tromøy/ medarbeider Cornerstone). Det økonomiske volumet er belyst i saken om driftsregnskap 1. kvartal Ordningen har sikret kvalitet og forutsigbarhet for den enkelte lønnsmottaker, for de regnskapsmessige forhold og for de rapporteringsrutiner kirken som arbeidsgiver er pålagt. Erfaringer gjort gjennom de siste år gjør det imidlertid nødvendig for fellesrådet å foreta en gjennomgang med et særlig fokus på følgende forhold: Uklarhet omkring finansieringsansvar ved sviktende økonomi Et aktuelt spørsmål vil her være hvem det er som til syvende og sist vil sitte med det økonomiske ansvaret, dersom en opprinnelig finansieringskilde svekkes eller faller bort (eks.: givertjeneste). Dette vil særlig aktualiseres ved stillinger som finansieres fra flere kilder og der den ene evt. svekkes. Arbeidsgiveransvar og uttak av trygdeordninger / AFP Etter gjeldende pensjonsordning i Arendal kommunale pensjonskasse er det arbeidsgiver som vil måtte dekke alle ytelser fra AKP til ansatte som tar ut AFP mellom 62 og 65 år. Dette vil kunne utgjøre en betydelig utfordring og sette et særlig press på alle aktuelle finansieringskilder. I likhet med kommunen betaler fellesrådet ikke premie for å forsikre uttak av AFP. Til nå har kommunen i sitt driftstilskudd tatt høyde for dekning av refusjonskravet fra AFP. Så langt har staten ikke vært villig til å finansiere slike personalkostnader, knyttet til stillinger finansiert av statsmidler. Det gjelder kateketstillinger som finansieres av staten og diakonstillinger som staten yter tilskudd til. Det samme vil trolig bli tilfelle for stillinger som opprettes med finansiering av statlige trosopplæringsmidler. Forskuttering av lønnsmidler Slik ordningen praktiseres i dag refunderes kirkevergen utgifter til lønn og sosiale kostnader etterskuddsvis, vanligvis en gang ved utgangen av hvert halvår. Dette innebærer at det er midlene fra kommunens driftstilskudd til fellesrådet som benyttes til forskuttering over en forholdsvis lang periode. Noe som utgjør en utfordring; både prinsipielt og med tanke på at vi innen knappe budsjettrammer da må presse likviditeten. Hittil i år har kommunen bidratt med tidlig overføring av terminbeløp.

7 Arbeidskrevende Det å være teknisk arbeidsgiver for en stilling med hel eller delvis finansiering fra en annen oppdragsgiver er i mange tilfelle mer arbeidskrevende enn oppfølgingen av ansatte i fellesrådets egne stillinger. Det gjelder både beregning, innkreving og regnskapsføring av tilskudd. Oppfølging av sykmeldte medfører betydelig arbeid, ikke minst etter NAVs skjerping av kravene til dialogmøter og tiltaksplaner. Saken legges med dette fram til drøfting. Utfordringene viser at fellesrådet særlig bør vurdere: Bør fellesrådet fremtidig kun ivareta lønnskjøring for stillinger der fellesrådet selv har det fulle arbeidsgiveransvar? Bør en gjennomgå de eksisterende avtaler om lønnskjøring for andre oppdragsgivere, med sikte på å avvikle noen avtaler, evt. ikke inngå nye avtaler, i andre tilfelle enn der et menighetsråd klart er oppdragsgiver og økonomisk ansvarlig? Bør det settes av midler til bruk ved framtidig uttak av for eksempel AFP, der menighetene også bidrar? Bør en slik avsetning ( premie ) legges inn i stillingsregnskapet som danner grunnlaget for den årlige avregning med bispedømmerådet av statlig tilskudd til bestemte stillinger? Bør lønnsutbetaling kun skje ved en avtale om forskuddsvis refusjon for lønn og sosiale utgifter? INNSTILLING Fellesrådet drøftet fellesrådets rolle som teknisk arbeidsgiver for stillinger som helt eller delvis finansieres av menigheter, staten eller andre. Kirkevergen bes arbeide videre med sikte på tiltak som generelt kan forebygge at fellesrådet kommer i den situasjon at en må dekke personalkostnader som prinsipielt skulle vært dekket av stillingens oppdragsgiver, herunder vurdere om noen av eksisterende avtaler bør avvikles eller reforhandles.

8 AKF 14/2013 MIDLER OG STILLINGER TIL TROSOPPLÆRING UTREDNING Bilag:./. Høringsnotat til menighetsrådene forslag til fordeling av midler til trosopplæring i Arendal. Sendt lederne i alle 8 menighetsråd i Arendal som e-post den 10. mars../. Mentortjenesten. Utdrag fra kirkerådets hjemmeside om obligatorisk mentorordning. Fellesrådet behandlet i møte den 27. februar sak 4/2013 om fordeling av midler til trosopplæring der det ble orientert om prosessen som ble igangsatt på drøftingsmøtet tirsdag 5. februar, dit Bispedømmerådet hadde innkalt alle prostiets menigheter. På dette møtet ble det vedtatt et forslag om å nedsette et arbeidsutvalg, med representanter fra alle menigheter, ledet av kirkevergen. På vegne av menighetsrådene skulle utvalget prøve å komme til enighet om fordelingen av statstilskuddet. Sakspapirene til fellesrådets sak 4/2013 orienterte nærmere om dette, og inneholdt referat fra utvalgets første møte tirsdag12. februar. Høringsprosess Utvalget hadde et nytt møte mandag 4. mars. Konklusjonen var at arbeidsutvalget ga sin tilslutning til at framlegg til fordeling av midler og stillinger sendes ut til menighetsrådene til høring med frist til fredag 19. april. Dette er nærmere redegjort for i høringsnotatet. Utkast til notatet var lagt fram i møtet. Notatet ble bearbeidet ut fra drøftingene i utvalgets møte, og deretter forelagt arbeidsutvalgets medlemmer, med mulighet til kommentarer før høringsnotatet ble oversendt den 10. mars til alle menighetsrådene i Arendal ved lederne. Arbeidsutvalget har utført sitt arbeid ut fra den forståelse som bispedømmerådets rådgiver innen trosopplæring har formidlet, om at hvis vi lokalt kan enes om et forslag til fordeling av midlene til Arendal, vil den løsningen bli lagt til grunn. Det forutsetter selvsagt at bispedømmerådet i sin behandling av saken på møte (planlagt i månedsskiftet april/mai) vedtar forslaget om å fordele midler til prostiet i to deler, forholdsvis mellom Arendal og Froland etter antallet medlemmer i Den norske kirke opp til oppnådd 18 års alder. Hvis vi lokalt ikke kommer til enighet, vil fordelingen av midler bli fastsatt av bispedømmerådet. Todeling av midlene til Arendal prosti Et av spørsmålene i høringsnotatet er om noen av menighetsrådene har kommentarer til forslaget fra bispedømmerådets saksbehandlere på drøftingsmøtet for alle menighetene: Tilskuddet til Arendal prosti deles i to deler, en del som utbetales til fellesrådet i Froland, og en del som bispedømmerådet overfører via fellesrådet i Arendal. Midlene deles forholdsvis ette antall medlemmer i Dnk under 18 år. Fordeling innad i Arendal Et annet spørsmål er om noen av menighetsrådene har vesentlige innvendinger mot forslaget til fordeling av Arendals andel av det statlige tilskuddet, slik fordelingen er skissert i høringsnotatets tabell 3. Et moment som høringsnotatet fokuserer, i tilknytning til fordelingen av midlene til Arendal, er forslaget om å videreføre en felles stillingsressurs. Utvalget sluttet seg enstemmig til forslaget om en felles stillingsressurs på 30 % som skal bidra til å videreføre og utvikle Lær

9 dem å lede som et felles tiltak for aldergruppen år, gi faglig veiledning til medarbeidere innen trosopplæring og legge til rette for samarbeidsutvalgets fortsatte virksomhet, samt gi bistand og veiledning til menighetsråd og medarbeidere som ønsker slik bistand i arbeidet med trosopplæringsplaner. Behovet for faglig veiledning og evt. mentortjeneste Våre lokale erfaringer etter forsøksprosjektet med trosopplæring bekrefter at det er viktig med faglig veiledning og løpende evaluering, ikke minst i oppstartfasen av arbeidet med trosopplæring og ved rekruttering og oppfølging av nye medarbeidere. Jeg oppfatter at denne erkjennelsen er i tråd med intensjonen bak ordningen med obligatorisk mentortjeneste som kirkerådet har tilrettelagt for. Samtidig vil jeg hevde at hensynet til faglig veiledning og evaluering er svært godt ivaretatt i høringsnotatets forslag om å disponere midler av fellespotten for menighetene i Arendal til en fellesressurs for han som, i fem av de sju årene vi har hatt forsøksprosjektet Lær dem å lede, har vært prosjektleder. Han kjenner svært godt de lokale forhold og den aktuelle situasjon for trosopplæringen i alle våre menigheter. Med den brede faglige bakgrunn han har, hans mangeårige tjeneste som kateket, og hans erfaring med å bygge opp en systematisk trosopplæring for ulike alderstrinn i en menighet, i nært samspill med frivillige medarbeidere, vil den faglige veiledning være i de beste hender. Denne vurderingen ble framlagt som en kommentar, da bispedømmerådets rådgiver presenterte ordningen med obligatorisk mentortjeneste under oppstartingssamlingen som bispedømmerådet arrangerte for prostiets menigheter på Froland menighetssenter onsdag 10. april. Etter denne samlingen har jeg overfor bispedømmerådets rådgiver argumentert for at hver av prostiets menigheter ikke bør pålegges å bruke inntil kr årlig gjennom 3 år for å motta timer med prosessveiledning i halvåret av hver sin eksterne mentor. Etter at menighetene i Arendal har hatt forsøksmidler i sju år, og i påvente av fullt statstilskudd har trappet opp reformen med lokal finansiering fra fellesråd og mange av menighetsrådene for årlige millionbeløp, vil et slikt pålegg lett bli en demotiverende faktor. Reaksjonene på og etter oppstartmøtet den 10. april tyder på at den beste inspirasjonen våre menigheter kan hente utenfra nå ved oppstarten av fullt statstilskudd, er at vi møter forståelse for hvor vi lokalt er i oppbyggingen av trosopplæringen, og at anliggendet om faglig og prosessmessig veiledning ivaretas best ved at vi får aksept for den løsning menighetene i fellesskap nå samler seg om. For øvrig er det grunn til å minne om at den gangen da Lær dem å lede ble tildelt forsøksmidler fra og med 2. halvår i 2006, kunngjorde det nasjonale trosopplæringsprosjektet Størst av alt at nå var reformen startet opp i ni nye menigheter i Arendal prosti. Prosjektet ble tildelt en mentor som var i funksjon fra 2006 og fram til Lokal finansiering utover statstilskuddet? Ytterligere et spørsmål som høringsnotatet utfordrer menighetsrådene til å svare på, er om menighetsrådene ønsker å påta seg et finansieringsansvar for å øke størrelsen på stillinger, utover det statstilskuddet rekker til, og med hvilke beløp. Mange av menighetsrådene har behandlet høringsnotat, men det er også kommet signaler fra noen menighetsråd som ikke rekker å gi sin tilbakemelding innen fredag 19. april, som er fristen. Dermed foreligger det ikke et komplett bilde av om det er full enighet om at bispedømmerådet fordeler midler mellom Froland og Arendal forholdsvis etter antall medlemmer under 18 år og at Arendals andel skal fordeles på stillingsressursene slik det er

10 foreslått i høringsnotatets tabell 3. Hvis så viser seg å være tilfelle, er det viktig å avklare hvilke ekstra beløp menighetsrådene evt. vil forplikte seg til, og hvilke samarbeidsmuligheter som er realistisk å få til, med sikte på å etablere stillinger som er mest mulig bærekraftige. Det er viktig å sikre at stillingene blir tilstrekkelig store, og slik organisert, at de både er attraktive nok til å rekruttere kompetente medarbeidere, og å beholde dem så lenge at det blir kontinuitet i virksomheten. Fellesrådets rolle Kirkelig fellesråd mottar tilskudd, og skal levere budsjett og regnskap til bispedømmerådet, mens menighetsrådene har ansvar for utarbeidelsen av opplæringsplaner, og skal gi årlige rapporter om soknets virksomhet med trosopplæring. Fellesrådet skal være arbeidsgiver for stillingene, og det er fellesrådet som må gjøre vedtak om å opprette nye faste stillinger. Derfor må det utarbeides en stillingsplan, som forelegges administrasjonsutvalget før den vedtas. En slik plan må foreligge før det inngås ansettelseskontrakt i nye stillinger. Den planen kan vedtas når vi har oversikt over hvilke økonomiske midler som er disponible, når vi ser statstilskuddet i sammenheng med egenandeler fra menigheter og midler fra fellesrådet. For fellesrådets vedkommende viser jeg til arbeidsutvalgets anmodning om å bidra med 1/3 av lønnsmidlene til 30 % fellesressurs. Det er snakk om ca kr årlig, et beløp som er mindre enn den 4 % andel av statstilskuddet som fellesrådet kan bruke til administrasjon. Videre har fellesrådet inngått en 10-årig avtale med Øyestad menighetsråd om å ta ansvar for en 50 % fast stilling i tilknytning til trosopplæring. I sak 10/2008 om etablering av kontorlokaler og stabsfellesskap på Nedenes vedtok fellesrådet den bl.a.: Med virkning fra 1. september 2008 tar fellesrådet ansvar for å finansiere 50 % fast stilling som kateket / ungdomsarbeider som skal ha sin base i menighetssenteret på Nedenes og ellers arbeide måltrettet ut mot ungdom i Øyestad og Hisøy, som en integrert del av trosopplæringen i prostiet, og med veiledning av evt. prosjektleder. Videre tar fellesrådet sikte på å videreføre den 50 % prosjektstillingen som kateket i Hisøy og Øyestad som nå er etablert i kombinasjon med Hisøy menighets ½ stilling som ungdomsarbeider, og gjøre den til en fast stilling fra sommeren Sammen vil disse to halve stillingen kunne gi grunnlag for 1/1 fast stilling som kateket i Hisøy og Øyestad fra sommeren Et år tidligere opprettet fellesrådet en inntil 50 % prosjektstilling for kateket / undervisningsarbeider fra august 2007 til sommer 2009 som skal ha arbeidet med konfirmanter i Hisøy og Øyestad som sitt hovedfokus. Denne stillingen er senere blitt videreført. Fellesrådet har forpliktet seg til å sikre en viss bemanning til trosopplæring innen de to menighetene vest i kommunen. I ettertid kan en nok ha ulike vurderinger av i hvilken grad dette ekstra løftet var midlertidig i påvente av statstilskudd, men det var forankret i en erkjennelse av at disse menighetene har en relativt svakere dekning av statlig finansierte stillinger for prester/kateketer. For Øyestads vedkommende hviler det uansett et ansvar for å yte kompensasjon for de kontorlokaler som menigheten stiller til disposisjon for to menigheter. Dette tilsier at fellesrådet viderefører ordningen med delfinansiering av stilling

11 for trosopplærer i Øyestad, i tillegg til statstilskuddet, og at det vurderes om det er hensiktsmessig å etablere en stilling i samarbeid mellom Hisøy og Øyestad. Videre framdrift Behovet for nyrekruttering til stillinger for trosopplærere i Arendal er nå høyere enn det vi visste da fellesrådet behandlet sak 4/2013 i februar. Hvor stor rekrutteringsbehovet er, har vi per i dag ikke full oversikt over. Det skyldes bl.a. et permisjonsforhold som ikke er avsluttet ennå, og at vi ikke har full oversikt over den samlede stillingsressursen vi får kapasitet til. På den annen side er det viktig å komme i gang i løpet av april/mai med utlysning av stillinger, hvis vi skal ha god utsikt til å rekruttere nye medarbeidere med ønsket kompetanse fra høsten Derfor er det viktig å tilrettelegge for en rask framdrift. Forslag til prosedyre for å sikre framdrift: Ansettelseskontrakter kan inngås etter at fellesrådet på sitt møte den 12. juni har vedtatt en samlet stillingsplan for trosopplæring. Planen skal omfatte både stillinger som tidligere er opprettet og evt. nye stillinger som skal opprettes, samt plassere de som allerede er tilsatt i faste stillinger innen trosopplæring. Stillingsplanen forelegges Administrasjonsutvalget. Forslag til stillingsplan utarbeides på grunnlag av høringsrunden og evt. oppfølgende møter for nærmere avklaring av menighetenes økonomiske egenandel. Planen skal være forankret i en vurdering av hvilke beløp fellesrådet kan omdisponere til trosopplæring innen fellesrådets økonomiske rammer. Så snart høringsprosessen gir tilstrekkelig avklaring på hvilke stillinger som er aktuelle å rekruttere, kan stillinger lyses ut i samråd med de aktuelle menighetsråd. Forslag til revisjon av fellesrådets driftsbudsjett for 2013, som er i balanse når aktuelle tilskudd til trosopplæring er innarbeidet, skal være framlagt før fellesrådet vedtar stillingsplan. Fellesrådet gir AU fullmakt til å vedta et forslag til revisjon av fellesrådets driftsbudsjett 2013 hvis det har betydning for sakens framdrift at dette er avklart lenge før fellesrådets møte i juni. INNSTILLING ber kirkevergen følge opp kontakten med bispedømmerådet, med sikte på å få aksept for at faglig og prosessmessig veiledning overfor menighetenes arbeid med opplæringsplaner blir ivaretatt av vår fellesressurs med prosjektleder, samt sende et forslag til revidert budsjett for ansvar 1400 trosopplæring som grunnlag for utbetaling av statstilskuddet for Fellesrådet slutter seg til den skisserte prosedyre for framdrift og gir AU fullmakt til å vedta et forslag til revisjon av fellesrådets driftsbudsjett 2013, hvis det har betydning for sakens framdrift at dette er avklart før fellesrådets møte i juni. Fellesrådet forutsetter at stillingsplanen ivaretar intensjonen med inngått avtale om å bidra med midler til å finansiere stillingsressurs som kateket / ungdomsarbeider / trosopplærer med base i Øyestad menighetssenter på Nedenes og utfordrer menighetene i Øyestad og Hisøy til å medvirke til å finne løsninger innenfor den samlede stillingsplan som gjør det mulig å arbeide målrettet ut mot ungdom i Øyestad og Hisøy. De øvrige menighetene utfordres også til å medvirke i bestrebelsene på å organisere stillingene slik at de blir bærekraftige og store nok til å sikre rekruttering av medarbeider med den ønskelige kompetanse.

12 AKF 15/2013 HISØY KIRKEGÅRD - REVISJON AV GRAVPLAN FELT C UTREDNING Vedlegg: Karstskisse, Hisøy kirkegård I forbindelse med revisjon av gravplaner for kirkegårdene i Arendal, har fellesrådet i sak 31/2012 vedtatt reviderte gravkart for alle gravfeltene på Hisøy kirkegård. Revisjonen som ble vedtatt omfattet justering av gravers posisjon (innenfor forskriftenes rammer) endring av fra kistegrav til urnegrav på terrasser på grunn av størrelse eller vanskelig adkomst endring fra kistegrav til urnegrav for 21 gravsteder med til sammen ca 60 graver i gravfelt C I Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd heter det 5 bl.a. at «Dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med forskriftenes krav, kan enkeltgrav, deler av gravplass eller hele gravplassen stenges permanent for kistegravlegging. Berørte rettighetshavere skal så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid, og senest tre uker før permanent stenging for kistegravlegging iverksettes. Kirkelig fellesråd kan vedta stenging for enkeltgrav. Stenging av hele eller deler av gravplassen må fastsettes i vedtektene for gravplassen.» For gravfelt C (familiegravstedene ved kirken) er det nå foretatt en oppmåling av alle gravene i terrenget. Resultatet av oppmålingen viser en del avvik i forhold til det kartmaterialet som forelå ved behandling av sak AKF 31/2012. Det viser seg at totalt 72 enkeltgravsteder (inkludert de som er lokalisert på terrasser) ikke har tilstrekkelig størrelse til å kunne nyttes til kistegrav. Disse må dermed omgjøres til urnegraver umiddelbart. I tillegg har oppmåling og registrering vist at det er flere gravsteder som er svært vanskelig å nytte som kistegraver. Hovedsakelig skyldes dette at gravstedet er innrammet med kraftige og store kantstein, ofte i lengder på 2 3 meter. Disse må fjernes dersom det skal graves opp en kistegrav. Vinterstid når kantsteinene ligger fastfrosset, og det er betydelig tele i jorda, kan det by på store utfordringer å få åpnet en grav. Disse gravene tilfredsstiller imidlertid forskriftenes krav til minstemål, og kan følgelig ikke omgjøres til urnegrav før eksisterende festeavtale går ut, og det skal inngås ny festeavtale. Det tilrådes at totalt 99 enkeltgravsteder omgjøres fra kistegrav til urnegrav når festeavtale skal fornyes. Gravfelt C er vist på kartkopi som følger saken som vedlegg. De enkelte gravnummer som er foreslått endret framgår ikke av saksframstillingen, men er registrert på egen liste i gravregisteret hos kirkevergen. Det kan i utgangspunktet synes som omgjøring av så vidt mange enkeltgraver fra kistegrav til urnegrav medfører en svært omfattende endring. Mange av de aktuelle gravene nyttes i dag kun som urnegraver, og endringene vil da for disse festerne ikke ha vesentlig betydning. Det er imidlertid viktig å vedtatt en gravplan som stemmer med de faktiske forhold.

13 INNSTILLING vedtar revidert gravplan datert for gravfelt C på Hisøy kirkegård. Totalt 72 enkeltgravsteder omgjøres fra kistegrav til urnegrav umiddelbart på grunn av krav i forskrifter. Totalt 99 enkeltgravsteder omgjøres fra kistegrav til urnegrav ved fornyelse av festeavtale.

14 AKF 16/2013 SØKNAD OM MIDLER TIL VEIKIRKE - AUSTRE MOLAND KIRKE UTREDNING Vedlegg: Søknad om økonomisk støtte til veikirke sommeren 2013 Det vises til brev av , der Austre Moland menighetsråd søker fellesrådet om økonomisk støtte til å holde Austre Moland kirke åpen som veikirke sommeren Kirken har vært åpen som veikirke de siste årene og menighetsrådet vurderer dette som så vellykket at det er ønskelig at ordningen videreføres. Stadig flere kirker i landet holdes åpne deler av sommeren for folk underveis. Her kan turister og andre finne stillhet og ro til ettertanke og verdifull rekreasjon og betrakte kirkens vakre interiør eller høre dens historie i rammen av en hyggelig rast. Sommeren 2012 var Austre Moland kirke åpen i fire uker og antall besøkende i sommersesongen har variert fra personer. Gjestene har fått omvisning i kirken og har hatt anledning til å kjøpe vafler og div. varer i kirkestua. Austre Moland menighetsråd søker på denne bakgrunn om et økonomisk tilskudd fra fellesrådet på kr ,- for også dette året å kunne lønne en veikirkemedarbeider i fire uker i løpet av sommeren Kirkevergen ser positivt på dette initiativet fra menighetsrådet slik at turister og andre interesserte kan gis et slikt tilbud. En sommeråpen kirke vil alltid være avhengig av et lokalt initiativ og økonomien i et slikt lokalt tilbud vil normalt ligge utenfor fellesrådets økonomiske forpliktelse. Kirkevergen ser det likevel som ønskelig at tilbudet videreføres og anbefaler fellesrådet å imøtekomme søknaden fra Austre Moland menighetsråd. INNSTILLING vedtar å innvilge søknaden fra Austre Moland menighetsråd om en økonomisk støtte på kr ,- til dekning av utgifter i forbindelse med ønsket om å holde Austre Moland kirke åpen for turister og andre i sommersesongen Beløpet finansieres over konto disposisjonsfond v/fellesrådet.

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 02. mai 2012 kl. 19:30 Sted: HØGEDAL GÅRD, Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD KARI-METTE KIHLE JOMAAS SISSEL HASLEHOLM ANNE HANSEN VARTDAL

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD VIGDIS HAUGETO STRAT SISSEL HASLEHOLM ØYSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. oktober 2012 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Åpning: Sakliste:

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 23. februar 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Åpning: Sakliste:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 23. februar 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD HELLE LANGERØD VIGDIS HAUGETO STRAT SISSEL

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 15. mars 2016, digital behandling Alle medlemmer og varamedlemmer ble invitert til å være med i elektronisk behandling av sakene på kartet.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min.

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.12 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 15.30-18.45 Til stede: Leder Pål

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 27. februar 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. NB! Årsregnskap 2012 oversendes

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø 1. vararepr. Rb. MR : Martin Goldhahn Repr.

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Onsdag 16.12.15 Kl. 20.00 Arkiv FR Møte nr. 07/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 07.04.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Fremmøtte: Nils Inge Haus Vardåsen Jan Erik Wilhelmsen Østenstad

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 28. april 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Tilstede varamedlemmer

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 19.12.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING for Rennebu kirkelige fellesråd Møtested: Dato: 29.11.2016 Tid: 10:00-12:00 Disse er innkalt: Alf Gunnes Ingrid Meslo Anette Kristin Vognild

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 15. juni 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, Strømsbu - 254 Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 24/2011

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 16.04.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og 2003 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité E: Saksorientering: Forrige regjeringen la 11. oktober fram St.prp.nr. 1 (2001-2002) med et samlet forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.02.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2017 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 14.06.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.:

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato 12.03.2014 Møtetid kl. 19:00 21.10 Møtested Menighetssenteret Innkalte: Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness,

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 20.09.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2016 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Onsdag 30. april 2014 Tid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 13.12.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 05/2016 Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KF Tirsdag kl i Os alle 13.

PROTOKOLL FRA MØTE I KF Tirsdag kl i Os alle 13. Dato:22.02.2016. DEN NORSKE KIRKE Halden kirkelige fellesråd Os allé 13, 1777 Halden Tlf: 69 17 95 30 Fax: 69 17 95 31 E-mail: fellesraadet@kirkenshus.halden.no Org.nr: 976 985 451 PROTOKOLL FRA MØTE I

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder) Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

ØKONOMIPLAN

ØKONOMIPLAN Horten kirkelige fellesråd Den norske kirke Forslag: ØKONOMIPLAN 2015-2018 HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i møte i Horten kirkelige fellesråd 19.06.2014 under sak 016/14. 1 Horten kirkelige fellesråd

Detaljer