Det betyr flere som ikke vethvor lenge de har jobb,flere som ikke får huslån fordi de ikke kan garantere at de har lønn neste måned.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det betyr flere som ikke vethvor lenge de har jobb,flere som ikke får huslån fordi de ikke kan garantere at de har lønn neste måned."

Transkript

1 1.maitale Sandefjord 2012 I juni behandler Stortinget spørsmålet om Norge skal godta EUS vikarbyrådirektivet. Saken har vakt et enormt engasjement i fagbevegelsen. SV vil stemme mot, fordi tryggheten som sikrer vår felles velferd står på spill. Ingen kan garantere at vikarbyrådirektivet ikke betyr flere midlertidige ansatte og vikarer, på bekostning av faste ansettelser. Tvert i mot, NHO har sagt at de vil gå til sak mot de beskyttelsene som i dag ligger i arbeidsmiljøloven om at fast ansettelse skal være hovedregel, om direktivet blir vedtatt. Det betyr flere som ikke vethvor lenge de har jobb,flere som ikke får huslån fordi de ikke kan garantere at de har lønn neste måned. SV kjemper sammen med LO, Unio og YS mot vikarbyrådirektivet. Sammen med 1,3 millioner arbeidstakere. Vi har kjempet for å overbevise våre rødgrønne regjeringskollegaer, men våre kolleger iarbeiderpartiet har valgt å akseptere direktivet. På Stortinget må de gå sammen med Høyre for å få flertall for å innføre dette direktivet. Mange tror at arbeidsmiljøloven vil kunne stå seg med innføring av direktivet. Det er SV uenig i. Å innføre direktivet vil bety at vi overlater til domstolene i EU å bestemme hva som skal være norsk lov om faste ansettelser. Historien viser at EUdomstolen ikke velgerarbeidstakernes side. Finanskrise. Ulikhetskrise. Arbeidslivskrise. 40 prosent av ungdommen i Spania er uten jobb. Landet står i fare for å miste en hel generasjon med folk som ivrer etter å jobbe og bidra Hellas har fått beskjed om å kutte sterkt i offentlige budsjetter. Flere tusen lærere, sykepleiere og politifolk skal bort. Det som skjer i Europa ikke bare er en økonomisk krise, det er en sosial katastrofe. Finanskrisa er en konsekvens av flere tiår med høyrepolitikk: redusert økonomisk vekst, selv om høyresiden lovte det motsatte økt økonomisk ulikhet, selv om befolkningene ønsker det motsatte redusert stabilitet i økonomien, på grunn av avregulering av bank og finanssektoren økt økonomisk usikkerhet for folk flest Høyrepolitikk skapte finanskrisa. Løsningen er ikke mer høyrepolitikk. Finanskrisa er også en ulikhetskrise. Venstresiden må kjempe mot politikk som øker økonomisk ulikhet og gir mer makt til finanssektoren. Vi trenger mer 1

2 demokratisk styring av økonomien, og fellesskapet må sikre seg ressurser til å finansiere langsiktige investeringer i helse, utdanning og infrastruktur. Mens den enkelte låntaker pent må betale det man skylder, nyter bankene godt av en statsgaranti fordi man ikke har råd til å la dem gå overende. Garantien har til nå vært gratis for næringen. Det gir privatisering av finansnæringens overskudd, og en sosialisering av næringens tap. Samtidig slipper finansnæringen å betale merverdiavgift som alle andre næringsdrivende må betale. Til sammen fører det til at for mye av samfunnets ressurser kapital og mennesker trekkes til bankene. Derfor vil vi innføre en egen finansskatt som skal bidra til at bankene betaler sin del av regningen for eldreomsorg, skoler og kollektivtrafikk. Pengene vi får inn skal vi gi ut som skattelette til dem som tjener minst i dette landet. Vi tar pengene fra bankene og gir til lavtlønte det er god sosialisme. Klimameldingen Vår tids største utfordring er de menneskeskapte klimaendringene. Den enkleste og billigste løsningen er å redusere utslipp av de stoffene som bidrar til å varme opp jorda, den dyre og vanskelige løsningen er å tilpasse oss til et klima med mer stormer, uvær, tørke og oversvømmelser. Dessverre er vi nødt til å gjøre begge deler. Vi er et lite land, og våre utslipp er internasjonalt ubetydelige. Men de er store pr innbygger. Vi er blant verdens rikeste land og vi kan ikke forvente at fattige land vil kutte sine utslipp, om ikke vi gjør det. og vi må omstille vår industri så vi ikke blir tapere i det framtidige lavutslippssamfunnet. Regjeringen har nettopp lagt fram den største norskeklimapakka som noen gang er laget. De norske klimautslippene skal ned med 30 prosent, og 2/3 av kuttene skal tas innenlands. Ikke fordi vi liker å plage oss sjøl. Men fordi lavutslippssamfunnet er et godt samfunn, med mer kollektivtrafikk, flere framtidsretta arbeidsplasser, renere luft, lavere strømregning og lavere strømforbruk og lettere å sykle til jobben Det skal bli enklere å reise og bo miljøvennlig, det skal utvikles ny teknologi for industrien, og petroleumsvirksomheten må betale mer for sine CO2utslipp. Alle sektorer skal bidra til nasjonens klimadugnad. Det vil bli opprettet et klima og energifond som skal brukes til teknologiutvikling i industrien. Det skal gradvis økes til 50 milliarder kroner i Dette er verktøyet for å få til omstilling i fastlandsindustrien, omstilling til nye grønne arbeidsplasser, til mer miljøvennlig produksjon, uten at arbeidsplasser blir flytta til land med lavere utslippskrav. Det er innvende at det ikke er nok penger i 2

3 fondet, det er mulig det må økes, for å nå målene, da håper vi å ha LO som en alliert i denne kampen. En viktig seier for SV er at CO2avgiften for utslipp offshore nær dobles, fortsatt er avgiften lav, men dette vil være et tiltak som vil gjøre det mer lønnsomt å bringe kraft til oljeplattformene for å erstatte dagens gassturbiner. Her kan vi kutte utslippene med millioner av tonn CO2. Derfor legger Klimameldinga opp til økt elektrifisering. Klimameldinga endrer norsk transportpolitikk. I meldinga slås det fast at veksten i transport i byområdene skal tas gjennom kollektivtransport, gåing eller sykling. Byene vil vokse i folketall og transportproblemet lar seg ikke løse med flere veier. Det er bygd motorveier rundt byene for milliarder de seinere åra, men køene er like lange. Skal vi få til den kollektivsatsingen som meldinga legger opp til, snakker vi om en tredobling fram til For oss er meldinga gode nyheter når det gjelder jernbane. Beskjeden til Norsk transportplan som kommer neste år er klar: Intercitytriangelet på Østlandet skal bygges ut, og vi skal ha en dato for ferdigstillinga, nå må det være slutt på klattarbeidet! Regjeringen vil også øke statens tilskudd til investering og drift av fylkeskommunal kollektivtransport og andre miljøvennlige transportformer. årlige bevilgningene til gang og sykkelveier skal dobles innen Miljøbelastningen fra bilkjøring reduseres. Regjeringen vil ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige 85 gram CO2 per kilometer. Til sammenligning var snittet i januar og februar i år på henholdsvis 135 og 130 gram per kilometer. For å få til dette skal biler med lave utslipp bli billigere, vi skal støtte elbiler, hybridbiler og økt bruk av biodrivstoff. Norske boliger står for om lag en tredjedel av elektrisitetsforbruket i Norge, og er i tillegg en betydelig kilde til utslipp fra oljefyring. Regjeringen skal legge fram en handlingsplan for energieffektivisering, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen Energikravene i byggforskriften skal skjerpes til passivhusnivå i 2015, og til nesten nullenerginivå i Bruken av oljekjeler i husholdninger skal fases ut. Miljøorganisasjonene har etterlyst en klimapanel til folket, den kommer vi Enova som kal tilskudd til husholdninger som vil skifte ut oljefyren. kamerater Rundt 450 barn i Norge har bodd på asylmottak i mer enn tre år av sine liv. Foreldrene har fått avslag på asylsøknaden, og barna kan bli sendt ut selv om de har levd hele eller store deler av livet sitt i Norge. De er oppvokst her, går på skole her, og har vennene sine i våre lokalsamfunn. 3

4 Vi er mange som mener barn må innvilges opphold på selvstendig grunnlag ut fra en barnefaglig vurdering om tilknytning til Norge. Tre år er lenge i et barns liv, og de fleste vil ha opparbeidet sterk tilknytning til Norge i løpet av denne perioden. Det er et viktig prinsipp at barn ikke skal gjøres ansvarlig for foreldrenes handlinger. Dagens regelverk åpner for at nettopp dette hensynet skal vektlegges, men til tross for dette har tolkningen av regelverket blitt stadig strengere. vi må tydeliggjøre regelverket slik at hensynet til barns beste og barns tilknytning til Norge skal gå forangenerelle innvandringspolitiske hensyn. Regjeringa har skrudd opp forventningene til stortingsmeldinga om barn på flukt, denne meldinga må inneholde en løsning for asylbarna, inntil den foreligger må utsendingene stilles i bero. Alle som ønsker det skal ha en jobb å gå til. Arbeidsløsheten i Norge er den laveste i Europa. Det skal den fortsatt være. Fordi å ha en jobb er meningsfylt, og det å ha en fast inntekt er den beste fordelingspolitikken man kan tenke seg. Vi må gjøre norsk næringsliv mindre avhengig av olje og gass. I dag vokser det fram et todelt næringsliv, hvor petroleumsdelen dominerer ved å trekke til seg mange kompetente ansatte med høye lønninger, på bekostning av alle andre sektorer. Vi må gi norsk næringsliv flere ben å stå på. Bedriftene må ha tilgang på nok og kvalifisert arbeidskraft. For ofte gjør vi oss avhengig av å importere midlertidig, utenlands arbeidskraft, på bekostning av å styrke fagutdanninga i Norge og gjøre det mer attraktivt å ta fagutdanning i Norge. For å sikre flere framtidsretta arbeidsplasser og gi landet flere bein å stå på vil SV satse på miljøteknologi og fornybar energi. Målet er at vi skal bli mindre avhengige oljeinntektene, samtidig som arbeidsplasser innenfor fornybar energi og miljøteknologi blir en ny vekstnæring i Norge. Vi har forutsetningen for å lykkes: norsk arbeidstakere er blant de beste i verden, fra operatør til forsker. Vi har de økonomiske musklene til å gjøre investeringene og vi vil legge til en klimapolitikk som støtter opp under denne utviklingen samtidig som utslippene kuttes. Vi vil yrkesrette yrkesfagene, og gjøre skolen mer praktisk. Dette jobber vi i regjeringen med nå. Mange ungdom sliter med teori, og ser ikke nytten av det de lærer, det blir for lite konkret. Også i framtida skal ungdommer lære seg teori. Men de må se teorien i lys av den praksisen de har, ikke omvendt. Norge har lange og stolte industritradisjoner. Industriproduksjon har gitt høy sysselsetting og gode inntekter. Dette er fundamentet i et godt velferdssamfunn. I dag er Norge i ferd med å bli avindustrialisert. Norge trenger produksjon av varer, bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser og en variert næringsstruktur med ulike typer jobber til ulike typer folk. Vi må gjenreise ideen om produsert i Norge. 4

5 Det gjør vi ikke ved å holde liv i næringer og industriarbeidsplasser som er ulønnsomme, men ved å skape nye arbeidsplasser når gamle forsvinner. Alle som ønsker det skal ha en jobb å gå til. Vi skal satse på innovasjon og utvikling av nye produkter, gjennom støtte til utvikling av nye teknologier og nye produkter gjennom SIVA og Innovasjon Norge. For å sikre flere framtidsretta arbeidsplasser og gi landet flere bein å stå på vil SV satse på miljøteknologi og fornybar energi. Målet er at vi skal bli mindre avhengige oljeinntektene, samtidig som arbeidsplasser innenfor fornybar energi og miljøteknologi blir en ny vekstnæring i Norge. Jeg vil gratulere Fellesforbundet med å gå foran med to viktige gjennomslag i lønnsforhandlingene: To ukers lønnet omsorgspermisjon til menn. Mange i privat sektor har ikke hatt den retten som mange ansatte i offentlig sektor i dag har. Innleid arbeidskraft på samme vilkår som fast ansatte. Dette vil gjøre det mindre attraktivt å bruke innleie og vikarer. Kvinner må i snitt jobbe fem og en halv time ekstra hver uke 15 prosent mer for å tjene det samme som menn gjør. Det er en grunnleggende urettferdighet at kvinnedominerte yrker systematisk tjener mindre enn de mannsdominerte. Kvinner diskrimineres i arbeidslivet. SV vil derfor arbeide for at arbeid av lik verdi lønnes likt, og foreslå en forpliktende likelønnsplan for å nå målet om likelønn. Kvinner må få lønn som fortjent! Disse lønnsforskjellene følger kvinnene resten av livet. Ni av ti minstepensjonister er i dag kvinner. Lavere lønn i arbeidslivet følger deg resten av livet kvinners pensjon utgjør 74 prosent av menns pensjoner. Retten til heltidsarbeid er den viktigste likestillingssaken i norsk arbeidsliv i dag. Deltid går ut over kvinners pensjonsrettigheter, svekker muligheten til å ta opp boliglån og til å kunne forsørge seg selv. Det gjør at mange må ta alle tilfeldige vakter for å ha ei lønn å leve av. De vil aldri vite hvor og når de skal jobbe, ikke hva de vil tjene eller hvem de skal jobbe sammen med. 5

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Redaksjonkomiteen sin innstilling Sak 2 Fylkesprogram Forslag 2.1 Anders Ekeland (4) Se vedlegg 1 Konsekvent bytte klimanøytralt med fossilfritt.

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer